Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390433

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Климчук Олександр Васильович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: управління, формування та розвиток конкурентоспроможного виробництва біопалив,регулювання процесів та формування енергетичної незалежності природно-економічних районів України на засадах поведінкової економіки,кластерні підходи у забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки держави
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9427-9561
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pn4EkUQAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218934227&featureToggles=FEATURE_AUTHOR_DETAILS_BOTOX:1&at_feature_toggle=1
Web of Science: https://publons.com/researcher/1903270/oleksandr-klymchuk/
Корп.ел.пошта: o.klymchuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=199#search

Праці

Знайдено документів: 54
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Климчук Олександр Васильович ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Климчук О. В. немає немає українська 2016 стаття 96
немає

2 Климчук Олександр Васильович НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ В УКРАЇНІ Климчук О. В. Вінниця СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції українська 2018 стаття 112
Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми менеджменту та управління фінансово-економічною безпекою держави та суб'єктів господарської діяльності. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться управлінськими підходами до процесів формування, розвитку та якісних трансформацій економічних систем мікро, мезо та макрорівня, а також сучасними тенденціями розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки

3 Климчук Олександр Васильович СТРАТЕГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Климчук О. В. Вінниця ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ українська 2019 стаття 114
Вміщені у збірнику доповіді розкривають різноманітні аспекти економічного розвитку України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління. Серед об’єктів наукових досліджень: звіт про управління як елемент системи звітності підприємств; тенденції розвитку мобільного банкінгу; пріоритети та виклики діджиталізації у сфері фінансових послуг; сучасні моделі корпоративного та державного управління; цифровий маркетинг; гендерна рівність жінок і чоловіків та інші.

4 Климчук Олександр Васильович РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Климчук О. В. Київ П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДКРИТІ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧІ СИСТЕМИ (19-21 травня 2020 року) українська 2020 стаття 99
Збірник містить тексти доповідей учасників п’ятої міжнародної науковопрактичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи". Доповіді присвячені теоретичним, методологічним і практичним питанням керування з випередженням, еволюції, стабілізації та самоорганізації відкритих систем довільної природи

5 Климчук Олександр Васильович УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Климчук О. В. Житомир Біоенергетичні системи : ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: МАТЕРІАЛИ українська 2020 стаття 118
До збірника увійшли матеріали доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи». Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід щодо вирішення актуальних програм розвитку біоенергетичних систем та комплексів

6 Климчук Олександр Васильович РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ: ДОСВІД ЄС ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ Климчук О. В. та ін. Київ АГРАРНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ українська 2019 монографія 117
У колективній монографії розглянуто історичні, сучасні і майбутні аспекти формування та реалізації Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП ЄС). Досліджено основні результати реформ в процесі еволюції європейської аграрної політики, викладено причини перманентних змін в основних засадах САП ЄС. Проаналізовано екологічну та соціальну складові САП ЄС з врахуванням викликів глобалізації та в контексті Цілей сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність врахування науково-практичних досягнень САП ЄС в національній аграрній політиці

7 Климчук Олександр Васильович Державне регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив: світовий досвід та дороговкази для України Ходаківська, О.В. Климчук, О.В. Полтава АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ українська 2019 монографія 108
У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати досліджень сучасного стану використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій. Наведено економічні, соціальні та правові проблеми використання альтернативних джерел енергії. Розглянуто питання щодо агроекологічних особливостей та перспектив використання альтернативних джерел енергії в сучасних умовах. Визначено проблеми та перспективи технологічних і технічних рішень в галузі альтернативної енергетики. Досліджено напрями вдосконалення використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій. Розкрито використання вітчизняного і зарубіжного досвіду у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій

8 Климчук Олександр Васильович Конкурентноспроможне виробництво біопалив як приорітетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. немає Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова українська 2016 стаття 116
Здійснено аналіз енергомісткості ВВП України за 14-річний період та проведено порівняння із середньосвітовими показниками. Указано на необхідність розвикту конкурентоспроможного виробництва біопалив для зростання енергоефективності національної економіки. Акцентовано увагу на державному сприянню співробітництву з розвинутими країнами у сфері розробки та впровадження сучасних високоефективних технологій виробництва біопалив у нашій країні, доводячи їхні технічні та економічні показники до рівня світових стандартів

9 Климчук Олександр Васильович РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ Климчук О. В. Вінниця немає українська 2017 монографія 107
В монографії висвітлено питання оптимізаційних напрямків використання енергетичних ресурсів, економіко-екологічних і нормативно-правових аспектів розвитку виробництва біопалив та пріоритетних засад формування і механізмів регулювання біопаливної індустрії на світовому рівні та в Україні зокрема. Сформульовано концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні, функціональність інноваційного забезпечення у становленні біопаливного виробництва та дієвість кластерних підходів у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив в умовах розвитку ринкових відносин. Здійснено аналіз національного енергоспоживання та ефективності виробництва різних видів біопалив на регіональному рівні та в розрізі природно-економічних районів України. Розглянуто специфіку створення сировинної бази для формування конкурентоспроможного виробництва біопалив та розроблено стратегічні принципи становлення й розвитку біопаливної індустрії в Україні.

10 Климчук Олександр Васильович Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2016 стаття 116
Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій регулятивної політики на світовому енергетичному ринку та виявленні дієвих шляхів зростання енергоефективності економіки України. Здійснено аналіз основних напрямків розвитку енергетичної політики у світі та встановлено пріоритетний напрямок розвитку енергетики України на основі біопаливної індустрії. Обґрунтована актуальність того, що в Україні одним із головних напрямків подолання енергетичної кризи, забезпечення оздоровлення економіки та стійкого зростання валового внутрішнього продукту є перехід до промислового використання біопалив. Процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб підвищення рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями. Зазначено, що державі необхідно провадити інформаційну підтримку виробників біопалива, визначаючи їх ринковий асортимент та рекомендуючи найвигідніших ділових партнерів. Збільшення виробництва біопалив в Україні буде виступати фундаментальним фактором у забезпеченні

11 Климчук Олександр Васильович Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2016 стаття 108
Метою статті є вивчення світових тенденцій розвитку інноваційних процесів та створення кластерних структур для розробки методологічних засад формування конкурентоспроможного виробництва біопалив. Висвітлено кластерні підходи у веденні світової комерційної діяльності, які створюють ефективні механізми й інструменти для стимулювання інноваційно-інвестиційного регіонального розвитку та характеризуються своєю актуальністю для української економіки. Акцентується увага на тому, що кластеризація виступає одним із ключових інструментів структурування енергетичного ринку, комплексного використання потенціалу галузі біоенергетики, управління економічною політикою перерозподілу доданої вартості, здійснення зростання інвестиційної привабливості біопаливної індустрії в нашій країні.

12 Климчук Олександр Васильович СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Климчук О. В. немає Вісник Черкаського університету українська 2018 стаття 111
У статті обґрунтовано стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України. Виявлено слабкість енергетичної системи нашої держави у зв’язку із зростанням цін на більшість традиційних джерел енергії, які становлять основу в структурі національного енергоспоживання. Окреслено процеси ефективного проведення енергозбереження та найбільш впливові фактори у формуванні енергетичної сфери країни. Висвітлено стійку світову тенденцію до стабільного зростання частки відновлюваних енергоносіїв для оптимізації загальної структури паливно-енергетичного балансу. Визначено основні аспекти та методологічні положення щодо забезпечення енергетичної безпеки держави.

13 Климчук Олександр Васильович ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Климчук О. В. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики українська 2016 стаття 117
В статті розкрито сутність державної регуляторної політики у забезпеченні прискореного економічного зростання. Зазначено, що ефективне регулювання передбачає створення сприятливих умов для протікання процесів саморегулювання розвитку, за рахунок використання організаційних, економічних та правових механізмів впливу. Акцентується увага на збалансованому забезпеченні країни енергетичними ресурсами для формування конкурентоспроможного національного виробництва на основі нарощування виробництва біопалив. При цьому процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб у підвищенні рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями, що сприятиме прискоренню розвитку та впровадженню відповідної техніки та технологій. Розвиток національного біопаливного виробництва повинен підвищити енергоефективність економіки України до показників розвинутих країн світу

14 Климчук Олександр Васильович Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2017 стаття 108
Мета статті полягає у висвітленні стратегічних принципів становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні на конкурентоспроможному рівні. Проведений всебічний аналіз наукових праць вказує на актуальність нарощування темпів розвитку біопаливної індустрії як у світі, так і в Україні. Проте низький рівень споживання та виробництва біопалива в нашій державі потребує проведення подальших досліджень стратегічного характеру. Встановлено, що формування конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні буде забезпечувати позитивні зрушення в економіко-енергетичному та агропромислово-екологічному напрямках. На основі проведеного SWOT-аналізу було оцінено внутрішні сили та систему внутрішніх недоліків, а також ресурсний потенціал агропромислового комплексу для реалізації наявних зовнішніх можливостей та протистояння різного роду загрозам, що виникають в ринкових умовах у процесі розвитку та становлення біопаливної індустр

15 Климчук Олександр Васильович Управлінські аспекти розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О. В. немає Економіка та управління АПК українська 2019 стаття 114
У контексті послаблення залежності більшості країн світу від імпорту традиційних енергоносіїв необхідним напрямом виступає комплекс системних досліджень щодо пошуку та ефективного використання відновлюваних джерел енергопостачання, зокрема розвитку біопаливної індустрії. Нагальною є необхідність паралельної реалізації політики диверсифікації постачання та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів із активним упровадженням політики конкуренції та інфраструктурних реформ у економіко-енергетичному секторі. Економічно розвинені країни приділяють значної уваги енергозабезпеченню на засадах сталого розвитку, що визначає актуальність розробки комплексної системи напрямів і пріоритетів формування енергетичної безпеки України на основі власного виробництва біопалив. Метою дослідження є науково-практичне обґрунтування й систематизація організаційно-інноваційних аспектів ефективного регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні на різних рівнях управління.

16 Климчук Олександр Васильович Управленческие основы формирования энергетической независимости аграрного сектора экономики Климчук А.В. Гродно Сборник научных трудов. Сельское хозяйство – проблемы и перспективы: Экономика (вопросы аграрной экономики). російська 2020 стаття 105
В статье освещаются современные проблемы управленческого характера по эффективному использованию энергетических ресурсов для обеспечения энергетической независимости аграрного сектора экономики. Выявлено, что на современном этапе производство биотоплива продолжает уверенно укреплять свои позиции на мировом энергетическом рынке, привлекая все большее количество стран к производству энергии из биомассы. Для эффективного осуществления борьбы с тяжелыми и предсказуемыми последствиями финансовой нестабильности и экономического кризиса нужно вводить в агропромышленном комплексе широкую диверсификацию и придерживаться запланированной рыночной стратегии производства биотоплива.

17 Климчук Олександр Васильович Технологічні аспекти управління інноваційними процесами: сучасний стан та перспективи України Климчук, О.В. Вінниця «СУЧАСНА НАУКА: ПРОБЛЕМИ,ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ» : статті тв тези доп. українська 2020 тези 106
У збірнику вміщено публікації викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів, які взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, в якій висвітлено проблеми, перспективи, інновації сучасної науки

18 Климчук Олександр Васильович Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the formation of maximum bioethanol yield. Tsvei, Y. P., Prysiazhniuk, O. I., Horash, O. S., Klymchuk, O. V., Klymyshena, R. I., & Shudrenko, I. V немає Plant Archives (Scopus) англійська 2020 стаття 75
The purpose of research is to evaluate the efficiency of growing sugar beet for bioethanol as affected by a fertilization system, tillage, and soil moisture zone. The study was conducted in the Forest-Steppe of Ukraine under the conditions of insufficient and unstable soil moisture. It was found that growing sugar beet for bioethanol should be aimed at increasing their productivity through the practicing of organicmineral fertilization and using cattle manure or straw. For the cultivation of sugar beet, the most effective are those crop rotation units that contain legumes or, if insufficient soil moisture, the units which include bare fallow.

19 Климчук Олександр Васильович Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку Климчук, О.В. Козловський, С.В. Лавров, Р.В. немає Бізнес Інформ українська 2021 стаття 84
Метою статті є розробка стратегічних напрямів і запровадження регуляторних заходів щодо формування енергетичної політики України на засадах енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики. На основі наукових праць систематизовано головні організаційно-економічні вектори розвитку енергетичної галузі, які пов’язані з формуванням сприятливого суспільно-політичного клімату щодо пріоритетності викорис-тання відновлюваних джерел енергії в паливно-енергетичному комплексі; розробкою світовим співтовариством ефективних методів державно-го та ринкового регулювання; узгодженням стратегії сталого розвитку світової економіки. Визначено, що політика енергозбереження має ґрун-туватися на гнучкому поєднанні державного регулювання та ринкового середовища для формування найбільш прийнятних механізмів стимулю-вання в конкретних економічних і політичних ситуаціях, що дозволяє отримувати найбільшу економічну вигоду

20 Климчук Олександр Васильович Approaches to evaluation of the agriculture competitiveness level: empirical evidence in Ukraine Patyka, Nataliia Khodakivska, Olga Pronko, Lyudmila Kolesnyk, Tetyina Klymchuk, Oleksandr Kamenschuk, Bogdan Zayed, Nurul Mohammad немає Academy of Strategic Management Journal англійська 2021 стаття 89
In the article methodological approaches to assessing the Ukraine’s agriculture competitiveness have been substantiated. In particular, an algorithm and evaluation toolkit have been developed, which includes the calculation of the integrated index of agricultural competitiveness based on the generalization of six partial indices: the level of economic development of the industry, the efficiency of management of the production process, profitability, financial stability and solvency, business activity in the industry, efficiency of sales management and goods promotion on the markets, participation in foreign economic activity.Based on the developed methodology, an estimation of the competitiveness of Ukraine’s agriculture for 2013-2017 was carried out. The obtained results showed that the positive dynamics of the index integrated of agricultural competitiveness first of all was determined by indicators of profitability, production process management, financial stability and solvency.

21 Климчук Олександр Васильович Значення соціально-демографічного прогнозування в реалізації стратегії економічноо розвитку Дороніна, О.А. Мазур, Г.Ф. Климчук, О.В. Якимова, Н.С. немає Економіка та держава українська 2021 стаття 97
Досліджено значення соціальноBдемографічного прогнозування в реалізації стратегії економічного розвитку. З'ясовано, що динаміка природного руху та домінуючий вектор міграції населення впродовж останніх трьох десятиліть свідчить про суттєве загострення демографічної ситуації та посилення депопуляційних тенденцій в Україні. Виявлено особливості динаміки народжуваності та смертності впродовж 1991—2019 років. Встановлено, що реалізація державної стратегії економічного зростання має враховувати результати макроекономічного індикативного планування, виконаного із дотриманням необхідних інституційних обмежень. Проаналізовано основні підходи до здійснення соціально-демографічного прогнозування у країнах з розвиненою і трансформаційною економіками

22 Климчук Олександр Васильович Сучасні процеси розвитку в Україні інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами Климчук О. В. Київ Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року українська 2021 тези 86
Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції з широкого кола питань, пов’язаних із актуальними проблеми, пріоритетні напрямки та стратегіями розвитку України

23 Климчук Олександр Васильович Utilization of Crop Residue for Power Generation: The Case of Ukraine Jiang, Yongzhong Havrysh, Valerii Klymchuk, Oleksandr Nitsenko, Vitalii Balezentis, Tomas Streimikiene, Dalia немає Sustainability англійська 2019 стаття 86
Renewable energy is expected to play a significant role in power generation. The European Union, the USA, China, and others, are striving to limit the use of energy crop for energy production and to increase the use of crop residue both on the field and for energy generation processes. Therefore, crop residue may become a major energy source, with Ukraine following this course. Currently in Ukraine, renewable power generation does not exceed 10% of total electricity production. Despite a highly developed agriculture sector, there are only a small number of biomass power plants which burn crop residues. To identify possibilities for renewable power generation, the quantity of crop residues, their energy potential, and potential electricity generation were appraised. Cluster analysis was used to identify regions with the highest electricity consumption and crop residue energy potential. The major crops (wheat, barley, rapeseed, sunflower, and soybean) were considered in this study. A nat

24 Климчук Олександр Васильович Управлінські та інтеграційні процеси формування економіко-енергетичної безпеки України Климчук, О.В. Козловський, С.В. Лавров, Р.В. немає Економіка та суспільство українська 2021 стаття 85
Стаття присвячена актуальним питанням визначення пріоритетних управлінських напрямів формування економіко-енергетичної безпеки України в умовах інтеграційних процесів. Окреслено фундаментальне зна- чення енергетики у забезпеченні економічного розвитку на основі технологічних, внутрішньогалузевих, між- галузевих та екологічних особливостей. Розглянуто сучасну структуру енергоспоживання, визначено вклад відновлюваних джерел енергії у енергетичному балансі та виявлено головну проблему енергетичної залеж- ності держави. Для досягнення економіко-енергетичної безпеки України запропоновано здійснювати заходи у напряму диверсифікації джерел імпортування енергоносіїв, запровадження енергозберігаючих і енергоефек- тивних технологій, а також зростання частки відновлюваних енергетичних ресурсів у структурі національного енергоспоживання, надаючи пріоритетне значення біопаливу

25 Климчук Олександр Васильович Світові процеси розвитку інформаційних систем і технологій в управлінні: тенденції в Україні Климчук О.В. Дніпро Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. українська 2021 тези 80
У масштабах сучасної цивілізації вектори глобальних перетворень здійснюються на основі розвитку інформаційних систем і технологій та подальшого їх використання в усіх регіонах світу. Процеси глобалізації та діджиталізації світової економіки не залишають осторонь практично жодну з цивілізованих країн нашої планети, зумовлюючи постійне розширення інформаційного середовища. Отримані напрацювання вказують на те, що інформаційні системи і технології при професійному підході мають потужний потенціал та інструментарій, які розглядаються невід’ємною частиною загальної стратегії розвитку постіндустріального суспільства. Внаслідок спалаху пандемії COVID-19 у минулому 2020 р., інформаційні системи і технології почали ще інтенсивніше проникати в суспільно-політичне та бізнесове життя, забезпечуючи розробку різнопланових стратегій розвитку, комплексних систем автоматизованого проєктування й планування виробництва, програмування фінансового, податкового та управлінського обліку в різних країнах, зок

26 Климчук Олександр Васильович Сучасні аспекти використання інформаційних систем і технологій в управлінні Климчук О. В. Київ Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2021 р українська 2021 тези 111
Наразі наше суспільство живе в епоху грандіозних цифрових перетворень, що характеризуються величезними обсягами техніко-технологічних змін, оперуванням колосальними об’ємами інформації, доступом до світових інноваційних процесів та значним розвитком у способах використання підприємствами різноманітних інформаційних технологій. Комунікації та обмін інформацією у ХХІ столітті стають дуже важливими елементами як особистого, так і професійного життя. Сучасні інтеграційні процеси бізнесових структур у світовий інформаційний простір виступають одним із пріоритетних чинників їх ефективної діяльності у майбутньому та підтримання конкурентоспроможності в ринкових умовах

27 Климчук Олександр Васильович Сучасні тенденції використання інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами Климчук О.В. Кременчук Авіація, промисловість, суспільство: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кременчук, 12 травня 2021 р.). українська 2021 тези 75
В сучасних умовах постіндустріального розвитку інформаційні системи і технології виступають активною частиною життєдіяльності всіх сфер суспільства та переважної більшості галузей економічної діяльності. Протягом останнього десятиліття, а особливо в минулому 2020 р. внаслідок пандемії COVID-19, інформаційні технології почали все інтенсивніше проникати в суспільно-політичне життя та бізнесові структури, забезпечуючи розробку різнострокових стратегій розвитку, комплексних систем автоматизованого проєктування й планування виробництва, програмування фінансового, податкового та управлінського обліку тощо. Найбільш успішні підприємства чітко розуміють значущість цифрових технологій і як створюється додана вартість на їх основі. Це дозволяє їм залишатися вірними своїм унікальним ідентичностям і зосереджуватись на розробці потужних можливостей, щоб ще більше процвітати в інформаційному (цифровому) світі. Правильна стратегія має бути сміливою, відзначатись практичністю, що дозволяє її реалізаці

28 Климчук Олександр Васильович Оптимізація структури посівних площ для формування сировинної бази та ефективного виробництва біопалива Климчук О. В. Полтава Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 травня 2021). українська 2021 тези 77
Наразі Україна вибрала інтеграційний напрям у світову і європейську економіку, тому стратегія розвитку агропромислового комплексу має бути спрямована на формування продуктових ринків і галузей виробництва, які відповідають принципам ефективного функціонування та забезпечення їх пріоритетності. Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів є важливою умовою збільшення виробництва товарів, а також обґрунтування можливостей для більш повного використання наявного виробничого потенціалу аграрних підприємств в умовах ринкових відносин. На основі проведених розрахунків варіації факторів і взаємозалежностей досліджуваних показників для виявлення специфіки формування сировинної бази і забезпечення конкурентоспроможного виробництва біопалива, була встановлена доцільність розширення посівних площ в рамках науково обґрунтованих сівозмін під кукурудзою на зерно, соєю, соняшником та ріпаком, а цукрові буряки, картопля і кукурудза на силос і зелений корм вимагають збільшення рівнів продукти

29 Климчук Олександр Васильович Кластерні підходи у виробництві біопалив для забезпечення енергетичної незалежності АПК Климчук О. В. Полтава Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 травня 2020 р.). українська 2020 тези 69
Кластерний метод організації виробництва дозволяє реалізувати найважливіші взаємозв’язки в технологіях, навичках, інформації, маркетингу й споживчих запитах, що характерні для цілого комплексу фірм і галузей. Такі взаємозв’язки визначальним чином впливають на спрямованість та темпи запровадження інновацій, а також на конкурентоздатність вироблених біопалив. У подальшому розробляється сукупність заходів коригування, які будуть забезпечувати рівномірне протікання виробничого процесу, а також контролюватимуть встановлений ритм виробництва та підтримання ефективних зв’язків між окремими структурними підрозділами

30 Климчук Олександр Васильович Інноваційний розвиток енергетики на основі конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О. В. Харків Авіація, промисловість, суспільство: матеріали І Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 травня 2020 р.) українська 2020 тези 67
Реалізація інноваційної стратегії сталого розвитку національної біоенергетики відбудеться лише в тому випадку, коли держава візьме на себе функції головного ініціатора запровадження інновацій та поширення наукових знань. У цьому процесі першочергову роль необхідно надавати засобам масової інформації і просвітницькій роботі вищих навчальних закладів, які б позиціонували й формували ставлення суспільства до біопалив у вигляді особливо значущої індивідуальної та загальнодержавної цінності. Процес ефективного використання інновацій включає в себе не тільки прагнення до створення нових відкриттів, але й вимагає постійного поглиблення відомостей про забезпеченість існуючими ресурсами й повноту їх раціонального використання.

31 Климчук Олександр Васильович Пріоритетні засади виробництва біогазу в забезпеченні еко-інноваційного розвитку АПК Климчук О. В. Полтава Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава 22 червня 2020) українська 2020 тези 74
Пріоритетним напрямом розвиту біопаливної галузі має бути виробництво біогазу, що стане одним із можливих шляхів доповнення та часткової заміни викопних палив. Головним аргументом на користь виробництва біогазу є необхідність вирішення сучасних екологічних проблем, що пов’язані з нейтралізацією різних видів відходів і зниженням неконтрольованих викидів метану в атмосферу, як одного із головних парникових газів. При цьому основною тенденцією у забезпеченні екологічно безпечної переробки відходів є розвиток комплексних технологій утилізації рослинницької і тваринницької біомаси за рахунок метанового зброджування.

32 Климчук Олександр Васильович Управлінські аспекти розвитку інформаційних систем і технологій в Україні Климчук О. В. немає Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації: Матеріали всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції (12-13 травня 2021 р.). українська 2021 тези 77
Інформаційні системи і технології відіграють важливу і зростаючу роль у світовій економіці, а країни, галузі та підприємства отримують все більші вигоди від вливання інвестицій у даний напрям та розширення діджиталізації економіки. Завдяки цьому відбувається стимулювання інноваційної діяльності у сфері послуг, підвищується ефективність виробництва, створюється додана вартість, що зумовлюється полегшенням управління запасами та адміністративними витратами. Інформаційні системи і технології виступають каталізаторами змін у компаніях, покращують організаційно-економічні процеси виробництва, сприяючи зменшенню витрат на звичайні операції та впорядкуванню ланцюгів поставок

33 Климчук Олександр Васильович Використання інформаційних систем і технологій у менеджменті Климчук О. В. Луцьк Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2021 р.). українська 2021 тези 74
Інформаційні системи і технології, особливо в умовах пандемії CОVID-19, діють як вектор соціального розвитку та трансформації. Вони здатні запропонувати значні соціальні вигоди, шляхом надання доступу до різних видів послуг, включаючи фінансову, продовольчу і освітню сфери; покращення зв’язку та створення можливостей додаткового заробітку і працевлаштування. Поширюваний вплив інформаційно-комунікативних технологій на суспільство значно вищий, ніж приріст загальної продуктивності. На основі інформаційних систем і технологій здійснюється також забезпечення більш прямої взаємодії між суспільством та урядами, що дозволяє підвищити ефективність державного управління та забезпечити створення нових способів участі громадян у прийнятті політичних рішень. Запроваджувані урядами ініціативи щодо відкритості певних державних даних та посилення зобов’язань щодо надання інформації в Інтернеті покращують прозорість та підзвітність їх діяльності.

34 Климчук Олександр Васильович Універсальність підходів щодо використання інформаційних систем і технологій в управлінні Климчук О. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). українська 2021 тези 63
Проведена оцінка потенційного значення інформаційних систем і технологій у підтримці розвитку вказує на невід’ємну цінність щодо доведення нових ідей до широкого кола споживачів світового інформаційного потоку, участі у досягненні конкретних цілей стратегічного розвитку та значної ролі у сприянні більш широкого економічного зростання за рахунок збільшення продуктивності. Однак, що є ще більш важливим у довгостроковій перспективі розвитку, інформаційні системи і технології при сприятливій урядовій політиці здатні посилити загальну продуктивність праці в країнах, що розвиваються, шляхом підвищення ефективності та технологічної конкурентоспроможності, забезпечуючи підтримку та входження місцевих виробників до світових ринків.

35 Климчук Олександр Васильович Інформаційні системи і технології в управлінні Климчук О. В. Вінниця немає українська 2021 конспект лекцій 73
У конспекті лекцій із навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні” визначено роль та значення інформаційних систем і технологій у соціумі. Наведено еволюційний процес створення комп’ютерних технологій та систематизації режимів роботи електронно-обчислювальних машин. Висвітлено методологічні засади створення і функціонування інформаційних систем. Визначено сутність електронної комерції та окреслено технологічні аспекти захисту різних видів інформації. Розкрита сутнісна характеристика інформації та правових експертних інформаційних систем. Надано характеристику інформаційних систем законодавчих органів та органів юстиції України. Розглянуто сучасні підходи до здійснення управління документообігом у суді.

36 Климчук Олександр Васильович World trends in bioethanol and biodiesel production in the context of sustainable energy development Klymchuk O., Khodakivska O., Kovalov B., Brusina A., Benetyte R., Momotenko I. немає International Journal of Global Environmental Issues англійська 2020 стаття 77
The article outlines the current state of increasing consumption and demand for primary energy resources due to exhaustion and avalanche-like growth of their world prices. The effects of excessive use of non-renewable energy resources that have led to global climate change and deterioration of the natural environment are highlighted. The priority of sustainable development of the world energy sector is based on increasing consumption of renewable energy resources. The processes of the general world consumption of various types of primary energy and the dynamics of indicators of world bioethanol and biodiesel production during 2000-2018 are analysed. The forecast of consumption of the primary world energy and the production of liquid biofuels has been made for 2019-2025. The results indicate that the world market of bioethanol and biodiesel tends to expand, providing from an economic point of view rational use of energy resources, reducing gasoline and diesel consumption.

37 Климчук Олександр Васильович СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ І СИСТЕМАМИ В УКРАЇНІ Климчук О. В. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 64
У статті досліджено процеси глобального використання інформаційних технологій і систем, що дозволяє створювати економічні переваги та сприяти соціальній і політичній інтеграції, зумовлюючи спільне процвітання й стійкий розвиток суспільства. Здійснено огляд мережевої системи готовності, яка надає керівникам директивну інформацію щодо основних факторів, для врахування повного використання інформаційно-комунікативних технологій у своїх стратегіях економічного зростання. Розкрито сутність сучасної моделі Індексу мережевої готовності (NRI), що складається з чотирьох основних факторів (технології, люди, управління та вплив), кожен з яких формується з трьох підфакторів, визначаючи в комплексі реальний стан використання інформаційно-комунікаційних технологій в конкретній країні.

38 Климчук Олександр Васильович Теоретико-практичні аспекти управління біопаливними підприємствами в ринкових умовах Климчук О. В. Харків Креативність, підприємництво, інновації: управлінські та освітні тренди майбутнього: праці Міжнародної науково практичної конференції (16-17 червня 2021 р.) українська 2021 тези 72
Висвітлено сучасні підходи до управління та ринкові відносини в галузі відновлюваної енергетики, зокрема біопаливній індустрії, для формування економіко-енергетичної безпеки і незалежності України в умовах інтеграційних процесів

39 Климчук Олександр Васильович Державне та регіональне управління в галузі енергозбереження України Климчук О. В. Київ Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 р. українська 2021 тези 53
Для ефективного управління енергозбереженням потрібно створити структуру державного управління, яка в комплексі буде охоплювати: всі рівні керівництва (загальнодержавний, регіональний, галузевий); систему правового і нормативно-технічного забезпечення та систему фінансового і інноваційно-інвестиційного забезпечення. Без запровадження кардинальних змін у паливно-енергетичному комплексі, Україна на далеку перспективу буде залишатися енергодефіцитною державою, тому необхідно економічно обґрунтовано визначити, за рахунок розвитку яких конкретних галузей і в яких обсягах буде постійно зменшуватися частка імпортованих енергоносіїв у загальному національному енергобалансі

40 Климчук Олександр Васильович Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні Климчук, О.В. Таранич, О.В. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 55
В методичних рекомендаціях у структурному відношенні на початку кожної теми для самостійного вивчення зазначено методичні поради, що потрібно застосовувати для комплексного викладення теми і вивчення яких є необхідною умовою для розуміння та якісного засвоєння матеріалу. В кінці кожної теми наводиться перелік ключових положень, ґрунтовне засвоєння яких є обов’язковою вимогою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні»

41 Климчук Олександр Васильович Методичні рекомендації з написання, аплікування та управління міжнародними проєктами Климчук О. В. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 64
Метою розробки є надання теоретично-практичних і нормативно-методичних знань про діяльність міжнародних грантових фондів, правові аспекти виконання міжнародних проєктів, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовку та подання проєктних заявок до міжнародних програм, виконання проєктів відповідно до міжнародних стандартів та вимог відповідних програм

42 Климчук Олександр Васильович Управлінські аспекти формування економіко-енергетичної безпеки України на засадах розвитку біоенергетики Климчук О. В. Вінниця немає українська 2021 монографія 49
У монографії здійснено систематизацію теоретичних засад світового досвіду оптимізації використання паливно-енергетичних ресурсів та обґрунтовано роль біопалива у форму-ванні економіко-енергетичної безпеки. Проаналізовано еволюційний процес становлення, розвитку й регулювання виробництва біопалива в Україні та висвітлено концептуальні засади національної біоенергетичної політики. Розкрито науково-методологічні основи здійснення регулювання для формування конкурентоспроможного виробництва біопалива в умовах ринку

43 Климчук Олександр Васильович Державне та регіональне управління в контексті економіко-енергетичної безпеки України Климчук О.В. Київ Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 10 листопада 2021 р українська 2021 тези 47
Однією з найважливіших частин національної безпеки України в умовах сьогодення є економіко-енергетична безпека, формування якої вимагає наявності оптимальної кількості паливно-енергетичних ресурсів для забезпечення відтворювальних процесів у всіх сферах виробництва, дотримання стабільності суспільного ладу та незалежності найвищих державних органів влади у здійсненні незалежної внутрішньої та зовнішньої політики. Одними із головних аспектів високого показника енергоємності ВВП України є суттєве зменшення обсягів виробництва майже у всіх галузях національної економіки та зниження рівня використання виробничих потужностей

44 Климчук Олександр Васильович Теоретичні аспекти управління інформатизацією суспільства та організацій Климчук О. В. Черкаси Теорія і практика сучасної економіки: матеріали ХXІІ Міжнародної науково-практичної конференції: 20 жовтня 2021 р українська 2021 тези 49
Одним із фундаментальних положень інформаційної парадигми розвитку суспільства є те, що саме інформація є субстанцією різних соціально-економічних явищ і управлінських процесів. Різні державно-політичні, соціально-економічні, управлінсько-психологічні та екологічні явища (процеси) мають інформаційну природу або так звану інформаційно закладену генетичну основу. Її мають як економічна динаміка, так і динаміка управлінських процесів. У відкритій соціально-економічній системі мірилом будь-яких змін виступає інформатизація управлінських процесів. Значення інформатизації для життя людей настільки значиме, що можна говорити про тотожність таких процесів як «відтворення і прогрес людського суспільства» та «відтворення і примноження доцільної інформації»

45 Климчук Олександр Васильович Соціально-економічні та управлінські аспекти інформатизації суспільства Климчук О.В., Загоруйко А.В. Київ Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 02 груд. 2021 р. українська 2021 тези 41
Інформатизація є одним із головних чинників у забезпеченні економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності держави на світовій економічній та політичній арені. Вона зумовлює ефективність соціально-економічного і політичного розвитку держави, створює нові формати взаємодії влади і суспільства, влади і бізнесу, сприяючи соціальній інтеграції та мирному співіснуванню різних соціальних інститутів і груп всередині держави

46 Климчук Олександр Васильович Теоретико-методологічні аспекти управління якістю продукції на підприємствах Климчук О.В., Домбровський П.М. Київ Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 02 груд. 2021 р. українська 2021 тези 44
В сучасних умовах якість стає гарантією конкурентоспроможності будь-якої організації, її фінансово-управлінської стійкості, авторитету та успішності. Поряд з цим, якість є вирішальним фактором підвищення ефективності функціонування не тільки окремої організації, але й інтенсивного розвитку національної економіки загалом. Розвинені країни світу сприймають отримання високоякісних показників як стратегічний імператив економічного зростання та важливе джерело національного багатства

47 Климчук Олександр Васильович Удосконалення механізму прийняття управлінських рішень на державному та регіональному рівнях Климчук О.В., Козяр В.Б. Вінниця Праці XXІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (2-3 грудня 2021 р., м. Вінниця) українська 2021 тези 40
Представникам органів державної влади необхідно зайнятися подальшою оптимізацією механізмів процесу прийняття управлінських рішень як на центральному, так і на регіональному та місцевому рівнях. Для цього існує чимала кількість показників ефективності, що вже зараз можуть позитивно вплинути на цей процес. Окрім того, управлінцям необхідно звертати увагу на закордонний досвід та переймати найбільш слушні методи удосконалення менеджменту державних рішень, роблячи акцент на специфіку системи управління (централізована чи децентралізована). Питання ж децентралізації вимагає подальших більш ґрунтовних досліджень.

48 Климчук Олександр Васильович Державні процеси формування економіко-енергетичної незалежності України на різних рівнях управління Климчук О.В. Хмельницький Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2022 тези 32
Регулювання біопаливної індустрії треба розглядати через призму оптимізації виробництва, пошуку найвигідніших сфер підприємництва та раціонального маневрування грошовими потоками. Для досягнення стабільного виробництва біопалива потрібно розробити ефективну стратегію подальшого розвитку енергетичної галузі, де за рахунок компетентного управління буде досягатись висока економічна ефективність у сфері біоенергетики й створяться оптимальні співвідношення як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Державна підтримка виробництва біопалива має полягати також у наданні пільг і стимулюванні інвестицій, що спрямовуються в розвиток різних секторів біоенергетики, зокрема шляхом укладання відповідних міжнародних угод.

49 Климчук Олександр Васильович Державне управління у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалива Климчук О. В. Вінниця Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні V Міжнар.наук.-практ. конф. українська 2022 тези 9
Досліджено сучасні процеси державного управління у формуванні економіко-енергетичної безпеки енергетично залежних країн та запропоновано інноваційні підходи до конкурентоспроможного виробництва біопалива на засадах кластеризації

50 Климчук Олександр Васильович Prospects of biodiesel production: the place and role of Ukraine in the context of implementation of the eu green course Klymchuk, O., Khodakivska, O., Kireytseva, O., Podolska, O., Mushenyk, I. Бразілія: Independent Journal of Management & Production, Vol. 13. No. 3. англійська 2022 стаття 15
The purpose of the study is to conduct a systematic analysis of global processes of biodiesel production and to establish priority areas of biodiesel production in Ukraine based on the calculation of economic efficiency of production from different raw materials to ensure energy independence of the agro-industrial sector. The article highlights the historical processes, current trends and prospects for the production and consumption of biodiesel in the world. Modern approaches to the formation, development and support of biodiesel production in the European Union are outlined. The following methods as well as techniques have been used during the research: economic-historical and analytical generalizations; monographic; graphic; statistical analysis; prognostication; abstract-logical. Statistical results have been processed on a personal computer using special Windows xp applications: Word, Excel 7.0 and the system "STATISTICA"

51 Климчук Олександр Васильович Управлінські засади становлення біопаливного виробництва в АПК України. Климчук О. В. Полтава Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2022 р українська 2022 тези 9
Сучасні виклики вимагають перегляду стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу держави, впровадження інноваційних розробок з використання біопалива та широке застосування існуючої і спеціально вирощеної біомаси. Ці процеси дають змогу знизити залежність України від імпортованих енергоносіїв, а також, поряд з екологічною рівновагою агроекосистеми, забезпечують скорочення питомого споживання викопних енергоресурсів

52 Климчук Олександр Васильович Світовий досвід державного та регіонального управління процесами енергозбереження Климчук О. В. Запоріжжя Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІIІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11-12 травня 2022 р українська 2022 тези 4
Виникнення у світі енергетичних криз стало стимулом до прийняття та реалізації національних і регіональних програм із енергозбереження. У суспільному виробництві це зумовило запровадження комплексних напрямів ресурсозбереження, які базувалися на економному використанні ресурсної бази паливно-енергетичних ресурсів, упровадженні маловідходних або взагалі безвідходних технологій виробництва, а також переходу до споживання відновлюваних енергоносіїв

53 Климчук Олександр Васильович Потенціал рослинницької галузі України у формуванні біопаливного виробництва Корнійчук, О.В. Климчук, О.В. Векленко, Ю.А. Київ: Аграрна наука Вісник аграрної науки, № 5 українська 2022 стаття 4
Аналітичні результати вказують на доцільності використання основної і побічної продукції пшениці озимої, кукурудзи на зерно, соняшника, ріпака і кользи та сої для формування сировинної бази у процесі виробництва біопалива на промисловому рівні. Використання основної і побічної продукції цукрових буряків, картоплі та кукурудза кормової у вигляді сировини для виробництва біопалива потребує значного нарощування їхніх валових зборів за рахунок незначного розширення посівних площ та зростання рівнів продуктивності з одиниці площі

54 Климчук Олександр Васильович Управлінські аспекти АПК України у розвитку біопаливної індустрії Климчук О.В., Корнійчук О.В. Черкаси Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 травня 2022 р.). українська 2022 тези 6
Проведений аналітичний аналіз щодо встановлення специфіки формування сировинної бази та пріоритетів забезпечення конкурентоспроможного виробництва біопалива вказує на доцільність розширення посівних площ в межах науково обґрунтованих норм під кукурудзою на зерно, соєю, соняшником і ріпаком. Цукрові буряки, картопля та кукурудза на корм потребують збільшення рівнів продуктивності з одиниці площі, щоб забезпечити використання цих культур для виробництва біопалива