Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4390
Завантажень
5
Зап. на цитування
527548

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 467
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Чальцева Олена Михайлівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: публічна політика; світова політика; методологія політичної науки; компаративістика
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3922-7619
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0DN1E8sAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.chaltseva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=23#search

Праці

Знайдено документів: 24
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика в интернет пространстве Чальцева О. М. м. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія російська 2016 стаття 149
В статье анализируется виртуальная деятельность акторов в публичном пространстве, что позволяет оценить степень их реального влияния на политику. Применение инновационных технологий web 2.0 и web 3.0 приводит к институционализации новых форм и практик взаимодействия политических акторов в публичном поле политики

2 Чальцева Олена Михайлівна Глобальные индексы как показатели эффективности публичной политики Чальцева О. М. немає Політікус російська 2016 стаття 172
немає

3 Чальцева Олена Михайлівна Современные тенденции смены субъектности публичной политики. Чальцева О. М. немає Грані російська 2016 стаття 144
У статті аналізується проблема інституціоналізації публічних акторів і форм їх взаємодії в сучасному постмодерновому політичному просторі. Виявлено і охарактеризовано нові тенденції зміни їх суб’єктності у формуванні громадського капіталу в різних типах режимів: гібридизація, мережевість, індивідуалізація, транскордонність, конфліктність. Оцінено вплив інформаційних технологій, які стають одним з головних інструментів реалізації публічної політики в сучасних політичних умовах і яких у перспективі можна розглядати в якості основи трансформації політичних систем всіх типів

4 Чальцева Олена Михайлівна Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики Чальцева О. М. немає Політичне життя українська 2016 стаття 175
В сучасній політичній науці існує ряд підходів, які розкривають суть глобального громадянського суспільства як актора публічної політики, відповідно до змін, що відбуваються у світі. Теоретики демократичного напрямку визначають глобальне громадянське суспільство, як демократичну альтернативу глобалізації «знизу» у відповідь на глобалізацію «зверху». Ліберально-демократична ідея представлена в даному підході, як свого роду універсал, на який слід орієнтуватись в контексті глобальної взаємодії

5 Чальцева Олена Михайлівна Публічна влада Чальцева О. М. немає Політичне життя українська 2016 стаття 129
Дослідження політичної влади як компонента публічної політики вимагає вирішення наступних проблем: перша - це проблема категорій, друга - поєднання теорій влади і теорій публічної політики і третя - проблема адаптації вже існуючих методологічних підходів для дослідження сучасних політико-владних відносин в різних типах систем і формування нових теорій. Політична влада як компонент публічної політики може розглядатися за допомогою різних методологічних підходів: біґевіоралізму, системного, неінституціонального, мережевого, елітарного ті ін., але незважаючи на величезний масив робіт по темі публічної влади, вона залишається дискусійною серед дослідників і потребує нового теоретичного осмислення

6 Чальцева Олена Михайлівна Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі Чальцева О. М., Лавришева А. немає Політичне життя українська 2017 стаття 160
Розглянуті тенденції швидкого зростання інтернет користувачів, що обумовили інтеграцію інтерактивних технологій в усі сфери суспільного життя. Описані переваги переходу від традиційної системи управління державою до електронної форми. Проаналізовані головні проблеми, з якими стикається українська держава при впровадженні принципів електронного урядування, які гальмують процес її розвитку: проблема надання електронних послуг громадянам, низький розвиток IT-сфери, недостача спеціалістів, проблема прозорості в ухваленні рішень, а також недостатнє фінансування сфери. Розкриті перспективи розвитку електронного урядування в Україні

7 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика с позиции конфликтологической парадигмы Чальцева Е. М. немає Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences.Budapest російська 2017 стаття 144
В статье рассматривается использование конфликтологической парадигмы в исследовании проблем публичной политики

8 Чальцева Олена Михайлівна Концепт «публічна політика» у міждисциплінарному науковому дискурсі Чальцева Е. М. немає Studia Politologica Ucraino-Polona. українська 2017 стаття 170
Публічна політика є одним із ключових понять сучасної політичної науки. На сьогоднішній день існує безліч різних інтерпретацій визначення «публічна політика» (public policy), однак єдиної думки щодо наповнення цієї категорії досі не вироблено. Дискусії ведуться як стосовно категорій public і policy, так і стосовно словосполучення public policy (громадська, державна, суспільно/державна політика

9 Чальцева Олена Михайлівна Аналіз ефективності публічної політики Чальцева О. М. немає Evropský politický a právní diskurz українська 2017 стаття 111
немає

10 Чальцева Олена Михайлівна Інституціональний детермінаційний фактор формування національної моделі публічної політики України Чальцева О. М. немає Політичне життя українська 2018 стаття 165
В Україні формується особлива, унікальна національна модель публічної політики зі своїми специфічними рисами, яка орієнтується на узагальнену деліберативну нормативно-типову модель, що у зв’язку з проходженням складного процесу адаптації до українських реалій ще недостатньо розвинена і суперечлива як за формою, так і за змістом. Змістове наповнення будь-якої національної моделі публічної політики залежить від: політичного режиму держави, рівня стабільності системи, ступеня розвиненості публічних інститутів,системи публічного управління

11 Чальцева Олена Михайлівна Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика Чальцева О. М. Вінниця немає українська 2017 монографія 164
У монографії досліджуються проблеми та перспективи публічної політики на різних рівнях. Розглянуто головні теоретико-методологічні основи та існуючі практики сучасної публічної політики. Основна увага приділена інститутам публічної політики та взаємодії інституціоналізованих акторів публічного процесу в сучасному політичному просторі для визначення її ефективності під впливом ендогенних та екзогенних факторів. Книга розрахована на вчених, аспірантів і студентів, які вивчають проблеми публічної політики і процеси взаємодії інститутів влади й громадянського суспільства. Крім того, дослідження зацікавить громадських і політичних діячів, які займаються формуваннням публічної політики в Україні

12 Чальцева Олена Михайлівна Інституціоналізація каналів та форм взаємодії публічних акторів у сучасних умовах Чальцева О. М. немає Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. українська 2018 стаття 210
немає

13 Чальцева Олена Михайлівна Можливості і проблеми отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій Чальцева О. М. немає Публічне життя українська 2019 стаття 155
У 2014 р. з початком російської агресії, перед українською державою гостро постали питання щодо прав дітей з окупованих територій. Одним з таких питань було надання можливостей в отримані вищої освіти для молоді, яка має бажання навчатись в Україні. В науковій літературі дана проблема ще не достатньо досліджена. Аналізом питань, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, займалися зарубіжні та вітчизняні дослідники через призму соціальних, міграційних, політико-правових, психологічних аспектів. В статті проаналізовані правові можливості та проблеми їх реалізації, щодо отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій.

14 Чальцева Олена Михайлівна Концептуалізація публічної політики через призму інституціонального підходу Чальцева О. М. немає Вісник Львівського Університету. Філософсько-політологічні студі українська 2019 стаття 184
Інституціональний підхід розглядає публічну політику як систему інститутів публічної політики, що має властиву їй конфігурацію або архітектуру, тобто інституціональний дизайн у вигляді системи структурних елементів публічної сфери суспільства, розташованої на стику держави і громадянського суспільства. В статті проаналізовані напрямки інституціонального підходу, які визначають різні версії методологічного обґрунтування публічної політики. Головну увагу інституціональний підхід в своїх версіях (політичний, соціологічний, історичний та ін.), приділяє питанню ролі державних і соціальних інститутів у процесі визначення й формування публічної політики

15 Чальцева Олена Михайлівна Оnline практики публічної політики в Литві та Україні Чальцева О.М., Швець К.А немає Політичне життя українська 2020 стаття 192
У статті досліджено вплив оnline практик взаємодії державної влади та громадянського суспільства на процес формування публічної політики на прикладі перехідних систем Литви та України. Визначено, що впровадження у публічну політику оnline-практик у Литві забезпечує модернізацію процесу державного управління відповідно до нових умов інституціонального розвитку; сприяє підвищенню ефективності і дієвості інститутів влади та держави; створюються умови для відкритого і прозорого державного управління, а також створюється можливість стійкого зворотного зв’язку між владою та бізнесом і громадянами. Виявлено, що Україна активно включилася в інтерактивний процес, що можна віднести до позитивних ефектів інституціоналізації публічної політики

16 Чальцева Олена Михайлівна ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНИХ АКТОРІВ Чальцева О. М. немає EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE українська 2017 стаття 156
На сучасному етапі в демократичних системах відбувається інституціональне оформлення та впровадження нових механізмів взаємодії влади та суспільства, спостерігається активне включення громадян до процесу управління, створення нових видів співпраці та формування нового простору публічної політики, сконструйованого не тільки за траєкторією «згори– вниз», але й за траєкторією «знизу – вгору». Інституціоналізація громадянського діалогу і співпраці з владою у країнах, де цей процес активно й успішно реалізовується, має не тільки хабітуалізований, але й формально-правовий характер.

17 Чальцева Олена Михайлівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СО «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 137
Навчально-методичне видання розроблено на основі кваліфікаційних вимог до здобувачів вищої освіти СО Бакалавр та у відповідності до програмних компетентностей окреслених у Освітніх програмах «Політологія» та «Прикладна політологія та політичні технології» з урахуванням Проекту стандарту з Політології СО Бакалавр. Для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

18 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 113
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій.

19 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ Чальцева, О.М. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 117
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Охарактеризовано методику їх написання, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

20 Чальцева Олена Михайлівна Публічна політика як особливий вид політичного простору Чальцева Олена Михайлівна Київ ОСВІТА РЕГІОНУ Українська 2016 Стаття 57
Стаття у виданні Український науковий журнал "ОСВІТА РЕГІОНУ"

21 Чальцева Олена Михайлівна Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики Чальцева О. М. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя Українська 2016 Стаття 50
Стаття у виданні "Політичне життя"

22 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика с позиции конфликтологической парадигмы Чальцева Олена Михайлівна Budapest Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences Російська 2017 Стаття 38
Стаття у виданні Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences

23 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 рекомендації 8
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання

24 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ОП «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 5
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах