Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679458

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Савченко Марина Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: економічна стійкість та економічна безпека соціально-економічних систем, сталий розвиток та управління конкурентоспроможністю національних соціально-економічних систем, міжнародні фінанси, фінансовий менеджмент міжнародних компаній
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9063-3551
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_EFYgNQAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: m_savchenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=114#search

Праці

Знайдено документів: 39
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Савченко Марина Василівна Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 227
У статті розкрито сутність криз та кризових явищ в розвитку соціально-економічної системи, охарактеризовано її види, причини та наслідки. Застосовано методи індукції та дедукції (для дослідження категорій «криза», «економічна криза»); методи аналізу, синтезу та порівняльного аналізу (для оцінки трактувань змісту поняття «криза»); метод системного аналізу та узагальнення (для дослідження причин та наслідків економічної кризи) тощо. В статті визначено, що в сучасній науково-економічній літературі існує велика кількість суперечливих поглядів щодо визначення змісту поняття «криза». Обґрунтовані три основні наукові напрямки визначення поняття «криза», «економічна криза»: криза виконує руйнівну функцію, що призводить до загрози життєздатності системи; криза руйнує, що призводить до подальшого розвитку і переходу до іншого якісно нового стану існування; криза є порушенням рівноваги. Визначено, що виділяють два різновиди економічної кризи: фінансова криза; енергетична криза

2 Савченко Марина Василівна Моделювання світової динаміки економічної циклічності Савченко М.В., Усик І. О., Шаульська Л.В немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка» українська 2018 стаття 174
У статті досліджені етапи зміни поглядів на економічні цикли. Визначені основні види макроекономічних циклів. Проведено оцінку рівня світової економічної динаміки з побудовою економетричної моделі світового ВВП

3 Савченко Марина Василівна Методичний підхід до оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка» українська 2019 стаття 188
У статті досліджені особливості оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Визначені виміри цілей, які переслідує підприємство сімейного бізнесу. Доповнена класифікація стійкості підприємства запропонованими класифікаційними ознаками, які притаманні підприємствам сімейного бізнесу. Визначена методика оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу.

4 Савченко Марина Василівна Управління ризиками на підприємствах сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 234
У статті розглянуто науково-практичні та методичні підходи до визначення оцінки стійкості та управління ризиками підприємств сімейного бізнесу на прикладі сімейних фермерських господарств вінницької області. Виділені індикатори оцінки стійкості підприємства сімейного бізнесу, запропоновано використовувати метод балів, що розраховується за матричним методом поетапно. Така оцінка допоможе оцінити запропоноване поняття сім’я-стійкість підприємства, що включає в себе: сімейну гармонію, сімейне багатство, зростання людського капіталу сім’ї, розвиток наступних поколінь, репутацію сім’ї в суспільстві. Особливо слід відзначити той факт, що будь-яке підприємство сімейного бізнесу, використовуючи запропоновану методику оцінювання стійкості, має можливість самостійно провести відповідні розрахунки і визначити місце підприємства на ринку товарів і послуг, зробити аналіз і висновки, спрямовані на поліпшення їх діяльності

5 Савченко Марина Василівна Економічний зміст конкурентоспроможного потенціалу підприємства Савченко М.В., Кичигін А.М немає Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». українська 2019 стаття 177
У статті досліджено концептуальні підходи до визначення категорії «конкурентоспроможний потенціал підприємства». На основі критичного аналізу надано власне визначення конкурентоспроможного потенціалу підприємства. На основі дослідження встановлено, що конкурентоспроможний потенціал підприємства слід розглядати як «ядро» загального економічного потенціалу підприємства з врахуванням його складових: науково-технічної, трудової, виробничо-технологічної, фінансової, інвестиційно-інноваційної, логістичної. Визначено, що спроможність системи генерувати суттєві результати діяльності, перетворюючи їх на конкурентні переваги вищого рівня, забезпечується через сукупність економічних ресурсів та акселераторів. Встановлено, що системними характеристиками конкурентоспроможного потенціалу підприємства є системність, синергійність, структурність, адаптивність, відкритість, пропорційність, динамічність, відтворюваність, протирічність, реальність, орієнтованість у час

6 Савченко Марина Василівна Розвиток категоріального базису «економічна стійкість» Савченко М. В. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 298
Розглянуто сутність категорії «стійкість», визначено можливості застосування цього терміна стосовно до соціально-економічної системи мікрорівня. Досліджено чотири основні підходи до розгляду категорії «економічна стійкість». Визначено основні властивості категорії «економічна стійкість»: динамічність, предметність, інтегральність, релевантність, системність, просторовість, сумісність, облік внутрішніх і зовнішніх умов функціонування. З метою систематизації та структурування проведено теоретичний аналіз досліджуваного поняття й визначено авторські підходи до визначення сутності економічної стійкості з виділенням концепцій вчених-економістів: економічна стійкість як фінансова стійкість, як стабільність діяльності й рівноважний стан соціально-економічної системи, як можливість або здатність і як підтримка оптимальних характеристик соціальноекономічної системи.

7 Савченко Марина Василівна Управління конкурентоспроможністю підприємства у контексті забезпечення економічної безпеки. Савченко М.В., Шкуренко О. В. немає Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля українська 2019 стаття 184
У статті обґрунтовано необхідність формування системи управління конкурентоспроможністю підприємства для забезпечення його економічної безпеки. Розроблено систему управління конкурентоспроможністю підприємства. Виконано розрахунок рівня конкурентоспроможності підприємства та сформовано модель конкурентоспроможності ПАТ «Укрпошта»

8 Савченко Марина Василівна Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело стабілізації фінансової системи України Савченко М. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 180
В статті досліджено вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову систему України. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових ресурсів, залучених від міжнародних фінансових організацій та МВФ для реалізації інвестиційних проектів України. Розглянуто позитивні і негативні сторони кредитування країни МВФ. В статті обґрунтовано, що зовнішні запозичення є одним із реальних інструментів пом’якшення фінансових проблем та пожвавлення фінансової кон’юнктури в країні. Визначені чинники, що можуть призвести до загострення фінансової кризи: неефективний механізм залучення та використання позик, дефіцит державного бюджету та платіжного баланс

9 Савченко Марина Василівна Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Проблеми економіки українська 2019 стаття 221
Мета статті полягає у визначенні тенденцій і перспектив розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. У результаті дослідження було встановлено, що ідентифікація і дослідження напрямів розвитку вітчизняного ринку аграрної продукції є важливим інструментом у системі заходів із підвищення конкурентоспроможності продукції сільського господарства, прогнозування розвитку галузі та її адаптації до глобальних трендів розвитку світового агроринку. На основі даних за період 2012–2016 рр. досліджено динаміку експорту й імпорту аграрної продукції України і визначено таке: скорочення експорту з одночасним скороченням експорту агропромислової продукції; основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції залишається ринок Азії. Встановлено, що у глобальній перспективі ринки аграрної продукції залишатимуться добре збалансованими завдяки позитивним трендам збереження високих експортних можливостей країн і порівняно стабільних світових цін.

10 Савченко Марина Василівна Сучасний стан криптовалюти на глобальній економічній арені та її перспективи розвитку в Україні та світ Савченко М. В., Короленко В. О., Порошина О. В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 175
У статті досліджуються новації в грошовій сфері, а саме поява нової, сучасної форми грошей – цифрової валюти. Визначено форми даної валюти, а саме електронні та віртуальні гроші. Проаналізовано динаміку розвитку найпершої та нині найдорожчої криптовалюти – Bitcoin. Зазначено загальний стан використання криптовалюти в світі. Також виділені переваги та недоліки використання цифрової валюти. Висвітлено топ-10 криптовалют в світі на 2019 рік, серед яких з найбільшою ринковою капіталізацією є Bitcoin, Ethereum, Ripple. Виявлено залежність від рівня економічного розвитку країни та ступеня впровадження криптовалюти. Вивчено світовий законодавчий досвід в питанні регулювання сфери обігу криптовалют і особливості оподаткування, можливість застосування його в українському законодавстві щодо легалізації криптовалюти і мінімізації ризиків в процесі використання. Перелічено компанії в Україні, в яких можна розраховуватись в Bitcoin.

11 Савченко Марина Василівна Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу Савченко, М.В. Солоненко, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 327
немає

12 Савченко Марина Василівна Методичний підхід до оцінки стікості підприємств сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає немає українська 2018 стаття 193
У статті досліджені особливості оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Визначені виміри цілей, які переслідує підприємство сімейного бізнесу. Доповнена класифікація стійкості підприємства запропонованими класифікаційними ознаками, які притаманні підприємствам сімейного бізнесу. Визначена методика оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу.

13 Савченко Марина Василівна Міжнародні економічні відносини Савченко М. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 207
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

14 Савченко Марина Василівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Савченко М. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 268
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

15 Савченко Марина Василівна ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ Савченко, М.В. Шкуренко, О.В. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 186
Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних положень з управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. У результаті дослідження було встановлено, що успіх функціонування та розвитку міжнародних суб’єктів господарювання залежить від фінансової стабільності та платоспроможності. Систематизовано основні риси фінансової стійкості підприємства, що дозволило визначити фінансову стабільність як здатність підприємства неухильно розвиватися в умовах ризикованого внутрішнього та зовнішнього середовища з метою максимізації фінансових результатів та розширеного відтворення. Встановлено взаємозв’язок фінансової стійкості міжнародних суб’єктів господарювання з такими категоріями, як фінансова безпека, гнучкість, стабільність, рівновага, платоспроможніст

16 Савченко Марина Василівна ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ МАРКЕТИНГУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ Савченко М. В. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 251
Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам застосування парадигмальних методів дослідження в охороні здоров’я. Методологічною базою стала теорія «дисциплінарної матриці» Т.С. Куна, відповідно до якої досліджені зміни парадигми маркетингу в сфері охорони здоров’я. Використовувалися методи: монографічного кабінетного дослідження; парадигмального дослідження. Основним результатом дослідження стало представлення структури маркетингової парадигми охорони здоров’я в контексті «дисциплінарної матриці» Т.С. Куна, в основу якої покладено чотири елементи: «символічні узагальнення», «метафізичні частини», «цінності» і «загальноприйняті зразки». Автором визначено традиційні та нові складові маркетингу в охороні здоров’я, пов’язані з сучасними технологіями і концепціями, для залучення клієнтів. Практична цінність проведеного дослідження полягає в розширенні інструментарію методологічного аналізу концепту маркетингу в охороні здоров’я

17 Савченко Марина Василівна Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 219
Мета статті полягає у дослідженні теоретичних, методичних і практичних аспектів аналізу й оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем, розробці інтегрального підходу щодо оцінки та визначенні на її основі рівня економічної безпеки експортоорієнтованого підприємства. У результаті дослідження було встановлено, що забезпечення ефективного функціонування соціально-економічної системи потребує розробки методичного підходу до оцінювання рівня її економічної безпеки. Проаналізовано методичны підходи щодо оцінки економічної безпеки соціальноекономічної системи з виявленням переваг і недоліків. Результатом аналізу чинних методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки соціальноекономічної системи стали висновки щодо необхідності розробки інтегрального підходу

18 Савченко Марина Василівна ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ Савченко, М. В. Хаджинов, І. В. немає немає українська 2019 стаття 231
В статті розглянуто основні стратегії діяльності транснаціональних корпорацій на сучасному етапі. Зроблено висновок про поєднання двох стратегій розвитку ТНК: з одного боку – бажання отримати доступ до стратегічних активів інших компанії̆та нових ринків, а з іншого боку – зосередження діяльності на профільних видах діяльності, з виокремленням неосновних напрямків в окремі компанії.

19 Савченко Марина Василівна УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Савченко М. Мельник С. Цимбалюк І. немає немає українська 2019 стаття 240
У статті проаналізовано різноманітні теоретичні підходи щодо визначення фінансової стійкості підприємства. Визначено взаємозвязок категоріїї фінансова стійкість з іншими категоріями, такими як: фінансова безпека, гнучкість, стійкість, рівновага, платоспроможність. На основі компаративного аналізу літературних джерел визначено суттєві ознаки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Сформовано концептуальні засади управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства. Авторами визначена та обгрунтована послідовність етапів розробки механізму управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю підприємства. Використовуючи метод структуризації сформовано «дерево цілей» управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю підприємства

20 Савченко Марина Василівна ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ Савченко М.В., Шкуренко О. В немає немає українська 2019 стаття 271
Прагнення підприємств до збільшення економічного потенціалу та забезпечення конкурентних переваг на міжнародних ринках спонукає до пошуку нових форм інтеграції й корпоративного управління капіталом. Процедури злиття та поглинання розглядаються як ефективна форма збереження конкурентних позицій в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Виявлені тенденції розвитку ринку злиття і поглинання в Україні свідчать про велику кількість проблем його функціонування: нестабільна політична ситуація на Сході країни; недосконалість судової та податкової системи; низька інвестиційна привабливість України; недосконалість законодавчої бази.

21 Савченко Марина Василівна Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model Savchenko, Maryna Shaulska, Larysa Shkurenko, Olga Sarkisyan, Larysa немає SHS Web of Conferences 67 англійська 2019 стаття 213
The article examines the methodological approaches to the assessment of the labour potential of the socio-economic system. On the basis of the research, it has been established that the proposed algorithm for assessing the labour potential of the socio-economic system at the micro level. The approbation of the methodology for assessing the labour potential of the socio-economic system was carried out on the basis of the performance of an industrial enterprise. To improve the methodology for assessing the labour potential of socio-economic systems, the use of an organizational and methodological model for assessing the labour potential of the system has been proposed. The use of the organizational and methodological model is carried out in several stages: the construction of the Ishikawa diagram, the rating score, the construction of the Pareto diagram and the conduct of the ABC analysis

22 Савченко Марина Василівна STRATEGY OF DEVELOPMENT OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION Shkurenko, Olga Savchenko, Maryna немає SHS Web of Conferences 67 англійська 2019 стаття 199
The article defines the role and place of logistics infrastructure in the development of the country's economy. The division of the transport and logistics centers of the European Union into five groups is substantiated: the main general, the main parts of European importance, secondary regional significance, auxiliary national and auxiliary regional centers. The problems of formation and development of logistic infrastructure of Ukraine are investigated. The state of development of logistic infrastructure of European countries and Ukraine is investigated, and their competitive advantages are determined. A comparative analysis of the transport infrastructure of Ukraine and Poland is carried out. The authors define the principles of forming logistics centers: security, competitiveness, openness, interaction and organizational management, implementation of which will enable the formation of an effective logistic infrastructure of Ukraine and, as a result, will increase its competitivenes

23 Савченко Марина Василівна Підвищення міжнародної конкурентоспроможності Вінницької області в умовах євроінтеграції Савченко М.В., Витяганець І. М. немає Економічний вісник Донбасу українська 2020 стаття 197
У результаті дослідження встановлено, що сучасні економічні процеси такі, як глобалізація, регіоналізація, формування «нової економіки», значно розширюють коло учасників конкурентних відносин та обумовлюють підвищення ролі регіонів окремих держав в системі світового господарства, перетворюючи окремі території на стратегічних гравців світового ринку. На основі аналізу показників соціально-економічного стану Вінницького регіону виокремлено детермінанти його міжнародної конкурентоспроможності. Проаналізовано методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності регіонів, що дозволило розробити алгоритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіону

24 Савченко Марина Василівна Детермінанти цифровізації сфери міжнародних валютно-фінансових відносин Савченко М.В., Ковальова О.І., Козачишина А. С. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 127
У статі досліджено та обґрунтовано багатогранність категорій «цифровізація». Таким чином розкрито зміст цифрової економіки та цифрової валюти. Визначено вплив цифровізації на сферу міжнародних фінансів, виділено основні напрямки впливу цифровізації на міжнародні валютно-фінансові відносини. Аргументовано, що цифрова економіка змінює підходи до проведення міжнародних фінансових операцій: описано принципи створення та впровадження нових видів валют (криптовалют) та можливостей їх використання, розкрито особливості криптовалют, їх переваги та недоліки.

25 Савченко Марина Василівна Системний підхід до інтегральної оцінки ефективності управління персоналом підприємства Савченко М. В., Пилипенко А. О. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 110
У статті обґрунтовано, що для ефективного управління персоналом необхідна цілісна, інтегральна його оцінка, яка поєднує теоретичні висновки з практичною стороною. Дослідивши методики оцінки персоналу, виділено індикатори, які було згруповано у такі блоки: відбір персоналу; кваліфікація персоналу; ефективність роботи персоналу; мотивація персоналу; створення умов праці; інформаційне забезпечення та розвиток і навчання персоналу. На основі методу аналізу ієрархій Т. Сааті здійснено зважування груп показників

26 Савченко Марина Василівна Концептуальні основи управління інвестиційною діяльністю електроенергетичного підприємства Савченко М. В., Слободян Р. О. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 121
У статті визначено особливості підприємств електроенергетики як учасників інвестиційного процесу, що враховані при розробці концептуальних положень управління процесом інвестування підприємства електроенергетики. Досліджено зміст дефініції «управління інвестиційною діяльністю підприємства». Визначено етапи управління інвестиційною діяльності підприємства, серед яких: аналіз інвестиційного клімату країни; інвестиційна діагностика; визначення обсягу інвестиційних ресурсів; розробку, вибір і реалізацію заходів з досягнення певного стану інвестиційної привабливості; інтенсифікація припливу інвестицій в об'єкти інвестування; зміна стану підприємства за рахунок ефекту від інвестування

27 Савченко Марина Василівна Організаційна культура в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів міжнародного бізнесу Савченко М. В., Шкуренко О. В. немає Управління економікою: теорія та практика: зб. наук.пр. українська 2020 стаття 123
Визначено передумови формування організаційної культури в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Обгрунтовано вплив організаційної культури на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу. Показано відмінності між організаційною культурою, культурою організації та корпоративною культурою. Виокремлено підходи до трактування дефініції «організаційна культура», а також найбільш властиві її риси

28 Савченко Марина Василівна Фінансові центри нових індустріальних країн у фінансовій архітектурі світу Савченко М. В., Цибрій Л. О. немає Галицький економічний вісник українська 2021 стаття 199
У статті обґрунтовано основні параметри сучасного стану Гонконгського фінансового центру, визначено проблеми його функціонування, а також запропоновано комплекс заходів для покращення конкурентоспроможності. Гонконг має сприятливе макроекономічне та інстуційне середовище, кваліфіковані кадри, є 5 за конкурентоспроможністю міжнародним фінансовим центром у світі. Проте має низький ступінь міжнародного елементу на внутрішньому фондовому ринку , також є ризик втрати статусу «міжнародного фінансового центру», інші регіональні економіки, які мають більший доступ до міжнародних інвестиційних можливостей на фондовому ринку, такі як Сінгапур, можуть бути загрозою

29 Савченко Марина Василівна Стратегія розвитку потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу Савченко М.В., Боєнко О.Ю. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 117
У статті досліджено сутність понять «стратегія» та «стратегія розвитку», визначено їх спільні характеристики. Обґрунтовано, що стратегія розвитку може бути як складовою загальної стратегії, так і окремим напрямом роботи організації. Запропоновано здійснювати розвиток закладу вищої освіти за елементами його потенціалу, до якого відносяться: фінансово-економічний, кадровий, науковий, маркетинговий, виховний та соціальний. Обґрунтовано необхідність формування стратегії для реалізації заходів із розвитку потенціалу закладу вищої освіти

30 Савченко Марина Василівна Формування механізму антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу Савченко М.В., Шкуренко О.В. немає Економічний аналіз українська 2020 стаття 119
Метою статті є розвиток теоретико-методологічних положень щодо удосконалення змістовних характеристик механізму антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу

31 Савченко Марина Василівна ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Савченко М. В., Луштей К., Пльонсак А. немає Галицький економічний вісник українська 2021 стаття 108
Обґрунтовано основні параметри сучасного стану ринку цінних паперів України, визначено проблеми його функціонування, а також запропоновано комплекс заходів для ефективної реалізації прагнення України до інтеграції національного фондового ринку у країни Європейського Союзу. Порівняно з фондовими ринками країн ЄС вітчизняний ринок цінних паперів є нерозвиненим, зарегульованим і неліквідним, тому є потреба в його розвитку та імплементації європейських законодавчих ініціатив. Наведено основні закони у сфері правового регулювання ринку цінних паперів України та ЄС. Дослідження містить результати вивчення сучасного досвіду провідних європейських країн щодо показників капіталізації найбільших фондових бірж Європи. Наведено класифікацію 5-ти найбільших фондових Європейських бірж та проаналізовано вплив вірусу COVID-19 на їх діяльність

32 Савченко Марина Василівна Демократизація банківської системи в умовах розвитку цифрових технологій Савченко М.В., Неголюк Ю. немає Галицький економічний вісник українська 2021 стаття 177
У статті обґрунтовано важливість трансформації банківської системи, як стратегічного об’єкту розвитку держави в умовах цифровізації. Проаналізовано вплив цифрових технологій на фінансову сферу та наведено фактори, які стимулювали її зміну. Досліджено основні понятійні інститути даної тематики, окреслено мету та цілі роботи. Поставлено основні завдання та обґрунтовано їх вивчення, а також досконале дослідження. Проаналізовано роботи попередніх науковців, як вітчизняних так й іноземних, у даній тематиці, оцінено їх вклад та висновки, зазначено причини актуальності проведення подальшого дослідження та аналізу вибраної теми. Розглянуто напрями трансформації організації банківської діяльності в світі та Україні. Продемонстровано ключові позиції України у впровадженні сучасних технологій та підтримці нових галузей в банківській сфері

33 Савченко Марина Василівна Методичний інструментарій аналізу й оцінки фінансового потенціалу підприємств паливно-енергетичного комплексу Савченко М.В., Філіпчук О. С. немає Бізнес Інформ українська 2021 стаття 152
Мета статті полягає в обґрунтуванні та апробації методичного інструментарію аналізу й оцінки фінансового потенціалу підприємства паливно-енергетичного комплексу, що передбачає діагностику наявних і виявлення можливих фінансових ресурсів, а також визначення типу фінансового потенціалу. У результаті дослідження було встановлено, що забезпечення ефективного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу потребує розробки методичного підходу до оцінювання рівня їхнього фінансового потенціалу. У статті проведено систематизацію методичних підходів до визначення системи параметрів щодо оцінки фінансового потенціалу підприємства. Аналіз чинних методичних підходів допоміг зробити власні висновки та наголосити на недоліках використання різних методів оцінки фінансового потенціалу

34 Савченко Марина Василівна Удосконалення комплексної діагностики підприємств агропромислового сектору на основі інтегрального підходу Савченко М.В., Шутак І.А. немає Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». українська 2021 стаття 115
Одним із дієвих інструментів забезпечення прийняття управлінських рішень є комплексна діагностика результатів діяльності підприємства. Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених питанням діагностики та оцінки діяльності підприємства, a також на широке висвітлення зазначених питань у навчальній фаховій літературі, питання методики й організації комплексної діагностики результатів діяльності підприємства на основі інтегрального підходу, потребують подальших досліджень з огляду на їх актуальність та складність проведення

35 Савченко Марина Василівна Тенденції трансформаційних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України Савченко М.В., Шутак І. А. немає Економічний вісник українська 2021 стаття 154
Авторами в статті проаналізовано сучасний стан аграрного сектору еко- номіки України. Досліджено стан та тенденції функціонування і передумови розвитку під- приємств аграрного сектору економіки за 2014–2020 рр. Проведено аналіз обсягів ВВП сіль- ського, лісового та рибного господарства, експорту та імпорту аграрної продукції, суми бюд- жетних видатків на розвиток та підтримку аграрного сектору економіки, зайнятого населення в агробізнесі. Визначено місце та роль аграрного сектору економіки у створенні ВВП, за- гальному експорті країни. Продемонстровано основні тенденції державної підтримки під- приємств аграрного сектору. Новизна. Надано характеристику основним проблемам аграрного сектору, визначено його місце в економіці країни, що обумовлює його вплив на підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто позитивні та негативні чинники впливу держави та сучасних умов економічного стану на аграрний сектор економіки України

36 Савченко Марина Василівна Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations Savchenko М., Varlamova М., Shkurat М., Melnyk L., Bondar V. немає Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Developmen. Vol. 42 No. 4 англійська 2020 стаття 141
The article is devoted to the problem of development of integration links between countries in the global space on the basis of the formation of trade and economic agreements. The role of regional integration processes in the world economy was described. The author’s understanding of regional integration groupings is given. The evolution of international trade agreements has been determined. The leading regional integration groups in the system of global trade and economic relations reviewed. Indicators of the effectiveness of their trade and economic ties have been calculated. The stages of development of trade agreements in the world have been highlighted. On the basis of the cluster analysis, integration groups are divided into 4 groups, each of which has certain features of development. Integration groups have been found to evolve unevenly, with one cluster currently leading all the way but with a slight decline in their growth dynamics

37 Савченко Марина Василівна Детермінанти розвитку ринку криптовалют в Україні та світі Савченко М. В., Горкун К. В., Пшеничний В. О. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 190
У статті проаналізовано детермінанти розвитку ринку криптовалют в Україні та світі. Досліджено головні шляхи та системи цифрової емісії криптоактивів. Визначено топ-10 криптовалют на конкретний момент часу із їх ціною, капіталізацією та змінами у вартості за останні добу та тиждень. У статті розрахована середня віддача інвестицій за 2019-2020 роки. Було здійснено порівняння традиційних активів для інвестування, а саме золото та нафта, із криптовалютою біткоїн. Зроблено розрахунок ефективності інвестиційних активів за допомогою формули Шарпа

38 Савченко Марина Василівна Методичні рекомендації з виробничої практичної підготовки Савченко, М. В. Кістерський, Л. Л. Орєхова, Т. В. та ін. Вінниця немає українська 2023 метод. рек. 27
Методичні рекомендації містять мету і завдання практичної підготовки; питання організації і процедури проходження практичної підготовки; розподіл функціональних обов’язків; календарний графік про-ходження практичної підготовки; порядок складання звіту з практичної підготовки та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практичної підготовки

39 Савченко Марина Василівна Міжнародний бізнес: Орєхова Т..В., Савченко М. В., Хаджинов Ы. В. та ын. Вінниця немає українська 2023 навч. посіб. 1
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, ос-новні форми та напрями розвитку міжнародного бізнесу. Навчальний посібник спря-мований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародний бізнес». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розра-хунково-ситуаційні завдання до розв’язання.