Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4336
Завантажень
5
Зап. на цитування
526948

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1028
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 760
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 457
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Зелінська Оксана Владиславівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: інформаційні технології, бази даних та знань, веб-технології
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9069-1428
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jcV3_hQAAAAJ&hl=uk
Scopus: http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57193454634&partnerID=MN8TOARS
Web of Science: https://publons.com/researcher/1928736/oksana-zelinska/
Корп.ел.пошта: o.zelinska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=329#search

Праці

Знайдено документів: 19
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Зелінська Оксана Владиславівна Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій Зелінська О.В., Веселовська Н.Р Вінниця немає українська 2020 монографія 106
Монографія присвячена сучасним методикам аналізу та синтезу комп’ютерних систем управління технологічними процесами компютерних систем управління технологічними процесами в машинобудуванні, що функціонують в умовах неминучої при рішенні реальних галузевих задач управління невизначеності, яка породжується відсутністю знань точних значень параметрів об’єктів управління та характеристик діючих на них неконтрольованих збурень і завад.

2 Зелінська Оксана Владиславівна Чисельні методи Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 102
У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курсу «Чисельні методи», який включає основи чисельних методів розв’язання математичних задач. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, числові приклади застосування методу, блок-схеми алгоритмів цих методів та програми на мові С++, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та вмінь по предмету та окремим розділом наведено практичні заняття з курсу

3 Зелінська Оксана Владиславівна Інформаційні системи та технології в галузі О.В. Зелінська, Н.А. Потапова, Л.О. Волонтир Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 74
Навчальний посібник містить теоретичні відомості та лабораторний практикум з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації

4 Зелінська Оксана Владиславівна СТРУКТУРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ВОЛОНТИР, Л.О. ЗЕЛІНСЬКА, О.В. ПОТАПОВА, Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2020 стаття 88
У статті висвітлюються питання структуризації регіонів України за показниками грошової оцінки сільськогосподарських угідь. На основі даних Державної служби статистики України проведено аналіз структури сільськогосподарських угідь, який дозволив установити дольову частку площі окремих видів угідь в загальній кількості. Робиться акцент на зосередження значних обсягів земельних угідь у приватній власності, у зв’язку з чим загострюється питання щодо оцінювання земель з позиції можливого розпорядження ресурсами та ефективності їхнього використання. Обґрунтовано, що одними із вагомих причин неефективного використання та зміни цільового призначення землі є подрібненість земельних угідь, відсутність фінансових ресурсів та узгодженості дій дрібних землевласників.

5 Зелінська Оксана Владиславівна Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. немає Бізнес Інформ, № 2 українська 2018 стаття 54
Метою статті є побудова процесів керування структурою складних систем. Одним із домінуючих завдань прикладної теорії складних систем є завдання побудови процесів керування структурою складних об’єктів. Її розв’язання є найнеобхіднішим зовнішнім доповненням до проблематики добре аксіоматизиваної математичної теорії систем, що створила апарат дослідження внутрішніх властивостей динамічних диференціальних і кінцевих динамічних систем (керованості, спостережливості та ін.) та надає можливість розв’язувати завдання логічного керування структурою системи та динамікою підсистем у векторних просторах. Також визначено обчислювальну схему для моделювання систем з керованою структурою. Практичне застосування графів для аналізу такого класу систем забезпечує всю необхідну інформацію для числового моделювання динамічних процесів як на цифрових ЕОМ, так і на цифро-аналогових комплексах

6 Зелінська Оксана Владиславівна Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. немає Техніка. енергетика, транспорт АПК. Вип.1 (97) українська 2018 стаття 67
В даній статті розглянуті питання методології проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК, де запропоновані принципи методології структури і логічної організації розчленування об’єкта і системи проектування на відповідні ієрархічні рівні вирішення проблем по представленню об’єкта розробки, включаючи вимоги, мотиви, цілі реалізації, рух засобів проектування, побудови системи, яка включає об’єкт розробки – проект – людину, адаптацію об’єкта в просторі і часі при змінах внутрішніх і зовнішніх умов функціонування об’єкта проектування.

7 Зелінська Оксана Владиславівна ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Зелінська О.В., Волонтир Л. О. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, № 12 українська 2018 стаття 57
У статті здійснено аналітичний огляд інформаційних систем управління аграрним підприємством, зокрема інтегрованих та корпоративних інформаційних систем; вказано на необхідність упровадження інформаційних систем та технологій у діяльність аграрних підприємств у цілому та в логістичну систему зокрема. Наведено алгоритм формування інформаційної логістичної системи аграрного підприємства та розроблено модель її реалізації. Зроблено спробу оцінити ефективність інформаційної логістичної системи аграрного підприємства та встановлено переваги розвитку інформаційних систем на підприємстві з метою оптимізації його господарської діяльності

8 Зелінська Оксана Владиславівна Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р, Зелвнська О. В., Іванчук Я. В. немає Вібрації в техніці та технологіях, № 4 українська 2018 стаття 60
Розглянуті принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин. Загальний аналіз робіт з вібраційного та віброударного пресування дозволяє виділяти ознаки відповідних режимів роботи на основі математичних моделей робочих процесів вібраційних та віброударних машин.

9 Зелінська Оксана Владиславівна Підвищення ефективності інформаційних систем О. В. Зелінська, В. Р. Говоруха немає Ефективна економіка, № 11 українська 2019 стаття 47
В даній статті описано важливу роль та сучасний рівень інформаційних систем та технологій в агропромисловому комплексі, який характеризується наявністю комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та новітніх технологій. Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство є важливим етапом на виробництві, оскільки підприємство є динамічною системою та безперервно змінюється, відповідно змінюються потреби, технологія, техніка, цілі, професіоналізм. Сільське господарство є ідеальним середовищем для застосування інформаційних технологій.

10 Зелінська Оксана Владиславівна ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗАГОТОВОК З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВІБРОПРЕСОВОМУ ОБЛАДНАННІ З ГІДРОІМПУЛЬСНИМ ПРИВОДОМ Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Зелінська, Я. В. Іванчук Вінниця немає українська 2018 монографія 67
Визначено високу ефективність вібраційного і віброударного формоутворення заготовок з порошкових матеріалів. Розглянуто системний підхід і на основі нечітких множин зроблено оцінку ефективності функціонування технологічного комплексу формоутворення. Розроблено автоматизовану систему розрахунку і експериментально досліджені основні параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок.

11 Зелінська Оксана Владиславівна Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М., Бурєнніков Ю.Ю. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 63
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економікоматематичнемоделювання у відповідності до програми курсу «Оптимізаційні методи і моделі», який містить основи математичного програмування і економікоматематичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу моделей для аналізу типових економічних ситуацій, тести та перелік питань для контролю

12 Зелінська Оксана Владиславівна Structurization of the regions of Ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А немає Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, № 1 українська 2020 стаття 51
У статті висвітлюються питання структуризації регіонів України за показниками грошової оцінки сільськогосподарських угідь. На основі даних Державної служби статистики України проведено аналіз структури сільськогосподарських угідь, який дозволив установити дольову частку площі окремих видів угідь в загальній кількості. Робиться акцент на зосередження значних обсягів земельних угідь у приватній власності, у зв’язку з чим загострюється питання щодо оцінювання земель з позиції можливого розпорядження ресурсами та ефективності їхнього використання. Обґрунтовано, що одними із вагомих причин неефективного використання та зміни цільового призначення землі є подрібненість земельних угідь, відсутність фінансових ресурсів та узгодженості дій дрібних землевласників

13 Зелінська Оксана Владиславівна Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies Потапова Надія, Зелінська Оксана, Волонтир Людмила немає Техніка. Енергетики. Транспорт АПК, № 4 англійська 2020 стаття 52
The article covers the methodological issues of mathematical and statistical evaluation of the information technology use. The necessity of using information technologies to ensure control system flexibility has been substantiated. The impact of the level of integration of implemented information technologies on the increase of production management efficiency through data processing models and use of a single information space has been determined. To achieve the appropriate characteristics of stochastic processes of information technology, it is proposed to use methodological approaches to modeling on the basis of mathematical and statistical evaluation with elements of correlation and regression analysis. We have established the features of regression model development on the basis of which the estimation of the modeled process is carried out in the forecasting period.

14 Зелінська Оксана Владиславівна Ways of improving the site of a touristic company for the successful development of green tourism business Zelinska O., Khomiakovska T немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. українська 2019 стаття 66
У роботі обґрунтовано необхідність створення веб-сайту для туристичних підприємств, які займаються розвитком зеленого туризму в Україні; наголошено на необхідності постійного вдосконалення сайтів таких підприємств. Вказано напрямки застосування веб-ресурсів для туристичної галузі та їх особливості для зеленого туризму. Висвітлені основні шляхи поліпшення роботи сайту туристичної фірми для успішного розвитку галузі зеленого туризму, зокрема: створення якісного та сучасного контенту, зрозуміла для користувача навігація та ін. Досліджено інструменти, що дозволяють вдосконалити роботу сайту для туристичних агенцій, а саме: пошукове просування, органічне просування, SEO або пошукова оптимізація, контекстна реклама, соціальне просування, аналіз сайтів конкурентів

15 Зелінська Оксана Владиславівна MATHEMATICAL METHODS AND MANAGEMENT MODELS OF PRODUCTION ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE Zelinska, O. Bratislava Slovak international scientific journal № 53 англійська 2021 стаття 52
The modern functioning of enterprises in the agricultural sector of the economy gives the right to assert that optimal management of an agricultural enterprise is a key factor in the development of any agricultural enterprise. During enterprise management it is expedient to apply optimization methods, which are a universal method of scientific knowledge and determination of factors of economic growth of agricultural enterprises, which are im-possible without the use of economic and mathematical models. It is the use of modern methods of optimizing the activities of enterprises in the agricultural sector of the economy is impossible without the use of economic and mathematical models

16 Зелінська Оксана Владиславівна АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Зелінська О.В. Warszawa POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 27 українська 2020 стаття 52
У статті розглянуто автоматизацію проектування комп’ютерних систем, що дозволяє підвищити продуктивність праці фахівців при існуючій суперечності між встановленим терміном реалізації технологічного управління і якістю матеріалів проекту з урахуванням характеру праці при змінах внутрішніх і зовнішніх умов. Метою автоматизації проектування є збереження раціонального функціонування при виконанні поставлених задач з високими показниками продуктивності і мінімальними витратами. Визначено завдання проектування та визначено стратегію автоматизації проектування комп’ютерних систем

17 Зелінська Оксана Владиславівна ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ОБ’ЄКТІВ РОЗРОБКИ Зелінська О.В. немає Техніка, енергетика, транспорт АПК, № 4 українська 2018 стаття 50
В даній роботі розглянуто завдання моделювання великих технічних систем (ВТС), які розв'язуються апаратом логіко-диференціальних рівнянь, альтернативних інформаційних мереж і пакетів динамічних операцій. Метою моделювання ВТС є створення математично узгоджених систем моделей, що забезпечують постановку і проведення великого математичного експерименту при розв’язанні завдань системного проектування ВТС визначеного класу. Дослідженню задач проектування складних систем присвячене значна кількість робіт у вітчизняній і закордонній літературі. Перераховані різновиди моделей складних систем розглядалися для опису законів функціонування окремих класів об'єктів.

18 Зелінська Оксана Владиславівна ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Зелінська О.В. немає TECHNICAL SCIENCES;№18 українська 2021 стаття 50
The purpose of the article is to study the problems of protection of economic and entrepreneurial information, identify areas, mechanisms to improve information protection. To achieve this goal it is necessary to solve the following separate tasks: to analyze the theoretical provisions of the basics of modeling for the purposes of information security; show the criteria and conditions for the use of functional models for information security systems.

19 Зелінська Оксана Владиславівна ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ФОРМУВАННІ ОПТИМАЛЬНОЇ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛОНТИР, Л.О. ЗЕЛІНСЬКА, О.В. ПОТАПОВА, Н.А. немає Актуальні питання науки і практики;№ 5 українська 2019 стаття 40
Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, що останнім часом ціни на сільськогосподарську продукцію, і зокрема рибу, м'ясо і особливо овочі в Україні демонструють значну нестабільність і варіативність, і спрогнозувати ціну на основі таких даних досить складно. Загальновідомо, що у ринкових умовах рівень ціни визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Разом з тим, в умовах сучасного аграрного ринку, недосконалого і недостатньо ефективного, на ціну сільськогосподарської продукції значно впливають внутрішньогосподарські фактори, які не дають змоги сільськогосподарським товаровиробникам формувати максимально можливі ціни реалізації на вироблену готову продукцію. Останнім часом на ринку овочевої продукції змінилася ситуація: різко скоротилися попит і пропозиція, переважаючими стали темпи зниження попиту, і зокрема за рахунок значного зростання цін.