Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
586044

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кокорський Валентин Францович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат історичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: політична культура, політична довіра, суспільно-політичні трансформації в країнах ЦСЄ та пострадянського простору, бюрократія в Україні
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9726-216X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MPClMQAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.kokorsky@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=18#search

Праці

Знайдено документів: 12
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кокорський Валентин Францович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СО «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 265
Навчально-методичне видання розроблено на основі кваліфікаційних вимог до здобувачів вищої освіти СО Бакалавр та у відповідності до програмних компетентностей окреслених у Освітніх програмах «Політологія» та «Прикладна політологія та політичні технології» з урахуванням Проекту стандарту з Політології СО Бакалавр. Для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

2 Кокорський Валентин Францович РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 205
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій

3 Кокорський Валентин Францович РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ Чальцева, О.М. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 234
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Охарактеризовано методику їх написання, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності «052 Політологія» факультету інформаційних та прикладних технологій

4 Кокорський Валентин Францович Генералізована довіра як моральна цінність в системі вартостей українського суспільства Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. немає Політичне життя українська 2016 стаття 160
У статті досліджуються місце та стан генералізованої довіри у ціннісній системі вітчизняного соціуму, його чинники і перспективи. В ході аналізу були використані результати Європейського соціального дослідження за 2005-2011 роки. Автори спиралися на підхід, який розробили Е. Бенфілд, А. Селігмен, Ф. Фукуяма і Е. Усланер. Зроблено висновок, що перехід від партикуляризованої до генералізованої довіри відбувається через залученість громадян до діяльності громадських організацій, орієнтованих на доброчинність і волонтерство, внесок яких у вирішення суспільних проблем більш значущий

5 Кокорський Валентин Францович Евристичний потенціал критичного дискурс-аналізу Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. немає Політичне життя українська 2016 стаття 160
Стаття присвячена місцю і ролі категорії дискурсу, а також методу критичного дискурс – аналізу в сучасних наукових працях. Автори аналізують можливості використання інструментарію критичного дискурс-аналізу (КДА) в політологічних дослідженнях. Спираючись на доробки представників КДА Т. ван Дейка (Teun van Dijk), Н. Ферклафа (Norman Fairclough), Р. Водак (Ruth Wodak), автори розглядають специфіку ресурсів критичного дискурсивного аналізу та алгоритм його використання. Робиться висновок про доцільності включення критичного дискурс-аналізу в методологічний апарат політичної науки, визначаються його основні характеристики, переваги та обмеження

6 Кокорський Валентин Францович Бюрократія як чинник стратегічності розвитку і легітимності влади в Україні Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. Луцьк V Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша українська 2016 стаття 212
У статті висвітлено теоретичні засади, об’єктивні передумови виникнення і значення бюрократії як специфічного суспільного інституту, охарактеризовано його місце і роль в інституціональній структурі суспільства. Показано багатофункціональність бюрократії і широкоспекторність її завдань, базові принципи організації та функціонування. Основне місце приділено особливостям української бюрократії, її специфічним рисам, ознакам і взаємозв’язкам з політикою і бізнесом.

7 Кокорський Валентин Францович Революція та легітимність влади Кокорський В.Ф., Кокорська О.І. Вінниця Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини українська 2016 стаття 174
У статті розглянуто особливості революційних процесів, представлено авторське бачення шляхів та методів забезпечення легітимності українських владних інституцій на основі наявного міжнародного досвіду та світових тенденцій щодо взаємопов’язаності легітимаційних дій та процедур з проблематикою становлення дієвих та впливових інституцій громадянського суспільства

8 Кокорський Валентин Францович Політична наука в Україні 1991-1996 рр В.Ф. Кокорський, Ю.О. Коваль Київ немає українська 2016 стаття 175
Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці ХХ ст. до сьогодення.

9 Кокорський Валентин Францович Волонтерство і довіра Кокорський В.Ф. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 168
Однією з проблем розвитку вітчизняного соціуму є формування громадянської політичної культури. Як зазначають дослідники трансформаційних процесів, саме її стан суттєво впливає на становлення сучасних інститутів політичної системи, і тільки вона робить демократію усталеною. Визначаючи культурні цінності, що сприяють розвитку останньої, науковці завжди згадують довіру, яка, на думку багатьох з них, взагалі є ключовою характеристикою політичної культури. Адже саме через неї посилюється зв’язок між індивідом і спільнотою, зростає почуття єдності, можливості для кооперації

10 Кокорський Валентин Францович Динаміка генералізованої довіри і волонтерство в Україні після Революції Гідності V.F. Kokorskiy, O.I. Kokorska немає Політичне життя українська 2018 стаття 187
У статті досліджуються проблема поширення узагальненої довіри в українському суспільстві як основи його солідарності та формування соціального капіталу, впровадження ефективної комунікації між громадянами і владою, суб’єктами влади, різними прошарками соціуму. В ході аналізу використовуються результати моніторингу Інституту соціології НАН України за 2014-2017 рр. На їх основі доводиться, що саме новітній волонтерський рух, який почав набирати сили з часів Євромайдану, Революції Гідності та початку військових дій на сході нашої країни, став чинником формування у суспільстві клімату довіри. Завдяки йому вона виявила себе як моральна цінність і віра у те, що її заслуговують особисто незнайомі люди, оскільки поділяють з нами фундаментальні моральні приписи і не прагнуть нас обдурити.

11 Кокорський Валентин Францович Мережа впливу Юлії Тимошенко у Вінницькій області напередодні виборів до парламенту 2019 р Кокорський В.Ф. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 стаття 165
Ставлячи за мету визначення потенціалу Ю. Тимошенко на Вінничині перед парламентськими виборами 2019 р. ми підтримуємо визначення політичної мережі або мережі впливу як набору відносно стійких неієрархічних взаємозалежних відносин, що поєднують множину акторів, які поділяють спільні інтереси щодо політики і обмінюються ресурсами для досягнення визначеної мети шляхом налагодження відносин співробітництва. Вона сформована навколо обласного представництв партії та депутатського корпусу, представленого в місцевих радах регіону. За даними «Опори», партійна організації ВО «Батьківщина» в області включає 772 осередки і є п'ятою за розгалуженістю в Україні

12 Кокорський Валентин Францович Довіра у сучасних суспільно-політичних процесах України в ХХІ ст Кокорський В.Ф. Вінниця немає українська 2019 монографія (розділ) 165
Однією з проблем розвитку вітчизняного соціуму є формування узагальненої довіри, через яку посилюється зв’язок між індивідом і спільнотою, зростає почуття єдності, можливості для кооперації. Вона особливо загострюється в умовах надзвичайно динамічного сучасного світу, де спостерігається посилена соціальна фрагментація, руйнація звичних соціальних норм, ускладнення етнічних та релігійних процесів, розпад традиційних ідентичностей. Соціокультурна реальність сьогодення має все більш невизначений та нестабільний характер, коли саме наявність довіри, чітко пов’язаної зі взаємними очікуваннями, зобов’язаннями, залежностями, відповідальністю, ризиком, механізмом соціального порядку, співвідноситься з відчуттям захищеності та надійності, ефективною взаємодією попри невизначеність та ризик