Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679422

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 968
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Іонін Євген Євгенович Індикатори фінансової стійкості підприємства як інструмент ранньої діагностики банкрутства Іонін Є.Є. немає Фінанси, облік, банки українська 2016 стаття 301
У статті розглянуто важливіші індикатори фінансової стійкості як інструмент ранньої діагностики банкрутства. Досліджено питання взаємозв’язку і залежності показників ліквідності і платоспроможності з одного боку і фінансової стійкості, з іншого. Проведений компаративний аналіз надав можливість виокремити суттєві ознаки фінансової гнучкості у взаємозв’язку з фінансової стійкості, що пов’язано зі спроможністю швидко формувати необхідний обсяг джерел фінансування і в першу чергу, позичених коштів

2 Іонін Євген Євгенович Обліково-аналітичні засади стратегічного фінансового планування Іонін Є.Є. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 211
Досліджено обліково-аналітичні засади в забезпеченні стратегічного фінансового планування які базуються на концептуальній основі міжнародних стандартів фінансової звітності, при цьому виокремлюється два контури: базисний та інформаційний. Базисний контур включає концепції та принципи які покладено у систему бухгалтерського обліку. Інформаційний контур передбачає рівень елементів фінансової звітності та їх деталізацію з можливістю використання показників у фінансовому плануванні. Горизонт фінансового планування впливає на значення кожного із них

3 Іонін Євген Євгенович Обліково-аналітичне забезпечення фінансових інвестицій гірничо-збагачувальних комбінатів Іонін Є.Є, Єгорова А.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 232
У статті розкрито методику аналізу інвестиційної привабливості фінансових інвестицій гірничо-збагачувальних комбінатів, що може бути застосована як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Аналіз інвестиційної привабливості передбачає використання системи індикаторів платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності. Обов’язковою вимогою є проведення наступних аналітичних процедур: горизонтальний аналіз показників фінансової звітності за рік, оцінка загального фінансового стану на основі даних фінансової звітності, визначення типів фінансової стійкості та прогнозування вартості фінансових інвестицій

4 Іонін Євген Євгенович Діагностика відповідності платоспроможності базовим концепціям бухгалтерського обліку Іонін Є.Є. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 329
Досліджено теоретичні і практичні аспекти діагностики платоспроможності у короткостроковому та довгостроковому періодах у контурі базових концепцій міжнародних стандартів фінансової звітності: концепції безперервної діяльності та концепції збереження фінансового капіталу з урахуванням оновлених вимог для відкриття впровадження у справі про банкрутство згідно Кодексу України з процедур банкрутства. Запропоновано аналітичний інструментарій та аналітичні процедури при діагностиці платоспроможності на основі потенційних грошових потоків, позитивного потенційного чистого грошового потоку, які знаходять відображення у робочому капіталі, наявності власних оборотних коштів, фінансових коефіцієнтах мобільності та забезпечення, коефіцієнті концентрації власного капіталу

5 Іонін Євген Євгенович Особливості облікового відображення інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів вітчизняних підприємств Іонін Є.Є., Ібрагімова Ю.А немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 224
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю задоволення потреб менеджменту у створенні інформаційної підтримки прийняття рішень в сфері управління інтелектуальним капіталом. Статтю присвячено дослідженню проблем, пов’язаних із визначенням сутності інтелектуального капіталу як соціально-економічної категорії, визначенням критеріїв облікового визнання елементів інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів, а також дослідженням методології оцінки цих об’єктів в момент облікового визнання. У роботі розкриваються теоретико-концептуальні, науково-методологічні та практичні аспекти облікового відображення інтелектуального капіталу

6 Іонін Євген Євгенович Особливості обліку нематеріальних активів, що належать до групи прав користування майном Іонін Є.Є., Тарасенко Л.О. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 217
Стаття присвячена обліковим особливостям використання таких нематеріальних активів як право користування майном. Специфіка прав користування майном спричиняє наявність суперечливих точок зору серед дослідників, практиків, законодавців. В статті розглянуті шляхи облікового відображення зазначених прав. З метою пошуку однозначного підходу до ідентифікації нематеріальним активом прав користування майном у дослідженні проаналізовано існуючі критерії визнання та обґрунтування їх доцільності по відношенню до зазначених прав

7 Іонін Євген Євгенович Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі Іонін Є.Є., Тарасенко Л.О. немає Економічний аналіз українська 2017 стаття 235
Особливе місце, з огляду на сучасну стратегію розвитку економіки України, належить соціальній відповідальності бізнесу, яка передбачає таке спрямування діяльності підприємства, яке враховує не тільки особисті інтереси компанії, а і потреби суспільства. Продовження євроінтеграційних процесів, вихід компаній на міжнародні ринки потребують від суб’єктів господарювання відповідної відкритості та прозорості, висвітлення напрямків реалізації мети підприємства, інструментів, за яких досягається така мета. Багатогранний характер взаємозв’язків, що виникають у процесі господарювання обумовлюють існування значного впливу на внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства.

8 Ахновська Інна Олександрівна Переваги та перешкоди використання бенчмаркінгу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти Ахновська І.О., Банзелюк І.В. немає Електронне наукове видання з економічних наук Modern Economics українська 2020 стаття 233
У статті обґрунтовано доцільність використання бенчмаркінгу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти шляхом аналізу переваг та перешкод, з якими стикається організація під час його впровадження та використання. Виявлено, що під час впровадження в діяльність інструментів бенчмаркінгу заклади вищої освіти зазнають труднощів психологічного, організаційного, комунікаційного та фінансового характеру

9 Ахновська Інна Олександрівна ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Ахновська І.О. немає ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ українська 2018 стаття 205
У статті розглянуто і проаналізовано розвиток теоретичних поглядів провідних вчених в теорії інститутів. Охарактеризовано проблеми інституційного забезпечення сімейної освіти в Україні. Обґрунтовано необхідність подальшого вивчення та вирішення цих проблем. В статті використано такі методи дослідження, як аналізу і синтезу, індукції і дедукції, аналізу і діалектичний метод дослідження. Обґрунтовано специфічні ознаки сімейної освіти

10 Боєнко Олена Юріївна Market niche as a method of brand promotion Olena Boienko; Susidenko Оleksii немає Baltic Journal of Economic Studies англійська 2019 стаття 219
The purpose of the paper is to prove that market niche is one of the methods of brand promotion. Methodology. To do research, we need to use theoretical and empirical methods. Analysing the Interbrand Ranking, we used methods of comparison, concretization, and generalization. Brand value trend was studied using the method of graphics modelling. To study the definition of “market niche,” there were used methods of comparison, generalization, and synthesis thanks to that we defined the special features of this concept. Results. The brand is a relatively new concept, which was developed in the second part of the 20th centu

11 Боєнко Олена Юріївна Розробка політики просування гібридної технології автомобілів як елементу соціально-етичного маркетингу Боєнко О.Ю., Статкевич К. О., Шаповал А.С. немає Modern Economics українська 2020 стаття 246
У статті було досліджено основні тенденції на автомобільному ринку в Україні в цілому та на ринку електромобілів та гібридних автомобілів зокрема. Було здійснено порівняння цих двох видів автомобілів для виділення переваг і недоліків гібридів. Охарактеризовано головні відмінності гібридних установок від електричних. Опираючись на проведений аналіз, визначено актуальність і значущість просування гібридної технології в Україні. Об’єктом дослідження є гібридні автомобілі компанії Toyota. Предметом дослідження є управління просуванням гібридних авто на ринку України

12 Боєнко Олена Юріївна Сlassification of marketing competitive strategies for health care organizations Mishchuk A., Boienko O. немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 235
The subject of the study is a typology of marketing competitive strategies for healthcare organizations operating in the healthcare market. The article describes general approaches to the formation of M. Porter's competitive strategies, on the basis of which groups of healthcare organizations are identified, in which it is possible to use basic competitive strategies – cost leadership, differentiation, focus. The author interpreted M. Porter's generic strategies for health care organizations on the basis of a study of the conceptualstructure of competition in the health care market and identified the main strategies based on three competitive advantages - quality of healthcare services, improvement of the process of creating healthcare services, differentiation of healthcare services

13 Боєнко Олена Юріївна Розробка моделі професійної підготовки фахівців-маркетологів на основі компетентнісного підходу Іваненко Л.М.; Боєнко О.Ю. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 253
Метою статті є дослідження сучасних вимог ринку праці до фахівців з маркетингу, науково-методичних аспектів формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» і розробка на цій основі моделі професійної підготовки фахівців-маркетологів. Здійснено аналіз вакансій, розміщених на сайтах з пошуку роботи, і проведено діагностику вимог роботодавців щодо компетентностей і особистих характеристик фахівців з маркетингу. Сформовано профіль фахівця-маркетолога, що відображає основні компетентності, які очікують роботодавці від потенційних працівників за напрямом «маркетинг, public relations, реклама».

14 Боєнко Олена Юріївна Використання еко-брендингу вітчизняними товаровиробниками Боєнко О.Ю., немає Донецький національний технічний університет.Серія: економічна українська 2019 стаття 219
Мета роботи полягає у розробці наукових основ впровадження еко-брендингу на вічизняних підприємствах. Об’єктом дослідження є загальна характеристика еко-брендингу та особливості його функціонування в Україні. Методи досліджень. При проведенні дослідження використовувалися такі методи як аналіз, синтез, узагальнення та конкретизація. Результати. Досліджено трактування поняття еко-брендингу (екологічного брендингу, зеленого брендингу). Запропоновано еко-брендинг розглядати як процес пов’язаний із оптимальним поєднанням виробничих можливостей та маркетингової політики підприємства орієнтованої на екологізацію продукту шляхом вибору оптимальних способів представлення товару споживачу

15 Боєнко Олена Юріївна Мотиваційний базис вибору бренда: психоемоційний аспект Боєнко О.Ю., немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 228
Стаття присвячена аналізу мотиваційного базису вибору бренда у психоемоційному контексті. Визначено, що будь-яка діяльність людини обумовлюється наявністю певних мотивів. В маркетингу в контексті споживання мотивами є задоволення потреб споживачів. У даній статті наведено схему мотиваційного підкріплення факту споживання та охарактеризовано шаблони поведінки споживачів в Україні: превалювання споживання над накопиченням; зростання споживання преміальних брендів у недорогих товарних групах; «анти брендові» настрої; відсутність прототипів та загальнонаціональних переваг. Визначено, що вибір, пов’язаний із ціновою характеристикою, може бути різним, але він завжди вписується в одне із таких положень: задовольняє власні запити якості; демонструє соціальний статус; відповідає бажанням рідних та друзів; відображає рівень матеріального положення

16 Боєнко Олена Юріївна Управління лояльністю суспільства до інноваційних змін Боєнко О.Ю., Буга Н.Ю. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2018 стаття 240
Effective implementation of innovations in different spheres requires loyal attitude, both as the ideologues of this project and public consciousness. Researches conducted in Vinnytsia region show very low level of public awareness about innovative solutions, in this regard, it is reasonable to disseminate information more effectively not only about the changes that are taking place, but also about their benefits. The loyalty of the public consciousness depends on the people's awareness of the need for change and their support, understanding that their interests will be taken into account and meet their needs. Formation of the society's loyalty to innovation changes is based on trust and support to the implemented measures. It is determined that the management of society's loyalty to innovation can be carried out with the use of marketing tools and involves the formation of community awareness and the development of cooperation mechanisms.

17 Лактіонова Олександра Анатоліївна Cost efficiency of applying trade finance for agricultural supply chains Laktionova O., Dobrovolskyi O., Karpova T., Zahariev Z. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2019 стаття 200
Agricultural enterprises are active participants of the trade finance market, especially in terms of the acquisition of plant protection products. Financial agents offer to take advantage of credit or provide services for promissory bill. Choosing the best proposals is connected with clearly understanding of interaction scheme between the participants, the cost services and other parameters of transaction. The aim of the research – to construct patterns interaction of the entities and explore the cost effectiveness calculation of alternative transaction

18 Лактіонова Олександра Анатоліївна RISK MANAGEMENT AND FINANCING OF HIGHER EDUCATION INNOVATIVE DEVELOPMENT UNDER THE CIVILIZATIONAL CHANGES Polischuk N., Laktionova O., Kichuk Y., Kalinin O., Maltsev M. немає Práxis Educacional англійська 2020 стаття 227
The research of the information and high-tech progress development in the socio-humanitarian aspect allowed us to reveal its consequences in the context of natural and civilizational challenges and areas of financing education. The risks management and general trends were clarified of innovative education development at the institutions in the era of information-high-tech progress and natural-civilizational changes, which have created fundamentally new opportunities for justifying educational strategies and should be based on the categories of pedagogy of the noosphere-space direction

19 Лактіонова Олександра Анатоліївна Буферизація фінансової стабільності на основі формування механізму макропруденційного регулювання Лактіонова О.А. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 223
В статті досліджено принципи та основні елементи механізму макропруденційного регулювання, впровадження якого розпочато в Україні задля зниження системних фінансових ризиків та підтримання загальносистемної фінансової стабільності. Особливу увагу приділено антициклічному макропруденційному регулюванню, спрямованому на ризики накопичення фінансових дисбалансів, що сприяють посиленню циклічних проявів. Відзначено актуальність питання розширення периметру макропруденційної політики, яке вирішується на основі вибору масштабів покриття ним фінансових інститутів, а також фінансової інфраструктури в Україні

20 Лактіонова Олександра Анатоліївна Аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста як передумова реалізації стратегії розвитку Лактіонова О.А., Шаульська Л.В. немає Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) українська 2016 стаття 201
В статті розглянуті теоретико методологічні особливості побудови алгоритму оцінки трудового потенціалу підприємства або галузі. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методологічних питань щодо визначення перспективної оцінки трудового потенціалу підприємств в умовах транзитивної економіки в Україні.

21 Лактіонова Олександра Анатоліївна Фінансове стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в містах України: аналіз та оцінка ефективності Лактіонова О., Лемешко М. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 192
В статті розглянуто проблему доступу до фінансових ресурсів малих та середніх підприємств в Україні, законодавче регулювання механізмів та методів фінансового стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, а також механізми такої підтримки в містах України. Досліджено стан розвитку сектору малого та середнього підприємництва, його структуру та стан фінансових можливостей таких підприємств в регіонах України. Проведено аналіз сучасного стану розвитку малого та середнього підприємництва в містах України використовуючи інформацію Державної служби статистики України та відкриті дані, надані відповідними виконавчими органами місцевого самоврядування, а саме 5 міст: Вінниці, Кропивницького, Рівного, Чернівців та Чернігова

22 Лактіонова Олександра Анатоліївна Фінансові обмеження нефінансових корпорацій як чинник фінансової стабільності банківської системи Лактіонова О., Бензар О. немає Економічний аналіз українська 2019 стаття 214
Обґрунтування теоретичних основ явища фінансових обмежень та його ключових каналів взаємовпливу із станом банківської системи та її фінансовою стабільністю зокрема. До наукових результатів роботи слід віднести визначення основних каналів взаємовпливу фінансових обмежень нефінансових корпорацій та фінансової стабільності банків, виявлення напрямів зниження фінансових обмежень серед суб’єктів господарювання з метою розширення можливостей до активізації їх економічного розвитку, використання яких дозволить підвищити ґрунтовність рішень щодо розширення доступу до капіталу з боку банків та визначення їх впливу та системні фінансові ризики та, відповідно, фінансову стабільність банківської системи

23 Лактіонова Олександра Анатоліївна Оцінка концентрації власності в корпоративному секторі України Лактіонова О., Руденок О. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 179
В статті на основі опрацювання звітності всіх банківських установ та ста компаній різних галузей реального сектору економіки України розглянуто структуру акціонерного капіталу. Виокремлено переваги акціонерної форми власності порівняно з іншими формами. Розраховано середній розмір пакету акцій, яким володіють один та два акціонера. Проаналізовано динаміку рівня концентрації власності акціонерних товариств за останні п’ять років та відзначено тенденцію до високого рівня концентрації власності в корпоративному секторі України. Зазначено, що корпоративний сектор є однією із системоутворюючих складових економіки країни. Дана оцінка рівню концентрації власності в корпоративному секторі України у порівнянні з іншими країнами. Визначено, що рівень концентрації власності в банках є значно вищим, ніж в підприємствах.

24 Лактіонова Олександра Анатоліївна Аналіз чинників доступу до капіталу та інфраструктури фінансового забезпечення малого бізнесу в регіоні Лактіонова О., Коберник Т немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 206
інфраструктури фінансового забезпечення малого бізнесу на рівні регіону. Здійснено аналіз відмінностей у вартості капіталу для малого, середнього та великого бізнесу, розвитку кредитного ринку для потреб малих підприємств в розрізі областей України. Проведено оцінку комфортності ведення бізнесу з точки зору доступності фінансування у м. Вінниці на основі методики, розробленої в рамках проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Доступність фінансових ресурсів визначено на основі оцінки ринку банківських послуг, розповсюдженості практик фінансування за допомогою бізнес асоціацій та розвиненості місцевих бюджетних програм для підприємництва

25 Лактіонова Олександра Анатоліївна Характеристика фінансових циклів: світовий досвід та Україна Лактіонова О., Бензар О немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 180
Здійснено аналіз індикаторів фінансових циклів для розвинених країн та країн, що розвиваються. Проведено їх порівняння із Україною. Аналіз динаміки відповідних показників дозволив виявити характерні тенденції прояву фінансової циклічності на сучасному етапі. Досліджено кореляційний зв'язок між агрегованими показниками двох груп країн та України

26 Лактіонова Олександра Анатоліївна Evaluation of real estate market value in Ukraine using web-scraping Лактіонова О., Антонов О. немає Галицький економічний вісник англійська 2020 стаття 240
Ринкова цінність є одним з важливіших видів інформації для кожного виду бізнесу – як для стартапів на етапі планування, так і для вже вирощеного бізнесу. Це дозволяє робити точніші прогнози доходів на етапі фінансового планування, а отже, інвестиційні рішення. У деяких випадках ідентифікація ринкової вартості може бути тривіальним завданням, коли ми маємо справу з відкритою організованою інформацією, але здебільшого, оцінювання цього параметра є надскладним завданням, яке займає багато часу і вимагає залучення експертів різних сфер. Певні обмеження виникають, якщо оцінюється вартість неліквідних активів, таких, як активи на ринках нерухомості

27 Лактіонова Олександра Анатоліївна Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення Лактіонова О. Вінниця немає українська 2016 монографія 193
У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки. Гнучкість розглянуто із позиції здатності фінансової системи пристосовувати свій потенціал, що реалізується у вигляді фінансових можливостей забезпечення стійкого економічного розвитку в режимі економії коштів і часу. Узагальнено особливості реалізації гнучкості як одного з основоположних якостей потенціалу фінансової системи в процесі її трансформаційного і поступального розвитку, які виокремлено на основі дослідження закономірностей адаптації її основних елементів, врахування їх складності, діалектики взаємозв'язку проявів структурної та функціональної гнучкості, інституціональних характеристик

28 Лактіонова Олександра Анатоліївна Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів Лактіонова О. та ін. Ірпінь немає українська 2016 монографія 200
У монографії представлені результати дослідження проблеми регулятивного потенціалу фінансового ринку в умовах глобалізації. З’ясовуються методологічні основи та передумови ефективності функціонування фінансового ринку під впливом трансформацій, обумовлених глобальними і локальними викликами. Дана оцінка резервів інституційних секторів економіки, зовнішнього і внутрішнього потенціалів фінансового ринку для відновлення економіки України. Виявлені перспективи підвищення запасу гнучкості фінансового ринку на основі макропруденційного регулювання. Значна увага приділена регулятивним механізмам накопичення якісних елементів в окремих сегментах фінансового ринку

29 Лактіонова Олександра Анатоліївна Інноватика на фінансових ринках Лактіонова О. та ін. Ірпінь немає українська 2018 монографія 188
У монографії представлено результати дослідження особливостей соціально-еконмічного розвитку крізь призму інноватизації як новітньої парадигми, що дозволило розширити зміст сучасних трансформаційних процесів. Застосовуючи причиново-наслідковий підхід до з’ясування існуючих зв’язків між фінансовим ринком та розбудовою інноваційної моделі розвитку, проаналізовано роль фінансового ринку як джерела фінансового забезпечення та одночасно обґрунтовано необхідність інноватизації фінансового ринку для досягнення ним стійкості і конкурентоспроможності. У зазначеному контексті у першій частині досліджено загальнотеоретичні засади інноватизації соціально-економічного розвитку через ключові поняття інноватики та складові інноваційного розвитку як базису і результату інноватизації

30 Лактіонова Олександра Анатоліївна Фінансова архітектура суб'єктів господарювання: формування й адаптація в умовах циклічності розвитку економіки Наконечна А.С., Лактіонова О. Вінниця немає українська 2019 монографія 243
Монографію присвячено дослідженню та обґрунтуванню теоретико-методологічних засад адаптації фінансової архітектури суб’єктів господарювання до умов циклічності розвитку економіки та розробка практичного інструментарію її забезпечення. В роботі визначено сутність та структурні елементи фінансової архітектури суб’єктів господарювання як ключового фактора їх доступу до капіталу, а також з’ясовано характеристики впливу циклічного розвитку економіки на формування фінансової архітектури суб’єктів господарювання. Обґрунтувано необхідність адаптації фінансової архітектури суб’єктів господарювання та поглиблено методичні підходи до її забезпечення. Проаналізовано стан фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні на основі методу кластеризації та оцінено динаміку процесів її формування

31 Лактіонова Олександра Анатоліївна Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи Наконечна А.С., Лактіонова О. Київ немає українська 2017 монографія 181
У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку корпоративних фінансів на ринках, що розвиваються (до яких належить і Україна), виявлені канали впливу окремих ланок фінансової системи країни на діяльність підприємств та обґрунтований інструментарій підвищення ефективності фінансового менеджменту в корпоративному секторі економіки

32 Лактіонова Олександра Анатоліївна Financial architecture adaptation of enterprises: quantitative dominants in the cyclical economic development Наконечна А.С., Лактіонова О немає Economic archive «D. А. Tsenov». англійська 2017 стаття 218
The article presents a study on the properties of adaptation of business financial architecture in a cyclical development of the economy. The importance of the ability to regulate both individual components and the architecture as a whole in accordance with the stages of the business cycle in terms of reducing business and financial constraints and reducing capital costs is emphasized. The adaptation of financial architecture of large metallurgical companies for the period of business cycle in Ukraine is considered

33 Лактіонова Олександра Анатоліївна Socially responsible investments on global financial market and perspectives of their development in Ukraine Лактіонова О. немає Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools англійська 2018 стаття 209
Sustainability is one of the most important trend in financial markets over the last decade. It is supplemented by two obvious trends: on the side of investors - their desire to increase investment in social responsible investment; from issuers or recipients of investments – their motivation to focus on corporate social responsibility, thereby focusing on sustainable development and environmental, social and governance issues. There are certain demand and supply drivers of this process which have been investigated in the article for Ukraine

34 Лактіонова Олександра Анатоліївна Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні Лактіонова О. немає Проблеми економіки українська 2016 стаття 195
Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008 - 2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято нагромадження дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та боргу. Серед варіантів правила витрат обрано 2 підходи - обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого корелює із динамікою ділової активності та, відповідно, є більш проциклічною

35 Лактіонова Олександра Анатоліївна Researching the Financial Cycle Patterns of the Economies of the World’s Countries and Ukraine Лактіонова О., Бензар О. немає Бізнес Інформ англійська 2020 стаття 203
Циклічність світової економіки зумовлює необхідність аналізу взаємозв’язків між різними економічними явищами, оскільки вони мають прямий вплив на виникнення циклічних зрушень у процесі руху як локального, так і глобального фінансових циклів. Метою статті є аналіз особливостей динаміки відповідних фінансових показників для країн з розвиненою економікою; таких, що розвиваються, та України, а також перевірка цих показників на предмет циклічності впродовж аналізованого періоду. Такий аналіз виконується на основі методичного підходу до виявлення циклічного характеру руху фінансових циклів, побудованого з урахуванням впливу відповідних фінансових індикаторів на закономірності виникнення коливань упродовж періоду 2008–2019 рр.

36 Козловський Сергій Володимирович Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій Козловський С.В., Мазур Г.Ф., Козловський В.О., Жураківський Є.С. Вінниця немає українська 2019 монографія 202
Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління економічною безпекою аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій. Досліджено концептуальні засади механізму забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Визначено сутність, принципи й особливості економічної безпеки аграрної галузі. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано класифікацію складових та загроз економічної безпеки аграрної галузі. Зроблено рекомендації щодо оцінювання економічного потенціалу аграрної галузі в аспекті забезпечення її економічної безпеки.

37 Козловський Сергій Володимирович Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем Козловський, С.В. Вінниця немає українська 2018 монографія 195
Монографію присвячено питанням розробки концепції забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем. Досліджено особливості функціонування сучасних економічних систем різних рівнів (мікро-, мезо- і макрорівнів) та механізми забезпечення їх стійкості. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано інструментарій формального представлення економічних структур і їх складових. Визначено сутність, принципи й особливості регіонального стратегічного управління. Зроблено рекомендації щодо оцінювання стратегічного економічного потенціалу сучасних економічних систем. Запропоновано інноваційну економічну модель забезпечення стійкості макроекономічної системи України.

38 Козловський Сергій Володимирович Economic assessment of the relationship between factors of development of housing and communal infrastructure and the quality of life of the population of Ukraine Olha Ilyash, Svitlana Hrynkevych, Lyudmyla Illich, Serhii Kozlovskyi, Nataliia Buhaychuk немає Montenegrin Journal of Economics англійська 2020 стаття 235
Improving the quality of life of the population is one of the strategically important directions of modernisation of Ukrainian society. The research focuses on identifying and justifying the interconnection and interdependence of the quality of life of the population and the factors of development of housing and communal infrastructure. The purpose of the given paper is to economic assessment of the relationship between factors of development of housing and communal infrastructure and the quality of life of the population of Ukraine. The object of present research is of the quality of life of the population and the factors of development of housing and communal infrastructure. The hypothesis of the study is that official statistical data do not provide a comprehensive description of the relationship between housing infrastructure development and improvements and the quality of life.

39 Козловський Сергій Володимирович Customer classification and decision making in the digital economy based on scoring models Lavrov, R., Burkina, N., Popovskyi, Y., Vitvitskyi, S., Korniichuk, O., Kozlovskyi, S. немає International Journal of Management англійська 2020 стаття 216
The article presents how cluster models works to create customer classification and to make managerial de-cision for saving clients and founding new target auditory. The objective of research is to find out the relevant techniques for building scoring models in different fields. The main hypothesis of research was checking the quantity of scoring models in different fields. It was applied k-nearest neighbors support vector method for decision making in the digital economy based on scoring models. In order to realize the principle of customer classification and revealing the client categories with risk of leaving the company it was created the client’s classification model. Moreover, risk issue was shown on the example of fraud dynamic. It was researched different categories of fraud and pointed out their features. According the results of the building models it was proposed some recommendation about decision making in the risk situation. The model shows how to save existing clients and

40 Козловський Сергій Володимирович The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19 Kozlovskyi, S., Bilenko, D., Kuzheliev, M., Lavrov, R., Kozlovskyi, V., Mazur, H., Taranych, A. немає Global Journal of Environ-mental Science and Man-agement, Vol. 6 (Special Issue (Covid-19)), англійська 2020 стаття 188
At the end of 2019, the new virus called Coronavirus Disease (Covid-19) spread widely from China all over the world. In March 2020 the World Health Organization declared a new virus outbreak as “a global pandemic”, and recommended social distancing and quarantine. Most countries in Europe have been quarantined. The social aspect of this issue is complicated by the fact that Europe nowadays hosts 82 million international migrants. If migrant workers leave the host country, it reduces the Covid-19 spread. Nevertheless, if migrant workers do not return, it will worsen the situation with the economic crisis. The subject of the study is the instrumental and mathematical aspects of impact simulation of labor migrants’ policy on the economic growth of the host country affected by COVID-19 pandemic

41 Козловський Сергій Володимирович Countries disposition in the global scientific and educational area: management and clustering Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Marych, M., Viknianska, A., Kozlovskyi, S., Herasymiuk, K. немає International Journal of Management англійська 2020 стаття 209
The paper is aimed at developing of suggestions on the directions of internationalization of higher education systems of the world countries on the basis of their clustering by parameters of export and import of educational services. The study involved the use of the cluster analysis method, which was implemented using the software tool for statistical processing of IBM data SPSS Statistics Base (Statistical Package for the Social Sciences). The results of the research showed three important findings. Firstly, globalization leads to a gradual change in the forms and methods of work of higher education institutions; it is accompanied by a change in the structure of foreign students.

42 Козловський Сергій Володимирович Estimation level of public welfare on the basis of methods of intellectual analysis Kozlovskyi, S.; Nikolenko, L.; Peresada, O.; Pokhyliuk, O.; Yatchuk, O.; Bolgarova, N.; Kulhanik, O. немає Global Journal of Environmental Science and Management англійська 2020 стаття 201
In the context of globalization of economic development processes, the issue of determining the level of public welfare of economic agents is particularly burning. The object of ehis study is the process of assessing welfare of the economic entities system. The subject of the study is the instrumental and mathematical aspects of modeling and measuring the public welfare. The aim of the work is to develop the mathematical model for measuring the welfare of Ukraine using methods of intellectual analysis, namely, the theory of fuzzy sets. The output of the study is a new approach to objective estimation of public welfare of the state

43 Козловський Сергій Володимирович Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development Viktor Koziuk, Yuryi Hayda, Oleksandr Dluhopolskyi, Serhii Kozlovskyi немає Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development англійська 2020 стаття 187
ecological aspect of the framework conditions for the welfare state formation. The hypothesis of the negative influence of high ethnic fractionalization on the ecological situation in a country that in the classical welfare states is offset by the high efficiency of government through the initiation of the function of balancing the interests of ethnic groups in the transmission buffer mechanism is tested in the paper.

44 Козловський Сергій Володимирович Теоретичні аспекти демографічної стійкості Козловський С.В., Непиталюк А.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 229
Зміни чисельності та структури населення через об’єктивний природний та механічний рух визначають масштаби національного виробництва. Вивчення потребує характер зазначених взаємозалежностей з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня добробуту. Формування національної макроекономічної стратегії вимагає інтродукції категорії демографічної стійкості як основи забезпечення ендогенного зростання. Метою статті є аналіз, систематизація та розвиток теоретико-методологічних походів до визначення категорії демографічної стійкості та окреслення її ролі у акселерації процесів економічного зростання в умовах глобалізації. Теоретико-методологічною базою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з обраної проблематики. Комплексний та багатоаспектний характер об’єкта і предмета вивчення зумовив інтродукцію системи методів та підходів, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Застосовано діалектичний, системний та стр

45 Козловський Сергій Володимирович Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі на основі механізму реалізації сучасної кадрової політики Козловський С.В., Козловський В.О., Козловський А.В. немає Вісник Одеського національного університету. Економіка, українська 2019 стаття 217
Головним фактором розвитку економіки є кадри, особливо у тих галузях економіки, які є провідними в державі. Метою даного дослідження є розробка моделі і організаційної структуру управління відділом кадрового моніторингу, на який покладається завдання забезпечення ефективної кадрової політики на сільськогосподарських підприємствах та в організаціях як одного із напрямів гарантування економічної безпеки аграрної галузі. В результаті дослідження визначено основні цілі кадрової політики, сформовано положення кадрової політики у аграрній галузі що дозволить забезпечити економічну безпеку

46 Козловський Сергій Володимирович Economic-mathematical modeling and forecasting of competitiveness level of agricultural sector of Ukraine by means of theory of fuzzy sets under conditions of integration into European market Serhii Kozlovskyi, Illya Khadzhynov, Ruslan Lavrov, Oleh Skydan, Natalya Ivanyuta, Natalia Varshavska немає International Journal of Recent Technology and Engineering англійська 2019 стаття 223
The processes of integration of Ukraine into the European Economic Community, the presence of powerful competitors in the European markets encourage the formation of a set of measures with the distinction of tools to ensure the competitiveness of the agro-industrial complex of the state. The necessity of ensuring the competitiveness of Ukraine's agro-industrial complex on the basis of determining the competitive advantages dictate the urgency of scientific search for new methods, forms, tools for its enhancement, which will further promote the market relations in Ukraine and will have a direct impact on the well-being of the population. The aim of the work is to develop an innovative economic-mathematical model for assessing and forecasting the grade of competitiveness of the agricultural sector of Ukraine based on fuzzy sets, which will allow acceleration of the process of Ukraine integration into the European market

47 Козловський Сергій Володимирович Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку Козловський С.В., Мазур Г.Ф., Непиталюк А.В. немає Економіка та держава українська 2019 стаття 186
У даній статті проаналізовано вплив змін чисельності та структури населення, спричинених природним та механічним рухом, на масштаби національного виробництва. Охарактеризовано зазначені взаємозалежності з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня громадського добробуту. Обґрунтовано необхідність інтродукції категорії демографічної стійкості до національної макроекономічної стратегії. Досліджено, систематизовано та розвинуто теоретико-методологічні підходи до визначення категорії демографічної стійкості та окреслено її роль у акселерації процесів ендогенного економічного зростання в умовах глобалізації. Доведено, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо) та механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Визн

48 Козловський Сергій Володимирович Management and comprehensive assessment of the probability of bankruptcy of Ukrainian enterprises based on the methods of fuzzy sets theory Serhii Kozlovskyi, Andrii Butyrskyi, Boris Poliakov, Antonina Bobkova, Ruslan Lavrov, Natalya Ivanyuta немає Problems and Perspectives in Management англійська 2019 стаття 244
The problem of managing and evaluating of the probability of bankruptcy of Ukrainian enterprises is one of the most complex and relevant problems of the economy and management. In the context of Ukraine’s integration into the international space, there is an arising issue of assessment the bankruptcy of Ukrainian enterprises that meets international financial standards and allows administering this process. A qualitative assessment of the bankruptcy of an enterprise is possible only using artificial intelligence methods - the fuzzy sets method, which allows including qualitative and quantitative indicators to the model for assessing bankruptcy of enterprises in Ukraine

49 Козловський Сергій Володимирович Economic Security Management of Ukraine in Conditions of European Integration Serhii Kozlovskyi, Roman Grynyuk, Viktoriia Baidala, Vira Burdiak, Yuriy Bakun немає Montenegrin Journal of Economics англійська 2019 стаття 185
In conditions of political and economic transformation in Ukraine accompanied by decentralization of all aspects of public life, the function of ensuring national security of the country is allocated as an independent administrative function of the state, since it requires centralized state management. The aim of the study is to determine the main factors influencing the provision of economic security, and the improvement of the mechanism for managing the economic security of Ukraine in the context of European integration. The article proves that increasing the level of the economic security of the state is possible on the basis of improving state regulation of economic growth through the development of conceptual and program documents of interregional and territorial planning, and the creation of a comprehensive risk control system

50 Козловський Сергій Володимирович Special aspects of the banking institutions rating: a case for Ukraine Ruslan Lavrov, Viktor Beschastnyi, Liudmyla Nikolenko, Allam Yousuf, Serhii Kozlovskyi, Iryna Sadchykova немає Banks and Bank Systems англійська 2019 стаття 192
In today’s rapidly changing global financial market, potential counterparties are in dire need of reliable and timely information on the partner bank performance in order to find the most successful one in terms of conducting credit and deposit transactions. Public ratings of banks serve to solve this problem and are considered as one of the effective tools for choosing such a bank. In Ukraine, the rating of banking institutions is not widely used by business entities because of the imperfect methodology of analysis of banks, a rating process that is closed to the public, the assignment of an unreliable rating to selected banks, the use of obtained ratings by banks for marketing purposes, etc

51 Козловський Сергій Володимирович Marketing analysis of the electromobile market as a factor in the innovation of the national economy Serhii Kozlovskyi, Vladyslav Bolhov, Allam Yousuf, Albina Batechko, Larisa Hlushchenko, Nataliia Vitka немає Innovative Marketing англійська 2019 стаття 252
The marketing development of the electric vehicle market can be considered as a key element of innovative changes in the national economy. Object of research is the development of the electric vehicle market. The purpose of this article is the theoretical substantiation and development of guidelines for determining the rating of countries by the level of development of this market as a determining factor in the innovative development of the national economy. In the study was used expert survey methods, logical generalization and comparison of results, statistical analysis and graphical presentation of results were used.

52 Козловський Сергій Володимирович The Effect of Operational Flexibility on Performance: A Field Study on Small and Medium-sized Industrial Companies in Jordan Allam Yousuf, Hossam Haddad, Miklós Pakurár, Serhii Kozlovskyi, Anastasiia Mohylova, Oksana Shlapak, Felföldi János немає Montenegrin Journal of Economics англійська 2019 стаття 208
In the context of an unstable business environment, companies should be looking for a mechanism to deal with uncertainty. Flexibility maybe one of those mechanisms which can help company to cope with instability in the best way possible. As one of the basic types of flexibility, operational flexibility has become an essential capability which an organization seeks to acquire because it enables companies to respond quickly and effectively to dynamic environments, and as a result, improve firm performance. The aim of this study is to investigate the relationship between operational flexibility and firm performance

53 Козловський Сергій Володимирович The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics Serhii Kozlovskyi, Larysa Shaulska, Andrii Butyrskyi, Natalia Burkina, Yurii Popovskyi немає Innovative Marketing англійська 2018 стаття 229
The article presents a methodology for developing the marketing strategy for the adoption of optimal managerial solutions by means of smart analytics. Such issues as marketing strategy modeling methods; software products based on the integration of smart analytics; optimal choosing electro mobile and others have been considered. The main subject of the article is constructing an optimal decision-making model using a combination of classical statistical and mathematical methods and models, as well as modern information technologies including methods of smart analytics. The conceptual scheme of the effective marketing management has been created according to the structural components: information, statistical, mathematical, analytical and technological etc

54 Козловський Сергій Володимирович The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector Serhii Kozlovskyi, Illya Khadzhynov, Anastasiia Mohylova, Viktor Tomchuk, Andrii Kozlovskyi немає Management theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Develop-ment англійська 2018 стаття 209
In the modern globalized world, the issue of ensuring the economic security in countries and sectors as the primary task of protection the national interests from different kinds of threats is particularly relevant. The aim of the research is to develop tools for ensuring the economic security of agrarian sector of Ukraine. The object is the agrarian sector of Ukraine. The period under review is 2012-2017 years. The basis of the study is the data of the State Statistics Service of Ukraine. To evaluation the economic security indexes are used: gross domestic product; labor productivity in theagricultural sector of Ukraine

55 Козловський Сергій Володимирович Managament of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine Serhii Kozlovskyi,Viktoriia Baidala, Olga Tkachuk, Tetiana Kozyrska немає Montenegrin Journal of Economics англійська 2018 стаття 198
Nowadays there is no single generally accepted definition of "sustainability development of the agrarian branch (sector)", which is caused by underdevelopment and the controversy of sustainable development concepts, lack of information for the quantitative measurement of the sustainability degree. To develop a management model of the sustainable development of the agrarian sector in the region it is necessary to define the interpretation of the concept of "economic sustainability of the region" and "economic sustainability of the agrarian sector." The search for new directions and ways of agrarian activities development, which reduce its negative impact on the environment, defined the emergence of a new interpretation of agrarian production sustainability as production, based on the quality of food, quality of life and environmental safety, preservation of conditions for sustainable food ensuring of humanity in the long term

56 Козловський Сергій Володимирович Modeling and forecasting the level of state stimulation of agricultural production in Ukraine based on the theory of fuzzy logic Serhii Kozlovskyi, Hennadii Mazur, Nataliia Vdovenko, Tetiana Shepel, Volodymyr Kozlovskyi немає Montenegrin Journal of Economics англійська 2018 стаття 282
Agricultural sector is a strategic sector for Ukraine; therefore, the task of developing effective incentive mechanisms for the development of agricultural production and increase of efficiency of activities of agricultural product manufacturers – economic entities of the agrarian market – is urgent. The conditions in which the agricultural sector of Ukraine is functioning, and research priorities of modern agricultural science provide an opportunity to deepen research in this direction and focus on justification of scientific and practical recommendations on creation of consolidated, adapted to domestic realities tools of stimulation of development of agricultural production in the country as a whole and its individual territories.

57 Козловський Сергій Володимирович Забезпечення стійкості сучасної економічної системи – основа економічного розвитку держави Козловський С.В., Мазур Г.Ф. немає Інвестиції: практика та досвід. українська 2017 стаття 199
У даній статті визначенно фактори впливу на рівень державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Досліджено особливості розробки економіко-математичних моделей засобами теорії нечіткої логіки. Сформовано класифікацію факторів впливу на рівень агропромислового виробництва в Україні. Розроблено економіко-математичну модель оцінювання та прогнозування рівня економіко-політичного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Зроблено прогнозування рівня економіко-політичного стимулювання агропромислового виробнитва до 2020 року.

58 Козловський Сергій Володимирович Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенцілу мікроекономічної системи (підприємства) Козловський С.В., Козловський В.О., Козловський А.В. немає Економіка та держава українська 2017 стаття 265
В даній статті проведено дослідження ролі управлінського потенціалу як складової стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства). Визначено складові стратегічного економічного потенціалу сучасної економічної системи. Розроблено заходи щодо реалізації програми підвищення стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства). Запропоновано структурно-логічну модель управління стратегічним економічним потенціалом сучасної економічної системи. Розроблено алгоритм пошуку джерел підвищення стратегічного економічного потенціалу засобами управлінського впливу.

59 Козловський Сергій Володимирович Інноваційна державна політика забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України Козловський С.В., Жураківський Є.С немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 161
У даній статті проведено теоретико-методичне дослідження особливостей економічної безпеки аграрної галузі. Розроблено організаційно-управлінський механізм прийняття рішень щодо забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Сформовано інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області. Визначено відмінні риси стратегії економічної безпеки аграрної галузі України. Зроблено прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області до 2019 року.

60 Козловський Сергій Володимирович Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону Козловський С.В., Коровій В.В., Балтремус О.М.., Козловський В.О., Плюшко Ю.П., Барчишен О.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 217
Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методичних основ управління стійким економічним розвитком агропромислового комплексу регіону. Досліджено концептуальні засади державного управління у сфері забезпечення стійкого розвитку аграрної галізу. Запропоновано економічний механізм управління стійкістю розвитку аграрної галузі Вінницької області. Розроблено економіко-математичну модель оцінки та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі застосування теорії нечіткої логіки. Монографія розрахована на наукових працівників, економістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, всіх, хто цікавиться питаннями управління аграрною економікою

61 Козловський Сергій Володимирович Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання Козловський С.В., Кірєєва Е.А. немає Економіка України українська 2016 стаття 203
Проаналізовано теоретичні основи наукової сутності поняття «продовольча безпека» та визначено зміст терміну «регіональна продовольча безпека». Досліджено вплив внутрішніх, зовнішніх та світових факторів, на формування регіональної продовольчої безпеки. Здійснено моделювання рівня регіональної продовольчої безпеки на 2014-2016 рік, на основі використання математичного апарату теорії нечіткої логіки. На основі розробленої моделі запропоновано систему підтримки та прийняття рішень щодо забезпечення стійкого рівня продовольчої безпеки регіону.

62 Іонін Євген Євгенович Оцінка та аналіз вартості внутрішньо сформованого гудвілу та впливу його компонентів Іонін Є.Є., Клепакова М.О. немає Економічний аналіз українська 2017 стаття 215
Стаття присвячена гудвілу як новій та актуальній обліковій та аналітичній категорії. Визначено сутність цього поняття з опертям на два найпоширеніших підходи, що зустрічаються в економічній літературі. Виокремлено основні компоненти гудвілу, які формують його вартість та можуть впливати на ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Розглянуто сутність методу надлишкового прибутку для визначення вартості внутрішньо сформованого гудвілу, визначено переваги та недоліки його практичної реалізації

63 Іонін Євген Євгенович Гудвіл: підходи до визначення, класифікація та структура Іонін Є.Є., Клепакова М.О. немає Агросвіт українська 2016 стаття 237
Стаття присвячена гудвілу як новій та актуальній категорії бухгалтерського обліку. Визначено сутність цього поняття, виходячи з підходів до його трактування у нормативних та наукових джерелах. Виокремлено місце гудвілу у системі схожих категорій таких, як "ділова репутація", "бренд", "імідж" тощо. Представлено варіанти класифікації гудвілу за різними ознаками. Виокремлено основні компоненти гудвілу, які формують його вартість та можуть впливати на ефективність діяльності суб'єкт господарювання

64 Іонін Євген Євгенович Аналітична компонента фінансового планування суб’єктів господарювання Іонін Є.Є., Беспалова А.Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 204
Розглянуто функціональні можливості аналітичного інструментарію як обов’язкової компоненти фінансового планування в умовах реалізації тактичних і стратегічних цілей в системі фінансового менеджменту. Особлива увага приділяється бюджетуванню грошових потоків на основі коригування показників дебіторської та кредиторської заборгованості, коефіцієнтів їх оборотності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності і національних стандартів бухгалтерського обліку. Досліджено ступінь впливу зміни виручки від реалізації на тривалість обороту оборотних активів.

65 Іонін Євген Євгенович Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попередження Іонін Є.Є., Лаврик С.С немає Наукові записки Національного університету "Острозька академія" українська 2018 стаття 258
У статті розглянуто визначення поняття «конвертаційний центр» і «фіктивне підпримство». Проаналізовано динаміку кількості конвертаційних центів за останні роки, наведено приблизні збитки від їх діяльності. Встановлено важливу роль банків у тіньових схемах конвертцентрів. Запропоновано рішення попередження діяльності банків у таких схемах. Висвітлено найбільш актуальні схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом із застосуванням буферних підприємств, зовнішньоекономічних контрактів і кореспондентських рахунків.

66 Іонін Євген Євгенович Оцінка фінансової гнучкості підприємства на основі реалізації збереження капітал Іонін Є.Є., Беспалова А.Г. Slovakia немає українська 2016 стаття 232
У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти оцінки фінансової гнучкості підприємства на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і, в першу чергу, базової концепції збереження фінансового капіталу. Суттєві ознаки фінансової гнучкості суб’єкта господарювання, найчастіше, пов’язані зі спроможністю швидко формувати необхідний обсяг джерел фінансування і, особливо, за рахунок за позичених коштів.

67 Іонін Євген Євгенович Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики. Іонін Є.Є.та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 205
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України.

68 Ахновська Інна Олександрівна Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 188
У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Проаналізовано основні тенденції на ринку освіти України, визначено основні проблеми. Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, створить унікальний трудовий ресурс відповідної спеціалізації. Тому вивчення питань, пов'язаних із розробкою та впровадженням нових систем або технологій, робить дослідження актуальним. В статті охарактеризовано сучасний стан освіти та сформульовані рекомендації щодо вдосконалення її якості

69 Ахновська Інна Олександрівна Регулювання ринку сімейної освіти в Україні Ахновська І.О. немає Теоретичні та прикладні питання економіки українська 2017 стаття 203
У статті розроблено механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні. Охарактеризовано сучасний стан сімейної освіти та сформульовані рекомендації щодо вдосконалення її якості. Розкрито необхідність удосконалення фінансування освіти на основі поєднання державних і приватних ресурсів. Наведені практики поєднання ринкових і державних механізмів регулювання. Визначено, що напрями і динаміка розвитку системи освіти у кожній країні визначаються державною регуляторною політикою, конкретними приорітетами і цілями, які повинні бути пов'язані з освітою в сім'ї

70 Ахновська Інна Олександрівна Формування економічної культури суспільства Ахновська І.О. немає Modern Economics українська 2017 стаття 200
Стаття являє собою комплексне дослідження загальнотеоретичних та практичних проблем формування економічної культури суспільства. Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних і практичних питань стану економічної культури в сучасних умовах та її ролі в становленні соціально орієнтованої економіки. Сформульовані визначення та здійснений усебічний аналіз поняття, принципів, функцій, критеріїв і факторів економічної культури. Обґрунтовані чинники зростання економічної культури молоді та запропоновані способи формування й вдосконалення економічної культури молод

71 Ахновська Інна Олександрівна Аналіз потенціалу освітнього ринку України Ахновська І.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 176
Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, створить унікальний трудовий ресурс відповідної спеціалізації. Тому вивчення питань, пов'язаних із розробкою та впровадженням нових систем або технологій, робить дослідження актуальним. Зроблено акцент на необхідності подальшої розробки науково-методичних елементів, спрямованих на практичне вирішення завдань підвищення якості освіти в сучасних умовах. Зроблено спробу оцінити потенціал сучасної освіти на основі аналізу низки показників. Виокремлено тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні

72 Ахновська Інна Олександрівна Механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні Ахновська І.О. немає Еconomic and law paradigm of modern society українська 2017 стаття 204 no file
У статті описано форми здобуття освіти та форми сімейної освіти. Описана сутніст і характерні риси альтернативної освіти та альтернативних шкіл. Обґрунтовано, що першими кроками на шляху до підвищення якості сімейної освіти в Україні можуть стати дерегуляція освіти (державний рівень), створення депозитарію ідей та проектів (регіональний рівень), і, головне – ініціація активної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу (сімейний рівень).

73 Ахновська Інна Олександрівна Підвищення ефективності сімейної освіти через створення банків час Ахновська І.О. немає Молодий вчений українська 2018 стаття 202
У статті розкрито необхідність дослідження ринку сімейної освіти в Україні. Виділені фактори впливу на ринок сімейної освіти. Проаналізовано основні тенденції на ринку сімейної освіти України, визначено основні проблеми. Зроблено наголос на дослідженні функціонування банків часу. Розглянуто загрози на ринку сімейної освіти України та розроблено пропозиції щодо їх усунення

74 Ахновська Інна Олександрівна Управління рівнем дивергенції та конвергенції в освіті Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 177
У статті розглянуто сутність понять «дивергенція» та «конвергенція» в освіті. Обґрунтовано необхідність управління рівнем дивергенції та конвергенції в освіті. Доведено, що дивергенція в освіті – це є збільшення розриву між рівнями розвитку окремих об’єктів, посилення відмінностей між ними і їхніми складовими. Поняття дивергенції є протилежним поняттю конвергенції, яка означає зближення об’єктів. У реальності дивергентні та конвергентні процеси знаходяться у неперервній взаємодії, забезпечуючи поступовий рух, стабільний розвиток і функціонування усіх існуючих суспільних організмів. У статті виконано конвергентний аналіз освітніх систем різних країн світу.

75 Ахновська Інна Олександрівна Теоретико-методологічні засади функціонування ринку сімейної освіти в Україні Ахновська І.О. немає Причорноморські економічні студії українська 2018 стаття 230
Сьогодні все більший розвиток в усьому світі отримує сімейна освіта. В сучасній науці, зокрема в наукових працях з економіки та соціології, сімейна освіта практично не розглядається. Майже в усіх країнах світу набуває поширення така форма сімейної освіти, як хоумскулінг. Досвід економічно розвинутих країн світу свідчить про те, що більша частка їхнього багатства та міцність економічних систем визначаються внеском високоосвіченого, підприємливого та мобільного населення, отже, формування лідерських якостей школярів є невід’ємною складовою сучасної освіти, а особливо в сім’ї. У статті розглянуто, проаналізовано розвиток теоретичних позицій низки вчених у теорії сімейної освіти

76 Ахновська Інна Олександрівна Віртуальні комунікації у сімейній освіті України в контексті світових тенденцій Ахновська І.О. немає Науковий вісник Ужгородського національного університету українська 2018 стаття 207
У статті розглянуто поняття «віртуальні комунікації». Проаналізовано, як здійснюється комунікативний процес у середовищі Інтернет. Поняття «відкрита освіта», «відкрите навчання» і «дистанційне навчання» по-різному трактуються різними ученими. Багато вчених ототожнюють поняття «відкрита освіта», «онлайн освіта», «віртуальна освіта». У статті проаналізовано основні характеристики віртуальних комунікацій та їх тенденції у сучасних умовах

77 Ахновська Інна Олександрівна Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 173
У статтті розкрито сутність поняття «освітнє середовище» з точки зору інституційного аспекту розуміння феномену. Проаналізовано становлення та розвиток поняття «освітнє середовище». Визначено відмінності у поняттях «освітнє середовище», «освітній простір», «освіта», «освітня система» та «сімейна освіта». Розглянуто різні підходи до виявлення сутності освітнього середовища. У статті також пояснюються функції освітнього середовища. Модель освітнього середовища складається з наступних структурних компонентів: особистісного, компетентнісного, інформаційнокомунікаційного, аксіологічного, просторово-предметного, організаційно-діяльнісного

78 Ахновська Інна Олександрівна Відкрита та неформальна освіта: компаративний аналіз Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 194
У статті представлені результати порівняльного аналізу відкритої та неформальної освіти. Метою статті є дослідження та узагальнення теоретичних підходів до визначення понять «неформальна освіта» та «відкрита освіта». Проаналізовано наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених. Доведено, що ці поняття трактуються українською науковою спільнотою по-різному. Відображено історичні передумови появи відкритої освіти та виокремлено етапи її становлення. У статті проаналізовано істотні характеристики відкритої освіти. Розкрито причини, що вплинули на процес розвитку відкритої освіти. Визначено тенденції відкритої освіти в сучасних умовах. Зазначено, що відкрита освіта є невід’ємною складовою інформатизації суспільства

79 Ахновська Інна Олександрівна Сlassification of impact factors on family education Ахновська І.О. немає Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2019 стаття 213
The study aims to identify factors affecting the development of family education in Ukraine. IT was formed a view about the role of factors external and internal environment in family education. The article researched, analyzed and systematized the existing classification concerning external and internal factors influencing the education. It was proposed to classify the factors of the external environment in macro and micro. In the article the value of family education is considered. The article deals with the legal rules governing factors influence thedevelopment of family education in the current transformation processes. The basic economic and management factors of influence that regulate the development of family education

80 Ахновська Інна Олександрівна Механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України Ахновська І.О., Лєпіхова О. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 213
Статтю присвячено проблемі становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні на сучасному етапі. Актуальність роботи полягає в тому, що питання впровадження КСВ все частіше піднімається підприємцями, і якщо в західноєвропейських країнах це дуже популярний інструмент стратегічного розвитку підприємства, то в Україні поняття КСВ з'явилось досить недавно. У статті зроблено акцент на те, що корпоративна соціальна відповідальність є абсолютно новим альтернативним важелем стратегічного управління, який може допомогти підприємству підвищити свою конкурентоспроможність, покращити власний імідж, привернути увагу цільової аудиторії і збільшити свою частку ринку. Обґрунтовано, що рівень розвитку КСВ в Україні досить низький і підвищується повільним темпом в порівнянні з закордонним досвідом, тільки найуспішніші українські компанії вважають КСВ частиною свого стратегічного управління

81 Ахновська Інна Олександрівна Забезпечення інноваційної безпеки національної економіки Ахновська І.О., Болгов В.Є. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 189
Статтю присвячено дослідженню економічної безпеки та формуванню інноваційно орієнтованої моделі розвитку національної економіки. Базою для наукової роботи стали дослідження видатних вітчизняних та закордонних науковців та власні розробки. Метою роботи стала розробка пропозицій щодо покращення стану інноваційної безпеки національної економіки на основі виявлення сутності поняття «інноваційна безпека», визначення її складових та дослідження загроз. У статті проведено дослідження сутності поняття «інноваційна безпека», наведено порівняльний аналіз тлумачень цієї дефініції вченими, що вивчають це явище за різними напрямами. Автори дослідили та класифікували фактори порушення економічної безпеки

82 Ахновська Інна Олександрівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Ахновська І.О. та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 189
Сьогодні все більш наявними стають значні зрушення в соціально-економічному устрої суспільства; цим зрушенням притаманний якісно відмінний характер від усіх попередніх суспільних змін. Їхній основний зміст полягає у безпрецедентному в масштабах історії людського розвитку збільшенні значення та ролі знань і людини як основного імперативу та цілі економічного та суспільного розвитку. Через це надзвичайної актуальності набувають дослідження саме тих сфер, в яких відбувається відтворення і розвиток людини та знань, тобто, насамперед – освіти.

83 Ахновська Інна Олександрівна Analysis of consumers of the family education market in the context of leadership skills formation Ахновська І.О. London немає англійська 2018 монографія 209 no file
Complexity and scale of education as a social phenomenon inevitably leads to fragmentation of its research. In almost all countries of the world, a form of family education, such as homeschooling, where parents pay great attention to the development of the leadership qualities of their child, is getting widespread. The experience of economically developed countries in the world shows that the greater part of their wealth and the strength of economic systems are determined by the contribution of a highly educated, enterprising and mobile population, hence the formation of leadership qualities of schoolchildren is an integral part of modern education, especially in the family

84 Ахновська Інна Олександрівна Сучасні тенденції розвитку освітніх послуг на ринку сімейної освіти України Ахновська І.О. немає Теоретичні та прикладні питання економіки українська 2018 стаття 187
Сьогодні ми знаходимось на етапі розвитку постіндустріальної економіки, в якому знання стають важливим фактором виробництва разом з працею, землею, капіталом, підприємницькою здібністю та інформацією, а також відіграють головну роль у тенденціях соціально-економічної трансформації суспільства. В умовах глобалізації, поширення кроскультурних комунікацій, віртуалізації ринку освітніх послуг, все більшого поширення набуває сімейна освіта, а також одна з її форм – домашня освіта

85 Ахновська Інна Олександрівна Сімейна освіта у парадигмі економіки знань Ахновська І.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 184
У статті запропоновано підходи до розуміння сутності економіки знань. Економіка, що базується на знаннях, відповідає за створення багатства шляхом накопичення і впровадження знань. У роботі розглянуто одну із сфер економіки знань – сімейну освіту. Визначено особливості функціонування ринку сімейної освіти. Сімейна є особливим соціальним інститутом освіти, який існував й існує паралельно з інституціональними формами освіти. Між цими двома формами освіти існують функціональні зв’язки трьох типів: паралельне існування, заміщення та взаємодоповнення.

86 Ахновська Інна Олександрівна Регулювання ринку сімейної освіти Ахновська І.О. немає Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2018 стаття 209
Зміна пріоритетів сьогодення передбачає людину в якості головної цінності життя і вимагає від сучасної системи освіти нового підходу, що ґрунтується на демократичних засадах і принципах особистісно орієнтованої взаємодії. Особистісний підхід визначає визнання дитини активним суб’єктом виховного процесу та є індивідуальним підходом до людини. Найкраще такий підхід реалізується через сімейну освіту, оскільки саме сім’я є тією необхідною ланкою, де формується світогляд людини і народжується її духовність

87 Ахновська Інна Олександрівна Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методичні засади, світовий та вітчизняний досвід Ахновська І.О., Болгов В.Є. немає немає українська 2019 монографія 184 no file
Перед Україною стоїть нагальне питання зі встановлення національної економічної системи інноваційного типу. Впровадження будь-яких перетворень в організації суспільних відносин потребує інвентаризації наявних ресурсів, на базі яких проєктується інституціональне поле, що забезпечить успішність цих перетворень в досягненні поставленої мети. У тематиці впровадження економіки знань визначальним інституціональним елементом виступає освіта та наука. Особливістю цієї праці є поглиблене вивчення місця освіти та науки в системі інституціонального середовища інноваційного розвитку національної економіки України

88 Ахновська Інна Олександрівна Теоретико-методологічні основи формування людського капіталу Ахновська І.О. та ін. Полтава немає українська 2019 монографія 203 no file
Визначальним критерієм ефективності людського капіталу є спроможність генерувати нові знання, що є дуже актуальним в умовах сучасного нестабільного середовища суб’єктів господарювання. У сучасній науковій літературі людський капітал розглядається як головна рушійна сила розвитку суспільства, як об’єкт інвестування, як ресурс та сукупність знань та навичок, у зв’язку з чим виникає необхідність детального дослідження категоріального апарату і особливостей людського капіталу. Доведено, що сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання потребують піднесення системи соціально-трудових відносин на той рівень, де знання стають капіталом

89 Ахновська Інна Олександрівна Роль відкритої освіти в організації сімейного навчального простор Ахновська І.О. немає Наукові записки Міжнародного Гуманітарного Університету українська 2019 стаття 212
У статті визначено, що відкрита освіта є невід’ємною складовою частиною інформатизації суспільства. Доведено, що поняття «відкрита освіта» трактується українськими вченими по-різному. Проаналі- зовано істотні характеристики відкритої освіти. Виявлено причини, що вплинули на процес розвитку відкритої освіти. Визначено тенденції відкритої освіти в сучасних умовах

90 Бей Ганна Вадимівна Entreprenurial behavior changing influencesd by migration processes Bei Hanna, Sarkisian Larysa, Sereda Hanna немає Economic and Social Development (Book of Proceedings), 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development англійська 2018 стаття 177
Development of an entrepreneurship in modern conditions is being influenced by set of factors, and one of them is migration processes. They can become an incentive for creation and development of the own business, to be a motivation of entrepreneurial behavior changing. The people forced to replace the habitation appear in the conditions promoting decision making for benefit of an entrepreneurship. It in turn is positively influencing the conditions of national economy even if migration processes are caused by negative tendencies

91 Бей Ганна Вадимівна Формування ринку компетенцій в умовах цифровізації економіки: роль служби зайнятості Шаульська Л., Бей Г. немає Evropsky Casopis Ekonomiku a Managementu українська 2019 стаття 179
В статті розглянуто особливості цифрової економіки на сучасному етапі та її вплив на сферу праці і розвиток ринку компетенцій, охарактеризовано загальні соціально-економічні наслідки цифровізації, відзначено особливу роль цифрових компетенцій як групи надпрофесійних компетенцій. Запропоновано компетентнісну формулу забезпечення стійкої конкурентоспроможності фахівця в умовах цифровізації економіки як поєднання складових базової та додаткової підготовки, обґрунтовано значення цифрових компетенцій як надпрофесійної компетенції сучасного і майбутнього фахівця.

92 Бей Ганна Вадимівна Управління розвитком персоналу як метод забезпечення високого рівня залученості працівників Бей Г. В. немає Modern Economics українська 2018 стаття 245
В сучасних умовах розвитку економіки формування високого рівня залученості, найвищого рівня мотивації праці дозволяє підприємствам досягти найкращих показників роботи. В статті визначено, що управління розвитком персоналу, наявність можливостей професійного вдосконалення і навчання в процесі праці є одним із визначальних факторів, що впливають на рівень залученості персоналу. Обґрунтовано трактування залученості персоналу та сучасного бачення цієї проблеми на українських підприємствах, проведено дослідження взаємозв’язку між існуванням ефективних систем розвитку персоналу та підвищенням рівня його залученості

93 Бей Ганна Вадимівна Компетентнісні складові HR-менеджменту в контексті формування і розвитку поведінкової економіки Бей Г. В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 188
В статті розглянуто теоретико-методологічне обґрунтування можливостей застосування принципів поведінкової економіки в процесі формування компетентністних складових HR-менеджера, чинників, що впливають на зміну раціональної поведінки фахівця. Обґрунтовано необхідність гнучкої зміни професійної поведінки HR-менеджера і підходів до управління персоналом, органічного поєднання методи поведінкового впливу та очікувань працівників. Сформульовано модель синхронізації організаційних функцій управління персоналом, компетенцій та факторів зміни раціональної поведінки HR-фахівця та визначено умови побудови ефективної прогностичної моделі на основі знання системних особливостей функціонування когнітивної сфери людини

94 Бей Ганна Вадимівна Розвиток трудового потенціалу України в аспекті сучасних соціокультурних перетворень Бей Г. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 182
У статті подано науково-теоретичне обґрунтування проблематики соціокультурного впливу на формування і розвиток трудового потенціалу, розглянуто особливості соціокультурних складових та соціокультурні чинники трудового потенціалу України. Виконано оцінку значущості соціальних і культурних компонентів трудового потенціалу на сучасному етапі формування українського суспільства, обґрунтовано необхідність подолання негативного впливу соціокультурного розколу, проаналізовано зміну індексу соціокультурних складових трудового потенціалу

95 Середа Ганна Володимирівна The Development of Soft Skills in the Provision of Competitiveness of Graduates Shaulska Shaulska L.V, Sereda G.V., Shkurat M.Y. немає Економічний вісник Донбасу англійська 2015 стаття 198
В статті наводиться досвід розробки провідними українськими університетами та впровадження в навчальний процес спеціального тренінгового курсу «Soft skills», який спрямований на розвиток соціо-емоційних та когнітивних здібностей студентів. Авторами запропоновані основні напрямки удосконалення системи підготовки фахівців в напрямку підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці: використання компетентісного підходу до розробки стандартів вищої освіти; впровадження постійного моніторингу потреб роботодавців в певних компетенціях фахівців; переорієнтація змісту освіти (освітньо-професійних програм, робочих програм дисциплін) на результативні характеристики навчання в термінах сформованих компетенцій; включення в навчальні плани підготовки фахівців дисциплін, що сприяють розвитку когнітивних та соціо-емоційних вмінь; розробка інструментарію перевірки ступеня сформованості когнітивних та соціо-емоційних вмінь (soft skills).

96 Середа Ганна Володимирівна Удосконалення методики розробки корпоративного профілю компетенцій фахівця Середа Г. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 170
Статтю присвячено удосконаленню методики розробки профіля компетенції фахівця на рівні підприємства, організації. Автором узагальнені підходи до визначення поняття «компетенція», методологічні підходи до розробки профілю компетенцій, доведено необхідність поєднання як індуктивного (аналізу робочої поведінки успішних та неуспішних фахівців), так і дедуктивного (аналізу робіт) підходу у визначенні компетенцій. Отримали подальшого розвитку методичні підходи щодо порідку та змісту етапів розробки профілю компетенцій фахівця на корпоративному рівні. Досліджено поняття «професійна роль», обґрунтовані види професійних ролей, та запропоновано включення професійних ролей у профіль компетенцій фахівця з метою біль точного формулювання компетенцій.

97 Середа Ганна Володимирівна Гейміфікація в менеджменті персоналу: зарубіжний та український досвід Середа Г. В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 191
На основі вивчення та узагальнення досвіду провідних зарубіжних та вітчизняних компаній проаналізовано напрями застосування ігротехнічних технологій в різних спеціальних функціях управління персоналом (рекрутинг, адаптація, навчання, мотивація, оцінка, управління талантами тощо). Визначено, що подальші дослідження мають бути зосередженими на збиранні достовірної статистичної інформації щодо поширення ігортехнік в HR-практиці українських компаній та подальшій розробці основних інструментів гейміфікації: ігрових елементів, механік та їх комбінацій, технології розробки та впровадження ігри в бізнес-реальність

98 Середа Ганна Володимирівна Enterprenurial behavior changing influenсed by migration proсesses Hanna Bei, Larysa Sarkisian, Ganna Sereda немає Economic and Social Development. (Book of Proceedings), 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development українська 2018 стаття 189
Development of an entrepreneurship in modern conditions is being influenced by set of factors, and one of them is migration processes. They can become an incentive for creation and development of the own business, to be a motivation of entrepreneurial behavior changing. The people forced to replace the habitation appear in the conditions promoting decision making for benefit of an entrepreneurship. It in turn is positively influencing the conditions of national economy even if migration processes are caused by negative tendencies. This article considers how forced migration stimulates an entrepreneurship and affects an entrepreneurial behavior in aspect of the international experience and realities of the Ukrainian economy

99 Середа Ганна Володимирівна Досвід університетів в області впровадження КРІ-показників досягнення стратегічних цілей Середа Г. В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 198
В статті розглядається проблема впровадження в діяльності університетів КРІпоказників досягнення їх стратегічних цілей, вирішення управлінської проблеми оцінювання ефективності роботи керівництва універститету та структурних підрозділів адміністрації. Розгладаються теоретико-методологічні підходи до визначення поняття КРІ – ключові показники ефективності діяльності; визначені умови ефективності системи оцінювання за KPIs, доведено актуальність впровадження системи ключових показників ефективності діяльності (KPI) в закладах вищої освіти. Досліджується досвід вітчизняних та іноземних університетів в запровадженні системи індикаторів / показників ефективності закладів вищої освіти

100 Гуцуляк Наталія Петрівна СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Гуцуляк Н. П. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 235
Розвиток технологій управління персоналом характеризується сучасними трендами, серед яких можна відокремити такі як технологічний прогрес; мобільність та інші особливості нового покоління; нові орієнтири у комунікаціях та груповій роботі персоналу. Визначені тенденції переплетені між собою. Управлінські технології персоналу охоплюють всі функції менеджменту та мають свої особливі підфункції. Планування роботи персоналу формується відповідно до місії організації та конкретної особи, від стратегії розвитку до конкретних оперативних планів. Організація відносин з роботодавцем також зазнає змін як у формальній площині (сьогодні працівники мають декілька роботодавців; працюють як фрілансери, контрактники тощо). Крім того, змінюються технології взаємодії та організації групової роботи

101 Гуцуляк Наталія Петрівна ПЕРСОНАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ Гуцуляк Н. П. немає Вісник соціально-економічних досліджень українська 2019 стаття 222
Метою статті є уточнення понять нової економіки, системи управління та її інформаційної еко-системи, контурів управління, цільового балансу управління, формування таблиць відповідності особливостей нової економіки та змін в управлінні персоналом, в процесах формування людського та інтелектуального капіталу підприємства; визначення стратегічних цілей розвитку підприємства та його системи управління персоналом.

102 Гуцуляк Наталія Петрівна СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ГЕНДЕРНО-ВІКОВИЙ АСПЕКТ Клочковська В.О., Клочковський О.В., Гуцуляк Н.П. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 194
Розглянуто питання впливу соціального потенціалу, а саме його гендерно-вікової складової на розвиток регіону. У статті зазначено, що соціальний потенціал являється сукупністю факторів та елементів, які визначають соціальну активність населення регіону та забезпечують можливість досягнення високих результатів у трудовій, соціально-політичній, економічній та інших сферах. У свою чергу гендерно-вікова складова є результатом дії багатьох факторів. З яких у першу чергу виділяються демографічні (народжуваність, смертність, міграційні процеси), історичні (традиції, сімейні цінності, культура) та соціально-економічні (рівень життя населення, рівень доходів, побутові умови та ін.).

103 Гуцуляк Наталія Петрівна HR-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ Гуцуляк Н. П. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2020 стаття 224 no file
В статті розглянуто загальносвітові тенденції суттєвих змін у сфері HR – менеджменту. Проведено аналіз розвитку сучасних HR – технологій для забезпечення людського потенціалу. Визначено передові драйвери розвитку сфери праці в контексті пришвидшення темпів цифровізації економіки та їх вплив на кількісні і якісні характеристики пропозиції людського капіталу, що призводять до необхідності перегляду існуючих HR – технологій. Сформульовано революційні акценти трансформації реалізації HR – технологій, обумовлені можливостями застосування нових цифрових платформ, додатків, систем та способів автоматизації управління HR – процесами, а також компетентнісні та професійні виклики фахівців HR – сфери, пов’язані із необхідністю адаптації до швидкоплинних цифрових рішень, інтелектуалізації та роботизації бізнес-процесів

104 Гуцуляк Наталія Петрівна ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОЦІНКУ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Синиченко А.В., Гуцуляк Н.П. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 215
У статті доведено значимість взаємодії можливостей підприємства та структуризації його потенціалу; розкрито зміст та послідовність проведення оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі комплексного дослідження його потенціалу; виокремлено часткові показники конкурентоспроможності підприємства, що характеризують величину потенціалу підприємства; запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі результатів дослідження його потенціалу, сутність якого полягаю у виокремленні етапної схеми проведення процедури оцінювання, яка передбачає визначення структури потенціалу підприємства, наукове обґрунтування системи часткових показників конкурентоспроможності, вибір бази порівняння та стандартизацію часткових показників конкурентоспроможності

105 Якимова Наталія Сергіївна Innovative employment in the structure of the modern labor market Yakymova N., Shaulska L., Krymova M. немає European journal of transformation studies англійська 2020 стаття 190
The article explores the specificites and common features of development of modern labor markets of Ukraine and Poland and determines, that the expansion of the innovative type of employment is a productive solution of typical problems. The theoretical and methodological approach to identification of features, scales and intensity of the expansion of innovative forms of employment, which includes: systematization of criteria of attribution to innovative employment; a comprehensive system of innovative employment indicators; grouping of factors of priority influence on the nature of employment and expansion of employment of the innovative type; analysis of the current situation on the labor market and forecasting of transformational shifts for timely identification of innovative forms of employment with the aim of scaling and sufficient regulation, is substantiated

106 Якимова Наталія Сергіївна Когнітивні упередження та їх вплив на поведінкові моделі суб’єктів ринку праці Якимова Н.С. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 186
У статті досліджено когнітивні упередження та їх вплив на поведінкові моделі суб’єктів ринку праці. Встановлено, що основними причинами, що обумовлюють вибір помилкових поведінкових моделей суб’єктами ринку праці, є, по-перше, недостатність у суб’єктів необхідної інформації для здійснення раціонального вибору та відсутність обліку обмежень інформації іншими контрагентами; по-друге, наявність зовнішніх чинників, що обмежують дії суб’єкта ринку праці; по-третє, особливості фізичного та психологічного стану суб’єкту, а також обмеженість ресурсів при прийнятті рішень

107 Якимова Наталія Сергіївна Особливості поведінкових моделей безробітних на ринку праці Якимова Н.С. немає Економічні студії українська 2020 стаття 175
У статті систематизовано та визначено особливості поведінкових моделей безробітних на ринку праці. Проведене дослідження дозволяє класифікувати поведінкові моделі безробітних на ринку праці за ступенем активізації наявних ресурсів для пошуку роботи (пасивні та активні), що характеризують існуючі трансформаційні процеси на сучасному ринку праці. Отримані результати дозволяють зробити висновки, що в сучасних умовах необхідним є виявлення та систематизація наявних поведінкових моделей не тільки безробітних, а й усіх суб’єктів ринку праці. Від правильно обраних моделей поведінки всіх суб’єктів ринку праці залежить ефективність їх співпраці, а також ті вигоди на ринку праці, які отримає кожен з них

108 Якимова Наталія Сергіївна Дослідження факторів впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування сприятливого середовища для ведення бізнесу Якимова Н.С., Марценюк О.В. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2020 стаття 219
У статті досліджено фактори впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування сприятливого середовища для ведення бізнесу. За результатами експертного дослідження, проведеного у Вінницькій області, встановлено, що значний вплив на поведінкові моделі роботодавців в контексті формування сприятливих умов та потенційних загроз для ведення бізнесу мають наступні фактори: обрання регіону для ведення бізнесу; наявність в регіоні сприятливих умов для ведення бізнесу; можливі загрози для ведення бізнесу; наявність в регіоні персоналу з необхідним рівнем кваліфікації; якість підготовки персоналу та можливості отримання фахових послуг; наявність або відсутність у персоналу певних компетенцій, необхідних для якісного виконання робіт; можливості до кооперації та партнерства серед підприємств регіону; наявність інноваційного потенціалу місцевого бізнесу.

109 Синиченко Анжеліка Валеріївна Компетентнісний підхід як сучасна парадигма управління персоналом Синиченко А.В. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 176
У статті доведено наявність потреби в удосконаленні науково-методичного інструментарію оцінки ефективності управління персоналом; розглянуто доцільність використання компетентнісного підходу до управління персоналом в умовах трансформаційних перебудов зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства; розглянуто теоретичні підходи до трактування поняття компетенції, проведено узагальнення думок різних науковців щодо взаємозв’язку між компетенцією та професійною поведінкою працівників; обґрунтовано роль і місце компетентнісного підходу до управління персоналом, доведено, що ефективність управління персоналом заснована, насамперед, на інформації про працівників, провідне місце в якій займає інформація про рівень професійних знань і умінь працівника, його досвіді, особливості трудової мотивації; виокремлено відмітні особливості компетентнісного підходу до управління персоналом в сучасних умовах розвитку підприємства; запропоновано модель реалізації компетентнісного підход

110 Синиченко Анжеліка Валеріївна Стратегічні вектори організації управління в контексті підвищення успішної діяльності підприємства Синиченко А.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 161
У статті розглянуто обумовленість удосконалення організації управління підприємством наявністю організаційно-економічних та науково-методологічних факторів; виділено загальні принципи організації управління підприємством у відповідності до вимог ринкового механізму господарювання; доведено, що прийняті рішення щодо структури організації управління підприємством знаходять своє відображення в розробці економічної стратегії підприємства; запропоновано структурно-логічну схему розробки економічної стратегії підприємства; доведено, що принциповим вектором реалізації економічної стратегії є орієнтація ресурсів і можливостей підприємства на зовнішнє середовище з тим, щоб створити необхідний потенціал успіху

111 Синиченко Анжеліка Валеріївна Мотиваційна стратегія як провідна детермінанта оптимізації управління персоналом Сивицька І.Г., Синиченко А.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 174
У статті обумовлено значимість мотивації персоналу як головного важеля управління персоналом; проведено аналіз різних підходів сучасних наукових шкіл до стратегічного управління мотивацією персоналу; уточнено поняття мотиваційної стратегії як довгострокової програми дій по реалізації концепції використання і розвитку потенціалу персоналу підприємства; розроблено структурно-логічну схему стратегічного управління мотивацією персоналу; доведено, що мотиваційна стратегія є провідною детермінантою оптимізації управління персоналом і може розглядатися як в контексті загального стратегічного управління підприємством, так і як самостійна функціональна стратегія підприємства; доведено, що дієвість впровадження мотиваційної стратегії зумовлено дотриманням основоположних принципів

112 Синиченко Анжеліка Валеріївна Розробка системи навчання в управлінні розвитком клієнтоорієтованністі персоналу Сивицька І.Г., Синиченко А.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 280
Стаття присвячена питанням побудови ефективної системи підвищення кваліфікації персоналу в області клієнтоорієнтованості, яка є невід’ємною частиною розвитку самих підприємств та підвищення якості послуг, які вони надають. Основу системи складають освітні процеси, спрямовані на підготовку працівника до професійної діяльності через оволодіння знаннями, навичками та вміннями, необхідними для виконання роботи, яка передбачається конкретною посадою й робочим місцем. Обґрунтовано необхідність та охарактеризовано особливості персоніфікованого підходу до розробки програм навчання персоналу

113 Синиченко Анжеліка Валеріївна Вплив структурованої моделі потенціалу підприємства на оцінку його конкурентоспроможності Синиченко А.В., Гуцуляк Н.П. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 167
У статті доведено значимість взаємодії можливостей підприємства та структуризації його потенціалу; розкрито зміст та послідовність проведення оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі комплексного дослідження його потенціалу; виокремлено часткові показники конкурентоспроможності підприємства, що характеризують величину потенціалу підприємства; запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі результатів дослідження його потенціалу, сутність якого полягаю у виокремленні етапної схеми проведення процедури оцінювання, яка передбачає визначення структури потенціалу підприємства

114 Козловський Сергій Володимирович Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій Козловський, С.В. Мазур, Г.Ф. Козловський, В.О. Жураківський, Є.С. Вінниця немає українська 2019 монографія 172
Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління економічною безпекою аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій. Досліджено концептуальні засади механізму забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Визначено сутність, принципи й особливості економічної безпеки аграрної галузі. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано класифікацію складових та загроз економічної безпеки аграрної галузі. Зроблено рекомендації щодо оцінювання економічного потенціалу аграрної галузі в аспекті забезпечення її економічної безпеки. Запропоновано методичні положення до розуміння стуності категорії «економічна безпека аграрної галузі». Розроблено економіко-математичну модель оцінювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області на основі теорії нечіткої логіки. Розроблено модель управління кадровою політикою як одного із напрямів гарантування економічної безпеки аграрної галузі

115 Козловський Сергій Володимирович УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ Козловський, С.В. Кірєєва, Е.А. немає Економіка України українська 2015 стаття 171
Проаналізовано теоретичні основи категорії “продовольча безпека” та визначено зміст терміна “регіональна продовольча безпека”. Досліджено вплив внутрішніх, зовнішніх і світових факторів на формування регіональної продовольчої безпеки. Здійснено моделювання рівня регіональної продовольчої безпеки на 2015–2016 рр. за допомогою математичного апарату теорії нечіткої логіки. На основі розробленої моделі запропоновано систему підтримки та прийняття рішень, яка може бути використана у процесі державного управління як стратегічний орієнтир та основа для прийняття обгрунтованих управлінських рішень

116 Козловський Сергій Володимирович ІННОВАЦІЙНА ДЕРЖАВН А ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Козловський, С.В. Жураківський, Є.С. немає немає українська 2016 стаття 179
У даній статті проведено теоретико-методичне дослідження особливостей економічної безпеки аграрної галузі. Розроблено організаційно-управлінський механізм прийняття рішень щодо забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Сформовано інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області. Визначено відмінні риси стратегії економічної безпеки аграрної галузі України. Зроблено прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області до 2019 року

117 Козловський Сергій Володимирович КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Жураківський, Є.С. Козловський, С.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 176
У даній статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до класифікації ризиків економічної безпеки аграрної галузі України. Встановлено ризики та загрози економічній безпец і аграрної галузі України. Визначено с пецифічні загрози економічній безпеці аграрної галузі та заходи щодо зниження ризику цих загроз. Запропоновано класифікацію загроз економічній безпеці аграрної галузі

118 Козловський Сергій Володимирович КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ Козловський, С.В. Рудковський, О.В. Козловський, А.В. немає Економіка та держава українська 2017 стаття 172
У статті розглянуто підходи щодо визначення стійкості економічної системи. Досліджено сутність категорії "стійкість економічної системи", її види та запропоновано власне тлумачення "стійкість економічної системи". Проаналізовано значимість оцінки категорії "економічна стійкість". Визначено підходи до управління економічною стійкістю. Наведено основні теоретичні аспекти категорії стійкості економічної системи. Вдосконалено класифікації видів стійкості та факторів впливу на стійкість економічної системи. Запропоновано фактори впливу на забезпечення стійкості економічної системи. Сформульовано значимість оцінки економічної стійкості для різних користувачів інформації. Розроблено структуру моделі економічної стійкост

119 Козловський Сергій Володимирович Managing the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine Kozlovskyi, Serhii Khadzhynov, Illya Vlasenko, Ivan Marynchak, Liliya немає Investment Management and Financial Innovations англійська 2017 стаття 168
Therefore, nowadays the issues of studying the categories of «economic sustainability», «economic sustainability management» and the peculiarities of these concepts are especially relevant. Their use would provide an opportunity to ensure the sustainable and most effective functioning of the subject of economic relations in the current period of time, as well to create a high potential for its development and ensuring the conditions for investing capital in the Ukrainian economy. All this determined the purpose of this study, which consists in the study of the theory and essence of the concept of economic sustainability, the interpretation of the concept of «economic sustainability of the system» and the concept of «management of economic sustainability of the system», distinguishing factors affecting the sustainability of the economic system of Ukraine, determining the relationship of economic sustainability with economic security, investing as well as forecasting the level of sustain

120 Козловський Сергій Володимирович The methods of state regulation of sustainable development of agrarian sector in Ukraine Kozlovskyi, Serhii Grynyuk, Roman Baltremus, Olga Ivashchenko, Anna немає Problems and Perspectives in Management англійська 2017 стаття 194
In this article conducted research of theoretical and methodological approaches of ensuring the sustainable development of the agrarian sector within the region based on the methods of state regulation. Regulatory and legal measures of the agrarian sectors sustainable development within the regions in crisis where conditions have been developed. The structural scheme of the system of state regulation for pricing of the products in the agrarian sector has been developed. The algorithm for the state regulation of prices for the agrarian market is proposed. It is proposed for construction of an effective management system of sustainability agrarian sector development of the region to combine of all actions of management subjects of agrarian relations by the following elements: state regulation, market self-organization, management of agrarian sector. Currently the most optimal agrarian sectors of the region is an innovative development scenario in which innovative resources are used, shif

121 Козловський Сергій Володимирович МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА О С НОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Козловський, С.В. Мазур, Г.Ф. немає немає українська 2017 стаття 210
У даній статті визначенно фактори впливу на рівень державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Досліджено особливості розробки економікоматематичних моделей засобами теорії нечіткої логіки. Сформовано класифікацію факторів впливу на рівень агропромислового виробництва в Україні. Розроблено економікоматематичну модель оцінювання та прогнозування рівня економіко-політичного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Зроблено прогнозування рівня економікополітичного стимулювання агропромислового виробнитва до 2020 року.

122 Климчук Олександр Васильович НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ В УКРАЇНІ Климчук О. В. Вінниця СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції українська 2018 стаття 178
Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми менеджменту та управління фінансово-економічною безпекою держави та суб'єктів господарської діяльності. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться управлінськими підходами до процесів формування, розвитку та якісних трансформацій економічних систем мікро, мезо та макрорівня, а також сучасними тенденціями розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки

123 Климчук Олександр Васильович УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Климчук О. В. Житомир Біоенергетичні системи : ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: МАТЕРІАЛИ українська 2020 стаття 205
До збірника увійшли матеріали доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи». Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід щодо вирішення актуальних програм розвитку біоенергетичних систем та комплексів

124 Безгін Костянтин Сергійович Assessment of the economic potential of Donbas universities Безгін К.С., Устіменко В.А. та ін. USAID немає англійська 2018 звіт 203
The main goal of the research is to assess the current and future potential of the Donbas Universities in terms of their place and role in preparing a competitive skilled workforce, the realization of employment opportunities and the expansion of public- private partnerships in the educational sphere

125 Олійник Лариса Володимирівна СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Олійник Л. В. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 175
У статті розглянуто Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року. Визначені основні заходи та перспективи Вінниця стоїть перед викликом створення нової економічної платформи для свого подальшого розвитку, що вимагає активізації економічної діяльності суб’єктів господарювання. Головним завданням при цьому є подолання проблеми недостатньої кількості сучасних робочих місць із високим рівнем оплати праці. покращення економічного життя регіону, розглянуто принципи реалізації стратегії та пріоритетні напрями розвитку економіки області, проведено фінансовогосподарський аналіз діяльності підприємств. Виділені сильні сторони регіону, а також і визначені ключові проблеми, які можуть призупиняти розвиток економіки Вінницької області

126 Олійник Лариса Володимирівна СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Олійник Л. В. немає Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського українська 2017 стаття 166
У статті розглядається проблема управління ресурсним потенціалом підприємства. Розглянуто сутність понять «ресурси», «потенціал». Виділено ключові види ресурсів. Встановлено, що стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства дає змогу підвищити його конкурентоспроможність. Запропоновано впровадження сучасних концепцій управління на основі застосування автоматизованих ERP- та CRM-систем.

127 Олійник Лариса Володимирівна СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Олійник Л. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 173
В статті розглядається проблема досягнення фінансової стабільності підприємства. Визначено сутність даного поняття. З’ясовано, що в якості економічної категорії фінансова стабільність визначається сукупністю економічних відносин. Встановлено, що в період кризових явищ підприємство може досягати фінансової стабільності шляхом ліквідації поточної неплатоспроможності підприємства; відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги у короткостроковому періоді); забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. Запропоновано використання фінансового планування для забезпечення фінансової стабільності підприємства. Останнє дозволяє забезпечити ресурсами виконання прогнозованих обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, створювати передумови для отримання чистого прибутку в розмірі, достатньому для самоокупності та самофінансування. Виділені заходи, що дозволяють досягти фінансової стабільності підприємства на основі використання елементів

128 Олійник Лариса Володимирівна УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВ Олійник Л. В. немає Інфраструктура ринку, № 31 українська 2019 стаття 172
У статті розглянуто особливості управління корпоративною соціальною відповідальністю на підприємстві. Наведено еволюцію підходів до розгляду соціальної відповідальності, основні принципи корпоративної соціальної відповідальності. Визначено особливості моделей корпоративної соціальної відповідальності, а саме англоамериканської (американської), європейської та азіатської (японської). Обґрунтовано, що соціально активна діяльність відбивається на рівні конкурентоспроможності організації. На основі закордонного досвіду ведення соціально відповідального бізнесу виділено принципи корпоративної соціальної відповідальності внутрішнього спрямування. Розроблено модель управління корпоративною соціальною відповідальністю на підприємстві, що передбачає проведення аналізу власного стану корпоративної соціальної відповідальності, вибір еталонів, аналіз практик та досвіду, розроблення власної стратегії

129 Олійник Лариса Володимирівна СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Олійник Л. В. немає немає українська 2019 стаття 157
В статті розглядається проблема формування інвестиційних ресурсів підприємства. Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів інвестиційних ресурсів як основи формування інвестиційної стратегії підприємства. Розглянуто сутність інвестицій та інвестиційних ресурсів, визначено їх роль та значення на підприємстві. Наведено джерела формування інвестиційних ресурсів. За результатами проведеного дослідження щодо формування інвестиційних ресурсів розроблено низку теоретичних та практичних рекомендацій

130 Олійник Лариса Володимирівна РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У РЕГІОНІ Олійник Л. В. немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2018 стаття 158
У статті розглянуто актуальну проблему розвитку туристичних послуг у регіоні. Досліджено види туризму, обґрунтовано його вплив на розвиток економіки. Визначено роль регіональних органів влади в розвитку туристичних послуг. Наведено етапи побудови регіональної системи туризму. Вони включають аналіз ситуації та оцінку потреб, планування та розвиток туризму, розроблення туристичного продукту та туристичних напрямків, реалізацію, моніторинг та оцінку

131 Олійник Лариса Володимирівна АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Олійник Л. В. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2017 стаття 172
В статті розглядається сутність собівартості продукції як економічного показника. Визначені завдання аналізу собівартості продукції. На основі факторної моделі досліджено операційні витрати підприємства, запропоновані заходи зниження витрат виробництва.

132 Олійник Лариса Володимирівна УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ Олійник Л. В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 162
В статті розглядається проблема управління інноваційним розвитком підприємства. Визначено, що інноваційна програма забезпечує ефективне вирішення завдань щодо освоєння та поширення принципово нових видів продукції або технологій. Виділені складові елементи інноваційної програми. Розроблена структура елементів інноваційної програми. Вона включає науково-методичне, нормативно-правове, організаційне та фінансове забезпечення. З’ясовано, що основною метою інноваційного планування є оцінка досягнення певних конкретних показників діяльності. Обґрунтовано місце інноваційних проектів в системі інноваційного розвитку підприємства. Інноваційні проекти розробляються в межах інноваційних програм, реалізуючи завдання окремих напрямків програми. Визначено суб’єктів інноваційних проектів - основні функціональні підрозділи, які беруть участь у його реалізації (маркетинг, НДІ, виробництво, фінанси). Запропоновано алгоритм формування програми продуктових інновацій. Визначено, що для досягнення ефективно

133 Олійник Лариса Володимирівна МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Олійник, Л.В. Кузнєцова, А.П. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 168
В статті розглядається актуальне питання формування стратегії підприємства. Визначено сутність даного поняття. Наведено характерні ознаки стратегії діяльності підприємства. Встановлено, що стратегічне управління є процесом прийняття і реалізації стратегічних рішень на основі співставлення власного ресурсного потенціалу підприємства з потенційними можливостями і загрозами зовнішнього ділового середовища. Визначено, що модель стратегічного менеджменту крім стратегічного планування включає в себе реалізацію виробленої стратегії, в тому числі її оцінку і контроль. Наведено основні етапи процесу формування стратегії розвитку підприємства: визначення місії і цілей підприємства; вивчення стану зовнішнього середовища; визначення конкурентних переваг підприємства; формування системи стратегічних цілей; розробка стратегічних альтернатив; впровадження системи заходів, спрямованих на реалізацію обраного варіанту стратегії. Зазначено, що завершальним моментом вибору стратегії є аналіз і оцінювання

134 Олійник Лариса Володимирівна DEVELOPMENT OF COMPLEX SYSTEM FOR ENSURING ECONOMIC SAFETY OF AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE Filipishyn, Igor Oliinyk, Larysa Vlasenko, Ivan немає Problems and Perspectives in Management англійська 2017 стаття 178
At present, the system of ensuring economic security of the agrarian sector of Ukraine is not effective enough. This is primarily due to the fact that at the state level, there are no clear national decisions on ensuring the economic safety of the agrarian sector. The study established that development of economic safety system for the agrarian sector should take into account its resistance to external and internal factors, which could lead to systemic crisis in the agrarian sector development. In this regard, the category of the agrarian sector’s economic safety can be interpreted as the state of agrarian economy sector protection from all kinds of threats, which enables it to form and implement its own economic policy in the field of regulation and stimulation of the agrarian sector development in the indicative limits established by the state, as well as to provide economic stability and the ability of the agrarian sector to reproduce and develop. The strategic goal of building a co

135 Олійник Лариса Володимирівна PROSPECTS OF THE TOURISM BUSINESS DEVELOPMENT AT THE REGIONAL LEVEL Oliinyk, Larysa немає немає англійська 2018 стаття 164
The current conditions and prospects of the tourism business development on the example of the Vinnytsia region are considered in the article. Tourist streams of the region are analyzed. Favorable factors for tourism development are identified: features of geographical location and relief favorable climate, rich of natural, historical and cultural, tourist and recreational potentials. The main tourist objects of Vinnytsia region are investigated. The most active in the development of rural green tourism is Bar, Vinnytsia, Haisin, Nemyriv, Mohyliv-Podilskyi, Murovani Kurylivtsi and Yampil districts. Historical and cultural; health-improving; religious and sporting types of tourism are the most popular in Vinnitsa. The weaknesses of the tourist industry of the region are identified. Branding development of rural areas, improvement of quality and expansion of the range of tourist and recreational services, the tourism infrastructure development are important areas for solving existing pro

136 Олійник Лариса Володимирівна Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банківському секторі України Олійник Л. В. немає Фінанси, облік, банки українська 2019 стаття 164
В статті розглядаються особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в банківському секторі України. Здійснено аналіз напрямів корпоративної соціальної відповідальності провідних банків України. Встановлено, що при виборі напрямків реалізації корпоративної соціальної відповідальності вагома частина банківських установ обирає декілька напрямків соціальної активності і залучають якомога більше ресурсів на реалізацію обраних соціальних програм. Обмеженість в напрямках корпоративної соціальної відповідальності негативно відбивається на гудвілі організації. Визначено, що АТ КБ «ПриватБанк» займає перше місце за різноманіттям обраних напрямків соціальної політики

137 Олійник Лариса Володимирівна Електронна комерція як новий формат підприємницької діяльності Олійник Л. В. немає Modern Economics українська 2020 стаття 179
У статті розглянуто сутність й характерні особливості електронної комерції як нового формату бізнесу в умовах сучасної інформатизації соціуму. Визначено основні компоненти й види електронної торгівлі, що забезпечують її функціонування та зростання. З’ясовано сьогоденну необхідність удосконалення ринкової електронної платформи. Проведено SWOT-аналіз електронної комерції та виявлено, що користі від розвитку останньої набагато більше, ніж мінусів, які виникають у ході її втілення. Досліджено стан і динаміку функціонування електронного ринку в Україні та окремих закордонних державах. Наведено дані стосовно обсягів електронної торгівлі в Україні у порівнянні з іноземними державами

138 Томчук Віктор Васильович The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector Viktor Tomchuk, Andrii Kozlovskyi немає Development Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure англійська 2018 стаття 163
In the modern globalized world, the issue of ensuring the economic security in countries and sectors as the primary task of protection the national interests from different kinds of threats is par-ticularly relevant. The aim of the research is to develop tools for ensuring the economic security of agrarian sector. The object is the agrarian sector of Ukraine. The period under review is 2012–2017 years. The basis of the study is the data of the State Statistics Service of Ukraine. To evaluation the economic security indexes are used: gross domestic product; labor productivity in the agricultural sector. The ensuring the economic security of the agrarian sector requires the creation of such mech-anisms and instruments, which will assure an active investment and innovations activities, growth of production of competitive products, cost-effective operation of enterprises

139 Томчук Віктор Васильович Quality control of auditing: ukrainian prospects Nadiya Khorunzhak, Iryna Belova, Olha Zavytii, Viktor Tomchuk, Viktoriia Fabiianska немає INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) англійська 2020 стаття 184
The authors conducted a study of the current audit quality control system in Ukraine to develop proposals according to the main areas of its development and improvement based on the positive foreign experience and criteria determined by users of audit services. The information base of the empirical study was the data from the reports of the Audit Chamber of Ukraine on the activities of audit companies and their statistical indicators. The results of the study, analytical findings and recommendations for practice and research prospects are presented in the article. The provisions of the current legislation of Ukraine are used as a source of representation of conceptual definitions and methods for assessing the quality of audit in Ukraine. The research methodology is based on theoretical generalizations and the use of the scientific tools, including comparative analysis, a survey of users of audit services regarding its qualitative characteristics and the study of the experience of fore

140 Томчук Віктор Васильович Організація системи контролю ефективності грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах Томчук В. В. Луцьк Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" : зб. наук. пр. українська 2014 стаття 163
Стаття присвячена актуальним питанням організація системи контролю грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах в умовах дії комплексної інформаційної системи. Розглянуто особливості методики контролю та взаємозв’язків підсистем бухгалтерського обліку і контролю грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах в умовах дії комплексної інформаційної системи

141 Томчук Віктор Васильович Грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку у сільськосподарських підприємствах Томчук В. В. Луцьк Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" : зб. наук. пр. українська 2015 стаття 152
У статті розглянуто теоретичні та методичні положення виділення грошового потоку як об’єкта бухгалтерського обліку, що дасть змогу під час звітного періоду визначити майбутній фінансовий результат діяльності підприємства, виключити приховування руху грошових коштів на підприємстві, запобігти парадоксальній ситуації неплатоспроможності господарюючого суб’єкта при наявності прибутку

142 Томчук Віктор Васильович SWOT–аналіз підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури Томчук В.В., Паламарюк О.О. Луцьк Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" : зб. наук. пр. українська 2015 стаття 181
У статті розглянуто сутність SWOT-аналізу та визначено значення його використання для підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури. Досліджено внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємств АПК, які займаються вирощуванням біоенергетичних культур. Розглянуто позитивні та небезпечні фактори

143 Томчук Віктор Васильович Аналіз ефективності використання джерел фінансування підприємства Томчук В. В. Миколаїв Глобальні та національні проблеми економіки українська 2015 стаття 153
Формування та використання фінансових ресурсів має важливе значення для функціонування і розвитку підприємства, тому потребує постійного аналізу та контролю цих процесів. Важливе значення у цьому контексті має аналіз ефективності використання джерел фінансування підприємства. Обґрунтовані у статті підходи дозволяють реалізувати на його практиці та уникнути можливих прорахунків при прийнятті управлінських фінансових рішень.

144 Томчук Віктор Васильович Моделювання як інструмент контролю грошових потоків сільськогосподарських підприємств Томчук В. В. Вінниця Фінанси. Облік. Банки : зб. наук. пр. українська 2016 стаття 170
Стаття присвячена питанням моделювання як інструменту контролю грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах. Контроль в сільськогосподарському підприємстві можна визначити як діяльність, направлену на виявлення і ліквідацію відхилень від прийнятих цілей і нормативів (технологічних, поведінкових та ін.) підприємства. Контроль забезпечує підприємство засобами для пристосування до змін середовища, зменшує нагромадження організаційних помилок та допомагає в їх вирішенні, мінімізує втрати

145 Томчук Віктор Васильович Контроль грошових потоків та його інформаційне забезпечення у сільськогосподарських підприємствах Томчук В. В. Миколаїв Глобальні та національні проблеми економіки українська 2017 стаття 152
Сучасні ринкові відносини в Україні супроводжуються постійним кругообігом коштів як на макро-, так і на мікрорівні. Грошові потоки охоплюють всі господарські процеси всередині підприємства та пов’язують його із зовнішнім середовищем, тому важко передбачити перебої в інтенсивності, обсязі, напрямі їхнього руху, що може привести до порушення функціонування всіх структурних підрозділів сільськогосподарського підприємства, вплинути на діяльність у поточному і довгостроковому періодах, спричинити зниження рівня прибутковості та платоспроможності, ліквідності, ділової активності та погіршити фінансовий стан.

146 Томчук Віктор Васильович Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку Томчук В. В. Вінниця Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 159
Стаття присвячена актуальним питанням удосконалення традиційної моделі бухгалтерського обліку як засобу комунікаційної взаємодії в умовах змін, що відбуваються в економіці та суспільстві. Розгляд інтегрованої звітності як нової парадигми корпоративної звітності дозволить зовнішнім користувачам надати комплексне уявлення про ключові фактори створення вартості на даний момент і в майбутньому на основі подання набору фінансових і нефінансових показників

147 Томчук Віктор Васильович Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук Ф.О., Томчук В.В. Одеса Інфраструктура ринку українська 2018 стаття 163
У статті розглянуто етапи визначення чистого фінансового результату підприємства, їх інформаційну наповненість, методику аналізу Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Обґрунтовано пропозиції, які підвищать інформаційне забезпечення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) під час аналізу фінансового стану підприємства. Проаналізовано формування фінансових результатів та прибутковість капіталу

148 Томчук Віктор Васильович The role of the analytical system in the information support of the enterprise management О. Tomchuk, V. Tomchuk Вінниця Фінанси, обік, банки англійська 2018 стаття 152
The article considers the essence of the analytical system, its methodological basis, principles of economic analysis and outlines the content of administrative and financial analysis. The indicated subsystems of management define areas and data required for the formation of analytical information, as it is mainly used in several subsystems and at different levels of the enterprise management. It is investigated that the analytical system of the agricultural enterprise is not constant in time and space, and it undergoes constant changes in response to the changes in techniques and technologies for obtaining and processing information, managers’ needs for the management information

149 Томчук Віктор Васильович Сучасні аспекти аудиту основних засобів Томчук, В.В. Лесік, Є.С. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 162
У статті розглядаються особливості організації та методики аудиту основних засобів на підприємствах з урахуванням положень міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наведено визначення категорії «основні засоби». Сформовано основні завдання та етапи аудиту основних засобів, особливості його проведення. Досліджено основні джерела отримання аудиторських доказів відповідно до МСА, їх повноту та достатність при аудиті основних засобів

150 Томчук Віктор Васильович Комп’ютеризація обліку та аудиту нематеріальних активів із застосуванням ІТ-технологій Томчук В.В. Платовський А.М. немає Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління українська 2019 стаття 156
У статті розглянуто автоматизований облік як послідовний процес отримання, узагальнення та зберігання облікової інформації. Проаналізовано ринок програмних продуктів та виділено найбільш популярні серед них. Розглянуто автоматизацію обліку й аудиту нематеріальних активів із викорис¬танням системи «1С: Підприємство». Обґрунтовано переваги застосування комп’ютерної техніки під час проведення обліку та аудиту нематеріальних активів. Удосконалення аудиторської роботи відпо¬відно до вимог ринку певним чином залежить від комп’ютеризації облікових та аналітичних систем, автоматизованого видавання документів та їх збереження. Виділено найбільш популярні програмні продукти для проведення аудиту нематеріальних активів

151 Томчук Віктор Васильович ERP системи та їх місце в управлінському обліку Томчук, В.В. Калачик, А.В. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 167
У статті досліджено зарубіжні та вітчизняні системи ERP, а саме: SAP R/3, SAP Business One, Oracle Business Suite, Microsoft Dynamics, BAS ERP. Описано призначення багатьох апаратних і програмних компонентів – модулів, серед яких: планування ресурсів виробництва, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління процесами постачання, управління людськими ресурсами, управління фінансовими ресурсами та ін. Проаналізовано практичний досвід впровадження SAP ERP на прикладі компанії «Швидко-Україна» та BAS ERP на прикладі компанії UKRAVIT. Зазначено перелік компаній-користувачів систем ERP. На основі узагальнення наукових джерел визначено переваги та недоліки впровадження системи ERP. Окреслено основні тенденції зміни ERP-систем за останні роки

152 Дутова Наталя Валентинівна Personal income tax: evolution, international experience, ways to improvement Дутова Н., Клепакова М. немає Open Europe англійська 2016 стаття 214
Сучасні зміни у податковому законодавстві здійснюються з метою побудови справедливої системи оподаткування фізичних осіб як одного з напрямів покращення рівня життя населення та економічної ситуації в державі. Але, незважаючи на постійне реформування, питання щодо недосконалості діючих фіскальних механізмів залишається досить актуальним. Податки з доходів населення формують значну частку бюджету країни, і тому проблема їх справедливого утримання, вчасної сплати, ефективного перерозподілу та діючого контролю за всіма рівнями оподаткування є першочерговою у формуванні нової податкової політики України. Метою статті є аналіз розвитку, сучасного стану системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та за кордоном, а також виокремлення шляхів його удосконалення

153 Дутова Наталя Валентинівна Адміністрування ПДВ: проблеми впровадження нововведень до Податкового кодексу України Дутова Н. В., Євсюкова В. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 165
В статті розглядається еволюція податку на додану вартість, його чільна роль, як податкового надходження, у формуванні державного бюджету України. В статті розкриті основні зміни, які вносяться Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71 від 28.12.2014 р. в частині адміністрування ПДВ та їх наслідки. Проаналізовано проблемні питання запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні, встановлені неузгодженості та неточності, які виникають при адмініструванні ПДВ, обґрунтовано негативні результати такого введення, виявлено значну кількість різноманітних проблем в оподаткуванні, що спричинило запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість в недоопрацьованому вигляді

154 Дутова Наталя Валентинівна Особливості бухгалтерського та податкового обліку факторингових операцій у постачальників Дутова Н. В., Михайлова М. Д немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 169
У статті розглянуто сутність поняття факторингу як специфічного інструмента комерційного кредитування. Складено схему послідовності здійснення факторингових операцій. Виокремлено основні функції факторингу як сучасної економічної категорії. Визначено особливості податкового обліку факторингу. Проведено оцінку підходів різних вчених та дослідників щодо відображення факторингових послуг у бухгалтерському обліку постачальника. Розроблено та обґрунтовано оптимальну облікову схему факторингових операцій.

155 Дутова Наталя Валентинівна Актуальні проблеми обліку нематеріальних активів Дутова Н.В., Чорна Т.О. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2017 стаття 176
У статті висвітлено основні проблемні питання щодо обліку нематеріальних активів в Україні, забезпечено їх теоретичне обґрунтування на основі як діючого національного та міжнародного нормативного регулювання, так і з урахуванням важливих практичних аспектів. Виділено проблеми обліку нематеріальних активів з урахуванням сучасного стану розвитку. Обґрунтовано необхідні теоретичні характеристики та практичні ознаки досліджуваного об’єкту. Надані рекомендації щодо створення умов раціонального та ефективного обліку нематеріальних активів на вітчизняних підприємствах.

156 Дутова Наталя Валентинівна Спеціальний режим оподаткування та бюджетні дотації як чинники державної підтримки сільського товаровиробника в Україні Дутова Н.В., Войтишена К.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 162
. Стаття присвячена дослідженню, критичній оцінці діючої практики та нормативно-правового регулювання оподаткування податком на додану вартість, позитивних та негативних факторів впливу спеціального режиму з оподаткування податком на додану вартість та бюджетних дотацій на сільське господарство в Україні. Проаналізовано та систематизовано положення законодавства України, досліджено вплив внесених змін, їх динаміка та намічені майбутні перспективи використання програми державної підтримки сільського господарства за допомогою спеціального режиму оподаткування та надання дотацій сільському господарству

157 Дутова Наталя Валентинівна Особливості внутрішнього контролю здійснення факторингових операцій у постачальників Дутова Н.В., Михайлова М.Д. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 172
Стаття присвячена актуальним проблемам організації та проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, в тому числі переданої на факторингове обслуговування, на підприємствах-постачальниках. У статті виокремлено основні чинники, що призводять до росту заборгованості покупців та замовників. Складено схему послідовності проведення факторингових операцій. Визначено необхідність проведення контролю здійснення факторингових операцій для прийняття ефективних управлінських рішень щодо покращення фінансового стану підприємства та своєчасного відображення достовірної інформації у фінансовій звітності. Досліджено методику здійснення внутрішнього контролю стану розрахунків постачальників із дСтаття присвячена актуальним проблемам організації та проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, в тому числі переданої на факторингове обслуговування, на підприємствах-постачальниках. У статті виокремлено основні чинники, що призводять до росту заборгованості покупців та замов

158 Дутова Наталя Валентинівна Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві Дутова Н.В., Щербіна А.О. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 161
Стаття присвячена питанням організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві. Досліджено проблеми організації обліку інвестицій, розкрито зміст основних складових організації обліку фінансових інвестицій. Надано рекомендації щодо здійснення класифікації даного об’єкта обліку на підприємстві та запропоновано використання окремих субрахунків у відповідності до класифікації

159 Дутова Наталя Валентинівна Екологічний податок як механізм стимулювання ведення природоохоронної діяльності підприємства Дутова Н.В., Меджоріна В.С. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 162
У статті розглянуто особливості екологічного податку та обґрунтовано його необхідність як механізму стимулювання підприємств до зменшення обсягів шкідливих викидів у навколишнє середовище. Проаналізовано ефективність природоохоронних заходів вітчизняного підприємства та їх взаємозв’язок із розміром сплаченого екологічного податку. Запропоновано застосування на підприємстві розрахунків прогнозних показників екологічного податку для визначення ефективності природоохоронних заходів та впливу екологічного податку на прибуток підприємства

160 Дутова Наталя Валентинівна Податкова знижка з ПДФО: стимулюючий та фіскальний потенціал Дутова Н.В., Вільман Д.Ю. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2019 стаття 160
У статті розглянуто сутність застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб. Досліджено виконання податковою знижкою своєї стимулюючої функції як податкового інструменту. Розглянуто міжнародний досвід щодо зменшення податкового тягаря з доходів платників.

161 Дутова Наталя Валентинівна Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн. Дутова Н.В., Лесік Є.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 168
У статті розглянуто особливості сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні та перспективи його розвитку. Виокремлено спільні та відмінні ознаки сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні та в європейських країнах. Визначено ряд проблем щодо стягнення податку на доходи фізичних осіб та сформульовано рекомендації з удосконалення механізму оподаткування доходів громадян в Україні

162 Поліщук Олена Тимофіївна Accounting information support relevant to surveillance of substandard goods Поліщук О.Т. немає Економічний часопис - ХХІ українська 2015 стаття 182
Досліджено сутність некондиційних товарів, виділено основні ознаки, які формують дане поняття. Обґрунтовано, що некондиційні товари також належать до категорії товарів, що обумовлює необхідність їх вивчення як окремого об’єкта. Здійснено аналіз практичної діяльності торговельних підприємств та виділено основні проблеми щодо товарів, термін реалізації яких закінчується. Запропоновано відображати операції з некондиційними товарами в розробленому первинному документі, що забезпечить повне висвітлення інформації про такі товари та контроль за ними при їх надходженні, належному зберіганні та вибутті. Надані пропозиції стосовно відображення некондиційних товарів у системі бухгалтерських рахунків, що сприятиме формуванню облікових даних відносно місцезнаходження товарів, їхньої якості й вартісної оцінки

163 Поліщук Олена Тимофіївна Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції Поліщук О.Т. немає Економіка та управління підприємствами українська 2015 стаття 153
Головною метою статті є визначення сутності та структури витрат на якість продукції в системі управління якістю, дослідження класифікації витрат на якість, виходячи з цілей обліку та порядку відображення в системі бухгалтерських рахунків задля достовірності і своєчасності інформаційного забезпечення управлінської ланки. У статті розглянуто сутність витрат на якість з урахуванням наукового здобутку вчених-дослідників та запропоновано власний підхід до трактування даної категорії. Досліджено структурні елементи витрат на якість та систематизовано їх класифікацію. Для цілей бухгалтерського обліку запропоновано класифікувати витрати на якість, виходячи з основних господарських процесів, що відбуваються на підприємстві

164 Поліщук Олена Тимофіївна Концепція створення венчурного фонду Вінницького регіону Поліщук О.Т., Поліщук О.А. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 165
У статті досліджуються концептуальні основи створення венчурних фондів інноваційних інвестицій в сучасних умовах господарювання. Проаналізовані складові інноваційного процесу, основними з яких є формування інноваційної ідеї, розробка технічної пропозиції, реалізація дослідницько-промислового виробництва. Запропонований алгоритм створення венчурного фонду Вінницького регіону, який складається із підготовчого етапу, створення інноваційного підприємства, створення інноваційного продукту (технології). На заключному етапі існування венчурного фонду складається ліквідаційний баланс фонду, проводиться оцінка фондової вартості інноваційної компанії, погоджується процедура розподілу доходу від реалізації інвестиційного підприємства та розподіляється доход і винагорода між учасниками фонду, менеджерами підприємства

165 Поліщук Олена Тимофіївна Концептуальні основи створення кластеру відновлювальної енергії Вінницького регіону Поліщук О.Т., Поліщук О.А. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 172
В статті розглянуто особливості формування кластерів, надано пропозиції щодо формування енергетичного кластеру у Вінницькому регіоні під назвою «Вінницький енергетичний центр». Визначено особливості енергетичного кластеру, обґрунтовано його переваги та недоліки, запропоновано структуру та учасників, вказано основні види діяльності, надані пропозиції щодо шляхи стратегічного розвитку.

166 Поліщук Олена Тимофіївна Економічна оцінка ділової репутації в контексті оцінки вартості бізнесу Поліщук О.Т., Шевчук О.В. немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2016 стаття 168
У статті розглянуто важливість ділової репутації підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу та необхідність її оцінки з метою прийняття рішень. Обґрунтовано розбіжності між діловою репутацією підприємства та його гудвілом. Проведено порівняльну характеристику основних методів оцінки ділової репутації підприємства.

167 Поліщук Олена Тимофіївна Адміністративний аспект регіонального розвитку венчурного інвестування Поліщук О.Т., Поліщук О.А. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 157
У статті досліджуються передумови та можливості здійснення венчурних інвестицій на регіональному рівні у сучасних умовах господарювання. Проаналізована схема функціонування департаменту венчурного фінансування інноваційного розвитку. Досліджений механізм відбору та реєстрації інвестиційно-інноваційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка.

168 Поліщук Олена Тимофіївна Сутнісні характеристики венчурного інвестування та його місце у розвитку національної економіки Поліщук О.Т. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 151
У статті досліджуються сутнісні характеристики економічної категорії «венчур» та «венчурні інвестиції». Висвітлюються переваги та недоліки венчурного інвестування, значення та основні форми. Наведена послідовність етапів венчурного фінансування та типи схем венчурного фінансування. Розглянуті принципи венчурного фінансування. Виділено три основних типи венчурного капіталу: ранньої стадії фінансування, фінансового розширення та придбання або викупу фінансування. Визначено основні функції венчурного капіталу.

169 Поліщук Олена Тимофіївна Інвестиційна привабливість регіону в умовах фінансової децентралізації Поліщук О.Т., Поліщук О.А. немає Науковий вісник Ужгородського національного університету українська 2017 стаття 169
У статті досліджено прямі іноземні інвестиції у Вінницький регіон, обґрунтовано передумови їх залучення. Розкрито значення іноземного інвестування для економіки України, визначено сутнісні характеристики прямих іноземних інвестицій в умовах децентралізації. Проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Вінницької області за різними ознаками. За допомогою статистичних методів визначено структуру та динаміку прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності та країнами-інвесторами. Найбільше прямих іноземних інвестицій у приватний сектор регіону надійшло з Польщі, Австрії, Кіпру, Франції та Німеччини

170 Поліщук Олена Тимофіївна Swot-аналіз вінницької області як передумова розроблення стратегічних рішень в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю регіону Поліщук О.Т., Поліщук О.А. немає Науковий вісник Ужгородського національного університету українська 2019 стаття 163
У статті розглядається SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) регіону, а саме Вінницької області, як одного з інструментів для прийняття стратегічних рішень в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю регіону. Кожен регіон має на ринку певні переваги і наділений недоліками. SWOT-аналіз дає змогу виявити ті сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги та зусиль із боку регіональної влади. Перед початком SWOTаналізу комплексно зосереджуються на ймовірних загрозах і можливостях, що постають перед регіоном. Після цього з'ясовуються, які загрози є найбільш імовірними й які ризики вони здатні спричинити. Саме вони потребують найбільшої уваги і концентрації зусиль регіональної влади для їх усунення. Оцінюючи можливості, встановлюється потенційна привабливість Вінницької області та ймовірність їх реалізації, а також те, чи заплановані вигоди можуть перевершити ймовірні втрати внаслідок реалізації можливостей. Іноді можливості можуть нести в собі як велику пр

171 Поліщук Олена Тимофіївна Зовнішньоекономічна діяльність регіону Поліщук О.Т., Поліщук О.А. немає Світове господарство і міжнародні економічні відносини українська 2019 стаття 164
Досліджено тенденції зовнішньоекономічної діяльності держави у цілому та Вінницького регіону зокрема. Визначено вплив зовнішньоекономічної діяльності на соціально-економічний розвиток регіону. Встановлено регіональні обсяги міжнародної торгівлі товарами, проаналізовано динаміку експорту-імпорту регіонів України у торгівлі товарами з країнами СНД та ЄС, досліджено динаміку географічної структури експорту Вінницької області. Україна перебуває на новому етапі входження в систему світогосподарських зв’язків, і від того, як цей процес буде здійснюватися, залежить не тільки й не стільки динаміка зовнішньої торгівлі, скільки можливість розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки

172 Поліщук Олена Тимофіївна Сучасний стан та шляхи розвитку системи державного регулювання венчурної індустрії України Поліщук О.Т., Поліщук О.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 150
У статті досліджується сучасний стан державного регулювання венчурної індустрії в Україні, зокрема розкриті причини необхідності державного регулювання венчурних інвестицій, проаналізовані проблеми, які гальмують розвиток венчурного фінансування вітчизняної інноваційної діяльності. Запропоновані заходи, які забезпечать ефективне використання науково-технологічного й інтелектуального потенціалу України, пропозиції щодо податкового стимулювання та, заходи для розробки фінансово-організаційного механізму формування венчурного капіталу

173 Волкова Валерія Валеріївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Беспалова, А.Г. Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Добровольський, О.І. Карпова, Т.С. Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 178
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

174 Волкова Валерія Валеріївна Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 200
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» розроблено з метою підготовки студентів до навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій, певних вимог до вищої школи зі створення умов для самореалізації студентів, затребуваності в суспільстві, формування у майбутніх спеціалістів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації діяльності центральних банків та методів грошово-кредитного регулювання і оцінку дієвості монетарної політики, розкриття механізму регулювання діяльності комерційних банків

175 Волкова Валерія Валеріївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Добровольський, О.І. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 219
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу розроблено з метою формування теоретичних знань та набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система». Розкрито концептуальні основи побудови банківської системи України та закордонних країн; обґрунтовано діяльність комерційних банків; висвітлено питання формування та розміщення банківських ресурсів; наведено механізм фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків. Ця розробка за структурою включає: зміст курсу, завдання для поточного контролю знань студентів, основні терміни, лекційний матеріал, методичні вказівки за темами курсу, питання для самоперевірки, тестові завдання, загальні вказівки щодо виконання самостійної роботи з тем, перелік літературних джерел. Навчально-методичний посібник призначається здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

176 Волкова Валерія Валеріївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 154
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів визначають структуру дисципліни «Місцеві фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи. Методичні рекомендації призначені для студентів ступеня освіти «Бакалавр» усіх спеціальностей економічного факультету

177 Волкова Валерія Валеріївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 188
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи.

178 Волкова Валерія Валеріївна Причини та напрями співпраці комерційних банків та страхових компаній в Україні Волкова, В.В. Волкова, Н.І. London Human Rights: Theory and Practice українська 2017 стаття 166
Обґрунтована необхідність побудови адаптованої до сучасних реалій системи взаємовідносин комерційних банків та страхових компаній. Виділено умови інтеграційних процесів на банківському та страховому ринках. Розглянуто сучасні точки зору на питання виділення форм взаємодії комерційних банків та страхових установ. Охарактеризовано напрями співпраці вітчизняних банків та страхових компаній в сучасних умовах

179 Волкова Валерія Валеріївна Стратегічні напрями кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools українська 2018 стаття 178
Стаття присвячена стратегічним напрямам кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. Встановлено, що протягом останнього року банки продовжили поступово нарощувати кредитування в національній валюті. У статті проаналізовано динаміку основних показників банківського кредитування на початок 2015-2018 років. Авторська позиція полягає у тому, що причиною незначного збільшення є орієнтація кредитної політики вітчизняних банків на стимулювання внутрішнього попиту на ринку. Визначено, що ефективна кредитна діяльність банків в Україні може забезпечити оздоровлення фінансового сектору та відновлення темпів зростання реального сектора економіки країни. Авторська концепція вдосконалення кредитної діяльності доводить, що є базовою умовою збереження сприятливого кредитного потенціалу й ефективного функціонування банку. Вперше представлено вихідні положення, основу по

180 Волкова Валерія Валеріївна Improving Bank Transparency in Assessing Financial Stability of Ukraine’s Banking System Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Птащенко, Л.О немає International Journal of Engineering & Technology англійська 2018 стаття 176
The paper focuses on solving the problem of banks transparency in assessing financial stability of Ukraine’s banking system under economic instability. The financial crisis in the country calls for developing a methodology supply for assessing financial stability of both individual banks and the banking system as a whole. We believe that the methodical tool for studying the financial activity of a banking institution should provide a bank with the opportunity for a long-term development rather than for the coming years. This is a priority task of a bank because under unstable economic development the reliability of a bank decreases as well as its competitiveness and adaptability to the internal and external destabilizing factors. The topicality of the issue is determined by the fact that increasing financial sustainability is one of the important measures, the quality of which predetermines banks’ financial results. Presented are results of the statistics study which characterize the d

181 Волкова Валерія Валеріївна Особливості управління ліквідністю банків України в умовах запровадження нормативу LCR Волкова, В.В. Руденко, О.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 165
В статті доведено, що ліквідність виступає однією з найважливіших якісних характеристик діяльності банку, що свідчить про надійність та стійкість його фінансового стану. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку»; виокремлено фактори впливу на стан ліквідності банків в залежності від середовища формування; визначено, що на управління ліквідністю банку безпосередньо впливає видача кредитів та залучення депозитів (в тому числі і в іноземній валюті); проведено аналіз динаміки та структури обсягу кредитів і депозитів банків України у розрізі валют; проведено аналіз динаміки обсягу доходів і видатків банків України за період з 2014 року до початку 2018 р.; розглянуто та проаналізовано дотримання банками України встановлених нормативів ліквідності (норматив миттєвої ліквідності, норматив поточної ліквідності, норматив короткострокової ліквідності); здійснено порівняльну характеристику нормативу поточної ліквідності та коефіцієнту покриття ліквідності (LCR); д

182 Волкова Валерія Валеріївна Методичні аспекти управління ризиком кредитного портфеля банку Волкова, В.В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 160
Метою статті є дослідження питань підвищення якості кредитного портфеля банків та управління ризиком його кредитного портфеля зокрема. У статті обґрунтовані причини погіршення якості кредитного портфеля банків України. Запропоновано авторське тлумачення поняття кредитного портфеля банку. Визначені найголовніші проблеми банківської системи України на сучасному етапі розвитку. Зокрема, відплив залучених коштів, у першу чергу вкладів населення; відповідне скорочення активів, а саме наданих кредитів; погіршення якості кредитного портфеля; зростання обсягів витрат на формування страхових резервів, у першу чергу під кредитні операції; збитковість значної кількості банків і банківського сектору в цілому; зниження рівня капіталізації банківської системи; посилення залежності банківських установ від коливань валютних курсів; збереження диспропорцій у структурі активів, залучених коштів, капіталу значної кількості банків

183 Волкова Валерія Валеріївна Estimating credit risks impact on economic security of a bank Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Худолій, Ю.С. немає AKADEMIA ZARZĄDZANIA англійська 2017 стаття 171
This article focuses on a number of issues concerning bank risks estimation. First, it defines the main purpose of risk management in banking. Also, it characterizes contemporary ap-proaches to defining the essence of economic security of a bank, as well as highlighting the internal and external factors affecting it. In addition, we introduce risk structure of Ukrain-ian banks and investigate the dynamics of their loan portfolio. We determine the amount of arrears in client loan portfolio of Ukrainian banks, to justify their level of income and expenses. Together with analysing the credit risk of PJSC CB “PrivatBank” and proposing risk reduction measures in Ukrainian banking system

184 Волкова Валерія Валеріївна Конкурентоздатний потенціал банків: сутність та оцінка Волкова, Н.І. Волкова, В.В. немає EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT українська 2020 стаття 204
The article deals with the essence and assessment of banks' competitiveness. The features of banking competition are highlighted. The hierarchies of such concepts as "competitiveness", "competitive advantage", "competitive status", "competitive position" and "competitive potential" are presented. It is noted that the bank's competitive advantages determine its exclusive position on the target market compared to its competitors. The competitive potential of a banking institution is characterized. The current state of domestic banks and their role in securing the resource status of the economy are analyzed. The directions of increase of competitiveness which are peculiar to the bank and the banking system are offered

185 Волкова Валерія Валеріївна Інформаційне забезпечення управління кредитним ризиком банку Волкова, В.В. немає Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2019 стаття 153
немає

186 Волкова Валерія Валеріївна Improving Bank Capitalization in Terms of Increasing the Competitiveness of the Banking System Волкова, Н.І. Волкова, В.В. немає Association Agreement: Driving Integrational Changes українська 2019 стаття 149
In terms of crisis economy, increasing banking competition, growing requirements of the Basel Accord to ensure the bank capital adequacy, bank capitalization is an objective condition for increasing the banking system stability and reliability. The crisis of the real economy, financial and banking sectors lead to reducing creditworthiness of most borrowers, thus affecting the return of bank loans, and hence the possibile development of the real sector of economy. It should be noted that the process of the Ukrainian banks’ capitalization significantly lags behind the real needs of the country’s economy and does not meet the bank regulator requirements. Increasing bank capital is the main task of Ukraine’s banking system because the formation of the financial foundation, the creation of the necessary conditions for the sustainable development of the banking sector, as well as the creation of prerequisites for economic growth in the state depends on its implementation

187 Волкова Валерія Валеріївна Управління ліквідністю банку в умовах переходу до нових стандартів Базеля ІІІ Волкова, В.В. Руденко, О.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 169
В статті доведено, що забезпечення ліквідності є пріоритетним завданням будь-якого банку, оскільки від її стану залежить платоспроможність, фінансові результати діяльності, стабільність, надійність і рівень довіри економічних суб’єктів до установ банківської системи країні. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку», дана оцінка стану ліквідності банків України за останні шість років; виокремлено і систематизовано фактори впливу на стан ліквідності банків за окремими ознаками і охарактеризовано їх прояв в банківській системі країни; здійснено порівняльну характеристику нормативів ліквідності НБУ та стандартів ліквідності згідно Базеля III; доведено, що передбачені Базелем ІІІ стандарти ліквідності банків в більшій мірі, ніж в Україні, спрямовані на забезпечення фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни в цілому; за допомогою статистичного пакету EViews відібрано найбільш впливові фактори на ліквідність банку, побудо

188 Волкова Валерія Валеріївна Особливості управління депозитними ризиками банку в умовах трансформації економіки Волкова, В.В. Манятовська, Г.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 160
Досліджено сутність депозитного ризику банку. Обґрунтовано проблеми управління депозитними ризиками банку на сучасному етапі розвитку банківського сектору України. Схарактеризовано тенденції розвитку ринку депозитних послуг в Україні та наслідки впливу депозитного ризику на діяльність банків. Встановлено домінування короткострокових вкладів у структурі зобов’язань банків. Відображено тенденцію зростання обсягу валютних вкладів у депозитному портфелі банків України. Наведено динаміку депозитних вкладів банків України за валютою та строками розміщення. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності управління депозитними ризиками банківських установ України

189 Волкова Валерія Валеріївна Стратегічні напрями кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools українська 2018 стаття 181
Стаття присвячена стратегічним напрямам кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. Встановлено, що протягом останнього року банки продовжили поступово нарощувати кредитування в національній валюті. У статті проаналізовано динаміку основних показників банківського кредитування на початок 2015-2018 років. Авторська позиція полягає у тому, що причиною незначного збільшення є орієнтація кредитної політики вітчизняних банків на стимулювання внутрішнього попиту на ринку. Визначено, що ефективна кредитна діяльність банків в Україні може забезпечити оздоровлення фінансового сектору та відновлення темпів зростання реального сектора економіки країни. Авторська концепція вдосконалення кредитної діяльності доводить, що є базовою умовою збереження сприятливого кредитного потенціалу й ефективного функціонування банку. Вперше представлено вихідні положення, основу по

190 Волкова Валерія Валеріївна Стратегія залучення депозитних ресурсів як вектор функціонування грошової системи країни Кужелєв, М.О. Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Економічний вісник університету : зб. наук. пр. українська 2016 стаття 231
Предметом дослідження є залучення банками депозитних ресурсів з метою забезпечення ліквідності банківської системи та стабільності грошовогообігу, як важелів економічного зростання в країні. Методологічною основою статті стали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, фундаментальні теоретичні положення економічної науки щодо залучення депозитних ресурсів та оцінювання їх впливу на грошову систему країни.

191 Волкова Валерія Валеріївна ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА») Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України українська 2017 стаття 200
У статті обґрунтовано необхідність зміцнення фінансової безпеки страховиків та забезпечення стабільності їх функціонування. Розглянуто окремі точки зору на поняття «фінансова безпека страховика». Виділено основні напрямки підтримки фінансової безпеки страховика. Проведено аналіз основних показників рентабельності страхової компанії ПАТ «Граве Україна». Визначено зовнішні та внутрішні чинники фінансової безпеки страховика. Зазначено причини недостатнього розвитку страхового ринку. Виділено заходи забезпечення фінансової безпеки страховика з боку державних органів та органів саморегулювання.Обґрунтовано особливості забезпечення платоспроможності страховиків в умовах Євроінтеграції.

192 Волкова Валерія Валеріївна КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ Волкова, В.В. Іноземцева, Є.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 167
В статті розглянуті методи формування ресурсного потенціалу банку та доведено, що велика частина фінансових ресурсів комерційного банку утворюється за допомогою депозитних ресурсів – коштів, розміщених у банку для збереження й використання з наступною виплатою відсотків вкладникам. Досліджено умови і тенденції розвитку ринку вкладів населення, їхній вплив на ресурсний потенціал банків. Визначено проблеми, що стримують його розвиток, та окреслено напрями вдосконалення альтернативних каналів залучення заощаджень коштів фізичних осіб в Україні. Проведено аналіз пасивів українських комерційних банків та за результатами дослідження дана оцінка стану залучених коштів банків за останні десять років; здійснено аналіз складу пасивів українських комерційних банків. Розглянуто внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес формування ресурсного потенціалу банків. Визначено принципи побудови концепції удосконалення формування ресурсного потенціалу банку. Обґрунтовано основні складові сучасн

193 Волкова Валерія Валеріївна АКТИВИ ТА ПАСИВИ БАНКІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ Волкова, В.В. Соколова, Х.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 164
В статті доведено, що ефективне управління активами та пасивами є пріоритетним завданням будь-якого банку, оскільки від ефективності управління активами та пасивами залежить ліквідність банку, спроможність банку функціонувати під впливом різноманітних ризиків, його фінансова стійкість. За результатами дослідження уточнено визначення понять «активи банку» та «пасиви банку», дана оцінка стану активів та пасивів банків України за останні п’ять років; проаналізовано динаміку та склад активів та пасивів, динаміку та структуру наданих кредитів та залучених депозитів банків України. Виокремлено внутрішні та зовнішні фактори та визначено їх вплив на загальний розмір активів та пасивів банків; розроблено множинну регресійну модель впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на загальну суму активів банків та множинну регресійну модель впливу складових активів та пасивів на їх розмір. Доведено, що моделі можна використовувати для подальшого аналізу та прогнозу. За допомогою статистичного пакету «Ана

194 Волкова Валерія Валеріївна УДОСКОНАЛЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ Волкова, В.В. Іспанюк, С.Є. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 166
У статті розглянуто основні показники діяльності банківської системи України та механізм виявлення ризиків в діяльності банківських установ. Виокремлено основні позитивні і негативні методи нагляду в банківському секторі. Визначено проблеми та основні напрями удосконалення банківського нагляду України. Доповнено класифікацію банківського нагляду за етапами існування ще одним важливим видом, а саме – особливим наглядом за проблемними та неплатоспроможними банками. Запропоновано застосування в Україні рейтингових систем банківського нагляду, які дозволять точніше та швидше виявляти можливі проблеми в роботі банківських установ країни. Проаналізовано міжнародну практику управління проблемними активами банків. Розглянуто основні результати інспекційних перевірок за останні роки на основі яких були надані рекомендації НБУ щодо коригування основних показників діяльності та запропоновано свої з метою наближення українських банківських стандартів до світових. Скориговано основні показники діял

195 Волкова Валерія Валеріївна Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку Волкова, В.В. Верницький, Б.В. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 178
У статті розглянуті окремі точки зору на інтерпретацію поняття «фінансова стійкість банку». Запропоновано власне бачення на визначення сутності фінансової стійкості банку. Виділено внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на фінансову стійкість комерційного банку та виступають загальними для всіх комерційних банків й істотно впливають на досягнення ними стану фінансової стійкості. Розглянуто методики оцінки фінансової стійкості банків, які застосовуються в країнах з ринковою економікою. Визначено особливості, переваги та недоліки методик оцінки фінансової стійкості банку. Охарактеризовано важливість системи індикаторів, яка розроблена МВФ з метою оцінки фінансової стійкості банку. Охарактеризовано методику оцінки фінансової стійкості банку, що використовується в Україні. Зазначено недоліки методики індикаторів фінансової стійкості вітчизняних банків. Виділено складові фінансової стійкості банку капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість, ризик. Запропоновано розрахунок узагал

196 Юрчишена Людмила Вікторівна Принципи корпоративного управління: міжнародний досвід та впровадження в університетах Юрчишена, Л.В. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 148
В статті розроблено принципи корпоративного управління для вітчизняних університетів на основі порівняння міжнародного досвіду, передових практик щодо їх розробки і впровадження. Розглянуто міжнародні практики формування принципів корпоративного управління таких країн, як: США, Великобританія, Маврикія, України та Організації економічного співробітництва та розвитку. Визначено, що принципи корпоративного управління розробляються на рівні держави, враховують законодавство і рівень розвитку корпоративного управління в країні, є орієнтирами щодо впровадження в практичну діяльність і розробки кодексів корпоративного управління.

197 Юрчишена Людмила Вікторівна Розвиток механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України Юрчишена, Л.В. Паращук, О.В. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 152
У статті досліджено процес становлення та розвитку механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України; виявлено відповідність цього механізму податковому потенціалу платників; розроблено концептуальні засади щодо вдосконалення податкового законодавства із урахуванням інтересів стейкхолдерів. Проведено ретроспективний аналіз процесу розвитку механізму сплати податків сільськогосподарськими підприємствами України; виокремлено три його етапи та визначено вплив кожного з них на рівень рентабельності підприємств. Завдяки даному аналізу виявлено, що починаючи з 1999 р. в Україні введено спеціальні механізми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

198 Юрчишена Людмила Вікторівна Аналіз єдиного податку у формуванні доходів місцевих бюджетів Україні Юрчишена, Л.В. Саницька, О.Ю. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 148
У статті проаналізовано динаміку і взаємозв’язок зміни суб’єктів малого підприємництва і надходжень єдиного податку в Україні, визначено фіскальне значення єдиного податку в доходах місцевого бюджету, оцінено структуру доходів місцевих бюджетів, виконання планових показників доходів місцевих бюджетів, розглянуто взаємозв’язок інтересів держави і малого бізнесу. Розроблено концепцію адміністрування єдиного податку в Україні, метою якої є удосконалення процесу адміністрування єдиного податку, сприяння розвитку малого бізнесу, збільшення надходжень в місцеві бюджети, зменшення тіньового сектору економіки, безробіття і зниження рівня соціальної напруги в Україні

199 Юрчишена Людмила Вікторівна Концептуальні засади адміністрування та фіскальний потенціал акцизного податку в Україні Юрчишена, Л.В. Шевчук, Ю.І. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 167
В статті досліджено підходи до визначення податкового адміністрування, розроблено концепцію акцизного оподаткування, яка спрямована на спрощення процедури адміністрування, базується на принципах, визначає мету, завдання, функції і методи адміністрування. Розглянуто етапи запровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів, що дасть змогу в повній мірі охопити всі стадії обігу підакцизних товарів на митній території України. Здійснено аналіз динаміки надходжень акцизного податку до бюджету України, досліджено структуру, оцінено тенденції і фіскальну ефективність акцизного оподаткування в Україні, вагоме значення нафтопереробної промисловості, де прослідковується чітка тенденція до зростання імпорту нафтопродуктів

200 Юрчишена Людмила Вікторівна Підвищення доходів місцевих бюджетів на основі стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу Юрчишена, Л.В. Горлов, Є.І. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 156
В статті розглянуті основні джерела наповнення дохідної частини місцевого бюджету, а саме податкові й неподаткові надходження та інші. Досліджено проблеми наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації та визначено, яким чином місцевим органам влади необхідно впливати на розвиток бази надходжень закріплених доходів і збільшення чистки власних доходів. Проведено аналіз сучасного стану доходів місцевих бюджетів 5 міст, а саме: м. Вінниці, м. Чернігова, м. Івано-Франківська, м. Чернівці, м. Житомира та визначено обсяги фінансування програмних заходів та проектів з підтримки малого та середнього підприємництва в цих містах. Визначено важливість розвитку малого та середнього підприємництва на місцевому рівні

201 Юрчишена Людмила Вікторівна Акціонерні товариства: тенденції, проблеми функціонування та дивідендна політика Юрчишена, Л.В. Бершадський, А.О. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2017 стаття 160
У статті досліджено динаміку та структуру акціонерних товариств в Україні, визначено тенденції їх зміни, вплив факторів та наведено економічне обґрунтування результатів. Досліджено залежність зміни розміру статутного капіталу від розміру мінімальної заробітної плати, розглянуто труднощі проходження процедури лістингу акціонерними товариствами та кількість випусків акцій, які допущено до торгів на фондових біржах. Визначено зміни в законодавчій базі, які стосуються мажоритарних та міноритарних власників акцій підприємств, вимог щодо захисту власників простих акцій. Досліджено дивідендну політику найбільших підприємств України щодо нарахування та виплати дивідендів, визначено проблеми та запропоновано можливі шляхи їх вирішення

202 Юрчишена Людмила Вікторівна Макроекономічний аналіз і оцінка стану, тенденцій, проблем та перспектив розвитку системи електронного адміністрування ПДВ в Україні Юрчишена, Л. В. Хомякова, Ю.С. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 144
У статті розглянутий діючий механізм справляння податку на додану вартість з урахуванням запровадження системи електронного адміністрування податку, що регулюється Податковим кодексом України. Визначена роль даного податку у формуванні дохідної бази бюджету Україні. Встановлена динаміка обсягів надходження податку на додану вартість та бюджетного відшкодування. Зроблені висновки, що збільшення надходжень податку на додану вартість до бюджету в сумарному виразі не спричиняє збільшення податкового навантаження на платників, а обумовлено, скоріш за все, інфляційними процесами, а ніж збільшенням реальних надходжень.

203 Юрчишена Людмила Вікторівна Макроекономічний аналіз ділової активності підприємств Юрчишена, Л.В. Пікуліна, О.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 143
В статті досліджено результати макроекономічного аналізу ділової активності підприємств, проведено аналіз складових індексу ділового клімату малого та середнього підприємництва, проаналізовано рівень ділової активності підприємств у сфері перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків, здійснено порівняльний аналіз із одним із підприємств цієї галузі. Розроблено і запропоновано фінансовий механізм забезпечення ділової активності підприємств

204 Юрчишена Людмила Вікторівна Формування прибутку на підприємствах олійно-жирової галузі Болдирєва, Н.О. Юрчишена, Л.В. немає Економіка та суспільство українська 2017 стаття 153
У статті досліджено питання, пов’язані з формуванням прибутку підприємств олійно-жирової галузі України. Здійснено макроекономічний аналіз чистого прибутку підприємств цієї галузі. Оцінено динаміку факторів формування прибутку підприємств на прикладі ПрАТ «Вінницький ОЖК», а також визначено ступінь їх впливу на фінансовий результат. Проведено аналіз показників рентабельності підприємства. Розроблено і запропоновано концепцію механізму формування та розподілу прибутку підприємств

205 Юрчишена Людмила Вікторівна Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України Юрчишена, Л.В. немає Фінанси, обік, банки українська 2016 стаття 156
У статті розглянуто механізм стягнення податку на доходи фізичних осіб, який базується на Податковому кодексі України та основних елементах системи оподаткування. Доведено, що податкова система України характеризується нестабільністю, фіскальною спрямованістю з обмеженою та слабко розвиненою регулюючою функцією. Виявлено динамічні зміни щодо визначення ставок оподаткування в процесі становлення фіскальної політики в Україні, перехід від диференційованого до універсального підходів при визначенні ставок. Наведений сучасний механізм розподілу податку до бюджетів різних рівнів, проаналізовано динаміку надходжень до бюджету та оцінено фіскальні показники з податку на доходи фізичних осіб. Оцінено частку та надходження податку в бюджет України в динаміці, розраховані показники, які характеризують частку податку на доходи фізичних осіб в структурі податкових платежів, у відсотках до ВВП, на одну людину, на одного працюючого

206 Юрчишена Людмила Вікторівна Фінансовий менеджмент у банку Герасименко, Р.А. Герасименко, В.В. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2017 навч.-метод. посіб. 167
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), підготовлені колективом викладачів кафедри «Фінанси та банківська справа» і ставлять за мету надання методичної допомоги студентам у підготовці, виконанні та успішному захисті курсової роботи з теоретичних засад функціонування грошей, кредиту і банків. Ця методична розробка містить методичні рекомендації з вибору теми та складання плану курсової роботи, збору вивчення та обробки інформаційних джерел за темою дослідження; композиційної побудови та змісту курсової роботи, вимоги до її оформлення і порядок захисту

207 Юрчишена Людмила Вікторівна Робочий зошит з дисципліни «Фінансова грамотність» Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 роб. зошит 180
Робочий зошит з дисципліни «Фінансова грамотність» розроблений для здобувачів всіх ступенів освіти, освітніх програм і спеціальностей ДонНУ імені Василя Стуса, які обрали цей курс, призначений для ведення короткого конспекту лекцій з дисципліни, виконання практичних завдань, тестів, індивідуальних завдань та завдань для командної роботи. Цей посібник буде корисним для здобувачів всіх ступенів освіти, освітніх програм і спеціальностей ДонНУ імені Василя Стуса, які вибрали дисципліну «Фінансова грамотність» для розвитку вмінь управління особистими фінансами, навичок практичного використання сучасних фінансових продуктів та послуг, вміння власного фінансового планування, що дасть змогу комфортно почуватися в сучасному світі та приймати правильні самостійні фінансові рішення

208 Юрчишена Людмила Вікторівна Лабораторний практикум з дисципліни «Фінанси підприємств» Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 лаборат. практикум 170
Лабораторний практикум з дисципліни «Фінанси підприємств» розроблено відповідно до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня освіти «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», відповідає робочій програмі і включає 3 розділи, які містять 8 лабораторних занять. У лабораторному практикумі наведена методика виконання робіт, завдання, вихідні дані і приклади виконання лабораторних робіт. Цей посібник буде корисним для здобувачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, фінансистів, практиків і всіх тих, хто вивчає питання фінансів підприємств

209 Юрчишена Людмила Вікторівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Беспалова, А.Г. Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Добровольський, О.І. Карпова, Т.С. Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 163
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

210 Беспалова Алла Геннадіївна КАСКО на страховому ринку України: оцінка привабливості споживачем Беспалова, А.Г. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 176
Споживачі страхових послуг в Україні за роки існування страхового ринку вже сформували певні пріоритети щодо вибору видів страхового захисту. Треба відзначити, що страхування транспортних засобів і, в першу чергу, з покриттям КАСКО, входить до числа найбільш затребуваних страхових послуг. У статті проведено аналіз розвитку ринку страхування КАСКО, визначено основні чинники впливу на його динаміку, обсяг та споживчу поведінку клієнтів. Проведено аналіз результатів роботи ТОР-10 у сегменті страхування КАСКО, визначено чинники, що впливають на вибір власників автотранспорту виду страхового покриття, страхової компанії та строку договору. Досліджено цінову політику страхових компаній щодо КАСКО, як інструменту забезпечення балансу інтересів компанії та клієнтів на основі встановлення справедливої оцінки його поведінки у ролі водія

211 Беспалова Алла Геннадіївна Сучасні вимоги до страхових послуг Беспалова, А.Г. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 156
Стаття присвячена обґрунтуванню вимог до страхових послуг, які мають враховувати тенденції розвитку ризиків, невизначеності та чинників, що порушують бізнес та життєдіяльність суспільства. Аналіз та прогнозування напрямків розвитку ризиків за регіонами та сферами їх появи дозволяє страховикам підготувати нові види страхових послуг, сформулювати вимоги до страхових продуктів, що враховують специфічні та персональні інтереси споживачів. Вимоги до складу страхової послуги дозволяють чітко визначити ядро – ризикову частину послуги, яка призначена для покриття збитків, сформувати сучасні сервісні послуги, які мають базуватися на диждитал технологіях. Основну увагу треба приділяти розробці інноваційних страхових продуктів, що змінюють ставлення клієнтів до спрямування страхового захисту та його змісту. Визначено, що потрібна більша деталізація страхових послуг за категоріями клієнтів, що забезпечить їх спеціалізацію за потребами кожного сегменту ринку

212 Беспалова Алла Геннадіївна Аналітична компонента фінансового планування суб'єктів господарювання Іонін, Є.Є. Беспалова, А.Г. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 175
Розглянуто функціональні можливості аналітичного інструментарію як обов’язкової компоненти фінансового планування в умовах реалізації тактичних і стратегічних цілей в системі фінансового менеджменту. Особлива увага приділяється бюджетуванню грошових потоків на основі коригування показників дебіторської та кредиторської заборгованості, коефіцієнтів їх оборотності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності і національних стандартів бухгалтерського обліку. Досліджено ступінь впливу зміни виручки від реалізації на тривалість обороту оборотних активів. Значення чистого грошового потоку у фінансовому плануванні досліджується у взаємозв’язку з ліквідністю та платоспроможністю суб’єкта господарювання, як передумова максимізації ринкової вартості.

213 Беспалова Алла Геннадіївна Оцінка фінансової гнучкості підприємства на основі реалізації концепції збереження капіталу Іонін Є.Є., Беспалова А.Г. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2016 стаття 144
У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти оцінки фінансової гнучкості підприємства на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і, в першу чергу, базової концепції збереження фінансового капіталу. Суттєві ознаки фінансової гнучкості суб’єкта господарювання, найчастіше, пов’язані зі спроможністю швидко формувати необхідний обсяг джерел фінансування і, особливо, за рахунок запозичених коштів. Дослідження функціонального навантаження фінансової гнучкості свідчить про те, що вона має зворотній взаємозв’язок з фінансовою стійкістю. Аналітичним індикатором реалізації концепції збереження фінансового капіталу є коефіцієнт фінансової незалежності, значення якого залежить від структури власного капіталу і, в першу чергу, від нерозподіленого прибутку і резервного капіталу, джерелом яких є чистий прибуток. При цьому слід обов’язково враховувати, що згідно з концепцією фінансового капіталу механізм визнання прибутку пов’язано із зростанням чистих активів, тобто, активів вільн

214 Беспалова Алла Геннадіївна Управління ризиками страхової компанії Беспалова, А.Г. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 164
В статті розкрито підходи до управління ризиками страхової компанії як специфічної фінансової установи. Виходячи з системи убезпечення споживачів від їх власних ризиків, страховики повинні створити умови не лише спрямовані на відшкодування їх втрат, але й побудувати систему заходів для мінімізації власних ризиків: операційних, фінансових, ринкових та інших груп ризиків, дія яких посилюється в умовах ринкової конкуренції та нестабільного економічного та політичного стану в країні. Створення СУР в страхових компаніях не є добровільною справою, ця система регламентована вимогами регулятора та передбачає ідентифікацію ризиків, їх оцінку. Побудову карти ризиків для кожної компанії та розробку стратегії управління ризиками та комплекс щорічних заходів з їх мінімізації та усунення. Управління ризиками визначено як структурний елемент звіту страховика, що подається або к корпоративному звіті, у звіті з управління компанією або у примітках до фінансової звітност

215 Беспалова Алла Геннадіївна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Беспалова, А.Г. та ін. Вінниця немає українська 2016 стаття 156
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України. Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей

216 Беспалова Алла Геннадіївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Беспалова, А.Г. Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Добровольський, О.І. Карпова, Т.С. Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 158
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

217 Тахтарова Клавдія Анатоліївна Стратегічні імперративи формування міжнародного ринку праці в умовах глобалізації Калініна, С.П. Тахтарова, К.А. Кушнаренко, Н.П. немає немає українська 2020 тези 168
В публікації розглянуто напрями впливу глобалізації на розвиток ринків праці країн у стратегічному вимірі, принципи , завдання та напрями формування глобального ринку праці.

218 Тахтарова Клавдія Анатоліївна Удосконалення інституційного регулювання включення України до системи міжнародних трудових комунікацій в умовах глобалізації Тахтарова, К.А. Калініна, С.П. Київ Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи українська 2018 монографія 180
В публікації розкрито проблеми структурної перебудови ринку праці та основні аспекти включення України до міжнародного ринку праці в умовах глобалізації та інституційну складову трансформаційних перетворень ринку праці України

219 Волкова Неля Іванівна Конкурентоздатний потенціал банків: сутність та оцінка Волкова, Н.І. Волкова, В.В. немає EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU українська 2020 стаття 167
The article deals with the essence and assessment of banks' competitiveness. The features of banking competition are highlighted. The hierarchies of such concepts as "competitiveness", "competitive advantage", "competitive status", "competitive position" and "competitive potential" are presented. It is noted that the bank's competitive advantages determine its exclusive position on the target market compared to its competitors. The competitive potential of a banking institution is characterized. The current state of domestic banks and their role in securing the resource status of the economy are analyzed. The directions of increase of competitiveness which are peculiar to the bank and the banking system are offered

220 Волкова Неля Іванівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Беспалова, А.Г. Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Добровольський, О.І. Карпова, Т.С. Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 150
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

221 Волкова Неля Іванівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 150
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів визначають структуру дисципліни «Місцеві фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи. Методичні рекомендації призначені для студентів ступеня освіти «Бакалавр» усіх спеціальностей економічного факультету

222 Волкова Неля Іванівна Причини та напрями співпраці комерційних банків та страхових компаній в Україні Волкова, Н.І. Волкова, В.В. London Human Rights: Theory and Practice українська 2017 стаття 157
Обґрунтована необхідність побудови адаптованої до сучасних реалій системи взаємовідносин комерційних банків та страхових компаній. Виділено умови інтеграційних процесів на банківському та страховому ринках. Розглянуто сучасні точки зору на питання виділення форм взаємодії комерційних банків та страхових установ. Охарактеризовано напрями співпраці вітчизняних банків та страхових компаній в сучасних умовах

223 Волкова Неля Іванівна Estimating credit risks impact on economic security of a bank Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Худолій, Ю.С. Bialystok AKADEMIA ZARZĄDZANIA англійська 2017 стаття 161
This article focuses on a number of issues concerning bank risks estimation. First, it defines the main purpose of risk management in banking. Also, it characterizes contemporary ap-proaches to defining the essence of economic security of a bank, as well as highlighting the internal and external factors affecting it. In addition, we introduce risk structure of Ukrain-ian banks and investigate the dynamics of their loan portfolio. We determine the amount of arrears in client loan portfolio of Ukrainian banks, to justify their level of income and expenses. Together with analysing the credit risk of PJSC CB “PrivatBank” and proposing risk reduction measures in Ukrainian banking system

224 Волкова Неля Іванівна Improving Bank Capitalization in Terms of Increasing the Competitiveness of the Banking System Волкова, Н.І. Волкова, В.В. немає Association Agreement: Driving Integrational Changes англійська 2019 стаття 153
In terms of crisis economy, increasing banking competition, growing requirements of the Basel Accord to ensure the bank capital adequacy, bank capitalization is an objective condition for increasing the banking system stability and reliability. The crisis of the real economy, financial and banking sectors lead to reducing creditworthiness of most borrowers, thus affecting the return of bank loans, and hence the possibile development of the real sector of economy. It should be noted that the process of the Ukrainian banks’ capitalization significantly lags behind the real needs of the country’s economy and does not meet the bank regulator requirements. Increasing bank capital is the main task of Ukraine’s banking system because the formation of the financial foundation, the creation of the necessary conditions for the sustainable development of the banking sector, as well as the creation of prerequisites for economic growth in the state depends on its implementation

225 Волкова Неля Іванівна ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Bialystok Human Rights: Theory and Practice українська 2017 стаття 145
Обґрунтована необхідність побудови адаптованої до сучасних реалій системи взаємовідносин комерційних банків та страхових компаній. Виділено умови інтеграційних процесів на банківському та страховому ринках. Розглянуто сучасні точки зору на питання виділення форм взаємодії комерційних банків та страхових установ. Охарактеризовано напрями співпраці вітчизняних банків та страхових компаній в сучасних умовах

226 Волкова Неля Іванівна Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Вінниця немає українська 2019 стаття 150
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» розроблено з метою підготовки студентів до навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій, певних вимог до вищої школи зі створення умов для самореалізації студентів, затребуваності в суспільстві, формування у майбутніх спеціалістів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації діяльності центральних банків та методів грошово-кредитного регулювання і оцінку дієвості монетарної політики, розкриття механізму регулювання діяльності комерційних банків. Ця розробка за структурою включає: зміст навчальної програми курсу, завдання для поточного контролю знань студентів, глосарій, лекційний матеріал, методичні вказівки за кожною темою курсу, питання для самоперевірки, тестові завдання, загальні вказівки щодо виконання самостійної роботи з

227 Волкова Неля Іванівна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Добровольський, О.І. Вінниця немає українська 2019 стаття 139
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу розроблено з метою формування теоретичних знань та набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система». Розкрито концептуальні основи побудови банківської системи України та закордонних країн; обґрунтовано діяльність комерційних банків; висвітлено питання формування та розміщення банківських ресурсів; наведено механізм фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків. Ця розробка за структурою включає: зміст курсу, завдання для поточного контролю знань студентів, основні терміни, лекційний матеріал, методичні вказівки за темами курсу, питання для самоперевірки, тестові завдання, загальні вказівки щодо виконання самостійної роботи з тем, перелік літературних джерел. Навчально-методичний посібник призначається здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

228 Волкова Неля Іванівна Стратегія залучення депозитних ресурсів як вектор функціонування грошової системи країни Кужелєв, М.О. Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Економічний вісник Донбасу українська 2016 стаття 153
Предметом дослідження є залучення банками депозитних ресурсів з метою забезпечення ліквідності банківської системи та стабільності грошовогообігу, як важелів економічного зростання в країні. Методологічною основою статті стали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, фундаментальні теоретичні положення економічної науки щодо залучення депозитних ресурсів та оцінювання їх впливу на грошову систему країни

229 Волкова Неля Іванівна Стратегічні напрями кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності Волкова, Н.І. Волкова, В.В. немає Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools українська 2018 стаття 163
Стаття присвячена стратегічним напрямам кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. Встановлено, що протягом останнього року банки продовжили поступово нарощувати кредитування в національній валюті. У статті проаналізовано динаміку основних показників банківського кредитування на початок 2015-2018 років. Авторська позиція полягає у тому, що причиною незначного збільшення є орієнтація кредитної політики вітчизняних банків на стимулювання внутрішнього попиту на ринку. Визначено, що ефективна кредитна діяльність банків в Україні може забезпечити оздоровлення фінансового сектору та відновлення темпів зростання реального сектора економіки країни. Авторська концепція вдосконалення кредитної діяльності доводить, що є базовою умовою збереження сприятливого кредитного потенціалу й ефективного функціонування банку

230 Волкова Неля Іванівна ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА») Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України українська 2017 стаття 159
У статті обґрунтовано необхідність зміцнення фінансової безпеки страховиків та забезпечення стабільності їх функціонування. Розглянуто окремі точки зору на поняття «фінансова безпека страховика». Виділено основні напрямки підтримки фінансової безпеки страховика. Проведено аналіз основних показників рентабельності страхової компанії ПАТ «Граве Україна». Визначено зовнішні та внутрішні чинники фінансової безпеки страховика. Зазначено причини недостатнього розвитку страхового ринку. Виділено заходи забезпечення фінансової безпеки страховика з боку державних органів та органів саморегулювання.Обґрунтовано особливості забезпечення платоспроможності страховиків в умовах Євроінтеграції.

231 Волкова Неля Іванівна ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Волкова, Н.І. Кункель, А.А. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 152
Стаття присвячена аналізу тенденцій та особливостей кредитної діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі розвитку економіки. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. У статті визначені основні елементи системи управління кредитною діяльністю, розглянуто структуру кредитного портфелю комерційних банків України та проаналізовано ефективність управління кредитним портфелем шляхом співвідношення основних параметрів управління – дохідності та ризику. Розкрито сутність традиційного та нетрадиційного підходів до управління кредитним портфелем банку. Зроблено висновок про необхідність підвищення ефективності управління кредитною діяльністю вітчизняних банків шляхом оптимального формування й управління кредитним портфелем при мінімально можливому рівню ризику. Прогнозування кредитного ризику запропоновано здійснювати за допомогою матриці кредитних рішень

232 Волкова Неля Іванівна АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Волкова, Н.І. Свірідова, К.Д. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 150
Стаття присвячена аналізу проблем кредитування малого та середнього бізнесу в Україні в сучасних економічних умовах. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризує розвиток системи кредитування малого та середнього бізнесу, розглянуто основні тенденції і роль банківської системи, а також держави в цьому процесі. В роботі проведено обробку статистичної інформації, яка дозволила дати кількісні і якісні характеристики процесу кредитування малого бізнесу в Україні, виявити в цьому процесі роль банківської системи, а також визначити регулюючу роль держави. Зроблено висновок про необхідність розширення кредитування і підвищення доступності кредитів для малого та середнього бізнесу, зокрема кредитів спрямованих на розвиток та зростання бізнесу

233 Волкова Неля Іванівна Альтернативні джерела фінансування малого та середнього підприємництва в Україні Волкова, Н.І. Саржевська, А.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 155
У статті розглянуто актуальне питання фінансового забезпечення розвитку малих та середніх підприємств, тобто джерела фінансування МСП в Україні та обумовлюється необхідність залучення малим і середнім бізнесом зовнішніх джерел фінансування виходячи з тенденції сальдо фінансових результатів МСП. Представлено перелік джерел фінансування в країнах Європейського Союзу та в Україні, зокрема представлено результати опитування представників малого та середнього підприємництва, що проводилось з метою визначення джерел фінансування бізнесу та проблем залучення фінансових ресурсів. У статті розглянуто альтернативні джерела фінансування, що набувають популярності у зв’язку з браком власних коштів у малих та середніх підприємств та високими кредитними ставками за позиками, що надаються малим підприємствам. Представлено перелік міжнародних організацій, що фінансують малий та середній бізнес в Україні, розглянуто механізм peer-2-peer кредитування та переваги лізингу порівняно з традиційним кредитува

234 Волкова Неля Іванівна Фінансові ризики банку: оцінка та механізм нейтралізації Волкова, Н.І. Мухіна, А.С. немає Modern Economics українська 2020 стаття 164
У статті проаналізовано вплив ризиків на фінансову стійкість банків України впродож 2015-2019 рр.; розглянуто основні методи оцінки банківських ризиків, а саме: статистичний метод, аналітичний метод, експертний метод, метод аналогів та комбінований метод; виокремлено та систематизовано доцільність використання зазначених методів для певного ризику. Обґрунтовано необхідність проведення нейтралізації фінансових ризиків задля уникнення негативних наслідків, що можуть бути спричинені ризиками. Виділено дві головні стратегії механізму нейтралізації, а саме активну та пасивну; визначено переваги та недоліки методів активної нейтралізації фінансових ризиків банку. Запропоновано концептуальний підхід до оцінки та нейтралізації фінансових ризиків банку, який визначає принципи, завдання, способи реалізації та результати досягнення поставленої мети

235 Волкова Неля Іванівна ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Волкова, Н.І. Кульбіда, В.А. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 144
Стаття присвячена дослідженню особливостей банківського кредитування вітчизняних підприємств на сучасному етапі. В статті здійснено критичний аналіз банківського кредитування підприємств України. Наведено тлумачення механізму банківського кредитування, як поетапність процесу надання кредитів. Виокремлено етапи кредитного процесу банку щодо надання позикових коштів підприємствам. Наведено та проаналізовано статистичні дані щодо обсягів кредитування підприємств в Україні банківськими установами. На основі проведеного аналізу досліджено гальмівні фактори розвитку банківського кредитування підприємств. Крім того, на основі офіційних статистичних даних у статті було визначено банки-лідери по обсягам кредитування юридичних осіб. Також у роботі було виокремлено особливості банківського кредитування вітчизняних підприємств на сучасному етапі. Запропоновано шляхи вдосконалення кредитування банками України підприємств на основі впровадження скорингової моделі для мінімізації ризиків банку при кр

236 Гевлич Лариса Леонідівна Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства в рамках санаційного аудиту Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Інфраструктура ринку українська 2017 стаття 138
У статті розглянуто нормативне регулювання та процес ліквідації вітчизняного підприємства. Проаналізована класифікація етапів санаційного аудиту у роботах вітчизняних науковців, запропонована авторська класифікація. Розглянута сутність процесу санаційного аудиту. Виділені особливості мети та завдань аудиту процесів ліквідації та банкрутства. Запропоновано введення обов’язкового аудиту при санації та ліквідації підприємства, залучення стратегічної діагностики при санаційному аудиті.

237 Гевлич Лариса Леонідівна Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціального захисту населення України Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 145
Захисна діяльність держави щодо убезпечення населення від негативних наслідків соціальних ризиків може провадитися за допомогою різних інструментів. В останні десятиріччя за кордоном активно обговорюється концепція базового доходу (безумовного доходу, гарантованого мінімуму) як форми соціального забезпечення, згідно з якою кожен громадянин отримує гарантований мінімум грошового забезпечення, що виплачується державою або органом місцевого самоврядування. Але в той же час сутність цієї концепції та можливість її практичної реалізації у вітчизняних умовах до сьогодні не розглядалися, що робить дослідження актуальним та таким, що має практичну значущість. Метою роботи є розгляд концепції базового доходу в Україні в якості інструмента соціального захисту населення з точки зору сутності, можливості, економічної доцільності

238 Гевлич Лариса Леонідівна Використання вудиту як напрямок підвищення ефективності малого бізнесу Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Фінанси, обік, банки українська 2016 стаття 150
господарювання намагаються оптимізувати витрати. У випадку невеликих підприємств це проявляється у намаганнях скоротити, перш за все, невиробничі витрати. У цьому сенсі багатьом підприємцям витрати на організацію контролю можуть здатися зайвими, а доцільність залучення експертів для проведення фінансової діагностики бізнесу навіть не розглядається. Численні сучасні дослідники проблеми підвищення ефективності діяльності вітчизняних малих підприємств також не вважають за можливе розглядати контрольні процедури як засіб оптимізації діяльності підприємств малого бізнесу, що робить тему дослідження актуальною та такою, що має практичну значущість. У роботі розглянуто критерії ідентифікації суб’єктів малого підприємництва за національним законодавством, роль малих підприємств у національній економіці України, напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема, спрощення складу фінансової звітності

239 Гевлич Лариса Леонідівна Використання дистанційних технологій при підготовці обліковців Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Харків Екстрене дистанційне навчання в Україні українська 2020 монографія 195
На момент переміщення у Вінницю у 2014 р. кафедра обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса використовувала курси у навчальному середовищі Moodle для актуалізації лекційного та довідкового матеріалу, з 2014 р. широко користувалася ІТ-сервісами Microsoft Office-365, зокрема Outlook, Office Online, OneDrive for Business, SharePoint. З червня 2015 р. в університеті діє Положення про дистанційне навчання, відновлено навчання за курсом «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу», у 2016 р. у рамках проєкту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» створено програмно-апаратний комплекс для дистанційного навчання, у 2016 р. у рамках Програми європейського партнерства «Матра» викладачами кафедри розроблений онлайн-курс «Обліково-аналітичне забезпечення малого бізнесу». В період карантинних обмежень широке використання отримав ІТ-сервіс Microsoft Teams.

240 Гевлич Лариса Леонідівна Використання концепції життєвого циклу в управлінні будівельним підприємством Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2019 стаття 138
Існування в конкурентному середовищі вимагає від менеджерів підприємства зосередження уваги на проблемі прийняття оптимальних управлінських рішень. Метою роботи є дослідження можливості використання концепції життєвого циклу в управлінні будівельним підприємством з точки зору підвищення його ефективності. У роботі надана характеристика підсистем підприємства за стадіями життєвого циклу, ідентифіковані можливості та загрози, що виникають в процесі функціонування. За результатами дослідження зроблені висновки, запропоновані напрями подальших пошуків

241 Гевлич Лариса Леонідівна Державна підтримка вітчизняного малого бізнесу: стан та перспективи Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка та суспільство українська 2017 стаття 133
Стаття присвячена аналізу стану державної підтримки вітчизняного сектору малого підприємництва. Визначено необхідність та доцільність такої підтримки, основні її напрями та ступінь їх реалізації в умовах сьогодення. Сформульовано висновки та запропоновано напрями вирішення ідентифікованих проблем. Визначено напрями подальших досліджень

242 Гевлич Лариса Леонідівна Державна підтримка малого бізнесу: реалії сьогодення Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Житомир Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю українська 2017 тези 141
Сучасний стан економіки країни та нелегкий шлях реформування останньої підіймають проблему визначення економічної та політичної доцільності державної підтримки малого бізнесу. Метою дослідження є визначення доцільності державної підтримки суб’єктів малого підприємництва в Україні, а також пошук оптимальних форм такої підтримки. За результатами дослідження зроблені висновки, запропоновані напрями подальшої роботи

243 Гевлич Лариса Леонідівна Екологічні аспекти економічного ефекту реалізації енергозберігаючих заходів у сучасній Україні Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 157
З урахуванням енергодефіцитності та енергоємності вітчизняної економіки, важкого економічного становища країни та політичного фактору вибір на користь відновлюваних джерел енергії є неминучим, що робить дослідження економічного та екологічного ефекту заходів реалізації стратегії енергозбереження в сучасних умовах господарювання важливим теоретичним та практичним завданням. Різні аспекти розвитку енергозбереження в Україні розглядалися у численних роботах вітчизняних вчених, але аналіз екологічного ефекту переходу з газу на тверде паливо в рамках промислового та побутового використання залишився поза межами розгляду, що робить дане дослідження актуальним. Метою дослідження є ідентифікація загроз, що виникають у зв’язку із загальнонаціональною тенденцією переходу опалювальних пристроїв з газу на тверде паливо в межах як суб’єктів господарювання, так і домогосподарств. У роботі досліджені пріоритети Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., стимули, що використовуються державою

244 Гевлич Лариса Леонідівна Методи аудиту: міжнародне та національне трактування Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Modern Economics українська 2017 стаття 144
Розуміння сутності методів аудиту дозволяє якісно надавати аудиторські послуги, оптимізувати комунікацію аудитора та підприємства-клієнта, підвищити якість управлінських рішень, прийнятих на основі аудиторського висновку. Порівняння методів аудиту у вітчизняній і міжнародній практиці є цікавим з точки зору удосконалення вітчизняної облікової системи та таким, що має практичну значущість. У роботі наданий порівняльний аналіз переліку та суті методів перевірки за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, у вітчизняній практиці бухгалтерської експертизи, державного фінансового аудиту, вітчизняних дослідженнях. Зроблені висновки, визначені напрями подальших досліджень

245 Гевлич Лариса Леонідівна Методика аудиту нематеріальних активів: вітчизняна та зарубіжна практика Гевлич Л.Л., Мошура Л.О. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 162
У статті викладені результати порівняння методів аудиторської перевірки за вітчизняною термінологією та міжнародними вимогами. Визначені проблемні аспекти застосування вітчизняної трактовки методів аудиту нематеріальних активів, виходячи з їх особливостей. Розкрито сутність та основні концепції аудиту ефективності нематеріальних активів. За результатами дослідження зроблено висновки, намічені перспективи подальших досліджень

246 Гевлич Лариса Леонідівна Перспективи суверенного дефолту в контексті наслідків сучасної фінансової кризи в Україні Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право українська 2015 стаття 169
Теоретичне осмислення сутності наявної вітчизняної кризи, її причин та наслідків здатне надати інструментарій для розробки дієвих заходів із нейтралізації кризових явищ. Метою статті є дослідження поняття суверенного дефолту як наслідку фінансової кризи з точки зору його неминучості, імовірності та впливу на національну економіку. Для досягнення поставленої мети була розглянута сутність фінансової кризи в рамках причинно-наслідкового ланцюжку, на основі історичної ретроспективи досліджено поняття суверенного дефолту в аспекті передумов та наслідків, проаналізовано поточне економічне становище України з точки зору імовірності дефолту, надані прогнози щодо подальшого сценарію дій. За результатами сформовано висновки та визначені напрями подальших досліджень

247 Гевлич Лариса Леонідівна Сучасні тенденції вітчизняної вищої освіти Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Наука, освіта, суспільство: Реалії, виклики, перспективи українська 2019 тези 145
В Україні наразі спостерігається криза галузі вищої освіти, пов’язана, зокрема, із невідповідністю рівня освіти у вітчизняних та кращих світових вишах. Тому дослідження сучасних освітніх тенденцій з точки зору їх застосування в Україні є важливим теоретичним та практичним завданням. У роботі досліджені такі освітні тенденції, як lifelong learning, дуальність, смарт-освіта, формування soft skills за допомогою on-line-курсів, визначені напрями подальших досліджень

248 Гевлич Лариса Леонідівна Фінансова та управлінська звітність вітчизняних підприємств Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 146
Виявлення взаємозв’язку інформації фінансової та управлінської звітності, місця кожної з них у процесі прийняття управлінських рішень зовнішніми та внутрішніми користувачами є важливим методологічним обліковим завданням та водночас практичним завданням менеджменту. Наразі у зв’язку із впровадженням звіту про управління це завдання стало особливо актуальним. Дослідженню теоретичних засад формування управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання присвячені праці багатьох науковців. Дослідники розглядали місце управлінської звітності у системі внутрішнього контролю, її концепцію, архітектоніку, класифікацію, принципи та процес формування

249 Гевлич Лариса Леонідівна Чисельне моделювання розсіювання забруднень від застосування систем індивідуального опалення в межах існуючої багатоповерхової забудови Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2016 стаття 152
Сьогодні в умовах існуючої енергетичної кризи в Україні та кризи ЖКГ нагальним стало питання масової відмови споживачів від послуг із централізованого забезпечення теплом, в той же час також відсутні системні дослідження щодо переваг та недоліків подібної відмови. Метою роботи є дослідження екологічного ефекту застосування систем індивідуального опалення в межах існуючої багатоповерхової забудови із використанням чисельного моделювання розсіювання забруднень, які переносяться повітряним потоком. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновано використання методики чисельного моделювання для прогнозування розсіювання забруднень, апробованої в умовах використання теплогенераторів малої потужності в межах багатоповерхової житлової забудови. За результатами дослідження сформульовані висновки, намічені перспективи подальших досліджень

250 Гевлич Лариса Леонідівна The place of the management report in the enterprise`s reporting Гевлич Л.Л. немає немає англійська 2020 стаття 142
немає

251 Гевлич Лариса Леонідівна Використання інструменту бенчмаркінгу в аудиторській діяльності Гевлич Л.Л., Мошура Л.О. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 147
Статтю присвячено дослідженню підходів до визначення сутності поняття «бенчмаркінг» та напрямів використання даного інструменту в діяльності аудиторських фірм, а саме в рамках аналітичних процедур. Визначено економічну самостійність та відмінність бенчмаркінгу від конкурентного маркетингового дослідження. Проаналізовано проблемні аспекти практичного застосування бенчмаркінгу в аудиторській діяльності та надано пропозиції щодо їх усунення

252 Гевлич Лариса Леонідівна Інтелектуальний капітал: сутність та структура Гевлич Л.Л., Мошура Л.О. немає Інфраструктура ринку українська 2018 стаття 143
У статті досліджено сутність поняття «інтелектуальний капітал». Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до класифікації його структурних елементів. Запропоновано авторське бачення економічної та облікової сутності інтелектуального капіталу. Розроблено класифікацію складників інтелектуального капіталу та модель облікового визнання інтелектуальних активів. Визначено напрями подальших досліджень

253 Гевлич Лариса Леонідівна Концепція базового доходу: світовий тренд та вітчизняні реалії Гевлич Л.Л. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. українська 2017 тези 146
Метою дослідження є розгляд адекватності ідеї базового доходу викликам вітчизняної економіки та суспільства. За результатами дослідження зроблені висновки, визначені напрями подальших досліджень

254 Гевлич Лариса Леонідівна Концепція життєвого циклу підприємства як чинник вибору методики аудиту Гевлич Л.Л. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 138
Концепція життєвого циклу наразі широко застосовується у практиці менеджменту для формування та аналізу адекватності стратегій, оцінки конкурентоспроможності підприємства, управління людськими ресурсами тощо. При цьому поза розглядом залишається така важлива функція та підсистема управління підприємством, як контрольна, зокрема, такий його різновид, як незалежний аудит. Метою роботи є дослідження впливу стадій життєвого циклу підприємства на методи аудиту. В рамках дослідження охарактеризовано вплив концепції життєвого циклу на такі підсистеми підприємства, як організаційна структура, економіка підприємства, людські ресурси, технологія. Розглянуті переваги (можливості) та недоліки (загрози) розвитку підприємства за ідентифікованими основними стадіями життєвого циклу: створення, розвиток, зрілість та занепад.

255 Гевлич Лариса Леонідівна Міжнародний стандарт фінансової звітності для українських малих підприємств: необхідність та доцільність Гевлич Л.Л., Калачик А.В. немає Інфраструктура ринку українська 2020 стаття 144
У статті розглянуто напрями державної підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема щодо спрощення фінансової звітності. Обґрунтовано позитивний ефект від упровадження міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств окремо для держави та суб’єктів господарювання. Досліджено спрощення, що надає окремий міжнародний стандарт, призначений саме для малих і середніх підприємств, порівняно з повним комплектом фінансової звітності за міжнародними вимогами з погляду їх достатності. Ідентифіковано основні причини відмови малих та середніх підприємств від застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, серед яких – проблеми організаційного, фінансового та кадрового характеру

256 Гевлич Лариса Леонідівна Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи Гевлич Л.Л., Васильєва Я.М. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 142
Сучасний стан вітчизняної економіки потребує ініціалізації усіх резервів, у тому числі, застосування інструменту облікової політики як засобу підвищення ефективності організації бюджетного обліку. Метою дослідження є ідентифікація особливостей формування облікової політики бюджетних установ з точки зору виявлення проблем та шляхів їх вирішення. У роботі розглянуто: визначення дефініції облікової політики за міжнародними та національними вимогами організації обліку у державному секторі, роль облікової політики при створенні ефективної інформаційної системи суб’єкта господарювання, склад чинників, що приймаються до уваги при ідентифікації елементів облікової політики, причини внесення змін в облікову політику, структура наказу про облікову політику

257 Гевлич Лариса Леонідівна Облікова політика щодо основних засобів як фактор підвищення ефективності управління Гевлич Л.Л., Бабій М немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 143
Досягнення тактичних та стратегічних цілей, що ставляться підприємством, неможливе без продуманої облікової політики як бази ефективної облікової системи. Міністерство фінансів України та галузеві міністерства надають рекомендації щодо методики формування політики за обліковими ділянками. Але на практиці багато підприємств формально відносяться до розробки облікової політики, дублюючи методичні рекомендації чи положення нормативних актів, не враховують особливостей своєї діяльності та облікового циклу. Тому дослідження змісту облікової політики є цікавим з точки зору підвищення ефективності управління

258 Гевлич Лариса Леонідівна Обліково-аналітичне забезпечення операцій з основними засобами у системі управління підприємством Гевлич, Л.Л. Крайня, Ю.С. немає Інфраструктура ринку українська 2018 стаття 142
У статті надано критичний аналіз сутності дефініцій «інформаційне забезпечення» та «обліково-аналітичне забезпечення», наведених у роботах вітчизняних та зарубіжних науковців. Запропоновано авторське визначення обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами. Розширено за авторським баченням сукупність функцій обліково-аналітичного забезпечення. Побудовано модель обліково-аналітичного забезпечення в рамках управління основними засобами. На основі проведених досліджень сформульовано висновки, визначено напрями подальших пошуків

259 Гевлич Лариса Леонідівна Організація внутрішнього аудиту фінансових інвестицій вітчизняного підприємства Гевлич Л.Л., Щербіна А.О. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 138
Статтю присвячено актуальним питанням організації внутрішнього аудиту фінансових інвестицій. Розглянуто проблеми класифікації фінансових інвестицій на підприємстві, визначено завдання внутрішнього аудиту фінансових інвестицій та основні об’єкти перевірки. Окреслено етапи проведення внутрішнього аудиту фінансових інвестицій та надано рекомендації щодо вдосконалення процесу організації аудиторської перевірки даного активу

260 Гевлич Лариса Леонідівна Особливості підходів до визначення сутності поняття "поточні зобов'язання" та їх класифікацій Гевлич, Л.Л. Катранжи, Л.І. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 147
У статті розглядається генезис дефініції зобов’язань як економічної та юридичної категорії, розкриті підходи до трактування поняття «зобов’язання» іноземними та вітчизняними вченими, висвітлена сутність зобов’язань в українському законодавстві та міжнародних стандартах обліку. Здійснено порівняння бухгалтерської та юридичної точок зору на сутність поняття та визначення моменту виникнення зобов’язань, розглянуті можливі шляхи врівноваження невідповідності між моментом виникнення облікових та юридичних зобов’язань.

261 Гевлич Лариса Леонідівна Підходи до сутності та класифікації аналітичних процедур в аудиті Гевлич, Л.Л. Пушак, І.С. немає Економіка та суспільство українська 2017 стаття 138
У статті розглянуто визначення, сутність аналітичних процедур, що застосовуються під час аудиторської перевірки, а також класифікаційні підходи до них. Висвітлено проблемні питання їх використання в практичній діяльності. На основі аналізу літературних джерел розроблено авторське наповнення переліку методів аудиту в рамках їхньої класифікації за сутністю

262 Гевлич Лариса Леонідівна Тренди облікової освіти в Україні Гевлич Л.Л. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.) українська 2019 тези 136
Досліджені сучасні тенденції підготовки обліковців у вітчизняних закладах вищої освіти, зроблені висновки, визначені напрями подальших досліджень

263 Лактіонова Олександра Анатоліївна Cost efficiency of applying trade finance for agricultural supply chains Laktionova O., Dobrovolskyi O., Karpova T., Zahariev Z. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2019 стаття 190
Agricultural enterprises are active participants of the trade finance market, especially in terms of the acquisition of plant protection products. Financial agents offer to take advantage of credit or provide services for promissory bill. Choosing the best proposals is connected with clearly understanding of interaction scheme between the participants, the cost services and other parameters of transaction. The aim of the research – to construct patterns interaction of the entities and explore the cost effectiveness calculation of alternative transaction. The schemes of interaction between agricultural producer, distributor and guarantor bank, using promissory and exchange bill, is investigated. It is proved that a promissory bill provides additional income, exchange bill increases the number of customers by granting a deferment. The financial scheme for producers without direct banking borrowing is proposed

264 Разборська Олена Олександрівна Роль судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні кримінальних та цивільних справ Разборська О.О., Ємець В.В. немає Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту українська 2014 стаття 162
Розкрито необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи при вирішенні кримінальних та цивільних справ з метою одержання об’єктивних доказів та перевірки правильності висновків контролюючих органів. Вказано особливості проведення судовобухгалтерської експертизи при вирішенні кримінальних та цивільних справ. Досліджено ефективність застосування законодавчої бази щодо регулювання даного питання, оцінено недосконалості законодавства України щодо значення судово-бухгалтерської експертизи у судовому процесі. Розглянуто процес судово-бухгалтерської експертизи при вирішенні кримінальних та цивільних справ та особливості її проведення. Визначено основні проблеми розгляду справ без участі судового експерта при його обов’язковій присутності та визначено шляхи їх усунення. Проведено аналіз практики експертних досліджень при розслідуванні кримінальних справ із розкрадання коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних виробничих засобів

265 Разборська Олена Олександрівна Перспективи розвитку операційного аудиту в системі внутрішнього контролю Разборська О.О., Михальчишина Л.Г. немає Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки українська 2014 стаття 161
У статті розглянуто особливості і переваги операційного аудиту та основні причини щодо обмеження його застосування. Оцінено, як незадовільний, рівень системних та узагальнюючих досліджень з організації і методики проведення операційного аудиту в Україні, що пов’язано із відсутністю одностайної думки сучасних вчених відносно предмету та об’єкту операційного аудиту та критеріїв оцінки ефективності їх функціонування, а також єдиної концептуальної основи визначення ефективності інформації для внутрішніх та зовнішніх користувачів. Охарактеризовано необхідність впровадження операційного аудиту паралельно з аудитом фінансової звітності в сферу внутрішнього аудиту, який створює належні умови для розвитку управлінської діяльності суб’єктів господарювання

266 Разборська Олена Олександрівна Аудит денежных средств в системе управления экономической безопасностью предприятия Разборська О.О., Левченко І.А. немає Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky російська 2015 стаття 155 no file
В данной статье исследованы особенности управления экономической безопасностью предприятия. Рассмотрены аспекты управления и проведения аудита денежных средств в механизме повышения экономической безопасности предприятия. Предложена модель обработки информации для подготовки проведения аудита денежных средств

267 Разборська Олена Олександрівна Особливості формування доходів сільськогосподарських підприємств та напрямки їх зростання Разборська О.О. Луцьк ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки українська 2015 стаття 169
У статті досліджені особливості формування та напрямки зростання доходів сільськогосподарських підприємств; наведено фактори, дією яких обумовлено формування доходів. Автором визначено механізм формування прибутку і, як результат, надано пропозиції щодо покращення організації формування та розподілу прибутку на сільськогосподарських підприємствах

268 Разборська Олена Олександрівна Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами Разборська О.О., Даценко Г.В., Ксьоншка А.В. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 158
У статті розглянуто особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами в касі та на рахунках у банку, визначено її мету, завдання та об’єкти, фактографічну інформацію, яка надається експерту-бухгалтеру. Виокремлено найбільш характерні види зловживань у здійсненні касових операцій та найпоширеніші економічні злочини, що спричиняють їх. Проаналізовано особливості судово-бухгалтерської експертизи при виявленні в касі нестач або лишків готівкових грошей. Наведено шляхи вирішення існуючих проблем судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами в касі та рахунках у банку

269 Разборська Олена Олександрівна Сучасні тенденції розвитку податкового контролю нерухомості в Україні Разборська О.О, Даценко Г.В. немає Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky українська 2016 стаття 161 no file
Стаття присвячена актуальним питання взаємодії та погодженості системи контролю за повнотою та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, вивченню економічної постановки окремих теоретичних аспектів контролю як складної системи. Запропоновано шляхи ефективного контролю повноти та своєчасності сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до місцевого бюджету відповідно до Податкового кодексу України та інших чинних норм податкового законодавства у сучасних регаліях

270 Разборська Олена Олександрівна Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності Разборська О.О., Єфремова О.С немає Банківська справа українська 2016 стаття 150
У статті розглядається сутність оцінювання стану середовища підприємницької діяльності. Розкрито взаємозв’язок факторів підприємницького середовища при проведенні ґрунтовного оцінювання його функціонування з метою виявлення та попередження негативних наслідків діяльності суб’єктів господарювання. Висвітлено напрями діагностики факторів розвитку і функціонування середовища підприємницької діяльності з метою окреслення майбутніх перспектив щодо прийняття результативних та ефективних управлінських рішень у системі економічних взаємовідносин

271 Разборська Олена Олександрівна Шляхи реалізації державної підтримки вітчизняного малого підприємництва у європейському векторі розвитку України Разборська О.О., Єфремова О.С. немає ІНТЕЛЕКТ ХХІ українська 2017 стаття 178
У статті розглянуто трансформаційні етапи розвитку малого підприємництва (МП), мотивація виникнення МСП, ефективне інституціональне середовище для розвитку МП, вигідні альтернативні способи розпочати свій бізнес. Також проаналізовано передовий досвід державної підтримки МП в країнах ЄС щодо формування інфраструктури його підтримки і розвитку; встановлення системи пільг і прозорої системи оподаткування; наявності фінансово-кредитної підтримки; пошуку нових можливостей гривневого кредитування великої кількості кредитних програм зі сторони МФО; покращення доступу до нових ринків та інтернаціоналізації, а також у межах інформаціалізації МП. Запропоновано удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб’єктів МП відповідно до положень європейського законодавства. Це наблизить діяльність українських МСП до світових стандартів

272 Разборська Олена Олександрівна Внутрішній контроль як модель дослідження кругообігу капіталу підприємств Разборська О.О., Чопляк І.А. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 173
В умовах сьогодення виникає необхідність дослідження та удосконалення обліково-контрольних процедур кругообігу капіталу. Ефективна діяльність суб’єктів господарювання в України потребує управління фінансовими ресурсами, зокрема капіталом підприємства, яке повинно забезпечити основи для стабільного розвитку підприємства та його постійного зростання на ринку. У системі внутрішнього контролю діяльності підприємства необхідно більше уваги приділяти розвитку підсистеми внутрішнього контролю кругообігу капіталу. У зв’язку із самостійною розробкою управлінських рішень, які приймають суб’єкти господарювання в умовах ринку, кожне підприємство повинно формувати оптимальну структуру власного капіталу, ефективно управляти ним, здійснювати контроль за його формуванням та використанням, щоб забезпечити йому успіх в умовах конкуренції

273 Разборська Олена Олександрівна Внутрішній аудит оцінки якості прийняття управлінських рішень: поняття, призначення та роль в системі управління підприємством Разборська О.О., Мошура Л.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 149
Стаття присвячена дослідженню сутності та призначення внутрішнього аудиту якості прийняття управлінських рішень та визначення його ролі в системі управління підприємством. За результатами дослідження обґрунтовано використання систем управління якістю з метою удосконалення усіх процесів господарської діяльності підприємства, зокрема системи менеджменту. Визначена необхідність проведення систематичних та об’єктивних перевірок систем управління якістю внутрішніми аудиторами. Сформульовано напрями призначення внутрішнього аудиту якості в контексті забезпечення внутрішніх потреб управління

274 Разборська Олена Олександрівна Міжнародний досвід проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту ВНЗ Разборська О.О., Мошура Л.О. немає немає українська 2017 стаття 154
Стаття присвячена дослідженню питання внутрішнього аудиту системи якості менеджменту у вищих навчальних закладах, міжнародного досвіду її впровадження. Проаналізовано принципи наявних концепцій підвищення якості освітніх послуг та відповідної системи внутрішнього аудиту. Визначено ефективність результатів практичного застосування систем управління якістю у зарубіжних навчальних закладах.

275 Разборська Олена Олександрівна Особливості застосування фінансової звітності банківськими установами України за МСФЗ Разборська О.О., Левченко І.А. немає Finane, accounting, banks українська 2018 стаття 179
У статті досліджено особливості складання фінансової звітності банківськими установами відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та Національного банку України. Обґрунтовано, що головним кінцевим показником, який характеризує діяльність банківської установи, її фінансовий і майновий стан, надає інформацію внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття обґрунтованих і зважених економічних рішень, є фінансова звітність. Застосування банками у своїй діяльності міжнародних стандартів дає можливість відображати у звітності якісну і повну фінансову інформацію.

276 Разборська Олена Олександрівна Якість аудиторських послуг в Україні Разборська О.О., Пудкалюк Х.О немає немає українська 2018 стаття 156
У статті розглянуто проблемні питання щодо якості аудиторських послуг. Глобалізація економічних відносин, створюючи додаткові переваги для учасників ринку, несе в собі низку ризиків. Саме тому щораз більше людей, які представляють різні сегменти суспільства, приймаючи рішення на основі інформації, яку вони самі не можуть своєчасно і правильно сприймати та контролювати; звертаються до незалежних аудиторів з метою оцінки надійності такої інформації

277 Разборська Олена Олександрівна Особливості публічного аудиту: виклики сьогодення Разборська О.О., Серженік Я.С., Курдибаха К.В немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 165
Розкривається економічна сутність та цілі публічного аудиту. Розглядається поняття й історія соціального аудиту. Обґрунтовано необхідність формування інституту публічного аудиту в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід соціального аудиту в частині управління державою. Уточнюється значення терміну «аудит публічного сектору» в умовах функціонування публічно-аудиторської моделі державного контролю в країнах Європейського Союзу. Узагальнюються тенденції організації аудиту публічної та соціальної сфери, які в контексті європейської інтеграції допоможуть сформувати концептуальні засади становлення в Україні інститутів публічного та соціального аудиту

278 Разборська Олена Олександрівна Формування професійного судження у сфері бухгалтерського обліку та аудиторської практики Разборська О.О., Лесік Л.С. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 154
У статті розглядається сутність професійного судження бухгалтера і аудитора. Обґрунтовується необхідність застосування професійного судження бухгалтера як інструменту вирішення облікових завдань в рамках чинного нормативного регулювання. Досліджено поняття професійного судження аудитора та його застосування залежно від стадій аудиторського процесу в контексті Міжнародних стандартів аудиту. Виявлені подібні риси і відмінності між цими видами суджень, запропоновано єдине визначення професійного судження фахівця в області бухгалтерського обліку та аудиторської практики

279 Тарасенко Лілія Олександрівна Ефективність діяльності підприємства: сутність, генезис, зміст підходів Тарасенко, Л.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 194
Економіка, як наука, вивчає процеси пов’язані з управлінням виробництва в умовах обмеженості ресурсів. Мета економічної діяльності, середа та умови функціонування обумовлюють необхідність забезпечення ефективності діяльність компаній, що виникла історично, виходячи із самих витоків, цілей підприємницької діяльності – задоволення суспільних потреб та потреб власника. Виявлення того, чи є підприємство ефективним – багатоаспектне складне питання, актуальність якого зберігається з початку застосування перших методів оцінки ефективності, які, у підсумку, є інструментом формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства. Дане забезпечення – застава визначення обґрунтованих та виважених стратегічних і тактичних цілей. В статті розглянуто генезис підходів до оцінки ефективності діяльності підприємства. Проаналізовано існуючі методи діагностики ефективності функціонування компаній та їх роль. Використання розглянутих методів надає можливість отримання інформаці

280 Тарасенко Лілія Олександрівна Теоретичні аспекти конкуренції та монополії: сутність, особливості, наслідки Тарасенко, Л.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 184
Історично обумовлено існування певних моделей ринку, які визначають рівень його концентрації. Моделі ринку залежать від факторів кількості підприємств галузі, бар’єрів до входу в галузь, можливість встановлення цін. Будь який ринок може бути охарактеризований з двох основних позицій: досконалої та недосконалої конкуренції. Особливістю ринкової економіки зумовлена необхідність досконалої (вільно) конкуренції, як такої, що є найбільш прогресивною у досягненні процвітання національної економічної системи. Вільна конкуренція створює умови для науково-технічного прогресу, економічний ефект від зниження цін, перешкоджає появі проблем соціального та політичного характеру, тощо. Проте, конкуренція не може бути одним єдиним інструментом вдосконалення економіки країни. Одночасно з конкуренцією існують монопольні ринки, які також мають певні переваги та які також створюють умови для економічного покращення. Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів конкурентної та монопольної моделі ринк

281 Тарасенко Лілія Олександрівна До питань оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств Тарасенко, Л.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 231
Економічна діяльність будь-якого суб’єкта господарювання завжди має супроводжуватися аналітичними процедурами, які направлені на з’ясування рівня результативності від провадження діяльності, оскільки кожне комерційне підприємство має на меті такий вектор його розвитку, який би забезпечував стабільний результат – прибуток. Виходячи з цього проведення оцінки ефективності підприємства є природно обумовленим процесом для вивчення поточного стану підприємства, розробки оптимальних та ефективних управлінських рішень, пошук потенційно можливих шляхів вдосконалення існуючої стратегії підприємства. В умовах активізації процесів реформації різних галузей господарювання в цілому, та газового сектору зокрема, актуальності набувають питання щодо оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств як складової частини газового сектору, який в цілому має суспільну значущість

282 Тарасенко Лілія Олександрівна Особливості аудиту нематеріальних активів: аналітичні процедури та інспектування Тарасенко, Л.О. немає Економічний аналіз: зб. наук. праць українська 2017 стаття 194
Щораз частіше інформація, подана у фінансовій звітності, потребує незалежної оцінки для отримання користувачем впевненості щодо зазначеного фінансового стану суб’єкта господарювання. Для забезпечення такого підтвердження необхідним є здійснення незалежного аудиту. З огляду на зростання рівня використання неосяжних активів, особливої уваги потребують методи, що використовуються при здійсненні зовнішньої перевірки таких специфічних об’єктів. Стаття присвячена аналізу сучасних проблем здійснення незалежного аудиту нематеріальних активів з метою розробки шляхів його вдосконалення з урахуванням специфіки зазначеного об’єкта. Дослідженням обґрунтовано необхідність системного підходу до проведення аудиту, зокрема здійснення аналітичних процедур з метою підвищення об’єктивності при формулюванні висновку аудитора. Виявлені у ході дослідження помилки обліку нематеріальних активів розглядалися як база розробки пропозицій щодо процесу аудиту.

283 Тарасенко Лілія Олександрівна Natural gas market in Ukraine: coexistence issues of competitive and monopolistic behavior Тарасенко, Л.О. немає Європейський журнал економіки та менеджменту англійська 2020 стаття 163
The gas industry plays an extremely important role in the level of energy supply, energy independence of the state, its effective functioning, which is reflected in all areas of activity. All the issues, which are related to gas production, transmission, distribution, and consumption, in general, and enterprises, which operate in this industry, in particular, remain relevant from the point of view, that the European vector was chosen by Ukraine. The importance of this subject is justified by strengthening the focus of administrative and legal regulation on structural changes in the market: from a monopolistic structure, which has arisen historically to competitive, which manifests itself in the increase of natural gas market participants now. The existence of natural monopoly has been resulted by the specifics of the gas industry. At the same time, the fact that the sole ownership of the gas market is justified, such a situation distorts competition, deprives the incentive to invest in

284 Тарасенко Лілія Олександрівна Особливості обліку нематеріальних активів, що належать до групи прав користування майном Іонін, Є.Є. Тарасенко, Л.О. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 156
Стаття присвячена обліковим особливостям використання таких нематеріальних активів як право користування майном. Специфіка прав користування майном спричиняє наявність суперечливих точок зору серед дослідників, практиків, законодавців. В статті розглянуті шляхи облікового відображення зазначених прав. З метою пошуку однозначного підходу до ідентифікації нематеріальним активом прав користування майном у дослідженні проаналізовано існуючі критерії визнання та обґрунтування їх доцільності по відношенню до зазначених прав. Висновки дослідження щодо обґрунтованості підходів до відображення прав користування майном підкреслюють важливість обраного того чи іншого підходу обліку з точки зору привабливості підприємства, з одного боку, та дотримання таких принципів обліку як обачність та превалювання сутності над формою, - з іншого. Аналізом нормативно-правової бази щодо об’єкту дослідження визначено сутність прав користування майном та зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення існуючих

285 Тарасенко Лілія Олександрівна Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі Тарасенко, Л.О. Іонін, Є.Є. немає Економічний аналіз українська 2018 стаття 173
Особливе місце, з огляду на сучасну стратегію розвитку економіки України, належить соціальній відповідальності бізнесу, яка передбачає таке спрямування діяльності підприємства, яке враховує не тільки особисті інтереси компанії, а і потреби суспільства. Продовження євроінтеграційних процесів, вихід компаній на міжнародні ринки потребують від суб’єктів господарювання відповідної відкритості та прозорості, висвітлення напрямків реалізації мети підприємства, інструментів, за яких досягається така мета. Багатогранний характер взаємозв’язків, що виникають у процесі господарювання обумовлюють існування значного впливу на внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. Особливої актуальності набувають питання щодо корпоративної соціальної відповідальності підприємств загальносуспільного призначення, які, зокрема, входять до нафтогазової галузі. У статті проаналізовано сучасний стан провадження соціально відповідальної діяльності на закордонних та вітчизняних підприємствах нафтогазової галузі.

286 Тарасенко Лілія Олександрівна Integration of the gas market of Ukraine into the EU gas market: issues of managing the worcking capital of joint stock companies Іонін Є.Є., Тарасенко Л.О. немає EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT англійська 2017 стаття 178
The gas industry of Ukraine is a significant component of the fuel and energy complex of the country. Being a party to the Treaty establishing the Energy Community, and also in the framework of the signed association agreement with the EU, the natural gas market is undergoing significant transformations. Such transformations are directly related to each of the market participants and primarily gas distribution companies, which provide gas transportation of the gas supply company to consumers with the maintenance of this process. The effectiveness of the Ukrainian gas market integration into the EU gas market depends on a number of organizational and economic issues. In addition, the political and social components should be taken into account. Resolving this issue is impossible without a clear vision of the economic component, which is a kind of basis for ensuring the integration of the domestic gas market. Joint stock companies – gas distribution companies – have to operate in accorda

287 Тарасенко Лілія Олександрівна Облікова політика підприємства як інструмент регулювання обліків нематеріальних обліків Тарасенко, Л.О. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр українська 2017 тези 165
Діяльність будь-якого підприємства ґрунтується на використанні певних засобів праці. З плином часу, можливим стає залучення таких засобів, які за відсутності фізичної форми приймають активну участь у досягненні мети підприємства, надають певні переваги його власникові. Ефективність використання неосяжних активів в першу чергу залежить від рівня ретельності складення облікової політики щодо таких активів

288 Тарасенко Лілія Олександрівна До питань циклічності доходів газорозподільних підприємств Тарасенко, Л.О. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2017 тези 172
Сучасний стан економіки України характеризується відсутністю високого рівня стабільності, що безпосередньо впливає на фінансовий стан суб’єктів господарювання. В таких умовах, задля забезпечення бажаного рівня ефективності, підприємства потребують правильної організації системи планування та управління доходами і витратами як елемента стратегії розвитку підприємства

289 Тарасенко Лілія Олександрівна Достатність робочого капіталу як ключовий показник забезпечення ефективності діяльності операторів газорозподільних мереж Тарасенко Л.О. Іонін, Є.Є. немає THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE XXII International Scientific and Practical Conference українська 2020 тези 182
Ефективне функціонування – невід’ємна складова діяльності суб’єктів господарювання. Досягнення ефективності залежить від наявності якісної та своєчасної інформації про стан підприємства, яка може бути представлена низкою аналітичних показників, особливо важливим серед яких є коефіцієнт достатності робочого капіталу, оскільки він свідчить про рівень платоспроможності та ефективність структури фінансування ресурсів, а правильна його інтерпретація – основа для прийняття рішень та розробки заходів у напрямку підвищення ефективності

290 Тарасенко Лілія Олександрівна Методичні рекомендації до написання курсових робіт із фахових дисциплін Гевлич, Л.Л. Дутова, Н.В. Костенко, О.К. Тарасенко, Л.О. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 169
Методичні рекомендації підготовлені відповідно до освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Пояснюють етапи процесу написання курсових робіт із бухгалтерського обліку, фінансового обліку, аудиту та бухгалтерської експертизи, містять рекомендації щодо їх змісту та структури, перелік тем, вимоги щодо оформлення. Рекомендуються для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» СО «Бака-лавр» усіх форм навчання, викладачів

291 Тарасенко Лілія Олександрівна Робоча програма виробничої практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації Гевлич, Л.Л. Дутова, Н.В. Костенко, О.К. Разборська, О.О. Поліщук, О.Т. Тарасенко, Л.О. Шаргородська, І.Г. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 174
Робоча програма виробничої практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації підготовлені відповідно до освітньої програми «Облік і оподатку-вання» здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бака-лавр», якою передбачено навчальну (ознайомчу) та виробничу (навчально-виробничу) практики. Пояснює мету, завдання, результати, зміст за видами практик. Містить ме-тодичні рекомендації щодо їх проходження, порядок підведення підсумків, рекомен-дації щодо оформлення звітів. Рекомендуються для здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр» спеціальності «Об-лік і оподаткування» всіх форм навчання, викладачів

292 Тарасенко Лілія Олександрівна Тренінг з фаху Тарасенко, Л.О. Гевлич, Л.Л. Дутова, Н.В. Костенко, О.К. Вінниця немає українська 2019 практикум 192
Тренінг з фаху підготовлений відповідно до освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр». Містить лабораторні роботи для апробації та закріплення теоретичних знань, отриманих у рамках дисциплін «Бухгалтерський облік» та «Фінансовий облік». Рекомендуються для студентів СО «Бакалавр» спеціальності «Облік і оподаткування» всіх форм навчання та викладачів

293 Козлов Вадим Петрович Проблеми розвитку банків як інститутів кредитування в Україні Козлов В. П., Руденко Р. В. немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2016 стаття 163
Досліджено тенденції розвитку банків як інститутів кредитування в Україні, проаналізовано процеси скорочення кількості банків в Україні, скорочення обсягів кредитування, зростання простроченої заборгованості. Виявлено вплив скорочення обсягів кредитування на ВВП. Зазначена необхідність вирішення проблем функціонування інститутів кредитування, які пов’язані з тіньовою економікою, змінами в системі кредитування, конкуренцією і бюрократією

294 Козлов Вадим Петрович Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні Козлов В. П., Руденко Р. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 148
Ефективне функціонування ринкової економіки передбачає активну і різноформатну взаємодію промислових підприємств і банків. Механізм взаємодії підприємств і банків функціонує в динаміці, постійно змінюючись і вдосконалюючись відповідно до потреб конкретного етапу розвитку економічної системи. У процесі формування сучасної банківської системи України пропонується виділяти десять етапів, для яких характерні певні форми взаємодії промислових підприємств і банків. У статті показана взаємозалежність розвитку форм і методів взаємодії промислових підприємств і банків в Україні від конкретного етапу становлення банківської системи країни. Зроблено висновки і сформульовано пропозиції щодо вдосконалення системи взаємодії промислових підприємств і банків в Україні

295 Козлов Вадим Петрович Особливості розвитку державно-приватного партнерства в Україні Козлов В. П. немає Ефективна економіка українська 2018 стаття 175
Стаття присвячена дослідженню такого механізму економічного зростання, як державноприватне партнерство. Цей механізм, який представляє собою симбіоз ринкових та неринкових джерел, може грати більш значну роль у фінансуванні інвестиційної діяльності, залученні додаткових коштів у бюджетний сектор. Він дасть можливість вирішити завдання підвищення життєвого рівня населення на основі підвищення темпів зростання економіки. В статті проведено аналіз статистичних показників щодо стану укладання угод державно-приватного партнерства в Україні; виявлено, що переважною формою державно-приватного партнерства є концесія; виявлено основні причини, які стримують розвиток державно-приватного партнерства в Україні та сформульовано пропозиції, які дозволять розширити використання механізму державно-приватного партнерства у процесі удосконалення взаємовідносин між державою та приватним капіталом

296 Козлов Вадим Петрович Концепція розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти на регіональному рівні Козлов В.П., Бєлєга О. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 153
Одним з дієвих механізмів розвитку у сфері освіти є державно-приватне партнерство, так як в умовах обмеженості бюджетних коштів якісне фінансування освіти можливо лише шляхом інтеграції державних і приватних фінансових ресурсів. В Україні проекти ДПП реалізуються в таких сферах, як збір, очищення та розподіл води; виробництво, транспортування та постачання тепла; оброблення відходів; будівництво та/або експлуатація автострад, залізниць, тощо. У сфері освіти такі проекти практично не реалізуються. В розвинутих країнах за кількістю реалізованих проектів сфера освіти займає друге місце після транспорту. ДПП сприяє раціональному використанню бюджетних коштів, підвищенню якості освітніх послуг. В ході дослідження розроблено концепцію, метою якої є формування механізму ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування, приватним сектором на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів у сфері освіти

297 Козлов Вадим Петрович Особливості розвитку банківських інновацій в Україні Козлов В. П. немає Інтернаука українська 2019 стаття 168
Стаття присвячена проблемі забезпечення розвитку банківських інновацій в Україні, так як у випадку відставання від банків розвинених країн вітчизняна банківська система зіткнеться із серйозними труднощами при формуванні ресурсів, обслуговуванні клієнтів та при проведенні операцій кредитування. Результатом банківських інновацій є новібанківські послуги (продукти), які більш якісні і мають більш привабливі споживчі властивості. Розвиток банківських інновацій пов’язаний також з тим, що у банків з’являються конкуренти (технологічні компанії, соціальні мережі, онлайн-роздріб, ритейл), які розвивають власні фінансові сервіси. Інновації в банківській сфері пов’язані з фінансовою технологією FinTech, яка дозволяє оптимізувати фінансові послуги та банківську справу, а також дозволяє споживачам отримувати послуги за альтернативними варіантами

298 Карпова Тетяна Сергіївна Механизм взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы Карпова Т. С. Винница немає російська 2016 монография 158 no file
немає

299 Карпова Тетяна Сергіївна Роль кластерів в реалізації державної інноваційної політики Карпова Т. С. немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Економіка і право українська 2015 стаття 151 no file
немає

300 Карпова Тетяна Сергіївна Mechanizm of finance diagnostic of acceptance the administrative decisions Karpova T. S., Andryeyeva, V. G. немає Економічний аналіз англійська 2016 стаття 163
немає

301 Карпова Тетяна Сергіївна Диалектика взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы Карпова Т. С. немає Scientific letters of academic society of Michal Baludansky російська 2015 стаття 132 no file
немає

302 Гевлич Іван Геннадійович Екологічні аспекти економічного ефекту реалізації енергозберігаючих заходів у сучасній Україні Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 160
У роботі досліджені пріоритети Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., стимули, що використовуються державою у її рамках, втілені заходи та їх найближчі перспективи. Зроблений висновок щодо відсутності реальних досліджень економічної та екологічної доцільності заміни газу твердим паливом в межах приватних домогосподарств та суб’єктів господарювання промислового сектору. На основі узагальнення інструментальних вимірів ряду дослідників та додаткових даних констатовано, що заміщення газу твердим біопаливом супроводжується збільшенням навантаження на оточуюче середовище і підвищенням його токсичності для людини. Акцентовано увагу, що наразі в країні не встановлені нормативи концентрацій забруднюючих речовин у викидах та не ведеться моніторинг щодо автономних поквартирних систем опалення, дахових, вбудованих та прибудованих котелень малої потужності, що може призвести до погіршення екологічної ситуації. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновано використання методики чисе

303 Іваненко Лариса Михайлівна Основи формування концепту глобального брендингу Іваненко Л.М. немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» українська 2017 стаття 181
Стаття присвячена вивченню тенденцій та основних особливостей сучасного глобального брендингу та визначенню ролі брендових портфелів для підвищення конкурентоспроможності ТНК. Визначено, що роль брендів у формуванні конкурентоспроможності ТНК полягає у формуванні бар’єрів для освоєння конкурентами певної ринкової ніші, полегшенні компанії переживати глобальні фінансово-економічні кризи без додаткових витрат та дистанціюванні свого товару від конкурентів. Запропоновано низку принципів, яких мають дотримуватись країни, що розвиваються та транзитивні економіки (до яких віднесено і Україну) під час розробки концепту глобального брендингу: аналіз впливу країни походження бренду на сприйняття споживачами; розуміння того факту, що якщо товар має прийнятну для споживачів ціну та високу утилітарність, то він буде позитивно прийнятий на глобальному ринку; формування альянсів для просування брендів на глобальний ринок

304 Іваненко Лариса Михайлівна Пошуковий маркетинг як сучасний інструмент Інтернет-комерції Іваненко Л.М. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр українська 2017 стаття 149
В умовах динамічного розвитку електронної комерції, інструментарій Internet- маркетингу стає все більш привабливим для застосування сучасними компаніями в досягненні бізнес-цілей. Основною перевагою використання технологій інтернет- маркетингу є розширення клієнтської бази та здійснення ефективного таргетингу.Це обумовлює важливість розробки теоретико-методологічних основ у сфері пошукового маркетингу, що формують методологічне забезпечення для розробки інструментарію просування та оптимізації Internet-сайтів

305 Іваненко Лариса Михайлівна Контекстна реклама як засіб просування інтернет-сайтів Іваненко Л.М. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2017 стаття 160
У статті розглянуто засіб просування Інтернет-сайтів компаній на основі контекстної реклами. Узагальнено правила написання контекстного рекламного оголошення. Визначено основні характерні риси контекстної реклами. Проведено порівняльний аналіз контекстної реклами у контекстно-медійній мережі та пошукових системах. Встановлено цілі контекстної реклами та умови їх досягнення. Визначено етапи формування структури аккаунту контекстної реклами. Запропоновано схему процесу створення контекстної реклами

306 Іваненко Лариса Михайлівна Інновації в ритейлі як об’єктивний наслідок розвитку сучасного маркетингу Іваненко Л.М. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І Вернадського українська 2018 стаття 165
Статтю присвячено вивченню наукових підходів до розуміння концепту інновацій та визначенню тих їх видів, які можуть бути запроваджені в ритейлерській діяльності. Визначено, що найпоши-ренішими форматами ритейлу є супермаркет та гіпермаркет, тому що вони присутні в усіх про-аналізованих класифікаціях. На відміну від оптової торгівлі товари, що реалізуються за посеред¬ництвом ритейлу, призначені для кінцевого споживання і не мають бути перепродані

307 Іваненко Лариса Михайлівна Сучасні процеси реагування ритейлу на глобальні тенденції купівельного поводження Іваненко Л.М. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 164
У статті розглянуто сучасні процеси, що відбуваються на ринку глобального ритейлу. Проведено аналіз світових тенденцій купівельного поводження та їх розвиток у майбутній перспективі. Запропоновано схему процесу стратегічного розвитку глобального ритейлу. Цей процес включає такі складові: планування сценарію розвитку глобального ритейлу, що здійснюється на основі дослідження рушійних сил споживача; процес воронки продажу, котрий допомагає зрозуміти та задовольнити очікування, потреби та бажання ринку споживачів; мозковий штурм для ключових ідей, що пов’язані з майбутніми сценаріями розвитку глобального ритейлу, і полягає в тому, що рушійні сили надають сильний вплив на повсякденний ритм і на купівельні особливості споживача

308 Іваненко Лариса Михайлівна Інноваційні формати для розвитку ритейлу Іваненко Л.М. Вінниця Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції українська 2019 стаття 141
У статті розглянуто інноваційні процеси, що відбуваються у сучасному ритейлі. Запропоновано модель роздрібних ігрових секторів, що базується на типі товару та особливості його покупки. Узагальнено підходи роботи з покупцями на основі їх основних потреб

309 Іваненко Лариса Михайлівна Інноваційні концепції та формати розвитку індустрії ритейлу Іваненко Л.М. немає Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова українська 2019 стаття 170
У статті розглянуто інноваційні процеси, що відбуваються в індустрії сучасного ритейлу. Проаналізовано динаміку частки e-commerce у роздрібному товарообігу в Україні та світі. Встановлено, що середньо¬річний темп зростання частки інтернет-торгівлі в роздрібному товарообігу України на 27,6% перевищує значення цього показника у світовій економіці. Виділено чотири основних потреби покупців, визначено методи роботи ритейлерів з ними (потреби у цікавому, миттєва, у взаємодії з брендом, зустрічах з одно¬думцями).

310 Іваненко Лариса Михайлівна Модель програмного менеджменту ритейлу як ефективний інструмент сучасного трейд-маркетингу Іваненко Л.М. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 стаття 150
Кризові явища в економіці України, що мають місце у теперішній час, негативно вплинули на результати діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Спостерігається суттєве скорочення їх обсягів продажу, зниження рентабельності діяльності й втрачання. позицій на ринку. Аби призупинити ці негативні явища, необхідно розробляти нові та ефективно використовувати існуючі моделі й інструменти трейд-маркетингу у практичній діяльності ритейлу.

311 Іваненко Лариса Михайлівна Розробка моделі професійної підготовки фахівців-маркетологів на основі компетентнісного підходу Іваненко Л.М., Боєнко О.Ю. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 167
Метою статті є дослідження сучасних вимог ринку праці до фахівців з маркетингу, науково-методичних аспектів формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» і розробка на цій основі моделі професійної підготовки фахівців-мар¬кетологів. Здійснено аналіз вакансій, розміщених на сайтах з пошуку роботи, і проведено діагностику вимог роботодавців щодо компетентнос¬тей і особистих характеристик фахівців з маркетингу. Сформовано профіль фахівця-маркетолога, що відображає основні компетентності, які очікують роботодавці від потенційних працівників за напрямом «маркетинг, public relations, реклама».

312 Томчук Віктор Васильович Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації Гевлич, Л.Л. Іонін, Є.Є. Дутова, Н.В. Томчук, В.В. Вінниця немає українська 2019 тести 166
Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації під- готовлено відповідно до програм комплексного атестаційного іспиту з фі- нансового обліку, управлінського обліку, обліку і звітності в оподаткуванні, аудиту та бухгалтерської експертизи та аналізу господарської діяльності для студентів за ступенем освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування».

313 Томчук Віктор Васильович Інформаційні системи та технології в обліку та аудиті Томчук В. В. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 141
Методичні рекомендації підготовлені відповідно до програми дисцип-ліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», яка включена у робочий навчальний план підготовки за СО «Бакалавр» обліку і оподаткуван-ня всіх форм навчання. Методичні рекомендації містять навчальні матеріали для виконання лабораторних занять та питання для самоконтролю. Рекомендується для студентів IV курсу спеціальності «Облік і оподат-кування» СО «Бакалавр»

314 Томчук Віктор Васильович МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ Томчук, В.В. Томчук, О.Ф. Вінниця немає українська 2014 збірник 156
У збірнику наведені матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», де викладено результати наукових досліджень з питань формування потенціалу продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави, нормативно-правового та обліково-фінансового забезпечення економічних аспектів виробництва біопалива; технологій виробництва та отримання біомаси рослинного і тваринного походження, екологічних аспектів використання біопалива; систем машин та обладнання для реалізації енергоощадних технологій виробництва та впровадження альтернативних джерел енергії

315 Томчук Віктор Васильович КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАСРЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Томчук В. В. Київ немає українська 2016 стаття 142
Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів

316 Томчук Віктор Васильович ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Томчук В. В. Житомир немає українська 2015 тези 151
Збірник містить доповіді учасників III Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог європейських стандартів», присвячені теоретико-методологічним та практичним засадам дослідження проблем формування та інтеграції облікових підсистем для інформаційного забезпечення аналізу, податкового контролю та функцій управління підприємства

317 Томчук Віктор Васильович ВИКОРИСТАНННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ CRM ТА ERP-СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ Томчук В. В. Lisbon немає українська 2020 тези 158
немає

318 Томчук Віктор Васильович АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ З ПОЗИЦІЇ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ КОРИСТУВАЧІВ Томчук В. В. Вінниця немає українська 2017 тези 145
До першого тому увійшли матеріали секцій: біологія, бібліотечна справа, історія, економіка, математика

319 Томчук Віктор Васильович ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК Томчук В. В. Kaunas немає українська 2017 тези 163
немає

320 Томчук Віктор Васильович ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.Х Томчук В. В. Riga, немає українська 2018 тези 152
немає

321 Томчук Віктор Васильович НОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Томчук В. В. Klaipeda немає українська 2016 тези 156
немає

322 Томчук Віктор Васильович ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА Томчук, В.В. Томчук, О.Ф. Мелітополь немає українська 2018 тези 139
У матеріалах конференції розглянуто актуальні фінансово-економічні та управлінські проблеми розвитку підприємництва та місцевого самоврядування. Досліджено чинники формування підприємницького середовища, засади ефективної системи менеджменту7, умови фінансового забезпечення розвитку агробізнесу та сільських територій. Висвітлено маркетингові стратегії розвитку підприємств, облік, аналіз та інвестиції в агробізнесі

323 Томчук Віктор Васильович УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Томчук, В.В. Томчук, О.Ф. Київ немає українська 2015 тези 143
Вміщені у збірнику тези присвячені різноманітним аспектам розвитку теорії бухгалтерського обліку загалом та галузевого обліку і аудиту в сільському господарстві зокрема. Значну увагу приділено дослідженню питань еволюції ролі бухгалтерів і фінансових менеджерів в суспільному житті, оновлення пріоритетів розвитку фінансової і облікової науки в XXI столітті, взаємодії регуляторних органів та професійних об’єднань бухгалтерів на державному і міжнародному рівнях,

324 Буга Наталія Юріївна Поведінка споживачів Замкова Н.Л., Поліщук І.І., Буга Н.Ю., Соколюк К.Ю. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 170
немає

325 Буга Наталія Юріївна Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні Буга Н.Ю., Яненкова І.Г. немає Актуальні проблеми економіки українська 2015 стаття 175
У статті досліджено поточний стан органічного виробництва та визначено перспективи його розвитку в сучасних умовах в Україні. Обґрунтовано результати експертного оцінювання ставлення споживачів до органічної продукції. Виявлено проблеми та причини незадовільного рівня розвитку органічного виробництва. Визначено особливості органік-орієнтованої моделі розвитку аграрного сектора економіки

326 Буга Наталія Юріївна Marketing means to enhance the competitiveness of enterprises of light industry Коновал В.В., Буга Н.Ю., Бралатан В.Р. немає Економіка та суспільство англійська 2017 стаття 165
In the article the questions of increase of competitiveness of light industry enterprises marketing means, the algorithm of client-oriented sales policy, and the benefits and shortcomings of using crowdsourcing in enterprises of light industry in Vinnytsia region

327 Буга Наталія Юріївна Формування маркетингового механізму розвитку підприємства Буга Н.Ю., Ковінько О.М., Шамалюк Д. немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2017 стаття 166
У статті визначено завдання, що вирішуються за допомогою маркетингового механізму активізації бізнес-діяльності підприємства. Обґрунтовано передумови та складники формування маркетингового механізму розвитку підприємства. Розроблено етапи формування маркетингового механізму розвитку підприємства. За результатами дослідження зроблено висновки щодо впливу виду діяльності підприємства на процес формування маркетингового механізму розвитку вітчизняних підприємств

328 Буга Наталія Юріївна Формування та підтримка іміджу підприємства Дячук М.В., Буга Н.Ю. немає Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського українська 2017 стаття 166
У статті розглядається різноманітність тлумачення терміну «імідж», основні завдання та характеристики іміджу, роль позитивного іміджу для підприємства. Проаналізовано наукові праці, присвячені проблематиці іміджу. Доведено, що позитивний імідж підприємства є важливим чинником впливу на споживача при виборі продукції. Запропоновано основні заходи щодо формування іміджу на підприємстві

329 Буга Наталія Юріївна Роль дистанційного навчання в розвитку вищої освіти Баніт А.П.,Буга Н.Ю., немає Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання: Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару з елементами вебінару українська 2017 тези 160 no file
немає

330 Буга Наталія Юріївна A strategic approach to management of innovative marketing of regions Буга Н.Ю., Шарко В.А немає Держава та регіони англійська 2018 стаття 164
The article outlines the development of theoretical and methodological aspects of the application of a strategic approach to the marketing of innovation in the regions. Innovative marketing Management is presented in the form of a model that consists of the process of developing a marketing strategy for innovation, strategy implementing, and assessing the implementation of the strategy. The proposals for forming an innovative image and forming a brand of Vinnytsia region have been developed

331 Буга Наталія Юріївна Управління лояльністю суспільства до інноваційних змін Боєнко О.Ю., Буга Н.Ю немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2018 стаття 169
Ефективне впровадження інновацій в різних сферах потребує лояльного ставленн як ідеологів даного проекту, так і суспільства. Формування лояльності суспільства до інноваційних змін базується на довірі, підтримці до впроваджуваних заходів. Визначено, що управління лояльністю суспільства до інноваційних змін може здійснюватися із застосуванням маркетингових інструментів і передбачає формування обізнаності спільноти та розробку механізмів співпраці

332 Буга Наталія Юріївна Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства Статкевич К., Буга Н немає Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського українська 2018 стаття 169
У статті обґрунтовано необхідність оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства. Удосконалено алгоритм оцінки конкурентоспроможності з використанням системного підходу. Проаналізовано позиції на українському ринку сокової продукції за допомогою BCG-аналізу. Проведено дослідження продуктів-аналогів експертним шляхом. Розглянуто вплив кількісних показників конкурентоспроможності на формування конкурентної стратегії підприємства з виробництва соків. Сформовано рекомендації та пропозиції для досліджуваного підприємства

333 Буга Наталія Юріївна Роль ресусозбереження у забезпеченні сталого розвитку підприємства Тарановська Ю.М., Буга Н.Ю. немає Приазовський економічний вісник українська 2018 стаття 150
У статті розглядається проблема, пов’язана зі сталим розвитком підприємств, із забезпеченням програми ресурсозбереження в умовах модернізації виробничо-господарської діяльності. Актуальність організації ресурсозбереження зумовлена необхідністю економії та раціонального використання усіх видів ресурсів. Ця проблема вимагає рішення для належної організації процесів сталого розвитку підприємства

334 Буга Наталія Юріївна Інноваційна діяльність у кондитерській галузі Шаповал А.С., Буга Н.Ю. немає Приазовський економічний вісник українська 2018 стаття 163
У статті проаналізовано та виявлено тенденції у становленні та розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах. Визначено необхідність розроблення нових товарів у кондитерській галузі та наведено приклади інновацій в європейських країнах. Запропоновано новий вид товару для українського ринку кондитерської продукції

335 Буга Наталія Юріївна SFA-системи як інструмент підвищення ефективності продажів Крупчатнікова Т.С., Буга Н.Ю. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 169
У статті описано один із сучасних інструментів підвищення ефективності та продуктивності працівників відділу продажів, а саме SFA-системи. Визначено сутність SFA-систем, їх основні функції та принципи роботи. Застосування цих технологій дає змогу ефективно управляти бізнесом, об’єднати маркетинг з організаційними та технічними засобами, що дає можливість збільшити лояльність клієнтів та прибуток підприємства. Проаналізовано сучасний світовий ринок SFA-технологій, тенденції його розвитку, а також визначено основні постачальники систем автоматизації продажів

336 Буга Наталія Юріївна Управління маркетингом інновацій регіонів Буга Н.Ю. немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 160
немає

337 Буга Наталія Юріївна Маркетингові стратегії у формуванні конкурентних переваг аграрного підприємства Буга Н.Ю., Янчук С.В. немає Регіональна економіка та управління українська 2019 стаття 161
Запропоновано модель формування маркетингової стратегії в розрізі системи конкурентних переваг підприємства. Модель базується на визначенні особливостей процесу стратегічного планування діяльності аграрного підприємства на ринку. При формуванні конкурентних переваг аграрне підприємство має використовувати маркетинговий потенціал враховуючи сучасні українські реалії та адаптувати виробничий потенціал до умов ділового середовища

338 Буга Наталія Юріївна Формування органік-бренду регіону Буга Н.Ю., Тичинська А.І. немає Приазовський економічний вісник українська 2019 стаття 162
У статті висвітлено роль органічного виробництва у розвитку сільських територій. Доведено, що формування органік-бренду регіону створить для нього конкурентні переваги. Запропоновано організаційно-економічний механізм формування органік-бренду регіону, який можна визначити як систему процесів, методів та прийомів соціально-економічного характеру, спрямовану на створення та розвиток бренду регіону, що асоціюватиметься з виробництвом високоякісної, натуральної, безпечної продукції, сертифікованої за європейськими стандартами. Реалізація механізму формування органік-бренду передбачає формування логотипу та супроводжуючих матеріалів для ідентифікації бренду, розроблення комунікаційних заходів для взаємодії з контактною аудиторією з метою підвищення лояльності всіх учасників ринку органічної продукції

339 Буга Наталія Юріївна Маркетингове управління науковою діяльністю закладів вищої освіти Буга Н.Ю. Янчук Т.В. немає Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції українська 2019 стаття 147
Доведено доцільність застосування маркетингового управління науковою діяльністю закладів вищої освіти, що передбачає використання специфічного інструментарію «маркетинг-мікс»

340 Буга Наталія Юріївна Маркетингові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства Шаповал А.С., Буга Н.Ю. немає Інфраструктура ринку англійська 2020 стаття 172
Особливої гостроти проблема забезпечення конкурентоспроможності набуває для підприємств харчової промисловості. Через високі вимоги до якості продукції цієї галузі, неякісний менеджмент, низьку активність й ефективність інноваційної діяльності, недосконалість бізнес-процесів та інші причини велика кількість харчових підприємств виявились не готовими до адекватної активної поведінки на ринку. Конкурентоспроможність підприємства є невід’ємною частиною його функціонування та досягнення ним бажаної позиції на міжнародному ринку

341 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Diversification of enterprise as method of pattern production optimization Bahliuk, Y. немає Економіка і організація управління англійська 2016 стаття 143
У статті розглянутий алгоритм оптимізації структури виробництва з урахуванням випуску нової продукції підприємства. В роботі проведена оцінка оптимальної структури виробництва підприємства кабельної галузі за укрупненими позиціями виробництва кабеля

342 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Defining market leader for competitiveness based on comparison of companies potential Bahliuk, Y. Stupina, O. немає Економіка і організація управління англійська 2018 стаття 153
В статті проаналізований потенціал як одна з головних складових конкурентоспроможності. Стаття присвячена дослідженню ринку мінеральної води в Україні. Визначено, що лідером ринка мінеральної води являється ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», яке входить в IDS Group Ukraine. Для підтвердження гіпотези, що потенціал лідера ринку, як найбільш конкурентоспроможного виробника, має кращу структуру потенціалу, використаний метод квадрата потенціалу

343 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Influence of ecologization tendencies in the world on renewal and development of motor car industry in Ukraine Bahliuk, Y. Kryzhanivska, I. немає Економіка і організація управління англійська 2018 стаття 154
У статті розглянутий процес екологізації автомобільної промисловості в світі. Визначено, що викиди вихлопних газів автомобілів являються основною причиною перевищення гранично допустимих концентрацій токсичних речовин і канцерогенів в атмосфері великих міст, утворення смогів, які є частою причиною отруєння. Проаналізовані екологічні стандарти, які діють в країнах ЄС для регулювання вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах

344 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Методика рейтингування кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств на основі системи Finscore Баглюк, Ю.Б. Баландіна, К.М. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 150
У статті проаналізовано проблему визначення практичних аспектів рейтингування підприємства на основіоцінки показників кредитоспроможності та інвестиційної привабливості. Визначено, що врахування галузевої приналежності суб’єкта господарювання є суттєвим в оцінці реального фінансово-господарського стану потенційного боржника або об’єкту інвестицій. Обґрунтовано, що для мінімізації кредитного ризику необхідно враховувати, окрім фінансових показників діяльності підприємства, галузеву специфіку, економічне, політичне та соціальне середовище суб’єкта господарювання. Запропоновано та виконано рейтингування ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» через порівняння фінансових показників із показниками підприємств-конкурентів та оцінку галузевих особливостей кондитерського ринку

345 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Повышение роли инновационных малых предприятий в формировании конкурентной среды потребительского рынка Азербайджана Баглюк, Ю.Б. немає Економіка й управління національним господарством російська 2017 стаття 146
Цель статьи – изучить повышение роли инновационных малых предприятий в формировании конкурентной среды потребительского рынка Азербайджана. Методика исследования. Решение задач, поставленных в статье, осуществлено с помощью таких общенаучных и специальных методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и синтеза, диалектического подхода. Результаты. В статье проанализировано нынешнее состояние, особенности и тенденции развития малого предпринимательства на потре-бительском рынке Азербайджана. Изучено влияние процессов глобализации, интеграции на экономическую деятельность предпринимательских структур. Практическое значение ре-зультатов исследования. В статье даны рекомендации по повышению эффективности инновационной деятельности малых предприятий потребительского рынка.

346 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Стратегії розвитку провідних операторів мобільного зв’язку України Баглюк, Ю.Б. немає Статистика України українська 2018 стаття 152
Статтю присвячено використанню методу SPACE-аналізу (Strategic Position and Action Evaluation) для визначення стратегій розвитку провідних мобільних операторів зв’язку України, що дозволяють зберегти та зміцнити їх конкурентні переваги . Сформовано групи критеріїв оцінки діяльності операторів мобільного зв’язку України. Окреслено проблеми, пов’язані з труднощами використання інформації з відкритих джерел, яку компанії надають на свій розсуд . На основі обраних показників та проведених розрахунків визначено типи стратегій для аналізованих компаній

347 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Модель McKinsey 7-S як інструмент оцінювання конкурентоспроможності підприємства Баглюк, Ю.Б. Шевчук, О.Ю. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 151
У даній роботі розглянуто теоретичні та прикладні аспекти застосування моделі McKinsey 7-S для оцінювання готовності підприємства ПрАТ «Чумак» до змін та подальшого стратегічного розвитку. На сьогоднішній день нестабільність зовнішнього середовища чинить безперервний вплив на підприємство, та саме внутрішнє середовище підприємства буде відігравати важливу роль у готовності підприємства до змін у відповідь на їх дію. Саме тому одним із сучасних інструментів дослідження аспектів внутрішнього середовища є модель McKinsey 7-S. Взаємодія всередині компанії - це запорука успіху, адже стратегія не може суперечити системі цінностей, а стиль відносин впливає на склад персоналу. У статті оцінено конкурентоспроможність підприємства, виявлено основні недоліки в управлінні компанією та надані рекомендації щодо їх усунення

348 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Logistic outsourcing in Ukraine: status and features of development Kostenyuk Y., Kapitonets M. немає Економіка і організація управління англійська 2019 стаття 148
В статті визначені поняття «аутсорсинг» та «інсорсинг», виділені основні види аутсорсингу. Порівняльним методом охарактеризовані аутсорсинг та інсорсинг. Зазначено, що особливу тенденцію в Україні представляє аутсорсинг логістичних послуг. Це пов’язано з наявністю значних транспортних потоків та вантажоємністю виробництва. Освітлені п’ять рівнів контрактної логістики. Визначена структура українського ринку логістичних посередників. Для нього характерним є наявність невеликих компаній, які вузько спеціалізуються на вирішенні питань місцевого характеру. Розглянутий Індекс ефективності логістики (LPI) різних країн, який використовується для аналізу стану логістичного сервісу в країні. Узагальнені види логістичного аутсорсингу, на які в Україні існує найбільший попит. Виділені позитивні наслідки від використання аутсорсингу та недоліки.

349 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Моделювання потенціалу підприємства для розробки стратегій управління Костенюк Ю. Б. немає Статистика України українська 2019 стаття 144
Проведене наукове дослідження стосується оцінки різних елементів потенціалу та визначення їх впливу на конкурентну поведінку підприємства кондитерської галузі. За допомогою графоаналітичного методу «Квадрат потенціалу» визначено ефективність різних елементів потенціалу підприємства. Виконане моделювання дає можливість системно встановити кількісні та якісні зв’язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності й на підставі цього обґрунтувати та своєчасно запровадити стратегії управління потенціалом підприємства. Зазначено, що на практиці для оцінки потенціалу підприємства складно користуватися сферичною формою графічної моделі, тому для цілей аналізу запропоновано спростити її до форми квадрату відповідно до кількості напрямів діагностики потенційних можливостей підприємства

350 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Стратегічний аналіз страхових компаній України та світу Баглюк, Ю.Б. немає Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Економічні науки») українська 2017 стаття 154
Метою статті є розгляд алгоритму застосування методу SPACE-аналізу для обґрунтування ринкової позиції страхової компанії та вибору оптимальної стратегії її розвитку. Проведений SPACE-аналіз дозволив визначити пріоритетні напрями розвитку розглянутих страхових компаній України та світу. Визначено, що компаніям основну увагу слід приділяти стабілізації фінансового становища й залученню додаткових джерел фінансування

351 Костенюк (Баглюк) Юлія Борисівна Development trends of the automotive market and its impact on the ecologization of Ukraine Kosteniuk, Y. Kryzhanivska, I. немає Економіка і організація управління англійська 2019 стаття 149
В статті досліджено рівень забруднення атмосферного повітря автотранспортом. За допомогою математичного моделювання виявлений взаємозв’язок між тенденцією зростання кількості автотранспорту і збільшенням шкідливих викидів. Виявлено, що виробництво та реалізація електромобілів мають значний вплив на екологізацію. Це зумовлено економічністю, екологічністю та зручністю у використанні електромобілів

352 Янчук Тетяна Василівна Managing the development of innovation business processes with automated information systems М.П. Войнаренко, Л.В. Джулій, О.М. Кузьміна, Т.В Янчук немає Маркетинг і менеджмент інновацій англійська 2017 стаття 169
The article analyzes management science development, examines the management process essence through the business processes allocation as a sequence of actions aimed at achieving the ultimate, measurable and concrete result. The definition of innovative business processes was provided. Their target direction and informational interconnection were distinguished. The scientific-methodical approach to assessing the effectiveness of the information technology implementation in the innovative business process, which involves the all costs and risks gradual account, is proposed. Constructed the enterprise innovative business processes management algorithm and it is substantiated that the use of IT provides shaping of an information management system for innovative business processes, construction of an effective mechanism for their implementation

353 Янчук Тетяна Василівна Впровадження інформаційних технологій в управління маркетинговою діяльністю підприємства К.О. Статкевич, Т.В Янчук немає Economic and law paradigm of modern society українська 2017 стаття 178
У статті обумовлюються причини низького рівня впровадження інформаційних технологій на сучасних українських підприємствах. Крім цього, надається коротка характеристика основних програмних продуктів у маркетинговій діяльності. У статті описано програми, які застосовують сучасні швейні фабрики та пропозиції щодо впровадження найбільш оптимальних інформаційних технологій. Особливо детально проаналізовано алгоритм вибору найкращого ІТ-варіанту

354 Янчук Тетяна Василівна Використання сучасних інформаційних технологій в маркетинговому механізмі державного управління у регіональному розвитку Т.В Янчук немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 145
В статті розглядаються актуальність використання інформаційних технологій в маркетинговому механізмі державного управління у регіональному розвитку. Наслідком розвитку ринкових відносин в Україні є радикальні зміни в управлінні економічними процесами, які призвели до необхідності удосконалення процесів державного управління. В сучасних умовах усе більше поширення й застосування одержують інформаційні технології, які забезпечують оптимізацію діяльності, інтеграцію і зв'язок із зовнішнім середовищем на сучасному динамічному ринку. Реалізація впровадження маркетингових технологій у публічну діяльність дасть змогу підвищити результативність роботи, успішно розв’язувати проблеми соціально- економічного розвитку територіальних громад

355 Янчук Тетяна Василівна Інтернет-реклама: тенденції та перспективи розвитку А.С. Шаповал, Т.В Янчук немає Інфраструктура ринку українська 2018 стаття 166
У статті проаналізовано та виявлено тенденції у становленні та розвитку ринку Інтернет-реклами. Проаналізовано обсяг рекламного ринку в Україні, а також обсяг ринку Інтернет-реклами. Розглянуто досвід розвитку Інтернет-реклами та визначено найпопулярніші Інтернет-платформи для реклами та рекламодавців в Україні. Зосереджено увагу на ефективності Інтернетреклами та особливостях її впливу на аудиторію

356 Янчук Тетяна Василівна Сучасна інноваційна система організації та управління логістичними операціями О.С. Кузнецов, Т.В Янчук немає Приазовський економічний вісник українська 2018 стаття 163
У статті обґрунтовано управління підприємством як логістичною системою, що дає можливість підвищувати якість і адаптивність управління. Розглядається сутність інноваційної системи організації та управління логістичними системами. Доведено необхідність застосування інноваційних впроваджень у логістичну систему діяльності сучасного підприємства. Проведено дослідження шляхів використання інноваційних методів управління логістичними процесами і розроблено практичні рекомендації щодо їх удосконалення за критерієм якості

357 Янчук Тетяна Василівна Використання цифрових технологій в маркетингової діяльності А.О. Кравцова, Т.В Янчук немає Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського українська 2018 стаття 158
Стаття присвячена аналізу використання цифрових технологій у маркетингу для просування товару та послуг,на просторах Інтернет ресурсів. Виокремлено три основні фактори, що дозволяють змінити підхід до маркетингу. Визначено та розглянуто чотири основні етапи цифрового маркетингу, через які проходять компанії, що вирішили його використовувати. Наведено основі інструменти, що використовуються при здійсненні маркетингової діяльності у компаніях. Представлено порівняння основних догм традиційного та цифрового маркетингу, та дана їх коротка характеристика. На основі проведеного дослідження та особливостей використання цифрових технологій у маркетингу визначено їх переваги та недоліки

358 Янчук Тетяна Василівна Сучасний механізм управління маркетинговою діяльністю з використанням інформаційних технологій О.Л. Мусієнко, Т.В Янчук немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2019 стаття 167
У статті розглянуто питання покращення маркетингової діяльності підприємств засобами сучасних інформаційних технологій. На основі узагальнення наукових праць проведено характеристику теоретичних аспектів механізму управління маркетинговою діяльністю з використанням інформаційних технологій. Досліджено програмні продукти, які дають змогу автоматизувати маркетингову діяльність підприємства. Впровадження такого інформаційного забезпечення дасть змогу скоротити час на прийняття управлінських рішень та допоможе підприємствам успішно функціонувати в умовах сучасного ринкового середовища. Окремо розглянуто декілька варіантів вибору ведення бізнесу. Проаналізовані тарифи виконавців сфери IT у світі. За підсумками теоретичних досліджень складено схему механізму управління маркетинговою діяльністю з використанням інформаційних технологій

359 Янчук Тетяна Василівна Взаємозв’язок CRM-системи та соціальних мереж як метод покращення діяльності підприємства О.М. Кузьміна, К.О. Статкевич, Т.В Янчук немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2019 стаття 161
В роботі проаналізовано необхідність впровадження CRM-систем та розвиток бренду у соціальних мережах як окремих взаємозалежних елементів. Так як існує інтегрована SCRM-система, проте її функціонал обмежується лише роботою в Інтернеті. Основною метою дослідження є обґрунтування теоретичних та практичних положень механізму СRM і соціальних мереж діяльності на сучасних підприємствах легкої промисловості (а саме підприємств швейної галузі). Об’єктом дослідження є вінницьке підприємство ПАТ «Володарка», що спеціалізується на пошиві класичного чоловічого одягу. У роботі використовувались загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, а саме: методи аналізу та синтезу; методи статистичного аналізу показників економічної діяльності підприємств. Отримані результати показали важливість застосування сучасних інформаційних технологій для підприємства швейної промисловості

360 Янчук Тетяна Василівна Товарна інноваційна політика підприємства харчової промисловості М.І. Сотник, Т.В Янчук немає Інфраструктура ринку українська 2019 стаття 168
У статті розглянуто товарну політику підприємства, нові інноваційні процеси, сучасні технології. Досліджено формування ефективної інноваційної політики підприємств харчової промисловості, у т. ч. пов'язаної з упровадженням товарних інновацій, які будуть можливими за умов виконання підприємствами певних дій. Акцентовано увагу на важливості створення нових товарів, які зумовлюють прорив на ринок, розширюють його, приносячи прибуток, підсилюючи увагу споживача і виділяючи його серед конкурентів. Проведено характеристику основних заходів, необхідних для модернізації процесу роботи підприємства. Здійснено аналіз політики конкурентів, що забезпечить виявлення власних конкурентних переваг, недоліків та пошук найкращих варіантів прийняття рішень, що впливатимуть на нормальне функціонування підприємства. Доведено, що підприємства харчової промисловості, які здійснюють інноваційну діяльність у значних масштабах, володіють високим інтелектуальним потенціалом

361 Янчук Тетяна Василівна Взаємозв’язок маркетингу та фінансової стійкості молокопереробних підприємств М.І. Сотник, Т.В Янчук немає Economic and law paradigm of modern society українська 2019 стаття 164
В роботі досліджено взаємозв`язок маркетингу та фінансової стійкості підприємства молочної галузі за допомогою теоретичних, організаційних та методичних аспектів. Проведено оцінку потенціалу компанії. Проаналізовано методи та основні правила при прогнозуванні результатів діяльності молокопереробних підприємств. Розроблено алгоритм прогнозування на основі методів економіко-математичного моделювання. Удосконалено підходи до формування стратегії фінансової стійкості інструментами фінансового менеджменту; обґрунтовано необхідність взаємодії маркетингу та фінансової стійкості шляхом прогнозування обсягів продажу підприємства

362 Янчук Тетяна Василівна Ефективність упровадження маркетингових технологій на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу Т.В. Янчук, К.Р. Любінчак, А.Ю. Вовколуп немає Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство українська 2020 стаття 183
Стаття присвячена питанню необхідності використання маркетингових технологій на підприємствах го- тельно-ресторанного бізнесу. Розглянуто проблеми готельно-ресторанного бізнесу та туризму в Україні, які стають особливо актуальними в сучасних умовах економічної кризи, також визначені напрями їхнього розвитку. Досліджено напрями розвитку та застосування маркетингових технологій у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу та туризму. У роботі проведено аналіз діяльності готельно-ресторанного бізнесу, визначено роль маркетингу в діяльності цієї сфери, розглянуто питання необхідності автоматизації підприємств готельного господарства, напрями вибору програмних продуктів, обґрунтовано застосування заходів PR-технологій та результати впровадження. Вказано на основні PR-заходи, які найчастіше використовуються підприємствами готельно-ресторанного бізнесу задля підвищення ефективності своєї діяльності та встановлення тісних зв'язків із клієнтами

363 Янчук Тетяна Василівна Methodology for assessing the harmony of economic relations between participants of the agrofood market Kravchenko O., Kucher A., Yanchuk T., Stavska Y. немає European Journal of Sustainable Development англійська 2020 стаття 161
The purpose of the paper is to summarize the principles of harmonization of economic relations between participants of the agrofood market of Ukraine, in particular, the livestock products market, and to create a system of criteria for socio-ecological and economic assessment of the level of harmony of these relations with adherence to the principle of inclusivity. The results of a systematic review convincingly show that the basic principles of harmonization of economic relations between the livestock market participants shall be as follows: the principle of inclusivity, maximizing the mutual benefit of all parties to relationship, the consistency of their economic interests (or the principle of consensus), the principle of systematization, controllability, social fairness, openness and scientific validity

364 Янчук Тетяна Василівна Фінансово-економічний механізм регіонального розвитку України в умовах адміністративно-територіальної реформи М.Ю. Мироненко, В.І. Матвійчук, О.М. Ковальова, Т.І. Пізняк, Т.В Янчук Kosice немає українська 2017 монографія 142
Вивчено деякі аспекти формування регіональних фінансових ресурсів. Досліджено проблеми та визначені напрями забезпечення соціальноекономічного розвитку регіонів в контексті ефективного управління фінансовими ресурсами

365 Клочковська Вікторія Олександрівна Організаційні принципи функціонування і розвитку фермерських господарств Клочковський О.В., Клочковська В.О. немає Економіка. Управління. Інновації українська 2011 стаття 146 no file
У статті розглянуто особливості функціонування і розвитку фермерських господарств у Вінницькій області. Окреслено ряд проблем, що запропоновані способи їх вирішення

366 Клочковська Вікторія Олександрівна Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення Клочковська В.О., Клочковський О.В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2017 стаття 173
У статті розкривається роль зеленого туризму у вирішенні ряду демографічних проблем, що мають місце у сільській місцевості. Наголошується на популяризації цього виду туризму як передумови забезпечення високого рівня зайнятості внаслідок розвитку несільськогосподарської діяльності

367 Клочковська Вікторія Олександрівна Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області Олександр Клочковський, Вікторія Клочковська немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2019 стаття 165
Розглянуто питання використання потенційних можливостей туристичнорекреаційних ресурсів, підприємств туристичного бізнесу й історико-культурного потенціалу Вінницької області. Це дозволить не лише поліпшити економічний стан, але й вплинути на соціальний рівень життєзабезпечення та розвиток інфраструктури у регіоні. В умовах трансформаційних змін в економіці туристичний бізнес є перспективним з погляду динамічності розвитку та потенційної прибутковості, а його безпосередній розвиток у регіоні веде до підвищення конкурентоспроможності держави. Йдеться про стратегічний розвиток туристичної сфери Вінницької області й визначено базисну умову – це аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на розвиток галузі

368 Клочковська Вікторія Олександрівна Соціальний потенціал розвитку регіону: гендерно-віковий аспект В.О. Клочковська, О.В. Клочковський, Н.П. Гуцуляк немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 146
Розглянуто питання впливу соціального потенціалу, а саме його гендерно-вікової складової на розвиток регіону. У статті зазначено, що соціальний потенціал являється сукупністю факторів та елементів, які визначають соціальну активність населення регіону та забезпечують можливість досягнення високих результатів у трудовій, соціально-політичній, економічній та інших сферах. У свою чергу гендерно-вікова складова є результатом дії багатьох факторів. З яких у першу чергу виділяються демографічні (народжуваність, смертність, міграційні процеси), історичні (традиції, сімейні цінності, культура) та соціально-економічні (рівень життя населення, рівень доходів, побутові умови та ін.).

369 Андронік Олена Леонідівна Приватні дошкільні навчальні заклади як основа соціального розвитку суспільства Андронік О.Л. немає Бізнес-навігатор українська 2019 стаття 163
У статті представлено й узагальнено проблеми дитячої освіти, пов'язані з функціонуванням дошкільних освітніх установ, визначено шляхи їх вирішення за рахунок функціонування приватних дошкільних навчальних закладів. Виявлено, що приватні дошкільні навчальні заклади в Україні мають високу конкурентоспроможність за обсягом та якістю послуг, що надаються, але вона дещо обмежується високою вартістю утримання дітей. В Україні спостерігається тенденція до розвитку приватних закладів дошкільної освіти, що може бути пов’язано з тим, що більшість батьків працює та не має достатнього часу на виховання дитини, також муніципальні садки здебільшого мають застарілі методи виховання, особливо в невеликих містечках та селах, через брак кваліфікованого персоналу та персоналу в цілому не всі діти можуть отримати необхідну увагу

370 Андронік Олена Леонідівна Соціально-економічний розвиток України у світових рейтингах Андронік О.Л. немає Інтернаука українська 2019 стаття 151
У статті визначено поточний стан та тенденції соціально-економічного розвитку держави на основі світових рейтингів та надано рекомендації щодо вдосконалення соціально-економічної політики України. Представлені й узагальнені такі показники як: індекс світової конкурентоспроможності, індекс сприйняття корупції, показник індексу людського розвитку, індекс легкості ведення бізнесу, зроблено оцінку економічної свободи в Україні

371 Андронік Олена Леонідівна Аспекти взаємозв’язку системи вищої освіти та ринку праці Андронік О.Л. немає Причорноморські економічні студії українська 2019 стаття 153
У статті наведені й узагальнені проблеми взаємозв’язку системи вищої освіти та ринку праці, а також рівня освіти з рівнем заробітної плати. Визначено шляхи регулювання взаємодії освіти та ринку праці. Виявлено відсутність залежності розміру зарплати від професійно-кваліфікаційного рівня працівників як у видах діяльності з надання послуг, так і у виробництві. В економіці України спостерігається тенденція, згідно з якою найбільш низький рівень оплати праці є саме в тих сферах, де традиційно працюють люди некваліфікованої праці. Крім того, в Україні відсутня цілісність системи «освіта – професія – дохід», кваліфікована та фахова праця не цінується і не оплачується належним чином

372 Андронік Олена Леонідівна Investment Policy of Governance of Economic Security of Agrarian Sector of Ukraine on the Basis of Theory of Fuzzy Logics Andronik Olena, Liudmyla Nikolenko, Evgeniy Jurakovskiy, Natalya Ivanyuta, Svitlana Sharkovska немає Montenegrin Journal of Economics англійська 2018 стаття 161
In modern globalized world the issue of ensuring economic security is a priority task for the protection of the national interests of the state against all kinds of threats that are of particular importance to Ukraine. The different economic potential of the Ukrainian regions, the level of their development, the recent economic and financial problems in the country, the unresolved armed conflicts in the Eastern part, the large number of settlers from the occupied territories and other adverse conditions faced by the Ukrainian economy in early 2014 require a special approach to solving the problem ensuring economic security of the agrarian sector as a leading industry in Ukraine. The purpose of this article is to develop a system for investment managing the economic security of the agrarian sector of the region of Ukraine (Vinnytsia region) based on the innovative economic and mathematical model for estimating and forecasting the level of economic security of the agrarian sector built b

373 Андронік Олена Леонідівна Identification and Conditions of Formation of the Middle Class in Ukraine Taking into Account World Social Trends Andronik O., Voronin A. немає Економіка і організація управління англійська 2018 стаття 148
Визначено критерії ідентифікації середнього класу, розглянуто об’єктивний та суб’єктивний підходи визначення середнього класу. Розглянуто головні особливості українського середнього класу, а також проаналізовано чинники, які можуть сприяли виникненню значного прошарку середнього класу. Досліджено існуючу специфіку у державі щодо «норм» за доходами, якістю житла та рівня освіти. Виявлено залежність нерівності в доходах у досліджуваних країнах, що дозволило припустити про існування значного впливу державних інститутів і політики на формування нерівності. Визначено стримуючі фактори формування та розвитку середнього класу в Україні. Виявлено, що розподіл доходів всередині країн значно впливає на викорінення бідності в світовому масштабі. Зазначено що зміна в нерівності в доходах і з майновою нерівністю в світі вимагає значних змін у податковій політиці в національному та світовому масштабі

374 Андронік Олена Леонідівна Податкова система як інструмент на шляху до стабільності економіки Андронік О.Л., Барткова К. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 157
У даній статті проаналізовано основні зміни та сучасний стан податкової системи Ураїни й визначено слабкі сторони та недоліки діючої системи також виокремлено стратегічні помилки, яких припустився уряд при внесені змін та поправок до Податкового Кодексу України. На основі порівняння позицій української системи оподаткування в міжнародних рейтингах розроблено ряд пропозицій, що покращать мікроклімат всередині країни та сприятимуть зростанню приватного сектору в економіці, відповідно до досвіду успішних країн. Значну частину уваги приділено пільговому оподаткуванню сільськогосподарських суб’єктів, а також спрощеній системі оподаткування малих та середніх підприємств, сформовано основні принципи реформування спрощеної системи та окреслено основні недоліки оподаткування в даних сферах. Проаналізовано вигідність становлення нульового корпоративного податку та оподаткування прибутку підприємства

375 Андронік Олена Леонідівна Оцінка основних показників соціально-економічного розвитку України Андронік О.Л. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 155
На сучасному етапі розвитку світогосподарської системи, в умовах невизначеності та нестійкості функціонування, ключовим інструментарієм забезпечення результативності реалізації соціально-економічної політики держави є: формування відповідного типу політики модернізації економіки на засадах реалізації соцієтальних принципів до визначення напрямів структурно-динамічних змін; використання принципів розбудови соціально-економічних систем, застосування яких забезпечує розробку й визначення специфічного комплексу модернізаційних заходів щодо реалізації функцій генерування сприятливих умов задля цілеспрямованого загальноекономічного зростання з урахуванням трансформаційних змін на коригування до цільових орієнтирів еволюції

376 Андронік Олена Леонідівна Середній клас у системі соціально-економічного розвитку Андронік О.Л. немає Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія:: Економічні науки: зб. наук. пр. українська 2015 стаття 168
Зроблено аналіз процесу забезпечення формування середнього класу у системі соціально-економічного розвитку держави з урахуванням забезпечення соціальної безпеки як організованої, цілеспрямованої діяльності та соціально-економічних передумов які мають характер комплексної діяльності, що одночасно охоплює різні сфери як соціальної, так і економічної, політичної та інших видів активності (фінансову, продовольчу, екологічну, техногенну, науково-технологічну, зовнішньоекономічну тощо). Для більш детального розуміння проблематики та визначення місця середнього класу у системі соціально-економічного розвитку всебічно досліджено поняття «система»

377 Андронік Олена Леонідівна Управління обсягом виробництва для беззбиткової роботи підприємства Андронік О.Л. немає Праці XIX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» українська 2019 тези 133 no file
немає

378 Андронік Олена Леонідівна Проблеми та переваги розвитку франчайзингу в Україні Андронік О.Л. немає Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» українська 2019 тези 150 no file
немає

379 Андронік Олена Леонідівна Сучасні тенденції розвитку середнього класу в Україні Андронік О.Л. немає Корпоративне управління: стратегії, процеси, технології : матеріали Міжнар. конф. українська 2017 тези 143 no file
немає

380 Воронін Антон Валерійович Проблеми та перспективи розвитку кондитерської галузі України Воронін А. В. немає Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 159
У статті розглянуто основні проблеми та перспективи розвитку кондитерської галузі України з метою визначення особливостей розвитку галузі й окреслення майбутніх перспектив. Встановлено, що не зважаючи на негативний вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств галузі, деякі виробники покращили свої позиції на ринку. Основою дослідження є комплексний підхід до аналізу функціонування кондитерської галузі України. Під час дослідження було застосовано наступні методи: статистикоекономічний – при визначенні тенденцій розвитку кондитерської галузі Україні в продовж 2013–2018 рр.; абстрактно-логічний – для узагальнення результатів досліджень, формування перспектив розвитку ринку кондитерської продукції та формулювання висновків

381 Воронін Антон Валерійович Системний підхід до управління вартістю підприємства Воронін А. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 142
У статті досліджено систему управління вартістю підприємства, яка дозволяє вищому керівництву, інвесторам та власникам приймати рішення які сприяють зростанню вартості підприємства та домінуванню на галузевому ринку. Досліджено економічну еволюцію категорії «вартість». Визначено необхідність у оцінці вартості підприємства та визначено основні підходи які використовуються для визначення вартості підприємства. Сформовано основні етапи впровадження системи управління вартістю підприємства направлені на забезпечення ефективного управління вартістю підприємства. Запропонована система управління вартістю підприємства включає певні методи, підходи та систему показників для оцінки вартості підприємства та здійснення подальшого впливу на неї

382 Воронін Антон Валерійович Identification and Conditions of Formation of the Middle Class in Ukraine Taking into Account World Social Trends Andronik O., Voronin A. немає Економіка і організація управління англійська 2018 стаття 147
Визначено критерії ідентифікації середнього класу, розглянуто об’єктивний та суб’єктивний підходи визначення середнього класу. Розглянуто головні особливості українського середнього класу, а також проаналізовано чинники, які можуть сприяли виникненню значного прошарку середнього класу. Досліджено існуючу специфіку у державі щодо «норм» за доходами, якістю житла та рівня освіти. Виявлено залежність нерівності в доходах у досліджуваних країнах, що дозволило припустити про існування значного впливу державних інститутів і політики на формування нерівності. Визначено стримуючі фактори формування та розвитку середнього класу в Україні. Виявлено, що розподіл доходів всередині країн значно впливає на викорінення бідності в світовому масштабі. Зазначено що зміна в нерівності в доходах і з майновою нерівністю в світі вимагає значних змін у податковій політиці в національному та світовому масштабі

383 Воронін Антон Валерійович Імідж промислового підприємства як економічна категорія, її сутність і зміст Воронін А.В., Андрухов В.І. немає Праці XIX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» українська 2019 тези 145 no file
немає

384 Воронін Антон Валерійович Процес управління збутовою діяльністю підприємства Воронін А.В., Кузьмінський В.Ю немає Збірник тез доповідей: Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» українська 2019 тези 160 no file
немає

385 Воронін Антон Валерійович Управління ризиками, як елемент системи управління підприємством Воронін А.В., Шинденков Ю.О. немає Збірник тез доповідей: Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення українська 2019 тези 135 no file
немає

386 Воронін Антон Валерійович Соціально-економічні наслідки політики держави у сфері оплати праці Воронін А.В., Власенко О.С немає Праці XIX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» українська 2019 тези 122 no file
немає

387 Воронін Антон Валерійович Чинники впливу на ефективність використання основних фондів вантажних автотранспортних підприємств Воронін А.В., Кравець В.Р. немає Праці XIX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» українська 2019 тези 143 no file
немає

388 Воронін Антон Валерійович Продуктивність праці та тіньова економіка: проблеми та перспективи вирішення в Україні Воронін А.В., Мартинова Т.Ю немає Праці XIX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» українська 2019 тези 136 no file
немає

389 Воронін Антон Валерійович Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України Воронін А.В., Степанко О.В. немає Праці XIX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» українська 2019 тези 133 no file
немає

390 Воронін Антон Валерійович Дискусійні аспекти трактування поняття «Капітал» Воронін А.В., Іщук К.А немає Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф українська 2019 тези 142 no file
немає

391 Воронін Антон Валерійович Мотивація персоналу та її взаємозв’язок з ефективністю прац Воронін А.В., Бернадська Ю.О. немає Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф українська 2019 тези 152 no file
немає

392 Воронін Антон Валерійович Оцінка конкурентоспроможності підприємства Воронін А.В., Мудрик В. В. немає Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф українська 2019 тези 142 no file
немає

393 Воронін Антон Валерійович Тенденції розвитку ринку спільного інвестування в Україні Воронін А. В. немає Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2017 тези 141 no file
немає

394 Болгов Владислав Євгенович Управління витратами Ахновська, Інна Болгов, Владислав Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 143
Навчальний посібник з дисципліни «Управління витратами» призначений для студентів всіх форм навчання СО «Бакалавр» Донецького національного університету імені Василя Стуса

395 Болгов Владислав Євгенович Marketing analysis of the electromobile market as a factor in the innovation of the national economy Serhii Kozlovskyi, Vladyslav Bolhov, Allam Yousuf, Albina Batechko, Larisa Hlushchenko, Nataliia Vitka немає Innovative Marketing англійська 2019 стаття 160
The marketing development of the electric vehicle market can be considered as a key element of innovative changes in the national economy. Object of research is the development of the electric vehicle market. The purpose of this article is the theoretical substantiation and development of guidelines for determining the rating of countries by the level of development of this market as a determining factor in the innovative development of the national economy. In the study was used expert survey methods, logical generalization and comparison of results, statistical analysis and graphical presentation of results were used. The study conducted a marketing analysis of sales and production of electric cars, government programs to stimulate them, existing rating indicators of countries for the development of the electric vehicle market, and based on the results, a method for determining the integrated rating indicator of national economy innovativeness was developed

396 Болгов Владислав Євгенович Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід Болгов та ін. Суми немає українська 2019 монографія 167
У монографії проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні та її вплив на забезпечення національної економічної безпеки, досліджено закордонний досвід та українські реалії участі держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці. Проведено моделювання прискорення темпів інноваційного розвитку регіональної економіки України. Обґрунтовано, що роль держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці полягає в створенні умов для активної співпраці суб’єктів господарювання із закладами освіти, науки, суб’єктами ринку праці тощо. Розглянуто місце освіти і науки в стимулюванні інноваційного розвитку економіки та проведено дослідження стартап-культури в національному освітньому середовищі. Здійснено дослідження рівня ефективності реалізації курсу державної фінансової політики сталого розвитку

397 Болгов Владислав Євгенович Вплив геополітичних чинників на економічний розвиток України Болгов В.Є., Кендюхов О.В. немає Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління українська 2019 стаття 167
У статті проаналізовано напрямки сучасних геополітичних зрушень, які визначають майбутні сценарії розвитку світового порядку, слідуючи яким можна розробити стратегію розвитку держави з урахуванням основних національних інтересів та забезпечити стійкий економічний розвиток. Дано бачення розвитку промислових революцій та наведено характерні риси останньої з них. Робиться спроба визначити пропозиції щодо використання геополітичних факторів для забезпечення розвитку України

398 Болгов Владислав Євгенович Дослідження тенденцій інноваційного розвитку економіки України Болгов В.Є., Кендюхов О.В., Тарапата С.О. немає Вісник економічної науки України українська 2019 стаття 149
В статті досліджуються тенденції інноваційного розвитку національної економіки України. Проаналізовано технологічна структура вітчизняного виробництва товарів і послуг, також зазначені основні проблеми та загрози. Визначено динаміку інноваційної активності українських підприємств і структура фінансування інноваційної діяльності в державі, що дозволило виявити проблеми в цьому напрямку. Виявлено динаміка зміни кількості наукових кадрів і фінансування освіти і науки як основи розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки

399 Болгов Владислав Євгенович Розвиток науки на порозі п’ятої промислової революції Болгов В.Є. немає SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT : матеріали Міжнародного конгресу українська 2019 тези 139 no file
Для визначення орієнтиру еволюції сучасної науки необхідно розуміти процеси впровадження та комерціалізації результатів наукової діяльності в України та світі в розрізі тенденцій розвитку національних економік. Основним напрямком розвитку національних економік, науки і техніки є розробка та впровадження суспільних інновацій як основи забезпечення конкурентних переваг всього суспільства в цілому

400 Болгов Владислав Євгенович Тенденції міграційних процесів в Україні, сутність та наслідки Болгов В.Є. Львів Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 147 no file
За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, за сучасних міграційних тенденцій до 2031 року населення України може скоротитися до 39,5 мільйонів осіб. Причинами виїзду за кордон є переважно трудові чинники, а сімейні фактори стимулюють повернення на батьківщину. Причини зворотної міграції з незначними варіаціями майже однакові для різних груп поверненців, незалежно від їхнього віку, статі, побутових умов тощо. Таким чином, можна стверджувати, що економіка України втрачає значний ресурс, який може слугувати драйвером розвитку

401 Болгов Владислав Євгенович Аналіз показників ефективності розвитку інноваційної інфраструктури підприємств в донецькому регіоні Болгов В.Є. Тернопіль Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. «Світ економічної науки» українська 2019 тези 160
В умовах подальшого соціально-економічного розвитку Донецького регіону пріоритетним напрямком державного регулювання економіки області є інвестиційна політика, мета якої - використання всіх можливих вітчизняних і зарубіжних джерел фінансування, включаючи іноземні інвестиції. Для інноваційного розвитку інфраструктури Донецької області необхідно чітко визначити стратегічні напрямки розвитку регіону та розробити по кожному з них план залучення інвестицій. Наразі можемо зробити висновок, що такі напрями мають стосуватися розвитку промислової інфраструктури, що матиме позитивний вплив на економіку регіону

402 Болгов Владислав Євгенович Аспекти розвитку малого бізнесу Болгов В.Є., Ткач Р.Л. Київ Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науковопрактичної конференції українська 2018 тези 155 no file
Функціонування малих підприємств робить ринкову економіку більш динамічною, мобільної, сприйнятливої до інновацій, підвищує її здатність оперативно реагувати на ринковий попит і його зміни. Україна повинна застосовувати передовий лідерський досвід, так у розвинених країнах світу місцеві органи влади активно створюють інформаційно-консультаційні центри, які поєднують урядові структури, підприємницькі асоціації, торговельні палати, банківські установи

403 Болгов Владислав Євгенович Класифікація факторів впливу на інноваційний розвиток національної економіки України Болгов В.Є. Leipzig ІІ International scientific conference Economy and Society: a Moderns Vectors of Development українська 2018 тези 156
Інноваційний розвиток національної економіки країни формується під впливом цілого ряду взаємопов’язаних соціально-економічних факторів. Через те, що Україна, як окрема держава, не в змозі впливати на формування та розвиток зовнішніх факторів, то в цьому випадку забезпечення сталого інноваційного розвитку національної економіки полягає в формуванні та вдосконаленні наявних внутрішніх факторів. Дослідження доводять, що нажаль, вітчизняна наука не приділяє достатньої уваги аналізу цих факторів, на основі чого, з урахуванням вдалого світового досвіду, можна сформувати дієвий механізм інноваційного розвитку національної економіки

404 Болгов Владислав Євгенович Конкурентне становище ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» на ринку мінеральних вод України Болгов В.Є., Радченко Д.В. Полтава Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.ї українська 2017 тези 172
На сьогодні конкуренція відіграє основну роль в розвитку економіки будь-якої країни, тому кожне підприємство намагається захопити якомога більшу частку ринку та залучити більшу кількість потенційних споживачів. Лідером у сфері є той, хто аналізує та змагається за свої конкурентні позиції. Саме тому компанія має поставити перед собою завдання щодо підвищення рівня конкурентоспроможності своєї продукції та й підприємства в цілому. Згідно з думкою представників роздрібної торгівлі, торгова марка, яка входить у склад «IDS Group Ukraine» є найбільш сильною серед усіх конкурентних марок, вона користується найбільш високою репутацією. Проте, торгові марки, які входять до складу ЗАТ «Ерлан», ЗАТ «Coca-Cola» і ПАТ «Оболонь» по тих же позиціях займають набагато меншу ціну

405 Болгов Владислав Євгенович Підходи до формування маркетингової стратегії підприємства Болгов В.Є. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.) українська 2017 тези 143
Системний підхід можна вважати загальнонауковим методом пізнання, він має глибокі коріння та бере свій початок із зародження людської цивілізації, суспільства та культури. Характерною особливістю сучасного розвитку України є підвищення відкритості економіки, лібералізація зовнішньої торгівлі та посилення впливу міжнародної конкуренції на національні ринки товарів та послуг. Тому необхідною є низка заходів щодо забезпечення стійких конкурентних переваг вітчизняних підприємств як на внутрішньому, так і світових ринках.

406 Болгов Владислав Євгенович Обзор рынка эстетической медицины Украины Болгов В.Є., Рязанов М.Р. немає Новости эстетической медицины Les Nouvelles Esthetiques Україна російська 2017 стаття 138 no file
З розвитком суспільства в усьому світі зростає попит на послуги естетичної медицини. Незважаючи на те що в умовах кризи попит на послуги не першої необхідності знижується, національний ринок косметології не демонструє скорочення. Справа в його специфіці: споживачі навіть у важкі часи готові витрачати гроші на косметологічні процедури, використовуючи їх як засіб для зняття стресу. Але рентабельність всіх закладів знизилася в зв'язку зі зменшенням середнього клієнтського чека

407 Болгов Владислав Євгенович Ринок мобільного зв'язку в Україні: тенденції, проблеми та перспективи Болгов В.Є., Рязанов М.Р. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 144
У статті досліджено стан ринку мобільного зв’язку України, розглянуто його значення для національної економіки в сучасних умовах. Проаналізовано структуру цього ринку, стан конкурентного середовища та виявлено частку основних гравців на ньому. Визначено ключові тенденції, притаманні українському ринку мобільного зв’язку, окреслено коло проблем, що заважають його зростанню та наведено перспективи майбутнього розвитку. Зроблено висновки щодо можливих змін на ринку в умовах адаптації до світових реалій галузі.

408 Болгов Владислав Євгенович Етапи євроінтеграції України та її наслідки Болгов В.Є. немає Modern Economics українська 2017 стаття 167
В статье раскрыто важность исследования современных процессов глобализации. Освещены преимущества европейского выбора нашего государства в мировых интеграционных процессах с точки зрения экономического, политического и культурного развития. Исследована последние публикации по указанной проблемы, на основе чего определены этапы евроинтеграции Украины и раскрыто их содержание. Выявлено слабые, сильные стороны, угрозы и возможности, которые появляются перед отечественными промышленными предприятиями экспортерами, через интеграцию Украины в ЕС, с помощью SWOT-анализа. Проанализированы результаты внешнеэкономической деятельности отечественной экономики за последние годы и ее тенденции. Сделаны выводы из изложенного материала, которые стали основой для разработки предложений относительно усиления положительного экономического эффекта евроинтеграционного пути Украины

409 Болгов Владислав Євгенович Чинники ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства Болгов В.Є., Кендюхов О.В., Залізнюк В.П. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 162
Метою цієї статті є дослідження чинників, що впливають на формування та ефективність маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства по виробництву мінеральних добрив. Всі фактори згруповано в дві групи: зовнішні та внутрішні. Встановлено, що в складі внутрішніх чинників організаційно-управлінський потенціал промислового підприємства є вирішальним елементом в здійсненні координаційно-регулюючої функції з досягнення поставленої стратегічної цілі підприємства, за рахунок узгодженості дій всіх структурних елементів через ефективне використання всіх наявних та потенційних управлінських та організаційних ресурсів. Одними з ключових зовнішніх чинників, які впливають на формування та ефективність маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства, є: динаміка ринку та конкурентне середовище

410 Болгов Владислав Євгенович Економічний аспект інноваційної діяльності в аграрному секторі України: Проблеми та перспективи Болгов В.Є., Галицький І.І. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 142
У статті розглянуто економічний аспект інноваційної діяльності та інноваційного розвитку в аграрному секторі України. Досліджено різні аспекти інноваційних процесів в аграрній сфері України. Проведено аналіз даної проблеми в АПК. Розкрито методологічні засади та розглянуто економічні аспекти інноваційної діяльності агропромислових підприємств. Визначено чинники, що стримують інноваційну діяльність в аграрній сфері. Розглянуто основні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору. Встановлено необхідність регулярного проведення досліджень для оцінки перспектив і напрямів подальшого інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Наведено статистичні дані про чинники, які перешкоджають інноваційній діяльності в аграрній сфері. Запропоновано кроки, які можуть бути застосовані в інноваційній політиці аграрної сфери України та визначено основні необхідні заходи реалізації інноваційного розвитку економіки країни з урахуванням нагальних проблем та їхнього подальшого усунення. В

411 Болгов Владислав Євгенович Забезпечення інноваційної безпеки національної економіки Болгов В.Є., Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 146
Статтю присвячено дослідженню економічної безпеки та формуванню інноваційно орієнтованої моделі розвитку національної економіки. Базою для наукової роботи стали дослідження видатних вітчизняних та закордонних науковців та власні розробки. Метою роботи стала розробка пропозицій щодо покращення стану інноваційної безпеки національної економіки на основі виявлення сутності поняття «інноваційна безпека», визначення її складових та дослідження загроз. У статті проведено дослідження сутності поняття «інноваційна безпека», наведено порівняльний аналіз тлумачень цієї дефініції вченими, що вивчають це явище за різними напрямами. Автори дослідили та класифікували фактори порушення економічної безпеки. Виявлено складові інноваційної безпеки національної економіки та розкрито їх зміст. Дослідники створили алгоритм побудови інноваційної безпеки національної економіки та запропонували алгоритм її забезпечення, що відповідає вимогам сучасності.

412 Солоненко Юлія Валеріївна Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу Савченко, М.В. Солоненко, Ю.В. немає Управління економікою: теорія та практика українська 2018 стаття 152
На основі дослідження етимології категорії «механізм» визначено історичні напрями її формування. Викладено підходи до тлумачення організаційно-економічного механізму управління. Надано авторське трактування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу. Запропоновано концепцію формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу. Визначено основні принципи управління підприємствами сімейного бізнесу. Обґрунтовано інструментально-методичну складову концепції через систему оцінки ефективності організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу, аналіз тенденцій розвитку підприємств сімейного бізнесу, а також аналіз передумов та чинників розвитку підприємств сімейного бізнесу

413 Солоненко Юлія Валеріївна Методичний підхід до оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу Савченко, М.В. Солоненко, Ю.В. Маріуполь Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка» українська 2019 стаття 154
У статті досліджені особливості оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Визначені виміри цілей, які переслідує підприємство сімейного бізнесу. Доповнена класифікація стійкості підприємства запропонованими класифікаційними ознаками, які притаманні підприємствам сімейного бізнесу. Визначена методика оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу

414 Солоненко Юлія Валеріївна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Солоненко Ю. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 140
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

415 Солоненко Юлія Валеріївна УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 156
У статті розглянуто науково-практичні та методичні підходи до визначення оцінки стійкості та управління ризиками підприємств сімейного бізнесу на прикладі сімейних фермерських господарств вінницької області. Виділені індикатори оцінки стійкості підприємства сімейного бізнесу, запропоновано використовувати метод балів, що розраховується за матричним методом поетапно. Така оцінка допоможе оцінити запропоноване поняття сім’я-стійкість підприємства, що включає в себе: сімейну гармонію, сімейне багатство, зростання людського капіталу сім’ї, розвиток наступних поколінь, репутацію сім’ї в суспільстві. Особливо слід відзначити той факт, що будь-яке підприємство сімейного бізнесу, використовуючи запропоновану методику оцінювання стійкості, має можливість самостійно провести відповідні розрахунки і визначити місце підприємства на ринку товарів і послуг, зробити аналіз і висновки, спрямовані на поліпшення їх діяльності

416 Солоненко Юлія Валеріївна Сімейний бізнес як наукова дисципліна: інтелектуальна траєкторія становлення та розвитку Солоненко Ю. В. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 141
У статті розглянуто етапи становлення сімейного бізнесу як наукової дисципліни. Представлено характеристику кожного етапу, особливості формування та змістове наповнення. У 50-х роках 20 століття сімейний бізнес став об'єктом наукових досліджень, а на кінець другого десятиліття 21 століття уже досяг стадії нормальної науки. Окреслено основні теоретичні та практичні засади наукової дисципліни. Визнана необхідність подальшої розробки базової теорії та методології сімейного бізнесу як найпоширенішої та найстійкішої форми підприємницької діяльності

417 Солоненко Юлія Валеріївна Феномен сімейних транснаціональних корпорацій у системі економік країн світу Солоненко Ю. В. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 162
Присвячено феномену транснаціональних сімейних компаній та їх ролі у системі розвитку економік країн світу. Відомими представиками сімейних транснаціональних корпорацій є: Австрія (Red Bull, Swarovski Crystal), Данія (Lego), Франція (Hermes, L’Oreal, Gucci, Puma, Peugeot, Citroen), Німеччина (Adidas, BMW, Bosch, Henkel, Metro, Porsche, Siemens), Італія (Benetton, Ferrero, FIAT, Prada), Японія (Toyota, Suntory), Південна Корея (Korean Air, LG, Samsung, Hyundai), Південна Африка (De Beers), Нідерланди (Heineken), США (Cargill, Ford Motor, Hallmark, Hilton, Mars, Wal-Mart) та інші. Запропоновано дифініцію «сімейна транснаціональна корпорація». Визначено сутність сімейних транснаціональних корпорацій та виявлено їхні основні характеристики. Теоретичною основою функціонування сімейного бізнесу є трикомпонентна модель, яка складається з сім’ї, власності та управління

418 Солоненко Юлія Валеріївна Інтернаціоналізація сімейного бізнесу: сутність процесу та чинники впливу Солоненко Ю. В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 148
У статті розглянуто роль та місце сімейного бізнесу як ефективної форми підприємництва у світовій економіці. Представлено інтернаціоналізацію сімейних компаній як тенденцію сучасного підприємницького середовища. Визначено зміст та напрями інтернаціоналізації сімейного бізнесу. Узагальнено чинники впливу та особливості інтернаціоналізації сімейних компаній. Приведено приклади інтегрування українських сімейних компаній у світову економіку. Виявлено переваги інтернаціоналізації для сімейних компаній. Окреслено взаємозв’язки між інтернаціоналізацією і брендами сімейного бізнесу, управлінням сімейними фірмами, комунікаційною мережею сімейних компаній

419 Солоненко Юлія Валеріївна Рольова ідентифікація засновника сімейного бізнесу. Теоретичні та прикладні питання економіки Солоненко Ю. В.. Трегубов О. С. немає Теоретичні та прикладні питання економіки українська 2018 стаття 163
У статті розглянуто роль та місце сімейного бізнесу як ефективної форми підприємництва у світовій економіці. Виявлено, ідентифіковано та проаналізовано основні ролі засновника сімейного бізнесу в умовах ринкової економіки з перспективами застосування результатів дослідження в українському підприємницькому середовищі. Визначено, що засновник сімейної компанії може одночасно грати кілька стратегічних ролей у розвитку родини та бізнесу: виключно власник; власник / керівник вищої ланки; власник / член родини; власник / член родини / керівник вищої ланки; власник / член ради директорів; власник / член родини / член ради директорів; власник / член родини / член ради директорів / керівник вищої ланки. Узагальнено основні позитивні та негативні складові діяльності підприємця-власника

420 Солоненко Юлія Валеріївна Інституалізація сімейного фермерського господарства в контексті розвитку сімейного бізнесу в Україні Солоненко Ю. В. немає Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка українська 2016 стаття 159
У статті досліджено становище сімейних фермерських господарств у світі, підкреслена їх ключова роль у забез- печенні продовольчої безпеки та збереженні природних ресурсів. Розглянуто діяльність Продовольчої і сільськогос- подарської організації (ФАО) ООН спрямованої на підтримку та розвиток сімейних фермерських господарств на регіо- нальному, національному, міжнародному рівнях. Проаналізовано заходи держави та суспільства з питань інституалі- зації сімейних фермерських господарств в Україні. Окреслено перспективи становлення українських сімейних ферм та запропоновано інституційні механізми щодо забезпечення функціонування збалансованої життєздатної моделі сі- мейного фермерського господарювання в контексті розвитку сімейного бізнесу в Україні

421 Солоненко Юлія Валеріївна Управління сімейним бізнесом в умовах ринкової економіки. Економіка і організація управління Солоненко Ю. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 139
В статті розкрито роль сімейного бізнесу в соціально-економічному розвитку світового ринкового господарювання. Проаналізовано підготовку наступника як ключової фігури вищої ланки керівництва компанією. Досліджено систему управління сімейним бізнесом, яка складається з сімейного управління та корпоративного управління. Окреслено коло завдань управління сімейним підприємством відповідно до стадій його розвитку. Сформульовано основні відмінності між сімейним та несімейним бізнесом. Визначено фактори впливу на успішне фунціонування сімейних компаній

422 Солоненко Юлія Валеріївна Benchmarking as a mechanism for adapting the family business in Ukraine to a changing environment Солоненко Ю. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 134
The article defines the essence of benchmarking, the history, stages of development, the scope of application. It is proved that the mechanism of benchmarking is an effective tool of adaptation of the family business, including Ukrainian, to the changing environment and impact forces (environmental, political, and organic). Focused attention on the comparative approach, which provides reference to the rating and benchmarking accordance with its purpose

423 Солоненко Юлія Валеріївна Вплив капіталу на організацію наступності у сімейному бізнесі Солоненко Ю. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 132
У статті висвітлено стан та перспективи розвитку сімейного бізнесу у світовій економіці. Проаналізовано стадії розвитку сімейної компанії: стадія засновника, стадія прямих наступників, стадія наступників у третьому поколінні. Означено коло проблем, пов’язаних з передачею бізнесу наступній генерації, визначено етапи цього процесу та запропоновано дефініцію поняття «наступність у сімейному бізнесі». Зроблено спробу дослідити роль капіталу у забезпеченні безперервності сімейного бізнесу у довгостроковій перспективі як одного з ключових факторів впливу.

424 Солоненко Юлія Валеріївна Особливості формування сімейного бізнесу України у системі європейських координат Солоненко Ю. В. немає Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право українська 2015 стаття 150
У статті визначено місце сімейного бізнесу в економічній діяльності суб’єктів господарювання. Розглянуто європейську, американську, азіатську моделі , їх типологію та структуру. Проаналізовано особливості управління та розглянуто підходи до характеристик сімейної компанії. Сформульовані ключові відмінності між сімейним та несімейним бізнесом. Основними критеріями сімейного бізнесу є власність та менеджмент. Виокремлено переваги та недоліки ведення сімейного бізнесу. Закцентовано увагу на його місії у формуванні європейських цінностей та навчанні підприємництву наступних поколінь

425 Солоненко Юлія Валеріївна Вплив комунікацій на стійкість сімейного бізнесу Солоненко Ю. В. немає Zbiór artykułów naukowych українська 2017 стаття 153
У статті розглянуто актуальну тему сучасної економічної наукової думки: роль комунікацій у розвитку сімейного бізнесу. Виявлено основні завдання комунікації у сімейному підприємництві: формування репутації, створення ділового мікроклімату, за- безпечення доступу до інформації, пропагування сімейних цінностей, інтегрування у со- ціокультурний простір територіальної громади. Окреслено основні види та змістову наповненість комунікацій у субсистемах «сім’я», «менеджмент» та «власність». Виокремлено ритуальну модель комунікації як домінуючу в сімейному бізнесі. Визначено основні характеристики комунікаційної системи: систем- ність; особистісно-зорієнтованість; довгостроковість та неперервність; змістовність; мобільність; синергетичність

426 Климчук Олександр Васильович Технологічні аспекти управління інноваційними процесами: сучасний стан та перспективи України Климчук, О.В. Вінниця «СУЧАСНА НАУКА: ПРОБЛЕМИ,ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ» : статті тв тези доп. українська 2020 тези 159
У збірнику вміщено публікації викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів, які взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, в якій висвітлено проблеми, перспективи, інновації сучасної науки

427 Козлов Вадим Петрович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Козлов, В.П. та ін. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 136
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

428 Козлов Вадим Петрович НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 149
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної робот

429 Матвійчук Вікторія Іванівна Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави Матвійчук В.І. , Нешко Р.М. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 138
Визначено поняття фінансової безпеки держави, її структуру та поточний стан. Розглянуто економічну сутність й структуру фінансової безпеки регіону та її місце в загальній системі фінансової безпеки держави. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки регіону на основі дев’ятнадцяти індикаторів, котрі включають безпеки: боргову, бюджетну, інвестиційну, соціального сектору, сектору підприємництва та банківську. Співставлено загальну кількість розрахованих індикаторів та індикаторів, які не відповідають граничним значенням. Проведено оцінку стану фінансової безпеки регіонів України в 2016 році. Розглянуто повноваження державних органів влади щодо забезпечення управління фінансовою безпекою держави та стан їх виконання

430 Матвійчук Вікторія Іванівна Доходи місцевого бюджету: проблеми формування та особливості використання Матвійчук В.І., Грабчак К.М. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 151
Охарактеризовано сучасні тенденції у формуванні та використанні фінансових ресурсів місцевого бюджету. Досліджено динаміку обсягу доходів місцевого бюджету Бершадського району Вінницької області та їх складових за 2013-2017 роки. Проаналізовано структуру доходів місцевого бюджету Бершадського району. Виявлено, що при зростанні обсягу доходів їх структура зберігається практично незмінною протягом останніх п’яти років та характеризується збереженням значної питомої ваги міжбюджетних трансфертів. Докладно вивчено зміни в обсягах та структурі кожної складової дохідної частини місцевого бюджету. Розглянуто структуру використання коштів місцевого бюджету

431 Матвійчук Вікторія Іванівна Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства Матвійчук В.І., Бруслиновська І.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 130
Фінансова стратегія підприємства має провідну роль у стратегічному управлінні підприємством. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства» та запропоновано власне формулювання терміну. Розкрито місце та роль фінансової стратегії у стратегічному плануванні, встановлені зв’язки з функціональними стратегіями підприємства та із загальною стратегією. Виділено ключові етапи формування і реалізації фінансової стратегії підприємства та фактори, які впливають на вибір виду фінансової стратегії, з огляду на специфіку галузі та розміри підприємства. Охарактеризовано складові та інструменти формування фінансової стратегії підприємства. Визначено, що оптимально сформована та раціонально впроваджена фінансова стратегія сприяє підвищенню ринкової вартості підприємства та зростанню його прибутку

432 Матвійчук Вікторія Іванівна Формування дохідної частини місцевих бюджетів: вітчизняний та зарубіжний досвід Матвійчук В.І., Грабчак К.М. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 126
Досліджено сучасний стан формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері формування дохідної частини місцевих бюджетів. Досліджено динаміку обсягу доходів місцевих бюджетів України та Польщі за 2012-2017 роки. Проаналізовано склад і структуру доходів місцевих бюджетів України та Польщі. Визначено, що для місцевих бюджетів України характерним є їх формування за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, що свідчить про значну залежність органів місцевого самоврядування від центральної влади та неспроможність значною мірою самостійно забезпечувати та координувати соціально-економічний розвиток підвідомчих територій. Виявлено основні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів України

433 Матвійчук Вікторія Іванівна Фінансовий борг підприємства: особливості виникнення та підходи до оцінювання Матвійчук В.І., Громко Є. О. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 147
Досліджено сутність поняття «фінансовий борг» та показано причини його виникнення. Розкрито позитивні та негативні сторони фінансового кредитування як однієї з причин виникнення фінансового боргу підприємства. Проаналізовано поточний стан ринку облігацій та визначено особливості використання облігацій підприємствами України як наступної причини виникнення фінансового боргу. Запропоновано перелік основних показників, які доцільно розраховувати з метою оцінки фінансового боргу

434 Матвійчук Вікторія Іванівна ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Статкевич, К.О. Матвійчук, В.І. немає немає українська 2019 стаття 141
Обґрунтовано необхідність реальних інвестицій для забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємства. Проведено оцінку ефективності запропонованого інвестиційного проекту створення стрічкової пилорами для ТОВ «Калинівський експериментальний завод деревинних матеріалів» за допомогою показників чистого дисконтованого доходу, терміну окупності, точки беззбитковості і фінансової міцності підприємства. Описано та враховано можливі групи ризиків під час реалізації інвестиційного проекту створення пилорами

435 Матвійчук Вікторія Іванівна ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ БОРГ» Громко, Є.О. Матвійчук, В.І. немає немає українська 2018 стаття 128
Співставлено та систематизовано за відповідними групами основні терміни, які характеризують боргові відносини. Запропоновано власні визначення термінів: грошовий борг, зобов’язання, заборгованість, фінансові зобов’язання. Конкретизовано сутність поняття «фінансовий борг» та показано причини його виникнення

436 Матвійчук Вікторія Іванівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Матвійчук В.І. та ін. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 146
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

437 Матвійчук Вікторія Іванівна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 135
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи

438 Карпова Тетяна Сергіївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Карпова Т. С. та ін. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 153
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

439 Карпова Тетяна Сергіївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 149
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи

440 Карпова Тетяна Сергіївна Фінансова діагностика Карпова Т. С. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 144 no file
немає

441 Карпова Тетяна Сергіївна Development trends of investment activities in the agrarian sector of ukrainе Karpova T.,Toniuk, M., Pishenina, T. & Yakovleva, O немає Herald of Kiev Institute of Business and Technology англійська 2019 стаття 136 no file
немає

442 Карпова Тетяна Сергіївна Cost efficiency of applying trade finance for agricultural supply chains Карпова Т. С. немає Management theory and studies for rural business and infrastructure development англійська 2019 стаття 144 no file
немає

443 Карпова Тетяна Сергіївна Financial problems of small business and its role in the structure of market economy Карпова Т. С. немає Фінанси, облік, банки українська 2018 стаття 145 no file
немає

444 Карпова Тетяна Сергіївна Rating systems of assessment the financial position and regulation of banks financial activities Карпова Т. С. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 139 no file
немає

445 Карпова Тетяна Сергіївна Соціальне партнерство як основа взаємовигідного співробітництва бізнесу та держави Карпова Т. С. немає Modern Economics українська 2017 стаття 142 no file
немає

446 Карпова Тетяна Сергіївна Modern trends in the development of the small business of social sphere in Ukraine Karpova T.,Andryeeva V немає Економіка і організація управління англійська 2016 стаття 138 no file
немає

447 Карпова Тетяна Сергіївна Features of the modern taxation system of business in Ukraine стаття Карпова Т. С. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 135 no file
немає

448 Козловський Сергій Володимирович Competitiveness of the agrarian sector of Ukraine in the conditions of integration to the european market Lavrov, Ruslan Korniichuk, Oleksandr Draskovic, Mimo Petrunenko, Iaroslav Varshavska, Natalia Khadzhynov, Illya Kozlovskyi, Serhii Podgorica немає українська 2021 монографія 181
немає

449 Біркентале Вікторія Вікторівна "Паразитичний маркетинг": Ризики та алгоритм захисту для торговельних марок Біркентале, В.В. Статкевич, К.О. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 139
У статті проаналізовано теоретичні та прикладні аспекти поширення «паразитичного маркетингу» та його загрози для підприємств-правовласників торговельних марок (ТМ). Основним способом охорони ТМ є їх реєстрація. Але поширеність товарів-підробок у світі, значні економічні та іміджеві втрати правовласників, проблематичність притягнення порушників до відповідальності обумовлюють необхідність дослідження факторів, що створюють умови для купівлі-продажу товарів-підробок, та визначення алгоритму захисту від «паразитичного маркетингу». Авторами проведено емпіричне дослідження (анкетування), результати якого довели усвідомлення громадянами високого рівня фальсифікації українського ринку товарів та послуг, нейтральне ставлення українців до існування товарів-підробок

450 Біркентале Вікторія Вікторівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Біркентале, В.В. та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 147
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України. Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей

451 Лактіонова Олександра Анатоліївна Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use Shaulska Larysa, Laktionova Oleksandra, Nagornyak Tetyana, Sereda Hanna немає Problems and Perspectives in Management англійська 2021 стаття 158
Implementing performance management systems, including the KPI (Key Performance Indicators) system, at the university level faces many difficulties. The study aims to determine the problems of formation and implementation of the system of KPIs at the HEIs (higher education institutions) level based on the case study. Methodologically the study is based on the analysis of the case of the KPI system implementation at Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine) using a 3-year project survey of managers and employees of structural units about self-analysis of deviations and perception of each performance indicator. The essential subjective factor – irrational participants’ behavior – is demonstrated, reflected in their resistance, fear, and lack of acceptance of innovations in assessment processes, which needs to delineate tools for effective KPI system implementation (reduction of its negative influence and growth of the personnel loyalty). The main organizational obstacles that red

452 Шаульська Лариса Володимирівна Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use Shaulska, Larysa Laktionova, Oleksandra Nagornyak, Tetyana Sereda, Hanna немає Problems and Perspectives in Management англійська 2021 стаття 159
Implementing performance management systems, including the KPI (Key Performance Indicators) system, at the university level faces many difficulties. The study aims to determine the problems of formation and implementation of the system of KPIs at the HEIs (higher education institutions) level based on the case study. Methodologically the study is based on the analysis of the case of the KPI system implementation at Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine) using a 3-year project survey of managers and employees of structural units about self-analysis of deviations and perception of each performance indicator. The essential subjective factor – irrational participants’ behavior – is demonstrated, reflected in their resistance, fear, and lack of acceptance of innovations in assessment processes, which needs to delineate tools for effective KPI system implementation (reduction of its negative influence and growth of the personnel loyalty). The main organizational obstacles that red

453 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use Shaulska Larys, Laktionova Oleksandra, Nagornyak Tetyana, Sereda Hanna Вінниця Problems and Perspectives in Management англійська 2021 стаття 145
Implementing performance management systems, including the KPI (Key Performance Indicators) system, at the university level faces many difficulties. The study aims to determine the problems of formation and implementation of the system of KPIs at the HEIs (higher education institutions) level based on the case study. Methodologically the study is based on the analysis of the case of the KPI system implementation at Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine) using a 3-year project survey of managers and employees of structural units about self-analysis of deviations and perception of each performance indicator. The essential subjective factor – irrational participants’ behavior – is demonstrated, reflected in their resistance, fear, and lack of acceptance of innovations in assessment processes, which needs to delineate tools for effective KPI system implementation (reduction of its negative influence and growth of the personnel loyalty). The main organizational obstacles that red

454 Середа Ганна Володимирівна Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use Shaulska, Larysa Laktionova, Oleksandra Nagornyak, Tetyana Sereda, Hanna немає Problems and Perspectives in Management англійська 2021 стаття 145
Implementing performance management systems, including the KPI (Key Performance Indicators) system, at the university level faces many difficulties. The study aims to determine the problems of formation and implementation of the system of KPIs at the HEIs (higher education institutions) level based on the case study. Methodologically the study is based on the analysis of the case of the KPI system implementation at Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine) using a 3-year project survey of managers and employees of structural units about self-analysis of deviations and perception of each performance indicator. The essential subjective factor – irrational participants’ behavior – is demonstrated, reflected in their resistance, fear, and lack of acceptance of innovations in assessment processes, which needs to delineate tools for effective KPI system implementation (reduction of its negative influence and growth of the personnel loyalty). The main organizational obstacles that red

455 Климчук Олександр Васильович Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the formation of maximum bioethanol yield. Tsvei, Y. P., Prysiazhniuk, O. I., Horash, O. S., Klymchuk, O. V., Klymyshena, R. I., & Shudrenko, I. V немає Plant Archives (Scopus) англійська 2020 стаття 143
The purpose of research is to evaluate the efficiency of growing sugar beet for bioethanol as affected by a fertilization system, tillage, and soil moisture zone. The study was conducted in the Forest-Steppe of Ukraine under the conditions of insufficient and unstable soil moisture. It was found that growing sugar beet for bioethanol should be aimed at increasing their productivity through the practicing of organicmineral fertilization and using cattle manure or straw. For the cultivation of sugar beet, the most effective are those crop rotation units that contain legumes or, if insufficient soil moisture, the units which include bare fallow.

456 Климчук Олександр Васильович Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку Климчук, О.В. Козловський, С.В. Лавров, Р.В. немає Бізнес Інформ українська 2021 стаття 141
Метою статті є розробка стратегічних напрямів і запровадження регуляторних заходів щодо формування енергетичної політики України на засадах енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики. На основі наукових праць систематизовано головні організаційно-економічні вектори розвитку енергетичної галузі, які пов’язані з формуванням сприятливого суспільно-політичного клімату щодо пріоритетності викорис-тання відновлюваних джерел енергії в паливно-енергетичному комплексі; розробкою світовим співтовариством ефективних методів державно-го та ринкового регулювання; узгодженням стратегії сталого розвитку світової економіки. Визначено, що політика енергозбереження має ґрун-туватися на гнучкому поєднанні державного регулювання та ринкового середовища для формування найбільш прийнятних механізмів стимулю-вання в конкретних економічних і політичних ситуаціях, що дозволяє отримувати найбільшу економічну вигоду

457 Климчук Олександр Васильович Approaches to evaluation of the agriculture competitiveness level: empirical evidence in Ukraine Patyka, Nataliia Khodakivska, Olga Pronko, Lyudmila Kolesnyk, Tetyina Klymchuk, Oleksandr Kamenschuk, Bogdan Zayed, Nurul Mohammad немає Academy of Strategic Management Journal англійська 2021 стаття 147
In the article methodological approaches to assessing the Ukraine’s agriculture competitiveness have been substantiated. In particular, an algorithm and evaluation toolkit have been developed, which includes the calculation of the integrated index of agricultural competitiveness based on the generalization of six partial indices: the level of economic development of the industry, the efficiency of management of the production process, profitability, financial stability and solvency, business activity in the industry, efficiency of sales management and goods promotion on the markets, participation in foreign economic activity.Based on the developed methodology, an estimation of the competitiveness of Ukraine’s agriculture for 2013-2017 was carried out. The obtained results showed that the positive dynamics of the index integrated of agricultural competitiveness first of all was determined by indicators of profitability, production process management, financial stability and solvency.

458 Лактіонова Олександра Анатоліївна Financial sustainability of higher education institutions in the context of ensuring their development Laktionova, O. Koval, V. Slobodianiuk, O. Prystupa, L. немає Вісник Хмельницького національного університету англійська 2020 стаття 152
The article presents a strategic approach to the formation of financial sustainability of higher education institutions (HEIs), aimed at its development. It is determined that financial sustainability in the context of the strategy of the development is provided by the current solvency, as well as the created financial space, which contains two interrelated components: current (operational) financial space as financial opportunities created by exceeding the university income (for functioning), as well as strategic financial space as financial opportunities created by exceeding the income of the university its necessary expanses for the development. The indicators of financial stability have presented, which are taken into account during the financial management and setting appropriate strategic objectives that allows to assess the gap between the declared goals of the development strategy and financial opportunities, to make decisions about the optimization of operating and investment

459 Климчук Олександр Васильович Значення соціально-демографічного прогнозування в реалізації стратегії економічноо розвитку Дороніна, О.А. Мазур, Г.Ф. Климчук, О.В. Якимова, Н.С. немає Економіка та держава українська 2021 стаття 148
Досліджено значення соціальноBдемографічного прогнозування в реалізації стратегії економічного розвитку. З'ясовано, що динаміка природного руху та домінуючий вектор міграції населення впродовж останніх трьох десятиліть свідчить про суттєве загострення демографічної ситуації та посилення депопуляційних тенденцій в Україні. Виявлено особливості динаміки народжуваності та смертності впродовж 1991—2019 років. Встановлено, що реалізація державної стратегії економічного зростання має враховувати результати макроекономічного індикативного планування, виконаного із дотриманням необхідних інституційних обмежень. Проаналізовано основні підходи до здійснення соціально-демографічного прогнозування у країнах з розвиненою і трансформаційною економіками

460 Климчук Олександр Васильович Сучасні процеси розвитку в Україні інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами Климчук О. В. Київ Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року українська 2021 тези 141
Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції з широкого кола питань, пов’язаних із актуальними проблеми, пріоритетні напрямки та стратегіями розвитку України

461 Климчук Олександр Васильович Utilization of Crop Residue for Power Generation: The Case of Ukraine Jiang, Yongzhong Havrysh, Valerii Klymchuk, Oleksandr Nitsenko, Vitalii Balezentis, Tomas Streimikiene, Dalia немає Sustainability англійська 2019 стаття 142
Renewable energy is expected to play a significant role in power generation. The European Union, the USA, China, and others, are striving to limit the use of energy crop for energy production and to increase the use of crop residue both on the field and for energy generation processes. Therefore, crop residue may become a major energy source, with Ukraine following this course. Currently in Ukraine, renewable power generation does not exceed 10% of total electricity production. Despite a highly developed agriculture sector, there are only a small number of biomass power plants which burn crop residues. To identify possibilities for renewable power generation, the quantity of crop residues, their energy potential, and potential electricity generation were appraised. Cluster analysis was used to identify regions with the highest electricity consumption and crop residue energy potential. The major crops (wheat, barley, rapeseed, sunflower, and soybean) were considered in this study. A nat

462 Карпова Тетяна Сергіївна Дистанційне банківське обслуговування:
 вплив на розвиток економіки України Карпова Т. С. немає Економічний розвиток держави, регіонів і під- приємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. мол. учених, 23–24 квіт. 2019 р. українська 2019 тези 139 no file
немає

463 Карпова Тетяна Сергіївна Проблеми малого бізнесу та особливості управління
його фінансовим забезпеченням на сучасному етапі Карпова Т. С. немає Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Секція 3 «Проблеми та розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 144 no file
немає

464 Карпова Тетяна Сергіївна Соціальна відповідальність як механізм економічного і фінансового взаємозв’язку малого бізнесу та соціальної сфери Карпова Т. С. немає International security in the frame of modern global challenges: Collection of scientific works українська 2018 тези 133 no file
немає

465 Карпова Тетяна Сергіївна Формування механізму фінансової взаємодії банків і підприємств Карпова Т. С., Кульбіда В.А. немає Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : зб. наук. пр. українська 2018 тези 132 no file
немає

466 Карпова Тетяна Сергіївна Роль финансовой политики в системе управления рисками субъектов предпримательства Карпова Т. С., Демехин В.І. немає Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2016 тези 143 no file
немає

467 Карпова Тетяна Сергіївна Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України на сучасному етапі Карпова Т. С., Руденок О.О. немає Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. українська 2016 тези 126 no file
немає

468 Карпова Тетяна Сергіївна Фактори впливу на депозитну політику Карпова Т. С., Саржевська А.О. немає Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України ::матеріали І Всеукр. наук. практ. Інтернет-конф. українська 2016 тези 142 no file
немає

469 Карпова Тетяна Сергіївна Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения
 малого бизнеса Карпова Т. С. немає Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і мол. учених (м. Бердянськ, 27- 28 січня 2016 р). українська 2016 тези 126 no file
немає

470 Карпова Тетяна Сергіївна Совершенствование налогообложения малого бизнеса в условиях выхода из кризиса Карпова Т. С. немає Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: Матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. вчених - (м. Бахмут, 12 травня 2016 р.). українська 2016 тези 131 no file
немає

471 Карпова Тетяна Сергіївна Инновационные формы взаимодействия предприятий как условие формирования финансового потенциала и устойчивого функционирования национальной экономики Карпова Т. С. немає Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. українська 2015 тези 137 no file
немає

472 Карпова Тетяна Сергіївна Преимущества и инновационные формы взаимодействия малых и крупных предприятий АПК Карпова Т. С. немає Учет, анализ и финансы в организациях АПК: состояние и пути совершенствования: материалы Междунар. науч.-практ. конф. українська 2015 тези 137 no file
немає

473 Карпова Тетяна Сергіївна Економічна сутність депозитів Карпова Т. С. немає Економічна безпека країни: загрози та виклики
в умовах глобалізації: зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., асп. та мол. учених № 1 українська 2015 тези 129 no file
немає

474 Карпова Тетяна Сергіївна Problems and ways of improvement the financial management of business in Ukraine Карпова Т. С. немає Финансы, учет, банки українська 2014 стаття 123 no file
немає

475 Карпова Тетяна Сергіївна Essence and value of social sphere in Ukrainе Карпова Т. С. немає Економіка і організація управління українська 2014 стаття 133 no file
немає

476 Матвійчук Вікторія Іванівна Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємств Матвійчук В.І. немає Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.) українська 2018 тези 117 no file
немає

477 Матвійчук Вікторія Іванівна Оцінка рівня фінансової безпеки регіонів України Матвійчук В.І. немає Приморські регіони: проблеми та траєкторії соціально-економічного розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2018 р.) українська 2018 тези 112 no file
немає

478 Матвійчук Вікторія Іванівна Соціальна відповідальність як складова життєздатності підприємства в процесі сталого розвитку Матвійчук В.І. Київ Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріалі міжнародної науково-практичної конференції українська 2015 тези 123 no file
немає

479 Матвійчук Вікторія Іванівна Бюджетна децентралізація як фактор забезпечення фінансової автономії регіонів Матвійчук В.І. Ужгород Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд :збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.) українська 2015 тези 117 no file
немає

480 Матвійчук Вікторія Іванівна Стан фінансової безпеки України в сучасних умовах Матвійчук В.І. Полтава Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 02 листопада 2017р українська 2017 тези 115 no file
немає

481 Матвійчук Вікторія Іванівна Обгрунтування необхідності інвестицій для забезпечення розвитку підприємств Статкевич К.О., Матвійчук В.І немає Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 українська 2019 стаття 149
Обґрунтовано необхідність реальних інвестицій для забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємства. Проведено оцінку ефективності запропонованого інвестиційного проекту створення стрічкової пилорами для ТОВ «Калинівський експериментальний завод деревинних матеріалів» за допомогою показників чистого дисконтованого доходу, терміну окупності, точки беззбитковості і фінансової міцності підприємства. Описано та враховано можливі групи ризиків під час реалізації інвестиційного проекту створення пилорами

482 Матвійчук Вікторія Іванівна Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «фінансовий борг». Громко Є.О., Матвійчук В.І. немає Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 українська 2019 стаття 143
Співставлено та систематизовано за відповідними групами основні терміни, якіхарактеризують боргові відносини. Запропоновано власні визначення термінів: грошовий борг, зобов’язання,заборгованість, фінансові зобов’язання. Конкретизовано сутність поняття «фінансовий борг» та показанопричини його виникнення

483 Матвійчук Вікторія Іванівна Облігації як інструмент залучення фінансових ресурсів підприємства Матвійчук В І. Громко Є.О Полтава Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019р.): українська 2019 тези 132 no file
немає

484 Матвійчук Вікторія Іванівна Визначення сутності поняття «фінансовий борг» та засобів його управління. Матвійчук В І. Громко Є.О. Покровськ Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. збірка матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 125 no file
немає

485 Матвійчук Вікторія Іванівна Розвиток фінансових технологій як ключовий елемент цифровізації фінансового ринку України. Матвійчук В І. Бензар О.В Покровськ Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. збірка матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 122 no file
немає

486 Матвійчук Вікторія Іванівна The Current Assets Management Policies in the Dairy Industry of Ukraine Matviychuk V., Pozdniakova O. немає Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа. англійська 2017 стаття 125 no file
немає

487 Іваненко Лариса Михайлівна Методологічні основи формування та просування бренду на глобальний ринок Іваненко Л.М. та ін. Запоріжжя Розвиток економіки України: трансформації та інновації українська 2017 монографія 159
Монографія присвячена дослідженню методологічних і прикладних питань глобальних трансформаційних процесів та їх впливу на національний і регіональний рівень. Розглянуто концептуальні основи сталого розвитку національної економіки в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний механізм регулювання трансформацій господарського комплексу України

488 Іваненко Лариса Михайлівна Innovative formats of retail development: worldwide trends and special aspects in Ukraine Іваненко Л.М. та ін. Rigа Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities англійська 2019 монографія 156
The article presents innovative processes taking place in the modern sector of the retail trade of Ukraine and the world. The research considers modern processes taking place in the global retail market. The analysis of world tendencies of purchase behavior and their development in the future perspective is carried out. Established four basic customer needs and identified approaches to retailers with them. The model of retailfields is offered, based on the type of the product and features of its purchase. The e-commerce share in retail trade turnover in Ukraine and in the world has been dynamically analyzed. The features of new creative thinking about the strategy of retail development and in comparison with existing marketing strategies are highlighted

489 Іваненко Лариса Михайлівна Formation of an Enterprise Strategy Based on Marketing Monitoring of Consumer Behaviour Metelenko N., Ivanenko L., Kyianytsia I., Holik O., Konopliannykova M., Briukhanova G. немає International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume 11, Issue 4 англійська 2020 стаття 147
The article considers the issue of monitoring consumer behaviour from the point of view of the formation of the enterprise strategy. A difficultly analyzed process of analysis of consumer behaviour is considered from the position of monitoring the formation and change of consumer loyalty to the products and brand of the enterprise. A technique is proposed for monitoring consumer behaviour, taking into account the key influence of the indicator of the general loyalty of ordinary people, both to the brand of the enterprise as a whole and to a particular brand. As an experiment, field tests of the methodology were carried out within the framework of an enterprise’s marketing company, with an intermediate analysis of the results after a calendar year and subsequent adjustment of the enterprise’s strategy

490 Янчук Тетяна Василівна The observation of additional functions of steam digital distribution service Dubel M, Т.Yanchuk немає Економіка і організація управління англійська 2017 стаття 158
The article is devoted to research on the development of digital distribution and its impact on e-commerce. The actual and potential impact of the introduction of digital technologies on employees and consumers is revealed. The popularity of digital distribution in general, and computer games in particular, is growing every year. Despite the economic crisis, the revenues of these services have a positive dynamics. The distribution service of computer games enables the user to purchase a computer game or an in-game item on the Internet. The aim of the work is to study the Steam complex as an independent marketing complex with well-developed economic and social composite activities and additional features such as an in-game item exchange. The main additional functions of the digital distribution service and the direction of improving the activity of the Internet store Steam are considered

491 Янчук Тетяна Василівна Значення CRM-систем на промисловому ринку Т.С. Крупчатні¬кова, Т.В Янчук немає Вісник хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. 5. українська 2018 стаття 149
У даній роботі характеризується CRM-система як інструмент ефективного управління відносинами з клієнтами підприємства на промисловому ринку. Розкрито сутність та значення використання CRM-технологій, визначено основні складові системи та завдання, які вирішуються в ході впровадження CRM. В результаті проведеного аналізу українського ринку CRM-систем визначені основні постачальники та їх вага у даному сегменті. З’ясовані причини виникнення проблем, які заважають активному впровадженню CRM-систем у роботу підприємства на промисловому ринку України

492 Гевлич Лариса Леонідівна Міжнародний бізнес Гевлич Л.Л. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 128
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів.

493 Климчук Олександр Васильович Сучасні аспекти використання інформаційних систем і технологій в управлінні Климчук О. В. Київ Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2021 р українська 2021 тези 173
Наразі наше суспільство живе в епоху грандіозних цифрових перетворень, що характеризуються величезними обсягами техніко-технологічних змін, оперуванням колосальними об’ємами інформації, доступом до світових інноваційних процесів та значним розвитком у способах використання підприємствами різноманітних інформаційних технологій. Комунікації та обмін інформацією у ХХІ столітті стають дуже важливими елементами як особистого, так і професійного життя. Сучасні інтеграційні процеси бізнесових структур у світовий інформаційний простір виступають одним із пріоритетних чинників їх ефективної діяльності у майбутньому та підтримання конкурентоспроможності в ринкових умовах

494 Климчук Олександр Васильович Сучасні тенденції використання інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами Климчук О.В. Кременчук Авіація, промисловість, суспільство: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кременчук, 12 травня 2021 р.). українська 2021 тези 124
В сучасних умовах постіндустріального розвитку інформаційні системи і технології виступають активною частиною життєдіяльності всіх сфер суспільства та переважної більшості галузей економічної діяльності. Протягом останнього десятиліття, а особливо в минулому 2020 р. внаслідок пандемії COVID-19, інформаційні технології почали все інтенсивніше проникати в суспільно-політичне життя та бізнесові структури, забезпечуючи розробку різнострокових стратегій розвитку, комплексних систем автоматизованого проєктування й планування виробництва, програмування фінансового, податкового та управлінського обліку тощо. Найбільш успішні підприємства чітко розуміють значущість цифрових технологій і як створюється додана вартість на їх основі. Це дозволяє їм залишатися вірними своїм унікальним ідентичностям і зосереджуватись на розробці потужних можливостей, щоб ще більше процвітати в інформаційному (цифровому) світі. Правильна стратегія має бути сміливою, відзначатись практичністю, що дозволяє її реалізаці

495 Климчук Олександр Васильович Оптимізація структури посівних площ для формування сировинної бази та ефективного виробництва біопалива Климчук О. В. Полтава Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 травня 2021). українська 2021 тези 140
Наразі Україна вибрала інтеграційний напрям у світову і європейську економіку, тому стратегія розвитку агропромислового комплексу має бути спрямована на формування продуктових ринків і галузей виробництва, які відповідають принципам ефективного функціонування та забезпечення їх пріоритетності. Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів є важливою умовою збільшення виробництва товарів, а також обґрунтування можливостей для більш повного використання наявного виробничого потенціалу аграрних підприємств в умовах ринкових відносин. На основі проведених розрахунків варіації факторів і взаємозалежностей досліджуваних показників для виявлення специфіки формування сировинної бази і забезпечення конкурентоспроможного виробництва біопалива, була встановлена доцільність розширення посівних площ в рамках науково обґрунтованих сівозмін під кукурудзою на зерно, соєю, соняшником та ріпаком, а цукрові буряки, картопля і кукурудза на силос і зелений корм вимагають збільшення рівнів продукти

496 Томчук Олеся Валеріївна Категоріально-понятійний концепт дослідження економіки міста Томчук О. В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 116
У статті доведено актуальність та обґрунтовано необхідність впровадження принципів і підходів нових концепцій розвитку міст з метою підвищення якості життя, удосконалення управління та вирішення численних завдань розвитку соціально- економічної системи міста

497 Томчук Олеся Валеріївна Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support Tomchuk O., Lepetan I., Zdyrko N., Vasa L. немає ECONOMIC ANNALS-XXI англійська 2018 стаття 103
У статті окреслено причини кризового екологічного становища в Україні та фактори впливу сільськогосподарського виробництва на забруднення навколишнього природного середовища (забруднення повітря, виснаження та деградація земельних ресурсів, вичерпність лісових і водних ресурсів)

498 Томчук Олеся Валеріївна Управлінський контроль за діяльністю персоналу: сутність, принципи, процедури та значення в управлінні підприємством Томчук О. В. немає Економіка. Фінанси. Право українська 2019 стаття 120
У статті досліджено сутність управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства

499 Томчук Олеся Валеріївна Класифікація міст як інструмент вибору моделі управління людським потенціалом території Томчук О. В. немає Актуальні проблеми економіки українська 2019 стаття 105
У статті проаналізовано різноманітні теоретичні підходи щодо класифікації та типології міст, а також обґрунтовано необхідність впровадження нової типізації міст, враховуючи сучасні трансформації суспільства та розвиток людського потенціалу територій. Розглянуто і узагальнено дослідження з філософії міста. Систематизовано наукові школи економіки міста з розкриттям досліджень їх представників. Досліджено різні систематики міст, що характеризують різні аспекти. Сформульовано рекомендації щодо чіткої ідентифікації міст з акцентом на типізацію, що є важливим інструментом при виборі моделі управління людським потенціалом території

500 Томчук Олеся Валеріївна Теоретико-методологічні підходи до визначення змісту і структури людського потенціалу території Томчук О. В., Бойченко В.С. немає Вісник економічної науки України українська 2019 стаття 116
У статті проаналізовано теоретико-методологічне обґрунтування засад визначення та розкриття головних складових змісту людського потенціалу території

501 Томчук Олеся Валеріївна Development of the Human Potential of Ukraine in the Context of the Polish Experience O. Tomchuk немає Економічний вісник Донбасу англійська 2019 стаття 107
У статті досліджено фактори впливу на якість людського потенціалу та виявлені закономірності розвитку потенціалу. У результаті дослідження було виявлено, що концепція сталого розвитку, покладена в основу моделі розвитку і ЄС, і України, наголошує, що економічне зростання та розвиток людського потенціалу є взаємодоповнюваними факторами. Проаналізовано динаміку макроекономічних показників України та Польщі. Встановлено, що якість людського потенціалу знаходиться у взаємозв’язку з: ВВП на душу населення, реальною зарплатою, безробіттям, імпортом товарів та послуг та інвестиціями

502 Томчук Олеся Валеріївна Парадигма управління людським потенціалом території в контексті поведінкової економіки Томчук О. В. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 117
Мета статті полягає в обґрунтуванні парадигми управління людським потенціалом території в контексті поведінкової економіки. У результаті дослідження було встановлено, що система управління людським потенціалом певної території не відповідає стратегії її розвитку, що значною мірою стримує можливості реалізації програм стійкої стабілізації, пожвавлення виробництва та структурної перебудови економі- ки, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції

503 Томчук Олеся Валеріївна Особливості оцінювання людського потенціалу територій з агропромисловою спеціалізацією Томчук О. В. немає Управління економікою: теорія та практика. Восьмі Чумаченківські читання українська 2019 стаття 113
Метою статті є дослідження теоретичних підходів та обґрунтування методичного інструментарію для формалізованої оцінки людського потенціалу територій з агропромисловою спеціалізацією, вироблення на цій основі стратегічних та тактичних заходів щодо його збереження, розвитку та створення умов для ефективного використан

504 Томчук Олеся Валеріївна Роль людського потенціалу в економіці міста Шаульська Л.В., Томчук О. В. немає Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 року українська 2019 тези 116
В тезах доповіді висвітлено місце людського потенціалу в системі соціально-економічного розвитку міста

505 Томчук Олеся Валеріївна Метрополізація та глобальні міста як передумова розвитку людського потенціалу нової якості Шаульська Л.В., Томчук О. В. немає СФЕРА ЗАЙНЯТОСТІ І ДОХОДІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ, ВИКЛИКИ ТА ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 жовтня 2019 р. українська 2019 тези 116
В тезах доповіді висвітлено чинники та наслідки метрополізації, парадигму розвитку в умовах становлення нової економіки

506 Ситник Людмила Степанівна Антикризове управління маркетингом Ситник Л.С. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2016 стаття 124
Розкрито особливості маркетингових досліджень за етапами формалізованого антикризового управління підприємством. Виявлено вплив змін асортименту і структури продукції на економічні показники підприємства, використання індексу фізичного обсягу товарообороту підприємства та індексу фіксованого складу для прогнозування змін у торговельнозакупівельній і виробничій діяльності, коефіцієнтів еластичності попиту (пропозиції) для встановлення змін економічних показників підприємства (виторгу від реалізації, суми прибутку, прогнозування цін на продукцію, ресурси)

507 Ситник Людмила Степанівна Децентралізація публічної влади: проблеми становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні Ситник Л.С. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2017 стаття 131
У статті окреслено проблеми становлення місцевого самоврядування правового, фінансово-економічного кадрового й суспільно-політичного характеру. Серед них виділено недостатність власних фінансових ресурсів територіальних громад, дублювання повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, корпоративний егоїзм і невисокий рівень правової культури місцевих еліт. Обґрунтовано напрями їх розв’язання в контексті реформування адміністративно-територіального устрою країни і утвердження фінансової спроможності місцевого і регіонального самоврядування. Визначено підходи до вибору моделі децентралізації влади – як реальна загроза цілісності країни або як базова умова припинення війни на сході

508 Ситник Людмила Степанівна Правові та практичні аспекти створення і функціонування центрів надання адміністративних послуг Ситник Л.С., Бервенова Т.М. немає Вісник економічної науки України українська 2018 стаття 122
Статтю присвячено визначенню правових та практичних аспектів створення і функціонування центрів надання адміністративних послуг

509 Ситник Людмила Степанівна Інвестиційне забезпечення процесів технічного оновлення виробництва: зарубіжний досвід та Україна Ситник Л.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 123
Розглянуто теоретичні аспекти економічної доцільності інвестування в обладнання для оновлення виробництва та їх практичне значення. Охарактеризовано макроекономічну ситуацію в Україні, структуру капітальних інвестицій за джерелами фінансування і видами активів, сучасний стан інвестування в основні засоби, роль і призначення амортизації у відтворенні та оновленні основних засобів

510 Ситник Людмила Степанівна Торговельна політика держави і оптимізація структури виробництва промислових підприємств Ситник Л.С., Ступіна Г.О. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2018 стаття 130
У статті акцентовано увагу на необхідності здійснення політики реалізації національних економічних інтересів, збереження національних рис формування та розвитку господарського середовища, а також використання маржинального доходу в обґрунтуванні структури виробництва промислових підприємств. Розглянуто наслідки приєднання України до зони вільної міжнародної торгівлі і реконструктивний розвиток національної економіки як умови подолання внутрішніх проблем країни

511 Таранич Андрій Володимирович Управління корпоративними організаційними структурами на засадах міжнародного маркетингу на світових товарних ринках Таранич, А.В. Таранич, О.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 131
Розглянуто еволюцію поглядів на становлення корпоративного управління, визначено зв'язок між насиченістю внутрішнього ринку та зниженням прибутковості підприємств; наведено характерні риси міжнародного маркетингу, етапи його еволюції. Визначено зв’язок між комплексом міжнародного маркетингу та стратегіями охоплення світових товарних ринків. Розглянуто організаційні побудови структур управління підприємствами та збутових підрозділів. Мета роботи – визначити особливості управління корпоративними організаційними структурами, які визначають її сутність та впливають на ефективність міжнародної маркетингу підприємств на продуктових ринках. Управління корпоративними організаційними структурами в теперішній час є результатом тривалих управлінських інновацій, що базуються на таких новітніх управлінських концепціях, як системна та ситуаційна, що поєднують результати, отримані попередніми школами управління. Вони сприяють адаптації підприємств до умов глобалізації та конкурентного оточення, що зм

512 Таранич Андрій Володимирович Корпоративний сектор: тенденції розвитку в Україн Таранич А.В., Таранич О.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 121
В роботі розглянуто питання розвитку корпоративного сектора України й особливості його державного регулювання, проведено аналіз макроекономічний показників, що характеризують розвиток підприємств корпоративного сектора в Україні, визначено базові вектори розвитку корпоративного сектора України

513 Таранич Андрій Володимирович Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці Гриценко С.І., Таранич А.В. Донецьк немає українська 2010 монографія 130
У монографії досліджено теоретичні основи розвитку кластерних утворень на світовому та регіональному рівнях через узагальнення теоретичних доробок щодо виявлення тенденцій глобалізації та регіонального розвитку світового господарства на інноваційних засадах; розкрито сутність кластерних утворень і сучасну концепцію їх розвитку; розглянуто теоретичні підходи до формування стратегій зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень

514 Таранич Андрій Володимирович Маркетинг інновацій як драйвер управління трансформаціями індустріальних країн в еру інформаційної економіки // Менеджмент у XXI столітті: проблеми і шляхи вирішення в умовах України Таранич А.В. та ін. Вінниця немає українська 2020 монографія 129 no file
немає

515 Таранич Андрій Володимирович The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19 S Kozlovskyi, D Bilenko, M Kuzheliev, R Lavrov, V Kozlovskyi, H Mazur, A Taranych немає Global Journal of Environmental Science and Management англійська 2020 стаття 147