Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547596

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 607
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Безгін Костянтин Сергійович ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» Безгін К. С. Немає Немає українська 2007 стаття 220
Украинские предприятия в настоящее время функционируют в условиях высокой динамичности, неопределенности и непредсказуемости рыночной среды, что выражается в высоком уровне конкуренции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, а также быстро меняющихся потребительских ценностях. Отсутствие способности предприятия приспосабливаться к этим изменениям приводит к низкому уровню эффективности деятельности. Это вызвано отсутствием реального механизма адаптации к данным условиям и зачастую формальным подходам к оптимизации деятельности на отечественных предприятиях. Названные условия заостряют существующее противоречие в практике деятельности хозяйственных субъектов, которое состоит в следующем.

2 Кокорський Валентин Францович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СО «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 254
Навчально-методичне видання розроблено на основі кваліфікаційних вимог до здобувачів вищої освіти СО Бакалавр та у відповідності до програмних компетентностей окреслених у Освітніх програмах «Політологія» та «Прикладна політологія та політичні технології» з урахуванням Проекту стандарту з Політології СО Бакалавр. Для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

3 Кокорський Валентин Францович РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 196
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій

4 Кокорський Валентин Францович РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ Чальцева, О.М. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 225
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Охарактеризовано методику їх написання, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

5 Неприцька Тетяна Іванівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СО «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 301
Навчально-методичне видання розроблено на основі кваліфікаційних вимог до здобувачів вищої освіти СО Бакалавр та у відповідності до програмних компетентностей окреслених у Освітніх програмах «Політологія» та «Прикладна політологія та політичні технології» з урахуванням Проекту стандарту з Політології СО Бакалавр. Для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

6 Неприцька Тетяна Іванівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 221
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій

7 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Шемаєва, Л.Г. Безгін, К.С. Наумік, К.Г. Ушкальов, В.В. Харків Немає українська 2009 монографія 244
Монографія присвячена розвитку теоретичних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління якістю бізнес-процесів на підприємствах машинобудівної галузі України. У роботі проаналізовано систему категорій і понять, пов’язаних з управлінням якістю бізнес-процесів на підприємстві, доповнений і впорядкований перелік властивостей та характеристик якості бізнеспроцесу. На основі аналізу основних підходів до управління підприємством запропоновано процесно-цільовий підхід як такий, що найбільш відповідає цілям управління якістю бізнес-процесів на підприємстві.

8 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ Безгін, К.С. Клименко, Ю.М. Вінниця Немає українська 2017 навч. посіб. 206
В навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні та науково-практичні аспекті управління інноваціями. В посібнику розкрито сутність основних понять управління інноваціями, побудовано процесуальну та структурну архітектоніку інноваційної діяльності, надано характеристику типології державної підтримки інноваційних процесів, каталогізовано сучасні організаційні форми інноваційної діяльності, охарактеризовано процес управління інноваційним розвитком організації, наведено технологію управління інноваційними проектами, а також систематизовані підходи щодо оцінки ефективності інноваційної діяльності організації.

9 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ И КОЛЛАБОРАЦИЯ Безгин К. С. Харьков немає російська 2015 монографія 206
Роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління процесом створення цінності на підприємстві. Проаналізовано сучасні проблеми управління процесом створення цінності на підприємстві. Розроблено концепцію та методологію управління процесом створення цінності на підприємстві. Удосконалено методичне забезпечення інноваційного аксіогенезу. Досліджено процес створення інноваційної цінності з використанням міждисциплінарного підходу

10 Безгін Костянтин Сергійович Формування інноваційно-активного середовища співтворчості: організаційно-управлінський аспект Безгін, К.С. Панченко, І.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 180
Метою статті є розробка науково-практичних рекомендацій, орієнтованих на систематизацію та експлікацію організаційно-управлінських аспектів формування інноваційно-активних середовищ співтворчості.

11 Безгін Костянтин Сергійович Порівняльний аналіз процесного та функціонального піідходів до управління підприємством Безгін, К.С. Гришина, І.В. немає немає українська 2009 стаття 198
В статті проведено порівняльний аналіз функціонального та процесного підходу, простежено їх еволюцію, визначені їх переваги та недоліки у розрізі сучасного бізнес-середовища, а також зроблено висновки щодо перспективності застосування процесного підходу на вітчизняних підприємствах машинобудівної галуз

12 Безгін Костянтин Сергійович Система категорій і понять, пов'язаних з мотивацією інноваційно активного персоналу підприємства Безгін, К.С. Гришина, І.В. Ушкальов, В.В. немає немає українська 2011 стаття 209
Метою статті є уточнення понятійно-категоріального апарату, що використовується для визначення та оцінки чинників, які спонукають персонал підприємств до прояву інноваційної активності в трудовій діяльності

13 Безгін Костянтин Сергійович Трансформація управлінської парадигми створення цінностей в контексті розвитку інноваційної праці Безгін К. С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2016 стаття 207
У статті розглянуто процес трансформації управлінської парадигми створення цінностей на підприємстві в контексті розвитку інноваційної праці. Проведений аналіз ключових соціально-економічних змін встановив зростання складності та невизначеності інноваційної діяльності та ринку, в контексті яких були виділені амбівалентні процеси, з одного боку, формування суспільства зростаючої рефлексії і значне зростання незалежних експертних спільнот, а з іншого, - традиційні спроби підприємства здійснювати редукцію складності та невизначеності інноваційних процесів за рахунок блокування споживчої суб'єктності, стимулювання інформаційної асиметричності, запланованого застарівання, примітивізації споживчого вибору тощо.

14 Безгін Костянтин Сергійович Оцінка комплексного трансакційного ефекту створення інновацій: закритий та відкритий режими Безгін К. С. немає Фінанси. Облік. Банки українська 2017 стаття 242
У статті проведено аналіз існуючих підходів до оцінки результативності інноваційного аксіогенезу, а також специфіки його реалізації в закритому та відкритому режимах, що дозволило ідентифікувати апарат трансакційного підходу, як найбільш відповідний. За допомогою моделювання і таксономії інтеракцій суб’єктів закритого аксіогенезу та інноваційно-активних акторів зовнішнього середовища, реалізовано його адаптацію до потреб дослідження. Аналіз трансакційних витрат від реалізації основних етапів дослідницької стадії процесу створення інновацій демонструє, що комплексне врахування його ідіосинкразичного характеру діяльності можливо за допомогою трансакційних витрат, представлених у вигляді втрат від невизначеності, фінансових і часових витрат.

15 Безгін Костянтин Сергійович Ідентифікація образу інновайної цінності: поведінкові дисфункції Безгін К. С. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 178
Недосконалість процесу ідентифікації образу інноваційної цінності, що властива закритому способу створення інновацій, детермінувало пошук каузальних зв’язків неузгодженості взаємодій підприємства і ринку. У статті, на місце базової причини сформованого дисонансу була висунута поведінкова складова лінійної інноваційної діяльності, що загострила протиріччя в умовах зростаючої складності і невизначеності ринкового середовища. Проаналізовано поведінкову архітектоніку дослідницької стадії інноваційного процесу, що традиційно реалізується на підприємстві за допомогою маркетингової функції, на якій розроблювальний об'єкт перебуває в фазовому стані - образа цінності

16 Безгін Костянтин Сергійович Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту Безгін К. С. немає Економіка України українська 2017 стаття 198
Узагальнення науково-практичних передумов для розвитку сучасного суспільства зафіксувало зростання його інтелектуалізації та конективності, що зумовлює істотне нарощування складності та невизначеності процесу лінійного управління інноваціями. Пошук у загальносвітовій теорії та практиці інноваційного розвитку альтернативного підходу поставив на цю позицію нелінійну парадигму інноваційного менеджменту, яка базується на концептах співтворчості та полісуб’єктності сучасної інноваційної діяльності.

17 Безгін Костянтин Сергійович Концепція антикризового управління процесом створення цінності промислових підприємств Белопольский, М.Г. Безгін, К.С. немає Держава та регіони українська 2016 стаття 209
У статті запропоновано основні положення концепції антикризового управління процесом створення цінності на промислових підприємствах. Доведено, що основу концепції становить розуміння процесу створення цінності на підприємстві, що орієнтується під час досліджень і розробки продукту на активне використання креативного та інноваційного потенціалу суб’єктів зовнішнього середовища

18 Безгін Костянтин Сергійович Типологія підходів до визначення поняття «цінність» Безгін К. С. немає Вісник Донецького національного університету українська 2014 стаття 210
У статті на міждисциплінарних засадах проведено аналіз основних дефініцій поняття «цінність», з метою типологізації основних підходів до її трактування, а також змістовної та функціональної адаптації даного поняття до потреб практичної та наукової діяльності. Запропоновано виділяти такі підходи до визначення поняття «цінність», а саме: субстанціональні, суб'єктивний, телеологічний, соціальний та інтегральний

19 Безгін Костянтин Сергійович Діагностика тенденцій розвитку менджементу процесів створення інноваційних цінностей на підприємствах Безгін К. С. немає Маркетинг і менеджмент інновацій російська 2017 стаття 197
Целью статьи является оценка степени соответствия качества управления процессами создания инновационных ценностей на отечественных предприятиях и сопоставление их с общемировыми трансдисциплинарными тенденциями для определения концептуальных направлений развития инновационной деятельности

20 Безгін Костянтин Сергійович Аналіз основних концепцій управління змінами в організації Безгін К. С. немає немає українська 2011 стаття 219
Целью данной статьи является анализ и обобщение существующих концепций управления изменениями для их содержательной и функциональной адаптации к потребностям отечественных субъектов хозяйствования.

21 Безгін Костянтин Сергійович Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності Безгін К.С., Ушкальов В.В. немає Економіка України українська 2019 стаття 193
Порівняно нормативну та поведінкову парадигми економічної епістемології в контексті існуючого розмаїття трактувань поняття «раціональність». Показано, що ідентифікована семантична поліфонія відкрила можливість для формулювання конвенційної гіпотези, що конституює баланс у відносинах між опозиційними дослідними парадигмами. Контурно зафіксовано гіпотетичну архітектоніку релевантного знання про економічну поведінку людинорозмірних систем.

22 Безгін Костянтин Сергійович Інволюція інноваційно-активної організації: поведінковий аспект Безгін К.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 188
Проведено поведінковий аналіз процесу організаційного онтогенезу від його ініціюючих, інноваційно-орієнтованих форм до відтворювальних, орієнтованих на функціонування. В результаті чого частково зафіксовано поведінкову топографію, що притаманна базовим етапам організаційної еволюції, обумовлену використанням в певній мірі антагоністичних управлінських практик, орієнтованих на адаптивність та ефективність господарської діяльності. Продемонстровано, що еволюційне зміщення до управлінських підходів, рутинизуючих процеси діяльності призводить до втрати організацією адаптаційного потенціалу через (не)усвідомлене формування умов діяльності, які інгібують надситуативну активність суб’єктів.

23 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.). Нагорняк Т.Л. Житомир – Київ - Краків Studia Politologica Ucraino-Polona українська 2015 стаття 216
The maturity of a state always correlates with the strength of the national (not ethnic) community’s identity. The quality of such correlation becomes crucial and often improves during the trials. Peace has never existed without war, but worldwide development is constant in its changing cycles of colonization (confirmation of Empires/confederations, movement towards bipolarity, strengthening of military-technogenic human potential, globalization of economics and identity) and decolonization (territorial reconstruction of the world, development accent’s shift towards the social equity, branding “comfort places”, peripherality of capitalism). Each sociopolitical developments (war and a coup d’état, terrorism and AIDS, natural disasters and changes in social display) as attractors of such cycles actualize the question about the maturity of relations between a state and society

24 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Урбанізаційний вимір української сучасності Нагорняк Т.Л. Czech Republic Evropský politický a právní diskurs українська 2015 стаття 164
немає

25 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Урбанізаційний та агломераційний компоненти соціально-політичних процесів української сучасності Нагорняк Т.Л. Харків Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2015 стаття 162
.Стаття є спробою з'ясувати специфіку взаємодії двох сучасних політичних процесів – глобалізації та активізації локальних ідентичностей – для того, щоб визначити роль міст в контексті подальшого розвитку світової політичної системи

26 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Конфлікт Держави і Суспільства в Україні Нагорняк Т.Л. Дніпропетровськ Грані українська 2015 стаття 198
Зрілість державності завжди корелюється з міцністю самоідентифікації нації. Якість такої кореляції стає визначальною й часто вдосконалюється під час випробувань. Події кінця 2013 – першої половини 2014 рр. в Україні викрили конфлікт між Державою та Суспільством, який мав наслідками руйнацію цілісності країни, війну в Донбасі, травму ідентичності прикордонних територій та виклик для територіальних громад. Рік після Майдану результує втратою території, наявністю невизнаної офіційним Києвом війни, внутрішнім конфліктом державної еліти, неузгодженістю функцій ВСУ та Нацгвардії., поширенням впливу антидержавних течій на південно-східних територіях та загрозою цілісності України. Невирішеність долі, статусу та перспектив окупованих територій в Україні загострює конфлікт Суспільства і Держави, активізує внутрішні непорозуміння між суспільними групами, владою та опозицією, аутентичними міфами та ситуативними стереотипами, політичним дизайном та соціальною реальністю.

27 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний зріз протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр. в України. Нагорняк Т.Л. Харків Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2015 стаття 174 no file
немає

28 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст) Нагорняк Т.Л. Одеса Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 268
У статті розглянуто процес формування, корекції та просування по-зитивного образу міст як політичних територій. Доведено, що брендинг міст є напрямом сучасної політики, яка реалізується на трьох рівнях (гло¬бальному, загальнонаціональному та регіональному), має нормативно-правові підстави, впливає на формування стратегії розвитку держави, обумовлює її конкурентоздатність у світовій політиці та виступає публічним індика¬тором політичної ідентичності та національної самосвідомості громадян

29 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Світова та українська специфіка брендингу міст Нагорняк Т.Л. Одеса Політикус українська 2015 стаття 166
З'ясовано закономірності брендингу міст світу й України, встановлено розбіжність між містом і практичним призначенням категорій, якими позначають провідні міста світу ("глобальне місто", "мегаполіс", "центр агломерації", "велике місто"). Зроблена спроба прогнозу тенденцій щодо урбанізації, векторів брендингу міст і ролі громади в них

30 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Криза взаємовідносин держави та суспільства в Україні кін. 2013 - поч. 2014 рр. Нагорняк Т.Л. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія. Соціологія. Філософія». українська 2015 стаття 251 no file
немає

31 Нагорняк Тетяна Леонтіївна «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» : Міжнародна науково-теоретична конференція 1–2 жовтня 2015 року 1–2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів] Нагорняк Т.Л. Житомір ЖДУ ІМ. І. ФРАНКА. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-теоретичної конференції українська 2015 тези доповідей 204
немає

32 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний дискурс України і політичні практики 2014–2016 років Нагорняк Т.Л., Гринюк Р. Ф. Винница Дискурс смысловой войны:агрессия и аргументация: українська 2016 стаття 149
Зрілість державності завжди корелюється з міцністю самоідентифікації нації. Якість такої кореляції стає визначальною й часто вдосконалюється під час випробувань. Події кінця 2013 – першої половини 2016 рр. в Україні викрили конфлікт між Державою та Суспільством, який мав наслідками руйнацію цілісності країни, війну в Донбасі, травму ідентичності прикордонних територій та виклик для територіальних громад

33 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Українські мегаполіси в країні гібридного політичного режиму Нагорняк Т.Л. Дніпропетровськ Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку українська 2016 стаття 232
немає

34 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр Нагорняк Т.Л. Вінниця Політичне життя українська 2016 стаття 171
Гібридна війна, що порушила територіальну цілісність України та вже два роки поспіль забирає життя мирних громадян та військових, скорочуючи дієздатне населення країни, стала основним каталізатором внутрішньої міграції українців. Ця стаття є авторською спробою з’ясувати соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів у межах країни в наслідок військових дій на Сході України. Предметна площина дослідження - це долі майже 3 мільйонів (за офіційними даними) внутрішньо переміщених осіб, до яких належить і автор. За два роки від початку військового конфлікту на Сході України половина жителів Донбасу стали біженцями чи внутрішніми переселенцями

35 Нагорняк Тетяна Леонтіївна The war as a factor of migration processes in Ukraine during 2014-2016 YY. Nagornyak T.L Polska: Emigration Museum in Gdynia The Polish Migration Review англійська 2017 стаття 220
немає

36 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Modern Information Models of the National Interests’ Protection Policy of the World Countries Nagornyak T.L Tbilisi European Journal of Transformation Studies англійська 2018 стаття 152
The paper generalized experience of formation and implementation of the informational direction of policy on protecting national interests of the states and supranational organizations. Authors formed two models – subsidiary (US, UK, EU and NATO) and vertical (Russia) on the base of generalization. Transitional model of the development and implementation of the informational direction of policy on protecting national interests in the conditions of nonlinear processes was proposed

37 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Ukrainian-Polish Vector of Migration Processes Nagornyak T.L. Polska: Emigration Museum in Gdynia The Polish Migration Review англійська 2018 стаття 226
немає

38 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Люстрація в Україні як засіб легітимації нового політичного режиму Бондаренко, С.В. Зайченко, І.А. Нагорняк, Т.Л. Пачос, Ю.В. Польовий, М.А. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 153
Статтю присвячено аналізу процесу люстрації в Україні 2014-2018 рр. з точки зору вирішення цим процесом певних інструментальних завдань. Проаналізовано приклади успішних процесів люстрації в Польщі та Чехії. Визначено головні інтенції нових політичних сил, які прийшли до влади після Революції Гідності, у запровадженні та формуванні особливостей механізму люстрації через Закон України «Про очищення влади».

39 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Міграція українців до Польщі як наслідок державної політики Нагорняк Т.Л. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 219
Сьогодні міграційні процеси формуються під впливом державної політики та стають показниками ефективності діяльності інститутів державної влади. Ця наукова розвідка є спробою авторів довести, що міграція українського населення до Польщі є результатом реалізації державної політики. Окрім складної соціально-економічної ситуації в країні, систематична державна політика країн Європи та Росії у сфері економіки, освіти, перерозподілу природних і людських ресурсів сприяє міграції українців.

40 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Нагорняк Т.Л., Примуш М. В., Польовий М. А. та ін. Вінниця Політичне життя українська 2019 монографія 150
У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні. Монографія становить інтерес для вчених, викладачів, політиків, державних службовців, студентів та усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами у світі та Україні

41 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Migration Processes In Modern Ukrainian-Polish Discourse Nagornyak T.L., Pachos Iu., Bezuglyi P. Tbilisi European Journal of Transformation Studies англійська 2019 стаття 157
немає

42 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Громадянська освіта як інструмент формування культури участі в контексті реалізації реального народовладдя в Україні Нагорняк Т.Л., Пачос Ю., Полторак В. Czech Republic Evropský politický a právní diskurz українська 2020 стаття 167
немає

43 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Криза легітимності влади в дзеркалі ставлення українців до державних і суспільних інститутів Нагорняк Т.Л., Станіславенко Л.А. Czech Republic Evropský politický a právní diskurz українська 2020 стаття 161
немає

44 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Ставлення українців до збройного конфлікту як чинник стримувань і противаг у процесі становлення інституту народовладдя в Україні Нагорняк Т., Зайченко І. Вінниця Політичне життя українська 2020 стаття 193
У статті здійснено спробу наукового обґрунтування реальною політичною практикою динаміки змін громадської думки щодо конфліктогенності української реальності через систему стримувань і противаг у контексті становлення інституту народовладдя в Україні.

45 Мацишина Ірина Віталіївна Терроризм как TV–террор Мацишина І. В. Казань Визуальная коммуникация в социокультурной динамике російська 2015 стаття 160
Надано контент-аналіз телевізійних програм, що присвячені освітленню подій терористичних актів як пропаганда тероризму

46 Мацишина Ірина Віталіївна Фуд–портретинг в сети Мацишина І. В. Томск Connect–Universum–2014 російська 2015 стаття 180
Проведена репрезентація суб’єкта у соціальних мережах через фотографії їжі

47 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальний текст героїки Майдану Мацишина І. В. Київ Соціальні комунікації: теорія і практика українська 2015 стаття 167
Зроблено класифікацію «героїки» на Майдані 2014 р. та надано портрет лідера Майдану, що найбільше було репрезентовано у ЗМІ

48 Мацишина Ірина Віталіївна Тероризм, екстремізм, ксенофобія Мацишина І. В. Дніпропетровськ Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія українська 2015 стаття 187
Розглянуто основні законодавчі маркери, що встановлюють межу між поняттями «тероризм», «екстремізм», «ксенофобія».

49 Мацишина Ірина Віталіївна Body-centrism in advertising texts, or how we are inured to pain Мацишина І. В. United Kingdom AI & SOCIETY англійська 2015 стаття 214
Advertising is not only a channel for transmitting a message from a sender (customer/producer) to a receiver (consumer). It is also responsible for shaping the attitudes of its recipients. Analysis of advertisements for medicinal products enables us to perceive original codes of the representation of pain by means of the human body.

50 Мацишина Ірина Віталіївна Наказание за перевернутое изображение Мацишина І. В. Одеса Аркадія: мистецтвознавчий і культурологічний журнал російська 2016 стаття 146
Проведено іконографічний аналіз фотозображень «перевернутих персонажів». Надається ретроспектива від біблейських текстів до протестних

51 Мацишина Ірина Віталіївна Крос-медійна журналістика: якість vs кількість Мацишина І. В. Łódź Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie російська 2016 стаття 144
Наводиться приклад журналістської освіти в українських закладах вищої освіти. Надаються рекомендації до подальшого розвитку освіти на прикладі програми з крос-медійної журналістики

52 Мацишина Ірина Віталіївна Антикризовий PR («Головне, щоб костюмчик сидів») Мацишина І. В. Луцьк Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини українська 2016 стаття 162
Проведено контент-аналіз журналістських матеріалів навколо скандалу українського посла у Великобританії. Розглянуто основні етапи р. менеджменту

53 Мацишина Ірина Віталіївна Украинские практики самопрезентации власти Мацишина І. В. Минск Русский р. : система и функционирование (к 95-летию БГУ, 50-летию кафедры р. сор р. , 90-летию р. сора П.П. Шубы) російська 2016 тези 160
Проведено аналіз політичної кампанії на прикладі біггбордів 2016 р.

54 Мацишина Ірина Віталіївна Символічне насильство та демократія Мацишина І. В. Вінниця Політичне життя українська 2016 стаття 137
Проаналізовано роль символічних текстів у публічному просторі. Доведено вплив символічного як інжинірінг дисциплінарної влади

55 Мацишина Ірина Віталіївна «Ми не вміємо бачити, тому що звикли читати» (Пітер Грінуей та візуальна революція) Мацишина І. В. Київ Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії українська 2016 стаття 200
Надається структурний аналіз кінострічки «Рембрандт. Я звинувачую!», де встановлені основні прийоми аргументації у кінотексті

56 Мацишина Ірина Віталіївна Flexible time and new forms of control Мацишина І. В. Czech Republic Evropsky politicky a pravni diskurz англійська 2017 стаття 252
In production conditions modern human being is forced to live under the laws of the digital age. Within it corporate ideology obliges to sacrifice for the common good. Migration flows mix borders of fixed mass. It becomes moveable and may not only change its social status, but also may be a threat of destabilization. Mass migration of people has already demonstrated incapability of power to control society, for whom time is a more significant life category than space

57 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальна риторика релігійної політики радянської влади як індикатор трансформації політичного режиму Мацишина І. В. Вінниця Політичне життя українська 2017 стаття 156
Аналіз політичних режимів сьогодні викликає купу питань, відповіді на які можна знайти у політичній історії. Класичний розподіл на демократичний, тоталітарний та авторитарний режими показав, що під час більш детального аналізу ці режими мають певні схожі риси, які віддзеркалюють один одного

58 Мацишина Ірина Віталіївна Проблематика іконічного знаку: політичний вимір Мацишина І. В. Харків Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2017 стаття 197
Аналіз політичної системи, як системи, яка сама себе продукує через знаки, дозволяє її розуміти через систему кодів. Завдяки кодуванню актуалізується не тільки політична реальність, а й її сприйняття, через що поширюється політичний досвід. Але іконічні знаки, як структура семіозису, не ретранслюють політичну реальність, а підмінюють її. Тут використовуються приховані коди, які впливають на вироблення впізнавання та сприйняття політичної реальності

59 Мацишина Ірина Віталіївна Комунікативно-знакові інтеракції політичного процесу в Україні (1991- 1994 рр.) Мацишина І. В. Луцьк Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. українська 2017 стаття 188
Наголошено на впливі символічного поля на політичні процеси України у зазначений період

60 Мацишина Ірина Віталіївна Відеотекст у мультимедійному контексті Мацишина І. В. Київ Кросмедіа: контент, технології, перспективи українська 2017 стаття 167
Проведено аналіз сучасних форм відео текстів та відео жанрів, принципи композиції відеокадру, редагування відео та відео маркетинг. Що допомагає знайти універсальні моделі якісних відео текстів

61 Мацишина Ірина Віталіївна Структура мультимедійного сторітелінгу (на прикладі лонгріду) Мацишина І. В. Київ Кросмедіа: контент, технології, перспективи українська 2017 монографія 247
Показано технології створення довгих текстів, які в епоху інформаційного надлишку потребують переконливості, довіри та високого авторського рівня

62 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальний дискурс політичних процесів 1991-1994 рр. в Україні Мацишина І. В. немає Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє українська 2018 стаття 147
Простежено політичні процеси у зазначений період та встановлено використання наків та символів у публічному полі з метою впливу на суспільну поведінку

63 Мацишина Ірина Віталіївна Медіареальність як феномен сучасної політики. Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, І.В. Мацишина та ін. Вінниця ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА українська 2019 монографія 191
Політичні процеси, як ознака політичної дійсності, завдяки кодам встановлюють поітичну реальність. Звідси ми розуміємо політичну систему як апарат із виробництва кодів, які через символізацію політичних процесів створюють смисли. Механізм кодування як навіювання стійких смислів відбувається формально та неформально заради формування лояльності до діючого політичного режиму

64 Мацишина Ірина Віталіївна Риторика пам’ятників воїнам-афганцям: проблеми комеморації Мацишина І. В. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 157
Змішування зовсім різних подій в одному монументальному тексті розщеплює значення кожної історичної події, а поєднання двох різних символів народжує третій, який створює знак без смислу. Так символ перетворюється на позначуване без позначувального для епохи, яка пам’ятає історичні події. А для епохи, яка буде отримувати недостатні знання про війну в Афганістані, цей знак знов перетвориться на символ, але вже з іншим наповненням змісту.

65 Мацишина Ірина Віталіївна Офіційний політичний дискурс: інституціональний підхід Мацишина І. В. Харків Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2018 стаття 222
Поняття політичного дискурсу як сукупність мовних актів, ритуалів, традицій, норм, які актуалізуються у публічному просторі, вказує на двумірність цього явища. З одного боку, семантична складова, яка складається з вербальних та невербальних типів мови. З іншого боку, смислова конотація текстів, яка вказує на політичне уявне та має великий ресурс його реалізації

66 Мацишина Ірина Віталіївна Стратегія формування національної пам’яті: інституціональний дискурс В. Ющенка Мацишина І. В. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 169
У статті розглядаються інституційні практики, завдяки яким символічні тексти впливають на формування національної пам’яті. Вивчаються медійні тексти, закони та характер встановлення пам’ятників. Розглядаються стратегії формування політики національної пам’яті.Наголошується на нестабільності та непослідовності політики національної ідентичності

67 Мацишина Ірина Віталіївна Символічне конструювання політичної реальності: моделі, учасники, загрози Мацишина І. В. Харків Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2018 стаття 221
Семіотика оперує світами, посилюючи або знижуючи значення символів як смислів різних реальностей. Транслювання смислу реальності відбувається на рівні символу під час комунікації. Політичні практики, як контекст символічного, активізують або руйнують символічне під час комунікації у політичному просторі. Формування сенсу через протиставлення символів, через формалізовані та неформалізовані процедурні практики робить політичні інститути головним актором політичної комунікації

68 Мацишина Ірина Віталіївна Регіональні еліти в контексті символізації (1994 - 2004 рр.) Мацишина І. В. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 175
Аналізується діяльність політичної еліти часів Л. Кучми. Виділено три групи, які мали певний вплив на характер зміни політичного режиму: правляча еліта, тіньова еліта і контреліта. Усередині кожної групи так і між ними не відбулося формування єдиної стратегії, оскільки кожна група мала власну модель ідеї національної держави. Дві головні моделі, які впливають на розвиток демократії в перехідних суспільствах: модель «пакту» і модель «конвергенції» так і не були здійснені в Україні

69 Мацишина Ірина Віталіївна Politicians as symbols during political confrontation (Ukraine. 1994 - 2004) Мацишина І. В. Czech Republiс Evropsky politicky a pravni diskurz Svazek англійська 2018 стаття 186
There are instruments which can help to find logic and mechanisms for constructing political reality, to find the relationship between the author and the reader, the socio‐cultural and political environment. And the semiotic approach gives us such possibility. For political scientists, signs and symbols are primarily a text, which consists of words, images, sounds, and gestures. It is a certain sign system, which analysis allows understanding how the use of signs creates a sense.

70 Мацишина Ірина Віталіївна Зовнішньополітичний імідж України (1994 – 2004) Мацишина І. В. Czech Republic Evropsky politicky a pravni diskurz. Svazek українська 2018 стаття 156
Надається порівняльна характеристика репрезентації України на міжнародній арені та образ українців у середині країни. Досліджено знаки, уявлення та технології створення образу України як зовнішньополітичні чинники впливу

71 Мацишина Ірина Віталіївна Еxplicit and implicit forms of self-determination as geopolitical pressure on the formation of ukraine's local policy (1994 – 2004) Мацишина І. В. Tbilisi EJTS European Journal of Transformation Studies англійська 2019 стаття 175
The purpose of the article is to demonstrate open and hidden forms of external influence on Ukraine's domestic policy on the example of regional claims for selfdetermination. The major problem is that the Russian language issue, difficulties in boundary delimitation and the lack of information strategy in Ukraine's foreign policy resulted in an explicit and implicit influence on the political situation in Ukraine in 1994 - 2004.

72 Мацишина Ірина Віталіївна Конструювання політичної реальності України Мацишина І. В. Вінниця ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА українська 2019 монографія 232
У монографії проводиться аналіз політичних процесів на рівні дискурсивних стратегій політичних інститутів, які формують офіційний політичний дискурс. Розглянуто питання цінностей, ідентичності, національної пам’яті, як наслідок впливу символічних текстів. Проводиться аналіз символічних текстів у контексті політичних процесів, які вироблялися у період незалежності України. Відкривається новий вимір конструювання політичної реальності за допомогою прихованих символічних стратегій влади.

73 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Presidency of Aleksander Kwaśniewski in Poland (1995-2005): Competences, Decisions, Political Thought, In: Rethinking the Presidency Моджеєвскі А. Л. Gdańsk, Poland: University of Gdansk RETHINKING THE PRESIDENCY: Challenges and Failures англійська 2015 стаття 188
The paper is dedicated to political thought and decisions of Aleksander Kwaśniewski, the president of the Republic of Poland between 1995 and 2005. I will present Aleksander Kwaśniewski as a political decision maker and political visionary focusing on his activity in internal and international politics. He was an architect of the Polish political and constructional system and one of the most influential politicians in Poland. He created new of attitudes of the head of state. His presidency was during the time of political stabilization and consolidation of Polish democracy. Dialogue and conciliation were features of his political character. He tried to avoid political conflicts however he represented a clear political doctrine. He defined himself as a social democrat and social liberal.

74 Польовий Микола Анатолійович SYNERGETIC ANALYSIS of transitive changes during national liberation struggle of 1917-1921 in Ukraine Polovyi M., Gadgieva D Praha Evropský politický a právní diskurz англійська 2016 стаття 262
This article aims to analyze Ukrainian political process in times of national liberation struggle of 1917 - 1921 from the point of synergetic approach. Based on the concepts of such prominent scholars as H. Haken, I. Prigogine, O. Dobrocheev, P. Turchyn and A. Korotayev and by means of synergetic methodology the authors distinguished two levels of analysis of the problem: on macrolevel, in terms of the whole Russian Empire, the bifurcation point lasted for more than 4 years up to 1921; on microlevel, within Ukraine, there were several obvious periods of deterministic influence and, accordingly, several points of bifurcation observed in October-November 1917, April 1918, November-December 1918, August-September 191

75 Польовий Микола Анатолійович Деякі проблеми вибору методів моделювання для дослідження політичних процесів Польовий М. А. Вінниця Політичне життя українська 2016 стаття 141
Розглянуто методичні проблеми вибору адекватних досліджуваному політичному явищу або процесу методів моделювання. Аналізується зміст понять модель та моделювання, їх зв'язок із теорією, аналогією та метафорою. Піддано аналізові можливості використання гомоморфних моделей.

76 Польовий Микола Анатолійович Implementation of J. Davies' modified model for simulation of short-term protest activity Polovyi M., Gadzhyieva D Вінниця Політичне життя англійська 2016 стаття 199
The paper assesses suitability of J. Davies’ model for simulation of short-term protest activity. The authors make an attempt to show proximity of J. Davies’ model and synergetic paradigm of the order parameter. The authors' modification of J. Davies’ model was given to display dissipative formation of short-term protest activity

77 Польовий Микола Анатолійович Особливості моделювання процесів транскордонної міждержавної взаємодії Польовий М. А.,Бахтиєв Р.А. Одеса Актуальні проблеми політики українська 2016 стаття 172
Статтю присвячено аналізові можливостей здійснення моделювання політичних процесів, які протікають в рамках міжнародного співробітництва в межах транскордонних відносин. Особливої уваги приділено методиці моделювання за допомогою штучних нейронних мереж

78 Польовий Микола Анатолійович Можливості та обмеження імітаційного моделювання у вивченні історіографії теорії історії Польовий М. А. Praha Evropský filozofický a historický diskurz українська 2016 стаття 163
В статті вивчаються питання побудови імітаційних прогностичних моделей історик-теоретичного пізнання. Проаналізовано позитивний та негативний досвід автора у створенні таких моделей. Запропоновано новий метод створення імітаційних моделей історичного пізнання – штучні нейромережі. В статті зроблено припущення про те, що якщо представляти сам процес пізнання історії процесом діяльності певної нейромережі, то є підстави очікувати, що в кожну історичну епоху ця нейромережа істооричного пізнання є оптимізованою під наявну конкретну епоху

79 Польовий Микола Анатолійович Можливості відображення політичних рухів в нейромережевій моделі політичної системи Польовий М. А. Вінниця Політичне життя українська 2016 стаття 182
Статтю присвячено аналізу можливостей вдосконалення політологічного аналізу політичних рухів за допомогою нейромережевої моделі політичної системи. Зроблено висновок про те, що політичні рухи мають враховуватись у вигляді окремих підблоків нейромережевої моделі

80 Польовий Микола Анатолійович Прогнозування загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р. на основі синергетичного параметру порядку Польовий М. А. Вінниця Вісник ДонНУ, Сер.Політичні науки українська 2016 стаття 176
Стаття присвячена розгляду основних елементів синергетичного параметра порядку, який визначає динаміку політичного процесу в сучасній Україні та побудованого на його основі прогнозу загроз політичній стабільності України до 2030 року

81 Польовий Микола Анатолійович Деякі результати верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р Польовий М. А. Одеса Актуальні проблеми політики українська 2017 стаття 249
Стаття присвячена аналізові короткотермінової практичної верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р., розробленого автором в 2011 р. на основі синергетичної моделі політичного процесу в сучасній Україні

82 Польовий Микола Анатолійович Світовий політичний процес: глобальний та національний вимір Польовий М. А. , Кормич Л.І. Одеса немає українська 2017 навч. посіб. 132
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Політологія», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Соціологія». В посібнику розглядаються сучасні тенденції світового політичного процесу, їх вплив на міжнародні відносини та внутрішньополітичний розвиток. Посібник стане в нагоді науковцям, політикам, студентам та усім, хто цікавиться сучасними проблемами світової політики

83 Польовий Микола Анатолійович Forecasting the dynamics of the potential of international migrations by 2050 Polovyi M. немає Polski Przegląd Migracyjny (The Polish Migration Review) англійська 2017 стаття 214
The text is an attempt to estimate changes in the potential sources and targets of international migration (countries with a modern population quantity of more than 5 million were taken into account) in accordance with the prognoses of change of population quantity until 2050. The author attempted to estimate the change in the “difference of potentials of an available population by countries”. The research leans on three scenarios of demographic development as offered by the UN – low, medium and high

84 Польовий Микола Анатолійович Джерельна база побудови моделі прогнозування потоків між-народної міграції в першій половині ХХІ ст Польовий М. А. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 148
Статтю присвячено аналізові джерельної бази, яку можна було б покласти в основу прогностичного моделювання сучасних міжнародних міграційних потоків. Визначено основні методологічні засади, на яких базуються сучасні моделі потоків міграції. Доведено, що більшість існуючих моделей міграційних потоків орієнтується на все більш детальне визначення чинників міграційних рухів. Такий підхід дозволяє будувати досить детальні моделі міграції

85 Польовий Микола Анатолійович Люстрація в Україні як засіб легітимації нового політичного режиму Бондаренко С.В., Зайченко І.А., Нагорняк Т.Л., Пачос Ю.В., Польовий М.А. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 329
Статтю присвячено аналізу процесу люстрації в Україні 2014-2018 рр. з точки зору вирішення цим процесом певних інструментальних завдань. Проаналізовано приклади успішних процесів люстрації в Польщі та Чехії. Визначено головні інтенції нових політичних сил, які прийшли до влади після Революції Гідності, у запровадженні та формуванні особливостей механізму люстрації через Закон України «Про очищення влади». Автори намагались показати, що люстраційні процеси в Україні за сучасних умов набувають рис виключно засобу легітимації «нового політичного режиму», що створює певну показовість та ілюзорність очищення влади

86 Польовий Микола Анатолійович A forecast of international migration flows into EU countries until 2050 Polovyi M. немає Przegląd Politologiczny англійська 2018 стаття 177
The subject of the paper is international migration to the EU countries. Research objective is quantitative estimation of volumes of international migration flows to the European and close neighboring countries by 2050. The base of the forecast of international migration flows is the author’s model of global international migration. The model is based on a synergetic approach and consumptions that quantity of migration flows is determined first of all by number of already arrived migrants from the certain country

87 Польовий Микола Анатолійович "Цифровой поворот" – новая волна в серфинге исторической информатики по технологическому прогрессу Полевой Н.А. немає Историческая информатика російська 2019 стаття 164
Предметом статьи является оценка степени влияния современного "цифрового поворота" на развитие исторической науки. Высказаны предположения о влиянии "цифрового поворота" на развитие направления количественной истории. Очерчены наиболее перспективные направления исследований в области исторической информатики. Отмечено наличие перевеса в сторону ресурсной компоненты исторической информатики, связанное во многом с быстрым распространением и удешевлением технологий оцифровки и web-публикации источников

88 Польовий Микола Анатолійович Проблеми реалізації прав на освіту дітей, що потерпають від збройних конфліктів Польовий М. А. Вінниця Політичне життя українська 2019 стаття 215
Статтю присвячено аналізу нагальних проблем реалізації права на освіту дітей, що потерпають від збройних конфліктів. Основним матеріалом для висловлюваних положень та висновків статті стали кейси, пов’язані із російсько-українським збройним конфліктом на сході України та фактичною російською окупацією частин Луганської та Донецької областей

89 Польовий Микола Анатолійович Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 168
В підрозділі подано опис авторської моделі міграційних потоків у світі та прогноз їх обсягів до 2025 року

90 Польовий Микола Анатолійович Long-term Demographic Factor of Political Unrest in Contemporary States Polovyi Mykola Bucharest Political and Economic Unrest in the Contemporary Era англійська 2019 стаття 163
The paper is an attempt to estimate the influence of long-term structural-demographic factor on political stability in contemporary transitive states as Ukraine. Interpretation of this synergetic factor is lean on the modified ‘structurally-demographic’ approach of A. Korotayev and J. Goldstone. The synergetic order parameter, which determines the unrest of the political process in modern transitive states is defined. It is proposed to consider the rate of annual growth in the number of young people mostly with higher or incomplete higher education in large and medium cities as such parameter

91 Польовий Микола Анатолійович Короткий нарис історії української кліометрики Польовий М. А., Святець Ю. А. немає Україна модерна українська 2020 стаття 150
В статті подано короткий опис історії розвитку кліометрики в Україні. Окреслено методичні пошуки та основні напрями досліджень українських кліометристів. Надано також опис основних осередків, в яких розвивалась українська кліометрика протягом останніх понад 3-х десятиліть

92 Польовий Микола Анатолійович Methodological foundations for modeling contemporary political activism in the digital age. Polovyi, M. N. M. Baklanova, O. V. Diachenko, L. M. Dunayeva, N. P. Hedikova, etc Lviv-Toruń немає англійська 2019 стаття 147
Various forms of political activism are becoming more widespread at the modern stage of political development. Detailed research of the manifestations of modern activism, obviously, should include, in addition to their description and explanation, a certain prediction as to the emergence and degree of impact of different forms of activism

93 Польовий Микола Анатолійович Prospects for sustainable political stability of the Russian Federation in the third decade of the 21st century in the mirror of synergetic paradigm Polovyi M. Kraków Politeja англійська 2019 стаття 158
The paper is an attempt to estimate the influence of synergetic long-term parameter of order on the character of political process in Russian Federation in the third decade of the 21st century. Two interpretations of this synergetic parameter are proposed – the one is lean on the I.Prigogine's idea that every dissipative system experiencing periods of deterministic and non-deterministic chaos. It incorporates combination of time and number of population in the state

94 Примуш Микола Васильович Концептуальні ознаки сучасного «партійного націоналізму» в Україні Примуш М. В. немає V Всеукраїнські політологічні читання ім. проф. Б. Яроша українська 2016 стаття 193
немає

95 Примуш Микола Васильович Концептуалізація сучасних політичних конфліктів на прикладі російської агресії на Сході України Примуш М. В. немає Studia Politologia Ukraini-Polona українська 2016 стаття 162
немає

96 Примуш Микола Васильович Українська модель перехідного парламентаризму як засіб вироблення політичного консенсусу Примуш М. В. немає Політичне життя українська 2016 стаття 154
немає

97 Примуш Микола Васильович Місце та роль символіки в управлінні політичної партії Примуш М. В. немає Політологічний Вісник Київського національного університету Т.Г.Шевченка українська 2017 стаття 141
немає

98 Примуш Микола Васильович Проблеми формування ідеологій українських політичних партій на сучасному етапі Примуш М. В. Київ Трансформація партійної системи: Український досвід у європейському контексті українська 2017 стаття 171
немає

99 Примуш Микола Васильович Політико-ідеологічний спектр сучасних політичних партій донецької та луганської областей Примуш М. В. Вінниця Політичні партії і вибори: українські та світові практики українська 2017 стаття 221
немає

100 Примуш Микола Васильович Символіка та партійний імідж політичних партій Примуш М. В. Вінниця "Політичне життя" українська 2017 стаття 215
немає

101 Примуш Микола Васильович Політико-ідеологічний спектр українських політичних партій на сучасному етапі Примуш М. В. Вінниця Політичне життя українська 2017 стаття 153
немає

102 Примуш Микола Васильович Функції та форми органів місцевого самоврядування в Україні Примуш М. В. Вінниця Правничий часопис Донецького університету українська 2017 стаття 202
немає

103 Примуш Микола Васильович Системна трансформація місцевого самоврядування в Україні під впливом шведського та польського досвіду Примуш М. В. Вінниця СУЧАСНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ Монографія українська 2019 стаття 161
немає

104 Примуш Микола Васильович Роль громадянського суспільства у здійсненні місцевого самоврядування в Україні Примуш М. В. Дніпро Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії: матеріали Всеукр.наук.- практ. конф українська 2020 стаття 165
немає

105 Примуш Микола Васильович Політико-правове регулювання діяльності політичних партій Примуш М. В. Донецьк немає українська 2001 монографія 164
немає

106 Примуш Микола Васильович Демократія і політичні партії Центральної та Східної Єпропи Примуш М. В. Донецьк немає українська 2002 монографія 158
немає

107 Примуш Микола Васильович Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду Примуш М. В., Коваль Ю. О. Донецьк немає українська 2014 монографія 199
немає

108 Примуш Микола Васильович Системна трансформація місцевого самоврядування в Україні під впливом шведського та польського досвіду./Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т.Л.Нагорняк, М.В. Примуш, М.А. Польовий та ін. Вінниця ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 монографія 194
немає

109 Примуш Микола Васильович Соціологія Примуш М. В. Донецьк немає українська 1999 навч. посіб. 150
немає

110 Примуш Микола Васильович Загальна соціологія Примуш М. В. Київ Професіонал українська 2004 навч. посіб. 174
немає

111 Примуш Микола Васильович Політична Конфліктологія: теорія і практика Примуш М.В., Клюжев О.В. Донецьк немає українська 2011 навч. посіб. 180
немає

112 Примуш Микола Васильович Соціологія Примуш М. В. Донецьк немає українська 2012 навч. посіб. 142
немає

113 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика в интернет пространстве Чальцева О. М. Одеса: Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія російська 2016 стаття 154
В статье анализируется виртуальная деятельность акторов в публичном пространстве, что позволяет оценить степень их реального влияния на политику. Применение инновационных технологий web 2.0 и web 3.0 приводит к институционализации новых форм и практик взаимодействия политических акторов в публичном поле политики

114 Чальцева Олена Михайлівна Глобальные индексы как показатели эффективности публичной политики Чальцева О. М. немає Політікус російська 2016 стаття 176
немає

115 Чальцева Олена Михайлівна Современные тенденции смены субъектности публичной политики. Чальцева О. М. немає Грані російська 2016 стаття 148
У статті аналізується проблема інституціоналізації публічних акторів і форм їх взаємодії в сучасному постмодерновому політичному просторі. Виявлено і охарактеризовано нові тенденції зміни їх суб’єктності у формуванні громадського капіталу в різних типах режимів: гібридизація, мережевість, індивідуалізація, транскордонність, конфліктність. Оцінено вплив інформаційних технологій, які стають одним з головних інструментів реалізації публічної політики в сучасних політичних умовах і яких у перспективі можна розглядати в якості основи трансформації політичних систем всіх типів

116 Чальцева Олена Михайлівна Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики Чальцева О. М. немає Політичне життя українська 2016 стаття 180
В сучасній політичній науці існує ряд підходів, які розкривають суть глобального громадянського суспільства як актора публічної політики, відповідно до змін, що відбуваються у світі. Теоретики демократичного напрямку визначають глобальне громадянське суспільство, як демократичну альтернативу глобалізації «знизу» у відповідь на глобалізацію «зверху». Ліберально-демократична ідея представлена в даному підході, як свого роду універсал, на який слід орієнтуватись в контексті глобальної взаємодії

117 Чальцева Олена Михайлівна Публічна влада Чальцева О. М. немає Політичне життя українська 2016 стаття 133
Дослідження політичної влади як компонента публічної політики вимагає вирішення наступних проблем: перша - це проблема категорій, друга - поєднання теорій влади і теорій публічної політики і третя - проблема адаптації вже існуючих методологічних підходів для дослідження сучасних політико-владних відносин в різних типах систем і формування нових теорій. Політична влада як компонент публічної політики може розглядатися за допомогою різних методологічних підходів: біґевіоралізму, системного, неінституціонального, мережевого, елітарного ті ін., але незважаючи на величезний масив робіт по темі публічної влади, вона залишається дискусійною серед дослідників і потребує нового теоретичного осмислення

118 Чальцева Олена Михайлівна Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі Чальцева О. М., Лавришева А. немає Політичне життя українська 2017 стаття 165
Розглянуті тенденції швидкого зростання інтернет користувачів, що обумовили інтеграцію інтерактивних технологій в усі сфери суспільного життя. Описані переваги переходу від традиційної системи управління державою до електронної форми. Проаналізовані головні проблеми, з якими стикається українська держава при впровадженні принципів електронного урядування, які гальмують процес її розвитку: проблема надання електронних послуг громадянам, низький розвиток IT-сфери, недостача спеціалістів, проблема прозорості в ухваленні рішень, а також недостатнє фінансування сфери. Розкриті перспективи розвитку електронного урядування в Україні

119 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика с позиции конфликтологической парадигмы Чальцева Е. М. немає Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences.Budapest російська 2017 стаття 150
В статье рассматривается использование конфликтологической парадигмы в исследовании проблем публичной политики

120 Чальцева Олена Михайлівна Концепт «публічна політика» у міждисциплінарному науковому дискурсі Чальцева Е. М. немає Studia Politologica Ucraino-Polona. українська 2017 стаття 176
Публічна політика є одним із ключових понять сучасної політичної науки. На сьогоднішній день існує безліч різних інтерпретацій визначення «публічна політика» (public policy), однак єдиної думки щодо наповнення цієї категорії досі не вироблено. Дискусії ведуться як стосовно категорій public і policy, так і стосовно словосполучення public policy (громадська, державна, суспільно/державна політика

121 Чальцева Олена Михайлівна Інституціональний детермінаційний фактор формування національної моделі публічної політики України Чальцева О. М. немає Політичне життя українська 2018 стаття 169
В Україні формується особлива, унікальна національна модель публічної політики зі своїми специфічними рисами, яка орієнтується на узагальнену деліберативну нормативно-типову модель, що у зв’язку з проходженням складного процесу адаптації до українських реалій ще недостатньо розвинена і суперечлива як за формою, так і за змістом. Змістове наповнення будь-якої національної моделі публічної політики залежить від: політичного режиму держави, рівня стабільності системи, ступеня розвиненості публічних інститутів,системи публічного управління

122 Чальцева Олена Михайлівна Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика Чальцева О. М. Вінниця немає українська 2017 монографія 168
У монографії досліджуються проблеми та перспективи публічної політики на різних рівнях. Розглянуто головні теоретико-методологічні основи та існуючі практики сучасної публічної політики. Основна увага приділена інститутам публічної політики та взаємодії інституціоналізованих акторів публічного процесу в сучасному політичному просторі для визначення її ефективності під впливом ендогенних та екзогенних факторів. Книга розрахована на вчених, аспірантів і студентів, які вивчають проблеми публічної політики і процеси взаємодії інститутів влади й громадянського суспільства. Крім того, дослідження зацікавить громадських і політичних діячів, які займаються формуваннням публічної політики в Україні

123 Чальцева Олена Михайлівна Інституціоналізація каналів та форм взаємодії публічних акторів у сучасних умовах Чальцева О. М. немає Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. українська 2018 стаття 214
немає

124 Чальцева Олена Михайлівна Можливості і проблеми отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій Чальцева О. М. немає Публічне життя українська 2019 стаття 160
У 2014 р. з початком російської агресії, перед українською державою гостро постали питання щодо прав дітей з окупованих територій. Одним з таких питань було надання можливостей в отримані вищої освіти для молоді, яка має бажання навчатись в Україні. В науковій літературі дана проблема ще не достатньо досліджена. Аналізом питань, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, займалися зарубіжні та вітчизняні дослідники через призму соціальних, міграційних, політико-правових, психологічних аспектів. В статті проаналізовані правові можливості та проблеми їх реалізації, щодо отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій.

125 Чальцева Олена Михайлівна Концептуалізація публічної політики через призму інституціонального підходу Чальцева О. М. немає Вісник Львівського Університету. Філософсько-політологічні студі українська 2019 стаття 190
Інституціональний підхід розглядає публічну політику як систему інститутів публічної політики, що має властиву їй конфігурацію або архітектуру, тобто інституціональний дизайн у вигляді системи структурних елементів публічної сфери суспільства, розташованої на стику держави і громадянського суспільства. В статті проаналізовані напрямки інституціонального підходу, які визначають різні версії методологічного обґрунтування публічної політики. Головну увагу інституціональний підхід в своїх версіях (політичний, соціологічний, історичний та ін.), приділяє питанню ролі державних і соціальних інститутів у процесі визначення й формування публічної політики

126 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The personalistic aspect of truth and dialogue in the context of Karol Wojtyła's philosophy: John Paul II's ethics of media Моджеєвскі А. Л. Gdańsk, Poland: University of Gdansk Communication Today англійська 2016 стаття 226
This article offers analysis of a personalistic dimension of truth and dialogue in normative ethics of media communication by Karol Wojtyła who is better known as Pope John Paul II. Karol Wojtyła was also a philosopher who was involved in the reflections devoted to epistemological issues, although it was not his main field of study. However, the issue of truth was often present in his philosophical and theological considerations. In Wojtyła’s earlier, pre-pontifical works, the reflection dedicated to the truth was a part of his anthropological and ethical conception

127 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The European Union and Crisis of Values Моджеєвскі А. Л. Gdańsk, Poland: University of Gdansk Govering for the Future: Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World англійська 2016 стаття 190
немає

128 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Od mystiky k fenomenológii.Teologicko-filozofické inšpirácie Karola Wojtylu Моджеєвскі А. Л. Slovakia, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Theologos польська 2016 стаття 173
немає

129 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Wartości europejskie a problem uchodźców Моджеєвскі А. Л. немає Ruchy migracyjne : współczesna przestrzeń tolerancji i patologii польська 2016 анотація 175
немає

130 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш W stronę politologii humanistycznej. Przyczynek do studiów nad znaczeniem interpretacji cywilizacyjnej w podejściu metodologicznym Andrzeja Jana Chodubskiego Моджеєвскі А. Л. Polska: Uniwersytet Gdański Cywilizacja i Polityka польська 2017 стаття 198
Uniwersytet Gdański jest jednym z najstarszych ośrodków politologicznych działających do dziś w Polsce. Utożsamiany jest z podejściem cywilizacyjnym w politologii. Zjawiska polityczne analizowane są jako elementy składowe transformującego się ustawicznie systemu cywilizacyjnego

131 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Catholic and Nationalist Populism in the Contemporary Poland Моджеєвскі А. Л. немає Perpective Politice англійська 2017 стаття 185
This paper is dedicated to Catholic and nationalist populism that has become a part of political party called Prawo i Sprawiedliwooeæ (Law and Justice), the faction which currently rules in Poland. This attitude of populism is characteristic also for its leader Jarosaw Kaczyñski who builds his political strategy on populist slogans concerning nationalist and Catholic elements. The level of populism has permanently been growing since the origin of PiS. The great power that supports these tendencies is the Catholic hierarchy

132 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The Catholic Church and Polish Democracy. The Attempt of Normative Discernment Моджеєвскі А. Л. Polska: Uniwersytet Gdański International Political Science Conference "Development, democracy and society in the contemporary world" англійська 2018 стаття 184
This paper is an attempt of normative assessment of the involvement of the Catholic Church in political life in Poland. Position of the Church in Polish society and also in the public sphere is strong and goes beyond the role of an equal partner of participant of the public discourse. In many aspects, the Church or rather some of its officials and organisations play the role of an informal decision- maker that can effectively enforce its visions and interests. However, a general assessment cannot be unequivocal.

133 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Civil Society Organizations (CSO) as a challenge to Georgia's democracy consolidation Моджеєвскі А. Л. Poland: Trzeci Sektor Trzeci Sektor;44 (04/2018) англійська 2018 стаття 204
In the article, we try to present the general characteristics of Georgian CSOs.To this end, we present the CSO development process in Georgia, the basic categorization, opinions of researchers of civil society in Georgia on its current state and the challenges facing further development of these organizations. We also cite the results of research on the condition of Georgian civil society conducted within the framework of: Caucasus Barometer, Freedom in the World (Freedom House) or CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia

134 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш So-called Realists vs. Cosmopolitans? The Black Sea Region in Programmes of the Main Polish Political Parties (The Law and Justice and the Civic Platform) Моджеєвскі А. Л. немає The 2nd Southeast Europe: history, culture, politics, and economy: proceedings of an international conference англійська 2019 стаття 162
немає

135 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The European Union in Political Thought and Practice of the Ruling Right Wing in Poland (2015-2019), Моджеєвскі А. Л. Bucharest, Romania: National University of Political Studies and Public Administration Political and Economic Unrest in the Contemporary Era англійська 2019 стаття 161
немає

136 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The Attitude of the Catholic Church in Poland towards to the Current Migration Crisis Моджеєвскі А. Л. Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, European Journal of Science and Theology European Journal of Science and Theology англійська 2019 стаття 149
немає

137 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Rule of Law in Poland – Integration or Fragmentation of Common Values? Mokrá, Lucia Juchniewicz, Piotr Modrzejewski, Arkadiusz Polska: Uniwersytet Gdański European Journal of Transformation Studies англійська 2019 стаття 152
The European Union treats the principle of the rule of law as one of the fundamental values of the European axiological system. The EU as a community of values treats the rule of law as a categorical imperative, which is an obligation for member states, which should respect it in an absolute way. The Treaty as well as the interpretation by EU institutions, particularly the Court of Justice of the EU, refers to this value and the obligation to implement it correctly. The recent Polish experience shows that the principle of the rule of law can be vitiated by governing powers. But this attitude has caused a reaction of European institutions protecting the principle of the rule of law, which is treated by them as a base for mutual trust.

138 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Podejście cywilizacyjne w badaniach politologicznych. Specyfika gdańskiej szkoły politologicznej Моджеєвскі А. Л. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Hаука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи польська 2019 стаття 198
Uniwersytet Gdański jest jednym z najstarszych ośrodków politologicznych działających do dziś w Polsce. Utożsamiany jest z podejściem cywilizacyjnym w politologii. Zjawiska polityczne analizowane są jako elementy składowe transformującego się ustawicznie systemu cywilizacyjnego

139 Дороніна Ольга Анатоліївна Стратегія антикризової кадрової політики в Україні: теоретичні основи розробки та пріоритети реалізації Дороніна О.А. Вінниця немає українська 2016 монографія 154
У розділі монографії досліджено проблеми й перспективи формування антикризової кадрової політики в Україні, розглянуто теоретичні основи її розробки та пріоритети реалізації

140 Дороніна Ольга Анатоліївна Сучасні підходи щодо формування компенсаційного пакету для працівників бюджетних установ Дороніна О., Остапченко К. немає Economic and law paradigm of modern society українська українська 2018 стаття 170
Статтю присвячено розробці теоретико-методологічних та практичних рекомендацій щодо формування компенсаційного пакету в установах бюджетної сфери, який би у сучасних умовах забезпечував високу якість послуг, що надаються відповідними установами за рахунок забезпечення мотивованості персоналу. Запропоновано підходи щодо визначення коефіцієнту якості праці, що ґрунтуються на рейтингуванні діяльності працівників закладів вищої освіти

141 Дороніна Ольга Анатоліївна Human Potential and Innovation as Drivers of Competitiveness in the New Economy Дороніна О.А., Карпенко А.В. немає Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy англійська 2019 стаття 163
In the context of the emergence of a new knowledge-based economy connected to information development, an important aspect is the focus on human potential. This is due to the fact, that the current trends in world economic development are characterized by a high level of intellectualization. The uneven characterization of human potential in national economies leads to different innovative capacities. Accordingly, the result is heterogeneity

142 Дороніна Ольга Анатоліївна Трансформація підходів до формування кадрової політики як складової ефективного оборонного менеджменту Білецький О.В., Дороніна О.А немає Економічний вісник Донбасу українська 2020 стаття 209
Статтю присвячено обґрунтуванню ролі кадрової політики як складової ефективного оборонного менеджменту та перспективних напрямів її трансформації

143 Дороніна Ольга Анатоліївна Економічна активність та рівень життя населення в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин Дороніна О.А., Наумова М.А. Кузьменко М.М. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 218
Статтю присвячено оцінці рівня життя та економічної активності населення України в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин, що характеризують їх стан та можуть розглядатися як потенційні «точки зростання» щодо його покращання

144 Дороніна Ольга Анатоліївна Регулювання економічної активності з урахуванням ціннісної складової поведінки молоді Дороніна О.А., Сомик О.М. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 196
У статті обґрунтовано доцільність регулювання економічної активності молоді з урахуванням ціннісних орієнтацій.

145 Дороніна Ольга Анатоліївна Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці Шаульська Л.В., Дороніна О.А., Якимова Н.С. немає Вісник КНУТД. Серія: Економічні науки українська 2019 стаття 167
Статтю присвячено дослідженню трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці, що спостерігається в сучасних умовах, яка має комплекс проявів економічного, інституційного, соціального та психологічного характеру

146 Дороніна Ольга Анатоліївна Шляхи збільшення привабливості України як туристичного напрямку Дороніна О.А., Колос Н.А. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 152
У статті проаналізовано сучасний стан розвитку туристичної сфери, досліджено туристичний потенціал України, визначено основні проблеми розвитку туристичної галузі та запропоновано шляхи їх вирішення

147 Дороніна Ольга Анатоліївна Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти Дороніна О.А., Рязанов М.Р. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 169
У статті обґрунтовано роль кадрової політики як провідного інструменту стратегічного розвитку закладу вищої освіти

148 Дороніна Ольга Анатоліївна Трансформація підходів до мотивування персоналу в умовах новітньої управлінської парадигми Дороніна О.А. немає Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку українська 2018 стаття 172
Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад мотивування персоналу в умовах нової економіки та обґрунтуванні сучасних напрямів трансформації управлінських підходів до мотивування персоналу

149 Дороніна Ольга Анатоліївна Регіональний вимір гідної праці в Україні: оцінка складових та моніторинг змін Дороніна О.А. немає Вісник соціально-економічних досліджень українська 2018 стаття 184
У статті розглянуто питання вимірювання гідної праці в регіонах України

150 Дороніна Ольга Анатоліївна Теоретичні аспекти формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України Дороніна О.А., Якименко К.П. немає Держава та регіони українська 2018 стаття 175
У статті досліджено теоретичні основи формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України

151 Дороніна Ольга Анатоліївна Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління Дороніна О.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 149
У статті обґрунтувано роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління, а також визначено напрями її розвитку

152 Дороніна Ольга Анатоліївна Професійна освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку в системі кадрової політики держави Дороніна О.А. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 165
Статтю присвячено вивченню проблем та перспектив розвитку професійної освіти в Україні в системі державної кадрової політики.

153 Таранич Оксана Вікторівна Управління корпоративними організаційними структурами н засадах міжнародного маркетингу на світових товарних ринках Таранич А.В., Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 177
Розглянуто еволюцію поглядів на становлення корпоративного управління, визначено зв'язок між насиченістю внутрішнього ринку та зниженням прибутковості підприємств; наведено характерні риси міжнародного маркетингу, етапи його еволюції. Визначено зв’язок між комплексом міжнародного маркетингу та стратегіями охоплення світових товарних ринків.

154 Таранич Оксана Вікторівна Корпоративний сектор – джерело економічного зростання України Таранич О.В. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 153
Розглянуто особливості розвитку корпоративного сектора як джерела економічного зростання України в зв’язку з необхідністю розширеного відтворення та відбудови промисловості країни, визначено шляхи та методи залучення цільових інвестицій в умовах системної фінансової та політичної кризи

155 Таранич Оксана Вікторівна Ефективність управління об’єктами державного сектору України Таранич О.В., Ярошенко О.П немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 126
Розглянуто питання щодо підвищення ефективності управління державними підприємствами України, проведено аналіз показників розвитку державних підприємств за період з 2016 до 2018 рр., визначено базові принципи управління об’єктами державного сектору України

156 Таранич Оксана Вікторівна Корпоративний сектор: тенденції розвитку в Україн Таранич А.В., Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 123
В роботі розглянуто питання розвитку корпоративного сектора України й особливості його державного регулювання, проведено аналіз макроекономічний показників, що характеризують розвиток підприємств корпоративного сектора в Україні, визначено базові вектори розвитку корпоративного сектора України

157 Таранич Оксана Вікторівна Запровадження бренд-менеджменту: практика міста Вінниця Ситник Л.С., Таранич О.В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2017 стаття 154
У статті розглянуто теоретичні аспекти оцінки вартості брендів, алгоритм їх розробки, а також практичні аспекти використання бренд-менеджменту. Проаналізовано стан поширення продукції регіонального виробництва. На основі PEST і SWOT-аналізу виявлені основні позитивні фактори ситуації і проблематика

158 Таранич Оксана Вікторівна Формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 194
Визначено умови формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі. Досліджено характер глобальної конкуренції, яка набуває вид кооперації та співробітництва як серед виробників, так і між виробниками та споживачами

159 Таранич Оксана Вікторівна Особливості формування конкурентних переваг розвинених країн на світовому ринку Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 144
Наведено сучасні тенденції розвитку світовому ринку, які визначають рівень міжнародної конкурентоспроможності розвинених країн світу: лібералізація світової торгівлі; вирівнювання позицій розвинених й індустріальних економік, їх загальне дистанціювання від економік країн з повільним зростанням; інформаційна економіка та зростання частки послуг у структурі світової торгівлі

160 Шаульська Лариса Володимирівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Шаульська Л.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 149
У монографії розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів

161 Шаульська Лариса Володимирівна The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics Kozlovskyi S., Shaulska L., Butyrskyi A., Burkina N., Popovskyi Y. немає Innovative Marketing англійська 2018 стаття 213
The article presents a methodology for developing the marketing strategy for making optimal managerial solutions by means of smart analytics

162 Шаульська Лариса Володимирівна Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model Savchenko M., Shaulska L., Shkurenko O., Sarkisyan L. немає SHS Web of Conferences 67 англійська 2019 стаття 174
The article examines the methodological approaches to the assessment of the labour potential of the socio-economic system

163 Шаульська Лариса Володимирівна Innovative employment in the structure of the modern labor market Shaulska L., Yakymova N., Krymova M. немає EJTS European Journal of Transformation Studies англійська 2020 стаття 171
The article explores the specificites and common features of development of modern labor markets of Ukraine and Poland and determines that the expansion of the innovative type of employment is a productive solution of typical problems

164 Шаульська Лариса Володимирівна Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці Шаульська Л.В., Якимова Н.С. немає Схід українська 2017 стаття 219
У статті досліджується сучасна проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці

165 Шаульська Лариса Володимирівна Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики Якимова Н.С., Шаульська Л.В. немає Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки» українська 2018 стаття 221
У статті визначено пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики

166 Шаульська Лариса Володимирівна Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання Шаульська Л.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 201
У статті визначено пріоритетні напрями регулювання людських ресурсів нової економіки

167 Бей Ганна Вадимівна Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів Бей Г.В., Середа А.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 138
В статті розглянуто загальносвітові тенденції суттєвих технологічних змін у сфері HR-менеджменту, проаналізовано глибину проникнення передових технологій в основні бізнес-процеси, висвітлено позитивні та негативні ефекти трансформації професійної діяльності людей. Визначено передові драйвери розвитку сфери праці в контексті пришвидшення темпів цифровізації економіки та їх вплив на кількісні і якісні характеристики пропозиції людського капіталу, що призводять до необхідності перегляду існуючих HR-технологій та їх удосконалення на основі технологій штучного інтелекту, доповненої реальності, хмарних сервісів тощо.

168 Клочковський Олександр Владиславович Необхідність розвитку фермерської кооперації в Україні Клочковська В.О., Клочковський О.В. немає Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця українська 2017 стаття 174
Українські фермерські господарства ведуть свою підприємницьку діяльність у складних економічних, соціальних, правових та політичних умовах. Про це свідчить тенденція до зменшення кількості господарств по Україні. Тому вони об’єднуються у кооперативи, що значно підвищує конкурентоспроможність фермерських господарств на ринку

169 Клочковський Олександр Владиславович Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення Клочковська В.О., Клочковський О.В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2017 стаття 164
У статті розкривається роль зеленого туризму у вирішенні ряду демографічних проблем, що мають місце у сільській місцевості. Наголошується на популяризації цього виду туризму як передумови забезпечення високого рівня зайнятості внаслідок розвитку несільськогосподарської діяльності

170 Клочковський Олександр Владиславович Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області Клочковський О., Клочковська В. немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2019 стаття 167
Розглянуто питання використання потенційних можливостей туристичнорекреаційних ресурсів, підприємств туристичного бізнесу й історико-культурного потенціалу Вінницької області. Це дозволить не лише поліпшити економічний стан, але й вплинути на соціальний рівень життєзабезпечення та розвиток інфраструктури у регіоні. В умовах трансформаційних змін в економіці туристичний бізнес є перспективним з погляду динамічності розвитку та потенційної прибутковості, а його безпосередній розвиток у регіоні веде до підвищення конкурентоспроможності держави. Йдеться про стратегічний розвиток туристичної сфери Вінницької області й визначено базисну умову – це аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на розвиток галузі

171 Клочковський Олександр Владиславович Соціальний потенціал розвитку регіону: Гендерно-віковий аспект В.О. Клочковська, О.В. Клочковський, Н.П. Гуцуляк немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 151
Розглянуто питання впливу соціального потенціалу, а саме його гендерно-вікової складової на розвиток регіону. У статті зазначено, що соціальний потенціал являється сукупністю факторів та елементів, які визначають соціальну активність населення регіону та забезпечують можливість досягнення високих результатів у трудовій, соціально-політичній, економічній та інших сферах. У свою чергу гендерно-вікова складова є результатом дії багатьох факторів. З яких у першу чергу виділяються демографічні (народжуваність, смертність, міграційні процеси), історичні (традиції, сімейні цінності, культура) та соціально-економічні (рівень життя населення, рівень доходів, побутові умови та ін.).

172 Тахтарова Клавдія Анатоліївна ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Тахтарова К.А. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 128
У даній публікації показано взаємозв'язок між внутрішнім валовим продуктом, чисельністю населення країни та безробіттям, їхня залежність один від одного

173 Тахтарова Клавдія Анатоліївна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Калініна С.П., Тахтарова К.А. та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 146
Розглянуто сутність процесу становлення системи міжнародних трудових комунікацій, яка полягає в тому, що у сучасному світі активно відбувається формування нового багатопланового процесу прийняття рішень на наднаціональному рівні з новим складом учасників і розподілом обов’язків та відповідальності між ними

174 Тахтарова Клавдія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ З ДЕЯКИМИ КАТЕГОРІЯМИ БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ Тахтарова К.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 131
У публікації розглянуто проблеми, пов'язані з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб Донецької, Луганської областей, АР Крим та військовослужбовців, звільнених у запас із зони антитерорестичної операції, проведеної на Сході України.

175 Тахтарова Клавдія Анатоліївна Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи Калініна С.П., Тахтарова К.А. та ін. Київ немає українська 2018 монографія 130
В публікації розкрито проблеми структурної перебудови ринку праці та основні аспекти включення України до міжнародного ринку праці в умовах глобалізації та інституційну складову трансформаційних перетворень ринку праці України

176 Якимова Наталія Сергіївна Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці Якимова Н.С., Шаульська Л.В., Дороніна О.А. немає Вісник КНУТД. Серія Економічні науки українська 2019 стаття 157
Метою дослідження є формування механізму забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці; актуальним завданням в цьому контексті є аналіз альтернативних професійно-освітніх траєкторій та пошук чинників забезпечення їх продуктивності. У процесі дослідження використано методи аналізу, синтезу, порівняння, системного аналізу, абстрагування та логічного узагальнення – для розробки механізму забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості. Обґрунтовано, що значне підвищення рівня зайнятості населення в секторі послуг потребує розробки дієвої державної політики на ринку праці щодо відстеження змін у попиті та формування інноваційного професійно-освітнього потенціалу населення, що забезпечить використання отриманих знань, умінь та навичок.

177 Якимова Наталія Сергіївна Економічні індикатори трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку прац Якимова Н.С. немає Підприємництво та інновації українська 2019 стаття 158
У статті досліджено, вивчено та систематизовано економічні інтереси основних суб’єктів ринку праці, а також виокремлено економічні індикатори трансформації їх поведінкових моделей. Економічні інтереси основних суб’єктів ринку праці (працівників, роботодавців, держави) згруповано у спільні інтереси для всіх суб’єктів та особисті (специфічні) інтереси. Для кожного з суб’єктів ринку праці виокремлено напрями та економічні індикатори визначення рівня реалізації інтересів суб’єктів ринку праці.

178 Якимова Наталія Сергіївна Світова практика функціонування систем страхування по безробіттю в умовах трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці Якимова Н.С. немає Бізнес-навігатор українська 2019 стаття 173
У статті проведено дослідження світової практики функціонування систем страхування по безробіттю в умовах трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Встановлено, що трансформація поведінкових моделей суб’єктів ринку праці викликає певні економічні та соціальні наслідки. За умов виникнення певних невідповідностей між отриманими знаннями, вміннями та навичками індивідів та вимогами роботодавців, що висуваються до професійно-кваліфікаційного рівня працівників, виникає таке явище як безробіття. Наявність в Україні такого явища, як безробіття, потребує вжиття ефективних заходів державної політики у сфері соціального захисту безробітних

179 Якимова Наталія Сергіївна Механізм підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці в новій економіці Якимова Н.С. немає Ринок праці та зайнятість населення українська 2019 стаття 141
. У статті запропоновано механізм підвищення конкурентоспроможності робочої сили, особливістю якого є двовимірний принцип побудови – як управлінської системи і як процесу, цільове спрямування на охоплення методами підвищення конкурентоспроможності всіх категорій громадян (як традиційних, так і специфічних груп населення), а також диверсифікація джерел фінансування.

180 Польовий Микола Анатолійович Основные черты синергетической компоненты внутриполитических конфликтов в современном глобализованном мире Польовий М. А. Одеса Політікус російська 2015 стаття 195
Статтю присвячено аналізу синергетичного трактування сучасних соціально-політичних конфліктів. Оцінюється ступінь вірності мальтузіанського та неомальтузіанського трактувань внутрішньополітичних конфліктів в умовах сучасного глобалізованого світу. Запропоновано модифікацію неомальтузианської синергетичної моделі, що враховує тісний взаємозв'язок держав в умовах глобалізації

181 Польовий Микола Анатолійович Проблеми врахування дій громадянського суспільства під час побудови прогнозів агроз стабільності політичного процесу Польовий М. А. Одеса Політікус українська 2015 стаття 149
Метою статті є аналіз методичних проблем модифікації прогнозів стабільності політичного процесу на основі синергетичних моделей, пов'язаних із зростаючим впливом чинника дій громадянського суспільства. Проаналізовано прогностичні властивості моделей, які враховують різні варіанти демографічного параметра порядку, що є найбільш застосовуваним у сучасних синергетичних моделях соціально-політичної динаміки

182 Польовий Микола Анатолійович Нейромережеве моделювання функціонування міжнародних регіональних спільнот на прикладі ЄС Польовий М. А. Одеса Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 166
Статтю присвячено аналізові можливостей здійснення нейромережевого моделювання політичних процесів, які протікають в рамках міжнародних регіональних спільнот. Прикладом для застосування методики побудови нейромережевої моделі обрано Євросоюз

183 Польовий Микола Анатолійович Synergetic modification of J. Davies’ model for simulation of “sudden” formation of protest activity Polovyi M., Gadgieva D. Turin Athenaeum англійська 2015 стаття 163
The paper assesses suitability of J. Davies’ model for simulation of protest activity. The authors make an attempt to show proximity of J. Davies’ model and synergetic paradigm of the order parameter. The authors' modification of J. Davies’ model was given to display dissipative formation of short-term protest activity. Special role of current expectations and beliefs of population in formation of a protest was noted. In proposed modification of J. Davies’ model we offer to consider ratio of negative expectations and related political reality

184 Польовий Микола Анатолійович Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі Польовий М. А. Одеса Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 161
Стаття присвячена аналізу гіпотези щодо наявності причинно-наслідкового зв'язку між розвитком сучасних форм міжнародного тероризму та розвитком різноманітних форм глобального громадянського суспільства

185 Неприцька Тетяна Іванівна Instrumental influence of political myths on the formation of the political and cultural space С.Г. Денисюк, Т.І. Неприцька Bydgoszcz Instrumental influence англійська 2016 стаття 177
The essence of political myths, their structure and key functions have been analyzed in the article. The peculiarities of the political myths’ creation in the Ukrainian society have been also characterized. It has been determined that political myths are an effective tool of influencing the political culture and consciousness of the citizens and that they are being used by the present-day Ukrainian politicians in order to gain and keep power. The attention to the predominantly destructive role of political myths in the development of modern Ukrainian society has also been drawn in the article

186 Неприцька Тетяна Іванівна The peculiarities of Great Britain in the context of European integration T Neprytska, O Neprytskyi Вінниця Політичне життя англійська 2016 стаття 170
The article analyses Great Britain’s specifics in the context of European integration. The key factors, which separate the United Kingdom from its continental neighbours, are its being an island state, having a historical past of a great superstate, strong and long-lasting relations with the USA. All these factors had their specific impact on forming Great Britain’s unique political attitude and behaviour. They have also determined a multi-vector British identity for the British see themselves as a part of a British nation, a part of a Trans-Atlantic alliance as well as a part of a large European community. In the last decades an ethnic component of the identity has become significant. Thus, such identity levels as national, ethnic and pan European have been singled out. The Maastricht Treaty was perhaps the key element of certain finalizing of the European integration process as it de-facto created the European Union that we know today

187 Неприцька Тетяна Іванівна Problems of E-Governance Implementation in Ukraine Svitlana Denysiuk, Tetyana Neprytska Київ Український часопис міжнародного права англійська 2017 стаття 167
The article analyses the essence and perspectives of e-governance development in Ukraine. The factors that limit the introduc- tion of e-governance in Ukraine have been determined. Attention is paid to the model of improvement of e-governance at various levels of communication between the authorities and the citizens

188 Неприцька Тетяна Іванівна Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів Денисюк С. Г., Неприцька Т. І, Денисюк А. В. Одеса Society, Politics, Administration in Central Europe українська 2017 стаття 160
Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційованим співтовариством, в якому виокремлюються угруповання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ. Підкреслюється, що віртуалізація суспільно-політичного життя, глобальні зміни в соціальній організації суспільства на різних рівнях і посилення маніпулювального впливу інформаційно-комунікативних технологій, ЗМІ на громадську думку створили сприятливий ґрунт для вагомого впливу хакерів на політичні процеси. Відзначається, що хакерство може проявлятись у конструктивній (хактивізм) і деструктивній (кібертероризм) політичній діяльності

189 Неприцька Тетяна Іванівна Вплив виходу великої Британії з ЄС на інтеграційні процеси в Європі Неприцька Т. І. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 151
Результати референдуму в Британії, котрий відбувся в червні 2016 року та в результаті якого більшість населення проголосувала за вихід з ЄС, сколихнули не лише самих британців, а й отримали світовий резонанс. Брекзіт не лише поставив політиків у дещо глухий кут, адже зараз вперше ініційовано процедуру виходу з ЄС, що неминуче ставить цілий ряд питань економічного, політичного та юридичного характеру. Окрім того, непокоїть сам факт Брекзіту, тобто факт того, що існує країна, котра добровільно відмовилася від членства в ЄС при тому що всім відомо, що умови членства є досить жорсткими та більшість країн Європи, котрі поки не мають членства, докладають чимало зусиль, щоб дані умови виконати

190 Неприцька Тетяна Іванівна Ініціатива Європейської Комісії е-Європа–інформаційне суспільство для всіх (1999-2005 рр.) Києнко-Романюк Є., Неприцька Т. Вінниця Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія англійська 2018 стаття 196
У статті досліджується процес впровадження ініціативи Європейської Комісії «Е-Європа–інформаційне суспільство для всіх» в контексті функціонування соціуму та органів управління наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст. Ініціатива «е-Європа» мала публічне значне і соціальне ідеологічне навантаження та стартувала як модель з акцентуванням соціальних пріоритетів, проте з часом еволюціонувала до орієнтації на підвищення ефективності економіки та публічних послуг. Це дало можливість «е-Європі» бути впровадженою в життя, при тому, що жодних фінансових засобів на її виконання не передбачалося

191 Неприцька Тетяна Іванівна Рецентралізація в Угорщині: наслідок становлення авторитарного режиму чи економічно обґрунтований крок? Неприцька Т. І., Неприцький О. А., Києнко-Романюк Є. С. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 166
В статті аналізуються причини та передумови процесу рецентралізації в Угорщині, котрий відбувається з 2010 року. Висвітлено законодавчий, економічний та політичний аспекти функціонування децентралізованої Угорщини. Було вказано, що в Угорщині спостерігалась дуже сильна фрагментація управління, що перешкоджало ефективному наданню адміністративних послуг на місцях. Окрім того, мала місце невідповідність між широкою автономією закріпленою на законодавчому рівні, недостатністю фінансових ресурсів на реалізацію усіх наданих повноважень та відносно сильною політичною залежністю від провідних національних партій

192 Неприцька Тетяна Іванівна Політична відповідальність української владної еліти Корнієнко В. О., Неприцька Т. І. Вінниця Видавництво ВНТУ українська 2018 монографія 147
В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження політичної відповідальності, здійснено комплексний аналіз виникнення та розвитку цього інституту у світовій і вітчизняній політичній науці. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що дослідження формує цілісне уявлення про сутність, ознаки, види, призначення та механізм політичної відповідальності української владної еліти

193 Неприцька Тетяна Іванівна Поширення поглядів дисидентів в умовах цензури Неприцька Т. І. Вінниця Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст українська 2018 стаття 145
Обмеження свободи слова та свободи друку є однією з характерних особливостей авторитарних та тоталітарних країн. Не обрана демократичним шляхом влада змушена тримати населення у покорі і обмежувати вільне поширення інформації, а особливо–розповсюдження думок, що не співпадають із позицією правлячої еліти та підривають її панування у суспільстві

194 Неприцька Тетяна Іванівна Оцінка результатів президентських виборів в Україні 2019 року міжнародними спостержними місіями Неприцька Т. І. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця українська 2018 стаття 216
Президентська виборча кампанія 2019 року в Україні по багатьох аспектах стала унікальною в історії українських виборів. Це і найбільша кількість зареєстрованих кандидатів у першому турі, і безпрецедентно великий відсоток голосів відданих за переможця виборчих перегонів та, власне, і нестандартна для політика біографія та життєвий шлях фаворита

195 Неприцька Тетяна Іванівна Популяризація польської мови в світі в контексті національного брендингу наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст. Неприцька Т. І., Неприцький О. А. Вінниця Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського українська 2018 стаття 172
Актуальність теми дослідження зумовлена, окрім наукового інтересу, великим суспільно-політичним значенням теми формування мовно-інформаційних просторів на початку третього тисячоліття. Мета статті дослідити політику польської держави спрямовану на популяризацію польської мови в світі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття і розширення польськомовного інформаційного простору. Вихідні позиції для популяризації польської мови в світі базувались на розумінні того, що мова повинна виконувати не лише комунікативні, але й цілий ряд соціальних функцій: зміцнювати відчуття єдності і власної значимості у носіїв мови, розповсюджувати певний світогляд, полегшувати життя полякам за кордоном.

196 Неприцька Тетяна Іванівна Розширення можливостей досягнення гендерного паритету в політиці в контексті децентралізації влади в Україні Неприцька Т. І., Неприцький О. А. Вінниця Політичне життя українська 2020 стаття 194
Процес децентралізації є багатогранним та складним. Передача владних повноважень вимагає від громад вищого рівня продуктивності та результативності їх діяльності. Разом із запровадженням децентралізації, зростає роль органів місцевого самоврядування, адже саме вони стають первинною та чи не найголовнішою ланкою, котра відповідає за добробут та спроможність своєї громади. Проекти та програми міжнародної технічної допомоги відіграють важливу роль у впровадженні реформи, надаючи консультаційну, експертну, організаційну та фінансову допомогу

197 Чальцева Олена Михайлівна Оnline практики публічної політики в Литві та Україні Чальцева О.М., Швець К.А немає Політичне життя українська 2020 стаття 198
У статті досліджено вплив оnline практик взаємодії державної влади та громадянського суспільства на процес формування публічної політики на прикладі перехідних систем Литви та України. Визначено, що впровадження у публічну політику оnline-практик у Литві забезпечує модернізацію процесу державного управління відповідно до нових умов інституціонального розвитку; сприяє підвищенню ефективності і дієвості інститутів влади та держави; створюються умови для відкритого і прозорого державного управління, а також створюється можливість стійкого зворотного зв’язку між владою та бізнесом і громадянами. Виявлено, що Україна активно включилася в інтерактивний процес, що можна віднести до позитивних ефектів інституціоналізації публічної політики

198 Чальцева Олена Михайлівна ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНИХ АКТОРІВ Чальцева О. М. немає EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE українська 2017 стаття 160
На сучасному етапі в демократичних системах відбувається інституціональне оформлення та впровадження нових механізмів взаємодії влади та суспільства, спостерігається активне включення громадян до процесу управління, створення нових видів співпраці та формування нового простору публічної політики, сконструйованого не тільки за траєкторією «згори– вниз», але й за траєкторією «знизу – вгору». Інституціоналізація громадянського діалогу і співпраці з владою у країнах, де цей процес активно й успішно реалізовується, має не тільки хабітуалізований, але й формально-правовий характер.

199 Кокорський Валентин Францович Генералізована довіра як моральна цінність в системі вартостей українського суспільства Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. немає Політичне життя українська 2016 стаття 152
У статті досліджуються місце та стан генералізованої довіри у ціннісній системі вітчизняного соціуму, його чинники і перспективи. В ході аналізу були використані результати Європейського соціального дослідження за 2005-2011 роки. Автори спиралися на підхід, який розробили Е. Бенфілд, А. Селігмен, Ф. Фукуяма і Е. Усланер. Зроблено висновок, що перехід від партикуляризованої до генералізованої довіри відбувається через залученість громадян до діяльності громадських організацій, орієнтованих на доброчинність і волонтерство, внесок яких у вирішення суспільних проблем більш значущий

200 Кокорський Валентин Францович Евристичний потенціал критичного дискурс-аналізу Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. немає Політичне життя українська 2016 стаття 152
Стаття присвячена місцю і ролі категорії дискурсу, а також методу критичного дискурс – аналізу в сучасних наукових працях. Автори аналізують можливості використання інструментарію критичного дискурс-аналізу (КДА) в політологічних дослідженнях. Спираючись на доробки представників КДА Т. ван Дейка (Teun van Dijk), Н. Ферклафа (Norman Fairclough), Р. Водак (Ruth Wodak), автори розглядають специфіку ресурсів критичного дискурсивного аналізу та алгоритм його використання. Робиться висновок про доцільності включення критичного дискурс-аналізу в методологічний апарат політичної науки, визначаються його основні характеристики, переваги та обмеження

201 Кокорський Валентин Францович Бюрократія як чинник стратегічності розвитку і легітимності влади в Україні Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. Луцьк V Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша українська 2016 стаття 202
У статті висвітлено теоретичні засади, об’єктивні передумови виникнення і значення бюрократії як специфічного суспільного інституту, охарактеризовано його місце і роль в інституціональній структурі суспільства. Показано багатофункціональність бюрократії і широкоспекторність її завдань, базові принципи організації та функціонування. Основне місце приділено особливостям української бюрократії, її специфічним рисам, ознакам і взаємозв’язкам з політикою і бізнесом.

202 Кокорський Валентин Францович Революція та легітимність влади Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. Вінниця Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини українська 2016 стаття 165
У статті розглянуто особливості революційних процесів, представлено авторське бачення шляхів та методів забезпечення легітимності українських владних інституцій на основі наявного міжнародного досвіду та світових тенденцій щодо взаємопов’язаності легітимаційних дій та процедур з проблематикою становлення дієвих та впливових інституцій громадянського суспільства

203 Кокорський Валентин Францович Політична наука в Україні 1991-1996 рр В.Ф. Кокорський, Ю.О. Коваль Київ немає українська 2016 стаття 163
Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці ХХ ст. до сьогодення.

204 Кокорський Валентин Францович Волонтерство і довіра Кокорський В.Ф. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 161
Однією з проблем розвитку вітчизняного соціуму є формування громадянської політичної культури. Як зазначають дослідники трансформаційних процесів, саме її стан суттєво впливає на становлення сучасних інститутів політичної системи, і тільки вона робить демократію усталеною. Визначаючи культурні цінності, що сприяють розвитку останньої, науковці завжди згадують довіру, яка, на думку багатьох з них, взагалі є ключовою характеристикою політичної культури. Адже саме через неї посилюється зв’язок між індивідом і спільнотою, зростає почуття єдності, можливості для кооперації

205 Кокорський Валентин Францович Динаміка генералізованої довіри і волонтерство в Україні після Революції Гідності V.F. Kokorskiy, O.I. Kokorska немає Політичне життя українська 2018 стаття 179
У статті досліджуються проблема поширення узагальненої довіри в українському суспільстві як основи його солідарності та формування соціального капіталу, впровадження ефективної комунікації між громадянами і владою, суб’єктами влади, різними прошарками соціуму. В ході аналізу використовуються результати моніторингу Інституту соціології НАН України за 2014-2017 рр. На їх основі доводиться, що саме новітній волонтерський рух, який почав набирати сили з часів Євромайдану, Революції Гідності та початку військових дій на сході нашої країни, став чинником формування у суспільстві клімату довіри. Завдяки йому вона виявила себе як моральна цінність і віра у те, що її заслуговують особисто незнайомі люди, оскільки поділяють з нами фундаментальні моральні приписи і не прагнуть нас обдурити.

206 Кокорський Валентин Францович Мережа впливу Юлії Тимошенко у Вінницькій області напередодні виборів до парламенту 2019 р Кокорський В.Ф. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 стаття 156
Ставлячи за мету визначення потенціалу Ю. Тимошенко на Вінничині перед парламентськими виборами 2019 р. ми підтримуємо визначення політичної мережі або мережі впливу як набору відносно стійких неієрархічних взаємозалежних відносин, що поєднують множину акторів, які поділяють спільні інтереси щодо політики і обмінюються ресурсами для досягнення визначеної мети шляхом налагодження відносин співробітництва. Вона сформована навколо обласного представництв партії та депутатського корпусу, представленого в місцевих радах регіону. За даними «Опори», партійна організації ВО «Батьківщина» в області включає 772 осередки і є п'ятою за розгалуженістю в Україні

207 Кокорський Валентин Францович Довіра у сучасних суспільно-політичних процесах України в ХХІ ст Кокорський В.Ф. Вінниця немає українська 2019 монографія (розділ) 157
Однією з проблем розвитку вітчизняного соціуму є формування узагальненої довіри, через яку посилюється зв’язок між індивідом і спільнотою, зростає почуття єдності, можливості для кооперації. Вона особливо загострюється в умовах надзвичайно динамічного сучасного світу, де спостерігається посилена соціальна фрагментація, руйнація звичних соціальних норм, ускладнення етнічних та релігійних процесів, розпад традиційних ідентичностей. Соціокультурна реальність сьогодення має все більш невизначений та нестабільний характер, коли саме наявність довіри, чітко пов’язаної зі взаємними очікуваннями, зобов’язаннями, залежностями, відповідальністю, ризиком, механізмом соціального порядку, співвідноситься з відчуттям захищеності та надійності, ефективною взаємодією попри невизначеність та ризик

208 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш The universalistic concept of science in the philosophical and theological doctrine of Karol Wojtyla - John Paul II Modrzejewski, Arkadiusz Górzna, Sylwia Polska: Uniwersytet Gdański Modrzejewski and Górzna/European Journal of Science and Theology англійська 2012 стаття 174
The voice of Karol Wojtyla, better known as John Paul II, is very important among contemporary theologians and Catholic philosophers. Many times the Pope paid attention to scientific issues, i.e. scientific and technological development and its ethical consequences, relation between cognition and faith as well as the mission of the Science. His concept is becoming a universalistic idea, in its philosophical and ethical sense as well as in an institutional one. He often pointed at the universalistic character of Science in his papal documents and speeches. The core of Science is expressed by the postulate of searching a universal and absolute truth. It is a mission of humanities as well as sciences

209 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Aksjologiczna jedność a kulturowa różnorodność Europy w świetle filozofii społecznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II Modrzejewski, Arkadiusz немає Studia Gdańskie англійська 2009 стаття 166
немає

210 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Kościół a polityka. Rozważania wokół aktywności politycznej duchowieństwa rzymskokatolickiego podczas wyborów prezydenckich 2010 roku Modrzejewski, Arkadiusz Polska: Uniwersytet Gdański Środkowoeuropejskie Studia Polityczne англійська 2010 стаття 162
немає

211 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Sustainable Development's Issues in the Light of Karol Wojtyła – John Paul II's Political Philosophy and Theology Modrzejewski, Arkadiusz Polska: Uniwersytet Gdański PROBLEMY EKOROZWOJU – PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT англійська 2013 стаття 173
Philosophical and theological thought of Karol Wojtyła – John Paul II was also concerned with ecological issues. Generally, it is a part of his ethical and moral consideration, becoming important element of his political philosophy and theology. Personalistic hermeneutics is a key for understanding his sustainable development conception. It sees a fundamental criterion of ethical and moral evaluation of diverse forms of activity in human being. Firstly, pro-ecological activity means directing human being towards good. Pope John Paul II noticed many dangers for man and environment. He was convinced that whole international community should be involved in finding solutions

212 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Towards European nation political fiction or political realism? Modrzejewski, Arkadiusz Polska: Uniwersytet Gdański European Journal of Science and Theology англійська 2013 стаття 143
The idea of European nation was created by Richard Coudenhove-Kalergi, an Austrian aristocrat and promoter of European integration. His idea was based on certainty that European nation is a virtual fact (being). He regarded nation as a cultural community but he was convinced that the Europeans should build a common state – federation or confederation. When Kalergi formulated his concept, the idea of European nation had strong concurrent – rising nationalisms which were real barrier for integration projects. Generally, industrial – modern civilization was not a good period for universalizing and integrating activity. Nation state was uniformizing power which superseded universal community as well as regional and local societies. But transformation of civilization: from industrial to post-industrial and its political and cultural consequences, e.g. European integration, gives us a new opportunity and has changed our understanding of identity issues. That is why we should reconsider the i

213 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Deficit of truth in mass media and its consequence for a political and international sphere Modrzejewski, Arkadiusz Polska: Uniwersytet Gdański MEGATRENDS AND MEDIA англійська 2013 стаття 252
In this paper I am considering the political and international consequences of departing from the principle of truth in mass media. Based on the premises of correspondence theory of truth and its ethical implications, I assume that truth is the fundamental objective of communicative activities, including the media ones. Rejecting the principle of objectivism and objective truth in mass media is a result of their commercialization and accepting post-modernist viewpoint which perceives truth as a tool of trouble and threatens freedom. As a consequence of the phenomenon of departing from truth the crisis of civic political culture and universal values occurs

214 Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш Effects of the (Eletronic) media on cognitive processes Modrzejewski, Arkadiusz Gálik, Slavomír Polska: Uniwersytet Gdański European Journal of Science and Theology англійська 2014 стаття 241
Authors of this paper argue that the process of recognition is not a simple correspondence between recognising subject and recognised object. According to them, language plays an important role in a process of recognition. Language as a system of signs signifies sensory perceptions otherwise viewed as a mixture of closely unidentified notions. It mediates and creates reality in a certain way. As well as being a system of signs, language is a communication medium. Similarly, but in a broader sense, media, such as print and electronic media, constitute also a semiotic and communication system. Every medium, by its nature (technological structure) has a different effect on man‟s recognition, for example, print strengthens a distance, visual imagination and abstract recognition. Electronic media strengthen hypertext and rhizomatic way of recognition with its own possibilities and risks. Possibilities may be represented by rapid gathering and hypertext interlinking of information, risks are

215 Климчук Олександр Васильович ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Климчук О. В. немає немає українська 2016 стаття 128
немає

216 Климчук Олександр Васильович СТРАТЕГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Климчук О. В. Вінниця ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ українська 2019 стаття 150
Вміщені у збірнику доповіді розкривають різноманітні аспекти економічного розвитку України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління. Серед об’єктів наукових досліджень: звіт про управління як елемент системи звітності підприємств; тенденції розвитку мобільного банкінгу; пріоритети та виклики діджиталізації у сфері фінансових послуг; сучасні моделі корпоративного та державного управління; цифровий маркетинг; гендерна рівність жінок і чоловіків та інші.

217 Климчук Олександр Васильович РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Климчук О. В. Київ П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДКРИТІ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧІ СИСТЕМИ (19-21 травня 2020 року) українська 2020 стаття 134
Збірник містить тексти доповідей учасників п’ятої міжнародної науковопрактичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи". Доповіді присвячені теоретичним, методологічним і практичним питанням керування з випередженням, еволюції, стабілізації та самоорганізації відкритих систем довільної природи

218 Климчук Олександр Васильович РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ: ДОСВІД ЄС ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ Климчук О. В. та ін. Київ АГРАРНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ українська 2019 монографія 177
У колективній монографії розглянуто історичні, сучасні і майбутні аспекти формування та реалізації Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП ЄС). Досліджено основні результати реформ в процесі еволюції європейської аграрної політики, викладено причини перманентних змін в основних засадах САП ЄС. Проаналізовано екологічну та соціальну складові САП ЄС з врахуванням викликів глобалізації та в контексті Цілей сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність врахування науково-практичних досягнень САП ЄС в національній аграрній політиці

219 Климчук Олександр Васильович Державне регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив: світовий досвід та дороговкази для України Ходаківська, О.В. Климчук, О.В. Полтава АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ українська 2019 монографія 136
У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати досліджень сучасного стану використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій. Наведено економічні, соціальні та правові проблеми використання альтернативних джерел енергії. Розглянуто питання щодо агроекологічних особливостей та перспектив використання альтернативних джерел енергії в сучасних умовах. Визначено проблеми та перспективи технологічних і технічних рішень в галузі альтернативної енергетики. Досліджено напрями вдосконалення використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій. Розкрито використання вітчизняного і зарубіжного досвіду у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій

220 Климчук Олександр Васильович Конкурентноспроможне виробництво біопалив як приорітетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. немає Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова українська 2016 стаття 186
Здійснено аналіз енергомісткості ВВП України за 14-річний період та проведено порівняння із середньосвітовими показниками. Указано на необхідність розвикту конкурентоспроможного виробництва біопалив для зростання енергоефективності національної економіки. Акцентовано увагу на державному сприянню співробітництву з розвинутими країнами у сфері розробки та впровадження сучасних високоефективних технологій виробництва біопалив у нашій країні, доводячи їхні технічні та економічні показники до рівня світових стандартів

221 Климчук Олександр Васильович РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ Климчук О. В. Вінниця немає українська 2017 монографія 155
В монографії висвітлено питання оптимізаційних напрямків використання енергетичних ресурсів, економіко-екологічних і нормативно-правових аспектів розвитку виробництва біопалив та пріоритетних засад формування і механізмів регулювання біопаливної індустрії на світовому рівні та в Україні зокрема. Сформульовано концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні, функціональність інноваційного забезпечення у становленні біопаливного виробництва та дієвість кластерних підходів у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив в умовах розвитку ринкових відносин. Здійснено аналіз національного енергоспоживання та ефективності виробництва різних видів біопалив на регіональному рівні та в розрізі природно-економічних районів України. Розглянуто специфіку створення сировинної бази для формування конкурентоспроможного виробництва біопалив та розроблено стратегічні принципи становлення й розвитку біопаливної індустрії в Україні.

222 Климчук Олександр Васильович Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2016 стаття 170
Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій регулятивної політики на світовому енергетичному ринку та виявленні дієвих шляхів зростання енергоефективності економіки України. Здійснено аналіз основних напрямків розвитку енергетичної політики у світі та встановлено пріоритетний напрямок розвитку енергетики України на основі біопаливної індустрії. Обґрунтована актуальність того, що в Україні одним із головних напрямків подолання енергетичної кризи, забезпечення оздоровлення економіки та стійкого зростання валового внутрішнього продукту є перехід до промислового використання біопалив. Процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб підвищення рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями. Зазначено, що державі необхідно провадити інформаційну підтримку виробників біопалива, визначаючи їх ринковий асортимент та рекомендуючи найвигідніших ділових партнерів. Збільшення виробництва біопалив в Україні буде виступати фундаментальним фактором у забезпеченні

223 Климчук Олександр Васильович Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2016 стаття 147
Метою статті є вивчення світових тенденцій розвитку інноваційних процесів та створення кластерних структур для розробки методологічних засад формування конкурентоспроможного виробництва біопалив. Висвітлено кластерні підходи у веденні світової комерційної діяльності, які створюють ефективні механізми й інструменти для стимулювання інноваційно-інвестиційного регіонального розвитку та характеризуються своєю актуальністю для української економіки. Акцентується увага на тому, що кластеризація виступає одним із ключових інструментів структурування енергетичного ринку, комплексного використання потенціалу галузі біоенергетики, управління економічною політикою перерозподілу доданої вартості, здійснення зростання інвестиційної привабливості біопаливної індустрії в нашій країні.

224 Климчук Олександр Васильович СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Климчук О. В. немає Вісник Черкаського університету українська 2018 стаття 152
У статті обґрунтовано стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України. Виявлено слабкість енергетичної системи нашої держави у зв’язку із зростанням цін на більшість традиційних джерел енергії, які становлять основу в структурі національного енергоспоживання. Окреслено процеси ефективного проведення енергозбереження та найбільш впливові фактори у формуванні енергетичної сфери країни. Висвітлено стійку світову тенденцію до стабільного зростання частки відновлюваних енергоносіїв для оптимізації загальної структури паливно-енергетичного балансу. Визначено основні аспекти та методологічні положення щодо забезпечення енергетичної безпеки держави.

225 Климчук Олександр Васильович ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Климчук О. В. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики українська 2016 стаття 151
В статті розкрито сутність державної регуляторної політики у забезпеченні прискореного економічного зростання. Зазначено, що ефективне регулювання передбачає створення сприятливих умов для протікання процесів саморегулювання розвитку, за рахунок використання організаційних, економічних та правових механізмів впливу. Акцентується увага на збалансованому забезпеченні країни енергетичними ресурсами для формування конкурентоспроможного національного виробництва на основі нарощування виробництва біопалив. При цьому процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб у підвищенні рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями, що сприятиме прискоренню розвитку та впровадженню відповідної техніки та технологій. Розвиток національного біопаливного виробництва повинен підвищити енергоефективність економіки України до показників розвинутих країн світу

226 Климчук Олександр Васильович Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2017 стаття 143
Мета статті полягає у висвітленні стратегічних принципів становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні на конкурентоспроможному рівні. Проведений всебічний аналіз наукових праць вказує на актуальність нарощування темпів розвитку біопаливної індустрії як у світі, так і в Україні. Проте низький рівень споживання та виробництва біопалива в нашій державі потребує проведення подальших досліджень стратегічного характеру. Встановлено, що формування конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні буде забезпечувати позитивні зрушення в економіко-енергетичному та агропромислово-екологічному напрямках. На основі проведеного SWOT-аналізу було оцінено внутрішні сили та систему внутрішніх недоліків, а також ресурсний потенціал агропромислового комплексу для реалізації наявних зовнішніх можливостей та протистояння різного роду загрозам, що виникають в ринкових умовах у процесі розвитку та становлення біопаливної індустр

227 Климчук Олександр Васильович Управлінські аспекти розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О. В. немає Економіка та управління АПК українська 2019 стаття 161
У контексті послаблення залежності більшості країн світу від імпорту традиційних енергоносіїв необхідним напрямом виступає комплекс системних досліджень щодо пошуку та ефективного використання відновлюваних джерел енергопостачання, зокрема розвитку біопаливної індустрії. Нагальною є необхідність паралельної реалізації політики диверсифікації постачання та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів із активним упровадженням політики конкуренції та інфраструктурних реформ у економіко-енергетичному секторі. Економічно розвинені країни приділяють значної уваги енергозабезпеченню на засадах сталого розвитку, що визначає актуальність розробки комплексної системи напрямів і пріоритетів формування енергетичної безпеки України на основі власного виробництва біопалив. Метою дослідження є науково-практичне обґрунтування й систематизація організаційно-інноваційних аспектів ефективного регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні на різних рівнях управління.

228 Рязанов Микола Романович Ринок мобільного зв’язку України: тенденції, проблеми та перспективи Болгов В.Є., Рязанов М.Р. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 159
У статті досліджено стан ринку мобільного зв’язку України, розглянуто його значення для національної економіки в сучасних умовах

229 Рязанов Микола Романович Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти Дороніна О.А., Рязанов М.Р. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 150
У статті обґрунтовано роль кадрової політики як провідного інструменту стратегічного розвитку закладу вищої освіти

230 Безгін Костянтин Сергійович ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Безгін, К.С. немає Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) українська 2020 стаття 189
Специфіка управління інноваційною діяльністю на підприємстві, а також інтенсивні соціально-економічні перетворення, що формують умови нової економіки вимагають подальшого розвитку принципів управління інноваційно-активним персоналом. Міждисциплінарна природа процесу управління інноваційно-активним персоналом, визначила необхідність конвергенції принципів управління, синергетики, організації інноваційного процесу і суб’єктності. На основі симбіотичного поєднання принципів, які представляють різні наукові напрямки, в статті отримана система ключових орієнтирів формування підприємства, що навчається на засадах нової економіки та менеджменту знань.

231 Шаульська Лариса Володимирівна ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Козловський, С.В. Шаульська, Л.В. Козловський, В.О. Мазур, Г.Ф. Жураківський, Є.С. Вінниця немає українська 2019 монографія 196
Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління економічною безпекою аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій. Досліджено концептуальні засади механізму забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Визначено сутність, принципи й особливості економічної безпеки аграрної галузі. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано класифікацію складових та загроз економічної безпеки аграрної галузі. Зроблено рекомендації щодо оцінювання економічного потенціалу аграрної галузі в аспекті забезпечення її економічної безпеки. Запропоновано методичні положення до розуміння стуності категорії «економічна безпека аграрної галузі». Розроблено економіко-математичну модель оцінювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області на основі теорії нечіткої логіки. Монографія розрахована на наукових працівників, державних службовців, економістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

232 Шаульська Лариса Володимирівна МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ Шаульська, Л.В. Савченко, М.В. Усик, І.О. Вінниця Збірник наукових праць українська 2018 стаття 152
У статті досліджені етапи зміни поглядів на економічні цикли. Визначені основні види макроекономічних циклів. Проведено оцінку рівня світової економічної динаміки з побудовою економетричної моделі світового ВВП

233 Шаульська Лариса Володимирівна Аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста як передумова реалізації стратегії розвитк Лактіонова, О.А. Шаульська, Л.В. немає Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) українська 2017 стаття 197
У статті здійснено аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста Вінниця як необхідної умови розробки концепції інтегрованого розвитку і реалізації його стратегії. Визначено інвестиційну активність міста та оцінено фіскальні можливості підвищення інвестиційного потенціалу на основі партисипативного фінансування. Показники бюджету міста порівняно з аналогічними показниками по містах в Україні. Визначено кредитоспроможність, боргове навантаження, фіскальна автономія, інвестиційна активність, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів. На основі аналізу визначено сильні і слабкі сторони, можливості і загрози

234 Шаульська Лариса Володимирівна Формування ринку компетенцій в умовах цифровізації економіки: роль служби зайнятості Шаульська Л., Бей Г, Praha Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2019 стаття 174
немає

235 Якимова Наталія Сергіївна Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці Шаульська, Л.В. Якимова, Н.С. немає Схід українська 2017 стаття 157
У статті досліджується сучасна проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці. В ході дослідження встановлено основні прояви, причини виникнення (економічні, інституційні, фінансові та соціальні) та наслідки поширення тіньової зайнятості на державному рівні, на рівні підприємства та індивіда. Проаналізовано стан та динаміку поширення тіньової зайнятості в Україні. Виявлено взаємозв'язок між структурними трансформаціями, що відбуваються на ринку праці, та тіньовою зайнятістю. Запропоновані основні напрями скорочення масштабів тіньової зайнятості (формування політики стабілізації економіки, забезпечення конкурентоспроможності економіки та можливостей для інноваційного розвитку, формування та розвиток інноваційної інфраструктури, формування конкурентоспроможності особистості та здатності до самореалізації, оновлення інструментів і методів скорочення масштабів тіньової зайнятості)

236 Якимова Наталія Сергіївна Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики Шаульська, Л.В. Якимова, Н.С. немає Вісник ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського українська 2018 стаття 142
немає

237 Якимова Наталія Сергіївна Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у вінницькій області Орєхова, Т.В. Марценюк, О.В. Якимова, Н.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 151
У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу. В ході дослідження було виявлено, що всі експерти підтримують необхідність інноваційного розвитку і намагаються постійно розвиватися в цьому напрямку за допомогою введення автоматизованих процесів виробництва, запровадження інноваційних послуг, цифровізації внутрішніх процесів, впровадження ІТ-інновацій в процеси комунікацій з клієнтами

238 Клименко Юрій Миколайович Системоутворюючі механізми практико-орієнтованих освітньо-дослідницьких мереж Клименко. Ю. М. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 166
Здійснено аналіз існуючих підходів до формування дослідницької мережі як базової складової інноваційної системи, на ґрунті якого сформульовано мету дос-лідження. Дефіновано компоненти інноваційної системи, сформульовано послідовність формування R&D-мереж. З використанням методології редукування складності син-тезовано механізм функціонування системи упра-вління інноваційною діяльністю, який (i) синхронізовано із життєвим циклом інновацій, (ii) має мережеві властивості в аспектах утворення, розвитку та підтримки сталості елементів, (iii) забезпечує виконання інфраструктурних функцій, а саме експертизу рішень актуальних проблем практики, навчання основам технологічного підприємництва, технологіям генерації ідей, підтримці мережевого розвитку та виведенню на ринок нових продуктів, (iv) орієнтований на мінімізацію ресурсного забезпечення фазових переходів інноваційного циклу. Визначено напрямки перспективних досліджень, зокрема формалізація утворення та розвитку R&D-мереж.

239 Клименко Юрій Миколайович Регіональна інноваційна система як критично необхідний складник для формування інноваційно орієнтованої економіки регіону Клименко Ю.М. Мартьянов М.П. немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2017 стаття 155
Здійснено аналіз складових елементів регіональної інноваційної системи. Обґрунтвано необхідність розбудови регіональної інноваційної системи для стимулювання інноваційного розвитку. Доведено, що політика підтримки та розвитку регіональних інноваційних систем відіграє одну з ключових ролей у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону

240 Клименко Юрій Миколайович Управління інноваціями Безгін К.С.., Клименко. Ю.М. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 152
В навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні та науково-практичні аспекті управління інноваціями. В посібнику розкрито сутність основних понять управління інноваціями, побудовано процесуальну та структурну архітектоніку інноваційної діяльності, надано характеристику типології державної підтримки інноваційних процесів, каталогізовано сучасні організаційні форми інноваційної діяльності, охарактеризовано процес управління інноваційним розвитком організації, наведено технологію управління інноваційними проектами, а також систематизовані підходи щодо оцінки ефективності інноваційної діяльності організації

241 Клименко Юрій Миколайович Функції наукових парків в контексті створення інноваційних екосистем Клименко. Ю. М. немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 160
Експоненціальна динаміка технологічних змін у економічному та соціальному просторі обумовлює актуальність пошуку нових та вдосконалення існуючих принципів функціонування базових складових інноваційної інфраструктури. Серед таких складових наукові парки займають вагоме місце, і критична нерозвиненість національної інноваційної системи покладає на ці структури значний спектр завдань, насамперед комерціалізацію результатів наукових досліджень. Первинна концепція наукового парку виникла півстоліття тому, отже потребує коригування відповідно до змін, що відбулися та відбуваються менеджменті, технологіях, правовому просторі та соціумі

242 Марценюк Олеся Віталіївна Дослідження факторів впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування сприятливого середовища для ведення бізнесу Марценюк О.В., Якимова Н.С. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2020 стаття 220
У статті досліджено фактори впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування сприятливого середовища для ведення бізнесу. За результатами експертного дослідження, проведеного у Вінницькій області, встановлено, що значний вплив на поведінкові моделі роботодавців в контексті формування сприятливих умов та потенційних загроз для ведення бізнесу мають наступні фактори: обрання регіону для ведення бізнесу; наявність в регіоні сприятливих умов для ведення бізнесу; можливі загрози для ведення бізнесу; наявність в регіоні персоналу з необхідним рівнем кваліфікації; якість підготовки персоналу та можливості отримання фахових послуг

243 Климчук Олександр Васильович Управленческие основы формирования энергетической независимости аграрного сектора экономики Климчук А.В. Гродно Сборник научных трудов. Сельское хозяйство – проблемы и перспективы: Экономика (вопросы аграрной экономики). російська 2020 стаття 134
В статье освещаются современные проблемы управленческого характера по эффективному использованию энергетических ресурсов для обеспечения энергетической независимости аграрного сектора экономики. Выявлено, что на современном этапе производство биотоплива продолжает уверенно укреплять свои позиции на мировом энергетическом рынке, привлекая все большее количество стран к производству энергии из биомассы. Для эффективного осуществления борьбы с тяжелыми и предсказуемыми последствиями финансовой нестабильности и экономического кризиса нужно вводить в агропромышленном комплексе широкую диверсификацию и придерживаться запланированной рыночной стратегии производства биотоплива.

244 Оверчук Вікторія Анатоліївна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in June, 2020 Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2020 стаття 129
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment. The sample included 86 people - patients of the neurological department of the Vinnitsa Regional Psych

245 Оверчук Вікторія Анатоліївна Соціальна політика контексті реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 122
Ця праця містить критичний аналіз науково-теоретичних основ соціальної політики сфері реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, розглядається історія становлення соціально-орієнтованого ринку праці як в країнах ЄС, так і в Україні, вивчається досвід інших країн світу в цій сфері і співставляється із діючою практикою в Україні. Саме такий підхід, на нашу думку, дозволяє побачити цілісну картину і запропонувати на основі проведеного аналізу ряд рекомендацій щодо того, як можна покращити становище осіб з інвалідністю в Україні шляхом сприяння їх працевлащтуванню, як невід’ємного системи реабілітації. Зокрема, у роботі досліджені процеси і системі реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, функції окремих інститутів, проблеми, які перешкоджають вчасній соціальній та професійній реабілітації та абілітації осіб інвалідністю. Окрема, увага приділена самозайнятості осіб з інвалідністю і ролі в цьому соціальних підприємств, що є поширеною та актуальною тенденцією у світі.

246 Оверчук Вікторія Анатоліївна Трудоустройство лиц с ограниченными физическими возможностями как показатель успешной социально-психологической адаптации Оверчук, В.А. Харьков Развитие науки в ХХІ веке : XXVI Междунар. конф. українська 2017 стаття 120
В статье рассматривается роль мотивации к профессиональной деятельности, трудоустройству в процессе социально-психологической адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями

247 Оверчук Вікторія Анатоліївна Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України Оверчук, В.А. Хмельницький Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2016 стаття 136
В статті розглянуто складний процес формування мотивації до праці у осіб з обмеженими фізичними можливостями, кінцевою метою якого є ефективне працевлаштування інвалідів

248 Оверчук Вікторія Анатоліївна Копінг-стратегії особистості в подоланні кризових станів Оверчук, В.А. Київ Літні наукові читання : V Міжнар. конф. українська 2017 стаття 126
Данная статья посвящена изучению психологической адаптации чело-века в кризисных ситуациях с помощью копинг-стратегий и механизмов психологической защиты

249 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМУВАНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 139
Стаття присвячена особливостям ранньої профорієнтації та підтримуваного працевлаштування молоді із синдромом Дауна в Україні. Зазначено, що на сьогоднішньому етапі розвитку України проблеми осіб з інвалідністю набувають свого загострення. В статті наголошується, що синдром Дауна – це не хвороба, а описовий термін, який вказує на те, що у даної людини є певна хромосомні порушення. Авторкою відзначається той факт, що вітчизняні автори акцентують напрям своїх досліджень на виявлені слабких сторін психомоторного профілю і спрямовують на них корекційний вплив. В той час, як закордонні фахівці зорієнтовані на розуміння психологічних особливостей людей з синдромом Дауна та фокусують свою увагу на областях, в яких вони проявляють свої сильні сторони, з метою так побудувати їхнє життя, щоб вони активно використовували свої таланти і інтереси, так як 242 цілеспрямований розвиток сильних сторін полегшить самостійне оволодіння іншими, більш важкими навичками. Авторкою зауважується, що в останні де

250 Оверчук Вікторія Анатоліївна УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ПРАЦЮ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 125
З’ясування аспектів діяльності медико-соціальних експертних комісій, які важливі для подальшого працевлаштування осіб з інвалідністю, та пошук варіантів усунення наявних недоліків. Методика дослідження. В процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: моделювання, аналізу та синтезу – для визначення ролі та встановлення впливу рішень медикосоціальних експертних комісій на подальше працевлаштування осіб з інвалідністю; індукції та дедукції – для виявлення проблемних питань їх роботи; метод системного аналізу – для розробки напрямів удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій

251 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Оверчук, В.А. Ужгород НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ українська 2019 стаття 125
У статті запропоновано розглядати систему реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю як підсистему соціальної політики держави. Залежно від функціональної спрямованості у ній доцільно виділити підсистеми реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю. Завдання підсистеми реабілітації визначені в українському законодавстві, тоді як підсистеми працевлаштування осіб з інвалідністю окремо не встановлені. З огляду на необхідність удосконалення системи реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні проаналізовано ключові характеристики її можливої трансформації за різними класифікаційними ознаками. Охарактеризовано суб’єктний аспект необхідної трансформації із групуванням суб’єктів системи реабілітації та працевлаштуванням осіб з інвалідністю за їх роллю у цьому процес

252 Оверчук Вікторія Анатоліївна Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 117
Стаття присвячена проблемі соціальної та економічної інтеграції осіб з інвалідністю. Особлива увага приділяється проблемі трудової (ре-)інтеграції цих осіб. Автор проводить аналіз факторів, що перешкоджають інтеграції, на основі цього аналізу робить огляд діючих в Україні та за кордоном методів інтеграції з погляду їх відповідності наявним потребам осіб з інвалідністю та з урахуванням переваг та недоліків порівняно з іншими методами. Запропонована систематизація цих методів, окреслені основні напрями подальших досліджень цієї проблеми

253 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ КВОТУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає Інноваційна економіка українська 2018 стаття 125
Соціальна політика сучасних держав побудована на спільних принципах, визначених міжнародними документами та все ж має певні національні особливості. Це проявляється в домінуванні окремих напрямів соціальної політики по відношенню до роботодавців з метою працевлаштування осіб з інвалідністю. До поширених інструментів соціальної політики належить квотування кількості робочих місць для осіб з інвалідністю. Такий підхід використовується у європейських країнах з 20-х років минулого століття. В українському законодавстві теж встановлено норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні є обов’язковим відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» від 21.03.1991 № 875-XII. Але застосування цієї норми українського законодавства, на жаль, не приносить бажаних результатів. Це зумовлює необхідність пошуку причин такої ситуації

254 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗ Оверчук, В.А. немає Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions" англійська 2017 стаття 163
This article analyzed psychological-pedagogical problems of students with special needs personality in educational conditions of university. Psychological analysis of personality`s development connected with learning process of personality`s development in youth, ways of solving the problem of professional development, self-determination and entering in independent adult life. The authors emphasize that for successful, effective pedagogical, psychological, social work with students with special needs it is necessary to know the psychological and pedagogical difficulty that can kinder the productive interaction of psychologists, teachers, social workers. Development of students with special needs, his consciousness under the influence of various social factors leads to what can happen or not to resolve the contradictions, which ultimately leads to the adaptation or disadaptation of the individual. The pedagogical problems faced by teachers of higher educational institutions during work

255 Оверчук Вікторія Анатоліївна КОНСОРЦІУМ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. немає Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції українська 2018 стаття 133
Працевлаштування осіб з інвалідністю залишається актуальною проблемою в Україні і потребує особливої уваги з боку органів державної влади. Крім того, що такі особи потребують особливої уваги і реалізації спеціальних заходів, ситуація ускладнюється недостатнім фінансуванням, а часом і недостатньою обізнаністю персоналу центрів зайнятості і недостатнім рівнем співпраці між органами державної, місцевої влади, організацій, що опікуються проблемами осіб з інвалідністю, і суспільства в цілому.

256 Оверчук Вікторія Анатоліївна АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 131
В процесі дослідження використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: методи аналізу і синтезу та специфічні методи аналізу документів – при аналізі нормативно-правових документів, що стосуються теми дослідження; метод індукції та дедукції ‒ при аналізі факторів впливу на розвиток інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю, а також виділенні резервів розвитку цієї інфраструктури; описової статистики – при аналізі рівня розвитку інфраструктури та огляді рівня потреби в об’єктах інфраструктури. Результати. Проаналізовано регіональну інфраструктуру забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Розглянуто види установ за напрямами реабілітації. Проведено огляд тенденцій в змінах інфраструктури протягом останніх років. Зазначено географічні, соціальні, економічні та інші фактори, що впливають на ці зміни. Виділено резерви розвитку регіональної інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Наукова новизна. Удо

257 Оверчук Вікторія Анатоліївна НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає Приазовський економічний вісник українська 2018 стаття 140
У статті проведено огляд основних нормативних документів, що стосуються забезпечення прав осіб з інвалідністю на міжнародному та національному рівнях. Детально розглянуто документи, що регламентують дотримання права на працю осіб з інвалідністю на міжнародному та національному рівнях. Охарактеризовано основні заходи держави, передбачені законодавством для забезпечення активної позиції осіб з інвалідністю на ринку прац

258 Оверчук Вікторія Анатоліївна Віддалена праця як інструмент підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова українська 2018 стаття 120
У статті розглянуто сучасні форми організації праці, що передбачають виконання завдань поза приміщенням роботодавця. До віддаленної праці віднесено надомну працю та телероботу. Проаналізовано стан їх правового регулювання в Україні. Розглянуто можливості та передумови використання їх для працевлаштування осіб з інвалідністю. На основі проведеного дослідження сформовано основні напрями для підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю завдяки формі віддаленої праці

259 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Science Review українська 2018 стаття 129
The article deals with the complicated process of integration into the educational space of the Ukrainian Orthodox Church in persons with disabilities. The necessity is substantiated, in the current conditions of development of the country, research of psychological support of the person and processes of social and psychological adaptation, which reflects the level of its interaction and integration with the community and self-determination in it, the level of realization of internal opportunities of a person and his personal potential in socially significant activity, in ability, while preserving oneself as a person, to interact with the surrounding society under specific conditions of existence. It is noted that joining the RCC is a turning point in the life of people with disabilities. The conditions of integrated training, on the one hand, require the student to do some work, and on the other hand, they offer more opportunities for self-realization. An important issue that arises w

260 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ-ПЕРШОКУРСНИКАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВЗО Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 117
The results of the comparative analysis of the experimental studying of the peculiarities of the social-psychological adaptation process of the first-year students and the students- invalids of the higher educational establishments are presented in the article

261 Оверчук Вікторія Анатоліївна СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧЕРЕЗ ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ Оверчук, В.А. немає КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ : Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2018 стаття 120
В останні десятиліття світова спільнота утвердилась в думці, що найкращим варіантом адаптації осіб з інвалідністю в сучасному середовищі є їх активна життєва позиція, що проявляється зокрема і в здійсненні ними трудової діяльності. З огляду на це у міжнародних документах державам рекомендується використовувати цілу низку засобів (методів) для працевлаштування осіб з інвалідністю. Вони мають організаційний, технічних, правовий характер, але метою їх застосування є максимальна реалізація трудового потенціалу окремих категорій громадян.

262 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ Оверчук, В.А. немає СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ українська 2019 стаття 123
У статті розглянуто актуальну проблему розвитку і підтримки системи професійного навчання осіб з інвалідністю в Україні. Окрему увагу приділено системі державних і недержавних закладів, через яку здійснюється професійне навчання осіб з інвалідністю. Виділено ключові недоліки системи професійної освіти осіб з інвалідністю в Україні, зокрема в частині фінансування такої освіти, матеріально-технічного забезпечення окремих груп осіб з інвалідністю, а також навчальних закладів і підприємств, яким необхідно адаптувати місце навчання чи роботи для потреб особи з інвалідністю. Проведений аналіз також указує на недоліки процедури вибору професії для осіб з інвалідністю за участю МСЕК. Окремо сформульовано рекомендації щодо подолання цих недоліків

263 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Оверчук, В.А. немає Österreichisches Multiscience Journal українська 2019 стаття 166
У статті проаналізовано зміни у соціальній політиці держави внаслідок проведення реформи місцевого самоврядування. Серед правових документів, які визначають основи децентралізації виділено ті положення, що мають вплив на реабілітацію та працевлаштування осіб з інвалідністю. Розглянуто суперечності та виділено недоліки прийнятих правових актів з точки зору виконання завдань щодо реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю

264 Оверчук Вікторія Анатоліївна Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 122
Стаття присвячена проблемі соціальної та економічної інтеграції осіб з інвалідністю. Особлива увага приділяється проблемі трудової (ре-)інтеграції цих осіб. Автор проводить аналіз факторів, що перешкоджають інтеграції, на основі цього аналізу робить огляд діючих в Україні та за кордоном методів інтеграції з погляду їх відповідності наявним потребам осіб з інвалідністю та з урахуванням переваг та недоліків порівняно з іншими методами. Запропонована систематизація цих методів, окреслені основні напрями подальших досліджень цієї проблеми

265 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЛГБТ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ Оверчук, В.А. немає Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» українська 2018 стаття 122
У статті розглядається теоретичний та практичний досвід вивчення особливостей ставлення до ЛГБТ у школярів українськими та зарубіжними вченими. В роботі представлені емпіричні дані щодо прояву толерантного та інтолерантного ставлення до ЛГБТ у учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня їх агресивності. Наведені приклади останніх соціологічних досліджень ставлення до ЛГБТ в Україні

266 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСНИКІВ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОББІНГУ В КОЛЕКТИВІ Оверчук, В.А. немає Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 стаття 136
На сучасному етапі розвитку українського суспільства питання взаємодії керівника та підлеглих набуває особливо актуального значення. Ефективна взаємодія керівника з колективом полягає і у формуванні та підтриманні здорового морально-психологічного клімату в колективі, і в переконанні підлеглих дотримуватися його розпоряджень, і в знанні психологічних особливостей своїх підлеглих, і в наявності зворотного зв’язку та необхідних якостей залежно від рівня психологічного впливу взаємодії керівника. Для створення сприятливого, здорового морально-психологічного клімату в колективі, забезпечення конструктивного впливу на активність підлеглих керівник повинен правильно будувати взаємини, застосовувати владу залежно від ситуації та усвідомлювати, що саме від його рішення залежить доля як колективу, так і організації в цілому

267 Оверчук Вікторія Анатоліївна МОББІНГ ЯК ЗАСІБ ІНТОЛЕРАНТНОГО КЕРІВНИЦТВА У ВЗО Оверчук, В.А. немає немає англійська 2019 стаття 140
The article is dedicates to the problems of intolerant authority, which despite the creative or developing management operating methods of disorganization, decoordination, destimulation, demotivation, decompetention, etc. One of the tools of this type of management can be mobbing. Mobbing spreads very quickly in working community. Usually, the development of this process is associated with a poor level of management, the Director's inexperience in the field of conflict resolution and poor organization of work in general. The author examines the concept of "mobbing", "bossing", "intolerant". The analysis of psychological features of managers who are prone to intolerant. As result of mobbing, scientific and pedagogical workers lose their confidence, make mistakes, get fired. The result of mobbing is depersonalization of the negative mobilization, the fear of making decisions, the fear to defend, escape from freedom, from taking responsibility and selections. This article discusses option

268 Оверчук Вікторія Анатоліївна АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Потаєва, К.С. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 125
The article examines the aspects of historical perception of academic integrity. The actuality of the definition of "academic integrity" for the modern educational environment in institutions of higher education is analyzed

269 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Оверчук, В.А. Констянтинова, Н.С. Херсон Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції українська 2017 стаття 125
Дошкільний навчальний заклад являє собою інститут соціалізації дітей на першій її стадії, а група однолітків являє собою модель суспільства, де дитина знайомиться з соціальними нормами, набуває певні соціальні навички взаємодії з соціумом. Тому важливе значення має саме в цьому віці виявлення особливостей соціально-психологічної адаптації, коли компенсаторні можливості особистості, ще формуються і є можливість запобігти формуванню стійких проявів, а, також сприяти його подальшої соціально-психологічної адаптації на наступних етапах психологічного і соціального розвитку як особистості. Соціально-психологічна адаптація являє собою пристосування до відносно нового соціуму, нормам поведінки і взаємин у новому колективі. Виступає як засіб захисту особистості, за допомогою якого послаблюються і усуваються внутрішнє психічне напруження, занепокоєння, дестабілізаціїційні стани, що виникають у дитини при взаємодії з дорослими та однолітками, суспільством в цілому

270 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 130
У статті виноситься на розгляд необхідність інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й умовних перешкод в їхньому житті. Психологічні дослідження засвідчили, що для студентів з інвалідністю вибір професії, набуття знань та професійних навичок, майбутня робота за фахом і подолання соціальної ізоляції – особливо значимі проблеми. Студенти з особливими потребами мають певні проблеми, які сформувалися в попередні періоди життя та навчання молодих людей і суттєво впливають на їхню пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє середовище. Конкретне завдання, яке стоїть перед професійною підготовкою осіб з обмеженими можливостями, полягає в забезпеченні реальної рівноправності в повсякденній життєдіяльності, успішній інтеграції їх у суспільство шляхом навчання, працевлаштування та зайнятості. Саме якісна освіта може виступати основним каналом успішної соціально-психологічної інтеграції та фактором самореалізації

271 Оверчук Вікторія Анатоліївна CHILDREN’S TRAUMA: PSYCHOLOGICAL FEATURES OF REACTION Overchuk, Viktoriya немає Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale англійська 2020 стаття 121
Trauma is a frightening, dangerous or violent event that poses a threat to the mental or physical safety of a child. Evidence of a traumatic event that threatens the life or physical safety of a loved one can also be traumatic. This is especially important for young children, as their sense of security depends on the perceived security of their attachment figure.

272 Оверчук Вікторія Анатоліївна FORMATION OF RESILIENCE IN THE CHILDREN WHO HAVE BEEN GOT TRAUMATIC EXPERIENCE AS A RESULT OF THE ARMED CONFRONTATION IN UKRAINE Overchuk, V.A. немає немає англійська 2018 стаття 146
The article is devoted to the peculiarities of the children’s experience of different ages the consequences of armed conflict in the east Ukraine. It was identified the psychological qualities that help the child to grow and maintain the psychical health in an active military conflict situation. From the point of view of the children, these qualities include: the ability to communicate; a sense of happiness; to help others; a family support. Vitality or resilience is a modern concept in foreign schools of psychology and sociology and it means the broadest understanding the ability of an individual to resist the influence of the unfavorable external factors. Increasing the resilience of the child (stress resistance) can be considered as increasing its individual resource potential, and as well as the ability of the nearest environment to protect the child from the influence of the unfavorable factors

273 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROBLEMS OF OVERCOMING SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ISOLATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE Overchuk, Viktoriia немає The 9th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” англійська 2020 стаття 126
This article dedicates to psychological aspects of overcoming problem with social isolation of persons with special needs, limited ability for their communication, their leisure organisation, education, getting a profession, finding a possible income. The peculiarities of the psychological barriers that impede the integration of persons with special needs into society are considered

274 Оверчук Вікторія Анатоліївна PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL BULLYING AMONG TEENAGE GIRLS Overchuk, Viktoriia немає The 10th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” англійська 2020 стаття 223
The article is devoted to the phenomenon of teenage violence, which is very important among specialists in the field of psychology, education and social work. There is a lack of scientific researches in Ukraine, which would reveal the peculiarities of this phenomenon in terms of sexual and age peculiarities. The author states that teenage girls, unlike boys, clearly direct bullying on a particular person, and definitely choose its vulnerable place. Female bullying is more veiled and outwardly less noticeable, but more effective. Key words: bullying; peculiarity; aggression; tender; age crisis

275 Оверчук Вікторія Анатоліївна SCIENTIFIC AND APPLIED PROBLEMS OF THE MODERN MEDICO-SOCIAL EXAMINATION IN UKRAINE Viktoriia, Overchuk немає Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference англійська 2020 стаття 131
The states around the world are trying to establish an effective rehabilitation system which would provide persons with disabilities the meaningful life and integration / reintegration into society. The problems of the current state of medical and social expertise, both scientific and applied; they are intrinsically linked to the state’s social policy for persons with disabilities. In the sphere of medical and social expertise, one of the aspects is the quality of the provision of medical and social assistance, the rehabilitation measures for persons with disabilities, which reflects the state of the health care system and the nature of state’s social policy.as the ability of the nearest environment to protect the child from the influence of the unfavorable factors

276 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL MEANINGS OF DEVIANT BEHAVIOR IN TRANSFORMATION OF FUNCTIONS OF SOCIETY CONDITIONS Overchuk, Viktoriya немає немає англійська 2019 стаття 129
The article highlights the meanings of the deviant behavior of teenagers in terms of transformation of functions of society. Destructive processes that at the present stage, engulfing diverse public sphere, economic impoverishment of the population, the military conflict on the East of the country, led to the growth of deviation is not only among the adult population, but also among teenagers. Teenage deviant behavior is due to a number of factors, among which in the first place it is worth noting the growth and increasing teen crime, aggression and violence, which is observed in Ukraine. The tendency of teenagers to deviant behavior is caused by the fundamental changes of consciousness, activity and relationships, which are characteristic of this age period. The author of the selected factors that cause aggressive behavior, signs of deviant behavior and its goals. Emphasises the need for search forms, methods and technologies to prevent and overcome the deviant behavior of teenagers

277 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROBLEMS OF STRUGGLE WITH SOCIAL ISOLATION OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS DURING ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE Overchuk, Viktoriya немає Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science англійська 2018 стаття 123
Disablement, as a social meaning, belongs to special citizens in any country in the world. Today, the population of people with special needs among the inhabitants of the planet reaches the figure of more than a billion people or 15%. The number of people with special needs in Ukraine is about 2.9 million. Almost 80% of this population are working age persons. But, unfortunately, it`s unfortunate to talk about equal opportunities for employment, adapted infrastructure and education for them. People with disabilities are not simply depend on out-of-pocket help - they are not in a position to overcome the informational, physical and psychological barriers. This state of affairs is shameful and unacceptable for a civilized European state. Because disability is not a verdict, people with special needs can and will become full-fledged and highly effective members of society, excellent specialists, socially active and cheerful people who can inspire a lot of people, including absolutely heal

278 Оверчук Вікторія Анатоліївна Prevention of the Development of Post-traumatic Stress Disorder in People who have experienced an Armed Conflict in the East of Ukraine Overchuk, Viktoriia Warsaw PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON HEALTH AND DISEASE Collective Monograph англійська 2019 монографія 141
Armed confrontation in the South-East of Ukraine, considerable impoverishment of the population, the lack of a comprehensive national policy in the interests of citizens – these and many other factors led to the development of the management experiences of the individual, that cause the intellectual, spiritual, emotional and physical tension man. Today, almost two million Ukrainians are forced to leave their homes, fundamentally change their life structure and search for new housing, thousands in recent years, died in a result of armed conflict, and hundreds of them officially recognized missing. Psychological assistance is necessary for all civil and military people who went through or were affected by the war. The large-scale traumatic experience is new and atypical of the modern and independent Ukraine

279 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROFESSIONAL REHABILITATION AND EMPLOYMENT AS MEANINGS OF INTEGRATION IN SOCIETY OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS Overchuk, Viktoriya немає немає англійська 2018 стаття 131
This article dedicates to problems of personal development of people with special needs, improvement their process of socialisation and integration in outer democratic society. About the socially secure, worthy of the life of persons with disabilities will be only when they will be competitive on the labour market. Among the people, for the first time recognised disabilities, most are persons of working age. A large percentage of persons with disabilities requires involvement in measures of vocational rehabilitation. Motor rehabilitation is the belief that large groups of people, who tend to have the least opportunities to use modern social and cultural values, while aware members of society. Thus begins the process of integration, which requires deep changes in the schemes of thought and regulatory guidelines

280 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE TEACHER-INHIBITOR Overchuk, Viktoriia немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки" англійська 2020 стаття 129
The article is devoted to there search of the problem of educational environment’s psychological safety in IHE during the interaction of its participants. For this purpose, the psychological features of the inhibitor teachers and the prerequisites for their psychological assault on the psychological safety of educational service providers have been investigated. According to the stated purpose, the following problems are solved in the article: it was carried out the theoretical analysis of the scientifc literature and outlined the main approaches to the study of the problem of psychological violence in the educational environment of the IHE; it was also analyzed the psychological characteristics of the teacher-inhibitor’s personality; it was discussed the prerequisites for the emergence of the abuse in the educational environment. Theoretical research methods were used to solve these tasks and achieve the goal of the work: theoretical analysis of theoretical and methodological, scienti

281 Оверчук Вікторія Анатоліївна Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation Victoria, Overchuk Liliya, Ukraynets Svetlana, Rudakova Dmytro, Kabachenko немає International Journal of Economics and Business Administration англійська 2020 стаття 131
Purpose: In modern conditions new forms of employment are being introduced. The purpose of scientific investigation is to reveal and analyze the theoretical, methodological and practical aspects of employment’s innovative forms in the transformation of the labor market. Design/Methodology/Approach: The theoretical, methodological and practical aspects of innovative forms of employment in the labor market transformation are presented on the basis of theoretical analysis and synthesis, induction and deduction, and empirical research methods, such as measurement, observation and comparison. Findings: The investigation of the materials submitted by Eurofound has made it possible to reveal 9 key innovative forms of employment, which are widely implemented by the member states of the European Union and not only by them, namely: employee sharing, job sharing, interim management, casual work, ICT-based mobile work, voucher based work, portfolio work, crowd employment, collaborative employment

282 Оверчук Вікторія Анатоліївна SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITY AS A CONDITION OF THEIR SUCCESSFUL SOCIAL INTEGRATION Overchuk, V.A. немає Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України англійська 2019 стаття 123
The article deals with the problem of integral conception of the essence of social and psychological support for people with disability in the process of social integration. The purpose of this research is to study the problems of people with disability, the factors that prevent their successful social integration and to determine the effective actions to improve the life of these people. For this purpose, the socio-psychological support for people with disability is considered as a condition of their successful social integration and the modern paradigm of social integration of people with disability is constructed. The main groups of barriers that prevent people with disability from having a valuable social life are identified and the methods of their overcoming are proposed.

283 Оверчук Вікторія Анатоліївна Cyberbullying as a form of the manifestation of the adolescents’ deviant behavior Overchuk, Victoriia Запоріжжя ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 128
Violent behavior, violence, violence among teenagers have always been one of the actual problems of the educational environment, however, in recent years, these phenomenon are becoming more common and lead to severe psychological phenomenon. Today bullying of some people over others, as a social phenomenon is present in various stages of formation and development of the human personality since childhood. Bullying is the word has evolved into the international term and includes a number of serious social, psychological, legal and pedagogical problems and is one of the urgent problems of our time, which requires careful study. Lately, the experts have talked about the output of bullying beyond the real space in the virtual space. Bullying is becoming dangerous every day, as it can be done using Internet technologies

284 Оверчук Вікторія Анатоліївна Stigmatization of people with disability as a psychological barrier towards integration to social life Overchuk, Viktoriia немає Вісник післядипломної освіти : «Серія «Соціальні та поведінкові науки» українська 2019 стаття 116
Today, for Ukraine the problem of stigmatizing people with certain physical health disorders is actual. The implementation of social programs, actions and initiatives direct to the comprehensive rehabilitation of people with certain physical health disorders and realization their potential, despite all other factors; it is significantly slowed down by the fact that there is a set of persistent negative stereotypes in Ukrainian society regarding such people. Stigmatization of people with disability as a social group is becoming increasingly significant socio-cultural phenomenon. At the same time, the mechanisms of stigmatization are also manifested at the level of self-identification. People with disability may have at least three stigma strategies: the acceptance, speculation of illness and resistance. Particularly painful this question is for those with disability who strive for full value working life and professional realization. Stigmatization is quite close to discrimination. In a

285 Оверчук Вікторія Анатоліївна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Zagnitko, A.Shportun, O.,Overchuk, V.,Kushnir, J.,Savchuk, Z.,Pedorenko, V. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience українська 2020 стаття 113
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of socialsituational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment.

286 Оверчук Вікторія Анатоліївна Statistical Data Analysis of Socio-Economic and Demographic Losses of Labor Resources in Ukraine Zayukov, Ivan Overchuk, Viktoriya Burdiak, Vira Velykyi, Yurii Butyrska, Iryna Butenko, Vira немає Montenegrin Journal of Economics українська 2020 стаття 125
Regarding the fact that life, in general, and public health, in particular, form the main values for the government and the individuals as well, the relevance of this study is indisputable. This article is aimed to statistical data analysis the losses in labor and life potentials of the Ukrainian population due to some negative socio-economic and demographic processes. The object of this study is represented by the demographic processes’ impact on the national economy of Ukraine. Meanwhile, the subject of the paper is related to social, economic and demographic assessment of the losses in human resources in Ukraine associated with the catastrophic cancer mortality. The initial hypothesis of this study was that the interdependencies between the losses in labor potential, considering the premature mortality of Ukrainian working-aged population, and the Gross Domestic Product fluctuations were comparable with the corresponding relations in advanced economies

287 Оверчук Вікторія Анатоліївна PECULIARITIES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND DEVELOPMENT OF CRISIS SURVIVAL SKILLS IN INDIVIDUALS AFFECTED BY TRAUMATIC EVENTS OF THE ARMED CONFLICT Overchuk, V. Київ ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ ПРОБЛЕМИ І ЗДОБУТКИ : зб. наук. ст. українська 2019 стаття 118
This article deals with the negative impact of traumatic events of the armed conflict in the East of Ukraine on the psyche and social psychological adaptation of the affected people. They have a distinct stress disorder and mostly lack skills and knowledge of how to deal with their state and feelings they are experiencing. It is important to emphasize the fact that this phenomenon has impact not only on the combatants, but 177 also on their close surrounding – family, friends, acquaintances, who often don't know how to behave and react. Stress can lead to a crisis because of the repeated failure to get rid of it. Life goals disappear, a person is not able to see the future or set other objectives, to find a new meaning of his/her life. As a result, adapting to the new reality becomes complicated. When stressed, a person mostly resorts to such forms of psychological adaptation as coping strategies and other mechanisms of psychological protection. In the process of psychological adaptati

288 Кушнір Юлія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЛГБТ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ Кушнір, А.Т. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» українська 2018 стаття 117
У статті розглядається теоретичний та практичний досвід вивчення особливостей тавлення до ЛГБТ у школярів українськими та зарубіжними вченими. В роботі представлені емпіричні дані щодо прояву толерантного та інтолерантного ставлення до ЛГБТ у учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня їх агресивності. Наведені приклади останніх соціологічних досліджень ставлення до ЛГБТ в Україні.

289 Кушнір Юлія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ-ПЕРШОКУРСНИКАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВЗО Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 92
The results of the comparative analysis of the experimental studying of the peculiarities of the social-psychological adaptation process of the first-year students and the students- invalids of the higher educational establishments are presented in the article

290 Кушнір Юлія Володимирівна АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Потаєва, К.С. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає немає українська 2018 стаття 100
The article examines the aspects of historical perception of academic integrity. The actuality of the definition of "academic integrity" for the modern educational environment in institutions of higher education is analyzed

291 Кушнір Юлія Володимирівна ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ Кушнір, Ю. В., Більо, Т. О. немає Український педагогічний журнал українська 2017 стаття 109
У статті розкривається проблема сучасного виховання з точки зору психоаналітичної теорії. Проаналізовано науково-педагогічні ідеї представників психоаналітичного напряму. Акцентовано увагу на тому, як знайти правильний виховний підхід до підсвідомого дитини. Наголошено, що саме особистість педагога та його внутрішньо особистісні конфлікти мають вагомий вплив на особистість учня у процесі навчання та виховання. Переглянуто гносеологічні позицій сучасної педагогіки, що зумовлюють еволюцію змісту принципів виховання. Здійснено зрушення в перегляді суті принципу детермінізму. Проаналізовано, як у психоаналітичній педагогіці реалізується принцип реципрокного детермінізму, та як проявляються інтегративні тенденції. Задіяний герменевтичний аспект, який полягає у реалізації зусиль, що спрямовані на розуміння індивіда і його проблем.

292 Кушнір Юлія Володимирівна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2020 стаття 106
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment. The sample included 86 people - patients of the neurological department of the Vinnitsa Regional Psych

293 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” українська 2017 стаття 120
This article analyzed psychological-pedagogical problems of students with special needs personality in educational conditions of university. Psychological analysis of personality`s development connected with learning process of personality`s development in youth, ways of solving the problem of professional development, self-determination and entering in independent adult life. The authors emphasize that for successful, effective pedagogical, psychological, social work with students with special needs it is necessary to know the psychological and pedagogical difficulty that can kinder the productive interaction of psychologists, teachers, social workers. Development of students with special needs, his consciousness under the influence of various social factors leads to what can happen or not to resolve the contradictions, which ultimately leads to the adaptation or disadaptation of the individual. The pedagogical problems faced by teachers of higher educational institutions during work

294 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Science Review українська 2018 стаття 104
The article deals with the complicated process of integration into the educational space of the Ukrainian Orthodox Church in persons with disabilities. The necessity is substantiated, in the current conditions of development of the country, research of psychological support of the person and processes of social and psychological adaptation, which reflects the level of its interaction and integration with the community and self-determination in it, the level of realization of internal opportunities of a person and his personal potential in socially significant activity, in ability, while preserving oneself as a person, to interact with the surrounding society under specific conditions of existence. It is noted that joining the RCC is a turning point in the life of people with disabilities. The conditions of integrated training, on the one hand, require the student to do some work, and on the other hand, they offer more opportunities for self-realization. An important issue that arises w

295 Кушнір Юлія Володимирівна ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Теорія і практика сучасної психології українська 2018 стаття 104
У статті виноситься на розгляд необхідність інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й умовних перешкод в їхньому житті. Психологічні дослідження засвідчили, що для студентів з інвалідністю вибір професії, набуття знань та професійних навичок, майбутня робота за фахом і подолання соціальної ізоляції – особливо значимі проблеми. Студенти з особливими потребами мають певні проблеми, які сформувалися в попередні періоди життя та навчання молодих людей і суттєво впливають на їхню пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє середовище. Конкретне завдання, яке стоїть перед професійною підготовкою осіб з обмеженими можливостями, полягає в забезпеченні реальної рівноправності в повсякденній життєдіяльності, успішній інтеграції їх у суспільство шляхом навчання, працевлаштування та зайнятості. Саме якісна освіта може виступати основним каналом успішної соціально-психологічної інтеграції та фактором самореалізації

296 Кушнір Юлія Володимирівна ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ Бацилєва, О. В. Астахов, В. М. Мартинец, Л. А. Васюк, К. М. Зарішняк, І. М. Кушнір, Ю. В. Оверчук, В. А. Пузь, І. В. Вінниця Досягнення сучасної психологічної науки та практики [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю українська 2019 стаття 104
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса. У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров'я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації.

297 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ: МОДЕЛІ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2019 стаття 104
Висвітлюються соціально-психологічні проблеми інвалідів, важливі не так самі по собі, як, перш за все, у контексті вивчення механізмів інтеграції осіб з інвалідністю в соціум, створення рівних можливостей для інвалідів, забезпечення оптимальних умов для розкриття їхніх компенсаторних можливостей, ефективної адаптації та соціалізації. Розглянуто причини ускладнення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, пов’язані з низкою труднощів соціально-психологічного характеру. Висловлюється припущення, що такий стан речей головним чином зумовила медично орієнтована модель інвалідності, яка до недавнього часу панувала в нашому суспільстві. У зв’язку з цим у соціумі сформувався відповідний стереотип – соціальна стигма, що представляє інвалідів як “хворих”, які потребують постійного стороннього догляду і доля яких – перебувати в установах інтернатного типу. Звертається також увага і на негативні наслідки іншої моделі інвалідності – соціально орієнтованої, відповідно до якої особи з інвалідністю

298 Мартьянова Тетяна Андріївна Method and computer tools for identifying diabetes-induced fundus pathology Pavlov, S.V. Martianova, T.A. Saldan, Y.R. Saldan, Y.I. Zagoruiko, L.V. Pinaieva, O.Yu. Omiotek, Z. Dassibekov, K. немає Information Technology in Medical Diagnostics II англійська 2019 стаття 126
This work analysis the method and computer tools for recognition of diabetes-affected fundus images and offers the theoretical foundations for methods and computer aids for recognition of such images. The methods, algorithms and architecture of the software and hardware tools for fundus pathology identification have been developed. Experimental research has been conducted in the field of fundus image recognition and identification of pathology-affected areas

299 Пузь Ірина Володимирівна ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ: ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ БАЦИЛЄВА, О.В. ПУЗЬ, І.В. Вінниця Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія українська 2019 навч.-метод. посіб. 124
У навчально-методичному посібнику з дисципліни Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія наводиться тематика лекційних та практичних занять з дисципліни, коротка теоретична довідка змісту навчальної дисципліни, теми для самостійної роботи, завдання для індивідуальної роботи, тестові завдання, питання до іспиту, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, глосарій основних понять з навчальної дисципліни. Рекомендований для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Психологія»

300 Пузь Ірина Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА Бацилєва, О.В. Астахов, В.М. Пузь, І.В. немає немає українська 2018 стаття 120
У статті розкривається проблема готовності молоді до усвідомленого батьківства. Визначено поняття усвідомленого батьківства, проаналізовано чинники, які впливають на процес формування готовності до усвідомленого батьківства, а також чинники, які перешкоджають процесу адекватного прийняття та реалізації батьківської ролі

301 Пузь Ірина Володимирівна ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Пузь І. В., Шевченко О. М. немає PSYCHOLOGICAL JOURNAL українська 2018 стаття 117
Стаття присвячена розкриттю значення комунікативної компетентності у професійному становленні майбутніх психологів. Проаналізовано особливості професійного становлення майбутніх психологів на етапі професійного навчання, розкрито поняття комунікативної компетентності, висвітлено особливості прояву комунікативної компетентності у професійній діяльності психологів, визначено умови формування комунікативної компетентності у майбутніх психологів під час професійного становлення. Проведено емпіричне дослідження особливостей розвитку комунікативної компетентності у майбутніх психологів. Встановлено, що студенти-психологи старших курсів мають більш високий рівень комунікативної компетентності у порівнянні зі студентами молодших курсів

302 Пузь Ірина Володимирівна Психологічні аспекти прояву інтернет-адикції у молодіжному середовищі Бацилєва, О.В. Пузь, І.В. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 120
У статті розкриваються психологічні аспекти прояву інтернет-адикції в молодіжному середовищі. На підставі аналізу літературних даних було проаналізовано чинники, які сприяють розвитку інтернет-адикції у молодому віці. Розкрито основні симптоми інтернет-адикції, представлено основні різновиди інтернет-адикції. За результатами проведеного емпіричного дослідження виявлено індивідуально-психологічні особливості, характерні для молоді з інтернет-адикцією

303 Пузь Ірина Володимирівна Психосоціальні аспекти феномену материнської агресії Пузь І. В. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки" українська 2016 стаття 120
У статті розглянуто психосоціальні аспекти феномену материнської агресії. Проаналізовано чинники, які обумовлюють виникнення та розвиток агресивних тенденцій у поводженні матері по відношенню до власної дитини, а також визначено особливості психологічної роботи з жінками, які мають труднощі в прийнятті та реалізації ролі та функцій матері

304 Пузь Ірина Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ Бацилєва О. В., Пузь І. В., Гресько І. М. немає PSYCHOLOGICAL JOURNAL українська 2019 стаття 121
Стаття присвячена висвітленню однієї із актуальних проблем психології здоров’я – проблеми ставлення молоді до здоров’я. Розкрито поняття ставлення до здоров’я та проаналізовано чинники, що визначають процес його формування, а також розглянуто поняття стану психоемоційного напруження, що характеризується різним ступенем мобілізації нервовопсихологічних функцій організму та на високому рівні може обумовлювати негативні зміни у когнітивному, емоційному, поведінковому чи ціннісно-мотиваційному компонентах ставлення до здоров’я. Здійснено порівняльний аналіз результатів констатуючого експерименту про те, що у молоді з різним рівнем психоемоційного напруження є певні відмінності у ставленні до власного здоров’я, зокрема молодь з високим рівнем психоемоційного напруження характеризується неадекватним ставленням до здоров’я

305 Пузь Ірина Володимирівна ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ГОТОВНОСТІ ДО ШЛЮБУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ Бацилєва О. В., Астахов В. М., Пузь І. В. немає PSYCHOLOGICAL JOURNAL українська 2019 стаття 110
У статті представлено результати дослідження психологічних аспектів готовності до шлюбу сучасної молоді. Розкрито поняття готовності до шлюбу, охарактеризовано компоненти та аспекти готовності до шлюбу, проаналізовано чинники, які впливають на формування готовності молодої особистості до створення сім'ї. Здійснено аналіз результатів емпіричного дослідження, метою якого було виявлення психологічних аспектів готовності до шлюбу сучасної молоді. Встановлено, що молодь з різним рівнем емпатійних здібностей має сформовані уявлення про шлюб та подружнє життя, орієнтовані на встановлення гармонійних взаємостосунків із партнером. Більшість досліджуваних відмічають важливе значення сексуальних стосунків у подружньому житті.

306 Пузь Ірина Володимирівна Особливостi схильностi до суїциду у молодi з рiзним проявом перфекцiонiзму Пузь, І.В. Мороз, А.П, Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки" українська 2020 стаття 123
У статті висвітлено поняття «суїцид» та схильності до цього феномена. Відзначено, що проблема самогубств є однією із найгостріших соціальних проблем сучасності, яка має тенденцію до поширення у молодіжному середовищі. Проаналізовано чинники, що спонукають особистість до ско- єння самогубства. Встановлено, що схильність до самогубства залежить від особливостей соціальної ситуації розвитку особистості, певних індивідуально-психологічних особливостей. Розглянуто фено- мен перфекціонізму як один із чинників схильності особистості до суїциду. Проаналізовано особли- вості прояву нормального та патологічного перфекціонізму. У ході дослідження було встановлено, що досліджувані з патологічним проявом перфекціонізму порівняно з досліджуваними з нормальним про- явом перфекціонізму є більш схильними до прояву депресій, афективних станів, мають високий рівень тривожності, фрустрації, ригідності.

307 Пузь Ірина Володимирівна ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ Бацилєва, О. В. Астахов, В. М. Мартинец, Л. А. Васюк, К. М. Зарішняк, І. М. Кушнір, Ю. В. Оверчук, В. А. Пузь, І. В. Вінниця Досягнення сучасної психологічної науки та практики [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю українська 2019 стаття 119
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса. У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров'я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації.

308 Пузь Ірина Володимирівна Психологічні особливості вагітних жінок, які висловлюють намір відмовитися від власної новонародженої дитини Пузь, І.В. немає Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України українська 2017 стаття 124
Стаття присвячена проблемі відмови матері від власної новонародженої дитини. Зазначено, що цей феномен виступає однією із форм порушення материнської поведінки жінки. На підставі аналізу літературних джерел було виявлено наступні чинники, які обумовлюють процес прийняття жінкою рішення про відмову від власної дитини одразу після її народження: небажана та непланована вагітність, несприятливий дитячий комунікативний досвід, наявність у структурі особистості таких жінок специфічних індивідуально-психологічних рис, соціально-економічний чинник, ситуація народження дитини з різними вадами розвитку. На підставі результатів власного експериментального дослідження, метою якого було виявлення психологічних особливостей вагітних жінок, які висловлюють намір відмовитися від власної дитини одразу після її народження, встановлено, що характерними особливостями психоемоційного стану більшості з таких жінок є високий рівень нервово-психічного напруження на тлі поганого самопочуття, зниження загально

309 Пузь Ірина Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО БАТЬКІВСТВА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Бацилєва, О.В. Астахов, В.М. Пузь, І.В. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 118
У статті досліджуються особливості готовності до батьківства студентської молоді. Відзначено, що представники цієї вікової групи під впливом низки чинників поступово втрачають орієнтири на створення повноцінної сім’ї й народження дітей, демонструючи при цьому безвідповідальне ставлення до питань, пов’язаних із раннім початком статевого життя, відсутністю культури статевих відносин, ранньою та позашлюбною вагітністю й народженням дітей, їх подальшим розвитком і вихованням. На підставі теоретичного аналізу розкрито поняття батьківства й готовності до батьківства. Готовність до батьківства визначається не тільки фізіологічною зрілістю, а й здатністю особистості розуміти відповідність своїх дій і бажань щодо сутності батьківства загалом, яке прийнято в суспільстві, результатом чого має стати формування готовності до народження та виховання дитини. Проаналізовано процес формування готовності особистості до батьківства, визначено критерії, за якими оцінюється рівень готовності майбутніх бать

310 Пузь Ірина Володимирівна Дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей Пузь, І.В. Бацилєва, О.В. Єрмішев, О.В. немає Психологія особистості українська 2020 стаття 130
У статті представлено результати емпіричного дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей. Здійснено теоретичний аналіз проблеми креативності, розкрито значення прояву креативності в процесі професійного становлення фахівців. Відзначено, що розвиток креативності вважається одним із першочергових завдань навчально-виховного процесу, у тому числі й у закладах вищої освіти. Проаналізовано особливості взаємозв’язку креативності з особливостями темпераменту, рисами характеру, ціннісно-смисловою сферою особистості. Зауважено, що різні спеціальності потребують від фахівців різних проявів креативності й різного рівня її розвитку, а майбутні фахівці мають різні індивідуально-психологічні характеристики, які стають підґрунтям для розвитку та реалізації креативності. Відповідно до мети роботи, здійснено емпіричне дослідження серед здобувачів вищої освіти різних спеціальностей, зокрема гуманітарного, природничого та фізико-математичного профілю, яких поділе

311 Пузь Ірина Володимирівна Дослідження особливостей прояву агресивності в молоді з різним рівнем альтруїзму Пузь, І.В. Дударенко, А.А. немає СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ українська 2020 стаття 131
У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей прояву агресивності в молоді з різним рівнем альтруїзму. Проведено теоретичний аналіз феномена альтруїзму, що розглядається в роботі як складний біосоціопсихологічний феномен, сутність якого полягає в реалізації індивідом діяльності на користь інших людей, сприянні задоволенню їхніх потреб за рахунок специфічного самозречення. Розкрито зміст феномена альтруїзму в різних галузях наукового знання, зокрема етіології, філософії, психології. Проаналізовано особливості визначення альтруїстичної мотивації. Висвітлено зміст поняття агресивності, проаналізовано підходи до пояснення особливостей формування цієї особистісної властивості, сутність якої характеризується схильністю застосовувати агресію з метою вирішення різноманітних проблем. Відповідно до мети роботи, здійснено дослідження з використанням спеціально підібраного психодіагностичного інструментарію.

312 Шпортун Оксана Миколаївна LOGICAL ANALYSIS OF HUMOR FORMS WITH PATHOLOGIZATION OF PERSONALITY Krupelnytska, L.F. Shportun, O.M. немає Психологічні перспективи англійська 2017 стаття 94
The article is devoted to the analysis of humor forms considering personality pathologization. Various forms of humor manifestation, in accordance with our proposed regulatory-level model, reflect the dominance of a certain level of regulation – biological, social, reflexive and personality. Normally humor functioning occurs involving different levels of regulation under the background control of personality level. Disabling the personality level of control or rigid fixation on a certain level of regulation is the most typical violation at psychic pathology. The analysis is based on two humor components: cognitive and affective and the most widespread violations of these components at psychic disorders. When in cognitive paradigm it comes to the discrepancy on the level of ideas and cognitions, then in affective one it comes to the affective discrepancy, contradiction between the affects, by which «are charged» the cognitions that come into collision

313 Шпортун Оксана Миколаївна Феноменологія, практика та корекція психологічного здоров’я особистості Штифурак, В.С. Шпортун, О.М. Вінниця немає українська 2019 монографія 92
У монографії розкрито та систематизовано основні засади психологічного здоров’я. Запропоновано методи та прийоми застосування сучасних досягнень зарубіжних та вітчизняних вчених у формуванні здорового способу життя як засобу самореалізації людини; шляхи становлення психологічно здорової, повноцінно функціонуючої особистості. Автори монографії розкривають критерії психологічного здоров’я, характеризують здорову особистість, пропонують широкий арсенал психопрофілактики, види та засоби психологічної допомоги з метою зміцнення та збереження здоров’я, що забезпечує досягнення оптимального функціонування особистості. У монографії змістовно та розширено подано результати сучасних наукових досліджень з питань психологічного здоров’я. Матеріали монографії можуть бути використаними студентами вищих навчальних закладів, учителями, вихователями, практичними психологами, соціальними педагогами, батьками та широким колом читачів

314 Шпортун Оксана Миколаївна Психофізіологічні основи гумору як позитивної емоції Шпортун, О.М. немає Галицький лікарський вісник, українська 2016 стаття 88
У статті розглядаються психофізіологічні основи гумору як позитивної емоції. Фізіологічні теорії емоцій підтверджують той факт, що емоційні переживання тісно пов’язані з вегетативними зрушеннями в організмі. Доведено, що емоція гумору викликає зміни у серцево-судинній, ендокринній а також гуморальній системах організму людини, що в свою чергу безпосередньо має вплив на психосоматичне здоров’я особистості

315 Шпортун Оксана Миколаївна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2016 стаття 103
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment

316 Шпортун Оксана Миколаївна Особливості сприйняття гумору особами з нервовими розладами Шпортун, О.М. немає Експериментальна і клінічна медицина українська 2015 стаття 97
Досліджено психологічні особливості сприйняття гумору особами, хворими на депресію, шизофренію, афективні та тривожні розлади. Проведено аналіз клінічних даних розладів гумору здорових людей та хворих на психічні розлади. Припущено, що порушення почуття гумору можуть виникати за розвитку більш грубих інтелектуальних або емоційних порушень, що дозволяє проводити діагностику на ранніх стадіях захворювання. Гумор при цьому виступає інструментом діагностики хвороби.Исследованы психологические особенности восприятия юмора лицами, больными депрессией, шизофренией, аффективными и тревожными расстройствами. Проведен анализ клинических данных расстройств юмора здоровых людей и больных психическими расстройствами. Выдвинуто предположение, что нарушения чувства юмора могут возникать при развитии более грубых интеллектуальных или эмоциональных нарушений, что позволяет проводить диагностику на ранних стадиях заболевания. Юмор при этом выступает инструментом диагностики

317 Шпортун Оксана Миколаївна Фізіологічні, гендерні та психологічні відмінності почуття гумору Шпортун, О.М. Харків Вісник Харківського національного університету українська 2016 стаття 95
У статті визначаються фізіологічні, гендерні та психологічні відмінності почуття гумору. Медико-фізіологічний підхід розглядає гумор, як емоцію, яка має як фізіологічні, так й емпіричні компоненти. Поряд із характерними суб’єктивними почуттями задоволення, розваги і життєрадісності, ця емоція супроводжується цілим рядом біохімічних змін у мозку, вегетативної нервової системи та ендокринної системи, стосується таких речовин, як медіатори, гормони, опіоїди та нейропептиди. Психологічні визначення почуття гумору можна трактувати як комплекс перцептивних, когнітивних, емоційних, фізіологічних та поведінкових процесів. У сфері клінічної психології можна об’єднати у два підходи: кількісний, який фіксує «зниження» почуття гумору у результаті психопатології, і якісний, що передбачає наявність якісної специфіки гумору у хворих різних нозологічних груп. Гендерна психологія рекомендує використовувати гумор відносно характеристик і поведінки, яка витікає безпосередньо із біологічних відмінностей м

318 Шпортун Оксана Миколаївна Розвиток нозологічних особливостей гелотофілії, гелотофобії та катагеластицизму при різних видах психічних розладів Шпортун, О.М. немає Оригинальные исследования / Original researches українська 2015 стаття 107
Наукові психологічні дослідження останніх років свідчать про недостатній рівень висвітлення розладів гумору як емоції. З метою дослідити та виявити нозологічні особливості гелотофобії, гелотофілії та катагеластицизму у 81 чоловіка та 50 жінок, 142 хворих на психічні розлади вивчені особливості впливу діагнозу, статі, а також симптоматики психічних розладів на розвиток гелотофобії, гелотофілії та катагеластицизму. Використовували методи: 1) російськомовна версія шкали гелотофобії GELOPH-15; 2) методика PhoPhiKat -45; 3) шкала гелотофобії GELOPH-15; 4) малюнковий тест Picture-GELOPH, а також психометричний і факторний аналіз методик. Встановили, що основними факторами у формуванні нозологічних особливостей є стать і діагноз, що дало можливість розглянути окремо вплив статевих відмінностей та нозологічну специфіку, а також вплив симптоматики психічних розладів на розвиток гелотофобії, гелотофілії та катагеластицизму. Це свідчить про те, що специфіка проявів гелотофобії, гелотофілії і ката

319 Шпортун Оксана Миколаївна Міжпівкульна асиметрія мозку як психофізіологічна основа індивідуально-типологічних особливостей формування почуття гумору Шпортун, О.М. немає Медичні перспективи українська 2016 стаття 103
У статті розкриваються психофізіологічні особливості міжпівкульної асиметрії мозку як основи індивідуально-типологічних особливостей формування почуття гумору. Проводиться аналіз впливу функціональної міжпівкульної асиметрії мозку на емоційні, інтелектуальні, а також фізіологічні особливості розвитку почуття гумору в онтогенезі. Аналіз досліджень міжпівкульної асиметрії мозку дає можливість з'ясувати вплив функціонування кожної з півкуль на формування сприйняття гумору. Дослідження показують, що в процесі формування почуття гумору беруть участь дві функціональних півкулі головного мозку. Оскільки емоція гумору - це інтелектуальна емоція, а розвитку інтелекту сприяють безліч психічних процесів, у формуванні гумору задіяні дві півкулі головного мозку. Права відповідає за емоційну природу гумору (інтонація, звуковисотної мови, швидкість реагування на жарт і т.д.), ліва - за обробку словесної інформації (зміст жарти, категорія, задум, аналіз змісту і т.д.).

320 Шпортун Оксана Миколаївна PERCEPTION OF HUMOROUS CONTENT UNDER NORMAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL CONDITIONS Dmitrenko, Natalia Krupelnytska, Luydmila Shportun, Oksana немає Science and Education англійська 2017 стаття 105
The article presents the results of the study of perception of humorous content by individuals who belong to the group of conventional norm and by people with mental disorders. The survey involved 358 respondents with psyhcopathologies and 52 healthy respondents and was based on Humorous Statements Assessment Inventory. The perception of humour by the group of individuals who represent different nosological forms differs inside the group in comparison with the group of individuals of conventional norm. Since the specificity of perception of humorous content by people in conventional norms and people with various mental disorders is different, the use of humor has a pcychodiagonostical orientation in detecting of certain mental pathologies. For instance, the participants with paranoid schizophrenia and dysthymia show an exact tendency to underestimating the humour of phrases. The comments of the phrases by the respondents with dysthymia show the reduction of motives and desires, lack of

321 Васюк Катерина Миколаївна Вікові особливості етнокультурних стереотипів у характеристиках особистості українців Васюк К. М. Kielce International scientific-practical conference. “Actual questions and problems of development of social sciences українська 2016 тези 118
В дослідженні здійснений порівняльний аналіз етнокультурних стереотипів, які стосуються українців як нації на прикладі осіб підліткового та раннього юнацького віку, в результаті чого виявлені вікові відмінності у бік зростання негативних рис етнічних стереотипів. Були виділені такі загальноприйняті стереотипи, як пасивна життєва позиція, терплячість, доброта. Перспективи подальших досліджень полягають у більш ґрунтовному вивченні чинників, які впливають на їх формування

322 Васюк Катерина Миколаївна Феномен розширення ідентичності в процесі здійснення подвигу Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2018 стаття 105
У статті здійснений теоретичний та біографічний аналіз феномену подвигу як елементу героїчної поведінки, розглянуто його моральні та вольові компоненти, які поєднані у симптомокомплекс. Героїчний вчинок трактується як вияв ситуативних диспозицій, що актуалізуються в екстремальних ситуаціях.

323 Васюк Катерина Миколаївна Взаємозв’язок егоцентризму та структурних компонентів соціально-психологічної адаптації Васюк К. М. Сладковічеве Realita a perspectivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. українська 2016 стаття 107
Дослідження присвячене доведенню гіпотези про наявність взаємозв’язку між егоцентризмом та соціально-психологічною дезадаптацією як головною ознакою кризового стану та погіршення психічного здоров’я особистості. В результаті доведено вікові відмінності у проявах різних форм егоцентризму, які можуть служити індикаторами психічного благополуччя особистості.

324 Васюк Катерина Миколаївна Експериментальне дослідження неінструментальної детекції брехні та її основних технік Васюк К. М. немає European humanities studies: state and society українська 2018 тези 118
У дослідженні здійснений аналіз феномену неінструментальної детекції брехні. Основною метою якого було розкриття технологічної складової проблеми і тих засобів, які використовуються для неінструментальної детекції брехні. Брехня розуміється перш за все як комунікативний феномен. Експериментально проаналізовані можливість використання в детекції невербальних поведінкових ознак і порівняння їх ефективності з лінгвістичними.

325 Васюк Катерина Миколаївна Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб з різним типом сценаріїв Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2016 стаття 106
У роботі висвітлені особливості стереотипних уявлень про соціум, суспільство в молоді. Висувається припущення, що ці уявлення формуються в залежності від типу індивідуального сценарію особистості за Е.Берном: переможець, не-переможець, переможений. Стереотипні уявлення вивчалися методом проєктивної асоціації щодо образу соціуму, який аналізує більшою мірою неусвідомлені стереотипні образи

326 Васюк Катерина Миколаївна Модель впливу суспільної думки на поведінку особистості Васюк К. М. немає Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання українська 2016 стаття 111
У статті розглянуті основні класичні теорії з проблеми формування суспільної думки та її впливу на окремого індивідуума. На основі аналізу теорії сформована системна модель впливу, яка включає основні чинники впливу суспільної думки на поведінку та спрямованість особистості

327 Васюк Катерина Миколаївна Психографологічні особливості почерку осіб, які перебувають в різних емоційних станах Васюк, К.М. Камінська, О.А. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 116
Стаття розкриває одну з прикладних проблем психографології – аналіз почерку в різних емоційних станах. Дана проблематика має величезне практичне значення в експертній роботі. На основі проведення теоретичного аналізу джерел та практичному дослідженні визначені основні показники, які можуть бути індикаторами емоційного стану автора. Проведене експериментальне дослідження змін почерку в трьох різних емоційних станах – радості, печалі і страху

328 Васюк Катерина Миколаївна Методологічні аспекти дослідження героїзму в структурі особистісного сценарію Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2017 стаття 104
У статті проаналізовані філософські та психологічні дослідження феномена героїзму, виділені основні метатипи героїв і представлена системна модель героїчної поведінки, яка складається з особистісного та ситуативного чинників. Сформульована і обґрунтована гіпотеза про те, що героїзм включений у життєвий сценарій особистості за типом переможця

329 Васюк Катерина Миколаївна СПОСОБИ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ Васюк К. М., Боженко В. Г. немає Психологічний часопис українська 2017 стаття 107
В статті висвітлена актуальна для практичної психології проблема детекції брехні, проаналізовані основні способи її детекції, а також здійснений порівняльний аналіз об’єктивного рівня ефективності детекції з суб’єктивним уявленням про власну успішність її виявлення. Було експериментально перевірене припущення про те, що якість детекції брехні залежить від рівня емоційного інтелекту особистості, а також здійснений якісний аналіз засобів детекції, які використовують особи з різним рівнем емоційного інтелекту, а також здійснений порівняльний аналіз цих способів.

330 Васюк Катерина Миколаївна ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХЕТИПУ ГЕРОЯ В СЛОВ’ЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Васюк К. М. немає Psychological journal українська 2018 стаття 115
В статті здійснений аналіз уявлень про героїчну поведінку в слов’янській культурній традиції. Виділені основні характеристики образу Героя і простежений його генезис від феномену богатирства до козацтва як матеріальне втілення в епосі архетипу колективного несвідомого. Проаналізовані спільні та відмінні риси у представлені архетипу Героя в західноєвропейській та слов’янській традиціях. Доведено, що слов’янська культурна традиція має специфічні риси у визначення образу Героя, зокрема, виділені шість базових рис Героя. Також здійснене порівняння основних рис слов’янської та західної традиції, в результаті чого визначено, що слов’янський архетип більш реалістичний, має не тільки позитивні, а й негативні риси

331 Васюк Катерина Миколаївна ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ БРЕХЛИВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ Васюк К. М. немає Psychological journal українська 2019 стаття 114
Статтю присвячено проблемі визначення ефективних способів детекції брехні, які використовують для аналізу вербальну складову повідомлення. У теоретичному аналізі були розглянуті основні способи детекції - за допомогою вербальних складових і невербальних. Було визначено, що невербальні складові зустрічають велику критику і не є достатньо надійними засобами детекції, як це позиціонувалася авторами-розробниками цих способів. Нами було сформульовано припущення, що в процесі виробництва брехливого повідомлення структура його буде змінюватися за рахунок порушення когезії тексту. Ментальний образ під час брехливого повідомлення буде іншим, тому що автору доводиться вигадувати його по ходу розмови, на відміну від правдивого повідомлення, образ якого міститься в пам’яті індивіда

332 Васюк Катерина Миколаївна Мовні стратегії у продукуванні зумисних неправдивих висловлювань Васюк К. М. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2020 стаття 115
Стаття висвітлює проблему детекції брехні та визначення ефективних засобів діагностики неправдивих висловлювань. В якості гіпотези було висунуте припущення, що під час зумисної брехні люди використовують обмежений набір мовних стратегій. Знання цих стратегій дозволяє вибудувати діалог так, щоб ідентифікувати брехню за допомогою уточнюючих запитань. Аналізується можливість використання в якості засобу детекції мовну стратегію, яку використовує доповідач. Під мовною стратегією розуміється спосіб подачі неправдивої інформації: викривлення деталей контрастні деталі, включення до розповіді правдивих елементів, але тих, які відбувалися в інший час, використання сюжетів з відомих літературних творів, використання досвіду інших людей. Переплутування деталей, пропуски окремих деталей тощо. Зокрема приводиться класифікація цих стратегій, створена автором.

333 Васюк Катерина Миколаївна Гендерні особливості уявлень про кохання в юнацькому віці Васюк К. М. немає Габітус українська 2020 стаття 112
В статті розглядається проблема кохання та уявлень про нього в юнацькому віці. Зокрема, в теоретичному аспекті аналізуються відмінності у визначенні терміну «кохання» в психологічній науці та його відмінність від споріднених понять «любов», закоханість». Розглядають і порівнюються різні теорії щодо видів кохання і впливу на формування уявлень про нього різних чинників, в тому числі вікових і гендерних. Висунуте припущення, що уявлення про кохання, залежать від гендерного типу особистості, зокрема, фемінні особистості мають більш емоційні і позитивні уявлення про кохання. На відміну від них маскулінні особистості раціональніше підходять до стосунків. Тестування показало, що відмінності в уявленнях про кохання у різних гендерних типів дійсно присутні. Фемінні особистості більше схильні до близькості, тобто до кохання-дружби. Пристрасть характерна для фемінних чоловіків, вони більш романтичні

334 Прямухіна Наталія Валентинівна Проблеми та перспективи розвитку регіонального ринкового простору в умовах трансформації Прямухіна Н.В. Київ немає українська 2015 монографія 131
Процеси глобалізації світової економіки та певні зміни щодо побудови світового економічного простору, які відбуваються в реаліях постіндустріальної економіки, посилення конкуренції між країнами світу та їх регіонами за нові ринки і ресурси, призводять до виникнення трансформаційних зрушень на міжнародному, національному та регіональному рівнях. Зміна структури світового економічного простору під впливом трансформаційних зрушень вимагає від суб’єктів економічної діяльності визначення вектора таких зрушень та пристосування до них шляхом формування архітектури консолідованого економічного простору як підґрунтя для узгодження економічних інтересів агентів регіональної економіки, впровадження новітніх форм ведення конкуренції, які відповідають моделі постіндустріальної економіки, побудови сучасної системи економічної безпеки регіонів

335 Прямухіна Наталія Валентинівна Використання технології форсайту для оцінки перспектив розвитку економічного простору регіону Прямухіна Н.В. та ін. Черкаси Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь українська 2016 кол. монографія 141
У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї сталого розвитку суспільства, наукові підходи до вирішення проблем сталого розвитку на локальному, регіональному та глобальному рівнях, практичні рекомендації щодо збалансованої реалізації всіх компонент сталого розвитку. Монографію підготовлено за підтримки спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

336 Прямухіна Наталія Валентинівна Міждисциплінарні теорії у інтерпретації процесів трансформаційної економічної системи та прогнозуванні її розвитку Прямухіна Н.В. та ін. Київ Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності українська 2017 кол. монографія 140
Монографія присвячена дослідженню питань трансформаційних перетворень економічних систем, пошуку проблемних питань та шляхів ефективного використання наявних можливостей за наявності викликів сучасності. Детальньно розглянуто теоретико методологічні підходи до визначення сутності та наукових підходів до оцінки трансформацій економічних систем, проаналізовано адаптаційні механізми соціально-економічних перетворень, досліджено генезис теоретико-методологічних засад традиційної економічної транзитології, визначено основні чинники, механізми, ветокри соціально-економічіних трансформацій, вказано шляхи формування та організації механізми регіонального економічного розвитку,окреслено імператив розвитку фінансової системи в умовах глобальної трансформації невизначеності, обгрунтовано інституційні трансформації банківської системи України, на основі практичного досвіду обгрунтовано проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах інтеграціїниї перетворень

337 Прямухіна Наталія Валентинівна Інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки Прямухіна Н.В. та ін. Черкаси Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро- рівні українська 2017 кол. монографія 150
Монографія підготовлена в межах виконання науково-дослідної роботи «Інноваційні підходи до державного регулювання фінансової безпеки України» ( номер держреєстрації 0117U000578). У монографії розкривається проблематика забезпечення фінансової безпеки України, конкретизуються теоретичні основи та проблемні питання цього процесу на макро та мікрорівнях. Пропонується інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки. Уточнено можливості використання державного регулювання економічної безпеки фінансових установ як інструменту забезпечення фінансової безпеки України

338 Прямухіна Наталія Валентинівна Clustering as a way out of the crisis of agricultural enterprises Прямухіна Н.В., Костюченко Д.Л. Poznań CLUSTER POLICY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY: INTEGRATION AND INFRASTRUCTURE ASPECTS українська 2020 кол. монографія 137
У статті наведено сутність понять «кластер» та «кластеризація», сформовано їх риси та ефекти. Досліджено світовий та вітчизняний досвід кластеризації підприємств на прикладах таких країн як США, Японія, Фінляндія. Проведено аналіз субіндексу рівня кластерного розвитку за Індексом Глобальної конкурентоспроможності та встановлено, що, порівняно із 2012 роком Україна погіршила свої позиції. Розглянуто найбільші кластерні утворення України та встановлено, що вони найкраще розвиваються у Волинській, ІваноФранківській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській областях

339 Прямухіна Наталія Валентинівна Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development Nataliia Priamukhina, Andrii Sakhno, Iryna Salkova, Antonina Broyaka Бхопалі International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) англійська 2020 стаття 130
В статті розглянуто вплив цифрової економіки на розвиток сільськогосподарського сектору з використанням методів аналізу функціонуючого середовища. Доведено, що аграрний сектор в Україні мало користується технологіями цифрової економіки через істотне відставання в програмному забезпечення цифрових технологій. На основі аналізу використання цифрових технологій в світі в контексті розвитку агропромислового виробництва, були виявлені особливості відставання та перспективи розвитку сільськогосподарської діяльності через фундаментальний і перспективи реорганізації економіки шляхом розвитку індустрії виробництва програмного забезпечення агровиробництва та забезпечення його сучасним електронним обладнанням

340 Прямухіна Наталія Валентинівна Раціональне природокористування як складова еколого-економічної конкурентоспроможності міських територій Прямухіна Н.В. Вінниця Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2019 стаття 131
У статті висвітлено вадливість раціонального природокористування як складової еологоекономічної конкурентоспроможності міських територій. Зазначено, що раціональне природокористування в міських умовах безпосередньо залежить від прийняття адекватних управлінських рішень щодо економічної діяльності суб’єктів господарювання та реалізації стратегій розвитку міських територій. Подано склад системи раціонального природокористування та обґрунтовано алгоритм управління раціональним природокористуванням, який ґрунтується на соціальних, екологічних, економічних аспектах управління й нерозривно пов'язаний з містобудівною діяльністю.

341 Прямухіна Наталія Валентинівна Еколого-економічна конкурентоспроможність: сучасна парадигма Прямухіна Н.В. Київ Економіка, фінанси, право українська 2019 стаття 138
У статті розглянуто особливості еколого-економічної конкурентоспроможності за різними рівнями її реалізації. Виокремлено рівні екологічної та економічної конкурентоспроможності: національний, регіональний та підприємницький й обґрунтовано, що міжнародна екологічна та економічна конкурентоспроможність реалізується за допомогою відповідної співпраці. Дослідження еколого-економічної конкурентоспроможності свідчить про розмежування конкурентних переваг всіх учасників економічних відносин. Рівень підприємства, на якому наголошено у дослідженні, дозволяє впливати на певні компоненти екологічної та економічної конкуренції. Відповідно, ідентифікація інструментів та прийомів такого впливу представляє науковий інтерес. Автором окреслено форми міжнародної співпраці в галузі еколого-економічного розвитку, наслідком яких стає зростання рівня характеристик конкурентних переваг окремих країн

342 Прямухіна Наталія Валентинівна Analyz economic – financial experience of the world countries in the system of pension insurance Natalia Koval, Natalia Priamuhina, Inna Zhmurko Riga Baltic Journal of Economic Studies, Volume 6 Number 1 англійська 2020 стаття 137
У статті проаналізовано досвід систем пенсійного страхування в Європі, Азії, Північної та Південної Америки, Австралії. Визначальною рисою є те, що існуюча в Україні система пенсійного страхування не виконує своє головне завдання належним чином, оскільки розмір пенсії здебільшого не дає можливості підтримувати гідний рівень життя нинішніх пенсіонерів. Після аналізу реалізації пенсії реформи в Україні, слід підкреслити, що протягом дванадцятирічного періоду після пенсійної реформи в Україні залишається низка невирішених питань щодо пенсійного забезпечення громадян, а саме: старіння населення, що є одним з основних факторів, що підштовхує уряд до нового етапу реформування пенсійної системи; наявність заборгованості за внесками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; відсутність належної диференціація пенсійних виплат; тіньова заробітна плата; відсутність надійних фінансових інструментів для інвестування пенсій в активи; незадовільний рівень правової та фінансової обізнаност

343 Прямухіна Наталія Валентинівна Теоретичні засади адаптивного управління в аграрній сфері регіону Прямухіна Н.В., Мокрій О.Г. Вінниця Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2019 стаття 123
У статті сформульовано теоретичні засади адаптивного управління аграрною сферою регіону. Окреслено нинішній стан та основні напрями дослідження адаптивного управління. Визначено, що адаптивне управління є міждисциплінарним поняттям та має широку сферу використання. На основі морфологічного аналізу визначено та обґрунтовано такі основні підходи до міждисциплінарного трактування дефініції «адаптивне управління»: процесний, системний, структурний, системно-структурний, функціональний та комплексний. Зазначено представників кожного підходу до трактування, надана характеристика та оцінка переваг і недоліків. Досліджено механізм, функції та етапи формування адаптивної системи управління на мікро- та макрорівнях

344 Прямухіна Наталія Валентинівна Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації Прямухіна Н.В. Вінниця Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2019 стаття 121
Статтю присвячено підходам до управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації. Зазначено, що важливою умовою забезпечення стабільності і розвитку еколого-економічної системи аграрного природокористування є інноваційний характер процесу відтворення й ефективне управління його розвитком. Перспективні підходи до формування організаційно-економічного механізму природокористування на різних рівнях управління соціально-економічним розвитком передбачають розробку адаптивних регіональних еколого-економічних систем, що дозволяють планувати й розвивати сільськогосподарське виробництво з урахуванням припустимого антропогенного навантаження

345 Прямухіна Наталія Валентинівна Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективного розвитку Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю. Вінниця Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2019 стаття 128
У статті описано стан кон’юнктури ринку яєць в Україні, конкретизовано перешкоди та важелі формування попиту на продукцію. На основі індексу Херфіндаля-Хіршмана визначено конкурентні переваги виробників, охарактеризовано цінову кон’юнктуру та надано характеристику основним тенденціям розвитку ринку яєць в Україні. Зазначено, що радикальний вплив на вектори розвитку ринку здійснюють впроваджені в інших країнах світу митні обмеження на імпорт української продукції птахівництва, девальвація гривні, попит на диференційовану продукцію птахівництва. Визначено підприємства-лідери на ринку яєць та зазначено, що галузь є певною мірою монополізованою, що свідчить про необхідність зміни методів і підходів до управління її розвитком. На основі проведених досліджень визначено напрями забезпечення конкурентоспроможності яєчного птахівництва, корегування політики ціноутворення та управлінські аспекти, які дозволять реалізувати потенційні можливості розвитку галузі українського виробника яєць на внутр

346 Прямухіна Наталія Валентинівна Особливості формування міжрегіонального економічного простору в Україні Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю. Вінниця Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2018 стаття 117
Статтю присвячено дослідженню особливостей формування міжрегіонального економічного простору, що супроводжується нехарактерними для існуючої економічної моделі процесами, виникненням нових учасників економічних відносин, комплексним характером специфічних зв’язків між агентами, створенням нових векторів подальшого розвитку. Трансформації економіки країни та її територій породжують систему властивостей та особливостей, складники якої мають темпоральний каузально-консеквентний характер. Обґрунтовано, що її наслідки є джерелом виникнення потенційних перешкод для ефективного міжрегіонального економічного простору

347 Прямухіна Наталія Валентинівна Management of Soil Fertility Based on Improvement Methodological Approach to Evaluation of Arable Land: Case of Ukraine Yevhenii ULKO, Anatolii KUCHER, Natalia Priamuhina, Iryna SALKOVA немає Journal of Environmental Management and Tourism. Quarterly Volume IX Issue 7 англійська 2018 стаття 127
У статті розглядаються питання управління родючістю ґрунтів на основі застосування двох методологічних підходів до нормативної грошової оцінки орних земель. Ці дослідження проведені за результатами господарської діяльності аграрних підприємств Полтавської області України. Показано відмінності між двома методологічними підходами до розрахунку НМЕ ріллі в Полтавській області. Ці підходи, а саме щодо зернових культур та п’яти сільськогосподарських культур, передбачають розрахунок НМЕ ріллі на основі капіталізованого доходу від ренти. Підходи подібні до Рікардівської моделі ціноутворення на землю, яка широко використовується з різними модифікаціями в різних країнах світу. Наша власна методологія аналізу підходів до НМЕ ріллі

348 Прямухіна Наталія Валентинівна Розвиток соціального партнерства в системі економічних відносин регіону Прямухіна Н.В. Сєвєродонецьк Часопис економічних реформ українська 2018 стаття 123
Сучасна система економічних відносин окремих регіонів країни вимагає формування сталої системи соціального партнерства, що передбачає залучення до співпраці широкі кола громадськості. Предметом дослідження виступають теоретико -прикладні засади формування ефективної системи соціального партнерства на рівні областей України. У дослідженні використані методи системного підходу, структурно -логічного аналізу, синтезу та узагальнення. Гіпотеза дослідження передбачає підхід, за яким система економічних відносин регіону формується за рахунок взаємодії представників різних соціальних груп, ігнорування інтересів жодної з них неможливе, а формування партнерських відносин сприятиме стабільності економічної системи регіону

349 Прямухіна Наталія Валентинівна Міжрегіональний економічний простір у в умовах економічних трансформацій Прямухіна Н.В. Черкаси Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки українська 2017 стаття 116
У статті проаналізовано сучасний стан машинобудування України і запропоновані перспективи формування параметрів відтворення якості основного капіталу. Встановлено, що на сьогоднішній день стратегічний вибір для започаткування будь-якої економічної діяльності, зокрема, в машинобудуванні, повинен ґрунтуватися на врахуванні параметрів якості відтворення капіталу, орієнтованого саме на ефективність його використання. Запропоновано методи оцінки ефективності економічної діяльності підприємств машинобудівного комплексу на основі інтегрального економічного ефекту, який надає можливість враховувати параметри виробничої структури підприємств і будувати оптимальний алгоритм управління відтворенням якості капіталу, який би гнучко реагував на вплив факторів зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища

350 Прямухіна Наталія Валентинівна Економічні інтереси у формуванні кластерної економіки Прямухіна Н.В., Гріднєв М.А. Миколаїв Глобальні та національні проблеми економіки. № 18 українська 2017 стаття 134
У статті розкрито передумови та особливості прийняття рішень учасниками ринкових відносин щодо утворення кластерів. Висвітлено природу формування кластерних ініціатив та подано алгоритм формування кластера в економічній системі регіону. Обґрунтовано позитивні та негативні інтереси кластероутворення у розрізі груп учасників економічних відносин. Описано реакцію економічної системи регіону на потужні трансформаційні зміни за умов активного кластероутворення. Визначено та доведено актуальність подальшого дослідження підходів, методів управління, особливостей організації кластерів у економіці України

351 Прямухіна Наталія Валентинівна Підходи до оцінки ефективності ринку за умов трансформаційної економіки Прямухіна Н.В. Дніпро Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2017 стаття 131
Для оцінки ефективності ринку у складній нелінійній економічній системі серед сучасних індикаторів виокремлено комплексний показник ємності ринку. Можливість його застосування до будь-яких ринкових умов дає змогу оцінити ефективність трансформаційних зрушень в економіці. Викладено основи для побудови математичної моделі для обчислення ємності регіонального ринку на основі чотирьох базових складників ринку, які незалежно від виду ринку, його обсягу та зв’язків між складниками забезпечують функціонування єдиного ринкового механізму

352 Прямухіна Наталія Валентинівна Обґрунтування підходів до адаптаційного управління трансформаціями економічної системи Прямухіна Н.В. Київ Економіка, фінанси, право українська 2017 стаття 132
Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних із особливостями управління трансформаціями економічної системи. Досліджено властивості сучасної економічної системи та трансформаційного процесу. Обґрунтовано неефективність існуючих підходів до управління та необхідність їх корегування на користь механізму адаптивного управління. В результаті співставлення особливостей розвитку економічної системи та впливу на цей розвиток трансформацій, сформульовано підходи до створення механізму адаптивного управління трансформаціями економічної системи

353 Прямухіна Наталія Валентинівна Проблеми та особливості розробки і викладання дисципліни „Фінансова санація та банкрутство” Прямухіна Н.В., Назаренко С.А. Херсон Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції українська 2015 стаття 131
Розглянуто системне бачення організаційно правового забезпечення санації та особливості його спрямування; теоретично обґрунтовано причини фінансової кризи в Україні та виявлено її вплив на процеси банкрутства.; запропоновано концептуальні теоретико-методологічні засади формування системи знань фінансової санації та банкрутства

354 Прямухіна Наталія Валентинівна Становлення методології Форсайт у державному і регіональному управлінні Прямухіна Н.В. Полтава Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки українська 2015 стаття 135
Мета статті полягає у висвітленні розвитку методології форсайт і напрямів її застосування у державному та регіональному управлінні. У статті розроблено перспективні напрями використання форсайт-технологій в українській системі державного та регіонального управління. Обґрунтовано, що використання методології прогнозування форсайт для системи державного та регіонального управління є комплексним підходом, який сприятиме формуванню ефективної економічної системи.

355 Прямухіна Наталія Валентинівна Методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. Черкаси Вісник ЧДТУ. зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки українська 2015 стаття 136
У статті розглянуто методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору та обґрунтовано доцільність використання сценарного менеджменту як комплексного механізму світової системи прогнозування Форсайт. Виділено метод генерування ідей як ефективну складову сценарного менеджменту та конкретизовано принципи мислення методів генерування ідей сценарування

356 Прямухіна Наталія Валентинівна Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. Сєвєродонецьк Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля українська 2015 стаття 127
У статті сформульовано та обґрунтовано закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору. В єдиній системі закономірностей виділено окремі групи залежно від учасників та звязків між ними. Подано практичне відображення окремих видів закономірностей, визначено їх багатогранність, взаємозвязок та взаємозалежність

357 Прямухіна Наталія Валентинівна Регіональний економічний простір: закони розвитку Прямухіна Н.В. Дніпропетровськ Вісник Дніпропетровського університету. Серія: "Економіка". українська 2015 стаття 134
У статті подано законодавчі основи сучасного регіонального економічного простору в умовах трансформацій0 Особливу увагу приділено загальним і специфічним законам розвитку та їх прак/ тичним проявам, розглянуто характерні особливості та специфічні риси.

358 Прямухіна Наталія Валентинівна Теоретико-методологічні засади дослідження архітектури регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. Херсон Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції українська 2015 стаття 129
У статті подано теоретико-методологічні основи нової економічної категорії «архітектура регіонального ринкового простору»; обґрунтовано її характеристики та структура. Особливу увагу приділено факторам впливу на формування архітектури ринкового простору, сформульовані перспективи подальших наукових досліджень

359 Прямухіна Наталія Валентинівна Проблеми інтеграції України та її регіонів у світовий економічний прості Прямухіна Н.В. немає Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. українська 2015 стаття 133
У статті досліджено основні блоки проблем, які перешкоджають інтеграційним процесам України до світового економічного простору: економічний, управлінський, ринковий. Обґрунтовано взаємозалежність і взаємообумовленість проблем та необхідність комплексного підходу щодо їх вирішення. Виділено проблеми, вирішення яких є першочерговим для розвитку нашої держави та її регіонів, а саме – корупцію та зовнішньоторгівельну політику. Визначено, що вплив корупційних механізмів спотворює структуру економічної системи, змінює пріоритетність галузей для розвитку регіонів, деформує інвестиційні потоки та механізм надання державної підтримки.

360 Прямухіна Наталія Валентинівна Роль малого підприємництва у ринковому просторі регіонів Прямухіна Н.В. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 11 . частина 3 українська 2015 стаття 139
У статті розглянуто особливості функціонування підприємств малого бізнесу в регіонах Україні. Порівняльний аналіз статистичних даних окремих країн світу і України дозволив виявити основні проблеми розвитку цього сектора економіки, в основі яких – обрана державою неефективна стратегія розвитку малого бізнесу та деформоване бачення його ролі в фінансово-економічних процесах регіонів. Запропоновано першочергові та другорядні заходи на рівні держави та територій трансформацій існуючого механізму функціонування малого підприємництва, які сприятимуть формуванню міцного і фіскально стабільного ринкового простору регіонів. Ключові слова: малий бізнес, ринковий простір, регіон, стратегія, реєстрація, податкова політика

361 Прямухіна Наталія Валентинівна Теоретичні особливості ринкових трансформацій та їх роль для регіональної економіки Прямухіна Н.В. Одеса Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 20. випуск 1 українська 2015 стаття 128
У статті розкрито теоретичні особливості ринкових трансформацій. Визначено, що їх ключовою скла¬довою є регіон зі своїми специфічними особливостями щодо розвитку, сприйняття та прояву ринкових змін. Сформульовано концептуальне бачення ринкових трансформацій в Україні та обґрунтовано їх значущість для визначення майбутніх станів, гармонізації і консолідації відносин, економічних інтересів учасників регіональних ринкових відносин

362 Прямухіна Наталія Валентинівна Теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій Прямухіна Н.В. Київ Економіка, фінанси, право. № 7/1 українська 2015 стаття 137
У статті розкрито теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій. Визначено, що їх ключовою складовою є регіон із своїми специфічними властивостями та характеристиками. Обґрунтовано, що ринковий потенціал є тим центром розвитку, який забезпечує процеси зростання виробництва, сфери послуг, нарощення комунікацій. Висвітлено суть синергетичного ефекту ринкових потенціалів, його роль для розвитку регіонального ринкового простору

363 Прямухіна Наталія Валентинівна Наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору Прямухіна Н.В. Чернівці Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 28. Частина 3 українська 2015 стаття 141
В статті розглядаються основні наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору. Основна увага приділена двом видам конфліктів інтересів елементів ринкового простору територій: економічному та соціальному. Розглянуто їх особливості та наслідки для учасників ринкового регіонального простору. Автор наполягає на неоднозначності наслідкових ефектів, тобто наявності як позитивних, так і негативних наслідків. Подано рекомендації щодо урахування наслідковіа ефектів для формування науково обгрунтованих методів і підходів до управління трансформаційними процесами на рівні регіонів.

364 Прямухіна Наталія Валентинівна Державна експортно-імпортна політика в системі стимулювання розвитку економічного простору регіонів Прямухіна Н.В. Київ Економіка, фінанси, право українська 2015 стаття 130
В статті розглянуто експортно-імпортну політику держави як стимулюючий чинник розвитку економічного простору регіонів. Подано порівняльний аналіз основних показників експортно-імпортної діяльності України та окремих зарубіжних країн. Сформульовано складові ефективної системи підтримки експорту для розвитку економічного простору держави та регіонів

365 Прямухіна Наталія Валентинівна Регулювання трансформацій регіонального ринкового простору України Прямухіна Н.В. Миколаїв Глобальні та національні проблеми економіки українська 2015 стаття 124
У статті розкрито сутність регулювання трансформацій регіонального ринкового простору, розглянуто його види та їх особливості. Обґрунтовано цілі регулювання трансформацій та критерії ефективності такого регулювання. Подано визначення сили впливу й ефективності регулювання, розкрито її економіко-математичний зміст. Особливу увагу приділено зворотному впливу на систему регулювання трансформацій ринкового простору територій, сформульовані перспективи подальших наукових досліджень.

366 Мацишина Ірина Віталіївна Фотоомана. Територія неправди Мацишина І. В. немає Комунікаційні технології українська 2014 стаття 104 no file
Проведено аналіз «перевернутого фото» як знак до недовіри до діючої влади, а також формати боротьби влади з подібними заходами

367 Мацишина Ірина Віталіївна Меланхолия как контроль над эмоциями Мацишина І. В. Дніпропетровськ Філософія і політологія в контексті сучасної культури російська 2014 стаття 118
Надається теоретичний порівняльний аналіз З.Фройда та кінострічками Ларса фонТрієра

368 Мацишина Ірина Віталіївна Речевые и поведенческие формы агрессии в политической динамике Мацишина І. В. Мінск Слова ў кантэксце часу : да 85–годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац російська 2014 стаття 124
Проаналізовано події на Майдані кінця 2013 р.початку 2014 рр. на прикладі фотографій

369 Мацишина Ірина Віталіївна Тероризм як комунікація «за власним бажанням» Мацишина І. В. Київ Мас–медіа. Демократія. Інформаційна війна українська 2014 стаття 122
Піднято питання розповсюдження тероризму у медіатекстах

370 Мацишина Ірина Віталіївна Вещь vs человек: коммуникативная стратегия трех «А» Мацишина І. В. Самара Креативная экономика и социальные инновации російська 2014 стаття 135
Надається аналіз актанта, актора та актрактора у комунікативних повідомленнях

371 Осмоловська Анна Олександрівна Сучасні тенденції та виклики щодо формування освітньої політики України Осмоловська А.О. немає Політичне життя українська 2017 стаття 111
У статті визначені сучасні світові тенденції у галузі вищої освіти. Розкрито нормативно-правові засади освітньої політики України. Розглянуто основні виклики для реформування системи вищої освіти в Україні, а також визначено мету та завдання реформування

372 Осмоловська Анна Олександрівна Чинники формування образу країни на міжнародній арені Осмоловська А.О. немає Політичне життя українська 2018 стаття 116
У статті визначені тенденції формування образу країн в сучасному світі. Розглянуті чотири підходи до визначення факторів формування іміджу країни: Галумова Е., Прудникова Л., Даулінг Г. та Гаври Д. і Савіцької А. Також у даній статті окреслені основні суб’єкти формування політичного іміджу держави, серед яких виділяють основні інститути влади: президент (адміністрація президента), законодавча гілка влади (парламент), виконавча гілка влади (уряд), судова гілка влади, політичні партії, органи місцевого самоврядування

373 Осмоловська Анна Олександрівна Економічна, політична та соціальна кризи Європи в XXI столітті Осмоловська А.О. немає Політичне життя українська 2019 стаття 113
У статті визначені сучасні тенденції та передумови виникнення кризи Європейського Союзу в XXI столітті. Дослідження, викладені в цій статті, пояснюють, як і на скільки був суперечливим процес об’єднання Європи, як наслідки цього процесу у вигляді багаторазових переплетених між собою кризових явищ впливають на сучасний світовий політичний порядок в цілому та зокрема Україну. Автором була розглянута та проаналізована робота іспанського соціологапостмарксиста, Мануеля Кастельса, який спеціалізується на теорії постінформаційного суспільства, спільно з іншими європейськими авторами, – “Europe`s Crises”. Автори цієї книги мали на меті повернутись назад до процесу євроінтеграції, зосереджуючи особливу увагу на період з 2008 р. по теперішній час, і прагнути зрозуміти відмінні риси численних криз, що порушували спокій Європи за цей період часу

374 Осмоловська Анна Олександрівна TENDENCIES OF UKRAINE’S IMAGE FORMATION IN POLISH INFORMATION SPACE Anna Osmolovska немає European Political and Law Discourse, 2019, Volume 6, Issue 6 англійська 2019 стаття 126
Taking into account the fact, that Ukraine and Poland are closely linked in historical, political and cultural development, purpose of the article is to determine the general tendencies and perspectives of Ukraine`s image formation in the information space of the neighbor state. The article analyzes theoretical and practical aspects of this process. In the context of active democratic transformations taking place in Ukraine, at the stage of building of Ukraine's relations with the European Union, the question of positive image formation plays a particularly important role. The article reveals tendencies of the image formation of Ukraine in the information space of Poland: the impact of the leading countries, world upheavals, necessity of new mechanisms of image formation by the Ukrainian authorities and others.

375 Осмоловська Анна Олександрівна Світові тенденції формування інформаційного простору після 2014 року та їх вплив на Україну Осмоловська А.О. Вінниця Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції), 16-17 травня 2019 р українська 2019 тези 110
На становлення та трансформацію міжнародного образу держави впливають більшою мірою зовнішні чинники, що зумовлені сучасними тенденціями посилення впливу міжнародного середовища та міжнародних стандартів на внутрішню політику держав. Набуває значення проблема створення образу країни в засобах масової інформації, а взаємодія та протистояння держав змістилися саме в інформаційно-комунікаційне середовище

376 Осмоловська Анна Олександрівна Криза Європи та її вплив на політичний імідж України Осмоловська А.О. немає Актуальні проблеми соціальної прогностики : збірка матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф,, 19 квітня 2019 р українська 2019 тези 116
Європейські кризові явища безпосередньо чи опосередковано впливають на Україну, її інформаційну присутність та уявлення про неї європейців. На становлення та трансформацію міжнародного образу держави впливають більшою мірою зовнішні чинники, що зумовлені сучасними тенденціями посилення впливу міжнародного середовища та міжнародних стандартів на внутрішню політику держав. За останнє десятиріччя у політичній, соціально-економічній та культурній сферах України відбулося багато суттєвих змін. Змінилися зовнішні умови та фактори реалізації інформаційної політики української держави

377 Осмоловська Анна Олександрівна Тенденції формування образу України в зовнішньому інформаційному просторі Осмоловська А.О. Київ Актуальні питання сучасної науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф,, 5-6 черв. 2020 р українська 2020 тези 129
За останні півстоліття технологічного прогресу, інформаційних війн та розповсюдження мережі «інтернет» по всіх континентах, виокремилися певні тенденції не тільки українського, а й загальносвітового розвитку, серед яких можна окремо виділити перехід до постінформаційного суспільства, розширення масштабів міжкультурної взаємодії та необхідності збереження культурної ідентичності. Особливого значення у цьому питанні набуває інформаційна політика держави

378 Осмоловська Анна Олександрівна ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЇЇ ІМІДЖУ В ЗОВНІШНЬОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Осмоловська А.О. Вінниця Інформація та соціум : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф,, 25 червня 2020 р українська 2020 тези 112
До важливих зовнішніх чинників формування образу держав у глобальному інформаційному просторі сучасності слід віднести показники, які стосуються всіх сфер суспільного життя і відображаються у міжнародних рейтингах, які щороку складаються міжнародними урядовими або неурядовими організаціями та провідними рейтинговими агенціями. Такі цільові показники у сукупності врешті формують позитивний або негативний імідж країни по відношенню до світових стандартів, які є загальноприйнятими в міжнародних відносинах

379 Осмоловська Анна Олександрівна Присутність України в інформаційному просторі прикордонних держав після 2014 року Нагорняк Т.Л., Осмоловська А.О. немає Політологічний вісник КНУ імені Тараса Шевченка українська 2020 стаття 107
немає

380 Осмоловська Анна Олександрівна Особливості формування іміджу України в інформаційному дискурсі зарубіжних держав Осмоловська А.О. Дніпро Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених українська 2020 тези 112
немає

381 Ягунов Дмитро Вікторович Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період після 1990-х рр.) Ягунов Д. В. Одеса: Актуальні проблеми політики Актуальні проблеми політики, Вип. 40. – С.198-207 українська 2011 стаття 123
Проблемою, що аналізується у цій статті, є зміна філософських поглядів на сутність та цілі покарання у кінці XX–на початку XXI століття у країнах Європи та Північної Америки на прикладі функціонування служб пробації або аналогічних структур, діяльність яких пов'язана з виконанням альтернативних покарань та проведенням соціальної роботи зі злочинцями. Водночас стаття відображає проблематику трансформації поглядів щодо можливостей ресоціалізації злочинців

382 Ягунов Дмитро Вікторович Категорія «розумний строк судового розгляду» у практиці Європейського суду з прав людини Ягунов Д. В. немає немає українська 2009 стаття 116
немає

383 Ягунов Дмитро Вікторович Європейські правила пробації як стандарт управління службами пробації у країнах-членах Ради Європи: філософія, структура, спрямованість Ягунов Д. В. немає Актуальні проблеми державного управління українська 2012 стаття 124
Правила становлять значний інтерес для українських вчених та практиків, оскільки вони відобразили останні тенденції у поглядах на сутність покарання, його мету та філософію поводження зі злочинцями. Важливість аналізу Правил обумовлена тим, що вони акумулювали досвід, накопичений у багатьох європейських країнах упродовж декількох століть. І створення національної системи пробації в Україні відбуватиметься саме на основі Правил

384 Ягунов Дмитро Вікторович Електронний моніторинг в пенальних практиках зарубіжних країн та перспективи його запровадження до національної системи кримінальної юстиції Ягунов Д. В. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. українська 2012 стаття 123
В цій статті поставлено за мету проаналізувати сутність такого незвичного для траиційних систем кримінально-правового впливу на злочинність заходу, яким є електронний моніторинг. Для майбутніх дискусій щодо запровадження електронного моніторингу в Україні повинні бути досліджені наступні аспекти: 1) філософські засади та спрямування електронного моніторингу; 2) проблематика узгодження інституту електронного моніторингу з цілями покарання, закріпленими у національному кримінальному законодавстві; 3) організаційно-правові проблеми використання електронного моніторингу під час виконання кримінальних покарань; 4) етичні аспекти використання електронного моніторингу та дотримання міжнародних стандартів з прав людини при його застосуванні; 5) кримінологічний ефект застосування електронного моніторингу в аспекті попередження рецидивних злочинів; 6) фінансування електронного моніторингу

385 Ягунов Дмитро Вікторович Співвідношення між інститутом звільнення від відбування покарання з випробуванням та інститутом пробації О. О. Рибак, Д. В. Ягунов Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. українська 2009 стаття 132
The article is focused on the examination and analysis of two institutions: the institution of conditional sentence and the institution of probation; to their correlation and interrelationship. The author made an attempt to differentiate main features of these institutions, to display common and distinctive traits of these legal phenomena. The goal of the research is to change the widespread stereotype that the institution of probation already exists in Ukraine in the form of institution of conditional sentencing

386 Ягунов Дмитро Вікторович Моделі державного управління пенітенціарними системами: міжнародний досвід та європейські стандарти Ягунов Д. В. Одеса: Видавець В.П.Букаєв Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Т. 11. Вип. 25, ч.2: зб. наук. пр. українська 2009 стаття 107
немає

387 Ягунов Дмитро Вікторович Prison reform in Ukraine: some analytical notes and recommendations D. Yagunov Czech Republic Evropsky politicky a pravni diskurz англійська 2016 стаття 119
At the end of 2015, the Ministry of Justice of UNraine has declared 2016 as the Year of the prison reform

388 Ягунов Дмитро Вікторович Категорія" небезпечний злочинець" у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн Ягунов Д. В. Одеса: Одеська національна юридична академія АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ;Випуск 39 українська 2010 стаття 129
Статья посвящена вопросам трансформации сущности наказания и его целей в ХІХ в. в направлении от наказания к мерам безопасности. Анализируется актуализация концепции социальной защиты и восстановления понятия "опасный преступник" или "преступник по привычке" в современном уголовном законодательстве зарубежных стран

389 Ягунов Дмитро Вікторович Pro probaciyu D Yagunov немає немає українська 2015 стаття 109
немає

390 Ягунов Дмитро Вікторович Prison inspections in the light of further penitentiary reform in Ukraine D. Yagunov Czech Republic Evropsky politicky a pravni diskurz англійська 2015 стаття 128
The article is focused on the problem of establishing prison inspections in Ukraine according to recommendations of the European Prison Rules and other international prison standards. This problem becomes topical due to the future constitutional reforms in Ukraine concerned with reforming of the Prosecution Service of Ukraine where the Prosecution Service of Ukraine will be deprived of its function of supervision over legality for execution of the judicial decisions in Criminal cases

391 Ягунов Дмитро Вікторович «Malleus Maleficarum» of modern society: preconditions and prevalence of torture in XXI century and the policy of combating torture Dmytro Yagunov Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки англійська 2021 стаття 131
немає

392 Ягунов Дмитро Вікторович Total institutions in the policy of social control Dmytro Yagunov Дніпро Видавництво «Грані» Scientific and Theoretical Almanac Grani англійська 2020 стаття 128
The article is focused on the research of social control and functioning of total institutions in the social control policy in the Postmodern society. Topicality. The relevance of this study is explained with qualitatively new trends in the development of the Postmodern society, where criminal justice is increasingly ceasing to be actually classical justice in the traditional sense, and is increasingly manifesting itself as a purely political tool. In the paper, the author departs from the traditional approach to social control, which in the light of classical views is carried out by society on the" deviant". Results. The author postulates that in the new coordinate system of Postmodern society number of deviants expands due to potential (sometimes even simply declared) deviants

393 Ягунов Дмитро Вікторович Problems and perspectives of establishing prison inspections in Ukraine D. Yagunov Praha Evropsky politicky a pravni diskurz англійська 2020 стаття 127
The article is focused on problems of establishing of internal and external prison inspections which are strongly recommended by numerous international human rights standards. The article is also focused on problems of the supervision over penitentiaries conducted by the Prosecution Office of Ukraine. The article contains recommendations and proposals for the Ministry of Justice of Ukraine and the State Penitentiary System of Ukraine in the sphere of shaping and implementing of the national prison policy

394 Ягунов Дмитро Вікторович Делінквент в світлі анатомії кримінального правосуддя (до питання про цілі кримінального покарання) Ягунов Д. В. Одеса: Одеська національна юридична академія Актуальні проблеми політики українська 2013 стаття 126
Дослідження особливостей основоположних шкіл кримінального права є не стільки історико-правовим дослідженням, скільки віддзеркаленням тих проблем, з якими зустрічається кримінальне праве саме сьогодні, у XXI столітті. І цей свого роду нігілізм–вимога часу. Кримінальне право епохи глобалізації перестало бути «сором’язливим» та «приховувати» реальні цілі кримінально-правового впливу. І відсутність «доказової перспективи» у декларативно-традиційних цілей покарання, вироблених у рамках класичної школи кримінального права, привело до того, що в ХХІ століття класична школа стала почувати себе доволі «незручно»

395 Ягунов Дмитро Вікторович Паноптизм та сучасні практики (аналіз категорії свободи в суспільстві постмодерну) Ягунов Д. В. Одеса: Одеська національна юридична академія Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 116
Стаття присвячена дослідженню категорії свободи в умовах глобалізованого суспільства. Увага фокусується на проблематиці обмеження свободи, майбутньому прав людини та небезпеці створення карцерного суспільства. Стаття містить висновки щодо майбутнього системи сучасного соціального контролю. Статья посвящена исследованию категории свободы в условиях глобализированного общества. Внимание фокусируется на проблематике ограничения свободы, будущему прав человека и опасности создания карцерного общества. Статья содержит выводы относительно будущего системы современного социального контроля

396 Ягунов Дмитро Вікторович Соціальні та кримінологічні проблеми використання електронного моніторингу в сучасних пенальних практиках Ягунов Д. В. Одеса: Одеська національна юридична академія Актуальні проблеми політики українська 2012 стаття 122
Стаття присвячена дослідженню електронного моніторингу як одного з сучасних кримінально-правових заходів. Не зважаючи на його розповсюдженість в сучасних пенальних практиках, електронний моніторинг все одно характеризується новизною та незвичайністю, особ ливо у порівнянні з іншими, більш традиційними кримінально-правовими заходами. Досліджуються соціальні, кримінологічні, філософські та етичні проблеми широкого впровадження електронного моніторингу. Статья посвящена исследованию электронного мониторинга как одного из современных уголовно-правовых мер

397 Ягунов Дмитро Вікторович Глобалізація та «криза покарання»: трансформація пріоритетів пенологічної політики сучасних країн Ягунов Д. В. Одеса: Одеська національна юридична академія Актуальнi проблеми держави i права українська 2010 стаття 125
Вплив глобалізаційних процесів відбивається на всіх сферах суспільного життя. При цьому глобалізація призводить до «серйозної трансформації системних характеристик державного управління». Ця тенденція не може не впливати на пенологічну політику та відповідні практики національних держав. В епоху глобалізації відбувається переосмислення принципів соціального контролю, де в’язниця традиційно посідає одне з основних місць

398 Ягунов Дмитро Вікторович СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЦІЛЕЙ ТА ПОКАЗНИКІВ Ягунов Д. В. Praha EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 5 Issue 4 українська 2018 стаття 124
On the contrary, such components of the penitentiary policy as public safety, internal seurity in prisons, crime prevention, delinquency restraint and human rights protection were largely overlooked. At the same time, the rehabilitation component of criminal activity has received too little from such a spontaneous and chaotic reform. One can also note the lack of forecasting in determining the priorities of penitentiary reform and the implementation of the tasks set.

399 Ягунов Дмитро Вікторович «РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ІДЕАЛ» ТА ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОБАЦІЇ Ягунов Д. В. Swiss Cooperation Office Ukraine, Український Центр Порозуміння Бюлетень Відновне правосуддя в Україні;С. 84 - 86 українська 2008 стаття 108
Сучасну історію виправного менеджменту західні автори зображують як «розвиток чудернацьких ідей, які були підхоплені з великим ентузіазмом та залишені з великим розчаруванням» 4. Варто підкреслити, що особливо це стосується пробації. У 80-х роках служби пробації західних держав, як й інші організації, почали шукати найбільш оптимальні шляхи досягнення ефективності, передбачуваності, вимірюваності та контрольованості у своїй діяльності та переорієнтувалися на бюрократичні та раціоналізаторські методи роботи5. Тому не дивно, що служба пробації опинилась під негативним впливом різноманітних менеджеріалістських та організаторських ідей, а також занадто «розумних» слів, як-от: коучінг, зміна парадигми та ін. 6 Ми вже звертали увагу на те, які докорінні зміни сталися, наприклад, з традиційно «зразковою» британською службою пробації:«соціальну роботу» замінила «оцінка ризиків та управління злочинцями»

400 Ягунов Дмитро Вікторович Практика ЄСПЛ (питання кримінального та цивільного судочинства, захисту власності, приватного і сімейного життя) Ягунов Д. В. Одеса: Фенікс Практика Європейського суду з прав людини українська 2019 підручник 113
У цьому вдиданні знайшла своє більш подальше детальне відображення та висвітлення практики ЄСПЛ з питань розслідування випадків позбавлення життя внаслідок дорожньо-транспортних пригод, розслідування випадків катувань та нелюдського поводження

401 Ягунов Дмитро Вікторович Українська пенітенціарна політика (1991 – 2020): узагальнення модуляцій та оцінка основних показників Ягунов Д. В. Praha European political and law discourse українська 2020 стаття 113
Стаття присвячена дослідженню феномену тортур у ХХІ столітті. Головна теза, яка пояснює не лише відновлення тортур як феномену у ХХ столітті, проте й на додаток поширення цього феномену у новому тисячолітті, пов’язана з категорією «убезпечення». Так, для цілей пояснення феномену тортур у ХХІ столітті особливого значення набуває концепція розкидування мереж соціального контролю та, як наслідок, збільшення класів, типів та видів девіантів, яких потрібно контролювати для цілей «убезпечення»

402 Ягунов Дмитро Вікторович Пенітенціарна політика в добу глобалізації: «приватне» versus «публічне» (сучаснй стан в’язничної приватизації) Ягунов Д. В. Praha European political and law discourse, українська українська 2020 стаття 102
Ця стаття присвячена проблемі дослідження феномену в’язничної приватизації та політикоекономічним аспектам функціонування сучасних транснаціональних в’язничних корпорацій. У центрі цього дослідження перебуває проблематика передачі пенітенціарної функції держави приватним акторам з подальшим винесенням цієї функції на наднаціональний рівень. Окремим об’єктом дослідження цієї статті є комплексний політико-економічний дуалістичний процес, який водночас характеризується як протидією між транснаціональними в’язничними корпораціями й національними державами, так і одночасно вимушеним співіснуванням зазначених вище суб’єктів.

403 Ягунов Дмитро Вікторович Наднаціональність пенітенціарної політики: глобалізаційні процеси та в’язнична приватизація Ягунов Д. В. Віннниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса Політичне життя українська 2020 стаття 118
Ця стаття присвячена проблемі дослідження феномену в’язничної приватизації та політикоекономічним аспектам функціонування сучасних транснаціональних в’язничних корпорацій. У центрі цього дослідження перебуває проблематика передачі пенітенціарної функції держави приватним акторам з подальшим винесенням цієї функції на наднаціональний рівень. Окремим об’єктом дослідження цієї статті є комплексний політико-економічний дуалістичний процес, який водночас характеризується як протидією між транснаціональними в’язничними корпораціями й національними державами, так і одночасно вимушеним співіснуванням зазначених вище суб’єктів.

404 Бусленко Василь Володимирович Political opposition in transitional democracies: categorical analysis of the phenomenon Buslenko V. немає EUROPEAN JOURNAL OF TRANSFORMATION STUDIES. Vol. 7, No. 1 англійська 2019 стаття 112
With the help of etymological and institutional approaches, the article analyzes theoretical aspects of the activity of opposition as a new legitimate participant of the political process in the context of democratic transformations in the postcommunist states. In order to distinguish other actors of opposition activity through the concept of “opposition”, the author intentionally narrowed down the concept of “political opposition” to the institution of political parties as they are main potential subjects of power

405 Бусленко Василь Володимирович Специфіка стосунків між урядом і парламентською опозицією в Польщі на початку 90-х рр. ХХ ст Бусленко В. В. немає Політікус українська 2017 стаття 123
немає

406 Бусленко Василь Володимирович Тенденції взаємодії влади та опозиції в Польщі в контексті процесів демократизації Бусленко В. В. немає Політичне життя українська 2019 стаття 129
Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи щодо впливу взаємовідносин влади та опозиції на процеси демократизації. На основі аналізу індикаторів та сучасного політичного процесу в Польщі з’ясовано, що демократизація відбувається на фоні перманентного формування та збереження в політичному полі двох протилежних полюсів. Відхилення від демократії збільшує дистанцію між двома конкуруючими/конфліктуючими провладною та опозиційною партіями, що автоматично акумулює потенціал сили полюсу. Тому взаємовідносини між владою та опозицією набувають характеру сили стратифікації та вирівнювання, що дозволяє зменшити «дефіцит демократії» та привести політичну систему в стан рівноваги

407 Бусленко Василь Володимирович Формування парламентської опозиції в Чеській Республіці в 1990-х роках: інституційні чинники, потенціал та ефективність впливу на уряд Бусленко В. В. немає Держава і право: зб. наук. пр. Серія : Політичні науки українська 2018 стаття 117
немає

408 Бусленко Василь Володимирович Уряд та парламентська опозиція в Чеській Республіці (політико-правовий аспект взаємодії Бусленко В. В. немає Політичне життя українська 2018 стаття 130
Досліджено політико-правові аспекти взаємодії парламентської опозиції та уряду в Чеській Республіці після 1993 р. Вияснено роль, повноваження та ресурси парламентської опозиції при здійсненні контрольних функцій щодо уряду.

409 Бусленко Василь Володимирович Парламентська опозиція та уряд в Словаччині в 2010 –2014 рр. Бусленко В. В. немає Політичне життя українська 2018 стаття 133
З’ясовано природу і характер взаємодії між парламентською опозицією та урядом в Словаччині в період з 2010 по 2014 рр. у контексті протікання суспільно-політичних процесів. Простежено зміну політичної поведінки парламентської опозиції до та після дострокових парламентських виборів 2012 р.

410 Бусленко Василь Володимирович Чинники впливу на стан та перспективи демократії Бусленко В. В. немає Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки українська 2019 стаття 122
немає

411 Бусленко Василь Володимирович Конвертаційні стратегії влади та політичної опозиції в Угорщині в 1990-х рр,. Бусленко В. В. немає Політичне життя українська 2019 стаття 126
Вияснено специфіку взаємовідносин влади та політичної опозиції в Угорщині в контексті теорії конвертації суспільних капіталів. Особлива увага приділена етапу перезавантаження влади, що логічно мало б призвести до системних змін та поглиблення модернізаційних процесів

412 Бусленко Василь Володимирович Взаємовідносини влади та опозиції в державах Вишеградської групи Бусленко В. В. Вінниця немає українська 2020 монографія 120
У монографії проаналізовано взаємовідносини влади та опозиції в країнах Вишеградської групи в контексті процесів демократизації. Обґрунтовано роль опозиції в перехідних демократіях. Значна увага приділена теоретикометодологічним підходам дослідження взаємовідносин влади та опозиції в контексті протікання суспільно-політичних процесів в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині. Відображено утворення політичних партій, опозиційних організацій та рухів, формування представницьких та інших демократичних інститутів через призму дихотомії «влада–опозиція».

413 Бусленко Василь Володимирович Парламентська опозиція та уряди більшості в Польщі в 1997–2001 рр Бусленко В. В. немає Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії українська 2017 стаття 124
Розглянуто основні тенденції взаємовідносин між урядами більшості та парламентською опозицією в Республіці Польща в 1997–2001 рр. Простежено взаємозв’язок між типом уряду та впливовістю парламентської опозиції. З’ясовано політичну поведінку парламентських опозиційних фракцій та груп щодо уряду більшості. Констатовано високий рівень міжпартійної конкуренції та поступове «звикання» громадян до процедури зміни партій при владі та до політичної опозиції як інституту, що є важливою передумовою для переходу країни до консолідованої демократії

414 Бусленко Василь Володимирович Стосунки уряду та парламентської опозиції в Словацькій Республіці (1998–2010 рр.) Бусленко В. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. Матеріали конференціїнемає Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії українська 2017 стаття 123
Розглянуто основні тенденції та характер взаємовідносин між урядами та парламентською опозицією у Словацькій Республіці у 1998–2010 роках. З’ясовано чинники, що впливали на політичну поведінку парламентських опозиційних фракцій та груп щодо проурядової більшості

415 Бусленко Василь Володимирович Взаємовідносини влади та опозиції в процесі модернізації політичної системи Словаччини Бусленко В. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи українська 2019 стаття 116
Виявлено специфіку паттерних взаємовідносин між владою та політичною опозицією в Словаччині в контексті реалізації ними групових та індивідуальних стратегій накопичення і конвертації суспільних капіталів. З’ясовано вплив цих стратегій на процес модернізації політичної системи країни

416 Бусленко Василь Володимирович Динаміка демократизації в Чеській Республіці: між дивергенцією та конвергенцією Бусленко В. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стусанемає Політичне життя українська 2021 стаття 127
Визначено динаміку демократизації в Чеській Республіці в контексті взаємовідносин влади та опозиції. При моделюванні процесу демократизації застосовано засадничий принцип синергетики–принцип підпорядкування. Простежено взаємозалежність стану демократизації та її параметрів. Для відтвореної за допомогою індикаторів у модельному вигляді трендової динаміки демократизації політичної системи держави характерні періоди флуктуації та її основні фази–дивергенції та конвергенції. З’ясовано, що типовими точками флуктуації були парламентські вибори

417 Бусленко Василь Володимирович Взаємовідносини влади та опозиції в контексті демократизації політичних систем V. V Buslenko Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса Автореферати та анотації дисертацій українська 2020 анотація 122
У дисертації досліджується специфіка та характер патерних взаємовідносин опозиції та влади, визначається їхній вплив на процес демократизації політичних систем країн Вишеградської групи. На підставі синтезу теорії конвертації суспільних капіталів, синергетики, теореми флуктуації розроблено методику аналізу взаємовідносин між опозицією і владою

418 Бусленко Василь Володимирович МОВНЕ ПИТАННЯ В СТОСУНКАХ МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА УКРАЇНОЮ Бусленко В. В. немає Сучасні українсько-польські відносини: погляд експертів українська 2017 стаття 142
Сучасні відносини між Україною та Польщею нещодавно витримали ще одну перевірку на міцність. Йдеться про Закон України «Про освіту», який набув чинності з 28 вересня 2017 р. Його метою, на думку Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, є «підвищення рівня навчання в школах української мови»[1]. Впровадження закону можна розглядати як намагання інтегрувати національні меншини в єдиний освітній простір України. Аргументом на користь цього є недостатнє володіння державною мовою у випускників, які навчалися мовами національних меншин. Йдеться, насамперед, про низькі результати ЗНО з української мови в місцях компактного проживання нацменшин, перш за все, на Закарпатті

419 Окуньовська Юля Вікторівна Роль громадських організацій в контексті українсько-польських відносин Ю. Окуньовська Луцьк Сучасні українсько-польські відносини: погляд експертів. Збірник аналітичних матеріалів українська 2017 стаття 116
Українсько-польські відносини формувалися на основі географічного сусідства та спільного історичного минулого. Тенденція налагодження відносин між Польщею та Україною чітко простежується від початку української незалежності і до сьогодення. А в умовах європейської інтеграції України, сама Польща виступає найбільшим прихильником та соратником України. Польща наполегливо лобіювала підписання Угоди про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом, навіть попри антидемократичні дії української влади на чолі з В. Януковичем

420 Окуньовська Юля Вікторівна Вплив незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" на становлення громадянського суспільства у Польщі Ю. Окуньовська Вінниця Політичне життя українська 2017 стаття 109
Стаття присвячена дослідженню діяльності незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» та її впливу на демократичні трансформації та становлення громадянського суспільства у Польщі. Враховуючи особливості громадянського суспільства у країнах Центрально-Східної Європи досліджено так звані «хвилі демократизації» в них та причини появи опозиційних до існуючого комуністичного ладу х сил. На основі вивчення діяльності «Солідарності» у 80-х роках ХХ ст. розглядається її місце у системі владних повноважень взаємодія з правлячою силою, методи діяльності та спроби налагодження діалогу

421 Окуньовська Юля Вікторівна Електронне голосування як механізм ефективної взаємодії громадянського суспільства і влади Ю.В. Окуньовська, А.В. Денисюк Вінниця Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні Матеріали Міжнароднрї науково-практичної конференції (м. Вінниця, 15 листопада 2016 р.) українська 2017 стаття 105
Досліджено сутність і переваги електронного голосування. Проаналізовано умови впровадження такого механізму. Виокремлено можливі недоліки, що можуть виникнути в процесі реалізації

422 Окуньовська Юля Вікторівна Political elite in the institutional environment M. V.Prymush, Yu. V. Okunovska, A. P. Hyzhko Вінниця Політичне життя англійська 2020 стаття 114
It is concluded that clear rules and procedures of lobbying allow balancing the interests of public groups and political elites on the basis of compromise solutions. Accordingly, lobbying ensures a pluralism of legitimate opportunities for public participation in the development and adoption of political decisions, provides publicity to the process and activities of state authorities. Authors grounded that a set of legitimate rules of interaction and competitive political practices form the basis of the institutional environment of elite functioning. A holistic understanding of the rules of interaction and practices helps to determine the procedure of the elite institution in the political modernization processes, the dynamism of which is provided by the optimal choice of political technologies

423 Окуньовська Юля Вікторівна «Солідарність»–чинник демократизації і формування міжнародного іміджу Польщі Олександр Неприцький, Юля Окуньовська Вінниця Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського українська 2019 стаття 115
Стаття присвячена дослідженню впливу діяльності «Солідарності» на демократизацію Польщі та сприйняття цих процесів за кордоном. Проаналізовано структурні зміни організації та вплив на її формування опозиційного лідера Леха Валенси. Визначено причини розколу незалежної самоврядної професійної спілки та його значення у становленні демократичної Польщі. Висвітлено зміну політичної кон’юнктури польського суспільства. Доведено, що «Солідарність» була не лише профоб’єднанням, а й великим суспільним рухом, що вплинув на формування міжнародного іміджу Польщі.

424 Окуньовська Юля Вікторівна ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ ПОЛЬЩІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Ю.В Окуньовська Вінниця Розділ в колективній монографії СУЧАСНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ українська 2019 стаття 109
У зв’язку зі вступом Польщі до Європейського Союзу та внутрішніми трансформаціями ЄС місце і роль громадських організацій у польському суспільстві зазнали змін. Це знайшло відображення у появі нових сфер діяльності громадських організацій та у зміні системи фінансування. Така ситуація зумовила подальшу професіоналізацію організацій, включно з використанням кваліфікованого персоналу, здатного протистояти викликам змін, що відбувалися в усьому суспільстві

425 Окуньовська Юля Вікторівна Вплив е-демократії на суспільний розвиток України Ю. В. Окуньовська Вінниця Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи українська 2019 стаття 109
У статті розкрито особливості запровадження е-демократії в Україні, висвітлено основні інструменти діяльності та наведено кращі практики функціонування. Показано сприйняття та готовність суспільства до переходу на е-платформу

426 Окуньовська Юля Вікторівна Запровадження е-урядування на прикладі міста Вінниця Ю. Окуньовська Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 стаття 116
На сучасному етапі розвитку державного управління актуальним є використання електронного урядування. Основною метою якого є забезпечення успішного реформування та підвищення конкурентоспроможності держави

427 Окуньовська Юля Вікторівна Польський антикомуністичний рух у творчості Василя Стуса Yu. V. Okunovska Вінниця Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст українська 2018 стаття 100
Видатний український письменник поет Василь Семенович Стус ввійшов в історію не лише як патріот України, а й як великий поборник всього комуністичного режиму. Особливу увагу та зацікавленість викликав у нього польський антикомуністичний рух, пов’язаний з виникненням та діяльністю незалежної профспілкової організації «Солідарність». Вперше політичною ситуацією Польщі поет захопився ще наприкінці 1970-х р. Цей період не є випадковим, оскільки саме тоді в Україні формується дисидентський рух

428 Окуньовська Юля Вікторівна Політико-правова база діяльності громадських організацій Польщі Ю. Окуньовська Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 113
Доведено, що впродовж 1989-20017 років було прийнято ряд законів, які регулювали питання створення, фінансування та взаємодії з урядом громадського сектору Польщі. Прийняття Конституції Республіки Польщі у 1997 р. офіційно визначило право кожного громадянина вільного об’єднуватися у професійні спілки, громадські рухи, товариства, фундації, що і слугувало юридичною підставою для існування організацій громадянського суспільства

429 Окуньовська Юля Вікторівна Сучасні тенденції діяльності громадських організацій Польщі Ю. Окуньовська Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 104
На основі показників індексів, було доведено про зниження рівня ефективності демократії та зменшення впливу громадянського суспільства починаючи з 2015 р. Така ситуація зумовлена діями уряду та відсутністю єдиного центру координації діяльності організацій громадянського суспільства

430 Окуньовська Юля Вікторівна Особливості формування іміджу жінки-політика в сучасних умовах А. В. Денисюк, Ю. В. Окуньовська Вінниця XLVI Науково-технічна конференція Інститут соціально-гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету, 15-17 березня 2017 року, м. Вінниця. українська 2017 стаття 112
Проаналізовано чинники формування іміджу жінки-політика. Стверджується, що українські виборці схильні підтримати жінок у політиці. Обґрунтовано необхідність введення гендерних квот задля збільшення представництва жiнок у політиці, що сприятиме ефективному розв’язанню актуальних суспільних проблем. Ключовi слова: політичний імідж, менталітет, суспільна пам'ять

431 Окуньовська Юля Вікторівна Вплив неурядових організацій Польщі на формування громадянського суспільства в Україні Ю. В. Окуньовська Одеса Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. українська 2017 стаття 113
Стаття присвячена вивченню впливу неурядових організацій Польщі на формування громадянського суспільства в Україні. У дослідженні проаналізовано вплив національних меншин на формування «третього сектору» України. Основну увагу приділено польським організаціям, які діяли на території України, а саме: Спілка поляків України, Федерація польських організацій в Україні, Об’єднання поляків «Полонія», Національно-культурне товариство «Згода», Польський інститут у Києві, Спілка поляків Донбасу, Союз поляків «Білий орел», Польсько-українська фундація співпраці (ПАУСІ).

432 Окуньовська Юля Вікторівна «ТРЕТІЙ СЕКТОР» ПОЛЬЩІ В ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ ЄС Ю. Окуньовська Харків ВІСНИК НУ "ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ПОЛІТОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ українська 2017 стаття 122
The given paper reveals entity concept of European «third sector» and public sector of Poland. Basic documents that regulate the activity of UN nongovernmental (public) organizations are analyzed in this paper, in particular: the «Green book of Public Politics»(1993), the «White book of Public Politics»(1994), Constituent Treatise of European Community in the context of public dialogue, documents of the European Economic and Social Committee, Appendix to the Treaty of Мааstricht, numbers 23 and 38. Cooperation of public organizations in adjusting of collaboration between the European Commission, European Parliament, Economic and Social Committee, Committee of the Regions, Council of Europe is studied

433 Окуньовська Юля Вікторівна Концептуальні засади дослідження діяльності громадських організацій у Польщі Ю. Окуньовська Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 115
Демократичні зміни, які відбувалися у Польщі наприкінці 80-х–на початку 90-х років ХХ ст., супроводжувалися активізацією громадської діяльності та ростом суспільної свідомості. У результаті розпаду партії «Солідарність» 1991 р. та зміни політичного керівництва відбулося посилення впливу громадянського суспільства на демократизацію держави. Громадські організації стали невід’ємним елементом громадянського суспільства. Тому, доцільним є вивчення основних концепцій становлення громадянського суспільства в цілому. Що дасть нам змогу дослідити та проаналізувати концептуальні засади діяльності громадських організацій у Польщі

434 Окуньовська Юля Вікторівна ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛЬЩІ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Ю. Окуньовська Вінниця АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Вінниця – 2018 українська 2018 стаття 119
Здійснено комплексний аналіз діяльності громадських організацій Польщі у контексті її європейської інтеграції. Доведено, що активізація громадянського суспільства відбувалась в умовах трансформаційних процесів та транзиту демократії під впливом зовнішніх чинників. Визначено специфіку діяльності громадських організацій під час зміни вектору зовнішньої політики. Систематизовано теоретико-методологічні основи дослідження цього напрямку. Узагальнено періоди формування громадських організацій та визначено основні сфери їх діяльності з урахуванням євроінтеграційного поступу Польщі

435 Окуньовська Юля Вікторівна Еволюція статусу громадських організацій в Європі: проєвропейський «третій сектор» у Польщі Ю. Окуньовська немає Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe українська 2017 стаття 96
немає

436 Окуньовська Юля Вікторівна The “third” sector of Рoland: key principles of functioning Okuniovska Y. немає Evropský politicky a pravni diskurz. Svazek 4, 3 vydani англійська 2017 стаття 121
немає

437 Окуньовська Юля Вікторівна Громадські організації Польщі в контексті Європейської інтеграції Ю. Окуньовська немає Economics, science, edukation: integration and synergy: International scientific and practical conference (Вratislava, 18-21 January 2016) українська 2016 стаття 120
немає

438 Окуньовська Юля Вікторівна Особливості функціонування громадських організацій у країнах Європейського Союзу Ю. Окуньовська немає Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ ст. : Міжнар. наук.-практ. конф. ( 11-12.12.2015 м. Дніпропетровськ) українська 2016 стаття 119
немає

439 Окуньовська Юля Вікторівна Неурядовий сектор країн Європейського Союзу: розвиток та класифікація моделей функціонування Ю. Окуньовська Вінниця Політичне життя українська 2016 стаття 114
Стаття присвячена аналізу моделей функціонування громадського сектора та дослідженню його становлення у Європейському Співтоваристві. Враховуючи процеси демократизації та розвиток країн, географічне положення та багатовікову спільну історію, ми охарактеризували особливості розвитку та функціонування громадського сектору у країнах-учасницях Європейського Союзу. Основою даного аналізу стали 4 моделі, а саме: корпоративна, англосаксонська, скандинавська і середземноморська. На основі вивчення та аналізу нормативних актів розглядається юридична складова регламентації положень ЄС та Ради Європи стосовно громадських організацій

440 Окуньовська Юля Вікторівна Діяльність громадських організацій у процесах європейської інтеграції Польщі Ю. Окуньовська немає Європейська інтеграція. Історія, сьогодення, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня, м. Львів) українська 2015 стаття 124
немає

441 Окуньовська Юля Вікторівна Вплив громадських організацій Польщі на формування соціогуманітарного простору Ю. Окуньовська немає Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (14-15 травня, м. Житомир) українська 2015 стаття 124
немає

442 Окуньовська Юля Вікторівна Проблема класифікації громадських організацій Польщі Ю. Окуньовська Вінниця Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки українська 2015 стаття 113
Процеси розвитку демократичних інститутів у Польщі та зростання громадської активності призвели до розширення діяльності громадського сектору впродовж 1989-2004 рр. Громадські організації у Польщі прийнято ще називати–«неурядовим» або «третім сектором». Це так звана мережа громадських, некомерційних організацій, що покликані вирішувати проблеми суспільства, які не в змозі вирішити державний сектор. Діяльність даних організацій є багатопрофільною та охоплює найважливіші сфери суспільного життя, що зафіксовані у ряді законів Республіки Польща починаючи з 1984 р. та були закріплені у законі від 24 квітня 2003 р.«Про діяльність суспільної користі й волонтерство» серед яких: освіта та наука: спорт та туризм; культура і мистецтво; охорона здоров’я; соціальна допомога; міжнародні зв’язки, питання інтеграції

443 Окуньовська Юля Вікторівна Активізація діяльності неурядових організацій Польщі у 90-х роках ХХ ст. в контексті громадянського суспільства Ю. Окуньовська немає Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського українська 2015 стаття 110
В статье анализируется проблематика военно-политического сотрудничества нацистской Германии и Финляндской республики во время проведения операции «Барбаросса» и серии наступательных операций с целью отторжения у Советского Союза Карелии, Лапландии и Ингерманландии (операции «Серебристая лиса»,«Северный олень»,«Платиновая лиса» 1941 г.) Приделяется значительное внимание фигурам немецких и финских военных и политических деятелей–Вальдемара Эрфурта, Виперта фон Блюхера, КГ Маннергейма которые так или иначе были связаны с политическим альянсом нацистской Германии и Финляндской республики в условиях противостояния с Советским Союзом в годы советско-немецкой войны.

444 Окуньовська Юля Вікторівна Правова основа функціонування громадських організацій у Польщі Ю. Окуньовська Вінниця Віснику Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки українська 2014 стаття 109
У статті на основі вивчення джерел та літератури проаналізовано правове підґрунтя функціонування громадських (неурядових) організацій Польщі, які активізували свою діяльність у 90-х роках ХХ ст. Упродовж 1989-2003 років було прийнято ряд законів, які регулювали питання створення, фінансування, діяльності неурядового сектора. Тому в хронологічній послідовності висвітлено процеси законотворення в системі неурядового сектора. Окремо досліджено акти Європейського Союзу та з’ясовано ступінь відповідності законодавства Польщі до правових основ Європейського Співтовариства

445 Окуньовська Юля Вікторівна Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні. Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, Ю. В. Окуньовська та ін. Вінниця Колективна монографія українська 2019 монографія 112
У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні

446 Окуньовська Юля Вікторівна Polityczne przesłanki eurointegracji RP Okuniovska Y. Вінниця Політичне життя англійська 2017 стаття 125
Artykuł poświęcony badaniu politycznych przesłanek integracji europejskiej RP. Przesłanki polityczne są rozpatrywane we dwóch formach: wewnątrzpolityczne i międzynarodowe. Biorąc pod uwagę szczegóły transformacji polskiej społeczności od postsocjalistycznego stanu do kierunku demokratycznego, zbadano oddziaływanie rozwiązania „Solidarności” jako głównego wewnątrzpolitycznego czynnika zmian w polskim społeczeństwie. W artykule rozpatrywane jej miejsce i rola w systemie władzy, interakcja z siłą znajdującej się na czele i próby nawiązania dialogu. Pokazano zmianę koniunktury międzynarodowej na przykładzie działalności K. Skubiszewskiego i założenia kierunku europejskiego. Podpisanie Układu Europejskiego (o stowarzyszeniu) otworzyło przed Polską możliwości wrócić do zjednoczonej Europy.

447 Іваницька Ольга Павлівна Аграрна політика франкістського режиму в Іспанії у 1939-1975 роках: історіографія О. Іваницька немає Волинські історичні записки українська 2008 стаття 138
Економічна стратегія та практика франкізму, у тому числі в аграрній царині, на думку сучасних зарубіжних та вітчизняних іспаністів, здійснювалася впродовж двох етапів: 1939–1959 роки–період автаркії та економічного націоналізму; 1960–1975 роки–період переходу до ринкової економічної моделі. Вибір франкізмом відповідних економічних моделей диктувався низкою чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру

448 Іваницька Ольга Павлівна Хуан Карлос І: шлях до корони Іваницька О.П. Вінниця немає українська 2019 монографія 124
немає

449 Іваницька Ольга Павлівна Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) Іваницька О.П. Київ немає українська 2013 навч. посіб. 132
немає

450 Іваницька Ольга Павлівна Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки у постбіполярний період (1990-і - 2000-і роки) Іваницька О.П. Київ немає українська 2012 підручник 140
немає

451 Іваницька Ольга Павлівна Публічна дипломатія як фактор поглиблення відносин між державами на сучасному етапі (на прикладі України). C.I. Hlovatska, O.P. Ivanytska немає Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса українська 2018 стаття 108
У статті на прикладі України з’ясовується теоретичні і прикладні аспекти розвитку і становлення публічної дипломатії, її механізмів, форм та перспектив, аналізується історіографія проблематики, пропонуються дефініції, окреслюються перспективи подальшого поглибленого вивчення теми

452 Іваницька Ольга Павлівна Історія Іспанії у ХХ - ХХІ сторіччях Іваницька О.П. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 125
немає

453 Іваницька Ольга Павлівна Регіональні підсистеми міжнародних відносин О.П. Іваницька, Ю.Т. Теміров, О.М. Шевченко, М.О.. Замікула, М.І. Прихненко, І.Г. Лебідь Вінниця Донецький національний університет імені Василя Стуса українська 2018 підручник 120
Уперше у вітчизняній міжнародно-політичній науці узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні підходи до аналізу регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин, з’ясовано проблематику провідних акторів сучасного макрорегіонального простору та проаналізовано регіональні підсистеми міжнародних відносин. Посібник розрахований на студентів та магістрантів спеціальності «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто цікавиться регіональною проблематикою сучасних міжнародних відносин

454 Іваницька Ольга Павлівна Ідеологія та суспільно-політичні доктрини франкістського режиму в Іспанії 1939-1975 років: сучасні підходи Іваницька О.П. немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 118
У вітчизняній історичній іспаністиці окреслився у 1990-х роках інтерес до політичної та соціально-економічної практики франкізму, який був, зокрема, спричинений унікальним іспанським демократичним транзитом, і який немає аналогів у сучасній світовій історії, та пошуками відповіді на питання, яке місце та роль зіграв майже 40-річний франкістський режим у мирному та швидкому переході Іспанії від авторитаризму до демократії, у набутті нею за короткий історичний термін повноцінної суб’єктності у світовій та європейській політиці

455 Іваницька Ольга Павлівна Історія міжнародних відносин (друга половина 1940-х - 1990-і роки) Іваницька О.П. Вінниця немає українська 2016 підручник 128
немає

456 Іваницька Ольга Павлівна Пріоритети зовнішньополітичної діяльності соціалістичного уряду ХЛ Родрігеса Сапатеро у 2004–2011 роках: європейський вектор Іваницька О.П. немає Політичне життя українська 2015 стаття 126
У статті окреслена й проаналізована програма соціалістичного уряду ХЛ Родрігеса Сапатеро у міжнародній та зовнішньополітичній царині, її новації та відмінності від програми попереднього народнопартійного уряду, провідні напрямки та пріоритети європейської політики: двосторонні відносини з європейськими країнами, стосунки з ЄС, підходи до розв’язання проблеми Гібралтару у іспано-британських відносинах

457 Іваницька Ольга Павлівна Франко–каудильйо Іспанії Іваницька О.П. Чернівці немає українська 2006 монографія 137
Політична біографія Франсиско Франко Баамонде – військового й політичного діяча, генералісимуса та глави Іспанської держави упродовж майже сорока років, що стало рекордом у світовій історії минулого століття, перше дослідження у сучасній українській історіографії. Авторка спираючись на широке коло оригінальних джерел та принципи сучасного світобачення, дає власну аргументовану відповідь на низку запитань, які дебатуються у зарубіжній історичній науці, зокрема, ким був Франсиско Франко Баамонде: рятівником іспанської нації, її патріотом, фашистським диктатором та великим інквізитором? Життєвий, військовий та політичний шлях іспанського каудильйо подається на широкому історичному тлі суспільних, політичних та економічних проблем Іспанії ХХ століття.

458 Іваницька Ольга Павлівна ЗАРУБІЖНА ПРЕСОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЧИНИ ТА ПОЧАТОК РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2014–2018 рр.: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ Іваницька О.П. Вінниця Донецький національний університет імені Василя Стуса. Студентський науковий вісник українська 2018 стаття 122
У статті проаналізовано інформацію, яка міститься у зарубіжній газетній періодиці, з’ясовано її види, жанри та походження. На основі газетної інформації вивчені у компаративному ключі причини та початок російсько-української війни 2014-2018 років

459 Іваницька Ольга Павлівна Features and models of spanish and polish democratic transits: modern interpretations, experience and lessons for Ukraine Ivanytska О. Р. The European Journal of Transformation Studies is a result of cooperation between scholars from Central and Eastern Europe Европейский журнал трансформационных исследований українська 2020 стаття 137
немає

460 Іваницька Ольга Павлівна Іспанія у ХХ-ХХІ сторіччя Іваницька О.П. Вінниця немає українська 2017 монографія 143
немає

461 Іваницька Ольга Павлівна Альфонсо XII Миротворець Іваницька О.П. Київ Велика українська енциклопедія українська 2020 стаття 129
немає

462 Іваницька Ольга Павлівна Альфонсо XIII Іваницька О.П. Київ Велика українська енциклопедія українська 2020 стаття 124
немає

463 Іваницька Ольга Павлівна Афонсу I Енрікіш Іваницька О.П. Київ Велика українська енциклопедія українська 2020 стаття 113 no file
немає

464 Іваницька Ольга Павлівна Афонсу II Саншеш Іваницька О.П. Київ Велика українська енциклопедія українська 2020 стаття 111 no file
немає

465 Іваницька Ольга Павлівна Афонсу III Афонсу Іваницька О.П. Київ Велика українська енциклопедія українська 2020 стаття 106 no file
немає

466 Іваницька Ольга Павлівна Афонсу IV Дініш Іваницька О.П. Київ Велика українська енциклопедія українська 2020 стаття 110 no file
немає

467 Іваницька Ольга Павлівна Афонсу V Дуарте Іваницька О.П. Київ Велика українська енциклопедія українська 2020 стаття 107 no file
немає

468 Іваницька Ольга Павлівна Афонсу VI Жуан Іваницька О.П. Київ Велика українська енциклопедія українська 2020 стаття 110 no file
немає

469 Климчук Олександр Васильович Управлінські та інтеграційні процеси формування економіко-енергетичної безпеки України Климчук, О.В. Козловський, С.В. Лавров, Р.В. немає Економіка та суспільство українська 2021 стаття 113
Стаття присвячена актуальним питанням визначення пріоритетних управлінських напрямів формування економіко-енергетичної безпеки України в умовах інтеграційних процесів. Окреслено фундаментальне зна- чення енергетики у забезпеченні економічного розвитку на основі технологічних, внутрішньогалузевих, між- галузевих та екологічних особливостей. Розглянуто сучасну структуру енергоспоживання, визначено вклад відновлюваних джерел енергії у енергетичному балансі та виявлено головну проблему енергетичної залеж- ності держави. Для досягнення економіко-енергетичної безпеки України запропоновано здійснювати заходи у напряму диверсифікації джерел імпортування енергоносіїв, запровадження енергозберігаючих і енергоефек- тивних технологій, а також зростання частки відновлюваних енергетичних ресурсів у структурі національного енергоспоживання, надаючи пріоритетне значення біопаливу

470 Климчук Олександр Васильович Світові процеси розвитку інформаційних систем і технологій в управлінні: тенденції в Україні Климчук О.В. Дніпро Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. українська 2021 тези 110
У масштабах сучасної цивілізації вектори глобальних перетворень здійснюються на основі розвитку інформаційних систем і технологій та подальшого їх використання в усіх регіонах світу. Процеси глобалізації та діджиталізації світової економіки не залишають осторонь практично жодну з цивілізованих країн нашої планети, зумовлюючи постійне розширення інформаційного середовища. Отримані напрацювання вказують на те, що інформаційні системи і технології при професійному підході мають потужний потенціал та інструментарій, які розглядаються невід’ємною частиною загальної стратегії розвитку постіндустріального суспільства. Внаслідок спалаху пандемії COVID-19 у минулому 2020 р., інформаційні системи і технології почали ще інтенсивніше проникати в суспільно-політичне та бізнесове життя, забезпечуючи розробку різнопланових стратегій розвитку, комплексних систем автоматизованого проєктування й планування виробництва, програмування фінансового, податкового та управлінського обліку в різних країнах, зок

471 Чальцева Олена Михайлівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СО «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 141
Навчально-методичне видання розроблено на основі кваліфікаційних вимог до здобувачів вищої освіти СО Бакалавр та у відповідності до програмних компетентностей окреслених у Освітніх програмах «Політологія» та «Прикладна політологія та політичні технології» з урахуванням Проекту стандарту з Політології СО Бакалавр. Для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

472 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 117
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій.

473 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ Чальцева, О.М. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 121
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Охарактеризовано методику їх написання, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

474 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНЕ ЦЬКУВАННЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ Оверчук, В.А. Manchester Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (August 16-18, 2020) українська 2020 стаття 102
Проблема девіантної поведінки в підлітковому середовищі – одна з найактуальніших проблем, яка на сьогоднішній день широко обговорюється психологами, педагогами, правозахисниками, соціологами, медиками. Деструктивні процеси, які на сучасному етапі охопили різноманітні суспільні сфери, економічне зубожіння населення, військовий конфлікт на сході країни, призвели до зростання девіацій не тільки серед дорослого населення України, але й серед підлітків.

475 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ДОПОМОГИ ДІТЯМ У ПОДОЛАННІ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ Оверчук, В.А. Київ Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 106
На сучасному розвитку України збільшилась кількість складних життєвих ситуацій, спровокованих соціальними й економічними аспектами життя, збільшенням кількості стихійних лих, катастроф, терористичних актів, випадків фізичного, морального й сексуального насильства в повсякденному житті. Всі ці фактори призвели до розвитку кризових переживань особистості, що викликають інтелектуальне, духовне, емоційне і фізичне напруження людини. Все це не могло не позначитися як на рівні суспільної свідомості, так і на індивідуальній системі соціальних установок та ціннісних орієнтацій окремої людини. Наслідком цього є збільшення попиту на психологічну допомогу в кризових та надзвичайних ситуаціях. Проблема подолання особистістю критичних і стресових ситуацій на сьогодні є однією з найактуальніших, саме вивченню цих питань присвячені праці вчених з різних галузь знань: психології, медицини, біології, педагогіки тощо.

476 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПРОБЛЕМА МОБІНГУ У РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ Оверчук, В.А. Суми ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ МАТЕРІАЛИ V Міжнар. наук.о-практ. конф. 28 лют. – 1 бер. 2019 р. українська 2019 стаття 110
Більшість часу свого життя людина проводить на роботі. Саме тому велика увага приділяється реалізації всіх прав працівників, передбаченим трудовим законодавством. Але психологічне цькування в колективі не є рідкістю в наш час. Проблема булінгу і мобінгу на роботі все частіше обговорюється в засобах масової інформації та професійних спільнотах. Вчені, що займаються вивченням особливостей поведінки в організаціях, тепер приділяють увагу і цій проблемі. Так, за останні два роки з'явилася низка публікацій в наукових журналах і написано кілька книг, які присвячені неприпустимому поводженню на робочих місцях, жорстокості керівництва, проблемам булінгу і мобінгу.

477 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ: МОДЕЛІ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Київ Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. українська 2019 стаття 112
Висвітлюються соціально-психологічні проблеми інвалідів, важливі не так самі по собі, як, перш за все, у контексті вивчення механізмів інтеграції осіб з інвалідністю в соціум, створення рівних можливостей для інвалідів, забезпечення оптимальних умов для розкриття їхніх компенсаторних можливостей, ефективної адаптації та соціалізації. Розглянуто причини ускладнення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, пов’язані з низкою труднощів соціально-психологічного характеру. Висловлюється припущення, що такий стан речей головним чином зумовила медично орієнтована модель інвалідності, яка до недавнього часу панувала в нашому суспільстві. У зв’язку з цим у соціумі сформувався відповідний стереотип – соціальна стигма, що представляє інвалідів як “хворих”, які потребують постійного стороннього догляду і доля яких – перебувати в установах інтернатного типу. Звертається також увага і на негативні наслідки іншої моделі інвалідності – соціально орієнтованої, відповідно до якої особи з інвалідністю

478 Пузь Ірина Володимирівна Прикладні аспекти психології: екологічна психологія Пузь, І.В. Бацилєва, О.В. Вінниця немає українська 2021 навч.-метод. посіб. 110
У навчально-методичному посібнику з дисципліни Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія наводиться тематика лекційних та практичних занять з дисципліни, коротка теоретична довідка змісту навчальної дисципліни, теми для самостійної роботи, завдання для індивідуальної роботи, тестові завдання, питання до іспиту, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, глосарій основних понять з навчальної дисципліни. Рекомендований для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Психологія».

479 Васюк Катерина Миколаївна Психолінгвістичні особливості зумисних неправдивих висловлювань Васюк К. М. немає Вчені записки ТНУ ім.В.І.Вернадського. Серія «Психологія» Вип. 1. Том 32 українська 2021 стаття 85 no file
У статті представлений аналіз основних психолінгвістичних технік детекції брехні і порівняльний аналіз їх ефективності. На основі аналізу наявних досліджень з цього питання були виділені декілька ключових ознак в мовленні, що можуть бути використані як можливі показники діагностики зумисного обману. Для перевірки ефективності цих ознак в детекції обману був проведений лабораторний експеримент з використанням техніки спостереження, метою якого було доведення гіпотези, що психолінгвістичні засоби є ефективними у виявленні зумисного обману

480 Боженко Владислава Григорівна ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ЗА НЕВЕРБАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ ПІД ЧАС ПРОДУКУВАННЯ ЗУМИСНИХ НЕПРАВДИВИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ Катерина Васюк, Владислава Боженко немає Вісник Львівського університету. Серія «Психологічні науки» Вип. 8 українська 2021 стаття 83
Стаття присвячена актуальній проблемі детекції зумисного обману на основі аналізу невер- бальної поведінки. Теоретичний аналіз показав, що дослідники визначають великий спектр невер- бальних ознак як детекторів обману. Було здійснено порівняння частоти появи невербальних ознак у правдивих і зумисне неправдивих висловлюваннях. Використані такі показники: рухи очей, пози, різні типи жестів, зокрема адаптори й ілюстратори, вегетативні прояви (швидке моргання, ковтання), асиметрія рухів рук та окремі мімічні реакції, такі як посмішки й нервовий сміх. Такі ознаки були виділені на підставі теоретичного аналізу досліджень невербальної поведінки в різних емоційних станах. Було висунуте припущення, що під час формулювання зумисне неправдивого повідомлення індивід переживає стресовий стан, який виражається в специфічних для цього стану кінем

481 Боженко Владислава Григорівна СПОСОБИ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ Катерина Васюк, Владислава Боженко немає Психологічний часопис : зб. наук. пр. українська 2017 стаття 88
В статті висвітлена актуальна для практичної психології проблема детекції брехні, проаналізовані основні способи її детекції, а також здійснений порівняльний аналіз об’єктивного рівня ефективності детекції з суб’єктивним уявленням про власну успішність її виявлення. Було експериментально перевірене припущення про те, що якість детекції брехні залежить від рівня емоційного інтелекту особистості, а також здійснений якісний аналіз засобів детекції, які використовують особи з різним рівнем емоційного інтелекту, а також здійснений порівняльний аналіз цих способів

482 Боженко Владислава Григорівна ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРОГРАМИ MINOR «ВЛАСНА СПРАВА», СО «БАКАЛАВР» Оверчук В.А. Боженко В.Г. Вінниця немає українська 2021 словник 90
Термінологічний словник розкриває зміст найбільш уживаних психологічних понять, термінів і категорій, що відображають сучасний стан економічної психології та нових понять і термінів, які виникли під впливом соціально-економічних перетворень та науково-технічного прогресу. Призначений для спеціалістів, які цікавляться проблемами психології, для здобувачів вищої освіти, широкого кола читачів, що використовують в своїй роботі психологічні знання

483 Сидоренко Жанна Вячеславівна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ В КРИЗОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ Сидоренко Ж.В. Побережна М.В. Даценко Т.С. немає Габітус, Вип. 18, Том 2 українська 2020 стаття 70
У статті розглянуто психологічні особли вості ставлення студентської молоді до життєвого досвіду як передумови психо логічного здоров’я. На основі теоретич ного аналізу виокремлено такі параметри ставлення до життєвого досвіду, як рефлексивність, життєстійкість, життєві настанови, що відображають ставлення до світу, до людей та до себе, а також вдячність. Для проведення емпіричного дослідження використано такі методики: шкала базових переконань Р. Янов-Бульман в адаптації О.А. Кравцової, тест життє стійкості С. Мадді в адаптації Д.А. Леон тьєва, О.І. Разказової, тест на вдячність М. Селінгмана, методика вимірювання рівня рефлексивності А.В. Карпова

484 Сидоренко Жанна Вячеславівна ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КРЕАТИВНОСТІ ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ Шпортун О.М. Сидоренко Ж.В. немає Габітус, Вип. 25 українська 2021 стаття 65
У статті досліджуються психологічні особливості прояву креативності й емоційного взаємозв’язку в юнацькому віці, вивчається характер їхнього взаємозв’язку. Розглянуті наукові розробки досліджуваних категорій креативності й емоційного інтелекту. Проведене емпіричне дослідження взаємозв’язку креативності й емоційного інтелекту серед осіб юнацького віку. Були використані такі методики: «Діагностика особистісної креативності» О. Тунік, мето дика «Креативність» (модифікація Н. Вишнякової), Методика вимірювання емоційного інтелекту Н. Холла, Діагностика емоційних бар’єрів В. Бойко. Було з’ясовано, що більшості опитуваних притаманні середні показники креативності. Значна частина юнаків та дівчат не прагнуть до ризику, віддають перевагу знайомим способам вирішенням проблемних ситуацій

485 Васюк Катерина Миколаївна ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ЗА НЕВЕРБАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ ПІД ЧАС ПРОДУКУВАННЯ ЗУМИСНИХ НЕПРАВДИВИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ Васюк К., Боженко В. немає Вісник Львівського університету. Серія «Психологічні науки» Вип. 8 українська 2021 стаття 92
Стаття присвячена актуальній проблемі детекції зумисного обману на основі аналізу невер- бальної поведінки. Теоретичний аналіз показав, що дослідники визначають великий спектр невер- бальних ознак як детекторів обману. Було здійснено порівняння частоти появи невербальних ознак у правдивих і зумисне неправдивих висловлюваннях. Використані такі показники: рухи очей, пози, різні типи жестів, зокрема адаптори й ілюстратори, вегетативні прояви (швидке моргання, ковтання), асиметрія рухів рук та окремі мімічні реакції, такі як посмішки й нервовий сміх. Такі ознаки були виділені на підставі теоретичного аналізу досліджень невербальної поведінки в різних емоційних станах. Було висунуте припущення, що під час формулювання зумисне неправдивого повідомлення індивід переживає стресовий стан, який виражається в специфічних для цього стану кінемах. Також було висунуте припущення, що кінеми поєднуються в стійкі комплекси ознак, що є діагностичними параметрами неінструментальної детекції обману. Для п

486 Васюк Катерина Миколаївна Психолінгвістичні особливості зумисних неправдивих висловлювань Васюк К. М. немає Вчені записки ТНУ ім.В.І.Вернадського. Серія «Психологія» Вип. 1. Т. 32 (7) українська 2021 стаття 96
У статті представлений аналіз основних психолінгвістичних технік детекції брехні і порівняльний аналіз їх ефективності. На основі аналізу наявних досліджень з цього питання були виділені декілька ключових ознак в мовленні, що можуть бути використані як можливі показники діагностики зумисного обману. Для перевірки ефективності цих ознак в детекції обману був проведений лабораторний експеримент з використанням техніки спостереження, метою якого було доведення гіпотези, що психолінгвістичні засоби є ефективними у виявленні зумисного обману. Використано 22 діагностичних показники, які порівнювалися в правдивих і брехливих висловлюваннях за частотою появи. Основним методом дослідження було спостереження

487 Кушнір Юлія Володимирівна Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities by Promoting Their Professional Rehabilitation Julia Kushnir немає Universal Journal of Public Health 9(3) англійська 2021 стаття 81
The article considers fundamental aspects of ensuring the quality of life of persons with disabilities in Ukraine, recognition of their rights to a full life in society and the creation by the state of appropriate conditions for their rehabilitation and social integration. There have been significant changes in attitudes towards people with disabilities in recent decades. The basis of such changes is the recognition of their rights to a full life in society and the creation of appropriate conditions for their rehabilitation and social integration, but, despite the positive changes, the quality of life of people with disabilities lags far behind and does not meet today's requirements

488 Кушнір Юлія Володимирівна Features of realization of internal opportunities and personal potential of persons with disabilities in socially significant activity Overchuk V.A. Kushnir Yu.V. немає Габітус, Вип. 20 англійська 2020 стаття 80
The article is devoted to the study of psychological support and socio-psychological adaptation of persons with disabilities, which reflect the level of their interaction and integration with the community and self-determination, the level of realization of internal capabilities of a person with disabilities and his personal potential in socially significant activities, personality, interact with the surrounding society under specific conditions of existence. For Ukraine, the issue of social protection and psychological support of persons with disabilities does not lose its relevance

489 Кушнір Юлія Володимирівна Psychocorrection of Adolescents 'Anxiety by Music Therapy Yulia KUSHNIR та ін. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2021 стаття 83
Personal anxiety in adolescence is largely determined by psychological factors (personal, adaptive, motivational), and the correction of personal anxiety in adolescents is possible by combining two areas of work: reducing the effects of psychological factors on its occurrence; development of constructive forms of behavior in psychogenic situations, in conditions of increased anxiety through the use of music therapy. The aim of the study is to study the state of anxiety in adolescence after psychocorrection by music therapy

490 Кушнір Юлія Володимирівна ВІКОВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Кушнір, Ю. В. Оверчук, В.А. Шпортун, О.М. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 80
Навчальний посібник містить лекції з вікової та спеціальної психології, питання для перевірки знань, контрольні питання, словник загальних термінів. У посібнику систематизовано загальний теоретичний матеріал щодо вивчення психологічних особливостей розвитку людини на різних вікових етапах. Навчальний посібник з вікової психології розроблено для студентів усіх форм навчання освітньої програми «Психологія»

491 Кушнір Юлія Володимирівна Peculiarities of motivation of professional activity of a modern teacher Julia Kushnir Katowice, ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT українська 2021 стаття 73
The article presents the results of a study of teacher motivation in the modern educational space. The urgency of studying the motivation of teachers of educational institutions is indicated. With the help of methods the characteristics of emotional and professional burnout and features of professional motivation were determined. After receiving the results of the study, it was found that subjects with different motivational components have different levels of emotional and professional burnout

492 Оверчук Вікторія Анатоліївна Reasons for psychological unpreparedness of persons with disabilities for work Overchuk, V. немає Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія англійська 2020 стаття 84
The article focuses on the socio-psychological integration of people with disabilities, which remains an important issue for most countries. The author refers to a number of studies conducted in Ukraine and abroad, which show that, despite the efforts of states, there are still problems with the acceptance of persons with disabilities by society, and this primarily concerns the right to work. Discrimination and prejudice against people with disabilities by employers is based on the belief that typical abilities are higher. At its heart, ableism is rooted in the assumption that disabled people require ‘fixing’ and defines people by their disability. It is a system that values people based on their bodies and minds and what society deems to be ‘normal’, and devalues and limits the potential of disabled people.

493 Оверчук Вікторія Анатоліївна Analysis of scientific approaches in the formation of the social policy of the state Overchuk Viktoriya Katowice ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT українська 2021 стаття 92
The article analyses different types of welfare state and approaches to the definition of social policy, which allowed the author to formulate a general definition of "social policy" as one that takes into account the interests of persons with disabilities. Social policy is considered by the author as a human-cantered institution, and the main purpose of such a policy is to protect and ensure the rights and freedoms of the individual regardless of age, gender, health, social status or nationality by mobilizing efforts, coordinating actions and encouraging the participation of state institutions, enterprises, organizations and society as a whole

494 Оверчук Вікторія Анатоліївна Analysis of psychological features of development and social adaptation of students with disabilities Overchuk, Victoriya Bozhenko, Vladislava Katowice ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT українська 2021 стаття 67
The article provides a theoretical analysis of research on the problems of psychological formation and adaptation of freshmen with disabilities, which are due to the new social situation of their development in free economic education, inadequate attitudes and self-acceptance of their disability, communication difficulties and relationships with classmates and teachers. The authors propose and scientifically substantiate the model of the process of social and psychological adaptation of disabled freshmen as a complex dynamic process of an individual's entry into a new situation of development, changes in personal states, behavioral reactions, personality tr

495 Оверчук Вікторія Анатоліївна Problems and prospects of socio-psychological and economic integration of people with disabilities in Ukraine Overchuk Viktoriya Вінниця немає англійська 2020 монографія 71
The scientific and theoretical foundations of social protection and the methodology of socio-psychological and economic integration into the society of the disabled are considered. Research of realities and prospects of support of education, employment, social and psychological support at the workplace of people with disabilities in Ukraine. Assessment of the state and processes of the system of rehabilitation and employment of disabled people, functions of individual institutions, problems that prevent timely socio-psychological and professional rehabilitation and habilitation of disabled people. For scientists, specialists in the field of inclusion, social psychology, labor economics, social economics and politics, graduate students and masters of knowledge 05 "Social and behavioral sciences" of higher educational institutions

496 Оверчук Вікторія Анатоліївна Проблема комунікації у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю Вікторія Оверчук Вінниця ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ українська 2020 стаття 67 no file
The article is devoted to the study of the quality of communication between subjects that determine the institutional environment of rehabilitation and employment of persons with disabilities. The quality of communication, the author, is offered to understand the interaction between the subjects, first of all, in terms of sharing the necessary information. The preconditions for the implementation of quality communications, according to the author, are the regulatory regulation of interaction, methodological and organizational-technical conditions. The author states that there is no current normative document regulating the procedure of communications between the subjects, no methodological and organizational and technical preconditions are created, which is reflected in the fragmentation of data accumulation, the absence of a single information complex for data accumulation, processing and analysis

497 Оверчук Вікторія Анатоліївна Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation Lopushnyak, Lopushnyak Overchuk, Victoria Ukraynets, Liliya Rudakova, Svetlana Kabachenko, Dmytro немає International Journal of Economics and Business Administration Vol. VIII англійська 2020 стаття 60
Purpose: In modern conditions new forms of employment are being introduced. The purpose of scientific investigation is to reveal and analyze the theoretical, methodological and practical aspects of employment’s innovative forms in the transformation of the labor market. Design/Methodology/Approach: The theoretical, methodological and practical aspects of innovative forms of employment in the labor market transformation are presented on the basis of theoretical analysis and synthesis, induction and deduction, and empirical research methods, such as measurement, observation and comparison

498 Оверчук Вікторія Анатоліївна Statistical Data Analysis of Socio-Economic and Demographic Losses of Labor Resources in Ukraine Zayukov, Ivan Overchuk, Viktoriya Burdiak, Vira Velykyi, Yurii Butyrska, Iryna Butenko, Vira немає Montenegrin Journal of Economics Vol. 16, No. 2 англійська 2020 стаття 72
Regarding the fact that life, in general, and public health, in particu-lar, form the main values for the government and the individuals as well, the relevance of this study is indisputable. This article is aimed to statistical data analysis the losses in labor and life potentials of the Ukrainian population due to some negative socio-economic and demographic processes. The object of this study is represented by the demographic processes’ impact on the national economy of Ukraine. Meanwhile, the subject of the paper is related to social, economic and demographic assessment of the losses in human resources in Ukraine associated with the catastrophic cancer mor-tality.

499 Оверчук Вікторія Анатоліївна Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities by Promoting Their Professional Rehabilitation Overchuk, Victoriia etc. немає Universal Journal of Public Health англійська 2021 стаття 68
The article considers fundamental aspects of ensuring the quality of life of persons with disabilities in Ukraine, recognition of their rights to a full life in society and the creation by the state of appropriate conditions for their rehabilitation and social integration. There have been significant changes in attitudes towards people with disabilities in recent decades. The basis of such changes is the recognition of their rights to a full life in society and the creation of appropriate conditions for their rehabilitation and social integration, but, despite the positive changes, the quality of life of people with disabilities lags far behind and does not meet today's requirements

500 Савченко Марина Василівна Демократизація банківської системи в умовах розвитку цифрових технологій Савченко М.В., Неголюк Ю. немає Галицький економічний вісник українська 2021 стаття 152
У статті обґрунтовано важливість трансформації банківської системи, як стратегічного об’єкту розвитку держави в умовах цифровізації. Проаналізовано вплив цифрових технологій на фінансову сферу та наведено фактори, які стимулювали її зміну. Досліджено основні понятійні інститути даної тематики, окреслено мету та цілі роботи. Поставлено основні завдання та обґрунтовано їх вивчення, а також досконале дослідження. Проаналізовано роботи попередніх науковців, як вітчизняних так й іноземних, у даній тематиці, оцінено їх вклад та висновки, зазначено причини актуальності проведення подальшого дослідження та аналізу вибраної теми. Розглянуто напрями трансформації організації банківської діяльності в світі та Україні. Продемонстровано ключові позиції України у впровадженні сучасних технологій та підтримці нових галузей в банківській сфері

501 Оверчук Вікторія Анатоліївна Features of realization of internal opportunities and personal potential of persons with disabilities in socially significant activity Overchuk V.A. Kushnir Yu.V. немає Габітус, Вип. 20 англійська 2020 стаття 68
The article is devoted to the study of psychological support and socio-psychological adaptation of persons with disabilities, which reflect the level of their interaction and integration with the community and self-determination, the level of realization of internal capabilities of a person with disabilities and his personal potential in socially significant activities, personality, interact with the surrounding society under specific conditions of existence. For Ukraine, the issue of social protection and psychological support of persons with disabilities does not lose its relevance. This is due to a number of reasons, the main of which are psychological, demographic, socio-economic and political

502 Оверчук Вікторія Анатоліївна Проблеми стимулювання самозайнятості осіб з інвалідністю: соціально-психологічний аспект Оверчук, В.А. немає Габітус українська 2020 стаття 71
Стаття присвячена зайнятості людей з обмеженими можливостями, яка залишається важливою проблемою для більшості країн світу. Авторка посилається на низку досліджень, проведених в Україні й за кордоном, які демонструють, що, незважаючи на зусилля держав, продовжують існувати підприємства й організації, які бояться приймати на роботу осіб з інвалідністю. У таких умовах одним із напрямів роботи у сфері соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та їх працевлаштування є стимулювання самозайнятості таких осіб. Водночас, на думку автора, проблема самозайнятості осіб з інвалідністю потребує глибокого аналізу не лише за показником чисельності осіб, які отримали допомогу на створення власної справи, а й за низкою інших показників, що використовуються в дослідженнях закордонних учених

503 Оверчук Вікторія Анатоліївна Psychological counseling methodology for overcoming a life crisis Overchuk, Viktoriia Yaroshchuk, Marianna Danylchenko, Tetiana Litvinova, Anastasiia Absalyamova, Larysa немає Laplage em Revista (International), vol.7 англійська 2021 стаття 72
The aim of the present study is to determine a set of interconnected methods and techniques of psychological counseling in overcoming life crises for clients of all ages. In an online survey, 182 psychologists-practitioners (Ukraine) took part. The list of positive and negative elements of normative crises in human life according to four life stages was outlined. It was determined, that in order to reveal the life crisis of patients at the age of 20-23 years practical psychologists recommend using the following methods: analysis of the content of metaphors, psychological testing within the framework of personality constructs and the specialized method of semantic differential.

504 Оверчук Вікторія Анатоліївна Psychocorrection of Adolescents 'Anxiety by Music Therapy Overchuk V.A. etc. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2021 стаття 72
Personal anxiety in adolescence is largely determined by psychological factors (personal, adaptive, motivational), and the correction of personal anxiety in adolescents is possible by combining two areas of work: reducing the effects of psychological factors on its occurrence; development of constructive forms of behavior in psychogenic situations, in conditions of increased anxiety through the use of music therapy. The aim of the study is to study the state of anxiety in adolescence after psychocorrection by music therapy. A set of methods was used to study the psychological features of anxiety in adolescents, ways to overcome and level before and after the psychocorrection program

505 Оверчук Вікторія Анатоліївна Вікова та спеціальна психологія Кушнір Ю. В., Оверчук В.А., Шпортун О.М. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 84
Навчальний посібник містить лекції з вікової та спеціальної психології, питання для перевірки знань, контрольні питання, словник загальних термінів. У посібнику систематизовано загальний теоретичний матеріал щодо вивчення психологічних особливостей розвитку людини на різних вікових етапах. Навчальний посібник з вікової психології розроблено для студентів усіх форм навчання освітньої програми «Психологія», а також рекомендується педагогічним працівникам, фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів

506 Оверчук Вікторія Анатоліївна Термінологічний словник до навчальної дисципліни «Психологія бізнесу» для здобувачів вищої освіти програми minor «Власна справа», СО «Бакалавр». Оверчук, В.А. Боженко, В.Г. Вінниця немає українська 2021 словник 76
Термінологічний словник розкриває зміст найбільш уживаних психологічних понять, термінів і категорій, що відображають сучасний стан економічної психології та нових понять і термінів, які виникли під впливом соціально-економічних перетворень та науково-технічного прогресу. Призначений для спеціалістів, які цікавляться проблемами психології, для здобувачів вищої освіти, широкого кола читачів, що використовують в своїй роботі психологічні знання

507 Оверчук Вікторія Анатоліївна Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління і психологія організацій» для здобувачіввищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» СО «бакалавр» Оверчук, В. А. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 75
У методичних рекомендаціях викладено тематичний зміст практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління і психологія організацій» та індивідуальні завдання, питання для самоконтролю та тестові завдання, перелік рекомендованої літератури

508 Афанасьєва Наталя Євгенівна Вплив навчання в УЦЗУ на соціалізацію студентів і курсантів Наталя Афанасьєва немає Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. українська 2007 стаття 52
Представлено результати дослідження деяких соціалізаційних процесів, що протікають у спеціалізованому вищому навчальному закладі і впливають на формування соціальних стереотипів, установок і уявлень студентів та курсантів. Ключові слова: соціалізація, адаптація, навчання

509 Афанасьєва Наталя Євгенівна Вплив професійної діяльності на адаптивність, емоційне вигорання і розвиток суїцидального ризику працівників МНС Афанасьєва, Н.Є. Назаров, О.О. Степанова, І.С. немає Проблеми екстремальної та кризової психології. зб. наук. праць. Вип. 9 українська 2011 стаття 51
У статті представлено аналіз результатів дослідження впливу професійної діяльності на адаптивність, емоційне вигорання і розвиток суїцидального ризику працівників МНС з різним стажем професійної діяльності. Отримані результати свідчать про те, що по мірі збільшення стажу роботи і віку відбувається помітне зниження адаптаційного потенціалу; емоційний захист у формі «вигорання» стає невід'ємною частиною особистості працівника МНС на певному етапі професійного розвитку; істотно зростає вірогідність збільшення суїцидального ризику

510 Афанасьєва Наталя Євгенівна Вплив посттравматичного стресового розладу на професійну мотивацію пожежних-рятувальників Афанасьєва, Н.Є. Назаров, О.О. немає Проблеми екстремальної та кризової психології. зб. наук. пр.Вип. 10. українська 2012 стаття 57
У статті представлено результати дослідження особливостей впливу ПТСР на професійну мотивацію пожежних-рятувальників. Доведено, що у мотиваційній структурі особистості з симптомами ПТСР переважають показники за шкалами «соціальний статус» та «соціальна корисність». Але взагалі рівень загальножиттєвої та «робочої» мотивації є зниженим, це пов’язано з тим, що ПТСР знижує загальний життєвий тонус, мотивацію, активність; це відбивається і на професійній діяльності, і життєдіяльності в цілому

511 Афанасьєва Наталя Євгенівна Комунікативні особливості курсантів та офіцерів МНС України Афанасьєва, Н.Є. Світлична, Н.О. немає Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. українська 2007 стаття 59
Представлено результати дослідження деяких комунікативних особливостей курсантів та офіцерів МНС України. Виявлено, що деякі комунікативні якості, що є необхідними у професійній діяльності працівників МНС, недостатньо розвинені у досліджених обох груп

512 Афанасьєва Наталя Євгенівна Моделі і способи Інтернет-консультування фахівців екстремальних видів діяльності Афанасьєва, Н.Є. немає Проблеми екстремальної та кризової психології. зб. наук. пр.. Вип. 13 українська 2013 стаття 57
У статті проаналізовані можливості організації віртуальної психологічної служби, заснованої на використанні мережі Інтернет (у формі психологічного порталу) як інструменту організації спільної діяльності психологів та потенційних клієнтів. Дистанційна психологічна допомога це тип системи, коли надання психологічних послуг і сам акт взаємодії психолога і клієнта опосередковані якимись технічними засобами, зокрема Інтернет-середовищем. Визначена та проаналізована специфіка подібної роботи, її переваги та недоліки. Для фахівців екстремальних видів діяльності іноді це може бути єдиною можливістю отримання термінової психологічної допомоги

513 Афанасьєва Наталя Євгенівна Наративізація життєвого досвіду в процесі психологічного консультування Афанасьєва, Н.Є. немає Проблеми екстремальної та кризової психології. зб. наук. пр. Вип. 14 українська 2013 стаття 62
У статті розглядається концепція наративізації життєвого досвіду клієнта у психологічному консультуванні. Аналізуються теоретичні та методологічні передумови методу наративного інтерв’ю. Описано умови успішності наративного інтерв’ю і стратегію його проведення. У загальному вигляді представлено схему змістовного аналізу текстів в наративних інтерв’ю

514 Афанасьєва Наталя Євгенівна Особистісні передумови розвитку професійної деформації працівників ОВС Афанасьєва, Н.Є. Віденєєв, І. О. немає Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. українська 2010 стаття 46
Стаття присвячена проблемі професійної деформації серед працівників ОВС. Проаналізовані відмінності особливостей прояву індивідуально-психологічних рис як передумов професійної деформації у працівників ОВС з різним стажем роботи

515 Афанасьєва Наталя Євгенівна Особливості ієрархії ціннісних орієнтацій у працівників МНС – представників професійних династій Афанасьєва, Н.Є. Шаталова, О.В. немає Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. українська 2008 стаття 54
Стаття присвячена вивченню питання особливостей ієрархії ціннісних орієнтацій у групі працівників МНС – представників професійних династій

516 Афанасьєва Наталя Євгенівна Особливості копінгових стратегій адаптації курсантів і студентів УЦЗУ Афанасьєва, Н.Є. Ричкова, Л.В. немає Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. українська 2009 стаття 51
У статті представлений аналіз результатів дослідження переважаючих копінгових стратегій, які використовують курсанти та студенти УЦЗУ на початкових етапах професіоналізації та адаптації до навчання у вузі. Виявлено, що у курсантів переважають стратегії, спрямовані на активну дію, а у студентів – на аналіз ситуації, зниження її значущості

517 Афанасьєва Наталя Євгенівна Теоретичні парадигми психологічного консультування в екстремальних умовах діяльності. Афанасьєва, Н.Є. немає Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. українська 2012 стаття 56
У статті представлено теоретичний аналіз проблеми психологічного консультування в екстремальних умовах діяльності. Проведено дослідження особливостей розвитку даної галузі психологічної практики у світовій психології. Визначено напрями організації психологічного консультування у структурі МНС. Представлено перспективні шляхи подальшого дослідження

518 Афанасьєва Наталя Євгенівна Сучасні підходи до проблем етнічної толерантності особистості та її формування у мультикультурному просторі Афанасьєва, Н.Є. Громозда, В.А. немає Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. українська 2015 стаття 52
У статті розкривається зміст та загальні завдання роботи з проблем вивчення етнічної толерантності особистості, розглянуто основні форми психологічної роботи та методи, які використовуються у даному напрямку.

519 Афанасьєва Наталя Євгенівна Мотивація і ефективність розумової діяльності підлітків за традиційної системи навчання Афанасьева, Н.Є. Беспалова, І.С. немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки" українська 2019 стаття 53
У роботі представлено результати дослідження залежності між мотивами навчання і якостями мислення, такими як гнучкість і самостійність, у підлітків під час рішення задач. Розглянуто динаміку взаємозв'язку між рівнем мотивації і ефективністю розв'язання розумових задач. Проведене дослідження показало наявність взаємозв'язку між навчальною мотивацією та індивідуальними особливостями мислення у підлітків, що підтвердило необхідність змін у традиційній системі навчання математики

520 Сидоренко Жанна Вячеславівна ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Сидоренко Ж. В., Недбалюк О. О. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки". Вип. 1, Т. 1 українська 2018 стаття 55
В статті висвітлено проблемні аспекти самоставлення в юнацькому віці. Проаналізовані теоретичні підходи до розуміння самоставлення особистості та його формування в юнацькому віці. Для проведення емпіричного дослідження були використані: опитувальник для дослідження самоставлення С.Р. Пантєлеєва, В.В. Століна, методика вимірювання самооцінки Т.Дембо-С.Рубінштейн в модификації A.M. Прихожан, методика визначення самооцінки Г. М.Казанцевої, проективна методика «Автопортрет»

521 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика с позиции конфликтологической парадигмы Чальцева Олена Михайлівна Budapest Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences Російська 2017 Стаття 43
Стаття у виданні Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences

522 Польовий Микола Анатолійович Бібліографічний покажчик до 50-річчя з дня народження В. Хаджинов, Т. І. Міщан, О. А. Солдатова (укл.) Вінниця немає українська 2022 покажчик 19
Бібліографічний покажчик, підготовлений з нагоди 50-річчя доктора політичних наук, професора кафедри політології та державного управління Донецького національ-ного університету імені Василя Стуса Миколи Анатолійовича Польового, охоплює пере-лік його наукових, навчально-методичних праць, публікацій у наукових фахових видан-нях та публіцистичні дослідження. У книзі у хронологічному порядку вміщено доробок відомого сучасного політолога та історика, який займається дослідженням проблем кліометрії, теоретичної історіогра-фії; моделювання історичних та політичних процесів; формалізованого прогнозування суспільно-політичного розвитку. Покажчик розраховано на науково-педагогічних працівників, студентів, усіх, хто цікавиться означеними науковими проблемами.

523 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 рекомендації 15
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання

524 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ОП «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 11
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах

525 Нагорняк Тетяна Леонтіївна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ОП «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 11
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах

526 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Нагорняк Тетяна Леонтіївна: бібліографічний покажчик до 50-річчя з дня народження Чальцева О. М., Скопова О. І., Міщан Т. І. Вінниця немає українська 2022 покажчик 12
Бібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності першого проректора Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктора політичних наук, професора, професора кафедри політології та державного управління Тетяни Нагорняк. Покажчик з нагоди 50-річчя з дня народження Т. Л. Нагорняк вміщує нарис про її життя та науково-педагогічну, публічну діяльність, перелік опублікованих праць за 1998–2022 роки, виступи ювілярки у ЗМІ.

527 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ САМОСТАВЛЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Оверчук, В. А. Худа, М. Б. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ українська 2022 стаття 5
Статтю присвячено теоретичному аналізу основних підходів щодо визначення сутності психологічного феномену самоставлення особистості в юнацькому віці. Розглянуто особливості самоставлення як однієї зі складових категорії самосвідомості. Проаналізовано вплив гендерних стереотипів на формування самоставлення в юнацькому віці. Розглянуто основні характеристики самоставлення. Зазначено, що самоставлення становить собою складний феномен, динамічну ієрархічну систему, що містить в собі взаємоперетворювані, різними способами пов’язані та ієрархічно влаштовані підсистеми. Проаналізовано специфіку вивчення феномену самоставлення у вітчизняній та зарубіжній психології.

528 Васюк Катерина Миколаївна ЕГОЦЕНТРИЗМ ЯК ЗАХИСНИЙ МЕХАНІЗМ ОСОБИСТОСТІ В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ Васюк К. М. Вінниця Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєдіяльності: МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ українська 2022 стаття 6
Проблема егоцентризму не є новою в науці, але цей факт ще не доводить повноту і вичерпність його дослідження в сучасній психології. Необхідність вивчення цієї проблематики обумовлена кри- зовими періодами в розвитку сучасного українського суспільства, що стикнулося з викликами війни. Люди похилого віку мають додаткові стресогенні умови життя, які негативно позначаються на їх психічно- му і фізичному здоров’ї, отже своєчасна діагностика є запорукою на- дання психологічної допомоги на перших етапах розвитку негативних емоційних станів. Одним з індикаторів таких станів є психологічний захист, особливо актуальним є захисти, що мають своє вираження в мовленні. Одним з таких є егоцентризм.

529 Афанасьєва Наталя Євгенівна ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ АУТОДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ Афанасьєва, Н. Є. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ українська 2022 стаття 5
Аутодеструкція це заподіяння собі психологічної або фізичної шкоди, особливий психічний стан, що призводить до саморуйнівної поведінки. Саморуйнівна поведінка включає такі форми проявів, як: гіподинамія, харчові порушення, віктимність, членство в деструктив- них сектах, адикції, заняття екстремальними видами спорту та вибір професій, пов’язаних з ризиком, тощо.

530 Сидоренко Жанна Вячеславівна ФЕОНОМЕНОЛОГІЯ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ Махал, Т. Р. Сидоренко, Ж. В. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ українська 2022 стаття 7
Криза завжди супроводжується стресом, певним чином містить в собі фрустрацію, оскільки завжди пов’язана з блоку- ванням частини потреб, і конфлікт, оскільки суттєвий розрив між ре- альним та бажаним завжди потребує активізації ціннісно-смислової діяльності

531 Боженко Владислава Григорівна ДИНАМІКА САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ДОМАГАНЬ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ Боженко В. Г. Вінниця Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєдіяльності: Матеріали І Міжнародної науково-практичної 19 конференції, 18-19 листопада 2022 р українська 2022 стаття 7
Аналіз результатів дослідження показав, що рівень са- мооцінки студентів майбутніх психологів є завищеним не залежно від курсу навчання. Маючи такі результати, ми рекомендуємо студентам звернути увагу на свої показники та в подальшому житті розвивати рефлексію, адекватну самооцінку як основу розвитку, зокрема в своїй майбутній професійній діяльності

532 Оверчук Вікторія Анатоліївна ДВОФАКТОРНА МОДЕЛЬ САМОПОВАГИ ОСОБИСТОСТІ Синєгуб, Ю. А. Оверчук, В. А. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 18–19 лист. 2022 р. Вінниця МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. українська 2022 стаття 5
Cамоповагу можна визначити, як визнання особистістю своєї цінності, своїх умінь та унікальних достоїнств. Оскільки аналіз методичного інструментарію, за допомогою якого є можливим виміряти той чи інший феномен, є важливим джерелом інформації про нього, метою нашої подальшої роботи буде розглянути методики діагностики самоповаги, які найчастіше застосовуються та спрямовані на вимірювання різних її сторін і аспектів

533 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПРОБЛЕМА ВТОМИ ВІД СПІВЧУТТЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ Оверчук, В. А. Лапшова, Н. С. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (18–19 лист. 2022 р. Вінниця) : МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. українська 2022 стаття 7
Метою нашого дослідження було провести теоретичний аналіз дослідження впливу попереднього травматичного досвіду на профе- сійну діяльність та формування втоми від співчуття у професійних психологів.

534 Сидоренко Жанна Вячеславівна ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКА Бондар, К. Ю. Сидоренко Ж. В, Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 18–19 листопада 2022 року Вінниця МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ українська 2022 стаття 6
Науковці розглядають стилі виховання: авторитарний, де- мократичний, ліберальний, потуральний, нестійкий, змагальний, роз- важливий, запобігливий, контролюючий, співчутливий, гармонійний тощо. Стиль виховання впливає на психічний розвиток дитини, віді- грає важливу роль в формуванні «Я-концепції» підлітка, самооцінки, є фактором просоціальної адаптації.

535 Васюк Катерина Миколаївна ГЕРМЕНЕВТИКА МОРАЛІ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ Васюк К. М. немає Габітус, вип. 37 українська 2022 стаття 7
У статті аналізуються особливості розуміння моральних категорій у сучасної молоді, розглядається структура системи їх моральних цінностей. Проаналізовані підходи до класифікації основних компонентів моральної свідомості. Уточнена семантика понять: «мораль», «моральність», моральна свідомість» та «етика», виділені компоненти моральної свідомості: когнітивний, емоційний, ціннісний, поведінковий. На підставі аналізу філософських і психологічних досліджень визначена важливість дослідження саме ціннісного компоненту моральної свідомості

536 Васюк Катерина Миколаївна СУЧАСНІ ЛЮДИНОЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня Васюк, К.М. Короцінська, Ю.А. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 8
Метою вивчення дисципліни «Сучасні людинозбережувальні технології» є формування знань у виборі оптимальної стратегії збереження і зміцнення професійного здоров’я, підвищення рівня професійної стресостійкості, розвиток компетентності людинозбереження у психологічній діяльності, підвищення ефективності професійної діяльності за рахунок оптимального використання власних ресурсів

537 Оверчук Вікторія Анатоліївна FEATURES OF PROFESSIONAL BURNOUT IN THE TEACHERS-CHOREOGRAPHERS Overchuk, Victoriia, Bondarchuk, Olha Київ Перспективи та інновації наук (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ № 7 англійська 2022 стаття 4
Стаття присвячена особливостям професійного вигоряння педагогів-хореографів, трудова діяльність яких пов’язана із інтенсивними фізичними та емоційними навантаженнями, які поєднують у своїй роботі функції педагога, балетмейстера і репетитора. Автори розглядають вигоряння як трьох компонентну систему, що включає психоемоційне виснаження, деперсоналізацію та редукцію професійних досягнень. Розглянуті особливості педагогічної діяльності у викладачів-хореографів, які пов’язані із їхніми особистісними характеристиками що сприяють формуванню феномену професійного вигоряння.

538 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТEOРEТИКO-ПСИХOЛOГIЧНИЙ AНAЛIЗ НEРВOВO-ПСИХIЧНOГO НАПРУЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ Оверчук, В.А.,Биковська Д.С. Івано-Франківськ Психологія особистості, вип. 41 українська 2022 стаття 5
Стаття присвячена теоретико-психо- логічному аналізу нервово-психологічного напруження особистосі в ситуації невизна- ченності, який набуває особливого значення в умовах військової агресії. Інформаційне поле перенасичене екстреними новинами та зображеннями про війну, смерть і руй- нування, ця інформація є для людей приго- ломшливою і страшною. Все це впливає на емоційне здоров’я українців, провокує три- вогу та стрес.

539 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОВЕДІНКОВИХ ЗМІН У ДІТЕЙ УНАСЛІДОК ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ Оверчук, В. А. немає Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки, № 2 українська 2022 стаття 3
Стаття присвячена особливостям психологічної травматизації дітей різних вікових груп унаслідок військової агресії Росії проти України. Особливою категорією, що зазнає психотравми, є діти, стрес яких може посилюватися через поведінку дорослих, які відчувають страх, тривогу та безпорадність у реаліях війни. Авторка звертає увагу на те, що батьки можуть стати джерелом передачі психотравми своїм ще не народженим дітям через непомітні, але спадкові зрушення в геномі та під впливом постійної тривоги, спричиненої досвідом війни.

540 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY OF SERVICEMEN AS THE BASIS FOR THE COHESION OF THE MILITARY COLLECTIVE OF Overchuk V. A. Karlsruhe Modern engineering and innovative technologies Issue 22;IIssue 22 / Part 2 англійська 2022 стаття 2
The article is devoted to the study of cohesion of servicemen as one of the important factors determining the nature of interaction in the military collective. The author emphasizes that the cohesion of servicemen largely depends on: psychological compatibility of servicemen, combination of their psychological qualities, which would allow them to participate peacefully in joint combat activities, the basis of which is correspondence of individual temperamental properties and socio-psychological compatibility of wrestlers, which reflects their professional and moral qualities

541 Оверчук Вікторія Анатоліївна DETERMINANTS OF PERSONALITY STRESS RESISTANCE Overchuk, Victoriia, Kuznietsova, Olena Київ Наукові перспективи СЕРІЯ «Психологія»;№ 10(28) англійська 2022 стаття 3
Стаття присвячена актуальним питанням формування стресостійкості особистості в умовах нестабільності, невизначеності, поганої передбачуваності соціальних процесів. Ці питання набувають особливої актуальності в умовах збройної агресії держави-терористки на території України, коли тривалий час зростає психічне навантаження на людину, коли постійний стрес ставить перед нею нові вимоги до розуму і тіла

542 Оверчук Вікторія Анатоліївна КРИЗОВІ СТАНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВНАСЛІДОК ЗМІНИ СОЦІАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Оверчук, В.А. Лапшова, Н.С. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ :МАТЕРІАЛИ І МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 19 лист. 2021 р. українська 2021 стаття 4
Адаптація та особливості кризових станів внаслідок зміни соціального статусу значною мірою залежать від типології особистості відносно процесу набуття соціометричного статусу у малій групі. Така типологія пов’язана з визначеними шляхом експерименту характерними для особистості наборами чинників набуття соціального статусу для окремих соціометричних типів: знехтуваних, неприйнятих, прийнятих та зірок

543 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АБ’ЮЗНИХ СТОСУНКІВ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Оверчук, В.А. Вінниця Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєдіяльності : МАТЕРІАЛИ І МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (19 лист. 2021 р.) українська 2021 стаття 4
кібербуллінг – одна з форм негативної девіації, що виникла в епоху інформаційного суспільства. Перед батьками, психологами, соціальними працівниками, педагогами стоїть дуже важливе завдання вчасного реагування та запобігання цього небезпечного явища

544 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL READINESS OF PERSONS WITH DISABILITIES FOR WORK Overchuk, Victoriia Ostenda, Aleksander Вінниця Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєдіяльності : МАТЕРІАЛИ І МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (19 лист. 2021 р.) українська 2021 стаття 3
The employment of people with disabilities remains an essential issue for most countries. To a large extent, the European orientation of modern Ukrainian politics draws additional attention to the needs of minorities and social groups that are in a non-competitive position

545 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FOMO, PHUBBING AS MANIFESTATION OF INTERNET ADDICTIONS IN MODERN YOUTH Оverchuk, V. А. Potaieva, K. S. Київ Духовність особистості: методологія, теорія і практика;3 українська 2021 стаття 8
The article substantiates the problem of the emergence, manifestation and spread of such a modern relevant phenomenon as phubbing and FOMO in the article. It was also revealed the essence of the risks of using information technology, Internet abuse, which leads to social isolation, changes in consciousness, functional changes in the brain, depressive and obsessive disorders, inability to learn, work, think deeply, etc.

546 Оверчук Вікторія Анатоліївна PERSONAL FACTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN CONDITIONS OF SOCIOECONOMIC INSTABILITY OVERCHUK, VICTORIIA SMULSON, MARYNA LIASHCH, OKSANA IHNATOVYCH, OLENA KOVALOVA, OLGA SMOKOVA, LIUDMYLA немає OURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH українська 2022 стаття 5
The relevance of the topic is in the peculiarities of the formation of psychological well-being under the influence of destructive phenomena of the socioeconomic environment. The modern geopolitical space and economic trends encourage the solution of problems not only at the macroeconomic level and stabilization of the economy but also at the level of the individual, which is the prerogative of the state social policy. The factors of psychological well-being formation may differ in their nature and direction, which necessitates a methodical analysis of the available factors. The issue of using pedagogical, spiritual, and cultural practices to ensure the formation of psychological well-being is a key task in the implementation of the mechanism for creating a positive psychological climate.

547 Оверчук Вікторія Анатоліївна THE INFLUENCE OF COGNITIVE PREJUDICES ON GROUP BELIEFS OF AVERAGE RUSSIANS Overchuk, Viktoriia немає Promising scientific researches of Eurasian scholars українська 2022 стаття 5
The article examines the cognitive biases of Russians that have led to widespread support for the Kremlin's criminal policies, which distort thinking, influence beliefs, and affect the decisions and judgments Russians make every day. The author notes that the rapid pace of publication of messages and news releases, as well as the perceived need to quickly respond to them, encourages the Russian population to "think fast" (reflexively and emotionally) as opposed to "thinking slowly" (rationally and prudently). Such concepts as cognitive biases and logical errors are distinguished

548 Нагорняк Тетяна Леонтіївна ПУБЛІЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Нагорняк, Т.Л. немає Політичне життя українська 2022 стаття 3
Публікація окреслює тренди глобальних змін і тенденції розвитку сучасної України–умови невизначеності–в яких території всіх рівнів конкурують за вплив на процес перерозподілу світових ресурсів. Доведено, що брендинг території «зверху»–шляхом напрацювання стратегії її просування спеціальними органами державної влади при можливому залученні недержавних суб’єктів виявляється неефективним через негнучкість такого підходу та обмеженість впливу держави на зовнішній інформаційний простір. Авторкою уточнено зміст таких ключових категорій брендингового дискурсу, як стратегічні комунікації, публічна дипломатія, бренд, імідж, репутація, образи, наративи

549 Нагорняк Тетяна Леонтіївна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 3
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах

550 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 4
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах

551 Чальцева Олена Михайлівна Реформа державного управління в Україні, як умова ефективності політичної системи Чальцева, О.М., Ружицький В. В. немає Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень українська 2022 тези 4
Умовою розвитку України як демократичної, соціальної, економічно та політично стабільної держави є реформування державного управління та створення ефективної системи управління, яка забезпечить своєчасне надання державних послуг з ефективним використанням державних коштів та у прозорий та підзвітний спосіб перед громадянами. Реформа державного управління також вважається основоположною для процесу вступу до ЄС–вона є одним із трьох ключових стовпів реформи, поряд із верховенством права та економічним управлінням

552 Чальцева Олена Михайлівна Специфіка впровадження електронного урядування в сфері надання адміністративних послуг в Україні Гончарук Г. П.., Чальцева, О.М. немає Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень українська 2022 тези 5
Метою дослідження є аналіз специфіки реалізації електронного урядування сфері надання адміністративних послуг в Україні.

553 Чальцева Олена Михайлівна Вплив російсько-українського збройного конфлікту на міжнародну безпеку Попович Б. В., Чальцева, О.М. Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень : збірник українська 2022 тези 5
В сучасному світі актуальним залишається дослідження російсько-українського збройного конфлікту, адже це явище здійснює значний вплив на міжнародну політичну ситуацію, а також є загрозою державам, правам і свободам людини та громадянина

554 Чальцева Олена Михайлівна Формування нової системи міжнародних відносин як реакція на російсько-українську війну Мельник, Я.О. Чальцева, О.М. Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень : збірник українська 2022 тези 4
Основною метою даного дослідження є визначити економічну нерівність держав як чинник конфліктів та довести, що система міжнародних відносин потребує ґрунтовних реформ або ж своєї нової версії внаслідок дій РФ, які створили дихотомію в самій системі, де Росія керується правилами XIX ст, а інший світ–сучасними. Адже така розбіжність між найвпливовішими державами світу породжує необхідність змін такої системи

555 Чальцева Олена Михайлівна Національна модель публічної політики України Чальцева, О.М. Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень : збірник українська 2022 тези 5
Публічна політика в Україні, що знаходиться в процесі формування та інституціонального структурування з моменту здобуття державної незалежності, демонструє суперечливість тенденцій розвитку і схильність до конфліктного характеру взаємодії соціально-політичних акторів. Аналіз факторів, які впливають на формування національної моделі публічної політики є метою багатьох досліджень останніх років в українській політичній науці і даному дослідженні в тому числі

556 Чальцева Олена Михайлівна Громадський контроль як вид публічного аудиту Чальцева, О.М. Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса українська 2022 стаття 7
Участь громадян у політичному процесі та реалізація діалогової взаємодії між владою і суспільством забезпечуються виконанням такої функції публічної політики, як громадський контроль, який в свою чергу відноситься до особливого виду публічного аудиту

557 Чальцева Олена Михайлівна Сучасні фактори впливу на глобальну публічну політику Чальцева, О.М., Швець К. А. немає Політичне життя, № 3 українська 2022 стаття 5
У статті проаналізовано процес концептуального оновлення глобальної публічної політики під впливом факторів, які формують нову світову реальність і конструюють змістовне наповнення вищеозначеного виду політики. Сучасна глобальна публічна політика–це взаємодія різних інституціоналізованих і неінституціоналізованих акторів політичного процесу (внутрішньодержавних, регіональних і міжнародних) з приводу виявлення та вирішення проблем, що стоять перед світовим співтовариством, заснована на принципах ієрархічної організації «згори» і самоорганізації суспільства «знизу», свободи, широкої комунікації, зацікавленості та взаємної відповідальності сторін, із залученням інтелектуальних експертних центрів, ресурсів держав, організацій, глобального громадянського суспільства та інших міжнародних суб’єкті

558 Чальцева Олена Михайлівна Рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 5
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій

559 Іваницька Ольга Павлівна Солідарність світової спільноти з Україною у війні проти РФ Іваницька О. П. немає Політичне життя українська 2022 стаття 5
У статті йдеться про виникнення, розвиток та піднесення добровольчого руху солідарності світової спільноти з Україною у війні проти Російської Федерації, про форми та механізми підтримки, допомоги та безпосередньої участі громадян з різних країн на боці Збройних Сил України на фронтах широкомасштабної російсько-української війни. Пропонуються переконливі приклади дій добровольців на боці тих народів, які вели національно-визвольні війни за свою державну незалежність, у минулих століттях і на різних континентах

560 Іваницька Ольга Павлівна Оновлена монархія: виклики та загрози Іваницька О. П. немає Політичне життя українська 2022 рецензія 3
Рецензія на книгу: Jose Antonio Zarzalejos. FelipeVI. Un Rey en la Adversidad. Barcelona: Editorial Planeta, SA, 2021. 350 p.

561 Іваницька Ольга Павлівна Сучасний підручник з правової політології Іваницька, О. П. Гринюк, Р. Ф. немає Політичне життя українська 2021 рецензія 4
Визначальною тенденцією як світової, так і вітчизняної, політологічної науки є, з одного боку, розширення меж пізнання суспільно-політичної дійсності, стрімке зростання обсягів знань, з іншого, їхня диференціація, спеціалізація та взаємодія, виокремлення нових галузевих напрямів, концептуалізація цілої низки субдисциплін політологічної науки. Конкретним підтвердженням цього є рецензований підручник, підготовлений великим авторським колективом Інституту держави і права імені ВМ Корецького під редакційною орудою доктора політичних наук, професора ІО Кресіної. Актуалізація, доцільність та необхідність такої новітньої навчальної літератури обумовлюється ще однією важливою обставиною, а саме, тим, що право і політика є двома найважливішими регуляторами суспільних відносин

562 Гринюк Роман Федорович Сучасний підручник з правової політології Іваницька, О. П. Гринюк, Р. Ф. немає Політичне життя українська 2021 рецензія 5
Визначальною тенденцією як світової, так і вітчизняної, політологічної науки є, з одного боку, розширення меж пізнання суспільно-політичної дійсності, стрімке зростання обсягів знань, з іншого, їхня диференціація, спеціалізація та взаємодія, виокремлення нових галузевих напрямів, концептуалізація цілої низки субдисциплін політологічної науки. Конкретним підтвердженням цього є рецензований підручник, підготовлений великим авторським колективом Інституту держави і права імені ВМ Корецького під редакційною орудою доктора політичних наук, професора ІО Кресіної. Актуалізація, доцільність та необхідність такої новітньої навчальної літератури обумовлюється ще однією важливою обставиною, а саме, тим, що право і політика є двома найважливішими регуляторами суспільних відносин

563 Іваницька Ольга Павлівна Балкани як геополітичний феномен: конфліктогенний вимір Іваницька О. П. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя українська 2021 стаття 3
Перспективи неконфліктного розвитку Балкан полягають в інтеграції до НАТО та ЄС. Тоді Балкани перестануть бути лишень мостом між Європою та Азією, вони пристануть до європейського берега, поділяючи європейські цінності, її політичні та економічні стандарти, але зберігаючи свою історію, культуру, спосіб життя; широке підключення до європейської інтеграції дозволить балканським народам позбавитися упередженості щодо один одного; Європа в особі ЄС візьме на себе відповідальність за стабільність на Балканах, але й балканські народи повинні перейняти на рівні суспільної свідомості толерантність, яка властива народам Європи

564 Примуш Микола Васильович Політико-правові аспекти міжнародних конфліктів крізь призму системності в міжнародних відносинах Примуш М. В., Осмоловська А. О. немає Політичне життя українська 2021 стаття 5
У статті здійснено спробу концептуалізації підходів до визначення природи і місця конфліктів у міжнародних відносинах, а також шляхів вирішення міжнародних конфліктів у сучасній теорії міжнародних відносин. Міжнародний конфлікт визначається авторами як відкрите політичне зіткнення двох і більше держав (або інших міжнародних акторів) на підставі розбіжності або суперечності їх інтересів

565 Осмоловська Анна Олександрівна Політико-правові аспекти міжнародних конфліктів крізь призму системності в міжнародних відносинах Примуш М. В., Осмоловська А. О. немає Політичне життя українська 2021 стаття 4
У статті здійснено спробу концептуалізації підходів до визначення природи і місця конфліктів у міжнародних відносинах, а також шляхів вирішення міжнародних конфліктів у сучасній теорії міжнародних відносин. Міжнародний конфлікт визначається авторами як відкрите політичне зіткнення двох і більше держав (або інших міжнародних акторів) на підставі розбіжності або суперечності їх інтересів

566 Примуш Микола Васильович Соціальні ліфти як механізм реалізації державної молодіжної політики Кривошеїн В. В., Примуш М. В. немає Політичне життя українська 2021 стаття 5
Метою даної статті є характеристика функціонування соціальних ліфтів як одного із дієвих механізмів реалізації державної молодіжної політики. Визначено, що в умовах переходу до постіндустріальної фази цивілізаційного розвитку основною метою реалізації державної молодіжної політики в Україні має бути: створення умов для самореалізації кожної молодої людини та розвиток ініціатив молоді на принципах відкритості, системності та комплексності шляхом відновлення та покращення дії у суспільстві соціальних ліфтів

567 Окуньовська Юля Вікторівна Політична довіра як один із основних чинників демократії Колесник Ю. О., , Окуньовська Ю. В. немає Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень, № 12 українська 2022 стаття 5
Україна знаходиться на початковому етапі становлення демократії, оскільки рівень довіри має низький показник серед суспільства. Демократичний поступ важкий та довготривалий процес, задля розбудови якого, слід пройти ряд труднощів, одним із яких є ліквідація кризи недовіри до суспільно-політичних інституцій. Проте слід зазначити, що при правильній оцінці ситуації та впровадженні ефективної політики є досить високий шанс досягнути побудови стабільної демократії

568 Окуньовська Юля Вікторівна Транскордонне співробітництво з Україною в умовах війни Окуньовська Ю. В. Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки, № 11 українська 2022 стаття 5
У статті досліджено, як у межах прикордонних регіонів відбувається системна підтримка з нарощування співпраці в економічній, освітній, культурній, екологічній та інших сферах. Зазначено, що відбувається перенесення європейського досвіду на прикордонні українські регіони. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну політика транскордоння змінила акценти та зорієнтувала регіональні проєкти у гуманітарну та військову сфери. Під час дослідження було проаналізовано ряд європейських держав: Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову, що межують з Україною та надають різного роду допомогу

569 Окуньовська Юля Вікторівна Громада як основний елемент місцевого самоврядування Примуш М. В., Окуньовська Ю. В. немає Політичне життя українська 2022 стаття 6
У статті визначено основні характеристики «громади» як основного елемента місцевого самоврядування. Охарактеризовано понятійно-категоріальний апарат, що згадується у процесі реформи децентралізації та змін у структурі місцевого самоврядування

570 Примуш Микола Васильович Громада як основний елемент місцевого самоврядування Примуш М. В., Окуньовська Ю. В. немає Політичне життя, № 10 українська 2022 стаття 6
У статті визначено основні характеристики «громади» як основного елемента місцевого самоврядування. Охарактеризовано понятійно-категоріальний апарат, що згадується у процесі реформи децентралізації та змін у структурі місцевого самоврядування

571 Окуньовська Юля Вікторівна Діяльність польських громадських організацій після набуття Польщею повноправного членства у ЄС Окуньовська Ю. В., ,Неприцька Т. І. немає Політичне життя, № 7 українська 2021 стаття 4
У статті узагальнено періоди формування громадських організацій включаючи сучасний період. Проаналізовано діяльність організацій в період повноправного членства Польщі у Європейському Союзі на підставі співпраці з урядом та на основі показників кількості організацій, сфер їх діяльності. Визначено основні типи класифікацій, актуалізовано типологію за сферами їх діяльності з урахуванням євроінтеграційного вектору Польщі. Акцентовано увагу на територіальній та кількісній складові функціонування громадських організацій

572 Неприцька Тетяна Іванівна Діяльність польських громадських організацій після набуття Польщею повноправного членства у ЄС Окуньовська, Ю. В. Неприцька, Т. І. немає Політичне життя, № 7 українська 2021 стаття 6
У статті узагальнено періоди формування громадських організацій включаючи сучасний період. Проаналізовано діяльність організацій в період повноправного членства Польщі у Європейському Союзі на підставі співпраці з урядом та на основі показників кількості організацій, сфер їх діяльності. Визначено основні типи класифікацій, актуалізовано типологію за сферами їх діяльності з урахуванням євроінтеграційного вектору Польщі. Акцентовано увагу на територіальній та кількісній складові функціонування громадських організацій

573 Мацишина Ірина Віталіївна «Ті, хто приходять насміхатися, залишаються молитися»: теорія конвергенції протестів Мацишина І. В. Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки, № 16 українська 2022 стаття 4