Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
284
Всього праць
2675
Завантажень
5
Зап. на цитування
34702
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 727
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 336
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 0
061 Журналістика
Управління та адміністрування 457
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 325
081 Право
Біологія 20
091 Біологія
Природничі науки 331
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 116
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 131
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 152
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 336
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Безгін Костянтин Сергійович ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» Безгін К. С. Немає Немає українська 2007 стаття 42
Украинские предприятия в настоящее время функционируют в условиях высокой динамичности, неопределенности и непредсказуемости рыночной среды, что выражается в высоком уровне конкуренции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, а также быстро меняющихся потребительских ценностях. Отсутствие способности предприятия приспосабливаться к этим изменениям приводит к низкому уровню эффективности деятельности. Это вызвано отсутствием реального механизма адаптации к данным условиям и зачастую формальным подходам к оптимизации деятельности на отечественных предприятиях. Названные условия заостряют существующее противоречие в практике деятельности хозяйственных субъектов, которое состоит в следующем.

2 Кокорський Валентин Францович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СО «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 30
Навчально-методичне видання розроблено на основі кваліфікаційних вимог до здобувачів вищої освіти СО Бакалавр та у відповідності до програмних компетентностей окреслених у Освітніх програмах «Політологія» та «Прикладна політологія та політичні технології» з урахуванням Проекту стандарту з Політології СО Бакалавр. Для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

3 Кокорський Валентин Францович РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 50
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій

4 Кокорський Валентин Францович РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ Чальцева, О.М. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 33
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Охарактеризовано методику їх написання, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

5 Неприцька Тетяна Іванівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СО «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 54
Навчально-методичне видання розроблено на основі кваліфікаційних вимог до здобувачів вищої освіти СО Бакалавр та у відповідності до програмних компетентностей окреслених у Освітніх програмах «Політологія» та «Прикладна політологія та політичні технології» з урахуванням Проекту стандарту з Політології СО Бакалавр. Для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

6 Неприцька Тетяна Іванівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 20
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій

7 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Шемаєва, Л.Г. Безгін, К.С. Наумік, К.Г. Ушкальов, В.В. Харків Немає українська 2009 монографія 27
Монографія присвячена розвитку теоретичних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління якістю бізнес-процесів на підприємствах машинобудівної галузі України. У роботі проаналізовано систему категорій і понять, пов’язаних з управлінням якістю бізнес-процесів на підприємстві, доповнений і впорядкований перелік властивостей та характеристик якості бізнеспроцесу. На основі аналізу основних підходів до управління підприємством запропоновано процесно-цільовий підхід як такий, що найбільш відповідає цілям управління якістю бізнес-процесів на підприємстві.

8 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ Безгін, К.С. Клименко, Ю.М. Вінниця Немає українська 2017 навч. посіб. 34
В навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні та науково-практичні аспекті управління інноваціями. В посібнику розкрито сутність основних понять управління інноваціями, побудовано процесуальну та структурну архітектоніку інноваційної діяльності, надано характеристику типології державної підтримки інноваційних процесів, каталогізовано сучасні організаційні форми інноваційної діяльності, охарактеризовано процес управління інноваційним розвитком організації, наведено технологію управління інноваційними проектами, а також систематизовані підходи щодо оцінки ефективності інноваційної діяльності організації.

9 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ И КОЛЛАБОРАЦИЯ Безгин К. С. Харьков немає російська 2015 монографія 26
Роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління процесом створення цінності на підприємстві. Проаналізовано сучасні проблеми управління процесом створення цінності на підприємстві. Розроблено концепцію та методологію управління процесом створення цінності на підприємстві. Удосконалено методичне забезпечення інноваційного аксіогенезу. Досліджено процес створення інноваційної цінності з використанням міждисциплінарного підходу

10 Безгін Костянтин Сергійович Формування інноваційно-активного середовища співтворчості: організаційно-управлінський аспект Безгін, К.С. Панченко, І.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 25
Метою статті є розробка науково-практичних рекомендацій, орієнтованих на систематизацію та експлікацію організаційно-управлінських аспектів формування інноваційно-активних середовищ співтворчості.

11 Безгін Костянтин Сергійович Порівняльний аналіз процесного та функціонального піідходів до управління підприємством Безгін, К.С. Гришина, І.В. немає немає українська 2009 стаття 27
В статті проведено порівняльний аналіз функціонального та процесного підходу, простежено їх еволюцію, визначені їх переваги та недоліки у розрізі сучасного бізнес-середовища, а також зроблено висновки щодо перспективності застосування процесного підходу на вітчизняних підприємствах машинобудівної галуз

12 Безгін Костянтин Сергійович Система категорій і понять, пов'язаних з мотивацією інноваційно активного персоналу підприємства Безгін, К.С. Гришина, І.В. Ушкальов, В.В. немає немає українська 2011 стаття 24
Метою статті є уточнення понятійно-категоріального апарату, що використовується для визначення та оцінки чинників, які спонукають персонал підприємств до прояву інноваційної активності в трудовій діяльності

13 Безгін Костянтин Сергійович Трансформація управлінської парадигми створення цінностей в контексті розвитку інноваційної праці Безгін К. С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2016 стаття 41
У статті розглянуто процес трансформації управлінської парадигми створення цінностей на підприємстві в контексті розвитку інноваційної праці. Проведений аналіз ключових соціально-економічних змін встановив зростання складності та невизначеності інноваційної діяльності та ринку, в контексті яких були виділені амбівалентні процеси, з одного боку, формування суспільства зростаючої рефлексії і значне зростання незалежних експертних спільнот, а з іншого, - традиційні спроби підприємства здійснювати редукцію складності та невизначеності інноваційних процесів за рахунок блокування споживчої суб'єктності, стимулювання інформаційної асиметричності, запланованого застарівання, примітивізації споживчого вибору тощо.

14 Безгін Костянтин Сергійович Оцінка комплексного трансакційного ефекту створення інновацій: закритий та відкритий режими Безгін К. С. немає Фінанси. Облік. Банки українська 2017 стаття 57
У статті проведено аналіз існуючих підходів до оцінки результативності інноваційного аксіогенезу, а також специфіки його реалізації в закритому та відкритому режимах, що дозволило ідентифікувати апарат трансакційного підходу, як найбільш відповідний. За допомогою моделювання і таксономії інтеракцій суб’єктів закритого аксіогенезу та інноваційно-активних акторів зовнішнього середовища, реалізовано його адаптацію до потреб дослідження. Аналіз трансакційних витрат від реалізації основних етапів дослідницької стадії процесу створення інновацій демонструє, що комплексне врахування його ідіосинкразичного характеру діяльності можливо за допомогою трансакційних витрат, представлених у вигляді втрат від невизначеності, фінансових і часових витрат.

15 Безгін Костянтин Сергійович Ідентифікація образу інновайної цінності: поведінкові дисфункції Безгін К. С. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 23
Недосконалість процесу ідентифікації образу інноваційної цінності, що властива закритому способу створення інновацій, детермінувало пошук каузальних зв’язків неузгодженості взаємодій підприємства і ринку. У статті, на місце базової причини сформованого дисонансу була висунута поведінкова складова лінійної інноваційної діяльності, що загострила протиріччя в умовах зростаючої складності і невизначеності ринкового середовища. Проаналізовано поведінкову архітектоніку дослідницької стадії інноваційного процесу, що традиційно реалізується на підприємстві за допомогою маркетингової функції, на якій розроблювальний об'єкт перебуває в фазовому стані - образа цінності

16 Безгін Костянтин Сергійович Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту Безгін К. С. немає Економіка України українська 2017 стаття 35
Узагальнення науково-практичних передумов для розвитку сучасного суспільства зафіксувало зростання його інтелектуалізації та конективності, що зумовлює істотне нарощування складності та невизначеності процесу лінійного управління інноваціями. Пошук у загальносвітовій теорії та практиці інноваційного розвитку альтернативного підходу поставив на цю позицію нелінійну парадигму інноваційного менеджменту, яка базується на концептах співтворчості та полісуб’єктності сучасної інноваційної діяльності.

17 Безгін Костянтин Сергійович Концепція антикризового управління процесом створення цінності промислових підприємств Белопольский, М.Г. Безгін, К.С. немає Держава та регіони українська 2016 стаття 28
У статті запропоновано основні положення концепції антикризового управління процесом створення цінності на промислових підприємствах. Доведено, що основу концепції становить розуміння процесу створення цінності на підприємстві, що орієнтується під час досліджень і розробки продукту на активне використання креативного та інноваційного потенціалу суб’єктів зовнішнього середовища

18 Безгін Костянтин Сергійович Типологія підходів до визначення поняття «цінність» Безгін К. С. немає Вісник Донецького національного університету українська 2014 стаття 29
У статті на міждисциплінарних засадах проведено аналіз основних дефініцій поняття «цінність», з метою типологізації основних підходів до її трактування, а також змістовної та функціональної адаптації даного поняття до потреб практичної та наукової діяльності. Запропоновано виділяти такі підходи до визначення поняття «цінність», а саме: субстанціональні, суб'єктивний, телеологічний, соціальний та інтегральний

19 Безгін Костянтин Сергійович Діагностика тенденцій розвитку менджементу процесів створення інноваційних цінностей на підприємствах Безгін К. С. немає Маркетинг і менеджмент інновацій російська 2017 стаття 27
Целью статьи является оценка степени соответствия качества управления процессами создания инновационных ценностей на отечественных предприятиях и сопоставление их с общемировыми трансдисциплинарными тенденциями для определения концептуальных направлений развития инновационной деятельности

20 Безгін Костянтин Сергійович Аналіз основних концепцій управління змінами в організації Безгін К. С. немає немає українська 2011 стаття 26
Целью данной статьи является анализ и обобщение существующих концепций управления изменениями для их содержательной и функциональной адаптации к потребностям отечественных субъектов хозяйствования.

21 Безгін Костянтин Сергійович Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності Безгін К.С., Ушкальов В.В. немає Економіка України українська 2019 стаття 30
Порівняно нормативну та поведінкову парадигми економічної епістемології в контексті існуючого розмаїття трактувань поняття «раціональність». Показано, що ідентифікована семантична поліфонія відкрила можливість для формулювання конвенційної гіпотези, що конституює баланс у відносинах між опозиційними дослідними парадигмами. Контурно зафіксовано гіпотетичну архітектоніку релевантного знання про економічну поведінку людинорозмірних систем.

22 Безгін Костянтин Сергійович Інволюція інноваційно-активної організації: поведінковий аспект Безгін К.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 27
Проведено поведінковий аналіз процесу організаційного онтогенезу від його ініціюючих, інноваційно-орієнтованих форм до відтворювальних, орієнтованих на функціонування. В результаті чого частково зафіксовано поведінкову топографію, що притаманна базовим етапам організаційної еволюції, обумовлену використанням в певній мірі антагоністичних управлінських практик, орієнтованих на адаптивність та ефективність господарської діяльності. Продемонстровано, що еволюційне зміщення до управлінських підходів, рутинизуючих процеси діяльності призводить до втрати організацією адаптаційного потенціалу через (не)усвідомлене формування умов діяльності, які інгібують надситуативну активність суб’єктів.

23 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.). Нагорняк Т.Л. Житомир – Київ - Краків Studia Politologica Ucraino-Polona українська 2015 стаття 17
The maturity of a state always correlates with the strength of the national (not ethnic) community’s identity. The quality of such correlation becomes crucial and often improves during the trials. Peace has never existed without war, but worldwide development is constant in its changing cycles of colonization (confirmation of Empires/confederations, movement towards bipolarity, strengthening of military-technogenic human potential, globalization of economics and identity) and decolonization (territorial reconstruction of the world, development accent’s shift towards the social equity, branding “comfort places”, peripherality of capitalism). Each sociopolitical developments (war and a coup d’état, terrorism and AIDS, natural disasters and changes in social display) as attractors of such cycles actualize the question about the maturity of relations between a state and society

24 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Урбанізаційний вимір української сучасності Нагорняк Т.Л. немає Evropský politický a právní diskurs українська 2015 стаття 19
немає

25 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Урбанізаційний та агломераційний компоненти соціально-політичних процесів української сучасності Нагорняк Т.Л. Харків Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2015 стаття 19
.Стаття є спробою з'ясувати специфіку взаємодії двох сучасних політичних процесів – глобалізації та активізації локальних ідентичностей – для того, щоб визначити роль міст в контексті подальшого розвитку світової політичної системи

26 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Конфлікт Держави і Суспільства в Україні Нагорняк Т.Л. немає Грані українська 2015 стаття 49
Зрілість державності завжди корелюється з міцністю самоідентифікації нації. Якість такої кореляції стає визначальною й часто вдосконалюється під час випробувань. Події кінця 2013 – першої половини 2014 рр. в Україні викрили конфлікт між Державою та Суспільством, який мав наслідками руйнацію цілісності країни, війну в Донбасі, травму ідентичності прикордонних територій та виклик для територіальних громад. Рік після Майдану результує втратою території, наявністю невизнаної офіційним Києвом війни, внутрішнім конфліктом державної еліти, неузгодженістю функцій ВСУ та Нацгвардії., поширенням впливу антидержавних течій на південно-східних територіях та загрозою цілісності України. Невирішеність долі, статусу та перспектив окупованих територій в Україні загострює конфлікт Суспільства і Держави, активізує внутрішні непорозуміння між суспільними групами, владою та опозицією, аутентичними міфами та ситуативними стереотипами, політичним дизайном та соціальною реальністю.

27 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний зріз протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр. в України. Нагорняк Т.Л. Харків Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2015 стаття 32 no file
немає

28 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст) Нагорняк Т.Л. немає Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 34
У статті розглянуто процес формування, корекції та просування по-зитивного образу міст як політичних територій. Доведено, що брендинг міст є напрямом сучасної політики, яка реалізується на трьох рівнях (гло¬бальному, загальнонаціональному та регіональному), має нормативно-правові підстави, впливає на формування стратегії розвитку держави, обумовлює її конкурентоздатність у світовій політиці та виступає публічним індика¬тором політичної ідентичності та національної самосвідомості громадян

29 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Світова та українська специфіка брендингу міст Нагорняк Т.Л. немає Політикус українська 2015 стаття 15
З'ясовано закономірності брендингу міст світу й України, встановлено розбіжність між містом і практичним призначенням категорій, якими позначають провідні міста світу ("глобальне місто", "мегаполіс", "центр агломерації", "велике місто"). Зроблена спроба прогнозу тенденцій щодо урбанізації, векторів брендингу міст і ролі громади в них

30 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Криза взаємовідносин держави та суспільства в Україні кін. 2013 - поч. 2014 рр. Нагорняк Т.Л. немає Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія. Соціологія. Філософія». українська 2015 стаття 18 no file
немає

31 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Сучасні соціогуманітарні виклики для українського суспільства Нагорняк Т.Л. Житомир Сучасні соціогуманітарні виклики для українського суспільства. Толерантність як соціогуманітара проблема сучасності українська 2015 стаття 16
немає

32 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний дискурс України і політичні практики 2014–2016 років Нагорняк Т.Л., Гринюк Р. Ф. Винница Дискурс смысловой войны:агрессия и аргументация: українська 2016 стаття 15
Зрілість державності завжди корелюється з міцністю самоідентифікації нації. Якість такої кореляції стає визначальною й часто вдосконалюється під час випробувань. Події кінця 2013 – першої половини 2016 рр. в Україні викрили конфлікт між Державою та Суспільством, який мав наслідками руйнацію цілісності країни, війну в Донбасі, травму ідентичності прикордонних територій та виклик для територіальних громад

33 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Українські мегаполіси в країні гібридного політичного режиму Нагорняк Т.Л. Дніпропетровськ Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку українська 2016 стаття 15
немає

34 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр Нагорняк Т.Л. немає Політичне життя українська 2016 стаття 26
Гібридна війна, що порушила територіальну цілісність України та вже два роки поспіль забирає життя мирних громадян та військових, скорочуючи дієздатне населення країни, стала основним каталізатором внутрішньої міграції українців. Ця стаття є авторською спробою з’ясувати соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів у межах країни в наслідок військових дій на Сході України. Предметна площина дослідження - це долі майже 3 мільйонів (за офіційними даними) внутрішньо переміщених осіб, до яких належить і автор. За два роки від початку військового конфлікту на Сході України половина жителів Донбасу стали біженцями чи внутрішніми переселенцями

35 Нагорняк Тетяна Леонтіївна The war as a factor of migration processes in Ukraine during 2014-2016 YY. Nagornyak T.L немає The Polish Migration Review англійська 2016 стаття 20
немає

36 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Modern Information Models of the National Interests’ Protection Policy of the World Countries Nagornyak T.L немає European Journal of Transformation Studies англійська 2018 стаття 19
The paper generalized experience of formation and implementation of the informational direction of policy on protecting national interests of the states and supranational organizations. Authors formed two models – subsidiary (US, UK, EU and NATO) and vertical (Russia) on the base of generalization. Transitional model of the development and implementation of the informational direction of policy on protecting national interests in the conditions of nonlinear processes was proposed

37 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Ukrainian-Polish Vector of Migration Processes Nagornyak T.L. немає The Polish Migration Review англійська 2018 стаття 13
немає

38 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Люстрація в Україні як засіб легітимації нового політичного режиму Бондаренко, С.В. Зайченко, І.А. Нагорняк, Т.Л. Пачос, Ю.В. Польовий, М.А. немає Політичне життя українська 2018 стаття 15
Статтю присвячено аналізу процесу люстрації в Україні 2014-2018 рр. з точки зору вирішення цим процесом певних інструментальних завдань. Проаналізовано приклади успішних процесів люстрації в Польщі та Чехії. Визначено головні інтенції нових політичних сил, які прийшли до влади після Революції Гідності, у запровадженні та формуванні особливостей механізму люстрації через Закон України «Про очищення влади».

39 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Міграція українців до Польщі як наслідок державної політики Нагорняк Т.Л. немає Політичне життя українська 2018 стаття 28
Сьогодні міграційні процеси формуються під впливом державної політики та стають показниками ефективності діяльності інститутів державної влади. Ця наукова розвідка є спробою авторів довести, що міграція українського населення до Польщі є результатом реалізації державної політики. Окрім складної соціально-економічної ситуації в країні, систематична державна політика країн Європи та Росії у сфері економіки, освіти, перерозподілу природних і людських ресурсів сприяє міграції українців.

40 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Нагорняк Т.Л., Примуш М. В., Польовий М. А. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 13
У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні. Монографія становить інтерес для вчених, викладачів, політиків, державних службовців, студентів та усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами у світі та Україні

41 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Migration Processes In Modern Ukrainian-Polish Discourse Nagornyak T.L., Pachos Iu., Bezuglyi P. немає European Journal of Transformation Studies англійська 2019 стаття 21
немає

42 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Громадянська освіта як інструмент формування культури участі в контексті реалізації реального народовладдя в Україні Нагорняк Т.Л., Пачос Ю., Полторак В. немає Evropský politický a právní diskurz українська 2020 стаття 25
немає

43 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Криза легітимності влади в дзеркалі ставлення українців до державних і суспільних інститутів Нагорняк Т.Л., Станіславенко Л.А. немає Evropský politický a právní diskurz українська 2020 стаття 26
немає

44 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Ставлення українців до збройного конфлікту як чинник стримувань і противаг у процесі становлення інституту народовладдя в Україні Нагорняк Т., Зайченко І. немає Політичне життя українська 2020 стаття 39
У статті здійснено спробу наукового обґрунтування реальною політичною практикою динаміки змін громадської думки щодо конфліктогенності української реальності через систему стримувань і противаг у контексті становлення інституту народовладдя в Україні.

45 Мацишина Ірина Віталіївна Терроризм как TV–террор Мацишина І. В. Казань Визуальная коммуникация в социокультурной динамике російська 2015 стаття 15
Надано контент-аналіз телевізійних програм, що присвячені освітленню подій терористичних актів як пропаганда тероризму

46 Мацишина Ірина Віталіївна Фуд–портретинг в сети Мацишина І. В. Томск Connect–Universum–2014 російська 2015 стаття 14
Проведена репрезентація суб’єкта у соціальних мережах через фотографії їжі

47 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальний текст героїки Майдану Мацишина І. В. немає Соціальні комунікації: теорія і практика українська 2015 стаття 15
Зроблено класифікацію «героїки» на Майдані 2014 р. та надано портрет лідера Майдану, що найбільше було репрезентовано у ЗМІ

48 Мацишина Ірина Віталіївна Тероризм, екстремізм, ксенофобія Мацишина І. В. немає Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія українська 2015 стаття 15
Розглянуто основні законодавчі маркери, що встановлюють межу між поняттями «тероризм», «екстремізм», «ксенофобія».

49 Мацишина Ірина Віталіївна Body-centrism in advertising texts, or how we are inured to pain Мацишина І. В. немає AI & SOCIETY англійська 2015 стаття 30
Advertising is not only a channel for transmitting a message from a sender (customer/producer) to a receiver (consumer). It is also responsible for shaping the attitudes of its recipients. Analysis of advertisements for medicinal products enables us to perceive original codes of the representation of pain by means of the human body.

50 Мацишина Ірина Віталіївна Наказание за перевернутое изображение Мацишина І. В. немає Аркадія: мистецтвознавчий і культурологічний журнал російська 2016 стаття 12
Проведено іконографічний аналіз фотозображень «перевернутих персонажів». Надається ретроспектива від біблейських текстів до протестних

51 Мацишина Ірина Віталіївна Крос-медійна журналістика: якість vs кількість Мацишина І. В. немає Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie російська 2016 стаття 15
Наводиться приклад журналістської освіти в українських закладах вищої освіти. Надаються рекомендації до подальшого розвитку освіти на прикладі програми з крос-медійної журналістики

52 Мацишина Ірина Віталіївна Антикризовий PR («Головне, щоб костюмчик сидів») Мацишина І. В. немає Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини українська 2016 стаття 16
Проведено контент-аналіз журналістських матеріалів навколо скандалу українського посла у Великобританії. Розглянуто основні етапи р. менеджменту

53 Мацишина Ірина Віталіївна Украинские практики самопрезентации власти Мацишина І. В. немає Русский р. : система и функционирование (к 95-летию БГУ, 50-летию кафедры р. сор р. , 90-летию р. сора П.П. Шубы) російська 2016 стаття 14
Проведено аналіз політичної кампанії на прикладі біггбордів 2016 р.

54 Мацишина Ірина Віталіївна Символічне насильство та демократія Мацишина І. В. немає Політичне життя українська 2016 стаття 10
Проаналізовано роль символічних текстів у публічному просторі. Доведено вплив символічного як інжинірінг дисциплінарної влади

55 Мацишина Ірина Віталіївна «Ми не вміємо бачити, тому що звикли читати» (Пітер Грінуей та візуальна революція) Мацишина І. В. немає Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії українська 2016 стаття 17
Надається структурний аналіз кінострічки «Рембрандт. Я звинувачую!», де встановлені основні прийоми аргументації у кінотексті

56 Мацишина Ірина Віталіївна Flexible time and new forms of control Мацишина І. В. немає Evropsky politicky a pravni diskurz англійська 2017 стаття 15
In production conditions modern human being is forced to live under the laws of the digital age. Within it corporate ideology obliges to sacrifice for the common good. Migration flows mix borders of fixed mass. It becomes moveable and may not only change its social status, but also may be a threat of destabilization. Mass migration of people has already demonstrated incapability of power to control society, for whom time is a more significant life category than space

57 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальна риторика релігійної політики радянської влади як індикатор трансформації політичного режиму Мацишина І. В. немає Політичне життя українська 2017 стаття 19
Аналіз політичних режимів сьогодні викликає купу питань, відповіді на які можна знайти у політичній історії. Класичний розподіл на демократичний, тоталітарний та авторитарний режими показав, що під час більш детального аналізу ці режими мають певні схожі риси, які віддзеркалюють один одного

58 Мацишина Ірина Віталіївна Проблематика іконічного знаку: політичний вимір Мацишина І. В. немає Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2017 стаття 14
Аналіз політичної системи, як системи, яка сама себе продукує через знаки, дозволяє її розуміти через систему кодів. Завдяки кодуванню актуалізується не тільки політична реальність, а й її сприйняття, через що поширюється політичний досвід. Але іконічні знаки, як структура семіозису, не ретранслюють політичну реальність, а підмінюють її. Тут використовуються приховані коди, які впливають на вироблення впізнавання та сприйняття політичної реальності

59 Мацишина Ірина Віталіївна Комунікативно-знакові інтеракції політичного процесу в Україні (1991- 1994 рр.) Мацишина І. В. немає Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. українська 2017 стаття 32
Наголошено на впливі символічного поля на політичні процеси України у зазначений період

60 Мацишина Ірина Віталіївна Відеотекст у мультимедійному контексті Мацишина І. В. Київ Кросмедіа: контент, технології, перспективи українська 2017 стаття 15
Проведено аналіз сучасних форм відео текстів та відео жанрів, принципи композиції відеокадру, редагування відео та відео маркетинг. Що допомагає знайти універсальні моделі якісних відео текстів

61 Мацишина Ірина Віталіївна Структура мультимедійного сторітелінгу (на прикладі лонгріду) Мацишина І. В. Київ Кросмедіа: контент, технології, перспективи українська 2017 монографія 28
Показано технології створення довгих текстів, які в епоху інформаційного надлишку потребують переконливості, довіри та високого авторського рівня

62 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальний дискурс політичних процесів 1991-1994 рр. в Україні Мацишина І. В. немає Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє українська 2018 стаття 16 no file
Простежено політичні процеси у зазначений період та встановлено використання наків та символів у публічному полі з метою впливу на суспільну поведінку

63 Мацишина Ірина Віталіївна Медіареальність як феномен сучасної політики. Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, І.В. Мацишина та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 45
Політичні процеси, як ознака політичної дійсності, завдяки кодам встановлюють поітичну реальність. Звідси ми розуміємо політичну систему як апарат із виробництва кодів, які через символізацію політичних процесів створюють смисли. Механізм кодування як навіювання стійких смислів відбувається формально та неформально заради формування лояльності до діючого політичного режиму

64 Мацишина Ірина Віталіївна Риторика пам’ятників воїнам-афганцям: проблеми комеморації Мацишина І. В. немає Політичне життя українська 2018 стаття 13
Змішування зовсім різних подій в одному монументальному тексті розщеплює значення кожної історичної події, а поєднання двох різних символів народжує третій, який створює знак без смислу. Так символ перетворюється на позначуване без позначувального для епохи, яка пам’ятає історичні події. А для епохи, яка буде отримувати недостатні знання про війну в Афганістані, цей знак знов перетвориться на символ, але вже з іншим наповненням змісту.

65 Мацишина Ірина Віталіївна Офіційний політичний дискурс: інституціональний підхід Мацишина І. В. немає Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2018 стаття 14
Поняття політичного дискурсу як сукупність мовних актів, ритуалів, традицій, норм, які актуалізуються у публічному просторі, вказує на двумірність цього явища. З одного боку, семантична складова, яка складається з вербальних та невербальних типів мови. З іншого боку, смислова конотація текстів, яка вказує на політичне уявне та має великий ресурс його реалізації

66 Мацишина Ірина Віталіївна Стратегія формування національної пам’яті: інституціональний дискурс В. Ющенка Мацишина І. В. немає Політичне життя українська 2018 стаття 11
У статті розглядаються інституційні практики, завдяки яким символічні тексти впливають на формування національної пам’яті. Вивчаються медійні тексти, закони та характер встановлення пам’ятників. Розглядаються стратегії формування політики національної пам’яті.Наголошується на нестабільності та непослідовності політики національної ідентичності

67 Мацишина Ірина Віталіївна Символічне конструювання політичної реальності: моделі, учасники, загрози Мацишина І. В. немає Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2018 стаття 16
Семіотика оперує світами, посилюючи або знижуючи значення символів як смислів різних реальностей. Транслювання смислу реальності відбувається на рівні символу під час комунікації. Політичні практики, як контекст символічного, активізують або руйнують символічне під час комунікації у політичному просторі. Формування сенсу через протиставлення символів, через формалізовані та неформалізовані процедурні практики робить політичні інститути головним актором політичної комунікації

68 Мацишина Ірина Віталіївна Регіональні еліти в контексті символізації (1994 - 2004 рр.) Мацишина І. В. немає Політичне життя українська 2018 стаття 17
Аналізується діяльність політичної еліти часів Л. Кучми. Виділено три групи, які мали певний вплив на характер зміни політичного режиму: правляча еліта, тіньова еліта і контреліта. Усередині кожної групи так і між ними не відбулося формування єдиної стратегії, оскільки кожна група мала власну модель ідеї національної держави. Дві головні моделі, які впливають на розвиток демократії в перехідних суспільствах: модель «пакту» і модель «конвергенції» так і не були здійснені в Україні

69 Мацишина Ірина Віталіївна Politicians as symbols during political confrontation (Ukraine. 1994 - 2004) Мацишина І. В. немає Evropsky politicky a pravni diskurz Svazek англійська 2018 стаття 32
There are instruments which can help to find logic and mechanisms for constructing political reality, to find the relationship between the author and the reader, the socio‐cultural and political environment. And the semiotic approach gives us such possibility. For political scientists, signs and symbols are primarily a text, which consists of words, images, sounds, and gestures. It is a certain sign system, which analysis allows understanding how the use of signs creates a sense.

70 Мацишина Ірина Віталіївна Зовнішньополітичний імідж України (1994 – 2004) Мацишина І. В. немає Evropsky politicky a pravni diskurz. Svazek українська 2018 стаття 12
Надається порівняльна характеристика репрезентації України на міжнародній арені та образ українців у середині країни. Досліджено знаки, уявлення та технології створення образу України як зовнішньополітичні чинники впливу

71 Мацишина Ірина Віталіївна Еxplicit and implicit forms of self-determination as geopolitical pressure on the formation of ukraine's local policy (1994 – 2004) Мацишина І. В. немає EJTS European Journal of Transformation Studies англійська 2019 стаття 23
The purpose of the article is to demonstrate open and hidden forms of external influence on Ukraine's domestic policy on the example of regional claims for selfdetermination. The major problem is that the Russian language issue, difficulties in boundary delimitation and the lack of information strategy in Ukraine's foreign policy resulted in an explicit and implicit influence on the political situation in Ukraine in 1994 - 2004.

72 Мацишина Ірина Віталіївна Конструювання політичної реальності України Мацишина І. В. Вінниця немає українська 2019 монографія 24
У монографії проводиться аналіз політичних процесів на рівні дискурсивних стратегій політичних інститутів, які формують офіційний політичний дискурс. Розглянуто питання цінностей, ідентичності, національної пам’яті, як наслідок впливу символічних текстів. Проводиться аналіз символічних текстів у контексті політичних процесів, які вироблялися у період незалежності України. Відкривається новий вимір конструювання політичної реальності за допомогою прихованих символічних стратегій влади.

73 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Presidency of Aleksander Kwaśniewski in Poland (1995-2005): Competences, Decisions, Political Thought, In: Rethinking the Presidency Моджеєвскі А. Л. немає RETHINKING THE PRESIDENCY: Challenges and Failures англійська 2015 стаття 24
The paper is dedicated to political thought and decisions of Aleksander Kwaśniewski, the president of the Republic of Poland between 1995 and 2005. I will present Aleksander Kwaśniewski as a political decision maker and political visionary focusing on his activity in internal and international politics. He was an architect of the Polish political and constructional system and one of the most influential politicians in Poland. He created new of attitudes of the head of state. His presidency was during the time of political stabilization and consolidation of Polish democracy. Dialogue and conciliation were features of his political character. He tried to avoid political conflicts however he represented a clear political doctrine. He defined himself as a social democrat and social liberal.

74 Польовий Микола Анатолійович Peculiarities of transitive changes during national liberation struggle of 1917-1921 in Ukraine Polovyi M., Gadgieva D немає Evropský politický a právní diskurz англійська 2016 стаття 48
This article aims to analyze Ukrainian political process in times of national liberation struggle of 1917 - 1921 from the point of synergetic approach. Based on the concepts of such prominent scholars as H. Haken, I. Prigogine, O. Dobrocheev, P. Turchyn and A. Korotayev and by means of synergetic methodology the authors distinguished two levels of analysis of the problem: on macrolevel, in terms of the whole Russian Empire, the bifurcation point lasted for more than 4 years up to 1921; on microlevel, within Ukraine, there were several obvious periods of deterministic influence and, accordingly, several points of bifurcation observed in October-November 1917, April 1918, November-December 1918, August-September 191

75 Польовий Микола Анатолійович Деякі проблеми вибору методів моделювання для дослідження політичних процесів Польовий М. А. немає Політичне життя українська 2016 стаття 15
Розглянуто методичні проблеми вибору адекватних досліджуваному політичному явищу або процесу методів моделювання. Аналізується зміст понять модель та моделювання, їх зв'язок із теорією, аналогією та метафорою. Піддано аналізові можливості використання гомоморфних моделей.

76 Польовий Микола Анатолійович Implementation of J. Davies' modified model for simulation of short-term protest activity Polovyi M., Gadzhyieva D немає Політичне життя англійська 2016 стаття 15
The paper assesses suitability of J. Davies’ model for simulation of short-term protest activity. The authors make an attempt to show proximity of J. Davies’ model and synergetic paradigm of the order parameter. The authors' modification of J. Davies’ model was given to display dissipative formation of short-term protest activity

77 Польовий Микола Анатолійович Особливості моделювання процесів транскордонної міждержавної взаємодії Польовий М. А.,Бахтиєв Р.А. немає Актуальні проблеми політики українська 2016 стаття 12
Статтю присвячено аналізові можливостей здійснення моделювання політичних процесів, які протікають в рамках міжнародного співробітництва в межах транскордонних відносин. Особливої уваги приділено методиці моделювання за допомогою штучних нейронних мереж

78 Польовий Микола Анатолійович Можливості та обмеження імітаційного моделювання у вивченні історіографії теорії історії Польовий М. А. немає Evropský filozofický a historický diskurz українська 2016 стаття 15
В статті вивчаються питання побудови імітаційних прогностичних моделей історик-теоретичного пізнання. Проаналізовано позитивний та негативний досвід автора у створенні таких моделей. Запропоновано новий метод створення імітаційних моделей історичного пізнання – штучні нейромережі. В статті зроблено припущення про те, що якщо представляти сам процес пізнання історії процесом діяльності певної нейромережі, то є підстави очікувати, що в кожну історичну епоху ця нейромережа істооричного пізнання є оптимізованою під наявну конкретну епоху

79 Польовий Микола Анатолійович Можливості відображення політичних рухів в нейромережевій моделі політичної системи Польовий М. А. немає Політичне життя українська 2016 стаття 14
Статтю присвячено аналізу можливостей вдосконалення політологічного аналізу політичних рухів за допомогою нейромережевої моделі політичної системи. Зроблено висновок про те, що політичні рухи мають враховуватись у вигляді окремих підблоків нейромережевої моделі

80 Польовий Микола Анатолійович Прогнозування загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р. на основі синергетичного параметру порядку Польовий М. А. немає Вісник ДонНУ, Сер.Політичні науки українська 2016 стаття 17
Стаття присвячена розгляду основних елементів синергетичного параметра порядку, який визначає динаміку політичного процесу в сучасній Україні та побудованого на його основі прогнозу загроз політичній стабільності України до 2030 року

81 Польовий Микола Анатолійович Деякі результати верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р Польовий М. А. немає Актуальні проблеми політики українська 2017 стаття 18
Стаття присвячена аналізові короткотермінової практичної верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р., розробленого автором в 2011 р. на основі синергетичної моделі політичного процесу в сучасній Україні

82 Польовий Микола Анатолійович Світовий політичний процес: глобальний та національний вимір Польовий М. А. , Кормич Л.І. Одеса немає українська 2017 навч. посіб. 13 no file
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Політологія», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Соціологія». В посібнику розглядаються сучасні тенденції світового політичного процесу, їх вплив на міжнародні відносини та внутрішньополітичний розвиток. Посібник стане в нагоді науковцям, політикам, студентам та усім, хто цікавиться сучасними проблемами світової політики

83 Польовий Микола Анатолійович Forecasting the dynamics of the potential of international migrations by 2050 Polovyi M. немає Polski Przegląd Migracyjny (The Polish Migration Review) англійська 2017 стаття 54
The text is an attempt to estimate changes in the potential sources and targets of international migration (countries with a modern population quantity of more than 5 million were taken into account) in accordance with the prognoses of change of population quantity until 2050. The author attempted to estimate the change in the “difference of potentials of an available population by countries”. The research leans on three scenarios of demographic development as offered by the UN – low, medium and high

84 Польовий Микола Анатолійович Джерельна база побудови моделі прогнозування потоків між-народної міграції в першій половині ХХІ ст Польовий М. А. немає Політичне життя українська 2018 стаття 14
Статтю присвячено аналізові джерельної бази, яку можна було б покласти в основу прогностичного моделювання сучасних міжнародних міграційних потоків. Визначено основні методологічні засади, на яких базуються сучасні моделі потоків міграції. Доведено, що більшість існуючих моделей міграційних потоків орієнтується на все більш детальне визначення чинників міграційних рухів. Такий підхід дозволяє будувати досить детальні моделі міграції

85 Польовий Микола Анатолійович Люстрація в Україні як засіб легітимації нового політичного режиму Бондаренко С.В., Зайченко І.А., Нагорняк Т.Л., Пачос Ю.В., Польовий М.А. немає Політичне життя українська 2018 стаття 48
Статтю присвячено аналізу процесу люстрації в Україні 2014-2018 рр. з точки зору вирішення цим процесом певних інструментальних завдань. Проаналізовано приклади успішних процесів люстрації в Польщі та Чехії. Визначено головні інтенції нових політичних сил, які прийшли до влади після Революції Гідності, у запровадженні та формуванні особливостей механізму люстрації через Закон України «Про очищення влади». Автори намагались показати, що люстраційні процеси в Україні за сучасних умов набувають рис виключно засобу легітимації «нового політичного режиму», що створює певну показовість та ілюзорність очищення влади

86 Польовий Микола Анатолійович A forecast of international migration flows into EU countries until 2050 Polovyi M. немає Przegląd Politologiczny англійська 2018 стаття 39
The subject of the paper is international migration to the EU countries. Research objective is quantitative estimation of volumes of international migration flows to the European and close neighboring countries by 2050. The base of the forecast of international migration flows is the author’s model of global international migration. The model is based on a synergetic approach and consumptions that quantity of migration flows is determined first of all by number of already arrived migrants from the certain country

87 Польовий Микола Анатолійович "Цифровой поворот" – новая волна в серфинге исторической информатики по технологическому прогрессу Полевой Н.А. немає Историческая информатика російська 2019 стаття 24
Предметом статьи является оценка степени влияния современного "цифрового поворота" на развитие исторической науки. Высказаны предположения о влиянии "цифрового поворота" на развитие направления количественной истории. Очерчены наиболее перспективные направления исследований в области исторической информатики. Отмечено наличие перевеса в сторону ресурсной компоненты исторической информатики, связанное во многом с быстрым распространением и удешевлением технологий оцифровки и web-публикации источников

88 Польовий Микола Анатолійович Проблеми реалізації прав на освіту дітей, що потерпають від збройних конфліктів Польовий М. А. немає Політичне життя українська 2019 стаття 30
Статтю присвячено аналізу нагальних проблем реалізації права на освіту дітей, що потерпають від збройних конфліктів. Основним матеріалом для висловлюваних положень та висновків статті стали кейси, пов’язані із російсько-українським збройним конфліктом на сході України та фактичною російською окупацією частин Луганської та Донецької областей

89 Польовий Микола Анатолійович Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 11
В підрозділі подано опис авторської моделі міграційних потоків у світі та прогноз їх обсягів до 2025 року

90 Польовий Микола Анатолійович Long-term Demographic Factor of Political Unrest in Contemporary States Polovyi Mykola немає Political and Economic Unrest in the Contemporary Era англійська 2019 стаття 28 no file
The paper is an attempt to estimate the influence of long-term structural-demographic factor on political stability in contemporary transitive states as Ukraine. Interpretation of this synergetic factor is lean on the modified ‘structurally-demographic’ approach of A. Korotayev and J. Goldstone. The synergetic order parameter, which determines the unrest of the political process in modern transitive states is defined. It is proposed to consider the rate of annual growth in the number of young people mostly with higher or incomplete higher education in large and medium cities as such parameter

91 Польовий Микола Анатолійович Короткий нарис історії української кліометрики Польовий М. А., Святець Ю. А. немає Україна модерна українська 2020 стаття 11
В статті подано короткий опис історії розвитку кліометрики в Україні. Окреслено методичні пошуки та основні напрями досліджень українських кліометристів. Надано також опис основних осередків, в яких розвивалась українська кліометрика протягом останніх понад 3-х десятиліть

92 Польовий Микола Анатолійович Methodological foundations for modeling contemporary political activism in the digital age. Polovyi, M. N. M. Baklanova, O. V. Diachenko, L. M. Dunayeva, N. P. Hedikova, etc Lviv-Toruń немає англійська 2019 стаття 15
Various forms of political activism are becoming more widespread at the modern stage of political development. Detailed research of the manifestations of modern activism, obviously, should include, in addition to their description and explanation, a certain prediction as to the emergence and degree of impact of different forms of activism

93 Польовий Микола Анатолійович Prospects for sustainable political stability of the Russian Federation in the third decade of the 21st century in the mirror of synergetic paradigm Polovyi M. немає Politeja англійська 2019 стаття 13
The paper is an attempt to estimate the influence of synergetic long-term parameter of order on the character of political process in Russian Federation in the third decade of the 21st century. Two interpretations of this synergetic parameter are proposed – the one is lean on the I.Prigogine's idea that every dissipative system experiencing periods of deterministic and non-deterministic chaos. It incorporates combination of time and number of population in the state

94 Примуш Микола Васильович Концептуальні ознаки сучасного «партійного націоналізму» в Україні Примуш М. В. немає V Всеукраїнські політологічні читання ім. проф. Б. Яроша українська 2016 стаття 40 no file
немає

95 Примуш Микола Васильович Концептуалізація сучасних політичних конфліктів на прикладі російської агресії на Сході України Примуш М. В. немає Studia Politologia Ukraini-Polona українська 2016 стаття 14 no file
немає

96 Примуш Микола Васильович Українська модель перехідного парламентаризму як засіб вироблення політичного консенсусу Примуш М. В. немає Політичне життя українська 2016 стаття 15
немає

97 Примуш Микола Васильович Місце та роль символіки в управлінні політичної партії Примуш М. В. немає Політологічний Вісник Київського національного університету Т.Г.Шевченка українська 2017 стаття 17 no file
немає

98 Примуш Микола Васильович Проблеми формування ідеологій українських політичних партій на сучасному етапі Примуш М. В. немає Трансформація партійної системи: Український досвід у європейському контексті українська 2017 стаття 17
немає

99 Примуш Микола Васильович Політико-ідеологічний спектр сучасних політичних партій донецької та луганської областей Примуш М. В. немає Політичні партії і вибори: українські та світові практики українська 2017 стаття 11 no file
немає

100 Примуш Микола Васильович Символіка та партійний імідж політичних партій Примуш М. В. немає Політологічний Вісник Київського національного університету Т.Г.Шевченка українська 2017 стаття 23 no file
немає

101 Примуш Микола Васильович Політико-ідеологічний спектр українських політичних партій на сучасному етапі Примуш М. В. немає Політичне життя українська 2017 стаття 12
немає

102 Примуш Микола Васильович Функції та форми органів місцевого самоврядування в Україні Примуш М. В. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2017 стаття 19
немає

103 Примуш Микола Васильович Системна трансформація місцевого самоврядування в Україні під впливом шведського та польського досвіду Примуш М. В. немає Політологічні читання українська 2019 стаття 12 no file
немає

104 Примуш Микола Васильович Роль громадянського суспільства у здійсненні місцевого самоврядування в Україні Примуш М. В. немає Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії: матеріали Всеукр.наук.- практ. конф українська 2020 стаття 16
немає

105 Примуш Микола Васильович Політико-правове регулювання діяльності політичних партій Примуш М. В. Донецьк немає українська 2001 монографія 16 no file
немає

106 Примуш Микола Васильович Демократія і політичні партії Центральної та Східної Єпропи Примуш М. В. Донецьк немає українська 2002 монографія 16 no file
немає

107 Примуш Микола Васильович Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду Примуш М. В., Коваль Ю. О. Донецьк немає українська 2014 монографія 19 no file
немає

108 Примуш Микола Васильович Системна трансформація місцевого самоврядування в Україні під впливом шведського та польського досвіду./Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т.Л.Нагорняк, М.В. Примуш, М.А. Польовий та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 26
немає

109 Примуш Микола Васильович Соціологія Примуш М. В. Донецьк немає українська 1999 навч. посіб. 19 no file
немає

110 Примуш Микола Васильович Загальна соціологія Примуш М. В. Київ немає українська 2004 навч. посіб. 39
немає

111 Примуш Микола Васильович Політична Конфліктологія: теорія і практика Примуш М.В., Клюжев О.В. Донецьк немає українська 2011 навч. посіб. 17 no file
немає

112 Примуш Микола Васильович Соціологія Примуш М. В. Донецьк немає українська 2012 навч. посіб. 15 no file
немає

113 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика в интернет пространстве Чальцева О. М. немає Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія російська 2016 стаття 29
В статье анализируется виртуальная деятельность акторов в публичном пространстве, что позволяет оценить степень их реального влияния на политику. Применение инновационных технологий web 2.0 и web 3.0 приводит к институционализации новых форм и практик взаимодействия политических акторов в публичном поле политики

114 Чальцева Олена Михайлівна Публічна політика як особливий вид політичного простору Чальцева О. М. немає Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації російська 2016 стаття 14
немає

115 Чальцева Олена Михайлівна Глобальные индексы как показатели эффективности публичной политики Чальцева О. М. немає Політікус російська 2016 стаття 15
немає

116 Чальцева Олена Михайлівна Современные тенденции смены субъектности публичной политики. Чальцева О. М. немає Грані російська 2016 стаття 14
У статті аналізується проблема інституціоналізації публічних акторів і форм їх взаємодії в сучасному постмодерновому політичному просторі. Виявлено і охарактеризовано нові тенденції зміни їх суб’єктності у формуванні громадського капіталу в різних типах режимів: гібридизація, мережевість, індивідуалізація, транскордонність, конфліктність. Оцінено вплив інформаційних технологій, які стають одним з головних інструментів реалізації публічної політики в сучасних політичних умовах і яких у перспективі можна розглядати в якості основи трансформації політичних систем всіх типів

117 Чальцева Олена Михайлівна Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики Чальцева О. М. немає Політичне життя російська 2016 стаття 26
В сучасній політичній науці існує ряд підходів, які розкривають суть глобального громадянського суспільства як актора публічної політики, відповідно до змін, що відбуваються у світі. Теоретики демократичного напрямку визначають глобальне громадянське суспільство, як демократичну альтернативу глобалізації «знизу» у відповідь на глобалізацію «зверху». Ліберально-демократична ідея представлена в даному підході, як свого роду універсал, на який слід орієнтуватись в контексті глобальної взаємодії

118 Чальцева Олена Михайлівна Публічна влада Чальцева О. М. немає Політичне життя українська 2016 стаття 10
Дослідження політичної влади як компонента публічної політики вимагає вирішення наступних проблем: перша - це проблема категорій, друга - поєднання теорій влади і теорій публічної політики і третя - проблема адаптації вже існуючих методологічних підходів для дослідження сучасних політико-владних відносин в різних типах систем і формування нових теорій. Політична влада як компонент публічної політики може розглядатися за допомогою різних методологічних підходів: біґевіоралізму, системного, неінституціонального, мережевого, елітарного ті ін., але незважаючи на величезний масив робіт по темі публічної влади, вона залишається дискусійною серед дослідників і потребує нового теоретичного осмислення

119 Чальцева Олена Михайлівна Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі Чальцева О. М., Лавришева А. немає Політичне життя українська 2017 стаття 15
Розглянуті тенденції швидкого зростання інтернет користувачів, що обумовили інтеграцію інтерактивних технологій в усі сфери суспільного життя. Описані переваги переходу від традиційної системи управління державою до електронної форми. Проаналізовані головні проблеми, з якими стикається українська держава при впровадженні принципів електронного урядування, які гальмують процес її розвитку: проблема надання електронних послуг громадянам, низький розвиток IT-сфери, недостача спеціалістів, проблема прозорості в ухваленні рішень, а також недостатнє фінансування сфери. Розкриті перспективи розвитку електронного урядування в Україні

120 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика с позиции конфликтологической парадигмы Чальцева Е. М. немає Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences.Budapest російська 2017 стаття 14
В статье рассматривается использование конфликтологической парадигмы в исследовании проблем публичной политики

121 Чальцева Олена Михайлівна Концепт «публічна політика» у міждисциплінарному науковому дискурсі Чальцева Е. М. немає Studia Politologica Ucraino-Polona. українська 2017 стаття 21
Публічна політика є одним із ключових понять сучасної політичної науки. На сьогоднішній день існує безліч різних інтерпретацій визначення «публічна політика» (public policy), однак єдиної думки щодо наповнення цієї категорії досі не вироблено. Дискусії ведуться як стосовно категорій public і policy, так і стосовно словосполучення public policy (громадська, державна, суспільно/державна політика

122 Чальцева Олена Михайлівна Інституціональний детермінаційний фактор формування національної моделі публічної політики України Чальцева О. М. немає Політичне життя українська 2018 стаття 30
В Україні формується особлива, унікальна національна модель публічної політики зі своїми специфічними рисами, яка орієнтується на узагальнену деліберативну нормативно-типову модель, що у зв’язку з проходженням складного процесу адаптації до українських реалій ще недостатньо розвинена і суперечлива як за формою, так і за змістом. Змістове наповнення будь-якої національної моделі публічної політики залежить від: політичного режиму держави, рівня стабільності системи, ступеня розвиненості публічних інститутів,системи публічного управління

123 Чальцева Олена Михайлівна Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика Чальцева О. М. Вінниця немає українська 2017 монографія 26
У монографії досліджуються проблеми та перспективи публічної політики на різних рівнях. Розглянуто головні теоретико-методологічні основи та існуючі практики сучасної публічної політики. Основна увага приділена інститутам публічної політики та взаємодії інституціоналізованих акторів публічного процесу в сучасному політичному просторі для визначення її ефективності під впливом ендогенних та екзогенних факторів. Книга розрахована на вчених, аспірантів і студентів, які вивчають проблеми публічної політики і процеси взаємодії інститутів влади й громадянського суспільства. Крім того, дослідження зацікавить громадських і політичних діячів, які займаються формуваннням публічної політики в Україні

124 Чальцева Олена Михайлівна Інституціоналізація каналів та форм взаємодії публічних акторів у сучасних умовах Чальцева О. М. немає Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. українська 2018 стаття 12
немає

125 Чальцева Олена Михайлівна Можливості і проблеми отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій Чальцева О. М. немає Публічне життя українська 2019 стаття 25
У 2014 р. з початком російської агресії, перед українською державою гостро постали питання щодо прав дітей з окупованих територій. Одним з таких питань було надання можливостей в отримані вищої освіти для молоді, яка має бажання навчатись в Україні. В науковій літературі дана проблема ще не достатньо досліджена. Аналізом питань, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, займалися зарубіжні та вітчизняні дослідники через призму соціальних, міграційних, політико-правових, психологічних аспектів. В статті проаналізовані правові можливості та проблеми їх реалізації, щодо отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій.

126 Чальцева Олена Михайлівна Концептуалізація публічної політики через призму інституціонального підходу Чальцева О. М. немає Вісник Львівського Університету. Філософсько-політологічні студі українська 2019 стаття 18
Інституціональний підхід розглядає публічну політику як систему інститутів публічної політики, що має властиву їй конфігурацію або архітектуру, тобто інституціональний дизайн у вигляді системи структурних елементів публічної сфери суспільства, розташованої на стику держави і громадянського суспільства. В статті проаналізовані напрямки інституціонального підходу, які визначають різні версії методологічного обґрунтування публічної політики. Головну увагу інституціональний підхід в своїх версіях (політичний, соціологічний, історичний та ін.), приділяє питанню ролі державних і соціальних інститутів у процесі визначення й формування публічної політики

127 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The personalistic aspect of truth and dialogue in the context of Karol Wojtyła's philosophy: John Paul II's ethics of media Моджеєвскі А. Л. немає Communication Today англійська 2016 стаття 31
This article offers analysis of a personalistic dimension of truth and dialogue in normative ethics of media communication by Karol Wojtyła who is better known as Pope John Paul II. Karol Wojtyła was also a philosopher who was involved in the reflections devoted to epistemological issues, although it was not his main field of study. However, the issue of truth was often present in his philosophical and theological considerations. In Wojtyła’s earlier, pre-pontifical works, the reflection dedicated to the truth was a part of his anthropological and ethical conception

128 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The European Union and Crisis of Values Моджеєвскі А. Л. немає Govering for the Future: Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World англійська 2016 стаття 17
немає

129 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Od mystiky k fenomenológii.Teologicko-filozofické inšpirácie Karola Wojtylu Моджеєвскі А. Л. немає Theologos польська 2016 стаття 32 no file
немає

130 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Wartości europejskie a problem uchodźców Моджеєвскі А. Л. немає Ruchy migracyjne : współczesna przestrzeń tolerancji i patologii польська 2016 анотація 43 no file
немає

131 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш W stronę politologii humanistycznej. Przyczynek do studiów nad znaczeniem interpretacji cywilizacyjnej w podejściu metodologicznym Andrzeja Jana Chodubskiego Моджеєвскі А. Л. немає Cywilizacja i Polityka польська 2017 стаття 37 no file
Uniwersytet Gdański jest jednym z najstarszych ośrodków politologicznych działających do dziś w Polsce. Utożsamiany jest z podejściem cywilizacyjnym w politologii. Zjawiska polityczne analizowane są jako elementy składowe transformującego się ustawicznie systemu cywilizacyjnego

132 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Catholic and Nationalist Populism in the Contemporary Poland Моджеєвскі А. Л. немає Perpective Politice англійська 2017 стаття 28
This paper is dedicated to Catholic and nationalist populism that has become a part of political party called Prawo i Sprawiedliwooeæ (Law and Justice), the faction which currently rules in Poland. This attitude of populism is characteristic also for its leader Jarosaw Kaczyñski who builds his political strategy on populist slogans concerning nationalist and Catholic elements. The level of populism has permanently been growing since the origin of PiS. The great power that supports these tendencies is the Catholic hierarchy

133 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The Catholic Church and Polish Democracy. The Attempt of Normative Discernment Моджеєвскі А. Л. немає International Political Science Conference "Development, democracy and society in the contemporary world" англійська 2018 стаття 54
This paper is an attempt of normative assessment of the involvement of the Catholic Church in political life in Poland. Position of the Church in Polish society and also in the public sphere is strong and goes beyond the role of an equal partner of participant of the public discourse. In many aspects, the Church or rather some of its officials and organisations play the role of an informal decision- maker that can effectively enforce its visions and interests. However, a general assessment cannot be unequivocal.

134 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Civil Society Organizations (CSO) as a challenge to Georgia's democracy consolidation Моджеєвскі А. Л. немає Trzeci Sektor англійська 2018 стаття 29 no file
In the article, we try to present the general characteristics of Georgian CSOs.To this end, we present the CSO development process in Georgia, the basic categorization, opinions of researchers of civil society in Georgia on its current state and the challenges facing further development of these organizations. We also cite the results of research on the condition of Georgian civil society conducted within the framework of: Caucasus Barometer, Freedom in the World (Freedom House) or CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia

135 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш So-called Realists vs. Cosmopolitans? The Black Sea Region in Programmes of the Main Polish Political Parties (The Law and Justice and the Civic Platform) Моджеєвскі А. Л. немає The 2nd Southeast Europe: history, culture, politics, and economy: proceedings of an international conference англійська 2019 стаття 22 no file
немає

136 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The European Union in Political Thought and Practice of the Ruling Right Wing in Poland (2015-2019), Моджеєвскі А. Л. немає Political and Economic Unrest in the Contemporary Era англійська 2019 стаття 34 no file
немає

137 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The Attitude of the Catholic Church in Poland towards to the Current Migration Crisis Моджеєвскі А. Л. немає European Journal of Science and Theology англійська 2019 стаття 18
немає

138 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Rule of Law in Poland – Integration or Fragmentation of Common Values? Mokrá, Lucia Juchniewicz, Piotr Modrzejewski, Arkadiusz немає European Journal of Transformation Studies англійська 2019 стаття 19
The European Union treats the principle of the rule of law as one of the fundamental values of the European axiological system. The EU as a community of values treats the rule of law as a categorical imperative, which is an obligation for member states, which should respect it in an absolute way. The Treaty as well as the interpretation by EU institutions, particularly the Court of Justice of the EU, refers to this value and the obligation to implement it correctly. The recent Polish experience shows that the principle of the rule of law can be vitiated by governing powers. But this attitude has caused a reaction of European institutions protecting the principle of the rule of law, which is treated by them as a base for mutual trust.

139 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Podejście cywilizacyjne w badaniach politologicznych. Specyfika gdańskiej szkoły politologicznej Моджеєвскі А. Л. немає Hаука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи польська 2019 стаття 20 no file
Uniwersytet Gdański jest jednym z najstarszych ośrodków politologicznych działających do dziś w Polsce. Utożsamiany jest z podejściem cywilizacyjnym w politologii. Zjawiska polityczne analizowane są jako elementy składowe transformującego się ustawicznie systemu cywilizacyjnego

140 Дороніна Ольга Анатоліївна Стратегія антикризової кадрової політики в Україні: теоретичні основи розробки та пріоритети реалізації Дороніна О.А. Вінниця немає українська 2016 монографія 22
У розділі монографії досліджено проблеми й перспективи формування антикризової кадрової політики в Україні, розглянуто теоретичні основи її розробки та пріоритети реалізації

141 Дороніна Ольга Анатоліївна Сучасні підходи щодо формування компенсаційного пакету для працівників бюджетних установ Дороніна О., Остапченко К. немає Economic and law paradigm of modern society українська українська 2018 стаття 18
Статтю присвячено розробці теоретико-методологічних та практичних рекомендацій щодо формування компенсаційного пакету в установах бюджетної сфери, який би у сучасних умовах забезпечував високу якість послуг, що надаються відповідними установами за рахунок забезпечення мотивованості персоналу. Запропоновано підходи щодо визначення коефіцієнту якості праці, що ґрунтуються на рейтингуванні діяльності працівників закладів вищої освіти

142 Дороніна Ольга Анатоліївна Human Potential and Innovation as Drivers of Competitiveness in the New Economy Дороніна О.А., Карпенко А.В. немає Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy англійська 2019 стаття 16
In the context of the emergence of a new knowledge-based economy connected to information development, an important aspect is the focus on human potential. This is due to the fact, that the current trends in world economic development are characterized by a high level of intellectualization. The uneven characterization of human potential in national economies leads to different innovative capacities. Accordingly, the result is heterogeneity

143 Дороніна Ольга Анатоліївна Трансформація підходів до формування кадрової політики як складової ефективного оборонного менеджменту Білецький О.В., Дороніна О.А немає Економічний вісник Донбасу українська 2020 стаття 17
Статтю присвячено обґрунтуванню ролі кадрової політики як складової ефективного оборонного менеджменту та перспективних напрямів її трансформації

144 Дороніна Ольга Анатоліївна Економічна активність та рівень життя населення в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин Дороніна О.А., Наумова М.А. Кузьменко М.М. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 17
Статтю присвячено оцінці рівня життя та економічної активності населення України в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин, що характеризують їх стан та можуть розглядатися як потенційні «точки зростання» щодо його покращання

145 Дороніна Ольга Анатоліївна Регулювання економічної активності з урахуванням ціннісної складової поведінки молоді Дороніна О.А., Сомик О.М. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 16
У статті обґрунтовано доцільність регулювання економічної активності молоді з урахуванням ціннісних орієнтацій.

146 Дороніна Ольга Анатоліївна Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці Шаульська Л.В., Дороніна О.А., Якимова Н.С. немає Вісник КНУТД. Серія: Економічні науки українська 2019 стаття 13
Статтю присвячено дослідженню трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці, що спостерігається в сучасних умовах, яка має комплекс проявів економічного, інституційного, соціального та психологічного характеру

147 Дороніна Ольга Анатоліївна Шляхи збільшення привабливості України як туристичного напрямку Дороніна О.А., Колос Н.А. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 12
У статті проаналізовано сучасний стан розвитку туристичної сфери, досліджено туристичний потенціал України, визначено основні проблеми розвитку туристичної галузі та запропоновано шляхи їх вирішення

148 Дороніна Ольга Анатоліївна Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти Дороніна О.А., Рязанов М.Р. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 14
У статті обґрунтовано роль кадрової політики як провідного інструменту стратегічного розвитку закладу вищої освіти

149 Дороніна Ольга Анатоліївна Трансформація підходів до мотивування персоналу в умовах новітньої управлінської парадигми Дороніна О.А. немає Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку українська 2018 стаття 14
Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад мотивування персоналу в умовах нової економіки та обґрунтуванні сучасних напрямів трансформації управлінських підходів до мотивування персоналу

150 Дороніна Ольга Анатоліївна Регіональний вимір гідної праці в Україні: оцінка складових та моніторинг змін Дороніна О.А. немає Вісник соціально-економічних досліджень українська 2018 стаття 21
У статті розглянуто питання вимірювання гідної праці в регіонах України

151 Дороніна Ольга Анатоліївна Теоретичні аспекти формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України Дороніна О.А., Якименко К.П. немає Держава та регіони українська 2018 стаття 18
У статті досліджено теоретичні основи формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України

152 Дороніна Ольга Анатоліївна Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління Дороніна О.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 17
У статті обґрунтувано роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління, а також визначено напрями її розвитку

153 Дороніна Ольга Анатоліївна Професійна освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку в системі кадрової політики держави Дороніна О.А. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 10
Статтю присвячено вивченню проблем та перспектив розвитку професійної освіти в Україні в системі державної кадрової політики.

154 Таранич Оксана Вікторівна Управління корпоративними організаційними структурами н засадах міжнародного маркетингу на світових товарних ринках Таранич А.В., Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 10
Розглянуто еволюцію поглядів на становлення корпоративного управління, визначено зв'язок між насиченістю внутрішнього ринку та зниженням прибутковості підприємств; наведено характерні риси міжнародного маркетингу, етапи його еволюції. Визначено зв’язок між комплексом міжнародного маркетингу та стратегіями охоплення світових товарних ринків.

155 Таранич Оксана Вікторівна Корпоративний сектор – джерело економічного зростання України Таранич А.В., Таранич О.В. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 7
Розглянуто особливості розвитку корпоративного сектора як джерела економічного зростання України в зв’язку з необхідністю розширеного відтворення та відбудови промисловості країни, визначено шляхи та методи залучення цільових інвестицій в умовах системної фінансової та політичної кризи

156 Таранич Оксана Вікторівна Ефективність управління об’єктами державного сектору України Таранич О.В., Ярошенко О.П немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 8
Розглянуто питання щодо підвищення ефективності управління державними підприємствами України, проведено аналіз показників розвитку державних підприємств за період з 2016 до 2018 рр., визначено базові принципи управління об’єктами державного сектору України

157 Таранич Оксана Вікторівна Корпоративний сектор: тенденції розвитку в Україн Таранич А.В., Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 10
В роботі розглянуто питання розвитку корпоративного сектора України й особливості його державного регулювання, проведено аналіз макроекономічний показників, що характеризують розвиток підприємств корпоративного сектора в Україні, визначено базові вектори розвитку корпоративного сектора України

158 Таранич Оксана Вікторівна Запровадження бренд-менеджменту: практика міста Вінниця Ситник Л.С., Таранич О.В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2017 стаття 11
У статті розглянуто теоретичні аспекти оцінки вартості брендів, алгоритм їх розробки, а також практичні аспекти використання бренд-менеджменту. Проаналізовано стан поширення продукції регіонального виробництва. На основі PEST і SWOT-аналізу виявлені основні позитивні фактори ситуації і проблематика

159 Таранич Оксана Вікторівна Формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 18
Визначено умови формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі. Досліджено характер глобальної конкуренції, яка набуває вид кооперації та співробітництва як серед виробників, так і між виробниками та споживачами

160 Таранич Оксана Вікторівна Особливості формування конкурентних переваг розвинених країн на світовому ринку Таранич А.В., Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 15
Наведено сучасні тенденції розвитку світовому ринку, які визначають рівень міжнародної конкурентоспроможності розвинених країн світу: лібералізація світової торгівлі; вирівнювання позицій розвинених й індустріальних економік, їх загальне дистанціювання від економік країн з повільним зростанням; інформаційна економіка та зростання частки послуг у структурі світової торгівлі

161 Шаульська Лариса Володимирівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Шаульська Л.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 14
У монографії розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів

162 Шаульська Лариса Володимирівна The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics Kozlovskyi S., Shaulska L., Butyrskyi A., Burkina N., Popovskyi Y. немає Innovative Marketing англійська 2018 стаття 16
The article presents a methodology for developing the marketing strategy for making optimal managerial solutions by means of smart analytics

163 Шаульська Лариса Володимирівна Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model Savchenko M., Shaulska L., Shkurenko O., Sarkisyan L. немає SHS Web of Conferences 67 англійська 2019 стаття 13
The article examines the methodological approaches to the assessment of the labour potential of the socio-economic system

164 Шаульська Лариса Володимирівна Innovative employment in the structure of the modern labor market Shaulska L., Yakymova N., Krymova M. немає EJTS European Journal of Transformation Studies англійська 2020 стаття 15
The article explores the specificites and common features of development of modern labor markets of Ukraine and Poland and determines that the expansion of the innovative type of employment is a productive solution of typical problems

165 Шаульська Лариса Володимирівна Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці Шаульська Л.В., Якимова Н.С. немає Схід українська 2017 стаття 16
У статті досліджується сучасна проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці

166 Шаульська Лариса Володимирівна Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики Якимова Н.С., Шаульська Л.В. немає Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки» українська 2018 стаття 27
У статті визначено пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики

167 Шаульська Лариса Володимирівна Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання Шаульська Л.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 15
У статті визначено пріоритетні напрями регулювання людських ресурсів нової економіки

168 Бей Ганна Вадимівна Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів Бей Г.В., Середа А.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 13 no file
В статті розглянуто загальносвітові тенденції суттєвих технологічних змін у сфері HR-менеджменту, проаналізовано глибину проникнення передових технологій в основні бізнес-процеси, висвітлено позитивні та негативні ефекти трансформації професійної діяльності людей. Визначено передові драйвери розвитку сфери праці в контексті пришвидшення темпів цифровізації економіки та їх вплив на кількісні і якісні характеристики пропозиції людського капіталу, що призводять до необхідності перегляду існуючих HR-технологій та їх удосконалення на основі технологій штучного інтелекту, доповненої реальності, хмарних сервісів тощо.

169 Клочковський Олександр Владиславович Необхідність розвитку фермерської кооперації в Україні Клочковська В.О., Клочковський О.В. немає Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця українська 2017 стаття 22 no file
Українські фермерські господарства ведуть свою підприємницьку діяльність у складних економічних, соціальних, правових та політичних умовах. Про це свідчить тенденція до зменшення кількості господарств по Україні. Тому вони об’єднуються у кооперативи, що значно підвищує конкурентоспроможність фермерських господарств на ринку

170 Клочковський Олександр Владиславович Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення Клочковська В.О., Клочковський О.В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2017 стаття 13
У статті розкривається роль зеленого туризму у вирішенні ряду демографічних проблем, що мають місце у сільській місцевості. Наголошується на популяризації цього виду туризму як передумови забезпечення високого рівня зайнятості внаслідок розвитку несільськогосподарської діяльності

171 Клочковський Олександр Владиславович Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області Клочковський О., Клочковська В. немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2019 стаття 12
Розглянуто питання використання потенційних можливостей туристичнорекреаційних ресурсів, підприємств туристичного бізнесу й історико-культурного потенціалу Вінницької області. Це дозволить не лише поліпшити економічний стан, але й вплинути на соціальний рівень життєзабезпечення та розвиток інфраструктури у регіоні. В умовах трансформаційних змін в економіці туристичний бізнес є перспективним з погляду динамічності розвитку та потенційної прибутковості, а його безпосередній розвиток у регіоні веде до підвищення конкурентоспроможності держави. Йдеться про стратегічний розвиток туристичної сфери Вінницької області й визначено базисну умову – це аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на розвиток галузі

172 Клочковський Олександр Владиславович Соціальний потенціал розвитку регіону: Гендерно-віковий аспект В.О. Клочковська, О.В. Клочковський, Н.П. Гуцуляк немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 18
Розглянуто питання впливу соціального потенціалу, а саме його гендерно-вікової складової на розвиток регіону. У статті зазначено, що соціальний потенціал являється сукупністю факторів та елементів, які визначають соціальну активність населення регіону та забезпечують можливість досягнення високих результатів у трудовій, соціально-політичній, економічній та інших сферах. У свою чергу гендерно-вікова складова є результатом дії багатьох факторів. З яких у першу чергу виділяються демографічні (народжуваність, смертність, міграційні процеси), історичні (традиції, сімейні цінності, культура) та соціально-економічні (рівень життя населення, рівень доходів, побутові умови та ін.).

173 Тахтарова Клавдія Анатоліївна ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Тахтарова К.А. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 11
У даній публікації показано взаємозв'язок між внутрішнім валовим продуктом, чисельністю населення країни та безробіттям, їхня залежність один від одного

174 Тахтарова Клавдія Анатоліївна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Калініна С.П., Тахтарова К.А. та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 9
Розглянуто сутність процесу становлення системи міжнародних трудових комунікацій, яка полягає в тому, що у сучасному світі активно відбувається формування нового багатопланового процесу прийняття рішень на наднаціональному рівні з новим складом учасників і розподілом обов’язків та відповідальності між ними

175 Тахтарова Клавдія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ З ДЕЯКИМИ КАТЕГОРІЯМИ БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ Тахтарова К.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 9
У публікації розглянуто проблеми, пов'язані з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб Донецької, Луганської областей, АР Крим та військовослужбовців, звільнених у запас із зони антитерорестичної операції, проведеної на Сході України.

176 Тахтарова Клавдія Анатоліївна Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи Калініна С.П., Тахтарова К.А. та ін. Київ немає українська 2018 монографія 11 no file
В публікації розкрито проблеми структурної перебудови ринку праці та основні аспекти включення України до міжнародного ринку праці в умовах глобалізації та інституційну складову трансформаційних перетворень ринку праці України

177 Якимова Наталія Сергіївна Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці Якимова Н.С., Шаульська Л.В., Дороніна О.А. немає Вісник КНУТД. Серія Економічні науки українська 2019 стаття 22
Метою дослідження є формування механізму забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці; актуальним завданням в цьому контексті є аналіз альтернативних професійно-освітніх траєкторій та пошук чинників забезпечення їх продуктивності. У процесі дослідження використано методи аналізу, синтезу, порівняння, системного аналізу, абстрагування та логічного узагальнення – для розробки механізму забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості. Обґрунтовано, що значне підвищення рівня зайнятості населення в секторі послуг потребує розробки дієвої державної політики на ринку праці щодо відстеження змін у попиті та формування інноваційного професійно-освітнього потенціалу населення, що забезпечить використання отриманих знань, умінь та навичок.

178 Якимова Наталія Сергіївна Економічні індикатори трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку прац Якимова Н.С. немає Підприємництво та інновації українська 2019 стаття 16
У статті досліджено, вивчено та систематизовано економічні інтереси основних суб’єктів ринку праці, а також виокремлено економічні індикатори трансформації їх поведінкових моделей. Економічні інтереси основних суб’єктів ринку праці (працівників, роботодавців, держави) згруповано у спільні інтереси для всіх суб’єктів та особисті (специфічні) інтереси. Для кожного з суб’єктів ринку праці виокремлено напрями та економічні індикатори визначення рівня реалізації інтересів суб’єктів ринку праці.

179 Якимова Наталія Сергіївна Світова практика функціонування систем страхування по безробіттю в умовах трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці Якимова Н.С. немає Бізнес-навігатор українська 2019 стаття 24
У статті проведено дослідження світової практики функціонування систем страхування по безробіттю в умовах трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Встановлено, що трансформація поведінкових моделей суб’єктів ринку праці викликає певні економічні та соціальні наслідки. За умов виникнення певних невідповідностей між отриманими знаннями, вміннями та навичками індивідів та вимогами роботодавців, що висуваються до професійно-кваліфікаційного рівня працівників, виникає таке явище як безробіття. Наявність в Україні такого явища, як безробіття, потребує вжиття ефективних заходів державної політики у сфері соціального захисту безробітних

180 Якимова Наталія Сергіївна Механізм підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці в новій економіці Якимова Н.С. немає Ринок праці та зайнятість населення українська 2019 стаття 13
. У статті запропоновано механізм підвищення конкурентоспроможності робочої сили, особливістю якого є двовимірний принцип побудови – як управлінської системи і як процесу, цільове спрямування на охоплення методами підвищення конкурентоспроможності всіх категорій громадян (як традиційних, так і специфічних груп населення), а також диверсифікація джерел фінансування.

181 Польовий Микола Анатолійович Основные черты синергетической компоненты внутриполитических конфликтов в современном глобализованном мире Польовий М. А. немає Політікус російська 2015 стаття 24
Статтю присвячено аналізу синергетичного трактування сучасних соціально-політичних конфліктів. Оцінюється ступінь вірності мальтузіанського та неомальтузіанського трактувань внутрішньополітичних конфліктів в умовах сучасного глобалізованого світу. Запропоновано модифікацію неомальтузианської синергетичної моделі, що враховує тісний взаємозв'язок держав в умовах глобалізації

182 Польовий Микола Анатолійович Проблеми врахування дій громадянського суспільства під час побудови прогнозів агроз стабільності політичного процесу Польовий М. А. немає Політікус українська 2015 стаття 13
Метою статті є аналіз методичних проблем модифікації прогнозів стабільності політичного процесу на основі синергетичних моделей, пов'язаних із зростаючим впливом чинника дій громадянського суспільства. Проаналізовано прогностичні властивості моделей, які враховують різні варіанти демографічного параметра порядку, що є найбільш застосовуваним у сучасних синергетичних моделях соціально-політичної динаміки

183 Польовий Микола Анатолійович Нейромережеве моделювання функціонування міжнародних регіональних спільнот на прикладі ЄС Польовий М. А. немає Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 23
Статтю присвячено аналізові можливостей здійснення нейромережевого моделювання політичних процесів, які протікають в рамках міжнародних регіональних спільнот. Прикладом для застосування методики побудови нейромережевої моделі обрано Євросоюз

184 Польовий Микола Анатолійович Synergetic modification of J. Davies’ model for simulation of “sudden” formation of protest activity Polovyi M., Gadgieva D. немає Athenaeum англійська 2015 стаття 25
The paper assesses suitability of J. Davies’ model for simulation of protest activity. The authors make an attempt to show proximity of J. Davies’ model and synergetic paradigm of the order parameter. The authors' modification of J. Davies’ model was given to display dissipative formation of short-term protest activity. Special role of current expectations and beliefs of population in formation of a protest was noted. In proposed modification of J. Davies’ model we offer to consider ratio of negative expectations and related political reality

185 Польовий Микола Анатолійович Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі Польовий М. А. немає Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 27
Стаття присвячена аналізу гіпотези щодо наявності причинно-наслідкового зв'язку між розвитком сучасних форм міжнародного тероризму та розвитком різноманітних форм глобального громадянського суспільства

186 Неприцька Тетяна Іванівна Instrumental influence of political myths on the formation of the political and cultural space С.Г. Денисюк, Т.І. Неприцька немає Instrumental influence англійська 2016 стаття 40
The essence of political myths, their structure and key functions have been analyzed in the article. The peculiarities of the political myths’ creation in the Ukrainian society have been also characterized. It has been determined that political myths are an effective tool of influencing the political culture and consciousness of the citizens and that they are being used by the present-day Ukrainian politicians in order to gain and keep power. The attention to the predominantly destructive role of political myths in the development of modern Ukrainian society has also been drawn in the article

187 Неприцька Тетяна Іванівна The peculiarities of Great Britain in the context of European integration T Neprytska, O Neprytskyi немає Політичне життя англійська 2016 стаття 12
The article analyses Great Britain’s specifics in the context of European integration. The key factors, which separate the United Kingdom from its continental neighbours, are its being an island state, having a historical past of a great superstate, strong and long-lasting relations with the USA. All these factors had their specific impact on forming Great Britain’s unique political attitude and behaviour. They have also determined a multi-vector British identity for the British see themselves as a part of a British nation, a part of a Trans-Atlantic alliance as well as a part of a large European community. In the last decades an ethnic component of the identity has become significant. Thus, such identity levels as national, ethnic and pan European have been singled out. The Maastricht Treaty was perhaps the key element of certain finalizing of the European integration process as it de-facto created the European Union that we know today

188 Неприцька Тетяна Іванівна Svitlana Denysiuk, Tetyana Neprytska Svitlana Denysiuk, Tetyana Neprytska немає Український часопис міжнародного права англійська 2017 стаття 15
The article analyses the essence and perspectives of e-governance development in Ukraine. The factors that limit the introduc- tion of e-governance in Ukraine have been determined. Attention is paid to the model of improvement of e-governance at various levels of communication between the authorities and the citizens

189 Неприцька Тетяна Іванівна Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів Денисюк С. Г., Неприцька Т. І, Денисюк А. В. немає Society, Politics, Administration in Central Europe українська 2017 стаття 16
Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційованим співтовариством, в якому виокремлюються угруповання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ. Підкреслюється, що віртуалізація суспільно-політичного життя, глобальні зміни в соціальній організації суспільства на різних рівнях і посилення маніпулювального впливу інформаційно-комунікативних технологій, ЗМІ на громадську думку створили сприятливий ґрунт для вагомого впливу хакерів на політичні процеси. Відзначається, що хакерство може проявлятись у конструктивній (хактивізм) і деструктивній (кібертероризм) політичній діяльності

190 Неприцька Тетяна Іванівна Вплив виходу великої Британії з ЄС на інтеграційні процеси в Європі Неприцька Т. І. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 12
Результати референдуму в Британії, котрий відбувся в червні 2016 року та в результаті якого більшість населення проголосувала за вихід з ЄС, сколихнули не лише самих британців, а й отримали світовий резонанс. Брекзіт не лише поставив політиків у дещо глухий кут, адже зараз вперше ініційовано процедуру виходу з ЄС, що неминуче ставить цілий ряд питань економічного, політичного та юридичного характеру. Окрім того, непокоїть сам факт Брекзіту, тобто факт того, що існує країна, котра добровільно відмовилася від членства в ЄС при тому що всім відомо, що умови членства є досить жорсткими та більшість країн Європи, котрі поки не мають членства, докладають чимало зусиль, щоб дані умови виконати

191 Неприцька Тетяна Іванівна Ініціатива Європейської Комісії е-Європа–інформаційне суспільство для всіх (1999-2005 рр.) Києнко-Романюк Є., Неприцька Т. Вінниця Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія англійська 2018 стаття 36
У статті досліджується процес впровадження ініціативи Європейської Комісії «Е-Європа–інформаційне суспільство для всіх» в контексті функціонування соціуму та органів управління наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст. Ініціатива «е-Європа» мала публічне значне і соціальне ідеологічне навантаження та стартувала як модель з акцентуванням соціальних пріоритетів, проте з часом еволюціонувала до орієнтації на підвищення ефективності економіки та публічних послуг. Це дало можливість «е-Європі» бути впровадженою в життя, при тому, що жодних фінансових засобів на її виконання не передбачалося

192 Неприцька Тетяна Іванівна Рецентралізація в Угорщині: наслідок становлення авторитарного режиму чи економічно обґрунтований крок? Неприцька Т. І., Неприцький О. А., Києнко-Романюк Є. С. немає Політичне життя українська 2018 стаття 17
В статті аналізуються причини та передумови процесу рецентралізації в Угорщині, котрий відбувається з 2010 року. Висвітлено законодавчий, економічний та політичний аспекти функціонування децентралізованої Угорщини. Було вказано, що в Угорщині спостерігалась дуже сильна фрагментація управління, що перешкоджало ефективному наданню адміністративних послуг на місцях. Окрім того, мала місце невідповідність між широкою автономією закріпленою на законодавчому рівні, недостатністю фінансових ресурсів на реалізацію усіх наданих повноважень та відносно сильною політичною залежністю від провідних національних партій

193 Неприцька Тетяна Іванівна Політична відповідальність української владної еліти Корнієнко В. О., Неприцька Т. І. Вінниця немає українська 2018 монографія 14
В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження політичної відповідальності, здійснено комплексний аналіз виникнення та розвитку цього інституту у світовій і вітчизняній політичній науці. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що дослідження формує цілісне уявлення про сутність, ознаки, види, призначення та механізм політичної відповідальності української владної еліти

194 Неприцька Тетяна Іванівна Поширення поглядів дисидентів в умовах цензури Неприцька Т. І. Вінниця Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст українська 2018 стаття 15
Обмеження свободи слова та свободи друку є однією з характерних особливостей авторитарних та тоталітарних країн. Не обрана демократичним шляхом влада змушена тримати населення у покорі і обмежувати вільне поширення інформації, а особливо–розповсюдження думок, що не співпадають із позицією правлячої еліти та підривають її панування у суспільстві

195 Неприцька Тетяна Іванівна Оцінка результатів президентських виборів в Україні 2019 року міжнародними спостержними місіями Неприцька Т. І. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця українська 2018 стаття 21
Президентська виборча кампанія 2019 року в Україні по багатьох аспектах стала унікальною в історії українських виборів. Це і найбільша кількість зареєстрованих кандидатів у першому турі, і безпрецедентно великий відсоток голосів відданих за переможця виборчих перегонів та, власне, і нестандартна для політика біографія та життєвий шлях фаворита

196 Неприцька Тетяна Іванівна Популяризація польської мови в світі в контексті національного брендингу наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст. Неприцька Т. І., Неприцький О. А. Вінниця Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського українська 2018 стаття 19
Актуальність теми дослідження зумовлена, окрім наукового інтересу, великим суспільно-політичним значенням теми формування мовно-інформаційних просторів на початку третього тисячоліття. Мета статті дослідити політику польської держави спрямовану на популяризацію польської мови в світі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття і розширення польськомовного інформаційного простору. Вихідні позиції для популяризації польської мови в світі базувались на розумінні того, що мова повинна виконувати не лише комунікативні, але й цілий ряд соціальних функцій: зміцнювати відчуття єдності і власної значимості у носіїв мови, розповсюджувати певний світогляд, полегшувати життя полякам за кордоном.

197 Неприцька Тетяна Іванівна Розширення можливостей досягнення гендерного паритету в політиці в контексті децентралізації влади в Україні Неприцька Т. І., Неприцький О. А. немає Політичне життя українська 2020 стаття 39
Процес децентралізації є багатогранним та складним. Передача владних повноважень вимагає від громад вищого рівня продуктивності та результативності їх діяльності. Разом із запровадженням децентралізації, зростає роль органів місцевого самоврядування, адже саме вони стають первинною та чи не найголовнішою ланкою, котра відповідає за добробут та спроможність своєї громади. Проекти та програми міжнародної технічної допомоги відіграють важливу роль у впровадженні реформи, надаючи консультаційну, експертну, організаційну та фінансову допомогу

198 Чальцева Олена Михайлівна Оnline практики публічної політики в Литві та Україні Чальцева О.М., Швець К.А немає Політичне життя українська 2020 стаття 20
У статті досліджено вплив оnline практик взаємодії державної влади та громадянського суспільства на процес формування публічної політики на прикладі перехідних систем Литви та України. Визначено, що впровадження у публічну політику оnline-практик у Литві забезпечує модернізацію процесу державного управління відповідно до нових умов інституціонального розвитку; сприяє підвищенню ефективності і дієвості інститутів влади та держави; створюються умови для відкритого і прозорого державного управління, а також створюється можливість стійкого зворотного зв’язку між владою та бізнесом і громадянами. Виявлено, що Україна активно включилася в інтерактивний процес, що можна віднести до позитивних ефектів інституціоналізації публічної політики

199 Чальцева Олена Михайлівна Аналіз ефективності публічної політики Чальцева О. М. немає Evropský politický a právní diskurz українська 2017 стаття 9 no file
В статті з’ясовані загальні тенденції ефективної публічної політики, а також визначені лінійні кореляційні зв’язки між відібраними показниками: рівень соціально-економічного стану, демократія, правовий показник, якість регулювання, інтерактивний розвиток інститутів, рівень стабільності, корупція, якість інститутів, розвиток громадянського суспільства. Використання глобальних індексів у якості емпіричного інструменту для широких міждержавних зіставлень дозволило виявити й оцінити якісний рівень інституціонального розвитку акторів в різних за режимними показниками групах країн

200 Чальцева Олена Михайлівна ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНИХ АКТОРІВ Чальцева О. М. немає EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE українська 2017 стаття 14
На сучасному етапі в демократичних системах відбувається інституціональне оформлення та впровадження нових механізмів взаємодії влади та суспільства, спостерігається активне включення громадян до процесу управління, створення нових видів співпраці та формування нового простору публічної політики, сконструйованого не тільки за траєкторією «згори– вниз», але й за траєкторією «знизу – вгору». Інституціоналізація громадянського діалогу і співпраці з владою у країнах, де цей процес активно й успішно реалізовується, має не тільки хабітуалізований, але й формально-правовий характер.

201 Кокорський Валентин Францович Генералізована довіра як моральна цінність в системі вартостей українського суспільства Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. немає Політичне життя українська 2016 стаття 11
У статті досліджуються місце та стан генералізованої довіри у ціннісній системі вітчизняного соціуму, його чинники і перспективи. В ході аналізу були використані результати Європейського соціального дослідження за 2005-2011 роки. Автори спиралися на підхід, який розробили Е. Бенфілд, А. Селігмен, Ф. Фукуяма і Е. Усланер. Зроблено висновок, що перехід від партикуляризованої до генералізованої довіри відбувається через залученість громадян до діяльності громадських організацій, орієнтованих на доброчинність і волонтерство, внесок яких у вирішення суспільних проблем більш значущий

202 Кокорський Валентин Францович Евристичний потенціал критичного дискурс-аналізу Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. немає Політичне життя українська 2016 стаття 16
Стаття присвячена місцю і ролі категорії дискурсу, а також методу критичного дискурс – аналізу в сучасних наукових працях. Автори аналізують можливості використання інструментарію критичного дискурс-аналізу (КДА) в політологічних дослідженнях. Спираючись на доробки представників КДА Т. ван Дейка (Teun van Dijk), Н. Ферклафа (Norman Fairclough), Р. Водак (Ruth Wodak), автори розглядають специфіку ресурсів критичного дискурсивного аналізу та алгоритм його використання. Робиться висновок про доцільності включення критичного дискурс-аналізу в методологічний апарат політичної науки, визначаються його основні характеристики, переваги та обмеження

203 Кокорський Валентин Францович Бюрократія як чинник стратегічності розвитку і легітимності влади в Україні Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. Луцьк V Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша українська 2016 стаття 21
У статті висвітлено теоретичні засади, об’єктивні передумови виникнення і значення бюрократії як специфічного суспільного інституту, охарактеризовано його місце і роль в інституціональній структурі суспільства. Показано багатофункціональність бюрократії і широкоспекторність її завдань, базові принципи організації та функціонування. Основне місце приділено особливостям української бюрократії, її специфічним рисам, ознакам і взаємозв’язкам з політикою і бізнесом.

204 Кокорський Валентин Францович Революція та легітимність влади Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. Вінниця Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини українська 2016 стаття 14
У статті розглянуто особливості революційних процесів, представлено авторське бачення шляхів та методів забезпечення легітимності українських владних інституцій на основі наявного міжнародного досвіду та світових тенденцій щодо взаємопов’язаності легітимаційних дій та процедур з проблематикою становлення дієвих та впливових інституцій громадянського суспільства

205 Кокорський Валентин Францович Політична наука в Україні 1991-1996 рр В.Ф. Кокорський, Ю.О. Коваль Київ немає українська 2016 стаття 15
Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці ХХ ст. до сьогодення.

206 Кокорський Валентин Францович Волонтерство і довіра Кокорський В.Ф. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 13
Однією з проблем розвитку вітчизняного соціуму є формування громадянської політичної культури. Як зазначають дослідники трансформаційних процесів, саме її стан суттєво впливає на становлення сучасних інститутів політичної системи, і тільки вона робить демократію усталеною. Визначаючи культурні цінності, що сприяють розвитку останньої, науковці завжди згадують довіру, яка, на думку багатьох з них, взагалі є ключовою характеристикою політичної культури. Адже саме через неї посилюється зв’язок між індивідом і спільнотою, зростає почуття єдності, можливості для кооперації

207 Кокорський Валентин Францович Динаміка генералізованої довіри і волонтерство в Україні після Революції Гідності V.F. Kokorskiy, O.I. Kokorska немає Політичне життя українська 2018 стаття 14
У статті досліджуються проблема поширення узагальненої довіри в українському суспільстві як основи його солідарності та формування соціального капіталу, впровадження ефективної комунікації між громадянами і владою, суб’єктами влади, різними прошарками соціуму. В ході аналізу використовуються результати моніторингу Інституту соціології НАН України за 2014-2017 рр. На їх основі доводиться, що саме новітній волонтерський рух, який почав набирати сили з часів Євромайдану, Революції Гідності та початку військових дій на сході нашої країни, став чинником формування у суспільстві клімату довіри. Завдяки йому вона виявила себе як моральна цінність і віра у те, що її заслуговують особисто незнайомі люди, оскільки поділяють з нами фундаментальні моральні приписи і не прагнуть нас обдурити.

208 Кокорський Валентин Францович Мережа впливу Юлії Тимошенко у Вінницькій області напередодні виборів до парламенту 2019 р Кокорський В.Ф. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 стаття 12
Ставлячи за мету визначення потенціалу Ю. Тимошенко на Вінничині перед парламентськими виборами 2019 р. ми підтримуємо визначення політичної мережі або мережі впливу як набору відносно стійких неієрархічних взаємозалежних відносин, що поєднують множину акторів, які поділяють спільні інтереси щодо політики і обмінюються ресурсами для досягнення визначеної мети шляхом налагодження відносин співробітництва. Вона сформована навколо обласного представництв партії та депутатського корпусу, представленого в місцевих радах регіону. За даними «Опори», партійна організації ВО «Батьківщина» в області включає 772 осередки і є п'ятою за розгалуженістю в Україні

209 Кокорський Валентин Францович Довіра у сучасних суспільно-політичних процесах України в ХХІ ст Кокорський В.Ф. Вінниця немає українська 2019 монографія (розділ) 15
Однією з проблем розвитку вітчизняного соціуму є формування узагальненої довіри, через яку посилюється зв’язок між індивідом і спільнотою, зростає почуття єдності, можливості для кооперації. Вона особливо загострюється в умовах надзвичайно динамічного сучасного світу, де спостерігається посилена соціальна фрагментація, руйнація звичних соціальних норм, ускладнення етнічних та релігійних процесів, розпад традиційних ідентичностей. Соціокультурна реальність сьогодення має все більш невизначений та нестабільний характер, коли саме наявність довіри, чітко пов’язаної зі взаємними очікуваннями, зобов’язаннями, залежностями, відповідальністю, ризиком, механізмом соціального порядку, співвідноситься з відчуттям захищеності та надійності, ефективною взаємодією попри невизначеність та ризик

210 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The universalistic concept of science in the philosophical and theological doctrine of Karol Wojtyla - John Paul II Modrzejewski, Arkadiusz Górzna, Sylwia немає Modrzejewski and Górzna/European Journal of Science and Theology англійська 2012 стаття 23
The voice of Karol Wojtyla, better known as John Paul II, is very important among contemporary theologians and Catholic philosophers. Many times the Pope paid attention to scientific issues, i.e. scientific and technological development and its ethical consequences, relation between cognition and faith as well as the mission of the Science. His concept is becoming a universalistic idea, in its philosophical and ethical sense as well as in an institutional one. He often pointed at the universalistic character of Science in his papal documents and speeches. The core of Science is expressed by the postulate of searching a universal and absolute truth. It is a mission of humanities as well as sciences

211 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Aksjologiczna jedność a kulturowa różnorodność Europy w świetle filozofii społecznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II Modrzejewski, Arkadiusz немає Studia Gdańskie англійська 2009 стаття 27
немає

212 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Kościół a polityka. Rozważania wokół aktywności politycznej duchowieństwa rzymskokatolickiego podczas wyborów prezydenckich 2010 roku Modrzejewski, Arkadiusz немає Środkowoeuropejskie Studia Polityczne англійська 2010 стаття 16
немає

213 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Sustainable Development's Issues in the Light of Karol Wojtyła – John Paul II's Political Philosophy and Theology Modrzejewski, Arkadiusz немає PROBLEMY EKOROZWOJU – PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT англійська 2013 стаття 17
Philosophical and theological thought of Karol Wojtyła – John Paul II was also concerned with ecological issues. Generally, it is a part of his ethical and moral consideration, becoming important element of his political philosophy and theology. Personalistic hermeneutics is a key for understanding his sustainable development conception. It sees a fundamental criterion of ethical and moral evaluation of diverse forms of activity in human being. Firstly, pro-ecological activity means directing human being towards good. Pope John Paul II noticed many dangers for man and environment. He was convinced that whole international community should be involved in finding solutions

214 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Towards European nation political fiction or political realism? Modrzejewski, Arkadiusz немає European Journal of Science and Theology англійська 2013 стаття 15
The idea of European nation was created by Richard Coudenhove-Kalergi, an Austrian aristocrat and promoter of European integration. His idea was based on certainty that European nation is a virtual fact (being). He regarded nation as a cultural community but he was convinced that the Europeans should build a common state – federation or confederation. When Kalergi formulated his concept, the idea of European nation had strong concurrent – rising nationalisms which were real barrier for integration projects. Generally, industrial – modern civilization was not a good period for universalizing and integrating activity. Nation state was uniformizing power which superseded universal community as well as regional and local societies. But transformation of civilization: from industrial to post-industrial and its political and cultural consequences, e.g. European integration, gives us a new opportunity and has changed our understanding of identity issues. That is why we should reconsider the i

215 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Deficit of truth in mass media and its consequence for a political and international sphere Modrzejewski, Arkadiusz немає MEGATRENDS AND MEDIA англійська 2013 стаття 17
In this paper I am considering the political and international consequences of departing from the principle of truth in mass media. Based on the premises of correspondence theory of truth and its ethical implications, I assume that truth is the fundamental objective of communicative activities, including the media ones. Rejecting the principle of objectivism and objective truth in mass media is a result of their commercialization and accepting post-modernist viewpoint which perceives truth as a tool of trouble and threatens freedom. As a consequence of the phenomenon of departing from truth the crisis of civic political culture and universal values occurs

216 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Effects of the (Eletronic) media on cognitive processes Modrzejewski, Arkadiusz Gálik, Slavomír немає European Journal of Science and Theology англійська 2014 стаття 26
Authors of this paper argue that the process of recognition is not a simple correspondence between recognising subject and recognised object. According to them, language plays an important role in a process of recognition. Language as a system of signs signifies sensory perceptions otherwise viewed as a mixture of closely unidentified notions. It mediates and creates reality in a certain way. As well as being a system of signs, language is a communication medium. Similarly, but in a broader sense, media, such as print and electronic media, constitute also a semiotic and communication system. Every medium, by its nature (technological structure) has a different effect on man‟s recognition, for example, print strengthens a distance, visual imagination and abstract recognition. Electronic media strengthen hypertext and rhizomatic way of recognition with its own possibilities and risks. Possibilities may be represented by rapid gathering and hypertext interlinking of information, risks are

217 Климчук Олександр Васильович ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Климчук О. В. немає немає українська 2016 стаття 8
немає

218 Климчук Олександр Васильович СТРАТЕГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Климчук О. В. Вінниця ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ українська 2019 стаття 11
Вміщені у збірнику доповіді розкривають різноманітні аспекти економічного розвитку України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління. Серед об’єктів наукових досліджень: звіт про управління як елемент системи звітності підприємств; тенденції розвитку мобільного банкінгу; пріоритети та виклики діджиталізації у сфері фінансових послуг; сучасні моделі корпоративного та державного управління; цифровий маркетинг; гендерна рівність жінок і чоловіків та інші.

219 Климчук Олександр Васильович РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Климчук О. В. Київ П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДКРИТІ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧІ СИСТЕМИ (19-21 травня 2020 року) українська 2020 стаття 8
Збірник містить тексти доповідей учасників п’ятої міжнародної науковопрактичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи". Доповіді присвячені теоретичним, методологічним і практичним питанням керування з випередженням, еволюції, стабілізації та самоорганізації відкритих систем довільної природи

220 Климчук Олександр Васильович РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ: ДОСВІД ЄС ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ Климчук О. В. та ін. Київ АГРАРНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ українська 2019 монографія 17
У колективній монографії розглянуто історичні, сучасні і майбутні аспекти формування та реалізації Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП ЄС). Досліджено основні результати реформ в процесі еволюції європейської аграрної політики, викладено причини перманентних змін в основних засадах САП ЄС. Проаналізовано екологічну та соціальну складові САП ЄС з врахуванням викликів глобалізації та в контексті Цілей сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність врахування науково-практичних досягнень САП ЄС в національній аграрній політиці

221 Климчук Олександр Васильович Державне регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив: світовий досвід та дороговкази для України Ходаківська, О.В. Климчук, О.В. Полтава АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ українська 2019 монографія 8
У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати досліджень сучасного стану використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій. Наведено економічні, соціальні та правові проблеми використання альтернативних джерел енергії. Розглянуто питання щодо агроекологічних особливостей та перспектив використання альтернативних джерел енергії в сучасних умовах. Визначено проблеми та перспективи технологічних і технічних рішень в галузі альтернативної енергетики. Досліджено напрями вдосконалення використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій. Розкрито використання вітчизняного і зарубіжного досвіду у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій

222 Климчук Олександр Васильович Конкурентноспроможне виробництво біопалив як приорітетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. немає Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова українська 2016 стаття 11
Здійснено аналіз енергомісткості ВВП України за 14-річний період та проведено порівняння із середньосвітовими показниками. Указано на необхідність розвикту конкурентоспроможного виробництва біопалив для зростання енергоефективності національної економіки. Акцентовано увагу на державному сприянню співробітництву з розвинутими країнами у сфері розробки та впровадження сучасних високоефективних технологій виробництва біопалив у нашій країні, доводячи їхні технічні та економічні показники до рівня світових стандартів

223 Климчук Олександр Васильович РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ Климчук О. В. Вінниця немає українська 2017 монографія 9
В монографії висвітлено питання оптимізаційних напрямків використання енергетичних ресурсів, економіко-екологічних і нормативно-правових аспектів розвитку виробництва біопалив та пріоритетних засад формування і механізмів регулювання біопаливної індустрії на світовому рівні та в Україні зокрема. Сформульовано концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні, функціональність інноваційного забезпечення у становленні біопаливного виробництва та дієвість кластерних підходів у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив в умовах розвитку ринкових відносин. Здійснено аналіз національного енергоспоживання та ефективності виробництва різних видів біопалив на регіональному рівні та в розрізі природно-економічних районів України. Розглянуто специфіку створення сировинної бази для формування конкурентоспроможного виробництва біопалив та розроблено стратегічні принципи становлення й розвитку біопаливної індустрії в Україні.

224 Климчук Олександр Васильович Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2016 стаття 9
Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій регулятивної політики на світовому енергетичному ринку та виявленні дієвих шляхів зростання енергоефективності економіки України. Здійснено аналіз основних напрямків розвитку енергетичної політики у світі та встановлено пріоритетний напрямок розвитку енергетики України на основі біопаливної індустрії. Обґрунтована актуальність того, що в Україні одним із головних напрямків подолання енергетичної кризи, забезпечення оздоровлення економіки та стійкого зростання валового внутрішнього продукту є перехід до промислового використання біопалив. Процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб підвищення рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями. Зазначено, що державі необхідно провадити інформаційну підтримку виробників біопалива, визначаючи їх ринковий асортимент та рекомендуючи найвигідніших ділових партнерів. Збільшення виробництва біопалив в Україні буде виступати фундаментальним фактором у забезпеченні

225 Климчук Олександр Васильович Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2016 стаття 10
Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій регулятивної політики на світовому енергетичному ринку та виявленні дієвих шляхів зростання енергоефективності економіки України. Здійснено аналіз основних напрямків розвитку енергетичної політики у світі та встановлено пріоритетний напрямок розвитку енергетики України на основі біопаливної індустрії. Обґрунтована актуальність того, що в Україні одним із головних напрямків подолання енергетичної кризи, забезпечення оздоровлення економіки та стійкого зростання валового внутрішнього продукту є перехід до промислового використання біопалив. Процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб підвищення рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями. Зазначено, що державі необхідно провадити інформаційну підтримку виробників біопалива, визначаючи їх ринковий асортимент та рекомендуючи найвигідніших ділових партнерів. Збільшення виробництва біопалив в Україні буде виступати фундаментальним фактором у забезпеченні

226 Климчук Олександр Васильович Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2016 стаття 13
Метою статті є вивчення світових тенденцій розвитку інноваційних процесів та створення кластерних структур для розробки методологічних засад формування конкурентоспроможного виробництва біопалив. Висвітлено кластерні підходи у веденні світової комерційної діяльності, які створюють ефективні механізми й інструменти для стимулювання інноваційно-інвестиційного регіонального розвитку та характеризуються своєю актуальністю для української економіки. Акцентується увага на тому, що кластеризація виступає одним із ключових інструментів структурування енергетичного ринку, комплексного використання потенціалу галузі біоенергетики, управління економічною політикою перерозподілу доданої вартості, здійснення зростання інвестиційної привабливості біопаливної індустрії в нашій країні.

227 Климчук Олександр Васильович СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Климчук О. В. немає Вісник Черкаського університету українська 2018 стаття 9
У статті обґрунтовано стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України. Виявлено слабкість енергетичної системи нашої держави у зв’язку із зростанням цін на більшість традиційних джерел енергії, які становлять основу в структурі національного енергоспоживання. Окреслено процеси ефективного проведення енергозбереження та найбільш впливові фактори у формуванні енергетичної сфери країни. Висвітлено стійку світову тенденцію до стабільного зростання частки відновлюваних енергоносіїв для оптимізації загальної структури паливно-енергетичного балансу. Визначено основні аспекти та методологічні положення щодо забезпечення енергетичної безпеки держави.

228 Климчук Олександр Васильович ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Климчук О. В. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики українська 2016 стаття 8
В статті розкрито сутність державної регуляторної політики у забезпеченні прискореного економічного зростання. Зазначено, що ефективне регулювання передбачає створення сприятливих умов для протікання процесів саморегулювання розвитку, за рахунок використання організаційних, економічних та правових механізмів впливу. Акцентується увага на збалансованому забезпеченні країни енергетичними ресурсами для формування конкурентоспроможного національного виробництва на основі нарощування виробництва біопалив. При цьому процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб у підвищенні рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями, що сприятиме прискоренню розвитку та впровадженню відповідної техніки та технологій. Розвиток національного біопаливного виробництва повинен підвищити енергоефективність економіки України до показників розвинутих країн світу

229 Климчук Олександр Васильович Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2017 стаття 7
Мета статті полягає у висвітленні стратегічних принципів становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні на конкурентоспроможному рівні. Проведений всебічний аналіз наукових праць вказує на актуальність нарощування темпів розвитку біопаливної індустрії як у світі, так і в Україні. Проте низький рівень споживання та виробництва біопалива в нашій державі потребує проведення подальших досліджень стратегічного характеру. Встановлено, що формування конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні буде забезпечувати позитивні зрушення в економіко-енергетичному та агропромислово-екологічному напрямках. На основі проведеного SWOT-аналізу було оцінено внутрішні сили та систему внутрішніх недоліків, а також ресурсний потенціал агропромислового комплексу для реалізації наявних зовнішніх можливостей та протистояння різного роду загрозам, що виникають в ринкових умовах у процесі розвитку та становлення біопаливної індустр

230 Климчук Олександр Васильович Управлінські аспекти розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О. В. немає Економіка та управління АПК українська 2019 стаття 13
У контексті послаблення залежності більшості країн світу від імпорту традиційних енергоносіїв необхідним напрямом виступає комплекс системних досліджень щодо пошуку та ефективного використання відновлюваних джерел енергопостачання, зокрема розвитку біопаливної індустрії. Нагальною є необхідність паралельної реалізації політики диверсифікації постачання та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів із активним упровадженням політики конкуренції та інфраструктурних реформ у економіко-енергетичному секторі. Економічно розвинені країни приділяють значної уваги енергозабезпеченню на засадах сталого розвитку, що визначає актуальність розробки комплексної системи напрямів і пріоритетів формування енергетичної безпеки України на основі власного виробництва біопалив. Метою дослідження є науково-практичне обґрунтування й систематизація організаційно-інноваційних аспектів ефективного регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні на різних рівнях управління.

231 Рязанов Микола Романович Ринок мобільного зв’язку України: тенденції, проблеми та перспективи Болгов В.Є., Рязанов М.Р. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 18
У статті досліджено стан ринку мобільного зв’язку України, розглянуто його значення для національної економіки в сучасних умовах

232 Рязанов Микола Романович Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти Дороніна О.А., Рязанов М.Р. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 7
У статті обґрунтовано роль кадрової політики як провідного інструменту стратегічного розвитку закладу вищої освіти

233 Безгін Костянтин Сергійович ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Безгін, К.С. немає Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) українська 2020 стаття 15
Специфіка управління інноваційною діяльністю на підприємстві, а також інтенсивні соціально-економічні перетворення, що формують умови нової економіки вимагають подальшого розвитку принципів управління інноваційно-активним персоналом. Міждисциплінарна природа процесу управління інноваційно-активним персоналом, визначила необхідність конвергенції принципів управління, синергетики, організації інноваційного процесу і суб’єктності. На основі симбіотичного поєднання принципів, які представляють різні наукові напрямки, в статті отримана система ключових орієнтирів формування підприємства, що навчається на засадах нової економіки та менеджменту знань.

234 Шаульська Лариса Володимирівна ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Козловський, С.В. Шаульська, Л.В. Козловський, В.О. Мазур, Г.Ф. Жураківський, Є.С. Вінниця немає українська 2019 монографія 30
Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління економічною безпекою аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій. Досліджено концептуальні засади механізму забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Визначено сутність, принципи й особливості економічної безпеки аграрної галузі. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано класифікацію складових та загроз економічної безпеки аграрної галузі. Зроблено рекомендації щодо оцінювання економічного потенціалу аграрної галузі в аспекті забезпечення її економічної безпеки. Запропоновано методичні положення до розуміння стуності категорії «економічна безпека аграрної галузі». Розроблено економіко-математичну модель оцінювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області на основі теорії нечіткої логіки. Монографія розрахована на наукових працівників, державних службовців, економістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

235 Шаульська Лариса Володимирівна МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ Шаульська, Л.В. Савченко, М.В. Усик, І.О. Вінниця Збірник наукових праць українська 2018 стаття 8
У статті досліджені етапи зміни поглядів на економічні цикли. Визначені основні види макроекономічних циклів. Проведено оцінку рівня світової економічної динаміки з побудовою економетричної моделі світового ВВП

236 Шаульська Лариса Володимирівна Аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста як передумова реалізації стратегії розвитк Лактіонова, О.А. Шаульська, Л.В. немає Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) українська 2017 стаття 19
У статті здійснено аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста Вінниця як необхідної умови розробки концепції інтегрованого розвитку і реалізації його стратегії. Визначено інвестиційну активність міста та оцінено фіскальні можливості підвищення інвестиційного потенціалу на основі партисипативного фінансування. Показники бюджету міста порівняно з аналогічними показниками по містах в Україні. Визначено кредитоспроможність, боргове навантаження, фіскальна автономія, інвестиційна активність, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів. На основі аналізу визначено сильні і слабкі сторони, можливості і загрози

237 Шаульська Лариса Володимирівна Формування ринку компетенцій в умовах цифровізації економіки: роль служби зайнятості Шаульська Л., Бей Г, Praha Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2019 стаття 15
немає

238 Якимова Наталія Сергіївна Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці Шаульська, Л.В. Якимова, Н.С. немає Схід українська 2017 стаття 18
У статті досліджується сучасна проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці. В ході дослідження встановлено основні прояви, причини виникнення (економічні, інституційні, фінансові та соціальні) та наслідки поширення тіньової зайнятості на державному рівні, на рівні підприємства та індивіда. Проаналізовано стан та динаміку поширення тіньової зайнятості в Україні. Виявлено взаємозв'язок між структурними трансформаціями, що відбуваються на ринку праці, та тіньовою зайнятістю. Запропоновані основні напрями скорочення масштабів тіньової зайнятості (формування політики стабілізації економіки, забезпечення конкурентоспроможності економіки та можливостей для інноваційного розвитку, формування та розвиток інноваційної інфраструктури, формування конкурентоспроможності особистості та здатності до самореалізації, оновлення інструментів і методів скорочення масштабів тіньової зайнятості)

239 Якимова Наталія Сергіївна Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики Шаульська, Л.В. Якимова, Н.С. немає Вісник ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського українська 2018 стаття 9
немає

240 Якимова Наталія Сергіївна Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у вінницькій області Орєхова, Т.В. Марценюк, О.В. Якимова, Н.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 22
У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу. В ході дослідження було виявлено, що всі експерти підтримують необхідність інноваційного розвитку і намагаються постійно розвиватися в цьому напрямку за допомогою введення автоматизованих процесів виробництва, запровадження інноваційних послуг, цифровізації внутрішніх процесів, впровадження ІТ-інновацій в процеси комунікацій з клієнтами

241 Клименко Юрій Миколайович Системоутворюючі механізми практико-орієнтованих освітньо-дослідницьких мереж Клименко. Ю. М. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 22 no file
Здійснено аналіз існуючих підходів до формування дослідницької мережі як базової складової інноваційної системи, на ґрунті якого сформульовано мету дос-лідження. Дефіновано компоненти інноваційної системи, сформульовано послідовність формування R&D-мереж. З використанням методології редукування складності син-тезовано механізм функціонування системи упра-вління інноваційною діяльністю, який (i) синхронізовано із життєвим циклом інновацій, (ii) має мережеві властивості в аспектах утворення, розвитку та підтримки сталості елементів, (iii) забезпечує виконання інфраструктурних функцій, а саме експертизу рішень актуальних проблем практики, навчання основам технологічного підприємництва, технологіям генерації ідей, підтримці мережевого розвитку та виведенню на ринок нових продуктів, (iv) орієнтований на мінімізацію ресурсного забезпечення фазових переходів інноваційного циклу. Визначено напрямки перспективних досліджень, зокрема формалізація утворення та розвитку R&D-мереж.

242 Клименко Юрій Миколайович Регіональна інноваційна система як критично необхідний складник для формування інноваційно орієнтованої економіки регіону Клименко Ю.М. Мартьянов М.П. немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2017 стаття 10 no file
Здійснено аналіз складових елементів регіональної інноваційної системи. Обґрунтвано необхідність розбудови регіональної інноваційної системи для стимулювання інноваційного розвитку. Доведено, що політика підтримки та розвитку регіональних інноваційних систем відіграє одну з ключових ролей у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону

243 Клименко Юрій Миколайович Управління інноваціями Безгін К.С.., Клименко. Ю.М. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 14
В навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні та науково-практичні аспекті управління інноваціями. В посібнику розкрито сутність основних понять управління інноваціями, побудовано процесуальну та структурну архітектоніку інноваційної діяльності, надано характеристику типології державної підтримки інноваційних процесів, каталогізовано сучасні організаційні форми інноваційної діяльності, охарактеризовано процес управління інноваційним розвитком організації, наведено технологію управління інноваційними проектами, а також систематизовані підходи щодо оцінки ефективності інноваційної діяльності організації

244 Клименко Юрій Миколайович Функції наукових парків в контексті створення інноваційних екосистем Клименко. Ю. М. немає немає українська 2017 стаття 11 no file
Експоненціальна динаміка технологічних змін у економічному та соціальному просторі обумовлює актуальність пошуку нових та вдосконалення існуючих принципів функціонування базових складових інноваційної інфраструктури. Серед таких складових наукові парки займають вагоме місце, і критична нерозвиненість національної інноваційної системи покладає на ці структури значний спектр завдань, насамперед комерціалізацію результатів наукових досліджень. Первинна концепція наукового парку виникла півстоліття тому, отже потребує коригування відповідно до змін, що відбулися та відбуваються менеджменті, технологіях, правовому просторі та соціумі

245 Марценюк Олеся Віталіївна Дослідження факторів впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування сприятливого середовища для ведення бізнесу Марценюк О.В., Якимова Н.С. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2020 стаття 29
У статті досліджено фактори впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування сприятливого середовища для ведення бізнесу. За результатами експертного дослідження, проведеного у Вінницькій області, встановлено, що значний вплив на поведінкові моделі роботодавців в контексті формування сприятливих умов та потенційних загроз для ведення бізнесу мають наступні фактори: обрання регіону для ведення бізнесу; наявність в регіоні сприятливих умов для ведення бізнесу; можливі загрози для ведення бізнесу; наявність в регіоні персоналу з необхідним рівнем кваліфікації; якість підготовки персоналу та можливості отримання фахових послуг

246 Климчук Олександр Васильович Управленческие основы формирования энергетической независимости аграрного сектора экономики Климчук А.В. Гродно Сборник научных трудов. Сельское хозяйство – проблемы и перспективы: Экономика (вопросы аграрной экономики). російська 2020 стаття 6
В статье освещаются современные проблемы управленческого характера по эффективному использованию энергетических ресурсов для обеспечения энергетической независимости аграрного сектора экономики. Выявлено, что на современном этапе производство биотоплива продолжает уверенно укреплять свои позиции на мировом энергетическом рынке, привлекая все большее количество стран к производству энергии из биомассы. Для эффективного осуществления борьбы с тяжелыми и предсказуемыми последствиями финансовой нестабильности и экономического кризиса нужно вводить в агропромышленном комплексе широкую диверсификацию и придерживаться запланированной рыночной стратегии производства биотоплива.

247 Оверчук Вікторія Анатоліївна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in June, 2020 Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2020 стаття 1
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment. The sample included 86 people - patients of the neurological department of the Vinnitsa Regional Psych

248 Оверчук Вікторія Анатоліївна Соціальна політика контексті реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 2
Ця праця містить критичний аналіз науково-теоретичних основ соціальної політики сфері реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, розглядається історія становлення соціально-орієнтованого ринку праці як в країнах ЄС, так і в Україні, вивчається досвід інших країн світу в цій сфері і співставляється із діючою практикою в Україні. Саме такий підхід, на нашу думку, дозволяє побачити цілісну картину і запропонувати на основі проведеного аналізу ряд рекомендацій щодо того, як можна покращити становище осіб з інвалідністю в Україні шляхом сприяння їх працевлащтуванню, як невід’ємного системи реабілітації. Зокрема, у роботі досліджені процеси і системі реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, функції окремих інститутів, проблеми, які перешкоджають вчасній соціальній та професійній реабілітації та абілітації осіб інвалідністю. Окрема, увага приділена самозайнятості осіб з інвалідністю і ролі в цьому соціальних підприємств, що є поширеною та актуальною тенденцією у світі.

249 Оверчук Вікторія Анатоліївна Трудоустройство лиц с ограниченными физическими возможностями как показатель успешной социально-психологической адаптации Оверчук, В.А. Харьков Развитие науки в ХХІ веке : XXVI Междунар. конф. українська 2017 стаття 0
В статье рассматривается роль мотивации к профессиональной деятельности, трудоустройству в процессе социально-психологической адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями

250 Оверчук Вікторія Анатоліївна Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України Оверчук, В.А. Хмельницький Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2016 стаття 1
В статті розглянуто складний процес формування мотивації до праці у осіб з обмеженими фізичними можливостями, кінцевою метою якого є ефективне працевлаштування інвалідів

251 Оверчук Вікторія Анатоліївна Копінг-стратегії особистості в подоланні кризових станів Оверчук, В.А. Київ Літні наукові читання : V Міжнар. конф. українська 2017 стаття 1
Данная статья посвящена изучению психологической адаптации чело-века в кризисных ситуациях с помощью копинг-стратегий и механизмов психологической защиты

252 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМУВАНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 1
Стаття присвячена особливостям ранньої профорієнтації та підтримуваного працевлаштування молоді із синдромом Дауна в Україні. Зазначено, що на сьогоднішньому етапі розвитку України проблеми осіб з інвалідністю набувають свого загострення. В статті наголошується, що синдром Дауна – це не хвороба, а описовий термін, який вказує на те, що у даної людини є певна хромосомні порушення. Авторкою відзначається той факт, що вітчизняні автори акцентують напрям своїх досліджень на виявлені слабких сторін психомоторного профілю і спрямовують на них корекційний вплив. В той час, як закордонні фахівці зорієнтовані на розуміння психологічних особливостей людей з синдромом Дауна та фокусують свою увагу на областях, в яких вони проявляють свої сильні сторони, з метою так побудувати їхнє життя, щоб вони активно використовували свої таланти і інтереси, так як 242 цілеспрямований розвиток сильних сторін полегшить самостійне оволодіння іншими, більш важкими навичками. Авторкою зауважується, що в останні де

253 Оверчук Вікторія Анатоліївна УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ПРАЦЮ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 2
З’ясування аспектів діяльності медико-соціальних експертних комісій, які важливі для подальшого працевлаштування осіб з інвалідністю, та пошук варіантів усунення наявних недоліків. Методика дослідження. В процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: моделювання, аналізу та синтезу – для визначення ролі та встановлення впливу рішень медикосоціальних експертних комісій на подальше працевлаштування осіб з інвалідністю; індукції та дедукції – для виявлення проблемних питань їх роботи; метод системного аналізу – для розробки напрямів удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій

254 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Оверчук, В.А. Ужгород НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ українська 2019 стаття 1
У статті запропоновано розглядати систему реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю як підсистему соціальної політики держави. Залежно від функціональної спрямованості у ній доцільно виділити підсистеми реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю. Завдання підсистеми реабілітації визначені в українському законодавстві, тоді як підсистеми працевлаштування осіб з інвалідністю окремо не встановлені. З огляду на необхідність удосконалення системи реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні проаналізовано ключові характеристики її можливої трансформації за різними класифікаційними ознаками. Охарактеризовано суб’єктний аспект необхідної трансформації із групуванням суб’єктів системи реабілітації та працевлаштуванням осіб з інвалідністю за їх роллю у цьому процес

255 Оверчук Вікторія Анатоліївна Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 1
Стаття присвячена проблемі соціальної та економічної інтеграції осіб з інвалідністю. Особлива увага приділяється проблемі трудової (ре-)інтеграції цих осіб. Автор проводить аналіз факторів, що перешкоджають інтеграції, на основі цього аналізу робить огляд діючих в Україні та за кордоном методів інтеграції з погляду їх відповідності наявним потребам осіб з інвалідністю та з урахуванням переваг та недоліків порівняно з іншими методами. Запропонована систематизація цих методів, окреслені основні напрями подальших досліджень цієї проблеми

256 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ КВОТУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає Інноваційна економіка українська 2018 стаття 0
Соціальна політика сучасних держав побудована на спільних принципах, визначених міжнародними документами та все ж має певні національні особливості. Це проявляється в домінуванні окремих напрямів соціальної політики по відношенню до роботодавців з метою працевлаштування осіб з інвалідністю. До поширених інструментів соціальної політики належить квотування кількості робочих місць для осіб з інвалідністю. Такий підхід використовується у європейських країнах з 20-х років минулого століття. В українському законодавстві теж встановлено норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні є обов’язковим відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» від 21.03.1991 № 875-XII. Але застосування цієї норми українського законодавства, на жаль, не приносить бажаних результатів. Це зумовлює необхідність пошуку причин такої ситуації

257 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗ Оверчук, В.А. немає Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions" англійська 2017 стаття 1
This article analyzed psychological-pedagogical problems of students with special needs personality in educational conditions of university. Psychological analysis of personality`s development connected with learning process of personality`s development in youth, ways of solving the problem of professional development, self-determination and entering in independent adult life. The authors emphasize that for successful, effective pedagogical, psychological, social work with students with special needs it is necessary to know the psychological and pedagogical difficulty that can kinder the productive interaction of psychologists, teachers, social workers. Development of students with special needs, his consciousness under the influence of various social factors leads to what can happen or not to resolve the contradictions, which ultimately leads to the adaptation or disadaptation of the individual. The pedagogical problems faced by teachers of higher educational institutions during work

258 Оверчук Вікторія Анатоліївна КОНСОРЦІУМ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. немає Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції українська 2018 стаття 1
Працевлаштування осіб з інвалідністю залишається актуальною проблемою в Україні і потребує особливої уваги з боку органів державної влади. Крім того, що такі особи потребують особливої уваги і реалізації спеціальних заходів, ситуація ускладнюється недостатнім фінансуванням, а часом і недостатньою обізнаністю персоналу центрів зайнятості і недостатнім рівнем співпраці між органами державної, місцевої влади, організацій, що опікуються проблемами осіб з інвалідністю, і суспільства в цілому.

259 Оверчук Вікторія Анатоліївна АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 0
В процесі дослідження використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: методи аналізу і синтезу та специфічні методи аналізу документів – при аналізі нормативно-правових документів, що стосуються теми дослідження; метод індукції та дедукції ‒ при аналізі факторів впливу на розвиток інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю, а також виділенні резервів розвитку цієї інфраструктури; описової статистики – при аналізі рівня розвитку інфраструктури та огляді рівня потреби в об’єктах інфраструктури. Результати. Проаналізовано регіональну інфраструктуру забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Розглянуто види установ за напрямами реабілітації. Проведено огляд тенденцій в змінах інфраструктури протягом останніх років. Зазначено географічні, соціальні, економічні та інші фактори, що впливають на ці зміни. Виділено резерви розвитку регіональної інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Наукова новизна. Удо

260 Оверчук Вікторія Анатоліївна НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає Приазовський економічний вісник українська 2018 стаття 1
У статті проведено огляд основних нормативних документів, що стосуються забезпечення прав осіб з інвалідністю на міжнародному та національному рівнях. Детально розглянуто документи, що регламентують дотримання права на працю осіб з інвалідністю на міжнародному та національному рівнях. Охарактеризовано основні заходи держави, передбачені законодавством для забезпечення активної позиції осіб з інвалідністю на ринку прац

261 Оверчук Вікторія Анатоліївна Віддалена праця як інструмент підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова українська 2018 стаття 1
У статті розглянуто сучасні форми організації праці, що передбачають виконання завдань поза приміщенням роботодавця. До віддаленної праці віднесено надомну працю та телероботу. Проаналізовано стан їх правового регулювання в Україні. Розглянуто можливості та передумови використання їх для працевлаштування осіб з інвалідністю. На основі проведеного дослідження сформовано основні напрями для підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю завдяки формі віддаленої праці

262 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Science Review українська 2018 стаття 1
The article deals with the complicated process of integration into the educational space of the Ukrainian Orthodox Church in persons with disabilities. The necessity is substantiated, in the current conditions of development of the country, research of psychological support of the person and processes of social and psychological adaptation, which reflects the level of its interaction and integration with the community and self-determination in it, the level of realization of internal opportunities of a person and his personal potential in socially significant activity, in ability, while preserving oneself as a person, to interact with the surrounding society under specific conditions of existence. It is noted that joining the RCC is a turning point in the life of people with disabilities. The conditions of integrated training, on the one hand, require the student to do some work, and on the other hand, they offer more opportunities for self-realization. An important issue that arises w

263 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ-ПЕРШОКУРСНИКАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВЗО Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 1
The results of the comparative analysis of the experimental studying of the peculiarities of the social-psychological adaptation process of the first-year students and the students- invalids of the higher educational establishments are presented in the article

264 Оверчук Вікторія Анатоліївна СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧЕРЕЗ ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ Оверчук, В.А. немає КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ : Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2018 стаття 1
В останні десятиліття світова спільнота утвердилась в думці, що найкращим варіантом адаптації осіб з інвалідністю в сучасному середовищі є їх активна життєва позиція, що проявляється зокрема і в здійсненні ними трудової діяльності. З огляду на це у міжнародних документах державам рекомендується використовувати цілу низку засобів (методів) для працевлаштування осіб з інвалідністю. Вони мають організаційний, технічних, правовий характер, але метою їх застосування є максимальна реалізація трудового потенціалу окремих категорій громадян.

265 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ Оверчук, В.А. немає СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ українська 2019 стаття 1
У статті розглянуто актуальну проблему розвитку і підтримки системи професійного навчання осіб з інвалідністю в Україні. Окрему увагу приділено системі державних і недержавних закладів, через яку здійснюється професійне навчання осіб з інвалідністю. Виділено ключові недоліки системи професійної освіти осіб з інвалідністю в Україні, зокрема в частині фінансування такої освіти, матеріально-технічного забезпечення окремих груп осіб з інвалідністю, а також навчальних закладів і підприємств, яким необхідно адаптувати місце навчання чи роботи для потреб особи з інвалідністю. Проведений аналіз також указує на недоліки процедури вибору професії для осіб з інвалідністю за участю МСЕК. Окремо сформульовано рекомендації щодо подолання цих недоліків

266 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Оверчук, В.А. немає Österreichisches Multiscience Journal українська 2019 стаття 1
У статті проаналізовано зміни у соціальній політиці держави внаслідок проведення реформи місцевого самоврядування. Серед правових документів, які визначають основи децентралізації виділено ті положення, що мають вплив на реабілітацію та працевлаштування осіб з інвалідністю. Розглянуто суперечності та виділено недоліки прийнятих правових актів з точки зору виконання завдань щодо реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю

267 Оверчук Вікторія Анатоліївна Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 1
Стаття присвячена проблемі соціальної та економічної інтеграції осіб з інвалідністю. Особлива увага приділяється проблемі трудової (ре-)інтеграції цих осіб. Автор проводить аналіз факторів, що перешкоджають інтеграції, на основі цього аналізу робить огляд діючих в Україні та за кордоном методів інтеграції з погляду їх відповідності наявним потребам осіб з інвалідністю та з урахуванням переваг та недоліків порівняно з іншими методами. Запропонована систематизація цих методів, окреслені основні напрями подальших досліджень цієї проблеми

268 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЛГБТ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ Оверчук, В.А. немає Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» українська 2018 стаття 1
У статті розглядається теоретичний та практичний досвід вивчення особливостей ставлення до ЛГБТ у школярів українськими та зарубіжними вченими. В роботі представлені емпіричні дані щодо прояву толерантного та інтолерантного ставлення до ЛГБТ у учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня їх агресивності. Наведені приклади останніх соціологічних досліджень ставлення до ЛГБТ в Україні

269 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСНИКІВ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОББІНГУ В КОЛЕКТИВІ Оверчук, В.А. немає Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 стаття 1
На сучасному етапі розвитку українського суспільства питання взаємодії керівника та підлеглих набуває особливо актуального значення. Ефективна взаємодія керівника з колективом полягає і у формуванні та підтриманні здорового морально-психологічного клімату в колективі, і в переконанні підлеглих дотримуватися його розпоряджень, і в знанні психологічних особливостей своїх підлеглих, і в наявності зворотного зв’язку та необхідних якостей залежно від рівня психологічного впливу взаємодії керівника. Для створення сприятливого, здорового морально-психологічного клімату в колективі, забезпечення конструктивного впливу на активність підлеглих керівник повинен правильно будувати взаємини, застосовувати владу залежно від ситуації та усвідомлювати, що саме від його рішення залежить доля як колективу, так і організації в цілому

270 Оверчук Вікторія Анатоліївна МОББІНГ ЯК ЗАСІБ ІНТОЛЕРАНТНОГО КЕРІВНИЦТВА У ВЗО Оверчук, В.А. немає немає англійська 2019 стаття 1
The article is dedicates to the problems of intolerant authority, which despite the creative or developing management operating methods of disorganization, decoordination, destimulation, demotivation, decompetention, etc. One of the tools of this type of management can be mobbing. Mobbing spreads very quickly in working community. Usually, the development of this process is associated with a poor level of management, the Director's inexperience in the field of conflict resolution and poor organization of work in general. The author examines the concept of "mobbing", "bossing", "intolerant". The analysis of psychological features of managers who are prone to intolerant. As result of mobbing, scientific and pedagogical workers lose their confidence, make mistakes, get fired. The result of mobbing is depersonalization of the negative mobilization, the fear of making decisions, the fear to defend, escape from freedom, from taking responsibility and selections. This article discusses option

271 Оверчук Вікторія Анатоліївна АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Потаєва, К.С. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 1
The article examines the aspects of historical perception of academic integrity. The actuality of the definition of "academic integrity" for the modern educational environment in institutions of higher education is analyzed

272 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Оверчук, В.А. Констянтинова, Н.С. Херсон Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції українська 2017 стаття 1
Дошкільний навчальний заклад являє собою інститут соціалізації дітей на першій її стадії, а група однолітків являє собою модель суспільства, де дитина знайомиться з соціальними нормами, набуває певні соціальні навички взаємодії з соціумом. Тому важливе значення має саме в цьому віці виявлення особливостей соціально-психологічної адаптації, коли компенсаторні можливості особистості, ще формуються і є можливість запобігти формуванню стійких проявів, а, також сприяти його подальшої соціально-психологічної адаптації на наступних етапах психологічного і соціального розвитку як особистості. Соціально-психологічна адаптація являє собою пристосування до відносно нового соціуму, нормам поведінки і взаємин у новому колективі. Виступає як засіб захисту особистості, за допомогою якого послаблюються і усуваються внутрішнє психічне напруження, занепокоєння, дестабілізаціїційні стани, що виникають у дитини при взаємодії з дорослими та однолітками, суспільством в цілому

273 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 1
У статті виноситься на розгляд необхідність інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й умовних перешкод в їхньому житті. Психологічні дослідження засвідчили, що для студентів з інвалідністю вибір професії, набуття знань та професійних навичок, майбутня робота за фахом і подолання соціальної ізоляції – особливо значимі проблеми. Студенти з особливими потребами мають певні проблеми, які сформувалися в попередні періоди життя та навчання молодих людей і суттєво впливають на їхню пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє середовище. Конкретне завдання, яке стоїть перед професійною підготовкою осіб з обмеженими можливостями, полягає в забезпеченні реальної рівноправності в повсякденній життєдіяльності, успішній інтеграції їх у суспільство шляхом навчання, працевлаштування та зайнятості. Саме якісна освіта може виступати основним каналом успішної соціально-психологічної інтеграції та фактором самореалізації

274 Оверчук Вікторія Анатоліївна CHILDREN’S TRAUMA: PSYCHOLOGICAL FEATURES OF REACTION Overchuk, Viktoriya немає Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale англійська 2020 стаття 1
Trauma is a frightening, dangerous or violent event that poses a threat to the mental or physical safety of a child. Evidence of a traumatic event that threatens the life or physical safety of a loved one can also be traumatic. This is especially important for young children, as their sense of security depends on the perceived security of their attachment figure.

275 Оверчук Вікторія Анатоліївна FORMATION OF RESILIENCE IN THE CHILDREN WHO HAVE BEEN GOT TRAUMATIC EXPERIENCE AS A RESULT OF THE ARMED CONFRONTATION IN UKRAINE Overchuk, V.A. немає немає англійська 2018 стаття 1
The article is devoted to the peculiarities of the children’s experience of different ages the consequences of armed conflict in the east Ukraine. It was identified the psychological qualities that help the child to grow and maintain the psychical health in an active military conflict situation. From the point of view of the children, these qualities include: the ability to communicate; a sense of happiness; to help others; a family support. Vitality or resilience is a modern concept in foreign schools of psychology and sociology and it means the broadest understanding the ability of an individual to resist the influence of the unfavorable external factors. Increasing the resilience of the child (stress resistance) can be considered as increasing its individual resource potential, and as well as the ability of the nearest environment to protect the child from the influence of the unfavorable factors

276 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROBLEMS OF OVERCOMING SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ISOLATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE Overchuk, Viktoriia немає The 9th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” англійська 2020 стаття 1
This article dedicates to psychological aspects of overcoming problem with social isolation of persons with special needs, limited ability for their communication, their leisure organisation, education, getting a profession, finding a possible income. The peculiarities of the psychological barriers that impede the integration of persons with special needs into society are considered

277 Оверчук Вікторія Анатоліївна PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL BULLYING AMONG TEENAGE GIRLS Overchuk, Viktoriia немає The 10th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” англійська 2020 стаття 1
The article is devoted to the phenomenon of teenage violence, which is very important among specialists in the field of psychology, education and social work. There is a lack of scientific researches in Ukraine, which would reveal the peculiarities of this phenomenon in terms of sexual and age peculiarities. The author states that teenage girls, unlike boys, clearly direct bullying on a particular person, and definitely choose its vulnerable place. Female bullying is more veiled and outwardly less noticeable, but more effective. Key words: bullying; peculiarity; aggression; tender; age crisis

278 Оверчук Вікторія Анатоліївна SCIENTIFIC AND APPLIED PROBLEMS OF THE MODERN MEDICO-SOCIAL EXAMINATION IN UKRAINE Viktoriia, Overchuk немає Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference англійська 2020 стаття 1
The states around the world are trying to establish an effective rehabilitation system which would provide persons with disabilities the meaningful life and integration / reintegration into society. The problems of the current state of medical and social expertise, both scientific and applied; they are intrinsically linked to the state’s social policy for persons with disabilities. In the sphere of medical and social expertise, one of the aspects is the quality of the provision of medical and social assistance, the rehabilitation measures for persons with disabilities, which reflects the state of the health care system and the nature of state’s social policy.as the ability of the nearest environment to protect the child from the influence of the unfavorable factors

279 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL MEANINGS OF DEVIANT BEHAVIOR IN TRANSFORMATION OF FUNCTIONS OF SOCIETY CONDITIONS Overchuk, Viktoriya немає немає англійська 2019 стаття 1
The article highlights the meanings of the deviant behavior of teenagers in terms of transformation of functions of society. Destructive processes that at the present stage, engulfing diverse public sphere, economic impoverishment of the population, the military conflict on the East of the country, led to the growth of deviation is not only among the adult population, but also among teenagers. Teenage deviant behavior is due to a number of factors, among which in the first place it is worth noting the growth and increasing teen crime, aggression and violence, which is observed in Ukraine. The tendency of teenagers to deviant behavior is caused by the fundamental changes of consciousness, activity and relationships, which are characteristic of this age period. The author of the selected factors that cause aggressive behavior, signs of deviant behavior and its goals. Emphasises the need for search forms, methods and technologies to prevent and overcome the deviant behavior of teenagers

280 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROBLEMS OF STRUGGLE WITH SOCIAL ISOLATION OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS DURING ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE Overchuk, Viktoriya немає Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science англійська 2018 стаття 1
Disablement, as a social meaning, belongs to special citizens in any country in the world. Today, the population of people with special needs among the inhabitants of the planet reaches the figure of more than a billion people or 15%. The number of people with special needs in Ukraine is about 2.9 million. Almost 80% of this population are working age persons. But, unfortunately, it`s unfortunate to talk about equal opportunities for employment, adapted infrastructure and education for them. People with disabilities are not simply depend on out-of-pocket help - they are not in a position to overcome the informational, physical and psychological barriers. This state of affairs is shameful and unacceptable for a civilized European state. Because disability is not a verdict, people with special needs can and will become full-fledged and highly effective members of society, excellent specialists, socially active and cheerful people who can inspire a lot of people, including absolutely heal

281 Оверчук Вікторія Анатоліївна Prevention of the Development of Post-traumatic Stress Disorder in People who have experienced an Armed Conflict in the East of Ukraine Overchuk, Viktoriia Warsaw PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON HEALTH AND DISEASE Collective Monograph англійська 2019 монографія 1
Armed confrontation in the South-East of Ukraine, considerable impoverishment of the population, the lack of a comprehensive national policy in the interests of citizens – these and many other factors led to the development of the management experiences of the individual, that cause the intellectual, spiritual, emotional and physical tension man. Today, almost two million Ukrainians are forced to leave their homes, fundamentally change their life structure and search for new housing, thousands in recent years, died in a result of armed conflict, and hundreds of them officially recognized missing. Psychological assistance is necessary for all civil and military people who went through or were affected by the war. The large-scale traumatic experience is new and atypical of the modern and independent Ukraine

282 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROFESSIONAL REHABILITATION AND EMPLOYMENT AS MEANINGS OF INTEGRATION IN SOCIETY OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS Overchuk, Viktoriya немає немає англійська 2018 стаття 1
This article dedicates to problems of personal development of people with special needs, improvement their process of socialisation and integration in outer democratic society. About the socially secure, worthy of the life of persons with disabilities will be only when they will be competitive on the labour market. Among the people, for the first time recognised disabilities, most are persons of working age. A large percentage of persons with disabilities requires involvement in measures of vocational rehabilitation. Motor rehabilitation is the belief that large groups of people, who tend to have the least opportunities to use modern social and cultural values, while aware members of society. Thus begins the process of integration, which requires deep changes in the schemes of thought and regulatory guidelines

283 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE TEACHER-INHIBITOR Overchuk, Viktoriia немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки" англійська 2020 стаття 1
The article is devoted to there search of the problem of educational environment’s psychological safety in IHE during the interaction of its participants. For this purpose, the psychological features of the inhibitor teachers and the prerequisites for their psychological assault on the psychological safety of educational service providers have been investigated. According to the stated purpose, the following problems are solved in the article: it was carried out the theoretical analysis of the scientifc literature and outlined the main approaches to the study of the problem of psychological violence in the educational environment of the IHE; it was also analyzed the psychological characteristics of the teacher-inhibitor’s personality; it was discussed the prerequisites for the emergence of the abuse in the educational environment. Theoretical research methods were used to solve these tasks and achieve the goal of the work: theoretical analysis of theoretical and methodological, scienti

284 Оверчук Вікторія Анатоліївна Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation Victoria, Overchuk Liliya, Ukraynets Svetlana, Rudakova Dmytro, Kabachenko немає International Journal of Economics and Business Administration англійська 2020 стаття 2
Purpose: In modern conditions new forms of employment are being introduced. The purpose of scientific investigation is to reveal and analyze the theoretical, methodological and practical aspects of employment’s innovative forms in the transformation of the labor market. Design/Methodology/Approach: The theoretical, methodological and practical aspects of innovative forms of employment in the labor market transformation are presented on the basis of theoretical analysis and synthesis, induction and deduction, and empirical research methods, such as measurement, observation and comparison. Findings: The investigation of the materials submitted by Eurofound has made it possible to reveal 9 key innovative forms of employment, which are widely implemented by the member states of the European Union and not only by them, namely: employee sharing, job sharing, interim management, casual work, ICT-based mobile work, voucher based work, portfolio work, crowd employment, collaborative employment

285 Оверчук Вікторія Анатоліївна SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITY AS A CONDITION OF THEIR SUCCESSFUL SOCIAL INTEGRATION Overchuk, V.A. немає Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України англійська 2019 стаття 1
The article deals with the problem of integral conception of the essence of social and psychological support for people with disability in the process of social integration. The purpose of this research is to study the problems of people with disability, the factors that prevent their successful social integration and to determine the effective actions to improve the life of these people. For this purpose, the socio-psychological support for people with disability is considered as a condition of their successful social integration and the modern paradigm of social integration of people with disability is constructed. The main groups of barriers that prevent people with disability from having a valuable social life are identified and the methods of their overcoming are proposed.

286 Оверчук Вікторія Анатоліївна Cyberbullying as a form of the manifestation of the adolescents’ deviant behavior Overchuk, Victoriia Запоріжжя ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 1
Violent behavior, violence, violence among teenagers have always been one of the actual problems of the educational environment, however, in recent years, these phenomenon are becoming more common and lead to severe psychological phenomenon. Today bullying of some people over others, as a social phenomenon is present in various stages of formation and development of the human personality since childhood. Bullying is the word has evolved into the international term and includes a number of serious social, psychological, legal and pedagogical problems and is one of the urgent problems of our time, which requires careful study. Lately, the experts have talked about the output of bullying beyond the real space in the virtual space. Bullying is becoming dangerous every day, as it can be done using Internet technologies

287 Оверчук Вікторія Анатоліївна Stigmatization of people with disability as a psychological barrier towards integration to social life Overchuk, Viktoriia немає Вісник післядипломної освіти : «Серія «Соціальні та поведінкові науки» українська 2019 стаття 0
Today, for Ukraine the problem of stigmatizing people with certain physical health disorders is actual. The implementation of social programs, actions and initiatives direct to the comprehensive rehabilitation of people with certain physical health disorders and realization their potential, despite all other factors; it is significantly slowed down by the fact that there is a set of persistent negative stereotypes in Ukrainian society regarding such people. Stigmatization of people with disability as a social group is becoming increasingly significant socio-cultural phenomenon. At the same time, the mechanisms of stigmatization are also manifested at the level of self-identification. People with disability may have at least three stigma strategies: the acceptance, speculation of illness and resistance. Particularly painful this question is for those with disability who strive for full value working life and professional realization. Stigmatization is quite close to discrimination. In a

288 Оверчук Вікторія Анатоліївна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Zagnitko, A.Shportun, O.,Overchuk, V.,Kushnir, J.,Savchuk, Z.,Pedorenko, V. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience українська 2020 стаття 1
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of socialsituational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment.

289 Оверчук Вікторія Анатоліївна Statistical Data Analysis of Socio-Economic and Demographic Losses of Labor Resources in Ukraine Zayukov, Ivan Overchuk, Viktoriya Burdiak, Vira Velykyi, Yurii Butyrska, Iryna Butenko, Vira немає Montenegrin Journal of Economics українська 2020 стаття 1
Regarding the fact that life, in general, and public health, in particular, form the main values for the government and the individuals as well, the relevance of this study is indisputable. This article is aimed to statistical data analysis the losses in labor and life potentials of the Ukrainian population due to some negative socio-economic and demographic processes. The object of this study is represented by the demographic processes’ impact on the national economy of Ukraine. Meanwhile, the subject of the paper is related to social, economic and demographic assessment of the losses in human resources in Ukraine associated with the catastrophic cancer mortality. The initial hypothesis of this study was that the interdependencies between the losses in labor potential, considering the premature mortality of Ukrainian working-aged population, and the Gross Domestic Product fluctuations were comparable with the corresponding relations in advanced economies

290 Оверчук Вікторія Анатоліївна PECULIARITIES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND DEVELOPMENT OF CRISIS SURVIVAL SKILLS IN INDIVIDUALS AFFECTED BY TRAUMATIC EVENTS OF THE ARMED CONFLICT Overchuk, V. Київ ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ ПРОБЛЕМИ І ЗДОБУТКИ : зб. наук. ст. українська 2019 стаття 1
This article deals with the negative impact of traumatic events of the armed conflict in the East of Ukraine on the psyche and social psychological adaptation of the affected people. They have a distinct stress disorder and mostly lack skills and knowledge of how to deal with their state and feelings they are experiencing. It is important to emphasize the fact that this phenomenon has impact not only on the combatants, but 177 also on their close surrounding – family, friends, acquaintances, who often don't know how to behave and react. Stress can lead to a crisis because of the repeated failure to get rid of it. Life goals disappear, a person is not able to see the future or set other objectives, to find a new meaning of his/her life. As a result, adapting to the new reality becomes complicated. When stressed, a person mostly resorts to such forms of psychological adaptation as coping strategies and other mechanisms of psychological protection. In the process of psychological adaptati

291 Кушнір Юлія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЛГБТ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ Кушнір, А.Т. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» українська 2018 стаття 1
У статті розглядається теоретичний та практичний досвід вивчення особливостей тавлення до ЛГБТ у школярів українськими та зарубіжними вченими. В роботі представлені емпіричні дані щодо прояву толерантного та інтолерантного ставлення до ЛГБТ у учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня їх агресивності. Наведені приклади останніх соціологічних досліджень ставлення до ЛГБТ в Україні.

292 Кушнір Юлія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ-ПЕРШОКУРСНИКАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВЗО Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 1
The results of the comparative analysis of the experimental studying of the peculiarities of the social-psychological adaptation process of the first-year students and the students- invalids of the higher educational establishments are presented in the article

293 Кушнір Юлія Володимирівна АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Потаєва, К.С. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає немає українська 2018 стаття 1
The article examines the aspects of historical perception of academic integrity. The actuality of the definition of "academic integrity" for the modern educational environment in institutions of higher education is analyzed

294 Кушнір Юлія Володимирівна ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ Кушнір, Ю. В., Більо, Т. О. немає Український педагогічний журнал українська 2017 стаття 1
У статті розкривається проблема сучасного виховання з точки зору психоаналітичної теорії. Проаналізовано науково-педагогічні ідеї представників психоаналітичного напряму. Акцентовано увагу на тому, як знайти правильний виховний підхід до підсвідомого дитини. Наголошено, що саме особистість педагога та його внутрішньо особистісні конфлікти мають вагомий вплив на особистість учня у процесі навчання та виховання. Переглянуто гносеологічні позицій сучасної педагогіки, що зумовлюють еволюцію змісту принципів виховання. Здійснено зрушення в перегляді суті принципу детермінізму. Проаналізовано, як у психоаналітичній педагогіці реалізується принцип реципрокного детермінізму, та як проявляються інтегративні тенденції. Задіяний герменевтичний аспект, який полягає у реалізації зусиль, що спрямовані на розуміння індивіда і його проблем.

295 Кушнір Юлія Володимирівна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2020 стаття 1
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment. The sample included 86 people - patients of the neurological department of the Vinnitsa Regional Psych

296 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” українська 2017 стаття 1
This article analyzed psychological-pedagogical problems of students with special needs personality in educational conditions of university. Psychological analysis of personality`s development connected with learning process of personality`s development in youth, ways of solving the problem of professional development, self-determination and entering in independent adult life. The authors emphasize that for successful, effective pedagogical, psychological, social work with students with special needs it is necessary to know the psychological and pedagogical difficulty that can kinder the productive interaction of psychologists, teachers, social workers. Development of students with special needs, his consciousness under the influence of various social factors leads to what can happen or not to resolve the contradictions, which ultimately leads to the adaptation or disadaptation of the individual. The pedagogical problems faced by teachers of higher educational institutions during work

297 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Science Review українська 2018 стаття 1
The article deals with the complicated process of integration into the educational space of the Ukrainian Orthodox Church in persons with disabilities. The necessity is substantiated, in the current conditions of development of the country, research of psychological support of the person and processes of social and psychological adaptation, which reflects the level of its interaction and integration with the community and self-determination in it, the level of realization of internal opportunities of a person and his personal potential in socially significant activity, in ability, while preserving oneself as a person, to interact with the surrounding society under specific conditions of existence. It is noted that joining the RCC is a turning point in the life of people with disabilities. The conditions of integrated training, on the one hand, require the student to do some work, and on the other hand, they offer more opportunities for self-realization. An important issue that arises w

298 Кушнір Юлія Володимирівна ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Теорія і практика сучасної психології українська 2018 стаття 1
У статті виноситься на розгляд необхідність інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й умовних перешкод в їхньому житті. Психологічні дослідження засвідчили, що для студентів з інвалідністю вибір професії, набуття знань та професійних навичок, майбутня робота за фахом і подолання соціальної ізоляції – особливо значимі проблеми. Студенти з особливими потребами мають певні проблеми, які сформувалися в попередні періоди життя та навчання молодих людей і суттєво впливають на їхню пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє середовище. Конкретне завдання, яке стоїть перед професійною підготовкою осіб з обмеженими можливостями, полягає в забезпеченні реальної рівноправності в повсякденній життєдіяльності, успішній інтеграції їх у суспільство шляхом навчання, працевлаштування та зайнятості. Саме якісна освіта може виступати основним каналом успішної соціально-психологічної інтеграції та фактором самореалізації

299 Кушнір Юлія Володимирівна ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ Бацилєва, О. В. Астахов, В. М. Мартинец, Л. А. Васюк, К. М. Зарішняк, І. М. Кушнір, Ю. В. Оверчук, В. А. Пузь, І. В. Вінниця Досягнення сучасної психологічної науки та практики [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю українська 2019 стаття 1
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса. У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров'я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації.

300 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ: МОДЕЛІ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2019 стаття 1
Висвітлюються соціально-психологічні проблеми інвалідів, важливі не так самі по собі, як, перш за все, у контексті вивчення механізмів інтеграції осіб з інвалідністю в соціум, створення рівних можливостей для інвалідів, забезпечення оптимальних умов для розкриття їхніх компенсаторних можливостей, ефективної адаптації та соціалізації. Розглянуто причини ускладнення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, пов’язані з низкою труднощів соціально-психологічного характеру. Висловлюється припущення, що такий стан речей головним чином зумовила медично орієнтована модель інвалідності, яка до недавнього часу панувала в нашому суспільстві. У зв’язку з цим у соціумі сформувався відповідний стереотип – соціальна стигма, що представляє інвалідів як “хворих”, які потребують постійного стороннього догляду і доля яких – перебувати в установах інтернатного типу. Звертається також увага і на негативні наслідки іншої моделі інвалідності – соціально орієнтованої, відповідно до якої особи з інвалідністю

301 Мартьянова Тетяна Андріївна Method and computer tools for identifying diabetes-induced fundus pathology Pavlov, S.V. Martianova, T.A. Saldan, Y.R. Saldan, Y.I. Zagoruiko, L.V. Pinaieva, O.Yu. Omiotek, Z. Dassibekov, K. немає Information Technology in Medical Diagnostics II англійська 2019 стаття 1
This work analysis the method and computer tools for recognition of diabetes-affected fundus images and offers the theoretical foundations for methods and computer aids for recognition of such images. The methods, algorithms and architecture of the software and hardware tools for fundus pathology identification have been developed. Experimental research has been conducted in the field of fundus image recognition and identification of pathology-affected areas

302 Пузь Ірина Володимирівна ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ: ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ БАЦИЛЄВА, О.В. ПУЗЬ, І.В. Вінниця Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія українська 2019 навч.-метод. посіб. 2
У навчально-методичному посібнику з дисципліни Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія наводиться тематика лекційних та практичних занять з дисципліни, коротка теоретична довідка змісту навчальної дисципліни, теми для самостійної роботи, завдання для індивідуальної роботи, тестові завдання, питання до іспиту, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, глосарій основних понять з навчальної дисципліни. Рекомендований для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Психологія»

303 Пузь Ірина Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА Бацилєва, О.В. Астахов, В.М. Пузь, І.В. немає немає українська 2018 стаття 1
У статті розкривається проблема готовності молоді до усвідомленого батьківства. Визначено поняття усвідомленого батьківства, проаналізовано чинники, які впливають на процес формування готовності до усвідомленого батьківства, а також чинники, які перешкоджають процесу адекватного прийняття та реалізації батьківської ролі

304 Пузь Ірина Володимирівна ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Пузь І. В., Шевченко О. М. немає PSYCHOLOGICAL JOURNAL українська 2018 стаття 0
Стаття присвячена розкриттю значення комунікативної компетентності у професійному становленні майбутніх психологів. Проаналізовано особливості професійного становлення майбутніх психологів на етапі професійного навчання, розкрито поняття комунікативної компетентності, висвітлено особливості прояву комунікативної компетентності у професійній діяльності психологів, визначено умови формування комунікативної компетентності у майбутніх психологів під час професійного становлення. Проведено емпіричне дослідження особливостей розвитку комунікативної компетентності у майбутніх психологів. Встановлено, що студенти-психологи старших курсів мають більш високий рівень комунікативної компетентності у порівнянні зі студентами молодших курсів

305 Пузь Ірина Володимирівна Психологічні аспекти прояву інтернет-адикції у молодіжному середовищі Бацилєва, О.В. Пузь, І.В. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 2
У статті розкриваються психологічні аспекти прояву інтернет-адикції в молодіжному середовищі. На підставі аналізу літературних даних було проаналізовано чинники, які сприяють розвитку інтернет-адикції у молодому віці. Розкрито основні симптоми інтернет-адикції, представлено основні різновиди інтернет-адикції. За результатами проведеного емпіричного дослідження виявлено індивідуально-психологічні особливості, характерні для молоді з інтернет-адикцією

306 Пузь Ірина Володимирівна Психосоціальні аспекти феномену материнської агресії Пузь І. В. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки" українська 2016 стаття 1
У статті розглянуто психосоціальні аспекти феномену материнської агресії. Проаналізовано чинники, які обумовлюють виникнення та розвиток агресивних тенденцій у поводженні матері по відношенню до власної дитини, а також визначено особливості психологічної роботи з жінками, які мають труднощі в прийнятті та реалізації ролі та функцій матері

307 Пузь Ірина Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ Бацилєва О. В., Пузь І. В., Гресько І. М. немає PSYCHOLOGICAL JOURNAL українська 2019 стаття 1
Стаття присвячена висвітленню однієї із актуальних проблем психології здоров’я – проблеми ставлення молоді до здоров’я. Розкрито поняття ставлення до здоров’я та проаналізовано чинники, що визначають процес його формування, а також розглянуто поняття стану психоемоційного напруження, що характеризується різним ступенем мобілізації нервовопсихологічних функцій організму та на високому рівні може обумовлювати негативні зміни у когнітивному, емоційному, поведінковому чи ціннісно-мотиваційному компонентах ставлення до здоров’я. Здійснено порівняльний аналіз результатів констатуючого експерименту про те, що у молоді з різним рівнем психоемоційного напруження є певні відмінності у ставленні до власного здоров’я, зокрема молодь з високим рівнем психоемоційного напруження характеризується неадекватним ставленням до здоров’я

308 Пузь Ірина Володимирівна ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ГОТОВНОСТІ ДО ШЛЮБУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ Бацилєва О. В., Астахов В. М., Пузь І. В. немає PSYCHOLOGICAL JOURNAL українська 2019 стаття 1
У статті представлено результати дослідження психологічних аспектів готовності до шлюбу сучасної молоді. Розкрито поняття готовності до шлюбу, охарактеризовано компоненти та аспекти готовності до шлюбу, проаналізовано чинники, які впливають на формування готовності молодої особистості до створення сім'ї. Здійснено аналіз результатів емпіричного дослідження, метою якого було виявлення психологічних аспектів готовності до шлюбу сучасної молоді. Встановлено, що молодь з різним рівнем емпатійних здібностей має сформовані уявлення про шлюб та подружнє життя, орієнтовані на встановлення гармонійних взаємостосунків із партнером. Більшість досліджуваних відмічають важливе значення сексуальних стосунків у подружньому житті.

309 Пузь Ірина Володимирівна Особливостi схильностi до суїциду у молодi з рiзним проявом перфекцiонiзму Пузь, І.В. Мороз, А.П, Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки" українська 2020 стаття 1
У статті висвітлено поняття «суїцид» та схильності до цього феномена. Відзначено, що проблема самогубств є однією із найгостріших соціальних проблем сучасності, яка має тенденцію до поширення у молодіжному середовищі. Проаналізовано чинники, що спонукають особистість до ско- єння самогубства. Встановлено, що схильність до самогубства залежить від особливостей соціальної ситуації розвитку особистості, певних індивідуально-психологічних особливостей. Розглянуто фено- мен перфекціонізму як один із чинників схильності особистості до суїциду. Проаналізовано особли- вості прояву нормального та патологічного перфекціонізму. У ході дослідження було встановлено, що досліджувані з патологічним проявом перфекціонізму порівняно з досліджуваними з нормальним про- явом перфекціонізму є більш схильними до прояву депресій, афективних станів, мають високий рівень тривожності, фрустрації, ригідності.

310 Пузь Ірина Володимирівна ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ Бацилєва, О. В. Астахов, В. М. Мартинец, Л. А. Васюк, К. М. Зарішняк, І. М. Кушнір, Ю. В. Оверчук, В. А. Пузь, І. В. Вінниця Досягнення сучасної психологічної науки та практики [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю українська 2019 стаття 1
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса. У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров'я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації.

311 Пузь Ірина Володимирівна Психологічні особливості вагітних жінок, які висловлюють намір відмовитися від власної новонародженої дитини Пузь, І.В. немає Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України українська 2017 стаття 1
Стаття присвячена проблемі відмови матері від власної новонародженої дитини. Зазначено, що цей феномен виступає однією із форм порушення материнської поведінки жінки. На підставі аналізу літературних джерел було виявлено наступні чинники, які обумовлюють процес прийняття жінкою рішення про відмову від власної дитини одразу після її народження: небажана та непланована вагітність, несприятливий дитячий комунікативний досвід, наявність у структурі особистості таких жінок специфічних індивідуально-психологічних рис, соціально-економічний чинник, ситуація народження дитини з різними вадами розвитку. На підставі результатів власного експериментального дослідження, метою якого було виявлення психологічних особливостей вагітних жінок, які висловлюють намір відмовитися від власної дитини одразу після її народження, встановлено, що характерними особливостями психоемоційного стану більшості з таких жінок є високий рівень нервово-психічного напруження на тлі поганого самопочуття, зниження загально

312 Пузь Ірина Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО БАТЬКІВСТВА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Бацилєва, О.В. Астахов, В.М. Пузь, І.В. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 1
У статті досліджуються особливості готовності до батьківства студентської молоді. Відзначено, що представники цієї вікової групи під впливом низки чинників поступово втрачають орієнтири на створення повноцінної сім’ї й народження дітей, демонструючи при цьому безвідповідальне ставлення до питань, пов’язаних із раннім початком статевого життя, відсутністю культури статевих відносин, ранньою та позашлюбною вагітністю й народженням дітей, їх подальшим розвитком і вихованням. На підставі теоретичного аналізу розкрито поняття батьківства й готовності до батьківства. Готовність до батьківства визначається не тільки фізіологічною зрілістю, а й здатністю особистості розуміти відповідність своїх дій і бажань щодо сутності батьківства загалом, яке прийнято в суспільстві, результатом чого має стати формування готовності до народження та виховання дитини. Проаналізовано процес формування готовності особистості до батьківства, визначено критерії, за якими оцінюється рівень готовності майбутніх бать

313 Пузь Ірина Володимирівна Дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей Пузь, І.В. Бацилєва, О.В. Єрмішев, О.В. немає Психологія особистості українська 2020 стаття 1
У статті представлено результати емпіричного дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей. Здійснено теоретичний аналіз проблеми креативності, розкрито значення прояву креативності в процесі професійного становлення фахівців. Відзначено, що розвиток креативності вважається одним із першочергових завдань навчально-виховного процесу, у тому числі й у закладах вищої освіти. Проаналізовано особливості взаємозв’язку креативності з особливостями темпераменту, рисами характеру, ціннісно-смисловою сферою особистості. Зауважено, що різні спеціальності потребують від фахівців різних проявів креативності й різного рівня її розвитку, а майбутні фахівці мають різні індивідуально-психологічні характеристики, які стають підґрунтям для розвитку та реалізації креативності. Відповідно до мети роботи, здійснено емпіричне дослідження серед здобувачів вищої освіти різних спеціальностей, зокрема гуманітарного, природничого та фізико-математичного профілю, яких поділе

314 Пузь Ірина Володимирівна Дослідження особливостей прояву агресивності в молоді з різним рівнем альтруїзму Пузь, І.В. Дударенко, А.А. немає СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ українська 2020 стаття 1
У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей прояву агресивності в молоді з різним рівнем альтруїзму. Проведено теоретичний аналіз феномена альтруїзму, що розглядається в роботі як складний біосоціопсихологічний феномен, сутність якого полягає в реалізації індивідом діяльності на користь інших людей, сприянні задоволенню їхніх потреб за рахунок специфічного самозречення. Розкрито зміст феномена альтруїзму в різних галузях наукового знання, зокрема етіології, філософії, психології. Проаналізовано особливості визначення альтруїстичної мотивації. Висвітлено зміст поняття агресивності, проаналізовано підходи до пояснення особливостей формування цієї особистісної властивості, сутність якої характеризується схильністю застосовувати агресію з метою вирішення різноманітних проблем. Відповідно до мети роботи, здійснено дослідження з використанням спеціально підібраного психодіагностичного інструментарію.

315 Шпортун Оксана Миколаївна LOGICAL ANALYSIS OF HUMOR FORMS WITH PATHOLOGIZATION OF PERSONALITY Krupelnytska, L.F. Shportun, O.M. немає Психологічні перспективи англійська 2017 стаття 1
The article is devoted to the analysis of humor forms considering personality pathologization. Various forms of humor manifestation, in accordance with our proposed regulatory-level model, reflect the dominance of a certain level of regulation – biological, social, reflexive and personality. Normally humor functioning occurs involving different levels of regulation under the background control of personality level. Disabling the personality level of control or rigid fixation on a certain level of regulation is the most typical violation at psychic pathology. The analysis is based on two humor components: cognitive and affective and the most widespread violations of these components at psychic disorders. When in cognitive paradigm it comes to the discrepancy on the level of ideas and cognitions, then in affective one it comes to the affective discrepancy, contradiction between the affects, by which «are charged» the cognitions that come into collision

316 Шпортун Оксана Миколаївна Феноменологія, практика та корекція психологічного здоров’я особистості Штифурак, В.С. Шпортун, О.М. Вінниця немає українська 2019 монографія 1
У монографії розкрито та систематизовано основні засади психологічного здоров’я. Запропоновано методи та прийоми застосування сучасних досягнень зарубіжних та вітчизняних вчених у формуванні здорового способу життя як засобу самореалізації людини; шляхи становлення психологічно здорової, повноцінно функціонуючої особистості. Автори монографії розкривають критерії психологічного здоров’я, характеризують здорову особистість, пропонують широкий арсенал психопрофілактики, види та засоби психологічної допомоги з метою зміцнення та збереження здоров’я, що забезпечує досягнення оптимального функціонування особистості. У монографії змістовно та розширено подано результати сучасних наукових досліджень з питань психологічного здоров’я. Матеріали монографії можуть бути використаними студентами вищих навчальних закладів, учителями, вихователями, практичними психологами, соціальними педагогами, батьками та широким колом читачів

317 Шпортун Оксана Миколаївна Психофізіологічні основи гумору як позитивної емоції Шпортун, О.М. немає Галицький лікарський вісник, українська 2016 стаття 1
У статті розглядаються психофізіологічні основи гумору як позитивної емоції. Фізіологічні теорії емоцій підтверджують той факт, що емоційні переживання тісно пов’язані з вегетативними зрушеннями в організмі. Доведено, що емоція гумору викликає зміни у серцево-судинній, ендокринній а також гуморальній системах організму людини, що в свою чергу безпосередньо має вплив на психосоматичне здоров’я особистості

318 Шпортун Оксана Миколаївна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2016 стаття 1
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment

319 Шпортун Оксана Миколаївна Особливості сприйняття гумору особами з нервовими розладами Шпортун, О.М. немає Експериментальна і клінічна медицина українська 2015 стаття 1
Досліджено психологічні особливості сприйняття гумору особами, хворими на депресію, шизофренію, афективні та тривожні розлади. Проведено аналіз клінічних даних розладів гумору здорових людей та хворих на психічні розлади. Припущено, що порушення почуття гумору можуть виникати за розвитку більш грубих інтелектуальних або емоційних порушень, що дозволяє проводити діагностику на ранніх стадіях захворювання. Гумор при цьому виступає інструментом діагностики хвороби.Исследованы психологические особенности восприятия юмора лицами, больными депрессией, шизофренией, аффективными и тревожными расстройствами. Проведен анализ клинических данных расстройств юмора здоровых людей и больных психическими расстройствами. Выдвинуто предположение, что нарушения чувства юмора могут возникать при развитии более грубых интеллектуальных или эмоциональных нарушений, что позволяет проводить диагностику на ранних стадиях заболевания. Юмор при этом выступает инструментом диагностики

320 Шпортун Оксана Миколаївна Фізіологічні, гендерні та психологічні відмінності почуття гумору Шпортун, О.М. Харків Вісник Харківського національного університету українська 2016 стаття 1
У статті визначаються фізіологічні, гендерні та психологічні відмінності почуття гумору. Медико-фізіологічний підхід розглядає гумор, як емоцію, яка має як фізіологічні, так й емпіричні компоненти. Поряд із характерними суб’єктивними почуттями задоволення, розваги і життєрадісності, ця емоція супроводжується цілим рядом біохімічних змін у мозку, вегетативної нервової системи та ендокринної системи, стосується таких речовин, як медіатори, гормони, опіоїди та нейропептиди. Психологічні визначення почуття гумору можна трактувати як комплекс перцептивних, когнітивних, емоційних, фізіологічних та поведінкових процесів. У сфері клінічної психології можна об’єднати у два підходи: кількісний, який фіксує «зниження» почуття гумору у результаті психопатології, і якісний, що передбачає наявність якісної специфіки гумору у хворих різних нозологічних груп. Гендерна психологія рекомендує використовувати гумор відносно характеристик і поведінки, яка витікає безпосередньо із біологічних відмінностей м

321 Шпортун Оксана Миколаївна Розвиток нозологічних особливостей гелотофілії, гелотофобії та катагеластицизму при різних видах психічних розладів Шпортун, О.М. немає Оригинальные исследования / Original researches українська 2015 стаття 1
Наукові психологічні дослідження останніх років свідчать про недостатній рівень висвітлення розладів гумору як емоції. З метою дослідити та виявити нозологічні особливості гелотофобії, гелотофілії та катагеластицизму у 81 чоловіка та 50 жінок, 142 хворих на психічні розлади вивчені особливості впливу діагнозу, статі, а також симптоматики психічних розладів на розвиток гелотофобії, гелотофілії та катагеластицизму. Використовували методи: 1) російськомовна версія шкали гелотофобії GELOPH-15; 2) методика PhoPhiKat -45; 3) шкала гелотофобії GELOPH-15; 4) малюнковий тест Picture-GELOPH, а також психометричний і факторний аналіз методик. Встановили, що основними факторами у формуванні нозологічних особливостей є стать і діагноз, що дало можливість розглянути окремо вплив статевих відмінностей та нозологічну специфіку, а також вплив симптоматики психічних розладів на розвиток гелотофобії, гелотофілії та катагеластицизму. Це свідчить про те, що специфіка проявів гелотофобії, гелотофілії і ката

322 Шпортун Оксана Миколаївна Міжпівкульна асиметрія мозку як психофізіологічна основа індивідуально-типологічних особливостей формування почуття гумору Шпортун, О.М. немає Медичні перспективи українська 2016 стаття 1
У статті розкриваються психофізіологічні особливості міжпівкульної асиметрії мозку як основи індивідуально-типологічних особливостей формування почуття гумору. Проводиться аналіз впливу функціональної міжпівкульної асиметрії мозку на емоційні, інтелектуальні, а також фізіологічні особливості розвитку почуття гумору в онтогенезі. Аналіз досліджень міжпівкульної асиметрії мозку дає можливість з'ясувати вплив функціонування кожної з півкуль на формування сприйняття гумору. Дослідження показують, що в процесі формування почуття гумору беруть участь дві функціональних півкулі головного мозку. Оскільки емоція гумору - це інтелектуальна емоція, а розвитку інтелекту сприяють безліч психічних процесів, у формуванні гумору задіяні дві півкулі головного мозку. Права відповідає за емоційну природу гумору (інтонація, звуковисотної мови, швидкість реагування на жарт і т.д.), ліва - за обробку словесної інформації (зміст жарти, категорія, задум, аналіз змісту і т.д.).

323 Шпортун Оксана Миколаївна PERCEPTION OF HUMOROUS CONTENT UNDER NORMAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL CONDITIONS Dmitrenko, Natalia Krupelnytska, Luydmila Shportun, Oksana немає Science and Education англійська 2017 стаття 1
The article presents the results of the study of perception of humorous content by individuals who belong to the group of conventional norm and by people with mental disorders. The survey involved 358 respondents with psyhcopathologies and 52 healthy respondents and was based on Humorous Statements Assessment Inventory. The perception of humour by the group of individuals who represent different nosological forms differs inside the group in comparison with the group of individuals of conventional norm. Since the specificity of perception of humorous content by people in conventional norms and people with various mental disorders is different, the use of humor has a pcychodiagonostical orientation in detecting of certain mental pathologies. For instance, the participants with paranoid schizophrenia and dysthymia show an exact tendency to underestimating the humour of phrases. The comments of the phrases by the respondents with dysthymia show the reduction of motives and desires, lack of

324 Васюк Катерина Миколаївна Вікові особливості етнокультурних стереотипів у характеристиках особистості українців Васюк К. М. Kielce International scientific-practical conference. “Actual questions and problems of development of social sciences українська 2016 тези 1
В дослідженні здійснений порівняльний аналіз етнокультурних стереотипів, які стосуються українців як нації на прикладі осіб підліткового та раннього юнацького віку, в результаті чого виявлені вікові відмінності у бік зростання негативних рис етнічних стереотипів. Були виділені такі загальноприйняті стереотипи, як пасивна життєва позиція, терплячість, доброта. Перспективи подальших досліджень полягають у більш ґрунтовному вивченні чинників, які впливають на їх формування

325 Васюк Катерина Миколаївна Феномен розширення ідентичності в процесі здійснення подвигу Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2018 стаття 1
У статті здійснений теоретичний та біографічний аналіз феномену подвигу як елементу героїчної поведінки, розглянуто його моральні та вольові компоненти, які поєднані у симптомокомплекс. Героїчний вчинок трактується як вияв ситуативних диспозицій, що актуалізуються в екстремальних ситуаціях.

326 Васюк Катерина Миколаївна Взаємозв’язок егоцентризму та структурних компонентів соціально-психологічної адаптації Васюк К. М. Сладковічеве Realita a perspectivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. українська 2016 стаття 1
Дослідження присвячене доведенню гіпотези про наявність взаємозв’язку між егоцентризмом та соціально-психологічною дезадаптацією як головною ознакою кризового стану та погіршення психічного здоров’я особистості. В результаті доведено вікові відмінності у проявах різних форм егоцентризму, які можуть служити індикаторами психічного благополуччя особистості.

327 Васюк Катерина Миколаївна Експериментальне дослідження неінструментальної детекції брехні та її основних технік Васюк К. М. немає European humanities studies: state and society українська 2018 тези 2
У дослідженні здійснений аналіз феномену неінструментальної детекції брехні. Основною метою якого було розкриття технологічної складової проблеми і тих засобів, які використовуються для неінструментальної детекції брехні. Брехня розуміється перш за все як комунікативний феномен. Експериментально проаналізовані можливість використання в детекції невербальних поведінкових ознак і порівняння їх ефективності з лінгвістичними.

328 Васюк Катерина Миколаївна Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб з різним типом сценаріїв Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2016 стаття 1
У роботі висвітлені особливості стереотипних уявлень про соціум, суспільство в молоді. Висувається припущення, що ці уявлення формуються в залежності від типу індивідуального сценарію особистості за Е.Берном: переможець, не-переможець, переможений. Стереотипні уявлення вивчалися методом проєктивної асоціації щодо образу соціуму, який аналізує більшою мірою неусвідомлені стереотипні образи

329 Васюк Катерина Миколаївна Модель впливу суспільної думки на поведінку особистості Васюк К. М. немає Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання українська 2016 стаття 1
У статті розглянуті основні класичні теорії з проблеми формування суспільної думки та її впливу на окремого індивідуума. На основі аналізу теорії сформована системна модель впливу, яка включає основні чинники впливу суспільної думки на поведінку та спрямованість особистості

330 Васюк Катерина Миколаївна Психографологічні особливості почерку осіб, які перебувають в різних емоційних станах Васюк, К.М. Камінська, О.А. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 1
Стаття розкриває одну з прикладних проблем психографології – аналіз почерку в різних емоційних станах. Дана проблематика має величезне практичне значення в експертній роботі. На основі проведення теоретичного аналізу джерел та практичному дослідженні визначені основні показники, які можуть бути індикаторами емоційного стану автора. Проведене експериментальне дослідження змін почерку в трьох різних емоційних станах – радості, печалі і страху

331 Васюк Катерина Миколаївна Методологічні аспекти дослідження героїзму в структурі особистісного сценарію Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2017 стаття 3
У статті проаналізовані філософські та психологічні дослідження феномена героїзму, виділені основні метатипи героїв і представлена системна модель героїчної поведінки, яка складається з особистісного та ситуативного чинників. Сформульована і обґрунтована гіпотеза про те, що героїзм включений у життєвий сценарій особистості за типом переможця

332 Васюк Катерина Миколаївна СПОСОБИ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ Васюк К. М., Боженко В. Г. немає Психологічний часопис українська 2017 стаття 1
В статті висвітлена актуальна для практичної психології проблема детекції брехні, проаналізовані основні способи її детекції, а також здійснений порівняльний аналіз об’єктивного рівня ефективності детекції з суб’єктивним уявленням про власну успішність її виявлення. Було експериментально перевірене припущення про те, що якість детекції брехні залежить від рівня емоційного інтелекту особистості, а також здійснений якісний аналіз засобів детекції, які використовують особи з різним рівнем емоційного інтелекту, а також здійснений порівняльний аналіз цих способів.

333 Васюк Катерина Миколаївна ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХЕТИПУ ГЕРОЯ В СЛОВ’ЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Васюк К. М. немає Psychological journal українська 2018 стаття 2
В статті здійснений аналіз уявлень про героїчну поведінку в слов’янській культурній традиції. Виділені основні характеристики образу Героя і простежений його генезис від феномену богатирства до козацтва як матеріальне втілення в епосі архетипу колективного несвідомого. Проаналізовані спільні та відмінні риси у представлені архетипу Героя в західноєвропейській та слов’янській традиціях. Доведено, що слов’янська культурна традиція має специфічні риси у визначення образу Героя, зокрема, виділені шість базових рис Героя. Також здійснене порівняння основних рис слов’янської та західної традиції, в результаті чого визначено, що слов’янський архетип більш реалістичний, має не тільки позитивні, а й негативні риси

334 Васюк Катерина Миколаївна ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ БРЕХЛИВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ Васюк К. М. немає Psychological journal українська 2019 стаття 1
Статтю присвячено проблемі визначення ефективних способів детекції брехні, які використовують для аналізу вербальну складову повідомлення. У теоретичному аналізі були розглянуті основні способи детекції - за допомогою вербальних складових і невербальних. Було визначено, що невербальні складові зустрічають велику критику і не є достатньо надійними засобами детекції, як це позиціонувалася авторами-розробниками цих способів. Нами було сформульовано припущення, що в процесі виробництва брехливого повідомлення структура його буде змінюватися за рахунок порушення когезії тексту. Ментальний образ під час брехливого повідомлення буде іншим, тому що автору доводиться вигадувати його по ходу розмови, на відміну від правдивого повідомлення, образ якого міститься в пам’яті індивіда

335 Васюк Катерина Миколаївна Мовні стратегії у продукуванні зумисних неправдивих висловлювань Васюк К. М. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2020 стаття 1
Стаття висвітлює проблему детекції брехні та визначення ефективних засобів діагностики неправдивих висловлювань. В якості гіпотези було висунуте припущення, що під час зумисної брехні люди використовують обмежений набір мовних стратегій. Знання цих стратегій дозволяє вибудувати діалог так, щоб ідентифікувати брехню за допомогою уточнюючих запитань. Аналізується можливість використання в якості засобу детекції мовну стратегію, яку використовує доповідач. Під мовною стратегією розуміється спосіб подачі неправдивої інформації: викривлення деталей контрастні деталі, включення до розповіді правдивих елементів, але тих, які відбувалися в інший час, використання сюжетів з відомих літературних творів, використання досвіду інших людей. Переплутування деталей, пропуски окремих деталей тощо. Зокрема приводиться класифікація цих стратегій, створена автором.

336 Васюк Катерина Миколаївна Гендерні особливості уявлень про кохання в юнацькому віці Васюк К. М. немає Габітус українська 2020 стаття 1
В статті розглядається проблема кохання та уявлень про нього в юнацькому віці. Зокрема, в теоретичному аспекті аналізуються відмінності у визначенні терміну «кохання» в психологічній науці та його відмінність від споріднених понять «любов», закоханість». Розглядають і порівнюються різні теорії щодо видів кохання і впливу на формування уявлень про нього різних чинників, в тому числі вікових і гендерних. Висунуте припущення, що уявлення про кохання, залежать від гендерного типу особистості, зокрема, фемінні особистості мають більш емоційні і позитивні уявлення про кохання. На відміну від них маскулінні особистості раціональніше підходять до стосунків. Тестування показало, що відмінності в уявленнях про кохання у різних гендерних типів дійсно присутні. Фемінні особистості більше схильні до близькості, тобто до кохання-дружби. Пристрасть характерна для фемінних чоловіків, вони більш романтичні