Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679479

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 84
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Бондаренко Сергій Васильович National security in the information space of the United States, the United Kingdom and the Russian Federation Sergii Bondarenko, Tetyana Nagornyak, Mykola Polovyi немає INSTITUTIONAL MECHANISMS TO ENSURE NATIONAL SECURITY IN THE INFORMATION SPACE OF THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM AND THE RUSSIAN FEDERATION англійська 2020 стаття 212
Modern world order is influenced by the multi-vector processes taking place in the inforation space. The centers of decision-making and launching of these processes range from transnational corporations and leading world countries to specific individuals who own information. Ensuring national security of states in the information space is linked to a wide range of issues, risks, opportunities, the use of a soft power balance and the defense system. The development strategies of G-8 countries prioritize the information direction of the national security policy, but in the transitive countries it remains almost undeveloped, which makes them extremely vulnerable to external influences

2 Бондаренко Сергій Васильович Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави Бондаренко Сергій Вінниця СУЧАСНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ українська 2019 монографія 175
Актуальність теми полягає у тому, що сьогодні Україна є територією світового протистояння, на якій реалізуються політичні, соціальні, гуманітарні, культурні, економічні, військові інтереси інших держав. Однією зі стратегічних цілей світових лідерів є контроль інформаційно-комунікаційного простору всупереч національним інтересам інших держав-націй. Це забезпечує зовнішній доступ, вироблення необхідних рішень та поведінкових конструктів населення територій, що перебуває під їх впливом. Небезпечність ситуації полягає у застосуванні нових інформаційно-комунікаційних технологій, що мають багатоцільове призначення, дають змогу формувати новий ціннісний та ідеологічний простір світу

3 Бондаренко Сергій Васильович Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів в умовах європейського та євроатлантичного курсу України Бондаренко Сергій немає немає українська 2019 тези 176
Розглянуто особливості забезпечення інформаційного напряму політики захисту національних інтересів в умовах європейського та євроатлантичного курсу України

4 Бондаренко Сергій Васильович Інституційний вимір політики деокупації і реінтеграції інформаційного простору АР Крим Бондаренко Сергій Київ ДЕОКУПАЦІЯ І РЕІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ КРИМУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА МЕДІАКОМУНІКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ : матеріали наук.-практ. конф. українська 2019 тези 189
Розглянуто політико-правові засади реалізації політики деокупації і реінтеграції інформаційного простору АР Крим. Визначено та систематизовано ключові інститути, які її забезпечують. Охарактеризовано стратегічний та тактичній рівні реалізації політики інформаційної деокупації та реінтеграції АР Крим, у контексті інституційних цілей та завдань державних органів влади

5 Бондаренко Сергій Васильович Інституційний вимір реалізації Доктрини інформаційної безпеки України Бондаренко Сергій немає немає українська 2019 тези 169
В сучасних умовах нелінійності та непередбачуваності розвитку суспільно-політичних процесів, втрати монополії на владу традиційними політичними інститутами (у т. ч. в інформаційно-комунікаційній сфері), збільшення впливу на прийняття рішень неполітичних акторів нової актуальності набуває переосмислення ролі та сутності інституційного виміру забезпечення інформаційної безпеки держави

6 Бондаренко Сергій Васильович Modern information models of the national interests’ protection policy of the world countries Sergii Bondarenko, Tetyana Nagornyak, Mykola Polovyi немає EUROPEAN JOURNAL OF TRANSFORMATION STUDIES англійська 2018 стаття 189
The paper generalized experience of formation and implementation of the informational direction of policy on protecting national interests of the states and supranational organizations. Authors formed two models – subsidiary (US, UK, EU and NATO) and vertical (Russia) on the base of generalization. Transitional model of the development and implementation of the informational direction of policy on protecting national interests in the conditions of nonlinear processes was proposed. The model reflects modern transformation of Ukraine and transition from a vertical to a subsidiary model

7 Бондаренко Сергій Васильович Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави: особливості доступу та контроля над політичним дискурсом Бондаренко Сергій немає Політичне життя українська 2018 стаття 164
Розкрито особливості формування та функціонування трьох моделей інформаційного напряму політики захисту національних інтересів держав світу – субсидіарної (США, Великобританія, ЄС та НАТО), вертикальної (Російська Федерація) та перехідної (Україна). Визначено, що субсидіарна модель орієнтуються на горизонтальну інформаційнокомунікаційну взаємодію між структурними елементами політичної системи. Її метою є створення розгалуженої мережі учасників процесу, які можуть самостійно протидіяти загрозам та забезпечувати реалізацію політики захисту національних інтересів на місцях. Вертикальна – орієнтована на створення чіткої вертикалі вироблення та реалізації інформаційного напряму політики захисту національних інтересів. Участь широкого кола зацікавлених осіб у її розробці та реалізації обмежена. Базовими структурними елементами системи є уряд, міністерства та відомства, підконтрольні владі ЗМІ, інститути громадянського суспільства, які виконують порядок денний, розроблений «центром».

8 Бондаренко Сергій Васильович Роль неурядових аналітичних центрів у забезпеченні національної безпеки України Бондаренко Сергій немає немає українська 2018 тези 170
Актуальність теми обумовлюється нестабільністю та непрогнозованістю суспільно-політичних процесів, які відбуваються у світі, загалом, та в Україні, зокрема. Життя в таких умовах вимагає від держав швидкого та обґрунтованого прийняття політичних рішень. Враховуючи збільшення кількості неполітичних акторів, які прямо чи опосередковано впливають на їх формування та реалізацію, створюють умови для часткової втрати монополії держави на вироблення та реалізацію політик у різних сферах, у т.ч. безпекової. В таких умовах вже сформовані передумови для зміни традиційної ієрархічної системи суспільно-політичних відносин, зміщення їх вертикалі у площину горизонтальної взаємодії

9 Бондаренко Сергій Васильович Інформаційно-комунікаційна політика Російської Федерації у контексті захисту та просування національних інтересів у світі Бондаренко Сергій немає Актуальні проблеми політики українська 2017 стаття 174
У статті розглянуті засади інформаційно-комунікаційної політики Російської Федерації у контексті захисту та просування національних інтересів у світі. Проведений аналіз базових документів, які визначають її принципи та характер у контексті брендингу територій. Визначені стратегічні напрямки, механізми формування і реалізації, внутрішні та зовнішні ризики. Окреслені вектори впливу на імідж, репутацію та бренди політичних територій (країн та їх об’єднань

10 Бондаренко Сергій Васильович Інформаційний компонент політики брендингу територій в умовах нелінійних процесів Бондаренко Сергій немає Політичне життя українська 2017 стаття 166
Розглянутий вплив нелінійних суспільно-політичних процесів на інформаційний компонент політики брендингу територій. Розкрито зміст теоретичних та практичних доробок закордонних і вітчизняних науковців, практиків у сфері брендингу територій, самоорганізації систем та нелінійних процесів. Дана загальна інформація щодо поняття «бренд територій», «брендинг територій», «інформаційна політика територій». Окреслені напрямки та задачі, які стоять перед брендингом територій в умовах нелінійності суспільно-політичних процесів. Доведена залежність політики брендингу територій та його інформаційної політики від нелінійних процесів

11 Бондаренко Сергій Васильович Informational direction of policy on protecting national interests of territory under conditions of nonlinear processes: theoretical and methodological framework Bondarenko Serhii немає Політичне життя англійська 2017 стаття 165
The author investigated influence of nonlinear sociopolitical processes on the information direction of the policy on protecting national interests of territories. The paper includes definition of theoretical and practical achievements of foreign and national scholars, practitioners in the field of political systems, its self-organization, informational protection of national interests and nonlinear processes. The author provided general information on the notion of "political territory", "national interests of territories", "policy on protecting national interests", "informational direction of protecting political interests". It is outlined directions and objectives set before informational policy on protecting national interests under the conditions of nonlinearity of sociopolitical processes. The author proved the dependence of the policy on protecting national interests and its informational direction on nonlinear processes

12 Бондаренко Сергій Васильович Засоби масової комунікації у нелінійних суспільно-політичних процесах Бондаренко Сергій немає немає українська 2017 тези 172
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, перехід суспільства до нової форми організації та впорядкування життя, виробництва, переформатування предметів, об’єктів та інструментів сучасних відносин створили необхідні умови для т.з. «Четвертої промислової революції». На думку Клауса Шваба, швейцарського економіста, засновника і президента Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Четверта промислова революція йде з середини минулого століття, забезпечує перехід у цифрову еру, яка поступова змінює традиційні форми виробництва та взаємодії у соціумі. Технології зливаються, і кордони матеріального, цифрового і біологічного світів стираються. З 90-х років ХХ ст. темп життя прискорюється, масштаби зав’язків між людьми збільшуються так само, як і кількість учасників суспільно- політичних процесів

13 Бондаренко Сергій Васильович Формування державної інформаційної політики України в медіасфері Бондаренко Сергій та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 169 no file
Розглянуто еволюцію державної інформаційної політики України в медіасфері. Її особливості забезпечення на сучасному етапі (станом на 2016 рік).

14 Бондаренко Сергій Васильович Політика брендингу територій як конструювання реальності Бондаренко Сергій немає Політичне життя українська 2016 стаття 181
Розглянута можливість використання соціального інжинірингу в процесі формування політики брендингу території. Розкрито зміст теоретичних та практичних доробок закордонних і вітчизняних науковців, практиків у сфері брендингу територій та соціального інжинірингу. Дана загальна інформація щодо поняття «брендинг територій» та «соціальний інжиніринг». Окреслені напрямки та задачі, які стоять перед брендингом територій при конструюванні реальності, формуванні цінностей та стимулюванню дій споживачів з використанням соціального інжинірингу. Доведена залежність ефективності політики брендингу територій від соціального інжинірингу при проектування соціального, політичного простору та реальності

15 Єрмакова Інна Олександрівна Personal Determinants Of Social Competence Of Future Journalists Vitalii Boretskyi, Myroslava Chornodon, Kostiantyn Rodyhin, Inna Yermakova, Alina Rudchenko немає INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH англійська 2020 стаття 177
Abstract: The research presents a pedagogical strategy for the journalist’s education in the system of higher education in modern Europe in the case of Ukraine. The main objectives of social competences development are defined. Personal, social and universal dimensions of such competence are the main parameters of the curricular and academic content of such professional engagement. The most recent research and the best practices of world journalism education determined several fundamental principles of the most effective educational process management

16 Єрмакова Інна Олександрівна РІЗНОВИДИ МАНІПУЛЯЦІЙ ФОТОКОНТЕНТОМ МЕДІА У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ Костянтин Родигін, Інна Єрмакова немає Вісник Львівського університету. Серія журналістика українська 2020 стаття 181
У статті з'ясовані та систематизовані основні різновиди використання візуального (фотографічного) контенту медіа як об’єкта та інструмента маніпуляцій у контексті інформаційно-смислової війни. Попри реноме документальності, що супроводжує феномен фотографії від його виникнення, технічні та виражальні засоби надають широкий спектр можливостей для потенційних маніпуляцій

17 Єрмакова Інна Олександрівна ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЙ В КОНТЕКСТІ ІНФРМАЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ Костянтин Родигін, Інна Єрмакова Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 172
Навчальний посібник в якому розглянуто чотири основні види маніпуляцій з візуальним контентом у медіа, які використовуються як інструмент інформаційної війни. Наведені механізми використання фотоманіпуляцій (втручання в цілісність зображення, ретуш, монтаж); фотофейків як маніпуляції з контекстом та описом фотографій; постановочних світлин; використання художніх прийомів як засобів художньої виразності для впливу на сприйняття

18 Єрмакова Інна Олександрівна До питання становлення громадянських медіа в українському медіаландшафті Єрмакова І. О.,Поліха Л. Я., Шендеровський К. С. немає немає українська 2020 стаття 175
У статті представлені результати дослідження передумов створення та становлення громадянських медіа в українському медіаландшафті

19 Єрмакова Інна Олександрівна Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2. Єрмакова І. та ін. немає немає українська 2020 зб. лекцій 181
Друга частина збірника лекцій «Права людини та мас-медіа в Україні», як і перша (2018), стане в нагоді викладацькій спільноті та студентству факультетів та кафедр журналістики. Нові лекційні теми – це нові можливості для вдосконалення журналістської освіти та саморегулювання медіапрацівників на цінностях прав людини. Це спеціальне видання підготовлено в межах реалізації спеціальної програми стажування та підвищення кваліфікації «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики»

20 Єрмакова Інна Олександрівна КОМПЛЕКСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ «РАЗОМ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ!» ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ІНКЛЮЗИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВОЗАХИСНИХ ЖУРНАЛІСТІВ Єрмакова І. Київ Права людини в медіаосвіті та медіадіяльності в Україні: матеріали Першої наук.-практ. конф.(Київ, 30 лист. 2018 р.). українська 2018 тези 169
Викладені основні тези результатів навчально-практичного експерименту «РАЗОМ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ!», який довів ефективність впровадження комплексної підготовки фахівців у галузі правозахисної журналістики, де, окрім фахових компетентностей, студенти-журналісти додатково отримали досвід спілкування з людьми, що мають інвалідності різних назологій

21 Єрмакова Інна Олександрівна Цифрові маніпуляція у фотожурналістиці як етична проблема: історія, причини виникнення, випадки застосування, наслідки Єрмакова І. Вінниця Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію українська 2016 стаття 164 no file
В статті розглянута етична проблема цифрових маніпуляцій (використання графічних втручань у первинний зміст зображення) з візуальним контентом у журналістиці

22 Єрмакова Інна Олександрівна Візуальні аспекти сучасної інформаційно-смислової війни Єрмакова І. О. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2016 стаття 184
Предметом вивчення став аналіз використання фотозображень у висвітленні військового конфлікту в нашій країні на прикладі публікації фотоматеріалів Дмитра Муравського під назвою "Перемир'я в Широкиному", як найбільш резонансного факту порушення основних засад журналістики

23 Родигін Костянтин Михайлович Personal Determinants Of Social Competence Of Future Journalists Vitalii Boretskyi, Myroslava Chornodon, Kostiantyn Rodyhin, Inna Yermakova, Alina Rudchenko немає International Journal of Scientific & Technology Research англійська 2020 стаття 183
Abstract: The research presents a pedagogical strategy for the journalist’s education in the system of higher education in modern Europe in the case of Ukraine. The main objectives of social competences development are defined. Personal, social and universal dimensions of such competence are the main parameters of the curricular and academic content of such professional engagement. The most recent research and the best practices of world journalism education determined several fundamental principles of the most effective educational process management

24 Єрмакова Інна Олександрівна Різновиди маніпуляцій фотоконтентом медіа у контексті інформаційно-смислової війни Костянтин Родигін, Інна Єрмакова немає Вісник Львівського університету. Серія журналістика українська 2020 стаття 177
У статті з’ясовані та систематизовані основні різновиди використання візуального (фотографічного) контенту медіа як об’єкта та інструмента маніпуляцій у контексті інформаційно-смислової війни. Попри реноме документальності, що супроводжує феномен фотографії від його виникнення, технічні та виражальні засоби надають широкий спектр можливостей для потенційних маніпуляцій

25 Родигін Костянтин Михайлович Явище фотофейків і проблема маніпуляції контекстом фотографії в інформаційно-смисловій війні Костянтин Родигін немає Соціокомунікаційне середовище: теорія та історія українська 2020 стаття 179
У статті проаналізовано явище фотофейків у сучасному інформаційному просторі, принципи їх конструювання, поширення та впливу на аудиторію. Розглянуто приклади застосування прийому зміни та підміни контексту фотографій в історичному аспекті та на матеріалі російсько-української інформаційно-смислової війни за період 2014 – 2020 рр. Показано причини стійкості таких маніпуляцій та їх резистентності до спростувань

26 Родигін Костянтин Михайлович Різновиди маніпуляцій фотоконтентом медіа у контексті інформаційно-смислової війни Kostiantyn Rodyhin, Inna Iermakova немає Вісник Львівського університету. Серія журналістика українська 2020 стаття 184
У статті з’ясовані та систематизовані основні різновиди використання візуального (фотографічного) контенту медіа як об’єкта та інструмента маніпуляцій у контексті інформаційно-смислової війни. Попри реноме документальності, що супроводжує феномен фотографії від його виникнення, технічні та виражальні засоби надають широкий спектр можливостей для потенційних маніпуляцій

27 Родигін Костянтин Михайлович Legends and realities of Ukrainian alchemy: the cultural and historical reminiscences Doctor Faust-Pan Twardowski Kostiantyn Rodyhin, Mykhailo Rodyhin немає Skhid англійська 2020 стаття 193
The article deals with legends about “sorcerous” knowledge and its possessors, which are connected with a “legendary” mode of alchemy phenomenon existence, especially on the Eastern borders of Late Medieval and Early Modern Western alchemy spread area. The similarity of images and plots of these legends bears witness either about their archetypal nature or numerous influences and borrowings, ie about the existence of unite European informational space as of Late Medieval era. In the Ukrainian context, alchemy was manifested in both “historical” and “legendary” modes as well as in their “adventurous” and “sorcerous” derivatives; in legends and their literary treatment. Considering this, it seems interesting and promising to consider a series of legends about a famous nobleman and sorcerer, Pan Twardowski, as well as about similar characters belonging to Faustian tradition. This type of stories comes from a proto-Indo-European plot “The Smith and the Devil”.

28 Родигін Костянтин Михайлович Legends and realities of Ukrainian alchemy: the Kyiv echo of legends of “philosophers’ dwellings” Kostiantyn Rodyhin, Mykhailo Rodyhin немає Skhid англійська 2020 стаття 179
In the article, the social and cultural repercussion of the phenomenon of alchemy is considered using specific examples. The authors study the basis and motivation for the creation of modern-day alchemical legends within the “dwellings of philosophers” concept; the means of their hypothetical implementation in the symbolism and imagery of the architecture of Kyiv houses of the verge of 19-20th centuries, in particular so-called “House of Alchemists” in the Pechersk district. The concept of the archetypal nature of alchemical symbols explains why they are regularly reproduced in art on a conscious or subconscious level, and still perceivedby society. A comparative analysis of the figures of the facades of the early-20th century “House of Alchemists” and similar elements of the architecture of other Kyiv buildings of that time reveals their similarity to the graphic symbols of alchemy, although it does not reveal absolute coincidences with those presented in alchemical lexicons

29 Родигін Костянтин Михайлович Фотофейки: історичний та концептуальний аспект Родигін К. М. Вінниця немає українська 2019 тези 162
Маніпуляції з фотозображенням можуть відбуватися у різний спосіб: 1) на етапі зйомки, у випадку, коли автор робить постановку; 2) на етапі постобробки, коли можливими є ретуш і монтаж зображення; 3) на етапі контексту, коли світлина отримує заздалегідь хибний підпис або заголовок. Іноді маніпуляції можуть відбуватися на двох або на трьох етапах одразу, посилюючи загальний ефект фейкового повідомлення

30 Родигін Костянтин Михайлович Візуальний контент медіа як інструмент маніпуляцій в контексті інформаційно-смислової війни К.М. Родигін, І.О. Єрмакова немає немає українська 2019 навч. посіб. 186
Навчальний посібник є наскрізним з дисциплін «Фотожурналістика» і «Журналістська майстерність і фах», що викладаються студентам бакалавріату другого і третього курсів спеціальності «Журналістика» Донецького національного університету імені Василя Стуса. В ньому розглянуто чотири основні види маніпуляцій з візуальним контентом у медіа в контексті інформаційно-смислової війни: фотоманіпуляції (втручання в цілісність зображення, ретуш, монтаж); фотофейки як маніпуляції з контекстом та описом фотографій; постановочні світлини; використання засобів художньої виразності (композиція, ракурс, кадрування, невербальне повідомлення тощо).

31 Родигін Костянтин Михайлович Legends and realities of Ukrainian alchemy: the way of being and the typology of the phenomenon Kostiantyn Rodyhin, Mykhailo Rodyhin немає Skhid англійська 2018 стаття 183
The article deals with the manifestations of the socio-cultural existence of alchemy. The philosophical analysis makes it possible to divide them typologically into two relational modi, "historical" and "legendary", defining the phenomenon frames. The "historical" modus includes documented historical evidences, considering that such ones a priori can be mythologized. In turn, the "legendary" modus of alchemy existence includes information for which a demand of accordance to reality is unnecessary. The most common manifestations of their numerous derivatives can be formalized as "adventurous" and "mythological & sorcerous". The proposed classification makes it possible to analyze alchemical sacral-cognitive complexes, to differentiate them into components, to define their mode of being and interaction

32 Родигін Костянтин Михайлович Феномен книги в контексті постгутенбергівської епохи та Нового Середньовіччя Родигін К. М. немає немає українська 2016 стаття 169
У статті розглянуто проблему місця, ролі та способу існування феномена книги у так звану постгутенбергівську епоху, в контексті викликів нових електронних медіа. Цей стан сучасної культури закономірно набуває спільних рис із догутенбергівською ерою та може бути інтерпретованим по- різному, наприклад, як новий трайбалізм «глобального села» (М. Маклюен) або ж як ознака Нового Середньовіччя (У. Еко). Інтелектуали схиляються до думки, що друкована книга не зникне, а радше стане атрибутом елітарної культури, що існуватиме поряд із культурою споживання готових образів, певним чином нагадуючи соціокультурну ситуацію Середньовіччя

33 Стеблина Наталія Олександрівна Компаративний аналіз дискурсів колишніх радянських республік та динаміка української цифрової політики Стеблина Наталія немає Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 32 українська 2020 стаття 178
У статті визначаються специфічні ознаки українського дискурсу у цифрові часи. Мате-ріалом дослідження є офіційний і неофіційний дискурси України, Білорусі та Росії за 2005-2019 роки. Вимірюються показники експлікованості, унікальності, збалансованості, місцевого фокусу, емоційності, негативізму, персоналізації та прямої інтертекстуальності. Для отримання показників використовуються комп’ютерні програми (мова Python). За допомогою компаратив-ного аналізу визначається більша експлікованість політичних акторів у неофіційному дискурсі України порівняно із Білоруссю та Росією – 1,05, 0,61 та 0,46 відповідно

34 Стеблина Наталія Олександрівна Емоційність політичної взаємодії (за матеріалами цифрових дискурсів України та Р) Стеблина Наталія немає Політичне життя українська 2020 стаття 184
У дослідженні здійснено компаративний аналіз українського та російського неофіційних цифрових дискурсів за показниками інтенсивності політичної взаємодії та емоційності. Матеріалом для дослідження стали видання «Українська правда» та «Лента.ру». Період дослідження: 2005-2019 роки. Показники вираховувалися із допомогою комп’ютерних програм, написаних мовою Python. Зафіксовано різницю між обидвома дискурсами, особливо у період із 2005-2013 років. За показником інтенсивності політичної взаємодії – із більшими значеннями в Україні (із 1,4 до 0,9) і значно меншими в РФ (на рівні 0,41-0,47). У 2014-2015 роках в Україні показник інтенсивності знизився до 0,86-0,88, а в РФ спостерігалося незначне зростання, що пов’язуємо зі зміною інформаційної політики російського видання за часів «гібридної» війни

35 Стеблина Наталія Олександрівна Етика у сфері соціальних комунікацій (професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR) Стеблина Наталія Львів немає українська 2014 навч.-метод. посіб. 178
У посібнику розглядається професійна етика у сфері соціальних комунікацій. Детально роз’яснюються основні журналістські стандарти та стандарти реклами та PR. Окрім цього, увага присвячується найбільш проблемним ситуаціям, за яких застосування стандартів має свою специфіку.Для студентів вищих навчальних закладів, журналістів-практиків

36 Стеблина Наталія Олександрівна Місцева преса: посібник для ЗМІ. Як регіональним журналістам пра-цювати за часів нових медіа та кризи демократії Іванова О., Мойсеєва О., Стеблина Н. Київ немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 174
Видання є друкованою версією однойменного мультимедійного посібника. У книзі підсумовуються результати моніторингу регіональної преси, що вико-нується Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, та викладаються рекомендації для працівників українських місцевих ЗМІ, що працюють в умовах тиску – політичного, фінансового та кадрового. Особлива увага приділяється дотриманню професійних стандартів та потребі чітко розмежовувати журналістський та піар-, рекламний контент. Посібник містить інфографіку, тестові завдання, численні ілю-стративні приклади з друкованих та онлайн-ЗМІ.Для журналістів та редакторів регіональних ЗМІ, професіоналів у сфері реклами та зв’язків із громадськістю, викладачів вишів, студентів спеціальнос-ті «журналістика».

37 Стеблина Наталія Олександрівна Uncertain geography of the local news and civic participation in new media era Steblyna Nataliia Steblyna Nataliia немає Связь сегодня англійська 2018 стаття 175
New technologies give local journalists the opportunity to extend their agenda, adding the international context; however, for community participation it is crucial to be informed about the closest environment. Several Ukrainian local news sites in the situation of political instability and military conflict increase the number of news items about international/national issues, where as a majority of others covers predominantly city/regional events. On the basis of content analysis, news geography of two leading news sites of two Ukrainian cities Lviv and Odesa are studied and two types of local sites are discovered: local (with a high priority given to the local news) and non-local (with a priority placed on the international and national news). A clear correlation between the number of texts and exclusivity of news sources can be seen

38 Стеблина Наталія Олександрівна То чи є блог жанром? До питання про функціональність мережевих текстів (на матеріалі політичних блогів «Української правди») Стеблина Наталія немає Проблеми сучасного літературознавства українська 2016 стаття 174
Розглянуто проблему жанрового визначення блогів на основі їх функціональності. На матеріалі політичних блогів сайту" Українська правда" визначається кількість блогів, що використовують мультимедіа, гіпертекстуальність, а також-інтерактивність (вираховується кількість блогерів, що відповідають на коментарі). Окреслюється типовий політичний блог: пост із незначною кількістю лінків, фото або відео, автор якого рідко відповідає на коментарі. На основі цих даних робляться висновки щодо того, що визначати блоги як специфічне або нове жанрове утворення через мультимедійність, гіпертекстуальність та інтерактивність не є доцільним. Також політичні блоги співвідносяться з різними категоріями медіа: робиться спроба знайти у блогах риси альтернативних, громадських чи офіційних медіа

39 Стеблина Наталія Олександрівна Репрезентація політичних акторів у цифровому політичному дискурсі України у 2019 році: формальний аналіз Стеблина Наталія немає Актуальні проблеми політики українська 2019 стаття 158
У статті здійснено формальний аналіз цифрового політичного дискурсу України за 2019 рік. Інформація збиралася за допомогою програми find_political_actors. py, написаної мовою Python. Усього було оброблено більше 21 тис. заголовків новин сайту «Українська правда». Формальний аналіз проводився за трьома показниками, як-от: диверсифікація, унікальність та збалансованість. Середній показник диверсифікації-1, 1, цей показник у 2019 році продовжує знижуватися порівняно з попередніми роками спостережень. Однак бачимо періоди більшої і меншої диверсифікації. У 2019 році вони збігаються з передвиборчою кампанією та виборами. Проте зміна влади не призводить до змін у дискурсі за цим показником. Середній показник унікальності-17, 7%.

40 Стеблина Наталія Олександрівна УКРАЇНСЬКИЙ ЦИФРОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ МЕДІАСИСТЕМИ» Стеблина Наталія немає Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2020 стаття 171
У сучасному цифровому політичному дискурсі повідомлення поширюються в умовах функціонування «гібридної медіасистеми»: за допомогою як традиційних каналів (мас-медіа, прес-служби), так і нових (соцмережі). У статті на матеріалі «Української правди» визначається, що традиційні канали (ЗМІ)–значно переважають над рештою

41 Стеблина Наталія Олександрівна POLAND–UKRAINE RELATIONS IN THE DIGITAL POLITICAL DISCOURSE OF POLAND (ON THE MATERIAL OF POLISH PRESIDENT OFFICIAL WEBSITE IN 2004-2015) Стеблина Наталія немає Вісник ХНУі мені В. Н. Каразіна, серія «Питання політології», вип. 37 англійська 2020 стаття 185
In this study news policy of the polish president official website is regarded to be a mirror of Poland–Ukraine relations. It’s assumed that it’s possible to recreate the dynamics of international relations forming within both news geography analysis (comparative analysis of different countries coverage) and formal analysis of news headlines types. News from news archive of the official website of the President of the Republic of Poland were collected and content-analyzed for the dynamics of international relations recreation. With the simple qualitative comparable analysis was shown, that Ukraine was the most popular country among the post-Soviet countries (it was so even before the Euromaidan). And the change of Ukraine presidents in 2010 with radical shift of international orientations didn’t reflect the intensity of attention

42 Стеблина Наталія Олександрівна COVID-19 та трансформація цифрового політичного дискурсу України у 2020 р. Стеблина Наталія немає Політичне життя українська 2020 стаття 159
Цифровізація політичного дискурсу в теорії може зменшувати диспропорцію між репрезентацією офіційних та неофіційних акторів у кризові часи, характерну для мас-медійного етапу розвитку дискурсу. Для того, щоб перевірити цю гіпотезу, було відстежено трансформацію українського цифрового політичного дискурсу у січні-травні 2020 р. Дані з цього періоду порівнювалися із даними 2019 р. Матеріалом дослідження були тексти провідного суспільно-політичного видання «Українська правда». Корпус текстів склав більше 10 тис. одиниць. Тексти оброблялися за допомогою програм, написаних мовою Python. Вимірювалися чотири показники: диверсифікація, унікальність, збалансованість та вітчизняний фокус цифрового політичного дискурсу

43 Стеблина Наталія Олександрівна Трансформація авторитарного режиму у цифровій реальності (на прикладі Білорусі 2006-2015 рр.) Стеблина Наталія немає Політичне життя англійська 2020 стаття 188
Після розпаду СРСР на його теренах утворилося різноманіття політичних режимів, які не піддаються однозначному визначенню. З-поміж них випадок Білорусі є одним із найбільш цікавих. У науковому дискурсі білоруський режим не отримав чіткого визначення, при цьому у визначеннях зустрічаємося як із термінами «демократичний»,«перехідний»,«авторитарний». Тож випадок Білорусі може дати змогу науковцями чіткіше визначити особливості цього типу пострадянського режиму та окреслити додаткові його характеристики, які стануть корисними для визначення решти «змішаних» режимів колишніх радянських республік та й інших країн по всьому світу

44 Стеблина Наталія Олександрівна Наратив у царині політичних комунікацій: підходи до вивчення у найбільш цитованих статтях із бази даних Web of Science Стеблина Наталія немає Політичне життя англійська 2019 стаття 165
Теорія наративу як науковий напрям з’яивлася у царині літературознавства і спочатку використовувалося для аналізу художніх творів. Однак у другій половині ХХ ст. роботи структуралістів, які сприймали реальність як текст, призвели до того, що наративи стали предметом вивчення у гуманітаристиці: соціології, політології, історії та ін. Популярним цей напрям лишається і сьогодні, за часів цифрової культури. Незважаючи на широке поширення наратології у роботах західних учених, в Україні, у царині політичних комунікацій наративи рідко стають предметом вивчення. Саме тому метою цього дослідження є огляд найбільш цитованих досліджень із політичної комунікації, що вивчають наратив, із бази даних Web of Science, та визначення провідних характеристик терміну «наратив».

45 Стеблина Наталія Олександрівна Репрезентація політичного режиму України у новинах онлайн-видання «Українська правда» Стеблина Наталія немає Політичне життя українська 2019 стаття 162
На основі новин незалежного українського онлайн-видання «Українська правда» встановлюється різниця між двома українськими політичними режимами–часів Віктора Ющенка та часів Віктора Януковича. В царині вітчизняного наукового дискурсу політичний режим країни характеризується як перехідний або гібридний. За таких умов необхідними видаються методики, що дозволять точніше ідентифікувати подібні режими, а також–у майбутньому–прогнозувати зміну політичного режиму за певними показниками. У цій статті пропонується вважати одним із індикаторів режиму взаємини між мас-медіа як суспільним інститутом та владою

46 Стеблина Наталія Олександрівна Тексти офіційного політичного дискурсу як індикатор еволюції політичного режиму Стеблина Наталія немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса, Сер.: Політичні науки українська 2019 стаття 166
Для виголошення промов третім та п’ятим президентами України створювалося більше різноманітних та унікальних форматів заходів (усього 29 та 39 позицій відповідно; 18 позицій у Януковича). Також інформаційні приводи їхніх прямих звернень були більш пов’язані із поточними подіями, ніж із календарними та історичними подіями. У той час як промови Януковича були менш різноманітними за згаданими у них форматами та частіше були викликані календарними та історичними приводами (58, 7% історичних та календарних у Януковича, 46, 3% у Ющенка, 44, 9% у Порошенка). Щодо аудиторій, можемо констатувати наявність однакових найбільш популярних аудиторій для усіх трьох політиків (народ, міжнародні інститути, парламент)

47 Стеблина Наталія Олександрівна Ексклюзивні новини місцевих сайтів: якість контенту та методи збору інформації Стеблина Наталія немає Образ українська 2018 стаття 166
Місцеві ЗМІ за часів нових медіа в усьому світі стикаються з проблемами фінансування, скорочення штатів, падіння накладів та обсягів рекламних ринків. При цьому під загрозою опиняється якість контенту, зокрема скорочується кількість власних повідомлень, що дають змогу аудиторії отримати перевірену інформацію з перших рук. На матеріалі двох найстаріших одеських інтернет-видань ("Репортер" та "Думская") за 2005–2014 рр. встановлено, що ці медіа в цілому приділяють мало уваги ексклюзивним повідомленням (середній показник 7 % та 12 % відповідно), а також перевірці інформації на місці події

48 Стеблина Наталія Олександрівна # ЯНЕБОЮСЬСКАЗАТИ В ПОВЕСТКЕ УКРАИНСКИХ И РОССИЙСКИХ СМИ: СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ИНИЦИАТИВЫ ΓРАЖДАН В КОНФЛИКТНОЙ СРЕДЕ МАСС-МЕДИА Стеблина Наталія немає Zhurnal Issledovanii Sotsialnoi Politiki російська 2018 стаття 166
Хештег #янебоюсьсκазати вследствие популярности в социальных сетях стал предметом интереса для мате-медиа Уκраины и России. Масштабный флешмоб расκрыл проблемы агрессии против женщин, нарушения их прав и сκрытый гендерный κонфлиκт. Анализ восприятия этой аκции в СМИ дает возможность проследить специфиκу формирования медиа-события. На основе анализа делаются выводы об особенностях отражения в СМИ инициатив граждан в эпоху новых медиа. Хотя исследования поκазывают, что масе-медиа по-прежнему зависимы от традиционных («авторитетных») источниκов информации, флешмоб #янебоюсьсκазати, напротив, стал примером вовлечения в повестκу СМИ мнения обычных людей, κоторые заявили о существовании замалчиваемой проблемы

49 Стеблина Наталія Олександрівна Поява мультимедійності, гіпертекстуальності та інтерактивності на місцевих інформаційних сайтах, або Як одеські електронні видання опановували мережу (за матеріалами сайтів … Стеблина Наталія немає Діалог: медіа-студії українська 2018 стаття 171
Перші мережеві ЗМІ були спочатку копіями офлайнових. Мультимедійність, гіпертекстуальність та інтерактивність почали з’являтися в текстах новин лише із часом. Відповідно існує потреба вивчення того, яким чином і коли новини в інтернеті набули ознак мережевих текстів. Для цього були обрані два найстаріші одеські сайти «Думская. нет»(існує з 2008) та «Репортер»(із 2004), тексти яких були проаналізовані–із першого року заснування до 2014 року

50 Стеблина Наталія Олександрівна Світ речей» та «оточення» героїв у романі О. Забужко «Музей покинутих секретів Стеблина Наталія немає Проблеми сучасного літературознавства українська 2018 стаття 187
Перші мережеві ЗМІ були спочатку копіями офлайнових. Мультимедійність, гіпертекстуальність та інтерактивність почали з’являтися в текстах новин лише із часом. Відповідно існує потреба вивчення того, яким чином і коли новини в інтернеті набули ознак мережевих текстів. Для цього були обрані два найстаріші одеські сайти «Думская. нет»(існує з 2008) та «Репортер»(із 2004), тексти яких були проаналізовані–із першого року заснування до 2014 року. Встановлено, що у випадку із одеськими сайтами новин спостерігаємо певний період–до 2005-2009 рр., коли гіпертекстуальність, інтерактивність та мультимедійність майже не використовуються. Хоча йдеться саме про мережеві ЗМІ, а не ті ЗМІ, що мали офлайнові аналоги й перейшли в мережу. Із 2009-2010 рр. починає зростати кількість гіперлінків та фото, при цьому відео використовуються рідко

51 Стеблина Наталія Олександрівна Are You President’s PR-service or News Agency? Petro Poroshenko’s Visits Coverage by Ukrainian Local News Sites Стеблина Наталія немає Діалог: медіа-студії англійська 2017 стаття 183
In new media era traditional functions of journalism (government control and criticism, formation of public opinion are changing. Ukrainian news sites have become a platform for popular topics reprint. Journalists don’t provide context, balance to the information, which is spread by PR-services. This study uses content analysis, made on the basis of two prominent Odessa news sites in order to discover the manner of the Ukrainian president’s visits coverage. Both loyal and opposing to the present Ukrainian president news media, reprint main messages gained during press-conferences or from press releases, and rarely seek exclusive information or own newsbreaks (30-46% of texts had similar newsbreaks)

52 Стеблина Наталія Олександрівна Пресрелізм у місцевій пресі: контекст журналістського матеріалу та особливості сприйняття повідомлень одеських медіа Стеблина Наталія немає Діалог: медіа-студії англійська 2015 стаття 161
У статті вивчається вплив матеріалів, провідним джерелом для яких був прес-реліз, на читачів (опитано 118 респондентів). Встановлено, що основний вплив пресрелізму не в тому, що читачі запозичують фрейми, наявні у прес-релізі, а у спрямуванні уваги на тих, хто з точки зору автора цього прес-релізу, має бути важливим під час ухвалення рішення. Формування позиції читачів залежить від того, чи подається журналістом бекграунд (зокрема інші позиції щодо того, що сталося). Читаючи якісний матеріал із залученням великої кількості джерел, аудиторія стає більш схильною до того, аби сприймати проблему в ракурсі потреб громадянського суспільства. Aудиторія, у переважній більшості випадків, вважає достатньою інформацію, яку знаходить у тексті (навіть якщо прес-реліз–єдине джерело інформації у публікаціях), відповідно рішення читач ухвалює на основі саме тієї інформації, яку він знайде в газетному тексті

53 Стеблина Наталія Олександрівна Новини чи піар, або Чи можливо дотримуватися професійних стандартів у мережевих ЗМІ? Стеблина Наталія немає Діалог: медіа-студії українська 2015 стаття 176
У статті досліджується проблема трансформації класичних принципів інформаційної журналістики у мережі. Проводиться зв’язок між режимами роботи 24/7, web first reporting та низьким ступенем ексклюзивності (2, 4%-18%), збалансованості повідомлень (8%-37%). Також встановлюється залежність між кількістю новин, що публікуються виданням за день, та рівнем ексклюзивності та збалансованості (чим більше новин, тим нижче оцінка за стандарти). Свою особливість має й стандарт оперативності: аби заповнювати стрічку новин протягом дня, журналісти можуть нехтувати своєчасністю. Окрім того, інтернет-видання переважно перепубліковують інформацію з інших он лайн ЗМІ, прес-служб, соціальних мереж

54 Стеблина Наталія Олександрівна Цифровий політичний дискурс України та географія політичних текстів у 2019 р. Стеблина Наталія немає Політикус українська 2020 стаття 185
Цифрова культура має потенціал до кардинальної зміни просторових меж цифрового політичного дискурсу окремої держави. Проте цифрові технології можуть не поліпшувати, а навіть погіршувати ситуацію, збільшуючи диспропорцію у репрезентації деяких країн та територій, їхніх політичних лідерів та інститутів. Отже, існує потреба відстежити логіку репрезентації топосу в межах цифрового політичного дискурсу на прикладі України, яка демонструє євроінтеграційні наміри та протистоїть російській гібридній агресії, залучаючи на свою підтримку світові інституції та лідерів. Для того щоб змоделювати топос у цифровому політичному дискурсі України, було взято період 2019 р. Матеріалом дослідження став сайт «Української правди». За допомогою програм, написаних мовою Python, було зібрано та проаналізовано понад 21 тис заголовків з архіву видання за 2019 р..

55 Стеблина Наталія Олександрівна АЗОВСЬКА КРИЗА ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРЕДВИБОРЧА КАМПАНІЯ У ТВІТТЕРІ: ФОРМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОГО ТЕКСТУ (НА ПРИКЛАДІ АКАУНТУ ПЕТРА ПОРОШЕНКА) Стеблина Наталія немає Гуманітарні візії українська 2020 стаття 165
Азовська криза так само не призводить до підвищення емоційності текстів, так само і активна фаза передвиборчої кампанії перед першим туром мала низьку емоційність. Проте перед другим туром виборів зафіксовано значне зростання цього показника. Щодо показника комунікаційного наміру маємо негативну кореляцію із показником емоційності. Це свідчить про більш раціональну реакцію на Азовську кризу та перший тур президентських виборів

56 Стеблина Наталія Олександрівна OFFICIAL DISCOURSES OF POST-SOVIET COUNTRIES TRANSFORMATIONS IN THE DIGITAL REALITY (2005-2019) Стеблина Наталія немає EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE англійська 2020 стаття 170
News from official sites of Ukrainian, Russian and Belarussian presidents are considered to be models of official discourses of the states. With the Python program several indicators there were calculated. High numbers of communication intention indicator (more than 0,15) with imitative communicative intention (not changeable in more than 50% of texts for long periods) are discovered in Russia and Belarus. Ukraine has lower and more stable first indicator and the real purpose for communication. Three phases of the discourses transformation were: communique phase (2005-2009 UA, 2005-2010 RU, 2005-2014 BY) with political interrelations intensity indicator growth from 0,4-0,6 to 1 (UA, BY) and further growth up to 1,5-1,8 (BY, RU); mixed – with combined offline and online techniques (2010-2013 UA, 2011-2019 RU, 2015-2019 BY) the indicator 0,8-1; professional (2014-2018 UA) – the indicator 0,38-0,6

57 Стеблина Наталія Олександрівна ЦИФРОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА) Стеблина Наталія немає Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020 українська 2020 стаття 177
Цифрові політичні дискурси України та Білорусі порівнюються у статті. Використовується формальний аналіз, здійснений за допомогою комп’ютерної програми, написаної мовою Python. Матеріалом для дослідження стали провідні незалежні ЗМІ країн: «Українська правда» та «Новая ніва». Періодом для України були вибори 2019 р., для Білорусі – 2015 р. (для аналізу бралися тек-сти за півроку). За трьома показниками (диверсифікація, унікальність, вітчизняний фокус) встанов-лено принципову різницю між дискурсами країн. Український дискурс можемо охарактеризувати як такий, що має відносно високий рівень диверсифікації – 1,1 (репрезентована більша кількість політичних акторів, які взаємодіють один з одним через політичний текст), а білоруський – як такий, що має низький рівень за показником – 0,5 (тому політична взаємодія перед виборами та після – слабка)

58 Стеблина Наталія Олександрівна Transformation of the Europe’s Concept in WWII Speeches by Russian Presidents (2004-2019) Стеблина Наталія немає Slovak Journal of Political Sciences, Volume 20, No. 1 англійська 2020 стаття 164
Цифрові політичні дискурси України та Білорусі порівнюються у статті. Використовується формальний аналіз, здійснений за допомогою комп’ютерної програми, написаної мовою Python. Матеріалом для дослідження стали провідні незалежні ЗМІ країн: «Українська правда» та «Новая ніва». Періодом для України були вибори 2019 р., для Білорусі – 2015 р. (для аналізу бралися тек-сти за півроку). За трьома показниками (диверсифікація, унікальність, вітчизняний фокус) встанов-лено принципову різницю між дискурсами країн

59 Чорнодон Мирослава Іванівна Personal Determinants Of Social Competence Of Future Journalists Vitalii Boretskyi, Myroslava Chornodon, Kostiantyn Rodyhin, Inna Yermakova, Alina Rudchenko немає INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 04 англійська 2020 стаття 181
Abstract: The research presents a pedagogical strategy for the journalist’s education in the system of higher education in modern Europe in the case of Ukraine. The main objectives of social competences development are defined. Personal, social and universal dimensions of such competence are the main parameters of the curricular and academic content of such professional engagement. The most recent research and the best practices of world journalism education determined several fundamental principles of the most effective educational process management

60 Чорнодон Мирослава Іванівна КОНЦЕПТОСФЕРА СУЧАСНОЇ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНОЇ ПЕРІОДИКИ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ Мирослава Чорнодон немає Вісник Львівського університету. Серія журналістика українська 2020 стаття 173
У статті з'ясовано особливості концептосфери сучасної періодики для жінок і чоловіків. Проблема гендерної концептосфери розглядається в векторі психолінгвістичного аспекту, адже представляє результати контент-аналітичного дослідження обраних для вивчення журналів в психологічному і лінгвістичному розрізі

61 Чорнодон Мирослава Іванівна СУЧАСНА ГЕНДЕРНО МАРКОВАНА ПЕРІОДИКА: ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ Мирослава Чорнодон немає Вісник Львівського університету. Серія журналістика українська 2018 стаття 168
Проведене дослідження дало змогу визначити, які тлумачення концептів «жінка» та «чоловік» можна виявити на сторінках сучасної гендерно маркованої періодики і таким чином детально проаналізувати гендерну концептосферу через призму видових характеристик концептів

62 Чорнодон Мирослава Іванівна Особливості гендерних концептів у теле-рекламі Мирослава Чорнодон немає SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA українська 2018 тези 169
Розтлумачити сприйняття гендерних ролей і образів у суспільстві; визначити особливості гендерних категорій у рекламі

63 Чорнодон Мирослава Іванівна MODERN GENDER ROLES: LOOK YOUNG PEOPLE Мирослава Чорнодон немає WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU англійська 2017 стаття 169
немає

64 Чорнодон Мирослава Іванівна Визначення гендерних номінацій на основі аналізу гендерно маркованої періодики Мирослава Чорнодон немає MODERN PROBLEMS OF IMPROVE LIVING STANDARDS IN A GLOBALIZED WORLD : 3 rd International Scientific and Practical Internet – Conference українська 2017 стаття 172
Проведене дослідження дало змогу визначити гендерні номінації на основі аналізу видань для жінок і чоловіків

65 Чорнодон Мирослава Іванівна Макроконцепт «сім’я» на сторінках сучасних глянцевих видань Мирослава Чорнодон немає СУЧАСНИЙ МАС-МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) українська 2016 стаття 168
Проведене дослідження дало змогу визначити, які тлумачення концепту «сімя» можна виявити на сторінках сучасної гендерно маркованої періодики

66 Чорнодон Мирослава Іванівна Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетингові комунікації Мирослава Чорнодон Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 160 no file
Подано виклад матеріалу основних тем навчальних дисциплін “Маркетингові комунікації”, “Реклама та звязки з громадськістю”

67 Чорнодон Мирослава Іванівна Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетинг і брендинг Мирослава Чорнодон Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 173 no file
Подано короткий виклад матеріалу основних тем навчальних дисциплін “Маркетингові дослідження”, Реклама та звязки з громадськістю”

68 Чорнодон Мирослава Іванівна Developing the Competency of Future Physical Education Specialists in Professional Interaction in the Field of Social Communications Redchuk, R., Doroshenko, T., Havryliuk, N., Medynskii, S., Soichuk, R., Petrenkо O., Pavelkiv, R., Rybalko, P., Maliar, N., Maliar, E., Chornodon, M., & Boretskyi, V. немає Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala англійська 2020 стаття 184
The optimal combination of professional and personal qualities is extremely significant for professional activities of physical education specialists, who can engage in professional interaction in the field of social communications

69 Рудченко Аліна Сергіївна Інфографіка та динамічна візуалізація як тренд сучасних медіа Рудченко, А.С. Київ Кросмедіа: контент, технології, перспективи українська 2017 кол. монографія 164
У колективній монографії розглянуто реалізацію механізмів створення кросмедіа, функціонування й управління ними; окреслено терміносистему та основні завдання, висвітлено результати наукових досліджень щодо діяльності цифрових медіа, показано практичний досвід розроблення й організації їх роботи; охарактеризовано явище конвергентності, а також трансформаційні процеси сучасної медіаіндустрії. Монографія розкриває форми взаємодії та взаємозалежність контенту, технологій та композиційно-графічної моделі в кросмедіа. Особливу увагу приділено питанням аналітики, її інтерпретації, а також промоції як одному з вагомих складників розвитку сучасних медіа

70 Рудченко Аліна Сергіївна Медійний образ українця у постколоніальному контексті Рудченко А.С. Вінниця Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.) українська 2018 стаття 148
немає

71 Рудченко Аліна Сергіївна Постколоніальний міф в українських нових медіа Рудченко А.С. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів українська 2018 стаття 150
Збірка містить матеріали учасників науково-практичної конференції за напрямками: «Історія і традиції розвитку засобів масової комунікації в Україні»; «Українські медіа в умовах інформаційної війни: трансформації та нові виклики», «Нові медіа України: актуальні проблеми, виклики та ризики» та «Сучасні соціально-комунікаційні технології»

72 Рудченко Аліна Сергіївна Соціальний міф як чинник дегуманізації в медіа Рудченко А.С. Київ Права людини в медіаосвіті та медіадіяльності в Україні: матеріали Першої науково-практичної конференції (Київ, 30 листопада 2018 р.) українська 2018 стаття 170
До збірника ввійшли матеріали і тези доповідей, подані учасниками Першої науково-практичної конференції «Права людини в медіаосвіті та медіадіяльності в Україні» (30 листопада 2018 року, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка) до її Організаційного комітету.

73 Рудченко Аліна Сергіївна Національний міф як різновид мови ворожнечі в українських інтернет-медіа Рудченко А.С. немає Наукові записки Інституту журналістики. Т. 2 українська 2018 стаття 152
Методом дослідження є рамковий аналіз (або фрейм-аналіз). Такий метод дає змогу визначити, як медіа подають інформацію стосовно представників досліджуваної нами групи – ромів. Мета – визначити, які смисли вкладають медіа у відповідні номінації. У результаті дослідження розроблено типології міфів та мови ворожнечі, що базується на цих міфах. Тема потребує подальшого дослідження і моніторингу, а випадки фізичної агресії проти ромів в українському суспільстві свідчать про те, що медіа приводити своє мовлення у відповідність зі світовими стандартами гуманності

74 Рудченко Аліна Сергіївна Ознаки колоніальності в сучасному українському медіадискурсі (на прикладі онлайн-медіа) Рудченко А.С. Częstochowa KOMUNIKACJA I KONTEKSTY I українська 2018 стаття 155
У статті проаналізовано публікації найбільш рейтингових українських онлайн-медіа для дослідження українського медіадискурсу на предмет наявності у ньому ознак колоніальності. Подібні ознаки простежуються в культурному дискурсі, дос-лідження ж демонструє, що медійні повідомлення теж містять ці ознаки. У дослі-дженні розкривається відображення сформованих в період української колоніальної історії стереотипів, що існують в українських реаліях, крізь призму медіадискурсу. Визначивши критерії пошуку, ми віднаходимо приклади непроговореності колоніа-льної історії, відсутності усвідомлення себе як постколоніальної держави. Просте-жується потреба у заснуванні і подальшому розвитку постколоніальних студій

75 Рудченко Аліна Сергіївна Постколоніальний міф в українському медіадискурсі Рудченко А.С. Одеса Діалог медіа-студії. Вип. 23 українська 2018 стаття 152
Період української колоніальної історії мав вплив на всі сфери суспільного життя. В українських медійних повідомленнях і сьогодні залишилися прояви колоніальності. У статті проаналізовано прояви колоніальності і постколоніальності в українських медіа. Також наведено приклади міфів, що були нав’язані Російською імперією і залишилися в українських медіа, а отже, й у свідомості пересічного українця. Результатом нашого дослідження стало розуміння присутності колоніальних та постколоніальних міфів в українському медіадискурсі. Ми виокремили та навели приклади міфу, що стосується меншовартості українців відносно до країни-колонізатора.

76 Мацишина Ірина Віталіївна Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Мацишина І. В. та ін. Вінниця Донецький національний університет імені Василя Стуса. Студентський науковий вісник українська 2019 монографія 146
У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні. Монографія становить інтерес для вчених, викладачів, політиків, державних службовців, студентів та усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами у світі та Україні.

77 Родигін Костянтин Михайлович Конструювання візуального образу «українського буржуазного націоналіста» в карикатурах журналу «Перець» (1941–1991 рр.) Родигін, Костянтин немає Образ. Вип. 1 українська 2021 стаття 103
Дослідження візуального контенту медіа як інструмента пропаганди та інформаційно-смис- лових воєн є актуальною проблемою сьогодення. Метою цієї статті є аналіз і систематизація ознак візуального образу «українського буржуазного націоналіста» в карикатурах українського радянського сатиричного журналу «Перець» за період 1941–1991 рр., дослідження його змін у часі. Наукова новизна роботи полягає в комплексному розгляді цієї недостатньо дослідженої теми з використанням кількісного підходу. Показано, що досліджуваний образ у цілому ґрунтується на візуальному образі «петлюрівця».

78 Родигін Костянтин Михайлович КОНСТРУЮВАННЯ «ОБРАЗУ ВОРОГА» В КАРИКАТУРАХ: «УКРАЇНСЬКІ БУРЖУАЗНІ НАЦІОНАЛІСТИ» ТА ЇХ СУПУТНИКИ В САТИРИЧНОМУ ЖУРНАЛІ «ПЕРЕЦЬ» Родигін К. М. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). українська 2021 тези 88
немає

79 Родигін Костянтин Михайлович АНАЛІЗ ВІЗУАЛЬНИХ МАРКЕРІВ ОБРАЗУ «УКРАЇНСЬКОГО БУРЖУАЗНОГО НАЦІОНАЛІСТА» В КАРИКАТУРАХ ЖУРНАЛУ «ПЕРЕЦЬ» Родигін К. М. Тернопіль Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали, подані до Міжнародну наукову інтернет-конференцію (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року), українська 2021 тези 92
У збірнику містяться матеріали подані на Міжнародну наукову інтернет-конференцію

80 Родигін Костянтин Михайлович «УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛІСТИ» В КАРИКАТУРАХ ЖУРНАЛУ «ПЕРЕЦЬ» У ВИМІРІ КОНТЕКСТІВ І ПЕРСОНАЛІЙ (1941–1991 РР.) РОДИГІН, Костянтин Суми Образ.;Вип. 3 українська 2021 стаття 32
Стаття є продовженням дослідження візуального образу «українського націоналіста» на ма- теріалі карикатур журналу «Перець» періоду 1941–1991 рр. Пропагандистську типізацію персо- нажа розглянуто в контексті супутніх «образів ворога». Визначено особливості репрезентації персоналій у карикатурах на «українських буржуазних націоналістів». Наукова новизна роботи полягає у висвітленні раніше недосліджених аспектів теми з використанням кількісних методів

81 Родигін Костянтин Михайлович КОНСТРУЮВАННЯ «ОБРАЗУ ВОРОГА» В КАРИКАТУРАХ: ПЕРСОНИ ТА ПЕРСОНІФІКАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИХ БУРЖУАЗНИХ НАЦІОНАЛІСТІВ» У ЖУРНАЛІ «ПЕРЕЦЬ» Родигін, К. М. Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень : збірник матеріалів І Всеукр наук.-практ. конф. (26 лист. 2021 р.) українська 2021 стаття 41
Мета роботи – визначити особливості адресації карикатур «Перця» з тематики «українських буржуазних націоналістів» конкретним персонам, їх частотність і пріоритетність

82 Родигін Костянтин Михайлович THE TRADITION OF ALCHEMICAL AND ASTROLOGICAL KNOWLEDGE WITHIN AND AROUND THEOPHAN PROKOPOVYCH’S LIBRARY RODYHIN, KOSTIANTYN RODYHIN, MYKHAILO Київ SKHID Vol. 2 (3) англійська 2021 стаття 41
The important role of the alchemical and astrological tradition in the formation and transformation of science as a social institution in the Early Modern period is researched in detail in Western historiography of science. At the same time, the Ukrainian aspect of this pan-European phenomenon needs further intensive study

83 Родигін Костянтин Михайлович МЕМИ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОПОРУ В ЧАСИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ МЕМУ «МОГИЛІЗАЦІЯ») Сивак Р.І., Родигін К. М., Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.ї (м. Вінниця, 18 лист. 2022 р.). українська 2022 стаття 38
Мета роботи – проаналізувати походження та виникнення мемів на тему «Могилізація», дослідити основні образи, які використовуються, визначити, на яку аудиторію поширюються

84 Родигін Костянтин Михайлович УКРАЇНСЬКИЙ НАРАТИВ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ У ВЕРСІЯХ ГІМНУ «ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ»: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Родигін, К. М. Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.ї (м. Вінниця, 18 лист. 2022 р.). українська 2022 тези 31
Метою дослідження є виявлення особливостей трансляції ключових смислів та формування українського наративу визвольної війни у двох версіях гімну «Зродились ми великої години»