Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151048
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Васюк Катерина Миколаївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат психологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: експериментальна психологія, профайлінг
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра психології
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6734-4612
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OVTj-hEAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: k.vasuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=224#search

Праці

Знайдено документів: 16
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Васюк Катерина Миколаївна Вікові особливості етнокультурних стереотипів у характеристиках особистості українців Васюк К. М. Kielce International scientific-practical conference. “Actual questions and problems of development of social sciences українська 2016 тези 27
В дослідженні здійснений порівняльний аналіз етнокультурних стереотипів, які стосуються українців як нації на прикладі осіб підліткового та раннього юнацького віку, в результаті чого виявлені вікові відмінності у бік зростання негативних рис етнічних стереотипів. Були виділені такі загальноприйняті стереотипи, як пасивна життєва позиція, терплячість, доброта. Перспективи подальших досліджень полягають у більш ґрунтовному вивченні чинників, які впливають на їх формування

2 Васюк Катерина Миколаївна Феномен розширення ідентичності в процесі здійснення подвигу Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2018 стаття 23
У статті здійснений теоретичний та біографічний аналіз феномену подвигу як елементу героїчної поведінки, розглянуто його моральні та вольові компоненти, які поєднані у симптомокомплекс. Героїчний вчинок трактується як вияв ситуативних диспозицій, що актуалізуються в екстремальних ситуаціях.

3 Васюк Катерина Миколаївна Взаємозв’язок егоцентризму та структурних компонентів соціально-психологічної адаптації Васюк К. М. Сладковічеве Realita a perspectivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. українська 2016 стаття 25
Дослідження присвячене доведенню гіпотези про наявність взаємозв’язку між егоцентризмом та соціально-психологічною дезадаптацією як головною ознакою кризового стану та погіршення психічного здоров’я особистості. В результаті доведено вікові відмінності у проявах різних форм егоцентризму, які можуть служити індикаторами психічного благополуччя особистості.

4 Васюк Катерина Миколаївна Експериментальне дослідження неінструментальної детекції брехні та її основних технік Васюк К. М. немає European humanities studies: state and society українська 2018 тези 29
У дослідженні здійснений аналіз феномену неінструментальної детекції брехні. Основною метою якого було розкриття технологічної складової проблеми і тих засобів, які використовуються для неінструментальної детекції брехні. Брехня розуміється перш за все як комунікативний феномен. Експериментально проаналізовані можливість використання в детекції невербальних поведінкових ознак і порівняння їх ефективності з лінгвістичними.

5 Васюк Катерина Миколаївна Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб з різним типом сценаріїв Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2016 стаття 19
У роботі висвітлені особливості стереотипних уявлень про соціум, суспільство в молоді. Висувається припущення, що ці уявлення формуються в залежності від типу індивідуального сценарію особистості за Е.Берном: переможець, не-переможець, переможений. Стереотипні уявлення вивчалися методом проєктивної асоціації щодо образу соціуму, який аналізує більшою мірою неусвідомлені стереотипні образи

6 Васюк Катерина Миколаївна Модель впливу суспільної думки на поведінку особистості Васюк К. М. немає Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання українська 2016 стаття 19
У статті розглянуті основні класичні теорії з проблеми формування суспільної думки та її впливу на окремого індивідуума. На основі аналізу теорії сформована системна модель впливу, яка включає основні чинники впливу суспільної думки на поведінку та спрямованість особистості

7 Васюк Катерина Миколаївна Психографологічні особливості почерку осіб, які перебувають в різних емоційних станах Васюк, К.М. Камінська, О.А. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 27
Стаття розкриває одну з прикладних проблем психографології – аналіз почерку в різних емоційних станах. Дана проблематика має величезне практичне значення в експертній роботі. На основі проведення теоретичного аналізу джерел та практичному дослідженні визначені основні показники, які можуть бути індикаторами емоційного стану автора. Проведене експериментальне дослідження змін почерку в трьох різних емоційних станах – радості, печалі і страху

8 Васюк Катерина Миколаївна Методологічні аспекти дослідження героїзму в структурі особистісного сценарію Васюк К. М. Херсон Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2017 стаття 24
У статті проаналізовані філософські та психологічні дослідження феномена героїзму, виділені основні метатипи героїв і представлена системна модель героїчної поведінки, яка складається з особистісного та ситуативного чинників. Сформульована і обґрунтована гіпотеза про те, що героїзм включений у життєвий сценарій особистості за типом переможця

9 Васюк Катерина Миколаївна СПОСОБИ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ Васюк К. М., Боженко В. Г. немає Психологічний часопис українська 2017 стаття 26
В статті висвітлена актуальна для практичної психології проблема детекції брехні, проаналізовані основні способи її детекції, а також здійснений порівняльний аналіз об’єктивного рівня ефективності детекції з суб’єктивним уявленням про власну успішність її виявлення. Було експериментально перевірене припущення про те, що якість детекції брехні залежить від рівня емоційного інтелекту особистості, а також здійснений якісний аналіз засобів детекції, які використовують особи з різним рівнем емоційного інтелекту, а також здійснений порівняльний аналіз цих способів.

10 Васюк Катерина Миколаївна ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХЕТИПУ ГЕРОЯ В СЛОВ’ЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Васюк К. М. немає Psychological journal українська 2018 стаття 23
В статті здійснений аналіз уявлень про героїчну поведінку в слов’янській культурній традиції. Виділені основні характеристики образу Героя і простежений його генезис від феномену богатирства до козацтва як матеріальне втілення в епосі архетипу колективного несвідомого. Проаналізовані спільні та відмінні риси у представлені архетипу Героя в західноєвропейській та слов’янській традиціях. Доведено, що слов’янська культурна традиція має специфічні риси у визначення образу Героя, зокрема, виділені шість базових рис Героя. Також здійснене порівняння основних рис слов’янської та західної традиції, в результаті чого визначено, що слов’янський архетип більш реалістичний, має не тільки позитивні, а й негативні риси

11 Васюк Катерина Миколаївна ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ БРЕХЛИВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ Васюк К. М. немає Psychological journal українська 2019 стаття 29
Статтю присвячено проблемі визначення ефективних способів детекції брехні, які використовують для аналізу вербальну складову повідомлення. У теоретичному аналізі були розглянуті основні способи детекції - за допомогою вербальних складових і невербальних. Було визначено, що невербальні складові зустрічають велику критику і не є достатньо надійними засобами детекції, як це позиціонувалася авторами-розробниками цих способів. Нами було сформульовано припущення, що в процесі виробництва брехливого повідомлення структура його буде змінюватися за рахунок порушення когезії тексту. Ментальний образ під час брехливого повідомлення буде іншим, тому що автору доводиться вигадувати його по ходу розмови, на відміну від правдивого повідомлення, образ якого міститься в пам’яті індивіда

12 Васюк Катерина Миколаївна Мовні стратегії у продукуванні зумисних неправдивих висловлювань Васюк К. М. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2020 стаття 26
Стаття висвітлює проблему детекції брехні та визначення ефективних засобів діагностики неправдивих висловлювань. В якості гіпотези було висунуте припущення, що під час зумисної брехні люди використовують обмежений набір мовних стратегій. Знання цих стратегій дозволяє вибудувати діалог так, щоб ідентифікувати брехню за допомогою уточнюючих запитань. Аналізується можливість використання в якості засобу детекції мовну стратегію, яку використовує доповідач. Під мовною стратегією розуміється спосіб подачі неправдивої інформації: викривлення деталей контрастні деталі, включення до розповіді правдивих елементів, але тих, які відбувалися в інший час, використання сюжетів з відомих літературних творів, використання досвіду інших людей. Переплутування деталей, пропуски окремих деталей тощо. Зокрема приводиться класифікація цих стратегій, створена автором.

13 Васюк Катерина Миколаївна Гендерні особливості уявлень про кохання в юнацькому віці Васюк К. М. немає Габітус українська 2020 стаття 27
В статті розглядається проблема кохання та уявлень про нього в юнацькому віці. Зокрема, в теоретичному аспекті аналізуються відмінності у визначенні терміну «кохання» в психологічній науці та його відмінність від споріднених понять «любов», закоханість». Розглядають і порівнюються різні теорії щодо видів кохання і впливу на формування уявлень про нього різних чинників, в тому числі вікових і гендерних. Висунуте припущення, що уявлення про кохання, залежать від гендерного типу особистості, зокрема, фемінні особистості мають більш емоційні і позитивні уявлення про кохання. На відміну від них маскулінні особистості раціональніше підходять до стосунків. Тестування показало, що відмінності в уявленнях про кохання у різних гендерних типів дійсно присутні. Фемінні особистості більше схильні до близькості, тобто до кохання-дружби. Пристрасть характерна для фемінних чоловіків, вони більш романтичні

14 Васюк Катерина Миколаївна Психолінгвістичні особливості зумисних неправдивих висловлювань Васюк К. М. немає Вчені записки ТНУ ім.В.І.Вернадського. Серія «Психологія» Вип. 1. Том 32 українська 2021 стаття 7 no file
У статті представлений аналіз основних психолінгвістичних технік детекції брехні і порівняльний аналіз їх ефективності. На основі аналізу наявних досліджень з цього питання були виділені декілька ключових ознак в мовленні, що можуть бути використані як можливі показники діагностики зумисного обману. Для перевірки ефективності цих ознак в детекції обману був проведений лабораторний експеримент з використанням техніки спостереження, метою якого було доведення гіпотези, що психолінгвістичні засоби є ефективними у виявленні зумисного обману

15 Васюк Катерина Миколаївна ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ЗА НЕВЕРБАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ ПІД ЧАС ПРОДУКУВАННЯ ЗУМИСНИХ НЕПРАВДИВИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ Васюк К., Боженко В. немає Вісник Львівського університету. Серія «Психологічні науки» Вип. 8 українська 2021 стаття 1
Стаття присвячена актуальній проблемі детекції зумисного обману на основі аналізу невер- бальної поведінки. Теоретичний аналіз показав, що дослідники визначають великий спектр невер- бальних ознак як детекторів обману. Було здійснено порівняння частоти появи невербальних ознак у правдивих і зумисне неправдивих висловлюваннях. Використані такі показники: рухи очей, пози, різні типи жестів, зокрема адаптори й ілюстратори, вегетативні прояви (швидке моргання, ковтання), асиметрія рухів рук та окремі мімічні реакції, такі як посмішки й нервовий сміх. Такі ознаки були виділені на підставі теоретичного аналізу досліджень невербальної поведінки в різних емоційних станах. Було висунуте припущення, що під час формулювання зумисне неправдивого повідомлення індивід переживає стресовий стан, який виражається в специфічних для цього стану кінемах. Також було висунуте припущення, що кінеми поєднуються в стійкі комплекси ознак, що є діагностичними параметрами неінструментальної детекції обману. Для п

16 Васюк Катерина Миколаївна Психолінгвістичні особливості зумисних неправдивих висловлювань Васюк К. М. немає Вчені записки ТНУ ім.В.І.Вернадського. Серія «Психологія» Вип. 1. Т. 32 (7) українська 2021 стаття 2
У статті представлений аналіз основних психолінгвістичних технік детекції брехні і порівняльний аналіз їх ефективності. На основі аналізу наявних досліджень з цього питання були виділені декілька ключових ознак в мовленні, що можуть бути використані як можливі показники діагностики зумисного обману. Для перевірки ефективності цих ознак в детекції обману був проведений лабораторний експеримент з використанням техніки спостереження, метою якого було доведення гіпотези, що психолінгвістичні засоби є ефективними у виявленні зумисного обману. Використано 22 діагностичних показники, які порівнювалися в правдивих і брехливих висловлюваннях за частотою появи. Основним методом дослідження було спостереження