Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
302
Всього праць
3353
Завантажень
5
Зап. на цитування
117711
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 817
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 486
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 552
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 355
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 143
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 158
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 186
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 186
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Атаманчук Зорина Асланівна Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств Атаманчук З. А., Банера Н. П., Гелей Л. О., Гомольська Н. І., Майор О. В., Мороз В. П., Пилипенко С. М., Рудницький В. С., Свелеба Н. А., Скаско О. І., Тимчишин – Чемерис Ю. В Львів немає українська 2016 монографія 56
У монографії представлено міждисциплінарні дослідження фінансових та обліково-аналітичних процесів діяльності підприємств туристичного бізнесу. Розкрито питання грошово-кредитного та фінансово-податкового регулювання ринку туристичних послуг; виявлено проблеми теорії і практики обліку діяльності туристичних підприємств; здійснено оцінку фінансового результату в туристичному бізнесі; обґрунтовано особливості формування фінансової звітності, організації та методології контролю

2 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг Атаманчук З.А., Банера Н.П., Виклюк М.І., Воронко Р.М., Воронко О.С., Гальків Л.І., Гелей Л.О., Гомольська В.В., Грабовенська С.І., Гринів Б.В., Килин О.В., Майор О.В. та ін. Львів немає українська 2019 монографія 58
У монографії представлено результати досліджень, проведених при виконанні науково-дослідної теми «Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг». Досліджено проблеми формування та функціонування організаційно-економічного механізму сфери послуг, запропоновано вектори його розвитку. Значну увагу приділено обгрунтуванню фінансово-економічних та податкових стимулів розвитку сфери послуг, а також пропозиціям щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами

3 Атаманчук Зорина Асланівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Власова Т.В., Кулявець В.Г., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Шкурат М.Є., Середа В.В., Солоненко Ю.В., Коровій Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 54
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії; обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках; визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій; запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі

4 Атаманчук Зорина Асланівна Фінансовий менеджмент Скаско О.І., Майор О.В., Тимчишин Ю.В., Нашкерська М.М., Виклюк М.М., Килин О.В., Атаманчук З.А., Свелеба Н.А. Львів немає українська 2018 навч. посіб. 45
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та практичні аспекти застосування сучасного інструментарію фінансового управління грошовими потоками, активами, капіталом, інвестиціями підприємства. Для більш ефективного засвоєння студентами навчального матеріалу до кожного розділу запропоновано комплекс питань та тестів для самоконтролю знань

5 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Іщук Ю.А., Шкурат М.Є., Середа В.В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 47
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання

6 Атаманчук Зорина Асланівна Analysis of the functional characteristics’ monetary policy Атаманчук З.А., Тимчишин-Чемерис Ю.В. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики англійська 2018 стаття 56
У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обгрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово-кредитної політики в Україні

7 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики українська 2020 стаття 66
Обґрунтовано організаційно-економічний механізм функціонування туристичної інстрії держави, де взаємодія між відповідними інституціями національного, регіонального та міжнародного рівнів здійснюється на засадах партнерства та співробітництва, на основі фінансового забезпечення, у межах діючого правового законодавства, ратифікованого державами з урахуванням вимог міжнародного права та з використанням форм, методів, важелів й інструментів реалізації туристичної політики. Виокремлено три типи моделей державного регулювання туризму, обґрунтовано, що саме «європейська» модель є найбільш прийнятною для України.

8 Атаманчук Зорина Асланівна Нotel chains in the global tourism space Aтаманчук З.А., Яворовенко Н.М. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку англійська 2019 стаття 45
У статті обгрунтовано роль готельних ланцюгів у сучасній світовій індустрії гостинності та туризму. Розглянуто характерні особливості їх функціонування. Сформовано рейтинги світових готельних мереж-лідерів, в тому числі й тих, бренди яких представлені на туристичному ринку України

9 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка результатів втілення світовим брендом COCA-COLA стратегії злиття і поглинання Атаманчук З.А., Барткова К.М., Гончарук С.А Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2019 стаття 52
У статті розкрито напрямки реалізації стратегії злиття і поглинання міжнародною компанією Сoca-Cola HBS. Проаналізовано результати впровадження стратегії шляхом дослідження місця транснаціональної корпорації на конкурентному ринку напоїв та визначення реальної дохідності її акцій

10 Атаманчук Зорина Асланівна Глобалізація світових ринків товарів та послуг Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2019 стаття 50 no file
У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку світових ринків товарів та послуг. Проаналізовано напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах глобалізації. Обгрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін в технологіях, попиті та структурі світових трендів

11 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 46
Метою статті є оцінка ефективності торговельних відносин України з країнами ЄС за допомогою розрахунку індексу комплементарності та різноманітних методів емпіричного аналізу. Емпірично доведено, що для України співпраця з ЄС є рентабельною, оскільки сприяє зростанню вітчизняного ВВП вдвічі більше ніж з країнами СНД

12 Атаманчук Зорина Асланівна Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 70
У статті обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін у технологіях, попиті та структурі світових трендів. Наведено існуючі системи класифікацій послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг та визначено місце міжнародного туризму, як пріоритетної сфери економіки багатьох країн, що забезпечує левову частку сукупного національного доходу держав, стає напрямом міжнародної спеціалізації, сприяє всебічному стійкому економічному розвитку, соціальному залученню, зростанню зайнятості та подоланню бідності, ефективному використанню ресурсів, охороні навколишнього середовища, розвитку міжкультурних комунікацій, миру та безпеки, як важливих компонент суспільної взаємодії світового масштабу.

13 Атаманчук Зорина Асланівна Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі Атаманчук З.А. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2020 стаття 59
У статті проаналізовано особливості впровадження кластерних моделей розвитку туризму за принципами публічно-приватного партнерства. Розглянуто світовий досвід, а також конкретні приклади реалізації кластерних ініціатив за участю вітчизняних вищих навчальних закладів. Обґрунтовано можливі напрямки співпраці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ з представниками бізнесових кіл та органами державної влади в напрямку розвитку міжнародного туризму

14 Атаманчук Зорина Асланівна Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн Атаманчук З.А. Дніпро Економіний простір українська 2020 стаття 71
На основі застосованих автором загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та абстрагування, методів аналізу та синтезу у статті проведено: ґрунтовний аналіз типів організаційних моделей мережевої інтеграції в сфері міжнародного туризму; порівняльний аналіз масштабів діяльності світових туристичних мереж, глобальних он-лайн агентств подорожей, готельних ланцюгів, ресторанних мереж, глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній; обґрунтовано роль електронної комерції у глобалізації туризму як наслідок процесів інформатизації суспільства

15 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку держав світу Атаманчук З.А., Дем’янова Ю.О. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету українська 2019 стаття 55
У статті розглянуто туризм як один із пріоритетних напрямків розвитку економіки, що сприяє збільшенню валового внутрішнього продукту, валютних надходжень, зростанню промисловості й торгівлі, інвестицій, розвитку інфраструктури, суміжних галузей, стимулює зайнятість, сприяє покращенню добробуту громадян.

16 Лимар Валерія Валеріївна Bio-oriented agrarian economy investment prognosis in the EU countries Lymar V. немає Baltic Journal of Economic Studies англійська 2018 стаття 50
The purpose of the investigation is making a prognosis of bio-oriented agrarian economy investment in the EU countries and preparing a set of steps how to attract investment in the bio-oriented agrarian economy sectors. Nowadays investment is one of the critical factors of bio-oriented agrarian economy development. It was set as one of the priories in the European Strategy 2020, where they defined the bio-oriented economy as the main engine for smart and innovation growth in Europe

17 Шлапак Оксана Анатоліївна The effect of operational flexibility on performance: a field study on small and medium-sized industrial companies in Jordan Allam Yousuf, Hossam Haddad, Miklos Pakurar, Serhii Kozlovskyi, Anastasiia Mohylova немає Montenegrin Journal of Economics, Volume 15 англійська 2019 стаття 77
In the context of an unstable business environment, companies should be looking for a mechanism to deal with uncertainty. Flexibility maybe one of those mechanisms which can help company to cope with instability in the best way possible. As one of the basic types of flexibility, operational flexibility has become an essential capability which an organization seeks to acquire because it enables companies to respond quickly and effectively to dynamic environments, and as a result, improve firm performance.

18 Шлапак Оксана Анатоліївна Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства Шлапак О. немає Ефективна економіка українська 2015 стаття 51
Стаття містить основні принципи побудови та розвитку інформаційно-комунікаційного маркетингового середовища підприємства.

19 Шлапак Оксана Анатоліївна Підвищення ефективності економічної діяльності підприємств легкої промисловості засобами збутової маркетингової стратегії Оксана Шлапак, Вікторія Коновал немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2016 стаття 46
У статті розглянуто питання щодо економічної ефективності діяльності підприємств легкої промисловості, а також маркетингову стратегію та механізм її реалізації за допомогою клієнтоорієнтованої збутової політики та краудсорсинга як одного з її різновидів. Розроблено основні підходи до формування клієнтоорієнтованої збутової політики на підприємстві легкої промисловості

20 Шлапак Оксана Анатоліївна Застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в Інтернет –середовищі Шлапак О. немає Ефективна економіка українська 2017 стаття 68
Стаття містить результати аналізу можливостей застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в електронному середовищі. Автор пропонує враховувати особливості електронного бізнесу. Управлінської та маркетингової діяльності, активно застосовувати інструменти віртуального середовища, розвивати та запроваджувати маркетингові стратегії розвитку підприємства в Інтернт - середовищі. Це дозволить сформувати свою діяльність навколо споживача, утримати існуючих та знайти нових клієнтів.

21 Шлапак Оксана Анатоліївна Модель багатокритеріальної оптимізації комунікаційного середовища підприємств Оксана Шлапак, Олена Коваленко немає Інвестиції: практика та досвід українська 2017 стаття 58
Стаття містить результати досліджень щодо формування моделі багатокритеріальної опти- мізації маркетингового комунікаційного середовища підприємств. Автори пропонують використовувати цільову оптимізацію комунікацій. Аналіз сучасних маркетингових каналів та можливостей їх міксування показав, що можна внести зміни в композицію комунікаційного середовища на основі одержаних показників

22 Шлапак Оксана Анатоліївна Сучасні концепції менеджменту та їх вплив на формування оптимального комунікаційного середовища Шлапак О. немає Державне управління: удосконалення та розвиток українська 2018 стаття 53
Оптимально побудоване комунікаційне середовище дозволить покращити розвиток кожного об’єкту комунікацій. Використання сучасних концепцій менеджменту дасть змогу зменшити рівень інформаційної асиметрії, дубльованих та зайвих комунікаційних повідомлень та зв’язків, удосконалити творчу складову діяльності управлінського персоналу, структурувати комунікаційні процеси відповідно цілям та визначити основних агентів комунікацій

23 Шлапак Оксана Анатоліївна Формування комунікаційного середовища організації на основі комунікаційної логістики Шлапак О. немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки” українська 2019 стаття 53
Стаття містить результати аналізу формування комунікаційного середовища організації на основі критеріїв комунікаційної логістики з використанням сучасних управлінських та інформаційних технологій. Такий підхід дає змогу сформувати збалансоване динамічне комунікаційне середовище, яке має внутрішні та зовнішні модулі

24 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз функціональних характеристик грошово-кредитної політки Атаманчук, З Тимчишин–Чемерис, Ю немає немає українська 2018 стаття 45
У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обґрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово–кредитної політики в Україні

25 Орєхова Тетяна Вікторівна Глобальні виклики розвитку економіки України Орєхова Т.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 51
У роботі проаналізовано глобальні ризики розвитку людства. На основі зробленого аналізу виокремлено десять головних загроз та запропоновано шляхи їхнього вирішення

26 Орєхова Тетяна Вікторівна Структурні зрушення у зовнішньоекономічній діяльності України Орєхова Т.В., Сидорова А.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 45
У роботі проаналізовано динаміку показників зовнішньої торгівлі України у періоді 2008 – 2015 рр.. Визначено основні країни-партнери в зовнішньоекономічних зв’язках України. Проаналізовано структурні зрушення у складі основних статей товарного експорту України у періоді 2008 – 2015 рр.

27 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище Орєхова Т.В., Іванов А.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 44
Працю присвячено питанням впливу транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище. Досліджено сучасні тенденції злиттів і поглинань на світовому ринку та його вплив на структурні зміни в глобальній економіці.

28 Орєхова Тетяна Вікторівна Імперативи взаємовпливу інвестування та процесу транскордонних злиттів і поглинань Орєхова Т.В., Іванов А.В. Киъв немає українська 2017 стаття 56
Статтю присвячено дослідженню питань взаємного впливу інвестиційної політики країн та транскордонних злиттів і поглинань. Досліджено сучасні тенденції злиттів і поглинань на світовому ринку та його вплив на структурні зміни в глобальній економіці

29 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки Орєхова Т.В., Іщук Ю.А. Дныпро Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара українська 2017 стаття 52
Визначено сутність та висвітлено критерії, яким відповідають глобальні проблеми сучасності. Розглянуто та проаналізовано основні глобальні проблеми, виявлено їх вплив на розвиток світової економіки. Запропоновано шляхи вирішення глобальних проблем та ризиків, зокрема визначена роль міжнародних інституцій в їх оцінці та дослідженні

30 Орєхова Тетяна Вікторівна Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки Орєхова Т.В., Тертичний Я.С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2017 стаття 51
Працю присвячено питанням впливу розвитку інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій на трансформації, які відбуваються в міжнародних виробничих системах. Досліджено сучасні технологічні напрями розвитку цифрової економіки

31 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні Орєхова Т.В., Дубель М.В. Вінниця Економіка і організація управління українська 2018 стаття 49
Працю присвячено питання розвитку електронної комерції в Україні. Виявлено, які напрямки електронної комерції найшвидше розвиваються в економічному просторі нашої країни. Досліджено тенденції зміни обсягу продажів через інтернет за різними категоріями товарів та послуг продовж періоду з 2013 по 2017 роки

32 Орєхова Тетяна Вікторівна Детермінанти формування конкурентної політики країн Орєхова Т.В., Іванов А.В. Вінниця Економіка і організація управління українська 2018 стаття 67
У праці розглянуто формування теоретичних та методологічних підходів до дослідження основних детермінант конкурентної політики країн. Обґрунтовано методичні засади розробки конкурентної політики на підставі визначення мети правового та економічного захисту ринку.

33 Орєхова Тетяна Вікторівна Current trends of electronic commercial development in the world markets Орєхова Т.В., Тертичний Я.С Свиштов немає англійська 2019 стаття 52
У роботі розглядаються особливості розвитку електронної комерції в сучасній світовій економіці. У статті визначено п’ять основних особливостей електронної комерції - реклама, демонстрація товару, транзакції, післяпродажне обслуговування, довгострокові відносини з клієнтами

34 Орєхова Тетяна Вікторівна Циркулярна економіка як глобальний імператив Орєхова Т.В. немає Журнал європейської економіки українська 2019 стаття 49
У роботі концептуалізовано ідею циркулярної економіки як основи еколого-економічної політики державно-приватного партнерства. Виокремлено ключові чинники циркулярної економіки

35 Орєхова Тетяна Вікторівна Циркулярна економіка як глобальний імператив Орєхова Т.В. , Марценюк О.В., Якимова Н.С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2019 стаття 61
У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу.

36 Орєхова Тетяна Вікторівна Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі Орєхова Т.В., Дубель М.В. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 46
У роботі проаналізовано розвиток електронної торгівлі в світі. У роботі запропоновано використання кластерного аналізу на основі даних та класифікації країн по регіонах організацією ЮНКТАД. Доведено, що розвиток цифрових платформ запропоновано як однин із кроків зі знищення «цифрового розриву» між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються

37 Орєхова Тетяна Вікторівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Орєхова Т.В., Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Видавництво Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики українська 2020 стаття 55
Метою наукової публікації є обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонування туристичної індустрії держави і розроблення практичних рекомендацій щодо активізації розвитку туризму з використанням відповідних методів, важелів та інструментів. Акцентовано увагу на тому, що успіх розвитку туризму залежить від сприйняття і підтримки галузі на національному, регіональному і глобальному рівнях, що заохочується шляхом формування політики розвитку туризму

38 Власова Тетяна Валентинівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Власова Т.В., Кулявець В.Г., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Шкурат М.Є., Середа В.В., Солоненко Ю.В., Коровій Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 61 no file
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії; обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках; визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій; запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі

39 Кістерський Леонід Леонідович Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2018 стаття 41
Довгострокові кризові явища в сучасній світовій економіці, загострення економічних і соціальних проблемпоставили перед багальта країнами завдання зміни «політики зростання». Ця політика хоча включає в себе елементи соціального захисту і захисту навколишнього середовища, але не ліевідуєструктурні передумови нестійкого і нестабільного розвитку. У цьому зв’язку авторитетні міжнародні організації пропонуютьнові глобальні стратегії розвитку

40 Кістерський Леонід Леонідович Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ Кістерський Л.Л., Липова Т.В. немає Економіка України українська 2017 стаття 45
Проаналізовано ефективність використання міжнародних фінансових ресурсів при реформуванні економіки України з метою розвитку; запропоновано комплексну систему їх залучення на основі цілісного підходу до економічних реформ. Обгрунтовано доцільність переходу до децентралізованої системи управління зовнішніми ресурсами для здійснення в Україні економічних реформ європейського типу на принципах «плану Маршалла»

41 Кістерський Леонід Леонідович Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика Кістерський Л.Л., Пузанов І.І., Липова Т.В. Прага немає українська 2018 монографія 46
В монографії викладені основи маркетингу і фінансів в методологічному та практичному аспектах з необхідним компонентом теоретичних знань. Для України є пріоритетним розповсюдження професійних знань для підтримки підприємництва. В країні відчувається дефіцит високоякісної та зрозумілої літератури для підтримки освіти підприємців усіх рівнів. Таким чином, основна мета цієї книги – дати можливість як початківцям, так і вже діючим підприємцям, отримати практичні знання в галузі маркетингу та фінансів, які допоможуть запобігти багатьох помилок, ефективно вести бізнес, продавати товар і отримувати прибуток

42 Лимар Валерія Валеріївна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Власова, Т.Л. Кулявець, В.Г. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Шкурат, М.Є. Середа, В.В. Солоненко, Ю.В. Коровій, Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 76
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

43 Лимар Валерія Валеріївна Міжнародні економічні відносини Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Іщук, І.А. Середа, В.В. Шкурат, М.Є. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 67
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

44 Половчик Ян The Effect of Trust on Acquisition Success: The Case of Israeli Start-Up M&A Trąpczyński, P., Zaks, O. & Polowczyk, J. немає Sustainability англійська 2019 стаття 80
Given the frequent failure of many M&A deals, the question of their sustainability is a critical one. Still, in existing literature, there is a visible emphasis on the perspective of the acquiring firm and its characteristics in affecting M&A performance. Moreover, the role of trust, both from the acquiring and acquired firms, has not receive extensive attention to date. The present paper builds on a quantitative and qualitative study of Israeli high-tech start-ups acquired by international firms to explore the effects of trust on M&A success

45 Половчик Ян New business models based on internet Polowczyk J. немає Економіка і організація управління англійська 2019 стаття 55 no file
The goal of the paper is to investigate how digital technologies support new business models. The paper presents new business models based on examples of companies such as Uber, or Airbnb

46 Половчик Ян Entrepreneurship and innovation based on internet Polowczyk J. немає Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка англійська 2019 стаття 58 no file
Основна мета статті – представити нові еволюційні тенденції щодо підприємництв та інновацій в епоху Інтернет на прикладі таких компаній як Facebook, Uber або Airbnb; визначити нові тенденції та бізнес-моделі можливі в Інтернет-середовищі; окреслити кооперацію, що базується на обміні конкурентами; обгрунтувати особливості використання Інтернет для створення цінностей

47 Савченко Марина Василівна Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 41
У статті розкрито сутність криз та кризових явищ в розвитку соціально-економічної системи, охарактеризовано її види, причини та наслідки. Застосовано методи індукції та дедукції (для дослідження категорій «криза», «економічна криза»); методи аналізу, синтезу та порівняльного аналізу (для оцінки трактувань змісту поняття «криза»); метод системного аналізу та узагальнення (для дослідження причин та наслідків економічної кризи) тощо. В статті визначено, що в сучасній науково-економічній літературі існує велика кількість суперечливих поглядів щодо визначення змісту поняття «криза». Обґрунтовані три основні наукові напрямки визначення поняття «криза», «економічна криза»: криза виконує руйнівну функцію, що призводить до загрози життєздатності системи; криза руйнує, що призводить до подальшого розвитку і переходу до іншого якісно нового стану існування; криза є порушенням рівноваги. Визначено, що виділяють два різновиди економічної кризи: фінансова криза; енергетична криза

48 Савченко Марина Василівна Моделювання світової динаміки економічної циклічності Савченко М.В., Усик І. О., Шаульська Л.В немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка» українська 2018 стаття 37
У статті досліджені етапи зміни поглядів на економічні цикли. Визначені основні види макроекономічних циклів. Проведено оцінку рівня світової економічної динаміки з побудовою економетричної моделі світового ВВП

49 Савченко Марина Василівна Методичний підхід до оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка» українська 2019 стаття 37
У статті досліджені особливості оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Визначені виміри цілей, які переслідує підприємство сімейного бізнесу. Доповнена класифікація стійкості підприємства запропонованими класифікаційними ознаками, які притаманні підприємствам сімейного бізнесу. Визначена методика оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу.

50 Савченко Марина Василівна Управління ризиками на підприємствах сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 86
У статті розглянуто науково-практичні та методичні підходи до визначення оцінки стійкості та управління ризиками підприємств сімейного бізнесу на прикладі сімейних фермерських господарств вінницької області. Виділені індикатори оцінки стійкості підприємства сімейного бізнесу, запропоновано використовувати метод балів, що розраховується за матричним методом поетапно. Така оцінка допоможе оцінити запропоноване поняття сім’я-стійкість підприємства, що включає в себе: сімейну гармонію, сімейне багатство, зростання людського капіталу сім’ї, розвиток наступних поколінь, репутацію сім’ї в суспільстві. Особливо слід відзначити той факт, що будь-яке підприємство сімейного бізнесу, використовуючи запропоновану методику оцінювання стійкості, має можливість самостійно провести відповідні розрахунки і визначити місце підприємства на ринку товарів і послуг, зробити аналіз і висновки, спрямовані на поліпшення їх діяльності

51 Савченко Марина Василівна Економічний зміст конкурентоспроможного потенціалу підприємства Савченко М.В., Кичигін А.М немає Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». українська 2019 стаття 41
У статті досліджено концептуальні підходи до визначення категорії «конкурентоспроможний потенціал підприємства». На основі критичного аналізу надано власне визначення конкурентоспроможного потенціалу підприємства. На основі дослідження встановлено, що конкурентоспроможний потенціал підприємства слід розглядати як «ядро» загального економічного потенціалу підприємства з врахуванням його складових: науково-технічної, трудової, виробничо-технологічної, фінансової, інвестиційно-інноваційної, логістичної. Визначено, що спроможність системи генерувати суттєві результати діяльності, перетворюючи їх на конкурентні переваги вищого рівня, забезпечується через сукупність економічних ресурсів та акселераторів. Встановлено, що системними характеристиками конкурентоспроможного потенціалу підприємства є системність, синергійність, структурність, адаптивність, відкритість, пропорційність, динамічність, відтворюваність, протирічність, реальність, орієнтованість у час

52 Савченко Марина Василівна Розвиток категоріального базису «економічна стійкість» Савченко М. В. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 114
Розглянуто сутність категорії «стійкість», визначено можливості застосування цього терміна стосовно до соціально-економічної системи мікрорівня. Досліджено чотири основні підходи до розгляду категорії «економічна стійкість». Визначено основні властивості категорії «економічна стійкість»: динамічність, предметність, інтегральність, релевантність, системність, просторовість, сумісність, облік внутрішніх і зовнішніх умов функціонування. З метою систематизації та структурування проведено теоретичний аналіз досліджуваного поняття й визначено авторські підходи до визначення сутності економічної стійкості з виділенням концепцій вчених-економістів: економічна стійкість як фінансова стійкість, як стабільність діяльності й рівноважний стан соціально-економічної системи, як можливість або здатність і як підтримка оптимальних характеристик соціальноекономічної системи.

53 Савченко Марина Василівна Управління конкурентоспроможністю підприємства у контексті забезпечення економічної безпеки. Савченко М.В., Шкуренко О. В. немає Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля українська 2019 стаття 37
У статті обґрунтовано необхідність формування системи управління конкурентоспроможністю підприємства для забезпечення його економічної безпеки. Розроблено систему управління конкурентоспроможністю підприємства. Виконано розрахунок рівня конкурентоспроможності підприємства та сформовано модель конкурентоспроможності ПАТ «Укрпошта»

54 Савченко Марина Василівна Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело стабілізації фінансової системи України Савченко М. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 46
В статті досліджено вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову систему України. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових ресурсів, залучених від міжнародних фінансових організацій та МВФ для реалізації інвестиційних проектів України. Розглянуто позитивні і негативні сторони кредитування країни МВФ. В статті обґрунтовано, що зовнішні запозичення є одним із реальних інструментів пом’якшення фінансових проблем та пожвавлення фінансової кон’юнктури в країні. Визначені чинники, що можуть призвести до загострення фінансової кризи: неефективний механізм залучення та використання позик, дефіцит державного бюджету та платіжного баланс

55 Савченко Марина Василівна Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Проблеми економіки українська 2019 стаття 51
Мета статті полягає у визначенні тенденцій і перспектив розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. У результаті дослідження було встановлено, що ідентифікація і дослідження напрямів розвитку вітчизняного ринку аграрної продукції є важливим інструментом у системі заходів із підвищення конкурентоспроможності продукції сільського господарства, прогнозування розвитку галузі та її адаптації до глобальних трендів розвитку світового агроринку. На основі даних за період 2012–2016 рр. досліджено динаміку експорту й імпорту аграрної продукції України і визначено таке: скорочення експорту з одночасним скороченням експорту агропромислової продукції; основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції залишається ринок Азії. Встановлено, що у глобальній перспективі ринки аграрної продукції залишатимуться добре збалансованими завдяки позитивним трендам збереження високих експортних можливостей країн і порівняно стабільних світових цін.

56 Савченко Марина Василівна Сучасний стан криптовалюти на глобальній економічній арені та її перспективи розвитку в Україні та світ Савченко М. В., Короленко В. О., Порошина О. В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 37
У статті досліджуються новації в грошовій сфері, а саме поява нової, сучасної форми грошей – цифрової валюти. Визначено форми даної валюти, а саме електронні та віртуальні гроші. Проаналізовано динаміку розвитку найпершої та нині найдорожчої криптовалюти – Bitcoin. Зазначено загальний стан використання криптовалюти в світі. Також виділені переваги та недоліки використання цифрової валюти. Висвітлено топ-10 криптовалют в світі на 2019 рік, серед яких з найбільшою ринковою капіталізацією є Bitcoin, Ethereum, Ripple. Виявлено залежність від рівня економічного розвитку країни та ступеня впровадження криптовалюти. Вивчено світовий законодавчий досвід в питанні регулювання сфери обігу криптовалют і особливості оподаткування, можливість застосування його в українському законодавстві щодо легалізації криптовалюти і мінімізації ризиків в процесі використання. Перелічено компанії в Україні, в яких можна розраховуватись в Bitcoin.

57 Савченко Марина Василівна Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу Савченко, М.В. Солоненко, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 68
немає

58 Савченко Марина Василівна Методичний підхід до оцінки стікості підприємств сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає немає українська 2018 стаття 41
У статті досліджені особливості оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Визначені виміри цілей, які переслідує підприємство сімейного бізнесу. Доповнена класифікація стійкості підприємства запропонованими класифікаційними ознаками, які притаманні підприємствам сімейного бізнесу. Визначена методика оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу.

59 Савченко Марина Василівна Міжнародні економічні відносини Савченко М. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 48
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

60 Савченко Марина Василівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Савченко М. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 50
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

61 Лимар Валерія Валеріївна BIO-ORIENTED AGRARIAN ECONOMY INVESTMENT PROGNOSIS IN THE EU COUNTRIES Lymar V.V. немає Baltic Journal of Economic Studies англійська 2018 стаття 48
The purpose of the investigation is making a prognosis of bio-oriented agrarian economy investment in the EU countries and preparing a set of steps how to attract investment in the bio-oriented agrarian economy sectors

62 Лимар Валерія Валеріївна SYNERGISTIC EFFECTS OF AGRICULTURAL INTENSIFICATION OF BIOECONOMIC SECURITY: EXPERIENCE OF POLAND, UKRAINE AND AZERBAIJAN Vasyl Zalizko, Mykola Talavyria, Valeriia Lymar, Viktoriia Baidala Польща EAAE Seminar European Agriculture and the Transition to Bioeconomy англійська 2018 стаття 47
The paper is devoted to bioeconomic security on the European continent in the context of international innovation system creation. The aim of the paper is to study a new direction of bioeconomics - the formation of conditions for strengthening economic security the contextin to define the elements of national innovation system

63 Лимар Валерія Валеріївна ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СПРАВЕДЛИВОСТІ Лимар В.В. немає Інтернаука українська 2018 стаття 53
У статті вивчено наукові підходи до розуміння поняття ефективності в контексті справедливості. Проаналізовано науковий підхід В. Парето до розуміння поняття ефективності. Представлено розуміння Парето — ефективності з точки зору концепцій справедливості: утилітаризму, егалітаризму, елітаризму, лібералізму та роулзівському підходу. Досліджено першу та другу теореми добробуту

64 Лимар Валерія Валеріївна MODERN VISION OF THE BIOECONOMY DASHBOARD Лимар В.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 53
The paper is devoted to studying modern vision of the bioeconomy dashboard. Last twnty years bioeconomy was in the focus of scientists of different fields of science. This phenomenon is interdisciplinary and combines knowledge and ideas of biology, chemistry, mathematics, economics and agronomy. Some of its sectors, for instance, agriculture and food & feed sectors have a long history and developed not like a part of the bioeconomy but separate sectors

65 Лимар Валерія Валеріївна TRANSFORMATION OF LABOR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF DIGITAL ECONOMY Lymar V., Demianova Yu. немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 58
The article is devoted to the research of trends of transformation of the labor market in the conditions of formation of the digital economy. Signs of transformation of the world labor market are considered. The features of freelance development in the conditions of digital economy formation are investigated. An analysis of the global trends in freelancing is conducted. It is proven that nowadays freelancing has covered most of the countries of the world and is developing too fast

66 Лимар Валерія Валеріївна СТРАТЕГІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» Lymar V., Demianova Yu. немає Бізнес Інформ англійська 2020 стаття 50
The article is concerned with studying the inclusive globalization strategy of «One Belt, One Road». It is defined that this initiative should contribute to the socalled rebirth of the great Chinese nation and serve the realization of the following goals: formation of a wealthy middle class and the building of a democratic socialist State. The Silk Road Economic Belt aims to promote the free movement of economic factors, efficient allocation of resources, deepen market integration, and support the coordination of economic policies of countries along the «One Belt, One Road» initiative, expanding and deepening regional cooperation, creating an inclusive and balanced architecture of regional cooperation in which all parties obtain benefits and opportunities for sustainable developm

67 Половчик Ян Digitalization fostering business cooperation - reality or fiction? Jankowska, B. & Polowczyk, J. немає 9 th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems (pp. 1066-1078) англійська 2016 стаття 53
The goal of the paper is to investigate if and how new technologies and digitalization foster the cooperation in business. To achieve that goal the authors first highlight the significance of the Internet for the growing presence of the cooperative process in the economy, then the concept of the sharing economy is explained and the main manifestations of the sharing economy – new business models, new models of economic organization, are characterized

68 Половчик Ян Success Factors of Start-Up Acquisitions: Evidence from Israel Zaks O., Polowczyk J., Trąpczyński P. немає Entrepreneurial Business and Economics Review англійська 2018 стаття 58
This article aims to explore the factors behind successful M&A of startup companies. The objectives of this qualitative study are pursued in the context of acquired high-tech start-ups in Israel. The study employed semi-structured interviews. The practical model for analysing the transcribed interview responses was based on Shkedi’s (2003) method, drawing also from the grounded theory tradition in the process of coding and interpreting data categories

69 Половчик Ян Neurostrategy: an advance through the paradigm epistemological in strategic management? Ascher D., Da Silva W. V., Polowczyk J., Da Silva E. D. немає Academy of Strategic Management Journal англійська 2018 стаття 49
This paper investigates the changes in strategic management with emphasis to neurostrategy, which recently appeared in the scientific research as a new way to evaluate and discuss the decision-making in strategic management. Using the epistemological review based on Kuhn models of scientific revolutions, this study proposes, through a systematic review in journals from 2006 until now, proper division and approach to use neuroscience within strategic management

70 Макогон Юрій Володимирович Услуги морских портов Украины на мировом транзитном пространстве Макогон Ю. В. Riga немає російська 2019 монографія 46 no file
В монографии даны определения функций и структур современного морского порта как уникального транспортного, хозяйственного и экологического комплекса. Установлена зависимость от качества и эффективности реализации услуг морских портов их конкурентоспособность при интеграции Украины в мировую экономику и транспортную систему. Показана необходимость диверсификации деятельности морских портов для повышения конкурентоспособности, снижения издержек и повышения прибыли

71 Макогон Юрій Володимирович Співробітництво України та Китаю на сучасному етапі Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» українська 2019 стаття 48
У статті розглянуто аналіз українсько-китайського співробітництва на сучасному етапі. Проаналізовано розвиток спільної співпраці країн з різних напрямків: торгово- економічне, інвестиційне, соціально-культурне. Партнерство України з Китаєм є одним з найважливіших стратегічних складових успішного економічного розвитку, в статті запропоновані можливі шляхи двосторонньої співпраці для отримання економічної вигоди у майбутньому. Зроблено огляд подій, які відбувались на шляху становлення та розвитку сучасних економічних зв’язків Китаю і України, проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій України та КНР, наведені результати аналізу стану та зроблено висновки щодо перспектив подальшого розвитку торговельних та інвестиційних відносин наших країн

72 Макогон Юрій Володимирович Донецька область в умовах політичного протистояння: економічний аспект Макогон Ю. В. немає Вісник МДУ. Серія: Економіка українська 2018 стаття 48
Стаття присвячена дослідженню стану економічного і соціального розвитку Донецкої області в умовах політичного протистояння. Проведено аналіз діяльності промисловості, будівництва, транспорту, малого і середнього бізнесу і т.д., а також зовнішньоекономічних зв'язків та надання послуг в останні роки. Зроблено висновки та надано напрямки вирішення проблем на даному етапі розвитку економіки регіону

73 Макогон Юрій Володимирович Міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації та військово-політичного протистояння на сході країни Ю. В. Макогон, А. І. Жарнікова немає Економічний вісник НТУУ «КПІ» українська 2017 стаття 55
Стаття присвячена ролі держави в регулюванні зовнішньої та внутрішньої торговельної політики в умовах фінансової кризи та нестабільної ситуації на сході України. Аналізується сучасний стан промисловості в Донецькій та Луганській областях, наводяться можливі напрями розвитку вищезазначених регіонів. В рамках цього аналізу висвітлені порівняльні переваги східних областей та зазначені пріоритетні галузі промисловості, які можуть забезпечити високий технологічний розвиток України. У статті також зазначається, що на даному етапі в країні спостерігається певна технологічна деградація, стисло описується стан науково-технічної галузі та її вплив на рівень конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках

74 Макогон Юрій Володимирович Причини і чинники економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Донбасу українська 2017 стаття 68
В умовах стрімкої зміни геополітичних реалій і ведення військових дій на території Донецької та Луганської областей особливої актуальності для економіки набуває пошук шляхів і механізмів реформування регіональних економічних комплексів, визначення перспектив диверсифікації регіональної економіки. Від успішного вирішення цих питань залежать перспективи створення нових робочих місць, рівень і динаміка заробітної плати, доходи місцевих бюджетів, а в кінцевому підсумку – соціально-економічна стабільність в регіоні, – про що і йдеться в науковій статті

75 Макогон Юрій Володимирович Зовнішній борг України на сучасному етапі економічної кризи Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» українська 2016 стаття 55
Наукове дослідження присвячене оцінці та аналізу сучасного стану зовнішнього боргу України, виявленню динаміки та основних тенденцій розвитку зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі економічної кризи та наданню подальшого розвитку науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення політики зовнішнього боргу України в сучасних умовах функціонування світового господарства. В науковій статті визначено теоретико-методологічні основи міжнародного кредитування, досліджено загальний вплив зовнішнього боргу на розвиток національних економік країн світу, розглянуто систему регулювання зовнішнього боргу України

76 Макогон Юрій Володимирович The Silk Road: The Historу, Conditions and, Perspectives Макогон Ю. В. немає North-East Asia Academic Forum (Publications of scientific articles) англійська 2017 стаття 52
This article deals with the historical background for the creation of the Silk Road. Based on the research conducted the article defines the routs of cargo transportation of the ancient and modern Silk Road and analyzes the background for creation of the “New Economic Belt – The Great Silk Road”. The authors studied the possibilities of using the potential of Ukraine to implement the conceptual provisions of the project “One Belt – One Road” and payed much attention to the main goals of this project

77 Макогон Юрій Володимирович Годы политического противостояния – некоторые итоги экономического и социального развития Донецкой области Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Донбасу російська 2018 стаття 56
Стаття присвячена дослідженню стану економічного і соціального розвитку Донецької області в умовах політичного протистояння. Проведено аналіз діяльності промисловості, будівництва, транспорту, малого і середнього бізнесу тощо, а також зовнішньоекономічних зв'язків та надання послуг в останні роки. Зроблено висновки та надано напрями вирішення проблем на даному етапі розвитку економіки регіону

78 Макогон Юрій Володимирович External Economic Potential of Ukraine in the Black Sea Region Makogon Y. немає Економічний вісник НТУУ «КПІ» англійська 2018 стаття 46
The article deals with the historical background for the creation of the Silk Road. Based on the research conducted the article defines the routes of cargo transportation of the ancient and modern Silk Road and analyzes the background for creation of the "New Economic Belt - The Great Silk Road". This article briefly describes the perspectives of the Silk Road Development Initiative to facilitate the trade and investments to Central Asia and other countries of “The Great Silk Road”. The author states that the successful implementation of the project of building the "New Silk Road" will, in some way, even mark the beginning of the new era, the era of active expansion of Asia into young and exuberant Europe

79 Макогон Юрій Володимирович Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики (Макогон Ю.В. Розділ 1. Детермінанти антикризової стратегії розвитку України; Розділ 6. Шляхи відновлення й збалансованого розвитку Донбасу) І.В. Хаджинов, С.П. Калініна та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 60
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України

80 Лимар Валерія Валеріївна Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки Лимар В.В. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 53
Стаття присвячена аналізу іноземного досвіду підтримки розвитку біоекономіки. Визначено, що розвиток біотехнологій став базисом для формування та розвитку концепту біоекономіки, яка базується на таких основах: використання знань генної та кліткової інженерії для розробки та виробництва нової продукції; використання біологічної сировини для стимулювання стійкого зростання; інтернаціоналізація знань у сфері біотехнологій та використання їх у різних секторах. Визначено, що важливими факторами розвитку біоекономіки є економічні мотиви, а саме: завоювання лідерства у сфері біоіндустрії, формування мережі інноваційних центрів

81 Савченко Марина Василівна ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ Савченко, М.В. Шкуренко, О.В. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 40
Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних положень з управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. У результаті дослідження було встановлено, що успіх функціонування та розвитку міжнародних суб’єктів господарювання залежить від фінансової стабільності та платоспроможності. Систематизовано основні риси фінансової стійкості підприємства, що дозволило визначити фінансову стабільність як здатність підприємства неухильно розвиватися в умовах ризикованого внутрішнього та зовнішнього середовища з метою максимізації фінансових результатів та розширеного відтворення. Встановлено взаємозв’язок фінансової стійкості міжнародних суб’єктів господарювання з такими категоріями, як фінансова безпека, гнучкість, стабільність, рівновага, платоспроможніст

82 Савченко Марина Василівна ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ МАРКЕТИНГУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ Савченко М. В. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 51
Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам застосування парадигмальних методів дослідження в охороні здоров’я. Методологічною базою стала теорія «дисциплінарної матриці» Т.С. Куна, відповідно до якої досліджені зміни парадигми маркетингу в сфері охорони здоров’я. Використовувалися методи: монографічного кабінетного дослідження; парадигмального дослідження. Основним результатом дослідження стало представлення структури маркетингової парадигми охорони здоров’я в контексті «дисциплінарної матриці» Т.С. Куна, в основу якої покладено чотири елементи: «символічні узагальнення», «метафізичні частини», «цінності» і «загальноприйняті зразки». Автором визначено традиційні та нові складові маркетингу в охороні здоров’я, пов’язані з сучасними технологіями і концепціями, для залучення клієнтів. Практична цінність проведеного дослідження полягає в розширенні інструментарію методологічного аналізу концепту маркетингу в охороні здоров’я

83 Савченко Марина Василівна Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 46
Мета статті полягає у дослідженні теоретичних, методичних і практичних аспектів аналізу й оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем, розробці інтегрального підходу щодо оцінки та визначенні на її основі рівня економічної безпеки експортоорієнтованого підприємства. У результаті дослідження було встановлено, що забезпечення ефективного функціонування соціально-економічної системи потребує розробки методичного підходу до оцінювання рівня її економічної безпеки. Проаналізовано методичны підходи щодо оцінки економічної безпеки соціальноекономічної системи з виявленням переваг і недоліків. Результатом аналізу чинних методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки соціальноекономічної системи стали висновки щодо необхідності розробки інтегрального підходу

84 Савченко Марина Василівна ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ Савченко, М. В. Хаджинов, І. В. немає немає українська 2019 стаття 37
В статті розглянуто основні стратегії діяльності транснаціональних корпорацій на сучасному етапі. Зроблено висновок про поєднання двох стратегій розвитку ТНК: з одного боку – бажання отримати доступ до стратегічних активів інших компанії̆та нових ринків, а з іншого боку – зосередження діяльності на профільних видах діяльності, з виокремленням неосновних напрямків в окремі компанії.

85 Савченко Марина Василівна УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Савченко М. Мельник С. Цимбалюк І. немає немає українська 2019 стаття 51
У статті проаналізовано різноманітні теоретичні підходи щодо визначення фінансової стійкості підприємства. Визначено взаємозвязок категоріїї фінансова стійкість з іншими категоріями, такими як: фінансова безпека, гнучкість, стійкість, рівновага, платоспроможність. На основі компаративного аналізу літературних джерел визначено суттєві ознаки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Сформовано концептуальні засади управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства. Авторами визначена та обгрунтована послідовність етапів розробки механізму управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю підприємства. Використовуючи метод структуризації сформовано «дерево цілей» управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю підприємства

86 Савченко Марина Василівна ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ Савченко М.В., Шкуренко О. В немає немає українська 2019 стаття 45
Прагнення підприємств до збільшення економічного потенціалу та забезпечення конкурентних переваг на міжнародних ринках спонукає до пошуку нових форм інтеграції й корпоративного управління капіталом. Процедури злиття та поглинання розглядаються як ефективна форма збереження конкурентних позицій в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Виявлені тенденції розвитку ринку злиття і поглинання в Україні свідчать про велику кількість проблем його функціонування: нестабільна політична ситуація на Сході країни; недосконалість судової та податкової системи; низька інвестиційна привабливість України; недосконалість законодавчої бази.

87 Савченко Марина Василівна Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model Savchenko, Maryna Shaulska, Larysa Shkurenko, Olga Sarkisyan, Larysa немає SHS Web of Conferences 67 англійська 2019 стаття 44
The article examines the methodological approaches to the assessment of the labour potential of the socio-economic system. On the basis of the research, it has been established that the proposed algorithm for assessing the labour potential of the socio-economic system at the micro level. The approbation of the methodology for assessing the labour potential of the socio-economic system was carried out on the basis of the performance of an industrial enterprise. To improve the methodology for assessing the labour potential of socio-economic systems, the use of an organizational and methodological model for assessing the labour potential of the system has been proposed. The use of the organizational and methodological model is carried out in several stages: the construction of the Ishikawa diagram, the rating score, the construction of the Pareto diagram and the conduct of the ABC analysis

88 Савченко Марина Василівна STRATEGY OF DEVELOPMENT OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION Shkurenko, Olga Savchenko, Maryna немає SHS Web of Conferences 67 англійська 2019 стаття 53
The article defines the role and place of logistics infrastructure in the development of the country's economy. The division of the transport and logistics centers of the European Union into five groups is substantiated: the main general, the main parts of European importance, secondary regional significance, auxiliary national and auxiliary regional centers. The problems of formation and development of logistic infrastructure of Ukraine are investigated. The state of development of logistic infrastructure of European countries and Ukraine is investigated, and their competitive advantages are determined. A comparative analysis of the transport infrastructure of Ukraine and Poland is carried out. The authors define the principles of forming logistics centers: security, competitiveness, openness, interaction and organizational management, implementation of which will enable the formation of an effective logistic infrastructure of Ukraine and, as a result, will increase its competitivenes

89 Кістерський Леонід Леонідович Формування сучасної Європи: стримування та розвиток Кістерський Л.Л. немає Економіка України українська 2015 стаття 35
Викладено парадигму системи європейської безпеки, витоки “плану Маршалла”, роль Дж. Кеннана в обгрунтуванні зовнішньополітичного підходу Радянського Союзу та Росії до Європи. Проаналізовано інституціональні основи “плану Маршалла” та механізми співпраці країн на базі проєктного управління з точки зору реформування економіки України. Запропоновано стратегію міжнародного співробітництва з урахуванням позитивного європейського досвіду та конкретні кроки щодо реорганізації системи державного управління України з метою узгодження національних пріоритетів із завданнями Угоди про асоціацію

90 Кістерський Леонід Леонідович Економічна етика для подолання кризи Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2015 стаття 43
Проаналізовані тактичні та стратегічні заходи для подолання сучасної системної кризи в Україні. До тактичних заходів віднесено реформування системи державного управління та боротьбу з корупцією, а до стратегічних – відновлення законності та морально-етичних норм в економіці. Запропоновані антикризові механізми з урахуванням загальнолюдських цінностей

91 Кістерський Леонід Леонідович У пошуку виходу з кризи: Біблія очима економіста Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2014 стаття 38
Проаналізовано антикризові концепції Нобелівського лауреата П. Кругмана, Дж. М. Кейнса та провідних українських економістів, розглянуто доцільність використання їхніх рецептів в Україні для подолання сучасної кризи. Показано, що проведення державних регулюючих заходів для подолання кризи гармонізується з економічними постулатами Біблії, що є актуальними для будь-якого часу

92 Сегеда Сергій Андрійович Сучасний рівень продовольчого забезпечення в Україні Сегеда, С.А. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 29
У статті розглянуто питання сучасного рівня продовольчого забезпечення України та її областей за основними видами продуктів харчування. Визначено споживання основних видів продуктів харчування в динаміці по країні в розрахунку на одну особу. Виявлено відмінності у кількості споживання основних продуктів харчування в розрізі областей та структурі продовольства. Розраховано індикатори достатності споживання продуктів харчування по відношенню до раціональних норм харчування. Виявлено основні причини зниження споживання продуктів харчування населенням країни, а також дисбалансів в споживанні продовольства

93 Сегеда Сергій Андрійович ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Крупельницька, І.Г. Сегеда, С.А. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». українська 2016 стаття 37
Досліджено основні проблеми інвестиціях ресурсів, сучасний стан інвестиційного ринку в Україні, умови та складності інвестицій,проведено дослідження інвестиційної привабливості України та визначено основні фактори впливу. Досліджено актуальність системи внутрішнього контролю та аудиту при інвестиції в науково-дослідну сферу. Визначено основні задачі внутрішнього аудиту на основі розподілу науково-дослідної діяльності на етапи на основі можливості формування певного виду наукової продукції. Класифіковано за кожним етапом дослідження певний вид наукової продукції

94 Сегеда Сергій Андрійович Аграрно-продовольче забезпечення населення України Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2017 стаття 31
В статті визначено стан і основні проблеми формування та функціонування аграрно-продовольчого забезпечення населення України. Виявлено, що у структурі доходів населення заробітна плата становить 39-40%, і ця частка протягом багатьох років змінювалася досить повільно в бік зниження, що не є мотиваційним фактором продуктивної активності населення працездатного віку. Дослідження співвідношення частки соціальних допомог і заробітної плати засвідчили про непродуктивні витрати значних коштів державного бюджету, що не мають мотиваційного впливу на характер формування доходів населення й не є фактором їх зростання та підвищення активності населення у суспільному житті

95 Сегеда Сергій Андрійович Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Коденська, М.Ю. Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2018 стаття 32
Мета статті – висвітлити значення аграрно-промислового виробництва в економіці країни у контексті розкриття закономірностей його розвитку та проблеми ефективності функціонування. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи: діалектичний, абстрактно-логічний, розрахунковий, факторного аналізу та статистико-економічний. Результати дослідження. Проведено оцінку результатів функціонування аграрного сектору економіки України, визначено місце та його динаміку у структурі валової доданої вартості національного господарства і зовнішньої торгівлі, виявлено низький рівень оплати праці у валовій доданій вартості аграрного сектору економіки, встановлено залежність сільськогосподарського виробництва від кон’юнктури світового ринку, з’ясовано тенденцію щодо формування в країні монокультурного землеробства, що має негативні наслідки для забезпечення продуктивності землі, використання праці людини, її життєдіяльності

96 Сегеда Сергій Андрійович МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ "РОЗВИТОК": ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Сегеда, С.А. немає Економіка та держава українська 2018 стаття 37
У статті досліджено та узагальнено теоретико-методологічні основи "розвитку" як слова, поняття та категорії. Виявлено зміну трактування науковцями поняття "розвиток" як часову спрямованість, породження нових форм матерії, постійний прогрес, рух матерії, закономірний процес, зміна матерії. На основі детального опрацювання наукової літератури проведено ретроспективний аналіз та систематизацію підходів вчених до загальнометодологічного визначення змісту категорії "розвиток" та обгрунтовано доцільність її застосування в різних природно-суспільних явищах і процесах. Виявлено, що розвиток характеризується спадкоємністю, послідовністю, незворотністю, спрямованістю і збереженням досягнутих результатів. Досліджено типи та форми розвитку. Обгрунтовано невід'ємність та взаємообумовленість матеріалістичної та ідеалістичної площин розвитку природно-суспільних явищ і процесів.

97 Сегеда Сергій Андрійович Evaluation system formation of development of enterprise's innovative potential Bondarenko, Valerii Martynova, Liliia Chorna, Nataliia Sukhorebra, Tetiana Seheda, Serhii немає Academy of Strategic Management Journal англійська 2019 стаття 34
У статті проведено дослідження впровадження концепції сукупних інновацій, що здатне забезпечити виживання компаній на світових ринках. Проаналізовано фактори адаптації організаційної бізнес-моделі до сприйняття інновацій у компанії. Запропонована система оцінки розвитку інноваційного потенціалу підприємства, що визначається на концептуальній основі ланцюжка вартості інновацій. Досліджено складові програми розвитку інноваційного потенціалу, що формуються з використанням чотирьох векторів: інноваційні компетенції, інноваційні можливості, інноваційні ресурси та інноваційні проекти

98 Сегеда Сергій Андрійович Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2019 стаття 34
В статті систематизовано сутнісні чинники нарощування обсягів експорту аграрно-продовольчої продукції рослинного походження, якими є: стрімке зростання виробництва зерна і насіння олійних культур; зменшення використання зерна на кормові цілі із-за скорочення протягом тривалого періоду поголів’я тварин, зокрема ВРХ; порівняно невелика частка використання зерна на нехарчові цілі; повільне збільшення переробки зерна на харчові цілі; обмеження інноваційних технологій промислового зберігання зерна. Виявлено, що нарощування обсягів експорту зерна і насіння олійних при відсутності організації раціональних напрямів внутрішнього використання призводить до організаційних і фінансових ризиків, зниження ціни та недоотримання належних надходжень валюти

99 Сегеда Сергій Андрійович Тенденції та структура імпорту аграрно-продовольчої продукції Сегеда, С.А. немає Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки українська 2019 стаття 35
Наукову статтю присвячено виявленню основних тенденцій, особливостей та масштабів імпорту аграрно-продовольчої продукції в Україну. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту аграрно-продовольчої продукції та визначено її місце в структурі імпорту по економіці в цілому за період 2001-2018 рр. Установлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту аграрно-продовольчої продукції за досліджуваний період зросла з 1,1 млрд. дол. США до 5,1 млрд. дол. США. Досліджено динаміку та структуру імпорту аграрно-продовольчої продукції за товарними групами І-ІV відповідно УКЗЕТ України

100 Сегеда Сергій Андрійович Per capita food consumption trends in Ukraine Seheda, Serhii немає The evaluation of new CAP instruments: Lessons learned and the road ahead англійська 2018 стаття 37
В статті проаналізовано тенденції споживання продуктів харчування на душу населення в Україні з 1991 по 2016 рік та оцінено основні фактори, що відповідають за їх зміни. Згідно з дослідженням, споживання їжі на душу населення показало "розрив" у період 1991-2001 років. Наступне десятиліття характеризувалося зростанням із "піком" у 2013-2014 роках. Основними факторами, що впливали на споживання продуктів харчування, були середньорічна номінальна заробітна плата, скоригована на індекс споживчих цін та абсолютна частка витрат на доходи на харчування

101 Сегеда Сергій Андрійович The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development Seheda S., Datsenko G., Otkalenko O., Musil P. немає Economic Annals-XXI англійська 2019 стаття 32
В статті проаналізовано рівень забезпечення населення України основними аграрними продуктами протягом 1990-2017 рр. та оцінено їх вплив на динаміку таких показників людського розвитку, як рівень народжуваність, рівень смертності, очікувана тривалість життя при народженні, рівень смертності немовлят і коефіцієнт фертильності жінок. Під час дослідження було встановлено, що споживання основних аграрних продуктів не відповідало рекомендованим нормам харчування. Виявлено тенденцію низького споживання «дорогих» білковмісних і вітамінних продуктів (м’яса, молока, риби та фруктів)

102 Сегеда Сергій Андрійович Strategy of financial resource management within the paradigm of European integration Seheda, Serhii та ін. немає Shioda GmbH, Steyr англійська 2019 монографія 34
В монографії досліджуються теоретичні аспекти фінансових ресурсів підприємства Проаналізовано фактори зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства. Обґрунтовано використання ефектів моделі життєвого циклу та оптимізацію стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства. Розглянуто сутність внутрішнього аудиту щодо обраної ними стратегії управління. Розроблено запропоновану модель структурної моделі, яка пов’язує фінансові результати з інструментами фінансової стратегії, матрицями фінансових стратегій

103 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва Сегеда, С.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 31
Метою статті є статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001-2019 рр. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлено зворотній зв’язок між поголів’ям великої рогатої худоби і вартістю імпорту товарних груп VIII і ХІІ. Також виявлено зворотній зв’язок між посівною площею льону-довгунця і вартістю імпорту товарної групи ХI. Встановлено, що вартість імпорту товарних груп VIII і ХІІ є еластичним відносно поголів’я ВРХ в Україні, а вартість імпорту товарної групи ХІ – не еластичною відносно посівної площі льону-довгунця

104 Сегеда Сергій Андрійович Аналіз і оцінка тенденцій та структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки Сегеда, С.А. немає Агросвіт українська 2020 стаття 33
Наукову статтю присвячено аналізу основних тенденцій і структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001-2018 рр. Запропоновано та обґрунтовано необхідність активізації виробництва альтернативних джерел палива, власного виробництва, ефіроолійних та лікарських рослин, мінеральних добрив та засобів механізації

105 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих і картоплі в Україні Сегеда, С.А. немає Агросвіт українська 2020 стаття 45
У статті проведено статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі в Україні. Виявлено перевищення виробництва картоплі (в 1,4-2,8 рази) і овочів (на 20-45%) над їх споживанням в країні. Встановлено, що основними виробниками овочів і картоплі є господарства населення з часткою 81% і 98% відповідно. Розраховано, що збільшення виробництва продукції відбулось за рахунок підвищення урожайності овочів на 43,7% і картоплі на 46,0%. Визначено незначне перевищення темпів зростання виробництва овочів і баштанних продовольчих (К=1,64) над темпами їх споживання (К=1,60) і суттєве перевищення по картоплі – К=1,65 і К=1,06 відповідно.

106 Сегеда Сергій Андрійович Тенденції, особливості та чинники зовнішньоекономічної діяльності аграрно-продуктового виробництва в Україні Сегеда, С.А. немає Причорноморські економічні студії українська 2020 стаття 42
В статті обґрунтовано сировинну спрямованість українського експорту аграрно-продовольчих товарів, в першу чергу зернових та олійних культур. Виявлено значне зростання частки їх експорту по відношенню до загального виробництва в країні. Доведено, що основними причинами такого стану справ є як об’єктивні причини (кон’юнктура зовнішнього ринку, невідповідність темпів збільшення виробництва продукції і темпів нарощування промислових потужностей з новітньою технологією глибокої переробки сільськогосподарської продукції і отримання нових продуктів різних напрямів використання) так і суб’єктивні причини (швидка оборотність капіталу).

107 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2020 стаття 33
Проаналізовано сучасний стан виробництва і споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні, визначено основні зміни у попиті і пропозиції м’яса, визначено щільність і напрям зв’язку між споживанням і факторами, що його обумовлюють, а також виявлено причинно-наслідкові залежності між споживанням та пропозицією м’яса і м’ясопродуктів в Україні. Набули подальшого розвитку аналітичні оцінки й визначення впливу основних факторів на споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні

108 Сегеда Сергій Андрійович Державне регулювання аграрно-продовольчого ринку в умовах членства України в СОТ Сегеда, С.А. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 37
Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостям функціонування механізму державного регулювання аграрно-продовольчого ринку. Запропоновано перспективні напрямки реалізації системи державного регулювання аграрно-продовольчого ринку в умовах членства України в СОТ, що здатні прискорити лібералізацію торговельних відносин

109 Сегеда Сергій Андрійович Financial resources management of the enterprise: analysis and strategy Datsenko A., Kovalchuk S., Kudurko O., Lobacheva I., Seheda S., Krupelnitska I., Patramanska L., Cholii L. Verlag SWG imex GmbH Nuremberg немає англійська 2018 монографія 41 no file
У монографії досліджено теоретичні аспекти фінансових ресурсів підприємства. Проаналізовано чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства. Обґрунтовано використання ефектів моделі життєвого циклу та оптимізації стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства. Розглянуто сутність внутрішнього аудиту щодо обраної стратегії управління ними. Запропоновано структуро-логічну модель, що пов’язує показники фінансової діяльності з інструментами фінансової стратегії, розроблено матриці фінансових стратегій

110 Сегеда Сергій Андрійович Інвестування національного господарства України та його пріоритетні напрями Коденська М.Ю., Сегеда С.А. Умань Стан та умови розвитку економіки в Україні : теорія, методологія, практика українська 2018 монографія 37 no file
немає

111 Сегеда Сергій Андрійович The agro-food export trends in Ukraine: focus on grain crop market Seheda S. немає Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. українська 2020 стаття 37
В статті систематизовано сутнісні чинники нарощування обсягів експорту аграрно-продовольчої продукції рослинного походження, якими є: стрімке зростання виробництва зернових культур; зменшення використання зерна на кормові цілі із-за скорочення протягом тривалого періоду поголів’я тварин, зокрема ВРХ; порівняно невелика частка використання зерна на нехарчові цілі; повільне збільшення переробки зерна на харчові цілі; обмеження інноваційних технологій промислового зберігання зерна. Виявлено, що нарощування обсягів експорту зерна при відсутності організації раціональних напрямів внутрішнього використання призводить до організаційних і фінансових ризиків, зниження ціни та недоотримання належних надходжень валюти

112 Варламова Марія Леонідівна Імплементація закордонного досвіду залучення інвестицій у сектор зеленого будівництва в регіонах України Варламова М.Л.Саркісян Л.Г. немає Економічний простір українська 2018 стаття 56
У статті досліджено проблеми розвитку сектору зеленого будівництва. Розглянуто тенденції впровадження основних засад соціально-відповідального інвестування у будівництві. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо створення стимулюючих механізмів розвитку зеленого будівництва та інвестування в зазначену сферу. Проведено аналіз законодавчої бази України щодо застосування екологічних принципів в будівництві в Україні. Представлено екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря у будівництві України

113 Варламова Марія Леонідівна Світові тенденції трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки Варламова М.Л., Дем’янова Ю.О. немає Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту українська 2018 стаття 29 no file
немає

114 Варламова Марія Леонідівна Основні тренди інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні Варламова М.Л. немає Східна Європа:економіка, бізнес та управління українська 2018 стаття 39
У статті проведено аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні, виділено основні тренди, що спостерігаються в її інвестиційному забезпеченні. Охарактеризовано позиції України на світовому рівні за показниками інноваційного розвитку. Виділено чинники, які впливають на інвестиційну привабливість інноваційної діяльн

115 Варламова Марія Леонідівна Світові тренди розвитку соціальної відповідальності бізнесу Варламова М.Л., Єнгоян Г.М. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 46
Присвячено актуальній проблемі розвитку соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах посилення необхідності вирішення глобальних проблем. Розглянуто різні підходи до визначення соціальної відповідальності бізнесу та охарактеризовано еволюцію розвитку даного поняття. Проведено аналіз глобальних ініціатив, спрямованих на підтримку й стимулювання компаній дотримуватися принципів корпоративної соціальної відповідальності. Особливу увагу приділено аналізу поширення Глобального договору ООН Проаналізовано особливості розвитку основних напрямків корпоративної соціальної відповідальності українських та закордонних підприємств з високим значенням індексу корпоративної соціальної відповідальності.

116 Варламова Марія Леонідівна Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі Варламова М., Дем’янова Ю немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 44
Досліджено основні тенденції діджиталізації у світових масштабах. Наведено різні підходи до визначення поняття «діджиталізація». Проаналізовано динаміку світового Інтернет трафіку та коефіцієнт проникнення Інтернету за регіонами світу. Проаналізовано темпи зростання і стан діджитал-економіки, поділено всі країни на чотири категорії. Встановлено, що до першої категорії належать країни-лідери, що демонструють високі темпи цифрового розвитку і продовжують лідирувати в поширенні інновацій. Другу категорію складають країни, що мають сповільнені темпи зростання. До третьої категорії належать перспективні країни: незважаючи на те, що ці країни демонструють відносно низький загальний рівень діджиталізації, вони демонструють стійкі темпи зростання. Представники четвертої категорії – це проблемні країни, які зіштовхуються зі серйозними викликами, які пов’язані з низьким рівнем цифрового розвитку і повільними темпами зростання

117 Шкурат Марія Євгенівна СОЦІО-КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Шкурат М.Є. Тернопіль Економічний аналіз: зб. наук. пр. українська 2017 стаття 35
Дослідження аспектів соціо-культурної глобалізації та їх вплив на поглиблення процесу інтеграції культури чи захист національних пріоритетів. Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є аналітичні роботи з культурноісторичного досвіду та з теорії інформаційного суспільства Результати. Розглянуто процес соціо-культурної глобалізації, не лише, як інтеграції різних національних культур в єдину світову культуру, а й культурної експансії країн заходу. Наведено приклади конфліктів, що можуть виниками між суб’єктами в процесі глобалізації культури. Проаналізовано взаємозв’язок між рівнем урбанізації та часткою користувачів мережі Інтернет.

118 Шкурат Марія Євгенівна ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ Шкурат М.Є., Хаджинов І.В. немає Проблеми системного підходу в економіці українська 2018 стаття 34
У роботі проведено аналіз сучасних трансформаційних процесів у системах менеджменту глобальних міжнародних компаній. Зазначено, що на нинішньому етапі розвитку світової економіки людство вступає в еру нової економічної парадигми – економіки знань, яка трансформує не лише бізнес-ландшафт загалом, а й змінює класичне сприйняття робочого місця та робочої сили зокрема. Доведено, що в сучасній глобальній економіці людський фактор є ключовим чинником функціонування глобальних підприємств, оскільки наявність кадрового потенціалу та його вартість є найважливішими під час вибору місця розташування нових виробництв.

119 Шкурат Марія Євгенівна Інформаційне забезпечення управління персоналом в умовах організації колективної роботи Шкурат М.Є немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 49
В статті висвітлено питання інформаційного забезпечення управління персоналом в умовах організації колективної роботи з впровадженням інноваційних технологій. Проаналізовано динаміку та визначено глобальні тенденції розвитку програмного забезпечення у сфері управління персоналом. Проведено дослідження щодо застосування вітчизняних та іноземних розробок даної сфери. Здійснено порівняння індексів науково-освітньої сфери та розробок інновацій для визначення напряму впливу на вітчизняний ринок програмного забезпечення. Запропоновано модель безперервного навчання працівників для підвищення освітньо-кваліфікаційного показника на підприємстві

120 Шкурат Марія Євгенівна ВИКОРИСТАННЯ «ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛІ» УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ТНК Шкурат М.Є немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 45
Досліджено теоретичну сутність «японської моделі» управління персоналом. Проведено порівняння Американської та Японської моделі управління персоналом. Визначено концептуальну схему управління людськими ресурсами, характерні риси японського управління та основні стратегії в управлінні персоналом, основні рівні управління в японських організаціях. Виявлено особливості процедури прийняття рішень в японських корпораціях. Досліджено застосування моделі у японських корпораціях в сучасних умовах глобалізації та транснаціоналізації економіки.

121 Шкурат Марія Євгенівна SCALING AND EFFECTS OF SOCIO-CULTURAL GLOBALIZATION Illya KHADZHYNOV, Mariia SHKURAT немає Jourmal of European Economy англійська 2019 стаття 54
In today’s context, accelerating the pace of change in the global business environment, standard planning methods, management, and asset allocation methods have become obsolete. The paper analyses transformational impact of globalisation on social and cultural spheres of human life. It is noted that at the present stage of world economy development, mankind enters the era of a new economic paradigm – the knowledge economy, which transforms not only the business landscape in general, but also changes the classical perception of national culture and society. The social and cultural factors are important for effective positioning of the national economies in the global arena, which provides ongoing evaluation and improvement, ensuring the effective use of both.

122 Хаджинов Ілля Васильович Mnaging the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine Khadzhynov I., Kozlovskyi S., Vlasenko I., Marynchak L. -- Investment Management and Financial Innovations англійська 2017 стаття 51
Объектом исследования является разработка теории «экономическая устойчивостьспособность »и определить уровень of экономическая устойчивость экономикиomy направленных на привлечение инвестицийt климат в Украине. Тo обеспечить развитие, безопасностьсправедливость и инвестициипривлекательность украинской экономикиy, an oорганизационная структураструктура менеджеровt модель устойчивости украинской экологическойномическая система разработан с использованием разработанных экономических и математическихтическая модел

123 Хаджинов Ілля Васильович The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector Kozlovskyi S., Mohylova A., Tomchuk V., Kozlovskyi A., Khadzhynov I. -- Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2018 стаття 51
В исследовании предлагается механизм обеспечения экономической безопасности аграрного сектора, который состоит из следующих блоков: информационно-аналитический блок; блок регулирующего воздействия; блок противодействия угрозам и блок управления. Также установлена взаимосвязь между этими единицами в структуре факторов, влияющих на развитие аграрного сектора.

124 Орєхова Тетяна Вікторівна Modern challenges in development of global economic system Орєхова Т.В. Свиштов немає українська 2016 наук. доп. 60
У роботі аналізуються сучасні виклики світової економічної системи

125 Хаджинов Ілля Васильович Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецької області в умовах АТО Хаджинов І. В. -- Економіка і організація управління українська 2016 стаття 44
Метою цієї статті є дослідження зовнішньоекономічних зв’язків підприємств Донецької області. Єдність сучасного світу не скасовує глобальної проблеми миру та війни як фактор виживання людства в цілому, оскільки безупинні локальні війни після Другої світової війни і далі забирають людські життя і за кількістю загиблих уже перевершили останню. В силу причин, що склалися, Донбас втратив (в багатьох випадках безповоротно) інфраструктуру, економічний і людський потенціал. Кардинальних змін зазнав система розселення і розміщення економічних об’єктів, змінилися чисельність і склад населення, і як наслідок зовнішньоекономічна діяльність підприємств Донбасу, та Донецької області зокрема. Масштабний воєнний конфлікт, безперечно, вкрай негативно впливає на і без того не надто потужний економічний потенціал країни

126 Хаджинов Ілля Васильович Конкурентні позиції транснаціонального капіталу в банківському секторі України. Хаджинов І.В., Мєсєчко І.М -- Економіка і організація управління українська 2017 стаття 48
Авторами була досліджена динаміка розвитку транснаціональних процесів в українській банківський системі. В статті здійснена оцінка умов конкурентного середовища на ринку фінансових послуг та виявлені головні тенденції розвитку транскордонної конкуренції в вітчизняному банківському секторі. Згідно з результатами дослідження відбулося стрімке зміцнення ринкових позицій іноземних банківських установ за всіма сегментами фінансової галузі за рахунок їх потужних конкурентних переваг.

127 Хаджинов Ілля Васильович Місце глобальних ланцюжків вартості у сучасних виробничих системах Хаджинов І. В. -- Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2018 стаття 48
В статті на основі даних аналітичного звіту «Вимірювання та аналіз впливу ГЛВ на економічний розвиток» йдеться про місце глобальних ланцюжків вартості у сучасних виробничих системах. Проведений аналіз впливу участі країни у ГЛВ на її економічний розвиток. Розглянуто феномен пастки середнього доходу

128 Хаджинов Ілля Васильович Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній Хаджинов І.В., Шкурат М.Є. -- Проблеми системного підходу в економіці українська 2018 стаття 46
У роботі проведено аналіз сучасних трансформаційних процесів у системах менеджменту глобальних міжнародних компаній. Зазначено, що на нинішньому етапі розвитку світової економіки людство вступає в еру нової економічної парадигми – економіки знань, яка трансформує не лише бізнес-ландшафт загалом, а й змінює класичне сприйняття робочого місця та робочої сили зокрема. Доведено, що в сучасній глобальній економіці людський фактор є ключовим чинником функціонування глобальних підприємств, оскільки наявність кадрового потенціалу та його вартість є найважливішими під час вибору місця розташування нових виробництв. Головним трендом трансформаційних процесів у системі менеджменту персоналу є розбудова так званої «компанії майбутнього», яка передбачає зміну традиційної моделі менеджменту на нову – мережеву, для чого необхідним є новий тип лідерів, менеджерів та професіоналів із новим баченням виробничих та корпоративних процесів

129 Хаджинов Ілля Васильович Концептуальні основи структурної трансформації моделі розвитку економіки країни в умовах глобалізаційних викликів Хаджинов І.В., Усик І.О немає Вісник НУВГК.: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 42
немає

130 Хаджинов Ілля Васильович Scaling and effects of socio-cultural globalization Khadzhynov I., Shkurat M. -- Journal of European Economy англійська 2019 стаття 56
In today’s context, accelerating the pace of change in the global business environment, standard planning methods, management, and asset allocation methods have become obsolete. The paper analyses transformational impact of globalisation on social and cultural spheres of human life. It is noted that at the present stage of world economy development, mankind enters the era of a new economic paradigm – the knowledge economy, which transforms not only the business landscape in general, but also changes the classical perception of national culture and society.

131 Хаджинов Ілля Васильович Аналітичний аспект міжнародного маркетингу високих технологій в Європі Хаджинов І. В. -- Бізнес Інформ українська 2019 стаття 50
Робота присвячена питанням розвитку ринку високих технологій та пов’язаних з ними послуг у країнах Європи за період 2004–2015 рр. Створення нових технологій, ефективне їх використання та виведення на ринок є найважливішими факторами глобальної конкурентоспроможності. Високотехнологічні сектори та підприємства є ключовими рушіями економічного зростання та продуктивності праці та, як правило, забезпечують високу додану вартість і добре оплачувану зайнятість населення

132 Хаджинов Ілля Васильович Інструменти міжнародного маркетингу для просування високотехнологічної продукції. Хаджинов І. В. -- Вісник КНУТД. Серія: економічні науки українська 2019 стаття 53
У статті розглянуто основні положення міжнародного маркетингу та безпосередньо його інструментарій. Представлено особливості високотехнологічного продукту, а також основні елементи його просування. Реалії глобалізаційних процесів в економіці висувають багато вимог для сталого розвитку підприємницької діяльності, особливо для інноваційно активних підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Інтенсивний розвиток ринкової економіки завжди супроводжується активізацією підприємництва

133 Хаджинов Ілля Васильович ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ Савченко, М. В. Хаджинов, І. В. немає немає українська 2019 стаття 51
В статті розглянуто основні стратегії діяльності транснаціональних корпорацій на сучасному етапі. Зроблено висновок про поєднання двох стратегій розвитку ТНК: з одного боку – бажання отримати доступ до стратегічних активів інших компанії̆та нових ринків, а з іншого боку – зосередження діяльності на профільних видах діяльності, з виокремленням неосновних напрямків в окремі компанії

134 Хаджинов Ілля Васильович Міжнародні економічні відносини Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Іщук, І.А. Середа, В.В. Шкурат, М.Є. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 53
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків.

135 Хаджинов Ілля Васильович Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Власова, Т.Л. Кулявець, В.Г. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Шкурат, М.Є. Середа, В.В. Солоненко, Ю.В. Коровій, Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 45
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогоспдарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

136 Хаджинов Ілля Васильович АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ФІНАНСОВІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ Хаджинов І. В. та ін. Вінниця немає українська 2016 стаття 48
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України

137 Орєхова Тетяна Вікторівна Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у вінницькій області Орєхова, Т.В. Марценюк, О.В. Якимова, Н.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 43
У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу. В ході дослідження було виявлено, що всі експерти підтримують необхідність інноваційного розвитку і намагаються постійно розвиватися в цьому напрямку за допомогою введення автоматизованих процесів виробництва, запровадження інноваційних послуг, цифровізації внутрішніх процесів, впровадження ІТ-інновацій в процеси комунікацій з клієнтами. За результатами проведеного дослідження встановлено, що серед загальних рекомендацій щодо покращення умов ведення бізнесу з боку місцевих органів

138 Орєхова Тетяна Вікторівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 38
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

139 Орєхова Тетяна Вікторівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т. В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 35
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

140 Хаджинов Ілля Васильович Міжнародний бізнес Орєхова Т.В., Козловський С.В., Хаджинов І.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 44
немає

141 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Міжнародний менеджмент» Орєхова Т. В., Хаджинов І. В., Савченко М. В., Саркісян Л. Г., Варламова М. Л. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 40 no file
немає

142 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчання СО «Бакалавр» спеціальності 292 (056) «Міжнародні економічні відносини». Орєхова Т. В., Хаджинов І.В., Савченко М. В., Саркісян Л. Г., Варламова М. Л., Лимар В. В., Шкурат М. Є Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 50 no file
немає

143 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації з магістерської (науково-дослідної) практики для студентів СО «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Бізнес-адміністрування». Орєхова Т.В., Савченко М.В., Хаджинов І.В., Кістерський Л.Л. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 57 no file
немає

144 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації з магістерської (науково-дослідної) для студентів СО «Магістр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», ОПП «Міжнародні економічні відносини» Савченко М. В., Орєхова Т. В., Хаджинов І. В., Кістерський Л. Л., Атаманчук З. А., Варламова М. Л., Лимар В. В., Шкурат М. Є Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 54 no file
немає

145 Іщук Юлія Анатоліївна Особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації Іщук Ю. А., Саркісян Л. Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 33
У статті розглянуто особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації. Висвітлено методологічні основи зовнішньоекономічних відносин України та основні підходи щодо розуміння сутності економічної ефективності експортно-імпортної діяльності. Виявлено стан товарної структури експорту України. Зокрема, проаналізовано динаміку експорту-імпорту товарів та їх географічну структуру. Досліджено зв'язок України з основними країнами- партнерами

146 Іщук Юлія Анатоліївна Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки Іщук Ю. А., Орєхова Т. В. немає Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносин українська 2017 стаття 32
Визначено сутність та висвітлено критерії, яким відповідають глобальні проблеми сучасності. Розглянуто та проаналізовано основні глобальні проблеми, виявлено їх вплив на розвиток світової економіки. Запропоновано шляхи вирішення глобальних проблем та ризиків, зокрема визначена роль міжнародних інституцій в їх оцінці та дослідженні

147 Іщук Юлія Анатоліївна Детермінанти процесу глобалізації на міжнародних товарних ринках Іщук Ю. А. немає Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту українська 2017 стаття 35
В статті розглянуто сутність та характерні риси глобальних товарних ринків. Приділено увагу тенденціям притаманним глобалізації ринкової системи. Виокремлено складові еволюції формування глобального ринку товарів. Досліджено систему глобального товарного ринку, його ознаки, суб’єкти, об’єкти, фактори та методи торгівлі. Висвітлені сучасні особливості глобальних ринків с/г продукції, зокрема закцентовано увагу на країнах лідерах з виробництва аграрної продукції.

148 Іщук Юлія Анатоліївна Товарна біржа як інституціональний елемент функціонування міжнародних товарних ринків Іщук Ю. А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 39
У статті розглянуто роль товарної біржі як інституціонального елементу функціонування міжнародних товарних ринків. Визначено сучасні тенденції розвитку міжнародного товарного біржового ринку, охарактеризовано риси, критерії та трансформаційні процеси, що властиві міжнародній товарній біржі. Висвітлено структуру міжнародного біржового ринку за географічними регіонами. Наведено результати діяльності найбільших світових бірж за обсягами біржової торгівлі. Проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні та розглянуто структуру бірж України за спеціалізацією

149 Іщук Юлія Анатоліївна Drivers of global commodity market formation Ishchuk Yu немає Dialog англійська 2020 стаття 27
The research reviews structural changes taking place in the 21st century, which is an era of shifts in the world economy, occurring under the influence of scientific and technological revolution, specialization and cooperation of industrial production and contributing to qualitative changes in the field of globalization of commodity markets. These processes are imperfect and, due to many shortcomings, require further scientific research. The purpose of the study is to determine the role of drivers of the global commodity market shaping

150 Іщук Юлія Анатоліївна Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків Іщук Ю.А. немає Modern Scientific Researches українська 2020 стаття 33
У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано стан платіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на його врівноваження, визначено заходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а також вплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики. Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізовано нарощування обсягів зовнішньої заборгованості України та основних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень

151 Орєхова Тетяна Вікторівна Міжнародний бізнес Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Козловський, С.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 27
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

152 Козловський Сергій Володимирович Міжнародний бізнес Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Козловський, С.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 23
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

153 Варламова Марія Леонідівна Міжнародний бізнес Варламова М.Л. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 21
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

154 Іщук Юлія Анатоліївна Міжнародний бізнес Іщук Ю. А. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 28
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

155 Іщук Юлія Анатоліївна Міжнародні економічні відносини Іщук Ю.А. та ін. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 14
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків.

156 Кістерський Леонід Леонідович Introduction In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О. А. Prague немає англійська 2020 монографія 13 no file
In the process of centuries of development, society has achieved significant progress in education, science and technology; people have become more educated, more rational, but not wiser. This explains the existence in society of the same problems as many centuries ago, only at a higher technological level. This book is the result of a long-term study by 18 prominent scientists from four countries (Ukraine, the United Kingdom, the United States, and Slovakia) including 2002 Nobel Laureate Vernon L. Smith

157 Кістерський Леонід Леонідович Importance of biblical principles and of the reformation for state-building in Ukraine. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О. А. Prague немає англійська 2020 монографія 11 no file
Ukraine officially proclaimed a course on European integration. But without awareness of what have become the reasons for the formation of successful states, without studying their experience and implementing real reforms, it is unlikely that it will be possible to come closer to the united Europe by only making declarations. Reforms are extremely necessary primarily for Ukraine, as they should change the internal foundations of state-building, create conditions for the economy to work for the benefit of the whole society, and equality before the law for all. Reforms should ensure the state and society's concern about the environment, the quality of food and water, good education and effective health care, fighting corruption and crime

158 Кістерський Леонід Леонідович The impact of the reformation on the development of axiology approach in Ukraine. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л. Л. Prague немає англійська 2020 монографія 13 no file
World experience shows that a purely pragmatic approach to economic development, while providing acceptable rates of growth, does not solve many fundamental problems of the society, which entail growth of extremism and shocks, crises and social difficulties. In contemporary world these problems are exacerbated in both − individual countries and in the international system as a whole. The current global economic crisis has shown that the gap between the material sphere and moral principles can be very deep. However, this crisis is global not only in geographical sense, but also in content and systemic relation, it is not only and not so much economic as economic-spiritual. Thus, not only are new economic mechanisms needed to overcome the current crisis, but also new approaches which take into account spiritual, moral and other human values

159 Кістерський Леонід Леонідович The role of Protestantism in shaping a democratic highly developed society. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Піляєв І.С., Романенко О.А Prague немає англійська 2020 монографія 13 no file
It argues that not a single religious movement has had such an impact on the formation and development of modern Western and modern post-industrial globalized society as Protestantism. The problem of societies not yet sufficiently affected by the influence of Protestantism, including Ukraine, is perhaps the absence of the Reformation in the form of a creative stream of will that managed to organically and extremely fruitfully link the ancient and monotheistic traditions of Western civilization, turning their mysticism and deep reflection into the energy of creative transformation of physical and social world

160 Кістерський Леонід Леонідович Consequences of the Reformation for modern Europe. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О.А., Липова T. В. Prague немає англійська 2020 монографія 12 no file
The EU would probable to become a two-speed entity, consisting of a strongly integrated group of "core" countries and a group of "periphery" countries more free to select those EU policies in which they wish to participate. Further EU integration essentially would be put on hold, and possibly reversed in some areas, with sovereignty on certain issues reclaimed by national capitals. The EU would emerge from its current challenges more united and integrated. Such an outcome could actually be more likely as a result of Brexit, resulting in more aligned membership on the need for further political and economic integration. This configuration is likely not to encourage further EU enlargement

161 Кістерський Леонід Леонідович Inscrutable ways of Europe: in search for harmony Kistersky L.L., Romanenko О.А., Lypova T. V. немає Економіка України англійська 2020 стаття 10 no file
The European Union is a unique partnership in which member states have consolidated sovereignty in specific policy areas and have agreed on laws on a wide range of economic and political issues. For several years now, Germany has been actively lobbying for the construction of a gas pipeline from Russia, bypassing Ukraine. The project is clearly beneficial to Germany, which receives a straight pipe and becomes the largest gas hub in Europe. Therefore, Berlin is imperatively promoting the Russian project, having already secured support of some allies, all of them are getting a piece of cake from the “gas pie”. Although the core Christian values were indeed the basis of many European institutions, Schuman would be deeply concerned about Europe's future because of the overriding of materialistic values and the desire for immediate results

162 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні Атаманчук З.А., Черкас Н.І. немає Економіка і прогнозування українська 2015 стаття 9
Розглянуто актуальну проблему впливу монетарної політики на макроекономічні показники в Україні. Проведено емпіричну оцінку залежності промислового виробництва, загального експорту та технологічного експорту від монетарного фактора та обмінного курсу з використанням двокрокового методу найменших квадратів (2SLS) і векторної авторегресії з коригуванням помилки (VECM). Встановлено обмежуючий вплив експансійної монетарної політики на промислове виробництво та експорт у сировинних та технологічних галузях

163 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19 : тенденції та очікування Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 11
Метою статті є висвітлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтування специфіки та напрямів динаміки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту з метою мінімізації ризиків значних втрат галузі туризму. У статті акцентовано увагу на проблемах значного спадного тренду туристичної активності на сучасному етапі, викликаного поширенням світом коронавірусу, появу нового штаму якого (2019-nCoV) було підтверджено у грудні 2019 р. в Ухані (Китай). Проаналізовано думки експертів стосовно наслідків інтенсивного поширення вірусу світом, що можуть виявитися не тільки смертельними для людини, але й згубними для світової економіки, а особливо для сфери міжнародного туризму. Визначено тенденції втрат туристичної галузі від COVID-19 та широкомасштабних заходів його стримування на рівні регіонів світу. Обґрунтовано прогнози падіння зайнятості в секторі подорожей і туризму на регіональному рівні

164 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 7
У сучасному світі, який є відкритим і характеризується взаємозалежністю людських спільнот, релігій, культур у людей в межах однієї системи формуються напрями діалогічної комунікації, виникає інтерес до спільної діяльності, зацікавленість у особливостях історичної, культурної спадщини, особливостях функціонування простору глобального інформаційного суспільства. Постійне бажання людини пізнавати світ є поштовхом для розширення меж соціокомунікацій, вивчення специфіки інших культур, поведінки представників цих культур у процесі знайомства з особливостями їхнього побуту, суб'єкт-об'єктних і суб'єкт-суб'єктних відносин, особливостями ціннісних орієнтирів тощо. Саме міжнародний туризм в умовах глобалізації стає чинником розвитку та розширення каналів крос-культурного спілкування, яка через соціальну взаємодію на індивідуальному й груповому рівнях є потужним інструментом встановлення діалогу між культурами

165 Атаманчук Зорина Асланівна Tourism development as a factor of the country’s escape from the ‘middle income trap’ Atamanchuk Z., Makohin Z., Mityushkina K. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 3 англійська 2020 стаття 10
The concept of “middle-income trap” and the main reasons for the country’s entry into it s described in the article. The purpose of this article is the analysis of tourism development as an important factor in the state’s recovery from “the middle-income trap”. The economic development of Thailand, Turkey and Mexico, which are stuck in the trap and where the tourism sector occupies significant positions in GDP growth, is analyzed. Using the least-squares method with instrumental variables (2SLS), іt has been empirically confirmed that tourism development in Turkey can drive the economy out of the trap, while in Thailand and Mexico, the manufacturing sector plays a significant role in economic growth, despite significant tourism revenues. The recommendations on possible ways out of “the middle income trap” are provided by authors

166 Атаманчук Зорина Асланівна Дослідження впливу імпорту машинобудівної продукції на основні макроекономічні показники України Атаманчук З.А., Зборовський Д. Чернівці Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр.. Вип. 27 українська 2014 стаття 8
Здійснено аналітичну оцінку вітчизняного машинобудівного комплексу, проаналізовано тенденції зміни експорту та імпорту машинобудівної продукції по Україні, досліджено взаємну причинність між імпортом машинобудівної продукції та основними макроекономічними показниками України, запропоновано практичні рекомендації щодо посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування з метою підвищення експортного потенціалу галузі

167 Атаманчук Зорина Асланівна Доцільність використання Національним банком України інструментів грошово-кредитного регулювання для підтримання оптимальної пропозиції грошової маси Атаманчук З.А. немає Збірник науково-технічних праць ЛНЛТУ українська 2013 стаття 9
Досліджено особливості та основні проблеми грошово-кредитного регулювання. Розглянуто доцільність використання Національним банком України таких інструментів, як політика відкритого ринку, встановлення норми обов'язкових резервів. Досліджено емпірично вплив облікової ставки НБУ на процентну ставку за кредитами і депозитами, а також вплив підвищення останніх на інвестиції. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності монетарної політики НБУ

168 Атаманчук Зорина Асланівна Туризм сільських територій в Україні та світі: базові поняття, тенденції та перспективи Атаманчук З.А. Маріуполь Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка» українська 2019 стаття 10
У статті структуровано термінологічну класифікацію базових понять деяких природно-орієнтованих видів туризму. Досліджено світові тенденції розвитку різновидів туризму сільських територій. Обґрунтовано перспективні напрямки поширення агротуристичної діяльності в Україні

169 Атаманчук Зорина Асланівна Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави Атаманчук З.А. Львів немає українська 2011 автореферат 13
На підставі предметного аналізу еволюції монетарних показників і узагальнення відмих теоретичних моделей розроблено підходи до пояснення ремонетизації перехідних економік, а на цій підставі обґрунтовано пріоритети грошово-кредитної політики в Україні. За допомогою динамічної портфельної моделі з раціональними очікуваннями пояснено механізм поступового збільшення грошового «навісу» та його подальшої стрімкої ліквідації в контексті кризових явищ на фінансовому ринку. Запропоновано статистичну модель впливу монетизації економіки та пропозиції грошової маси на показники доходу та платіжного балансу, що пояснює послаблений зв’язок між грошовою масою й інфляцією супутнім впливом на торговельний баланс, а також підтверджує аргументи щодо залежності рівня монетизації від показників інфляції, сальдо бюджету, обмінного курсу, відкритості економіки та припливу капіталу. Проаналізовано вплив інтегральних показників якості монетарної політики, таких як індекс Heritage Foundation, на показники доход

170 Атаманчук Зорина Асланівна Цифрові трансформації у міжнародному туризмі як чинник економічного розвитку держав Атаманчук З.А. Запоріжжя Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя) українська 2019 тези 10
Обґрунтовано, що прискорення розвитку світової туристичної індустрії та залучення інвестицій, трансформація суміжних з туризмом секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні, технологічна та цифрова модернізація туристичних послуг, доступність для громадян переваг та можливостей цифрових технологій під час подорожей, розвиток цифрового туристичного підприємництва – це далеко не вичерпний перелік цілей цифровізації міжнародного туризму, реалізація яких дозволить відкрити нові потужні можливості для держави, суспільства, громадян. Очікується, що масштаби і темп цифрових трансформацій можуть стати основними чинниками економічного поступу нашої держави

171 Атаманчук Зорина Асланівна Правове регулювання туристичної діяльності: досвід Франції Атаманчук З.А., Яворовенко Н.М. немає I International Science Conference on Multidisciplinary Research, Berlin, Germany. January українська 2021 тези 9
Проаналізовано основні нормативно-правові акти на основі яких здійснюється правове регулювання туристичної діяльності у Франції. Визначено, що важливу роль у провадженні туристичної діяльності Франції відіграє державна підтримка сфери туризму, яка є особливо відчутною в умовах пандемії і спрямована на: звільнення від сплати соціальних внесків для підприємств малого та середнього бізнесу; фінансову підтримку з боку фонду солідарності; позики, гарантовані державою; запровадження податкового кредиту відповідно до законопроєкту про фінансування на 2021 рік; за рішенням місцевої влади передбачено також можливе зниження туристичного збору та інших місцевих податків; передбачена можливість для банків продовжити термін кредитування суб’єктів туристичного бізнесу до 12 місяців; для надання короткострокових та довгострокових позик буде залучено близько 600 мільйонів євро ресурсів від групи «Caisse des Dépôts et Consignation» (Bpifrance, Banque des Territoires, La Banque Postale), в цілому гру

172 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний туризм як каталізатор економічного розвитку Атаманчук З.А. Маріуполь Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 9
Обґрунтовано роль і значення туризму як каталізатора економічного розвитку держав світу

173 Атаманчук Зорина Асланівна Деякі особливості формування туристичних потоків: регіональний аспект Атаманчук З.А. Маріуполь Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір : матеріали II мМжнар. наук.-практ. конф. українська 2015 тези 10
Проаналізовано особливості формування туристичних потоків на регіональному рівні. Обґрунтовано, що, зважаючи на туристичний потенціал України, її регіональні можливості, для підвищення ефективності досліджуваної галузі доцільно в ситуації, що склалася розвивати внутрішній туризм, пропонуючи якісно нові види турів. Міністерство закордонних справ повинно займається роз'яснювальною роботою про безпечність подорожей, що сприятиме підвищенню обсягів в‘їзних потоків іноземних громадян у цілком безпечні регіони України

174 Атаманчук Зорина Асланівна Глобалізація світових ринків товарів та послуг Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Вип. 314 українська 2019 стаття 9
У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку світових ринків товарів та послуг. Проаналізовано напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах глобалізації. Обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін в технологіях, попиті та структурі світових трендів

175 Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан та тенденції інвестування в економіку України Атаманчук З.А., Пльонсак А.О. Лісабон Х Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences» українська 2021 тези 9
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль не лише у розвитку окремого підприємства, а й країни в цілому. Доведено, що створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом удосконалення законодавчої бази, підвищення рівня політико-правової стабільності, покращення інфраструктури, усунення бюрократичних перешкод та боротьба з корупцією є передумовою економічного розвитку нашої держави. Обґрунтовано, що для формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні повинні бути здійснені комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширення механізмів, забезпечення еквівалентності обміну між галузями і сферами економіки, встановлення економічно обґрунтованих та взаємовигідних цін на інвестиційні ресурси. Відповідне збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить пришвидшення соціально-економічного поступу нашої держави та її пріоритетних галузей виробництва

176 Атаманчук Зорина Асланівна Туристична галузь України в умовах пандемії COVID-19 Атаманчук З.А., Горкун К.В. немає XXV Міжнародна науково-практична конференція «Implementation of modern science and practice» українська 2021 тези 14
Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтувано специфіку та напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту. Встановлено, що внаслідок пандемії та закриття кордонів держав, в Україні більш інтенсивно почав розвиватися внутрішній туризм

177 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. українська 2020 стаття 11
Метою наукової публікації є обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонування туристичної індустрії держави та розробка практичних рекомендацій щодо активізації розвитку туризму з використанням відповідних методів, важелів та інструментів. У статті акцентовано увагу на тому, що успіх розвитку туризму залежить від сприйняття та підтримки галузі на національному, регіональному та глобальному рівнях, що заохочується шляхом формування політики розвитку туризму, від ефективності реалізації якої залежить перетворення туристичної галузі на дієвий чинник соціально-економічного розвитку, просування національної культури та формування привабливості країн, а впровадження організаційно-економічного механізму успішного ведення туристичного бізнесу, як ключове завдання стратегічно-орієнтованої державної політики, – це важливий шлях розв’язання системних проблем у туристичній сфері.

178 Шкурат Марія Євгенівна Ключові фактори розвитку інноваційного напрямку «зелена економіка» в умовах глобалізованих трансформаційних процесів Шкурат М.Є. Неголюк Ю.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 12
У роботі актуалізовано питання проблем переходу суспільства до сучасного напрямку «зелена економіка», наведено її можливі перспективи розвитку та необхідність упровадження у сучасний господарський процес. Надано визначення терміну «зелена економіка» та наведено основні характерні риси даного процесу. Розглянуто визначення питання в межах робіт іноземних та вітчизняних авторів та аналіз їх оцінки впливу даного напрямку на загальний економічний розвиток країни. Визначено основні переваги та перспективи напрямку «зелена економіка». Здійснений аналіз розвитку інноваційного методу в умовах функціонування ринкової системи управління та вільної конкуренції. Проаналізовано методи впливу та регулювання даного напрямку у межах законодавчої системи країни. Висунуто пропозиції щодо можливого плану розвитку держави за умов функціонування інноваційного напрямку «зелена економіка» у господарський процес

179 Шкурат Марія Євгенівна Диверсифікація джерел газопостачання як аспект енергетичної безпеки України Шкурат М.Є., Короленко В. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 11
Досліджено питання диверсифікації енергоресурсів та пошук напрямків підвищення енергетичної ефективності для забезпечення високого рівня енергетичної безпеки держави. Українамтривалий час відчувала тиск з боку Російської Федерації, оскільки вона була єдиним постачальником природного газу для нашої країни. Наразі російський газ перетворюється на європейський і лише тоді постачається до України. Таким чином, наша держава стимулює розвиток транзиту й отримує значні надходження до держбюджету. Однак на європейській «газовій карті» відбуваються значні зміни, що пов’язано із запуском нових газопроводів, які оминають територію України

180 Шкурат Марія Євгенівна Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations Savchenko M., Varlamova M., Shkurat M., Melnyk L.,BondarV. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 4 англійська 2020 стаття 10
The article is devoted to the problem of development of integration links between countres in the global space on the basis of the formation of trade and economic agreements. The role of regional integration processes in the world economy was described. The author’s understanding of regional integration groupings is given. The evolution of international trade agreements has been determined. The leading regional integration groups in the system of global trade and economic relations reviewed. Indicators of the effectiveness of their trade and economic ties have been calculated. The stages of development of trade agreements in the world have been highlighted. On the basis of the cluster analysis, integration groups are divided into 4 groups, each of which has certain features of development

181 Шкурат Марія Євгенівна Tendencies of European integration processes development in Ukraine M.Shkurat, M.Varlamova немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 10
The article highlights the main trends in the development of the integration processes of Ukraine and the EU. Historical prerequisites and current trends of economic convergence are analyzed. The level of Ukraine's integration with the EU has been determined. The analysis of current processes is based on the comparison of trends in public opinion towards the choice of the European integration vector and the analysis of the characteristic features of the development of the European integration processes since the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU. In the analysis of public opinion, the results of the analysis in the dynamics are presented, as well as the modern attitude of the citizens of Ukraine to the choice of the European integration direction is characterized. Positive results of strengthening of integration are defined and its weaknesses are outlined

182 Шкурат Марія Євгенівна Innovative development of countries in the context of global economic imbalances Shkurat, Mariia Temerbek, Alisa немає Research Papers in Economics and Finance 4 (4) 2020 англійська 2020 стаття 11
The paper emphasises the fact that innovation is a driver for development and a leading factor in economic growth and ensuring a high level of competitiveness. The impetus for further development is given to those countries that already have a sufficient innovation level of the economy. The aim of the research is to determine the role of innovative development of a country in its economic development and competitiveness of the national economy. The world’s leading countries now face the challenge of building a competitive economy, so the dynamics of positioning countries in the Global Competitiveness Index (GCI) and Global Innovation Index (GII) has been provided and the view that innovation plays an important role in the country’s development and the formation of its competitiveness confirmed. The authors have distinguished groups of countries by systematising the places they occupy

183 Шкурат Марія Євгенівна Аналіз ефективності діяльності ради бізнес-омбудсмена в Україні як каталізатора ефективного діалогу українського підприємництва та державних структур Шкурат М.Є. Мурашкіна Н.О немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 11
Стаття присвячена створеному у 2014 році інституту бізнес-омбудсмена, як інструменту захисту підприємців від неправомірних дій чи бездіяльності владних структур країни. Даний інститут створений за рекомендацією і наглядом Європейського банку реконструкції та розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку, а також ряду бізнес-організацій світу. У статті розглядаються ключові показники ефективності діяльності Ради бізнес-омбудсмена як для малого та середнього бізнесу, так і для державних органів та бізнес середовища України. Наведені статистичні дані та їх аналіз показують позитивний результат роботи Ради в різних сферах бізнес-середовища, а також значні зрушення та зміни у взаємодії державних органів та підприємців

184 Шкурат Марія Євгенівна Україна у глобальному інноваційному просторі Шкурат М.Є. Миколайчук Ю.І. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 10
В роботі запропоновано аналіз позиціонування України у глобальному інноваційному просторі. Визначено необхідність першочергового розвитку інноваційної сфери країни в умовах кризових явищ. Проведено оцінку місця України у Індексах, що характеризують рівень розвитку інноваційної складової конкурентоспроможності економіки країни. Проведено аналіз виробничої структури промисловості України, наголошено на необхідності збільшення частки високотехнологічних секторів. Оцінено рівень інноваційної діяльності промислових підприємств України. Наголошено на необхідності збільшення фінансування дослідницької діяльності та залученні іноземного інвестування для модернізації промисловості країни. Відзначено недостатній рівень розвитку інноваційної інфраструктури в країні

185 Шкурат Марія Євгенівна Вплив діяльності міжнародних лоукост-авіакомпаній на розвиток авіаринку України Шкурат М.Є. Завидовська А.О. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 11
Високий рівень конкуренції в пасажирському повітряному транспорті в результаті глобалізації світової економіки, а також зростаючий попит, призвели до появи нових бізнес-моделей. Одна з найбільш гнучких із них реалізується бюджетними авіакомпаніями або лоукостерами. У статті досліджено найкращі лоукост-авіакомпанії світу та Європи, здійснено аналіз економічної діяльності авіакомпаній України. Проаналізовано вплив міжнародних низькотарифних авіакомпаній на авіаринок України та запропоновано шляхи залучення лоукостерів на український ринок.

186 Шкурат Марія Євгенівна Особливості впливу інвестицій у відновлювальну енергетику на рівень життя населення на глобальному рівні Шкурат М.Є. Роздобудько М.М. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 13
Досліджено сучасний стан та динаміку глобальних інвестицій у відновлювальні джерела енергії на основі екологічних принципів у світовому масштабі. Також дослідження містить результати вивчення сучасного досвіду провідних країн світу в розвитку відновлювальних енергетичних технологій. Наведено класифікацію відновлювальних джерел енергії. Обґрунтовано напрями й особливості використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано обсяги інвестування у країнах із різними рівнями розвитку та виділено основні країни-лідери в сфері відновлювальної енергетики. Сформовано основні тенденції у сфері інвестування в альтернативні джерела енергії. Досліджуючи статистичну інформацію стосовно загальних показників інвестицій в потужність відновлюваної енергії за 2019 рік, енергія вітру займає 1-е місце зі 138,2 мільярдами доларів в усьому світі, сонячна – 131,1 млрд доларів