Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
302
Всього праць
3353
Завантажень
5
Зап. на цитування
117685
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 817
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 486
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 552
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 355
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 143
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 158
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 186
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 71
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Зарішняк Інна Миколаївна Соціологія та психологія Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 50
Навчальний посібник призначен для студентів, які вивчають курс "Соціологія та психологія", що передбачає уміння пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство та родину в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;володіння основними соціологічними та психологічними термінами й їх використання під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах

2 Зарішняк Інна Миколаївна ПРОВІДНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Зарішняк, І.М. Вінниця Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : матеріали конференції українська 2020 стаття 46
немає

3 Зарішняк Інна Миколаївна Методичні аспекти викладання гуманітарних дисциплін в економічних ЗВО Зарішняк, І.М. Переяслав-Хмельницький Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти : матеріали конференції українська 2018 стаття 45
немає

4 Зарішняк Інна Миколаївна Інформальна освіта як форма професійного розвитку викладачів Зарішняк, І.М. Вінниця Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій українська 2019 стаття 47
немає

5 Зарішняк Інна Миколаївна Комунікативні аспекти взаємодії між тьютором та студентом Зарішняк, І.М. Вінниця Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів : матеріали конференції українська 2019 стаття 49
немає

6 Зарішняк Інна Миколаївна СКЛАДОВІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА Зарішняк, І.М. Вінниця ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : матеріали конференції українська 2019 стаття 45
немає

7 Зарішняк Інна Миколаївна Методичні вказівки для виконання семінарсько-практичних занять із соціології та психологі Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 50
немає

8 Зарішняк Інна Миколаївна ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ У СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Зарішняк, І.М. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Збірник наукових праць українська 2019 стаття 54
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса

9 Зарішняк Інна Миколаївна Методичні вказівки для виконання семінарсько-практичних занять із педагогіки Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 50
Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми з дисципліни. Навчальне видання призначене для студентів вищих закладів освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 032 «Історія та археологія». Методичні вказівки створено з метою покращення умов аудиторної та самостійної роботи студентів. Вони містять плани занять із зазначенням теми, обсягу аудиторних годин та переліку питань, що підлягають розгляду. Практичний блок містить різнорівневі завдання – обов’язкові та творчі. Для поглибленого вивчення теми вказується список літератури, тексти ситуацій для аналізу й умови завдань, які розглядаються на занятті. У додатках вміщено приклади розв’язання завдань для самостійної роботи

10 Зарішняк Інна Миколаївна ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Зарішняк, І.М. Вінниця СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 53
У статті висвітлено проблему формування безперервного професійного самовдосконалення майбутнього педагога. У роботі показано результати аналізу теоретичних підходів щодо безперервного професійного самовдосконалення особистості. Теоретичною основою дослідження автор обирає акмеологічний підхід, оскільки особистість за цим підходом зорієнтована на найвищі досягнення у професійному самовдосконаленні, а ядром в цьому процесі є ідея «самості». Автор розмежовує поняття «саморозвиток» та «самовдосконалення» особистості. Саморозвиток особистості розглядається як самотворче видове поняття, що входить до складу родового поняття «розвиток» і має в собі класове поняття «самовдосконалення». Представлена структура професійного самовдосконалення складається з цільового, змістового, інструментального, практичного і корекційного компонентів.

11 Зарішняк Інна Миколаївна ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ Бацилєва, О. В. Астахов, В. М. Мартинец, Л. А. Васюк, К. М. Зарішняк, І. М. Кушнір, Ю. В. Оверчук, В. А. Пузь, І. В. Вінниця Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю українська 2019 стаття 70
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса. У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров'я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації

12 Зарішняк Інна Миколаївна Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2020 стаття 46
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса

13 Зарішняк Інна Миколаївна Psycho-Pedagogical Prevention of Aggressive Behaviours in Athletes Liashch O., Boichenko A., Matsuk L., Gomonyuk E., Tarasenko N., Demchenko I., DvitrukV., Denysjvets I., Zarishniak I., Hrechanovska O.,Terentieva N немає BRAIN. BROAD RESEARCH IN ARTIFICAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE англійська 2020 стаття 52
немає

14 Зарішняк Інна Миколаївна Тьюторство як педагогічне явище Зарішняк, І.М. немає Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького українська 2019 стаття 51
Стаття присвячена аналізу тьюторства як педагогічного явища у закладах вищої освіти України. На основі контент-аналізу розкрито сутність понять «тьюторство», «тьюторіал», «тьюторське заняття», «тьютор». З’ясовано, що в українській версії поняття «тьюторство» вживається у таких значеннях як: а) культура викладання та навчання; б) технологія педагогічного супроводу; в) педагогічна спеціальність; г) форма індивідуально-групової роботи викладача; д) наставництво у закладах освіти

15 Зарішняк Інна Миколаївна Організація самостійної роботи студентів під час використання методу ситуаційних вправ (Case Study) Зарішняк, І.М. немає Інноваційна педагогіка українська 2019 стаття 62
Стаття присвячена аналізу кейс-метода як інструмента організації самостійної роботи студентів. На основі узагальнення наукових джерел та практичного досвіду теоретично обґрунтовано необхідність планування, методичного забезпечення самостійної роботи студентів під час проведення заняття з використанням case study. Уточнено поняття «організація самостійної роботи студентів». З’ясовано, що організація самостійної роботи студентів – це порядок побудови та здійснення активної навчально-пізнавальної діяльності студентів (позааудиторної й аудиторної) з оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої участі викладача, що забезпечує найкращий результат з мінімальними затратами ресурсів.

16 Зарішняк Інна Миколаївна The role of elective courses professional in students development: foreign experience Zarishniak Inna, Movchan Larysa немає Порівняльна професійна педагогіка англійська 2017 стаття 62
The article considers the role of elective courses in professional development of students of economics. Modern European education is developing on the principles of democratization and humanization, where democratization implies the involvement of all agents/participants of the education process into forming its content and solving numerous related problems. Moreover, in order to be competitive in global labour market, modern specialists must develop such features as mobility, cultural, language and religious empathy, professionalism, commitment to the human virtues, etc.

17 Зарішняк Інна Миколаївна Особливості самовдосконалення особистості студента-економіста Зарішняк, І.М. немає Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр українська 2016 стаття 59
Стаття присвячена вивченню особливостей самовдосконалення особистості студентів-економістів. Розкрито структурні компоненти теоретичної моделі самовдосконалення особистості студента-економіста. Представлено схематичне бачення розробленої моделі. Описано та проаналізовано макро-,мезо- і мікросередовище самовдосконалення особистості студента-економіста

18 Зарішняк Інна Миколаївна Теоретична модель самовдосконалення особистості студента-економіста Зарішняк, І.М. немає Наукові записки. Сер. Педагогічні науки українська 2016 стаття 45
У статті розкрито структурні компоненти теоретичної моделі самовдосконалення особистості студента-економіста. Представлено схематичне бачення розробленої моделі. Особлива увага приділяється механізмам процесу самовдосконалення особистості. Описані та проаналізовані макро-, мезо- і мікросередовище самовдосконалення особистості студента-економіста. Здійснено теоретичний аналіз основних напрямів самовдосконалення особистості студента-економіста

19 Зарішняк Інна Миколаївна Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів Зарішняк І. М., Мовчан Л. Г. немає Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки українська 2015 стаття 49
У статті розглядаються основні аспекти та педагогічні умови формування і розвитку навичок іншомовного письма студентів у процесі проведення науково-дослідної роботи з гуманітарних і фундаментальних дисциплін. Узагальнено поняття "іншомовна професійна компетентність" та " білінгвальна наукова грамотність".

20 Зарішняк Інна Миколаївна Аналіз підходів щодо визначення поняття «самовдосконалення особистості» Зарішняк, І.М. немає Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди українська 2015 стаття 57
У статті проаналізовано діяльнісний, суб’єктний, акмеологічний і компетентнісний підходи щодо визначення поняття «самовдосконалення». Уточнено поняття «самовдосконалення особистості», визначено передумови самовдосконаленням особистості, проаналізовано місце самовдосконалення серед близьких за змістом понять

21 Зарішняк Інна Миколаївна Самовдосконалення особистості як проблема Зарішняк І. М. Мовчан Л. Г. немає Гуманітарний вісник. Сер. Психологія українська 2015 стаття 60
У статті розглядається проблема самовдосконалення особистості. Особлива увага риділяється філософському аналізу різноманітності підходів щодо визначення сутності, значення та механізмів реалізації процесу самовдосконалення особистості. Проаналізовано теоретичні засади дослідження самовдосконалення, сформульованих у межах філософської науки. Здійснено психологічний аналіз проблеми самовдосконалення особистості

22 Зарішняк Інна Миколаївна Роль та місце тьюторського заняття в системі навчальних занять у ВНЗ України Зарішняк, І.М. Вінниця Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 49
Визначено місце одного з різновидів форм організації навчання – тьюторського заняття як групового в системі навчальних занять у ВНЗ України

23 Зарішняк Інна Миколаївна Кейс-метод як інструмент організації самостійної роботи студентів Зарішняк, І.М. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса., українська 2019 стаття 55
Самостійна робота – головний резерв підвищення ефективності підготовки фахівців, тому в процесі навчання слід цілеспрямовано залучати студентів до здобуття знань, виробляти у них здатність і потребу діяти самостійно. Для організації самостійної роботи студентів доречно використати кейс-метод (case-study

24 Зарішняк Інна Миколаївна Інформальна освіта викладачів як педагогічна проблема Зарішняк, І.М. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2020 стаття 38
Висвітлено основні підходи дослідників щодо проблеми інформальної освіти педагогічних кадрів. Уточнено поняття «інформальна освіта викладачів» та з’ясовано основні її складові

25 Зарішняк Інна Миколаївна Практичні аспекти самовдосконалення особистості студента-економіста Зарішняк, І.М. Одеса Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції українська 2015 стаття 64
Стаття присвячена вивченню особливостей самовдосконалення особистості студентів-економістів. Особлива увага приділяється аналізу розуміння студентами проблеми самовдосконалення особистості та виявленню факторів, що активізують досліджуваний процес. Здійснено порівняльний аналіз особливостей самовдосконалення студентів-економістів молодших і старших курсів

26 Зарішняк Інна Миколаївна Проблеми адаптації студентів-першокурсників Зарішняк, І.М. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2020 стаття 40
Вивчено труднощі адаптації студентів після вступу на перший курс, які пов’язані з труднощами колективного характеру, спілкуванням і відсутністю підтримки науково-педагогічних працівників

27 Зарішняк Інна Миколаївна Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів під час вивчення хімії Гембарук В. В., Зарішняк І. М. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2020 стаття 46
Теоретичне обґрунтування педагогічних умов організації самостійної роботи студентів під час вивчення хімії. З’ясовано, що результативність самостійної роботи студентів залежить, насамперед, від самого студента (найбільше заважають брак працелюбності, волі, наполегливості, загальної підготовленості, здібностей, відсутність уміння самостійно працювати тощо) і від викладача (уміння планувати, допомагати й контролювати за результатами самостійної роботи студентів

28 Зарішняк Інна Миколаївна Інформальна освіта викладачів як педагогічна проблема Зарішняк, І.М. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2020 стаття 43
Висвітлено підходи щодо дослідження проблеми інформальної освіти педагогічних кадрів. Уточнено поняття «інформальна освіта викладачів». Проаналізовано принципи інформальної освіти викладачів. З’ясовано, що основними її складовими є самонавчання, навчання через ЗМІ, навчання на робочому місці через життєвий досвід, навчання через спілкування і через культурні видовища та дозвіллєву діяльність

29 Мартинець Лілія Асхатівна СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Мартинець, Л. А. Винница немає українська 2015 учеб.-метод. пособие 52
Безопасность деятельности – это область научно-практической деятельности, направленная на изучение общих закономерностей возникновения опасностей, их свойств, последствий их влияния на организм человека, основ защиты здоровья и жизни человека, а также среды его проживания от опасностей; на разработку и реализацию соответствующих мероприятий средств по созданию и поддержке здоровых и безопасных условий жизни и деятельности человека

30 Мартинець Лілія Асхатівна Сучасні моделі освіти Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2015 навч.-метод. посіб. 47
У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, які розкривають теоретині основи теорії моделювання, зміст популярних сучасних моделей освіти, інноваційних освітніх систем в Україн

31 Мартинець Лілія Асхатівна Менеджмент организаций Мартинець, Л. А. Винница немає українська 2015 учеб.-метод. пособие 48
В учебно-методическом пособии содержатся материалы, которые раскрывают теоретические основы менеджмента, сущность стратегического управления, систему управления развитием учебного заведения. Материалы помогут осознать систему управления инновационными процессами в учебном заведении как условие его развития, научат разрабатывать программы развития учебного заведения.

32 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2016 метод. посіб. 49
Досліджуються теоретичні та методологічні основи формування ділових якостей особистості в сучасній загальноосвітній школі. Обґрунтовано технологію управління процесом формування ділових якостей учнів старшої школи

33 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ УЧИТЕЛІВ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2016 навч.-метод. посіб. 43
Досліджуються теоретичні та методологічні основи управління професійним розвитком учителів загальноосвітнього навчального закладу. Обґрунтовано технологію управління професійним розвитком учителів школи. Навчально-методичний посібник призначений для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх заступників, психологів, педагогів

34 Мартинець Лілія Асхатівна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Мартинець, Л. А. та ін. Вінниця немає українська 2018 збірник 53
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Всиля Стуса

35 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 50
У посібнику розглядаються загальні основи управління, управління розвитком навчального закладу з позиції програмно-цільового підходу, вимоги до керівництва педагогічним колективом. Навчальний посібник призначений для керівників навчальних закладів, їхніх заступників, працівників вищої та післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, магістрантів, аспірантів, а також для всіх, хто займається питаннями самоосвіти.

36 Мартинець Лілія Асхатівна ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2019 конспект лекцій 50
Опорний конспект лекцій містить матеріали, які розкривають теоретичний доробок педагогіки вищої школи з підходами до організації та здійснення освітнього процесу у закладі вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації

37 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2017 монографія 47
Досліджуються теоретичні та методологічні основи управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі. Обґрунтовано модель управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Монографія призначена для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників, психологів, педагогів, працівників вищої та післядипломної педагогічної освіти, магістрантів, аспірантів, а також для всіх, хто займається питаннями самоосвіти

38 Мартинець Лілія Асхатівна Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами Мартинець, Л. А. та ін. Вінниця немає українська 2020 зб. наук. пр. 54
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса

39 Мартинець Лілія Асхатівна ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2018 стаття 54
Стаття присвячена розкриттю змістової характеристики освітнього середовища професійного розвитку вчителя в закладі загальної середньої освіти як цілеспрямовано організованої, керованої, відкритої соціальнопедагогічної системи, що забезпечує умови для розвитку особистості вчителя як фахівця, реалізацію його творчого потенціалу, удосконалення фахових компетентностей. Визначено, що освітнє середовище професійного розвитку вчителів у закладах загальної середньої освіти має структуру, яка передбачає наявність управлінського, ресурсного, методичного та результативного компонентів.

40 Мартинець Лілія Асхатівна Модель управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2017 стаття 56
Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню та розробленню моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Визначено, що цей процес є складною ієрархічною системою, в межах якої реалізується певна множина динамічних процесів. Тому для його відтворення доцільно застосовувати моделювання. Здійснено теоретичний аналіз, який дав змогу виявити структурні компоненти моделі (стратегічна спрямованість, системність управління, організація діяльності, якість діяльності), а також відобразити суттєві зв’язки між ними

41 Мартинець Лілія Асхатівна ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ Мартинець, Л. А. немає PROFESSIONAL EDUCATION: methodology, theory and technologies українська 2017 стаття 45
Стаття присвячена розкриттю інноваційних технологій у професійному розвитку вчителів загальноосвітнього навчального закладу. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, що висвітлює окремі аспекти проблеми. Зазначено, що розвиток освіти має базуватися на використанні нових прогресивних концепцій, впровадженні в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій та науково-методичних досягнень. Визначено, що інноваційними напрямками професійного зростання педагогічних працівників є різні форми, а саме: конкурси професійної майстерності; авторські програми, націлені на професійний розвиток вчителів; інтернет-проекти і фестивалі відкритих уроків; зустрічі з діячами освіти та ідеологами освітніх програм; семінари з методистами провідних видавництв, авторами підручників і навчальних посібників; майстер-класи; дисемінації педагогічного досвіду через публікації в педагогічних журналах і в мережі Інтернет.

42 Мартинець Лілія Асхатівна ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2017 стаття 48
Статья посвящена раскрытию параметров, факторов и критериев управления образовательной средой профессионального развития учителей в современных общеобразовательных учебных заведениях. Указано, что эффективность управленческой деятельности определяется через оценку таких параметров: организационно-управленческий, кадровый, образовательно-технологический и результативный. В статье обоснована факторно-критериальная модель эффективности управления образовательной средой профессионального развития учителей

43 Мартинець Лілія Асхатівна ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистост українська 2017 стаття 48
В статье рассмотрено одно из организационно-педагогических условий управления образовательной средой профессионального развития учителей, в частности, привлечение педагогов к профессиональному развитию в неформальном и информальном образовании. Подчеркнуто, что профессиональное развитие педагогов является непрерывным процессом, который не считается завершенным после его участия в работе курсов повышения квалификации или методического мероприятия. Профессиональное развитие учителя становится возможным лишь при условии преемственности в реализации цели во время курсов повышения квалификации, методической работы на уровне района (города), учебного заведения и самообразования педагога.

44 Мартинець Лілія Асхатівна ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2017 стаття 60
Рассмотрены отечественная и зарубежная практика по профессиональному развитию учителей. Охарактеризовано профессиональное развитие учителя в общеобразовательных школах Украины. Проведен анализ педагогических идей по этому вопросу. Подчеркнуто, что вопросы профессионального развития учителей в разных странах имеет свои особенности. Анализ зарубежного опыта показал, что образовательные учреждения и организации вносят существенный вклад в профессиональное развитие и саморазвитие личности учителя, поэтому зарубежный опыт будет полезен и актуален для Украины, ведь от уровня его профессионализма, способности к профессиональному развитию напрямую зависят результаты социально-экономического и духовного развития общества.

45 Мартинець Лілія Асхатівна ЗНАЧУЩІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ УЧИТЕЛІВ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2017 стаття 47
В статье освещены значимость и место учебной дисциплины «Управление профессиональным развитием учителей» в процессе подготовки руководящих педагогических работников. Охарактеризованы особенности ее преподавания в высших учебных заведениях. Подана рабочая программа дисциплины. Рассмотрены цели и задачи курса. Описаны содержание, формы, методы и средства обучения дисциплины

46 Мартинець Лілія Асхатівна Організаційно-педагогічні умови впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів Мартинець, Л. А. немає Педагогічні науки: реалії та перспективи українська 2017 стаття 51
У статті розглядаються наукові підходи до визначення організаційно-педагогічних умов вровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів загальноосвітнього навчального закладу, подано модель організаційно-педагогічних умов впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку педагогів

47 Мартинець Лілія Асхатівна ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистост українська 2018 стаття 42
Стаття присвячена розкриттю змістової характеристики освітнього середовища професійного розвитку вчителя в закладі загальної середньої освіти як цілеспрямовано організованої, керованої, відкритої соціальнопедагогічної системи, що забезпечує умови для розвитку особистості вчителя як фахівця, реалізацію його творчого потенціалу, удосконалення фахових компетентностей. Визначено, що освітнє середовище професійного розвитку вчителів у закладах загальної середньої освіти має структуру, яка передбачає наявність управлінського, ресурсного, методичного та результативного компонентів

48 Мартинець Лілія Асхатівна Загальна характеристика освітнього законодавства щодо неперервності професійного розвитку вчителя Мартинець, Л. А. немає ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ українська 2018 стаття 42
Розкрита загальна характеристика освітнього законодавства щодо неперервності професійного розвитку вчителя. Визначена сутність поняття "неперервність професійного розвитку вчителя". Підкреслено, що системотвірним чинником неперервної освіти є суспільна потреба в постійному розвитку особистості кожної людини

49 Мартинець Лілія Асхатівна Параметри, фактори і кри-терії оцінювання керівника-ми шкіл професійного роз-витку вчителів Мартинець, Л. А. та ін. немає International Journal of Recent Technology and Engineering англійська 2019 стаття 71
Abstract— The article considers parameters, factors and criteria of evaluation of professional development of teachers by heads of school. It was determined that evaluation of professional development of a teacher of the general educational institutions is implemented according to the following parameters: the readiness of a teacher of the general education institution for pedagogical activity, the content of the activity of the teacher of the general education institution, and the result of educational work of the teacher of the general educational institution. It was highlighted that the parameter

50 Прігунов Олексій Володимирович Концептуальна схема системи управління якістю освітнього процесу ЗВО Прігунов О. В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет українська 2020 стаття 35
немає

51 Прігунов Олексій Володимирович «Ідеальна модель» навчально-педагогічного підрозділу в системі оцінювання працівників для забезпечення якості діяльності ЗВО Прігунов О. В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2019 стаття 35
немає

52 Стрельніков Віктор Юрійович Складники особистісно-професійної компетентності викладача закладу післядипломної освіти Стрельніков, В.Ю. немає немає українська 2019 стаття 30
Розглядаються складники професійної компетентності викладача закладу післядипломної освіти, які слід враховувати під час оцінювання якості діяльності викладачів, підвищення їхньої кваліфікації й організації самоосвіти. Серед них виділяються: мотиваційно-ціннісний складник, професійно важливі якості, наукові і педагогічні здібності, когнітивний, афективний і конативний складники

53 Стрельніков Віктор Юрійович Засоби сучасних технологій навчання для забезпечення інтеграції змісту освіти Стрельніков, В.Ю. Полтава Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. Всеукраїнського круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі» українська 2019 стаття 40
Розглядаються можливості засобів технологій навчання як сучасного навчально-методичного забезпечення для інтеграції змісту освіти. З’ясовується суть понять «технологія навчання» та «інноваційна технологія навчання». Зроблено висновок, що сучасні технології навчання треба будувати як алгоритм дій суб’єктів навчання, що гарантує досягнення результату

54 Стрельніков Віктор Юрійович Виховання духовних цінностей учнівської молоді як основи здоров’я особистості Стрельніков, В.Ю. Слов’янськ-Краматорськ Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : зб. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. українська 2019 стаття 37
У статті проведено аналіз духовно-світоглядних основ учнівської молоді. Рекомендовані оптимальні варіанти виховання в учнів духовних цінностей в сучасних умовах інформаційного суспільства. Розглянуто основні концепції визначення духовних цінностей учнівської молоді.

55 Стрельніков Віктор Юрійович Безпека людини в умовах запровадження високоефективних технологій інтенсивного навчання Стрельніков, В.Ю. Полтава Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : зб. наук. праць Всеук. наук.-практ. конф українська 2019 стаття 40
У статті розглядаються теоретичні засади побудови концепції проектування системи інтенсивного навчання, що забезпечує безпеку людини. Визначається зміст основних понять цієї концепції

56 Стрельніков Віктор Юрійович Підготовка майбутніх викладачів до виконання функцій тьютора засобами електронного навчання Стрельніков, В.Ю. Київ Інформаційні технології – 2020: зб. тез VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. науковців українська 2020 стаття 32
немає

57 Стрельніков Віктор Юрійович Розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі післядипломної освіти Стрельніков, В.Ю. Полтава Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ. О-72 інтернет-конф. з міжнар. участю українська 2015 стаття 36
Збірник містить матеріали надіслані до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернетконференції з міжнародною участю «Освітні й наукові виміри географії та туризму». Матеріали збірника висвітлюють актуальні питання модернізації змісту і організації освітнього процесу у закладах вищої й загальної середньої освіти, що спрямовані на формування професійної компетентності фахівців з географії та туризму на засадах сучасних суспільних потреб, і скомпоновані за тематичними напрямками: модернізація структури, змісту і методичних засад географічної освіти; природничо-географічні студії: методологія і практика; суспільно-географічні студії: теорія, українознавство, регіонознавство; географія рекреації й туризму

58 Стрельніков Віктор Юрійович Принципи побудови змісту індивідуальних планів учнів у інклюзивному навчанні Стрельніков, В.Ю. Умань Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» українська 2019 стаття 35
немає

59 Стрельніков Віктор Юрійович Шляхи підготовки педагогів до проектування технології інтенсивного навчання Стрельніков, В.Ю. Харків «ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ – 2019». матеріали Міжнар.ї молодіж. наук. конф. українська 2019 стаття 29
немає

60 Стрельніков Віктор Юрійович Інноваційні технології навчання: доцільність застосування понять Стрельніков, В.Ю. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 стаття 30
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання

61 Стрельніков Віктор Юрійович Педагогічна діагностика дослідницької компетентності майбутнього фахівця Стрельніков, В.Ю. Суми Освіта. Інноватика. Практика українська 2018 стаття 30
Запропонована педагогічна діагностика дослідницької компетентності майбутнього фахівця ґрунтується на низці концептуальних положень, що відбивають сучасні тенденції розвитку освіти: спрямованість освітнього процесу та діагностики на професійно-особистісний розвиток майбутнього фахівця; визнання студента як активного суб’єкта навчальної діяльності, що віддзеркалено у поєднанні управлінської діяльності викладача і самоуправлінської діяльності студента в цілісному управлінському циклі; розгляд педагогічних явищ і процесів з позицій системного підходу, що надає можливість представити діагностику як складний об’єкт, елементи якого визначаються цілим і зумовлюють функціонування всієї системи загалом. Показано, що діагностика дослідницької компетентності майбутнього фахівця є своєрідним мотиватором як для викладача, так і для студента, змушуючи обох шукати шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу та його результатів, стимулюючи розвиток суб’єктів діагностування

62 Стрельніков Віктор Юрійович Принципи формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін Стрельніков, В.Ю. Суми Фізико-математична освіта українська 2018 стаття 33
У статті виділено та теоретично обґрунтовано принципи формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін. Проведений аналіз основних закономірностей навчання та дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук. До принципів формування дослідницької компетентності віднесено такі: цільового призначення інформаційного матеріалу; поєднання комплексних, інтегруючих і власних дидактичних цілей; повноти навчального матеріалу в модулі; відносної самостійності елементів модуля; реалізації зворотного зв’язку; оптимальної передачі інформаційних і методичних матеріалів; стиснення навчальної інформації у змістовому модулі; генералізації знань; взаємопов’язаності, логізації знань. Розкрито суть кожного з виділених принципів

63 Стрельніков Віктор Юрійович Внесок видатних полтавських педагогів Григорія Ващенка й Антона Макаренка в теорію педагогічного проектування Стрельніков, В.Ю. Полтава Четверті Череванівські наукові читання: зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф (з міжнародною участю) (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтав українська 2018 стаття 39
Наведений аналіз розвитку теорії і практики педагогічного проектування, які започатковані Григорієм Ващенком і Антоном Макаренком. Зроблений висновок про актуальність запропонованої автором концепції проектування дидактичних систем, яка ґрунтується на ідеях Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського, Г. Костюка та інших вітчизняних дослідників. Проектування розглядається як цілеспрямована діяльність педагога щодо створення проекту як інноваційної моделі дидактичної системи, орієнтованої на масове використання

64 Стрельніков Віктор Юрійович Розвиток управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури Стрельніков, В.Ю. немає ИМіДЖ сучасного педагога українська 2018 стаття 34
Проаналізований сучасний стан науково-теоретичного підґрунтя проблеми розвитку управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури. Досліджена структура управлінської культури майбутнього менеджера. Встановлено, що управлінська культура є особливою складовою професійної культури менеджера. Вона виявляється через систему фахових, культуро-зорієнтованих знань, культуротворчих умінь, розвинену мотиваційно-ціннісну, інтелектуальну, комунікативну, емоційно-вольову сфери особистості

65 Стрельніков Віктор Юрійович Соціальна адаптація переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО у системі освіти дорослих Стрельніков, В.Ю. немає ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ українська 2018 стаття 27
У статті досліджуються особливості державної освітньої політики стосовно соціальної адаптації осіб, переміщених із зони агресії РФ, та учасників АТО; сутність поняття «соціальна адаптація»; можливості системи освіти дорослих для соціальної адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО; проблеми, що перешкоджають розвитку в Україні освіти цієї категорії дорослих.

66 Стрельніков Віктор Юрійович Підготовка вчителів до проектування дидактичної системи в руслі виконання положень «концепції нової української школи» Стрельніков, В.Ю. Полтава Дидаскал : часопис : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Педагогічна освіта в Україні: пошуки, стратегія, перспективи розвитку» українська 2018 стаття 31
У часопис увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Педагогічна освіта в Україні: пошуки, стратегія, перспективи розвитку». Статті присвячені розгляду таких актуальних проблем: вивчення досвіду підготовки майбутніх учителів у різних навчальних закладах, компетентнісний підхід, створення електронних освітніх ресурсів, використання ідей педагогів-новаторів, реалізація концепції Нової української школи, організація освіти дорослих, індивідуальний підхід у навчанні, зарубіжний досвід підготовки педагогічних кадрів, проектні технології, дистанційне й інші види навчання, особливості інклюзивного навчання, опорні школи, аксіологічний підхід у навчанні, тьюторство, сімейне виховання, використання інтерактивних технологій онлайн-освіти (EdEra, Prometheus) та багато інших

67 Стрельніков Віктор Юрійович Критерії якості підготовки фахівців у закладах освіти Стрельніков, В.Ю. Тернопіль Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів ІІ регіональної науково-практичної конференції українська 2019 стаття 31
У збірнику зібрано тези доповідей та статті учасників ІІ регіональної науково-практичної конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти», яку проведено на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 20 листопада 2018 року

68 Стрельніков Віктор Юрійович Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення Стрельніков, В.Ю. немає ІМіДЖ сучасного педагога українська 2018 стаття 34
Проаналізований сучасний стан науково-теоретичного підґрунтя проблеми самовдосконалення майбутнього вчителя. Досліджена сутність самовдосконалення. Встановлено, що вчені розглядають самовдосконалення: по-перше, як синтез самопізнання, самоосвіти та саморозвитку; по-друге, як сукупність самоосвіти та самовиховання; по-третє, як єдність самоосвіти, саморозвитку та самовиховання. Доведено, що результатом підготовки майбутніх учителів до самовдосконалення є відповідна готовність, яка є інтегративною особистісно-професійною здатністю майбутнього вчителя, що передбачає його саморозвиток і самореалізацію. Наголошено, що самовдосконалення, як активна специфічна діяльність особистості майбутнього вчителя, спирається на індивідуальність студента

69 Стрельніков Віктор Юрійович Критерії якості підготовки бакалаврів економіки Стрельніков, В.Ю. Київ Економіка, бізнес-адміністрування, право українська 2018 стаття 30
У статті досліджено критерії якості підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів серії ISO 9001. Зроблено висновок, що постійна мобілізація викладачів, ріст свідомості і прагнення до удосконалення сприяють забезпеченню якості, однак гарантія якості досягається більше через стратегії оцінювання, ніж через контроль відповідності на виході; процес надання освітніх послуг підпорядковується загальним законам, які діють на ринку.

70 Стрельніков Віктор Юрійович Авторські курси на базі коледжів Стрельніков, В.Ю. Полтава Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Софія Русова та сучасна українська освіта" та науково-практичного семінару "Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища" українська 2018 стаття 38
На основі ідей С. Русової пропонується досвід проведення авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів на базі коледжів і технікумів. Практикою підтверджена ефективність таких авторських курсів, побудованих на технології кооперативного навчання

71 Стрельніков Віктор Юрійович Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами Стрельніков, В.Ю. та ін. Вінниця немає українська 2020 зб. наук. пр. 34
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса