Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679455

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Безгін Костянтин Сергійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: проблеми створення інноваційних цінностей, рефлексивне управління, поведінкова економіка, критичне мислення, управлінський вплив та взаємоді
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2077-8023
Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=5ZXtUmwAAAAJ&hl=tr
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: k.bezghin@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=98#search

Праці

Знайдено документів: 21
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Безгін Костянтин Сергійович ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» Безгін К. С. Немає Немає українська 2007 стаття 249
Украинские предприятия в настоящее время функционируют в условиях высокой динамичности, неопределенности и непредсказуемости рыночной среды, что выражается в высоком уровне конкуренции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, а также быстро меняющихся потребительских ценностях. Отсутствие способности предприятия приспосабливаться к этим изменениям приводит к низкому уровню эффективности деятельности. Это вызвано отсутствием реального механизма адаптации к данным условиям и зачастую формальным подходам к оптимизации деятельности на отечественных предприятиях. Названные условия заостряют существующее противоречие в практике деятельности хозяйственных субъектов, которое состоит в следующем.

2 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Шемаєва, Л.Г. Безгін, К.С. Наумік, К.Г. Ушкальов, В.В. Харків Немає українська 2009 монографія 272
Монографія присвячена розвитку теоретичних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління якістю бізнес-процесів на підприємствах машинобудівної галузі України. У роботі проаналізовано систему категорій і понять, пов’язаних з управлінням якістю бізнес-процесів на підприємстві, доповнений і впорядкований перелік властивостей та характеристик якості бізнеспроцесу. На основі аналізу основних підходів до управління підприємством запропоновано процесно-цільовий підхід як такий, що найбільш відповідає цілям управління якістю бізнес-процесів на підприємстві.

3 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ Безгін, К.С. Клименко, Ю.М. Вінниця Немає українська 2017 навч. посіб. 235
В навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні та науково-практичні аспекті управління інноваціями. В посібнику розкрито сутність основних понять управління інноваціями, побудовано процесуальну та структурну архітектоніку інноваційної діяльності, надано характеристику типології державної підтримки інноваційних процесів, каталогізовано сучасні організаційні форми інноваційної діяльності, охарактеризовано процес управління інноваційним розвитком організації, наведено технологію управління інноваційними проектами, а також систематизовані підходи щодо оцінки ефективності інноваційної діяльності організації.

4 Безгін Костянтин Сергійович УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ И КОЛЛАБОРАЦИЯ Безгин К. С. Харьков немає російська 2015 монографія 236
Роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління процесом створення цінності на підприємстві. Проаналізовано сучасні проблеми управління процесом створення цінності на підприємстві. Розроблено концепцію та методологію управління процесом створення цінності на підприємстві. Удосконалено методичне забезпечення інноваційного аксіогенезу. Досліджено процес створення інноваційної цінності з використанням міждисциплінарного підходу

5 Безгін Костянтин Сергійович Формування інноваційно-активного середовища співтворчості: організаційно-управлінський аспект Безгін, К.С. Панченко, І.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 213
Метою статті є розробка науково-практичних рекомендацій, орієнтованих на систематизацію та експлікацію організаційно-управлінських аспектів формування інноваційно-активних середовищ співтворчості.

6 Безгін Костянтин Сергійович Порівняльний аналіз процесного та функціонального піідходів до управління підприємством Безгін, К.С. Гришина, І.В. немає немає українська 2009 стаття 226
В статті проведено порівняльний аналіз функціонального та процесного підходу, простежено їх еволюцію, визначені їх переваги та недоліки у розрізі сучасного бізнес-середовища, а також зроблено висновки щодо перспективності застосування процесного підходу на вітчизняних підприємствах машинобудівної галуз

7 Безгін Костянтин Сергійович Система категорій і понять, пов'язаних з мотивацією інноваційно активного персоналу підприємства Безгін, К.С. Гришина, І.В. Ушкальов, В.В. немає немає українська 2011 стаття 238
Метою статті є уточнення понятійно-категоріального апарату, що використовується для визначення та оцінки чинників, які спонукають персонал підприємств до прояву інноваційної активності в трудовій діяльності

8 Безгін Костянтин Сергійович Трансформація управлінської парадигми створення цінностей в контексті розвитку інноваційної праці Безгін К. С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2016 стаття 239
У статті розглянуто процес трансформації управлінської парадигми створення цінностей на підприємстві в контексті розвитку інноваційної праці. Проведений аналіз ключових соціально-економічних змін встановив зростання складності та невизначеності інноваційної діяльності та ринку, в контексті яких були виділені амбівалентні процеси, з одного боку, формування суспільства зростаючої рефлексії і значне зростання незалежних експертних спільнот, а з іншого, - традиційні спроби підприємства здійснювати редукцію складності та невизначеності інноваційних процесів за рахунок блокування споживчої суб'єктності, стимулювання інформаційної асиметричності, запланованого застарівання, примітивізації споживчого вибору тощо.

9 Безгін Костянтин Сергійович Оцінка комплексного трансакційного ефекту створення інновацій: закритий та відкритий режими Безгін К. С. немає Фінанси. Облік. Банки українська 2017 стаття 270
У статті проведено аналіз існуючих підходів до оцінки результативності інноваційного аксіогенезу, а також специфіки його реалізації в закритому та відкритому режимах, що дозволило ідентифікувати апарат трансакційного підходу, як найбільш відповідний. За допомогою моделювання і таксономії інтеракцій суб’єктів закритого аксіогенезу та інноваційно-активних акторів зовнішнього середовища, реалізовано його адаптацію до потреб дослідження. Аналіз трансакційних витрат від реалізації основних етапів дослідницької стадії процесу створення інновацій демонструє, що комплексне врахування його ідіосинкразичного характеру діяльності можливо за допомогою трансакційних витрат, представлених у вигляді втрат від невизначеності, фінансових і часових витрат.

10 Безгін Костянтин Сергійович Ідентифікація образу інновайної цінності: поведінкові дисфункції Безгін К. С. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 215
Недосконалість процесу ідентифікації образу інноваційної цінності, що властива закритому способу створення інновацій, детермінувало пошук каузальних зв’язків неузгодженості взаємодій підприємства і ринку. У статті, на місце базової причини сформованого дисонансу була висунута поведінкова складова лінійної інноваційної діяльності, що загострила протиріччя в умовах зростаючої складності і невизначеності ринкового середовища. Проаналізовано поведінкову архітектоніку дослідницької стадії інноваційного процесу, що традиційно реалізується на підприємстві за допомогою маркетингової функції, на якій розроблювальний об'єкт перебуває в фазовому стані - образа цінності

11 Безгін Костянтин Сергійович Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту Безгін К. С. немає Економіка України українська 2017 стаття 229
Узагальнення науково-практичних передумов для розвитку сучасного суспільства зафіксувало зростання його інтелектуалізації та конективності, що зумовлює істотне нарощування складності та невизначеності процесу лінійного управління інноваціями. Пошук у загальносвітовій теорії та практиці інноваційного розвитку альтернативного підходу поставив на цю позицію нелінійну парадигму інноваційного менеджменту, яка базується на концептах співтворчості та полісуб’єктності сучасної інноваційної діяльності.

12 Безгін Костянтин Сергійович Концепція антикризового управління процесом створення цінності промислових підприємств Белопольский, М.Г. Безгін, К.С. немає Держава та регіони українська 2016 стаття 237
У статті запропоновано основні положення концепції антикризового управління процесом створення цінності на промислових підприємствах. Доведено, що основу концепції становить розуміння процесу створення цінності на підприємстві, що орієнтується під час досліджень і розробки продукту на активне використання креативного та інноваційного потенціалу суб’єктів зовнішнього середовища

13 Безгін Костянтин Сергійович Типологія підходів до визначення поняття «цінність» Безгін К. С. немає Вісник Донецького національного університету українська 2014 стаття 238
У статті на міждисциплінарних засадах проведено аналіз основних дефініцій поняття «цінність», з метою типологізації основних підходів до її трактування, а також змістовної та функціональної адаптації даного поняття до потреб практичної та наукової діяльності. Запропоновано виділяти такі підходи до визначення поняття «цінність», а саме: субстанціональні, суб'єктивний, телеологічний, соціальний та інтегральний

14 Безгін Костянтин Сергійович Діагностика тенденцій розвитку менджементу процесів створення інноваційних цінностей на підприємствах Безгін К. С. немає Маркетинг і менеджмент інновацій російська 2017 стаття 231
Целью статьи является оценка степени соответствия качества управления процессами создания инновационных ценностей на отечественных предприятиях и сопоставление их с общемировыми трансдисциплинарными тенденциями для определения концептуальных направлений развития инновационной деятельности

15 Безгін Костянтин Сергійович Аналіз основних концепцій управління змінами в організації Безгін К. С. немає немає українська 2011 стаття 248
Целью данной статьи является анализ и обобщение существующих концепций управления изменениями для их содержательной и функциональной адаптации к потребностям отечественных субъектов хозяйствования.

16 Безгін Костянтин Сергійович Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності Безгін К.С., Ушкальов В.В. немає Економіка України українська 2019 стаття 220
Порівняно нормативну та поведінкову парадигми економічної епістемології в контексті існуючого розмаїття трактувань поняття «раціональність». Показано, що ідентифікована семантична поліфонія відкрила можливість для формулювання конвенційної гіпотези, що конституює баланс у відносинах між опозиційними дослідними парадигмами. Контурно зафіксовано гіпотетичну архітектоніку релевантного знання про економічну поведінку людинорозмірних систем.

17 Безгін Костянтин Сергійович Інволюція інноваційно-активної організації: поведінковий аспект Безгін К.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 221
Проведено поведінковий аналіз процесу організаційного онтогенезу від його ініціюючих, інноваційно-орієнтованих форм до відтворювальних, орієнтованих на функціонування. В результаті чого частково зафіксовано поведінкову топографію, що притаманна базовим етапам організаційної еволюції, обумовлену використанням в певній мірі антагоністичних управлінських практик, орієнтованих на адаптивність та ефективність господарської діяльності. Продемонстровано, що еволюційне зміщення до управлінських підходів, рутинизуючих процеси діяльності призводить до втрати організацією адаптаційного потенціалу через (не)усвідомлене формування умов діяльності, які інгібують надситуативну активність суб’єктів.

18 Безгін Костянтин Сергійович Evaluation of donbas universities’ economic potential: problems of personnel training and unemployment К. Безгін, C. Терепищий, Д. Свириденко, К. Захаренко, О. Кульга немає Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu англійська 2019 стаття 187
Уперше сформовано перелік концептуальних рекомендацій щодо підвищення економічного потенціалу ЗВО Донбасу, зокрема через поліпшення механізмів працевлаштування випускників. Виявлена розбіжність уявлень освітніх закладів регіону щодо результатів власної діяльності та існуючих потреб, що представлені у специфічній комбінації знань, умінь і навичок, очікуваних регіональними роботодавцями

19 Безгін Костянтин Сергійович ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Безгін, К.С. немає Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) українська 2020 стаття 221
Специфіка управління інноваційною діяльністю на підприємстві, а також інтенсивні соціально-економічні перетворення, що формують умови нової економіки вимагають подальшого розвитку принципів управління інноваційно-активним персоналом. Міждисциплінарна природа процесу управління інноваційно-активним персоналом, визначила необхідність конвергенції принципів управління, синергетики, організації інноваційного процесу і суб’єктності. На основі симбіотичного поєднання принципів, які представляють різні наукові напрямки, в статті отримана система ключових орієнтирів формування підприємства, що навчається на засадах нової економіки та менеджменту знань.

20 Безгін Костянтин Сергійович CHARACTERISTICS OF INNOVATION-ORIENTED ORGANIZATION: A BEHAVIORAL PARADIGM Bezgin, Kostyantyn Martiyanova, Maryna Ushkalyov, Volodymyr немає Підприємництво та інновації англійська 2020 стаття 270
The article summarizes the arguments and counterarguments in the scientific debate on the use of a behavioral ap- proach to managing an innovation-oriented organization. The main purpose of the study is to identify typical character- istics of modern innovation organizations that emerge in the process of ontogeny of the organization, have a behavioral nature and contribute to improving the effectiveness of innovation. As a result, the characteristics of modern innovative organizations that determine the effectiveness of their activity are determined. The change of behavior of innovatively active subjects at the subject and polysubjective levels under the influence of administration, routine and violation of in- tegrity of activity is shown. Mentioned set of features can be used as a benchmark in modeling and managing innovation activity and innovation processes in organizations.

21 Безгін Костянтин Сергійович Assessment of the economic potential of Donbas universities Безгін К.С., Устіменко В.А. та ін. USAID немає англійська 2018 звіт 203
The main goal of the research is to assess the current and future potential of the Donbas Universities in terms of their place and role in preparing a competitive skilled workforce, the realization of employment opportunities and the expansion of public- private partnerships in the educational sphere