Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679438

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1176
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Нілан-ЛТД немає українська 2015 монографія 235
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

2 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна До питання про специфіку фраземної оцінки Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає немає українська 2015 стаття 216
Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячений вивченню аксіологічної специфіки фразем.

3 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Специфіка моделювання негативнооцінних фразем (на матеріалі української, російської й англійської мов) Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Гуманітарні студії українська 2016 стаття 290
Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених проблемам фраземної аксіології. Аналіз моделювання негативнооцінних фразем у статті має описовий характер.

4 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна У слові впізнаванім мелодика нова Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Гуманітарні студії українська 2016 стаття 220
Рецензії та анотації

5 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Особливості проектування та функційне призначення лінгвістичних баз даних у фразеології, фразеографії та фразеологічній термінографії Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 247
У статті здійснено огляд студіювань із фразеології, фразеографії та фразеологічної термінографії, здійснених у рамах освітньої програми «Прикладна лінгвістика

6 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Миремічні фраземи: статус і функційне призначення в емотивній картині світу Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 235
У розділі визначено специфіку миремічних фразем у рамах фраземної емотиології з опертям на здобутки аксіофраземної прагматики. Схарактеризовано кваліфікаційні ознаки та класифікаційні параметри кінематичних фразем і описано емотивну функцію миремічних фразем, що зумовлена знаковістю виразу очей і зчитуванням із них почуттів.

7 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна The level model of beauty value in phrasemics Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Лінгвістичні студії англійська 2019 стаття 206
Красу позиціоновано в статті як вищу, абсолютну цінність життя з акцентуванням проблеми її розуміння: одночасна актуалізація незаперечної сутності краси та її відносності, мінливості критеріїв, суб’єктивності оцінок тощо. Цінність краса репрезентує естетичний рівень ціннісної картини світу. Фраземіка передбачає виділення найбільш типових і сталих змістових ознак цінності краса, які виокремили та зафіксували носії мови, що підкріплено в студіюванні залученням розмаїтого ілюстративного матеріалу

8 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Axiophraseme pragmatics: representation of code culture in the axiological world's image Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Лінгвістичні студії англійська 2017 стаття 299
У статті визначено роль асоціативів у презентації цінностей в англійській, німецькій, українській і російській фраземіці з проекцією на соматичний, біоморфний, природний, колоративний, квантитативний, гастрономічний коди культури й окреслено специфіку функціонування компонентів фраземи – соматизмів, зоосемізмів, фітокомпонентів, колоративів, числових компонентів, метеокомпонентів тощо – на фраземному рівні ціннісної картини світу

9 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Mind value: semantics, structure, pragmatics Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Лінгвістичні студії англійська 2017 стаття 255
Статтю присвячено визначенню універсального та самобутнього в презентації цінності «розум» на фразеологічному рівні ціннісної картини світу (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов). Цінності в ціннісній картині світу мають релятивний характер, виявлюваний через зв'язок із нецінністю, тобто розкриття змісту цінності, її структурної організації залежить від опозитивної одиниці

10 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Мовна концептуалізація та категоризація знань: концептуальна ціннісна картини світу Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Граматичні читання - Х українська 2019 стаття 245
немає

11 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Нові виміри інтертекстуальності Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 231
Рецензія на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с.

12 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Сучасна теолінгвістика: новітнє прочитання Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 242
Рецензія на монографію Н. В. Піддубної «Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світ у (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.) : [переднє слово, наук. ред. проф. Т. А. Космеди]. Харків : Майдан, 2019. 448 с

13 Ситар Ганна Василівна ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Нілан-ЛТД немає українська 2015 монографія 233
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

14 Ситар Ганна Василівна МОДЕЛІ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДИКАТАМИ ВІДНОШЕННЯ ЧАСТИНИ Й ЦІЛОГО В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Ситар Г. В. ДонНУ немає українська 2007 монографія 255
Розглядається реченнєвотвірний потенціал предикатів відношення частини й цілого в українській мові, подається їх класифікація за формальними й семантичними критеріями, виділяються моделі речень із предикатами відношення частини й цілого

15 Ситар Ганна Василівна ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА Ситар Г. В. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 301
У посібнику подано теми і плани до практичних занять з курсу «Політична лінгвістика», завдання різних типів і ступеня складності, тести до кожної теми, наведено обов’язкову й додаткову літературу, питання до іспиту, словник термінів політичної лінгвістики.

16 Ситар Ганна Василівна Статистичні критерії аналізу синтаксичних фразеологізмів Ситар Г. В. немає Вісник ДонНУ українська 2015 стаття 213
Статтю присвячено статистичним критеріям аналізу синтаксичних фразеологізмів на матеріалі української мови. Синтаксичні фразеологізми розглянуто з позицій конструкційної граматики та інтерпретовано як один із типів некомпозиційних мовних знаків – конструкцій. Проаналізовано основні показники асоціації: MI, t-score, log-likelihood, Dice, gmean.

17 Ситар Ганна Василівна Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів Ситар Г. В. немає Граматичні студії українська 2016 стаття 240
Розглянуто особливості застосування методу моделювання до синтаксичних фразеологізмів, що становлять один із різновидів конструкції як конвенційного і некомпозиційного мовного знака, форма та значення якого не може бути пояснена тільки за допомогою поєднання форми та значення його компонентів

18 Ситар Ганна Василівна Контент-аналіз політичних програм кандидатів у президенти України П. Порошенка, Ю. Тимошенко, та В. Зеленського Ситар, Г.В. Рогова, М. немає Граматичні читання - Х українська 2019 стаття 217
за допомогою методу контент-аналізу здійснити кількісно-якісний аналіз програм кандидатів у Президенти України Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського (на матеріалі виборів Президента України 2019 року)

19 Ситар Ганна Василівна Синтаксична індексація корпусу української мови: проблеми і перспективи Ситар Г. В. немає Граматичні читання - Х українська 2019 стаття 235
немає

20 Загнітко Анатолій Панасович ТЕОРІЯ ГРАМАТИКИ І ТЕКСТУ Загнітко, А.П. ДонНУ немає українська 2014 монографія 242
У монографії висвітлено теоретичні питання граматики й тексту.

21 Загнітко Анатолій Панасович Лінгвокультурологія Загнітко, А.П. Богданова, І.В. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2017 навч. посіб. 251
У посібнику зібрано головні теоретичні та практичні здобутки сучасних лінгвокультурологійних досліджень.

22 Загнітко Анатолій Панасович ТЕОРІЯ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ Загнітко, А.П. Нілан-ЛТД немає українська 2017 монографія 240
Лінгвоперсонологія є відносно новою галуззю знань, що зорієнтована на дослідження мовної особистості в різних її виявах і студіюванням власне комунікативного, вербальнотезаурусного, мотиваційно-символьного та інших рівнів лінгвоперсони, а також вивчення технологій і моделей створення мовноособистісних текстових корпусів

23 Загнітко Анатолій Панасович МОВНИЙ ПРОСТІР ГРАМАТИКИ Загнітко, А.П. Нілан-ЛТД немає українська 2018 монографія 256
Граматика пізнавана лише в мовному просторі, де найактивніше відбуваються різноманітні зрушення морфологічних і синтаксичних форм, спостережувано особливості впливу узуальних та оказіональних чинників на динаміку системно нормативних усталень і формування множин вторинних функцій таких форм із відповідним розширенням функційно-семантичних парадигм окремих морфологічних і синтаксичних форм і морфологічних і синтаксичних категорій загалом

24 Загнітко Анатолій Панасович ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Нілан-ЛТД немає українська 2015 монографія 250
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

25 Загнітко Анатолій Панасович СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА: ПОГЛЯДИ ТА ОЦІНКИ Загнітко, А.П. ДонНУ немає українська 2014 монографія 229
У монографії проаналізовано основний корпус лінгвістичних досліджень з послідовним встановленням їхнього зв’язку з іншими мовознавчими працями та співвідносність з відповідними науковолінгвістичними парадигмами. Ґрунтовно простежено кореляцію традиційного та сучасного підходів до розгляду та оцінки відповідних мовних явищ

26 Загнітко Анатолій Панасович ТЕОРІЇ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕНЬ Загнітко, А.П. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 навч. посіб. 294
Схарактеризовано теорії сучасних лінгвістичних вчень із визначенням їх місця і статусу в розвитку мовознавчої думки, з’ясовано напрями й тенденції синтезу лінгвістичної думки з досягненнями географії, психології, психіатрії, соціології, філософії й утворенням нових напрямів, що є прикметою нової лінгво-наукової парадигми, значну увагу приділено закономірностям розвитку герменевтики, прагматики, семіотики, лінгвоперсонології, визначено особливості поняттєво-термінологічного апарату кожного лінгвістичного напряму і специфіку його кодифікації й нормалізації

27 Загнітко Анатолій Панасович Теория грамматических текстовых структур Загнітко, А.П. LAMBERT немає російська 2018 монографія 221
Imprint Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

28 Загнітко Анатолій Панасович ТИПОЛОГІЯ ЛОКАТИВА У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕННЄВОГО МОДЕЛЮВАННЯ Загнітко, А.П. немає Граматичні студії українська 2016 стаття 275
Розглянуто особливості локатива в реченнєвій структурі з простеженням закономірностей співвідношення його вияву у поверхневій та глибинній будові речення. У лінгвістичній літературі прийменниково-відмінкові конструкції інтерпретують з опертям на різні вектори простору, визначаючи основним розміщення предмета і/або його рух щодо відповідного / відповідних орієнтирів

29 Загнітко Анатолій Панасович ВІДМІНКОВА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА : БЕЗПРИЙМЕННИКОВІ РОДОВИЙ І ЗНАХІДНИЙ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 298
Розглянуто особливості кваліфікації Юрієм Шевельовим безприйменникових родового і знахідного відмінків у відмінково-іменниковій системі з послідовним окресленням основних та неосновних виявів різних семантичних різновидів родового постдієслівного.

30 Загнітко Анатолій Панасович ГРАМАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА : НАЗИВНИЙ ↔ КЛИЧНИЙ У СИСТЕМІ ІМЕННИКОВОЇ КАТЕГОРІЙНОСТІ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 290
У статті досліджено особливості тлумачення Юрієм Шевельовим називного і кличного відмінків зі встановленням їх функційного призначення, що й уможливило вченим диференціювання граматично незалежного й граматично залежного називного, формування останнім у низці випадків двоцентровості речення

31 Загнітко Анатолій Панасович ГРАМАТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДАВАЛЬНОГО ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА І ЄВГЕНА ТИМЧЕНКА: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ СТУДІЇ (11) Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 241
Схарактеризовано концептуально-граматичні засади тлумачення давального у відмінковій системі Юрієм Шевельовим і Євгеном Тимченком із визначенням напрямів аналізу лінгвістами тенденцій сполучуваності форм давального у внутрішньореченнєвій структурі.

32 Загнітко Анатолій Панасович ПАНОРАМНІСТЬ ЛІНГВОСЛОВ’ЯНСЬКИХ СТУДІЮВАНЬ: ХРОНІКА МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СЛОВО І РЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: ОПИС, ПОРІВНЯННЯ, ПЕРЕКЛАД» (м. Вроцлав, 12–13 травня 2016 р.) Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 285
немає

33 Загнітко Анатолій Панасович РОЗВІЙ УКРАЇНІСТИЧНИХ СТУДІЮВАНЬ: ХРОНІКА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНІСТИКА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА…» (м. Познань, 19–20 травня 2016) Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 241
немає

34 Загнітко Анатолій Панасович ЗНАВЕЦЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 220
немає

35 Загнітко Анатолій Панасович КОНТРАСТИВНИЙ ПОГЛЯД НА АКЦІОНАЛЬНІСТЬ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 262
немає

36 Загнітко Анатолій Панасович FUNCTIONAL-OBJECTIVE BASICS OF THE PARTS OF SPEECH’ CLASSIFICATION Загнітко, А.П. немає Граматичні читання - Х англійська 2019 стаття 266
немає

37 Загнітко Анатолій Панасович РІВНЕВО-СТУПЕНЕВА ТИПОЛОГІЯ ГРАМАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СЛОВ‟ЯНСЬКОМУ РЕЧЕННІ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 224
Схарактеризовано основні поняття теорії граматизації та встановлено визначальні напрями еволюції лінгвістичних поглядів на граматизацію, витлумачено диференційні ознаки категорійно-рівневої граматизації з простеженням закономірностей початкової (←часткової), напівповної та повної граматизації.

38 Загнітко Анатолій Панасович ТЕОРІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЯ В ОБ’ЄКТИВНІЙ ГРАМАТИЦІ : КАТЕГОРІЙНІСТЬ, СТРУКТУРНІСТЬ (КВАЛІФІКАЦІЯ ЛОКАТИВНО-СИНТЕТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ ІНСТРУМЕНТАЛЯ ЄВГЕНОМ ТИМЧЕНКОМ) Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 228
Розглянуто статус локативно-синтетичної семантики в структурі іменниково-орудного відмінка, схарактеризовано загальний простір функційно-семантичної парадигми іменниково-орудного, визначено концептуальні основи тлумачення локативно-синтетичної семантики інструменталя Євгеном Тимченком

39 Данилюк Ілля Григорович Хронологічні рами становлення лінгвоперсонології: від витоків до виділення в окрему науку Данилюк, І.Г. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 231
У статті на ємному науковому доробку вчених XIX і XX століть описано еволюцію поглядів, концепцій, теоретичних і методологічних підходів, які призвели до виділення в останній чверті минулого століття в окремний лінгвістичний напрям лінгвоперсонології – науки про мовну особистість

40 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 221
Статтю присвячено розгляду синтаксичних фразеологізмів у прагматичному аспекті, зокрема вивченню закономірностей взаємодії синтаксичних фразеологізмів та прецедентних феноменів на матеріалі української мови. Показано, що за допомогою поєднання цих явищ мовці забезпечують привертання уваги адресатів, здійснюють прихований вплив на них, виражають власне ставлення до реалій дійсності, тобто виконують фатичну, маніпулятивну та експресивну функції. Виділено дві основні зони перетину синтаксичних фразеологізмів та прецедентних феноменів

41 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми в лінгвоперсонологійному портреті Михайла Коцюбинського Ситар, Г.В. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 290
Дослідження присвячене аналізу синтаксичних фразеологізмів у складі лінгвоперсонологійного портрету видатного українського письменника Михайла Коцюбинського. Виділено моделі фразеологізованих речень, ужиті в текстах письменника; установлено їх семантику; визначено абсолютну частоту вживання з урахуванням розмежування з омонімічними нефразеологізованими реченнями. Дослідження виконано на матеріалі корпусу текстів Михайла Коцюбинського.

42 Ситар Ганна Василівна Статистичний аналіз прислів'їв і приказок: показник асоціації Mutual information Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 202
Стаття продовжує цикл публікацій, присвячених статистичному аналізу фразеологічних і фразеологізованих одиниць української мови. У ній з’ясовано ступінь невипадковості поєднання компонентів у складі українських прислів’їв і приказок за допомогою обчислення показника асоціації mutual information (МІ)

43 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми як складник лінгвоперсонологійного портрету Юрія Шевельова: на матеріалі корпусу текстів Юрія Шевельова Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 197
Статтю присвячено аналізу синтаксичних фразеологізмів у складі лінгвоперсонологійного портрету ви датного вченого та громадського діяча Юрія Шевельова (Шереха). Дослідження виконано на матеріалі корпусу текстів Юрія Шевельова. Виділено 6 моделей синтаксичних фразеологізмів (із подальшим розмежуванням її варіантів), з’ясовано їх типове значення й визначено абсолютну частоту вживання

44 Ситар Ганна Василівна Статистичний аналіз цілісних словосполучень: на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 233
Стаття продовжує цикл публікацій, присвячених статистичному аналізу стійких одиниць української мови. За даними Українського національного лінгвістичного корпусу визначено ступінь невипадковості поєднання словоформ дво-, три- і чотирикомпонентних цілісних словосполучень української мови шляхом обчислення показника асоціації mutual information (МІ).

45 Ситар Ганна Василівна Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у корпусі текстів: спроба створення Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 220
Статтю присвячено спробі створення алгоритму розпізнавання синтаксичних фразеологізмів української мови. Спираючись на результати попередніх теоретичних досліджень, виділено низку формальних і статистичних критеріїв, які дають змогу відмежувати синтаксичні фразеологізми від інших мовних одиниць у корпусі українськомовних текстів. Запропоновано блок-схему розпізнавання синтаксичних фразеологізмів, яка об’єднує в собі дві гілки, побудовані відповідно для речень із одночленним та речень із двочленним стрижневим компонентом

46 Ситар Ганна Василівна Шляхи утворення синтаксичних фразеологізмів в українській мові Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 226
У статті визначено закономірності утворення синтаксичних фразеологізмів, або речень фразеологізованої структури, «формальних (лексично вільних) ідіом» у термінології Чарльза Філлмора. Основну увагу зосереджено на процесах перетворення традиційного нефразеологізованого речення в синтаксичний фразеологізм, «розхитуванні» відомого традиційного (лексичного) фразеологізму за рахунок наповнення іншими лексемами, утворенні нових моделей синтаксичних фразеологізмів за зразком, а також шляхом взаємодії з іншими одиницями

47 Ситар Ганна Василівна Концепція польських прийменників та їхніх еквівалентів: досвід лексикографування Ситар, Г.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 рецензія 275
немає

48 Коваль Людмила Михайлівна Лінгвістичний аналіз як ефективний метод формування фахових компетенцій студентів-філологів Коваль, Л.М. Важеніна, О.Г. Домрачева, І.Р. Бортун, К.О. Митько, Н.А. Аксьонова, І.О. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 метод. рек. 212
У методичних рекомендаціях наведено схеми та зразки фонетичного, лексикологічного, морфемного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного та стилістичного аналізів. Подано список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Для студентів-філологів усіх форм навчання, викладачів вищих навчальних закладів

49 Коваль Людмила Михайлівна Курсова робота з української мови: методичні рекомендації до виконання та орієнтовна тематика Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2020 метод. рек. 254
Для студентів денної і заочної форм навчання освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика»

50 Коваль Людмила Михайлівна Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові Коваль Л. М. немає немає українська 2014 стаття 325
У статті репрезентовано систему кореляцій міжрівневих ознак головного компонента номінативного речення в українській мові. Семантико-синтаксичних корелятів головного компонента номінативного речення визначено відповідно до семантико-синтаксичного потенціалу його іменникової основи – предикатний, непредикатний, предикатно-непредикатний іменник. Базовим предикатом головного компонента номінативного речення, вираженого предикатним іменником, визначено предикат стану, схарактеризовано специфіку кореляцій головного компонента з фізичним, фізіологічним, психоемоційним та інтелектуальним різновидами предиката внутрішнього стану та предикатом усеохопного зовнішнього стану довкілля

51 Коваль Людмила Михайлівна Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові Коваль, Л.М. Корзун немає українська 2015 монографія 203
У монографії досліджено кореляції формально-синтаксичних та семантико-синтаксичних параметрів головного компонента односкладних речень в українській мові. Уперше в українському мовознавстві встановлено набір базових предикатних компонентів, предикатно-предикатних і предикатно-біпредикатних структур, елементарних та неелементарних речень, з якими кореляюють простий і складний головний компонент дієслівних та іменникових односкладних речень, визначено ієрархію таких кореляцій, установлено їхній значеннєвий діапазон

52 Коваль Людмила Михайлівна Предикативність односкладного речення: логічний та граматичний аспекти Коваль Л. М. немає немає українська 2012 стаття 241
У статті проаналізована предикативність односкладних конструкцій у логічному та граматичному вимірах; визначені особливості конденсації суб’єктно-предикатних структур думки в межах єдиного головного компонента; встановлений формально-семантичний тип предикативності у всіх структурно-семантичних типах односкладних речень

53 Коваль Людмила Михайлівна Неозначено-особові речення в корпусі односкладних конструкцій української мови Коваль Л. М. немає немає українська 2016 стаття 227
У статті схарактеризовано семантико-граматичні параметри неозначено-особових речень та визначено їхній лінгвальний статус у системі реченнєвих конструкцій української мови.

54 Коваль Людмила Михайлівна Предикатно-предикатные структуры с сопроводительными предикатами возможности и необходимости в украинском языке Коваль Л. М. немає немає українська 2016 стаття 223
In the article have analyzed the specificity of interlevel correlation of twoelement main component of impersonal sentences with its basic semanticsyntactic correlates − predicaty-predicate’s component of the semantics necessary condition of the person and the predicaty-predicate’s component with a value possible condition of the person

55 Коваль Людмила Михайлівна Предикат стану як семантико-синтаксичний корелят дієслівного головного компонента безособового речення української мови Коваль Л. М. немає немає українська 2013 стаття 262
У статті проаналізовано дієслівний головний компонент безособового речення української мови в аспекті між’ярусних співвідношень, зокрема встановлено, що його семантико-синтаксичним корелятом є предикат стану; визначено диференційні лінгвальні параметри та семантичну типологію віддієслівних предикатів стану в безособовому реченні української мови; проаналізовано та зіставлено значеннєву специфіку предикатів стану, виражених одноособовими дієсловами та особовими дієсловами в безособовому вжитку

56 Коваль Людмила Михайлівна Модульний курс синтаксису простого речення в українській мові Коваль Л. М. Книга-Вега немає українська 2010 навч. посіб. 190
Книга містить методичні зауваги щодо викладання синтаксису простого речення в українській мові у форматі кредитно-модульної системи, зокрема, подаються теоретичні викладки, пропонуються завдання для практичних занять, лабораторних робіт, висвітлюється спектр індивідуальних навчально-дослідних завдань, репрезентується система тестів для поточного та модульного моніторингів

57 Данилюк Ілля Григорович Модель мовної особистості на рівні пунктуації Данилюк І. Г. немає Граматичні читання українська 2019 стаття 193
немає

58 Данилюк Ілля Григорович ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Вінниця немає українська 2015 монографія 222
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету. Загалом видання присвячене 10-літтю спеціальності «Прикладна лінгвістика» у Донецькому національному університеті, охоплює висвітлення найактуальніших питань прикладної фонетики та прикладної лексикографії, прикладної морфології та прикладного синтаксису, комп’ютерної лінгвістики та корпусної лінгвістики, дискурсології та контрастивної лінгвістики,

59 Данилюк Ілля Григорович Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 184
У статті описано методи комп’ютерної лінгвістики, покладені в основу проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства та слов’янської філології ДонНУ. Подано опис ключових методів, як-от машинне навчання, синтез мовлення, моделювання почерку

60 Данилюк Ілля Григорович Перспективи застосування машинного навчання для моделювання мовної особистості Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 220
У статті описано підхід до моделювання мовної особистості з використанням машинного навчання, покладений в основу проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства та слов’янської філології ДонНУ імені Василя Стуса.

61 Данилюк Ілля Григорович Ключові етапи становлення лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 211
У розділі на ємному науковому доробку вчених XIX і XX століть описано еволюцію поглядів, концепцій, теоретичних і методологічних підходів, які призвели до виділення в останній чверті минулого століття в окремний лінгвістичний напрям лінгвоперсонології – науки про мовну особистість. У хронологічному порядку представлено розвиток у мовознавчих працях антропоцентричної парадигми, формування теоретичних засад лінгвоперсонології та її зв'язок із персонологією та персоналізмом.

62 Данилюк Ілля Григорович Актуальні проблеми методу глибинного навчання в лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 323
У статті описано проблеми глибинного навчання як галузі машинного навчання у застосуванні до моделювання мовної особистості. Описано суть методу глибинного навчання, визначено його відомі та потенційні перешкоди в застосуванні до мовних даних, вказано на перспективні напрями подолання цих недоліків

63 Данилюк Ілля Григорович Теоретичні засади і методи лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 234
У статті описано теоретичне підґрунтя проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології ДонНУ. Подано аналіз поняття «мовна особистість», описано підходи та методи лінгвоперсонології, схарактеризовано перспективи і завдання проекту з моделювання мовної особистості.

64 Гарбера Ірина Володимирівна СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК Гарбера І. В. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 227
Концепт людина позиціоновано як один із основних сегментів концептуальної картини світу українця та структуровано на чотири складники: 1) поняттєвий, що передбачає огляд дефініцій людини в лексикографічних працях; 2) образний, репрезентований вторинною знаковою системою; 3) значеннєвий, представлений фразеоідеографічною парадигмою ареальних фразеологічних одиниць та 4) оцінний, сформований негативнооцінними, позитивнооцінними, нейтральнооцінними ареальними фразеологічними одиницями. Ключові слова: ареальна фразеологічна одиниця, концепт людина, код культури, фразеоідеографічна класифікація, аксіологічна класифікація

65 Гарбера Ірина Володимирівна ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ КОНЦЕПТУ Гарбера І. В. немає Вісник ДонНУ українська 2015 стаття 235
Множинність сучасних дефініцій концепту зумовлена його існуванням як багатовимірного утворення: епістемічного (виконання пізнавальної функції, функції58 збереження знань про світ, здатність вербалізуватися у людській свідомості тощо); психоментального (зв’язок з психікою та пам’яттю, абстрагування, потенційна суб’єктивність, здатність відображати ментальну дійсність і т. д.); етнокультурного (наявність національно-культурного забарвлення, узагальнення, стереотипність і константність існування тощо); аксіологічного (наявність оцінного компонента, приналежності всьому колективу, кодованості у чуттєво-образних уявленнях і т. ін.). У статті актуалізовано тенденцію розглядати концепт синтезовано, поєднуючи в одній дефініції кілька підходів, акцентуючи увагу на складній сутності концепту.

66 Гарбера Ірина Володимирівна ЛІНГВІСТИЧНА БАЗА ДАНИХ «КОНЦЕПТ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК»: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ Гарбера І. В. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 188
Статтю «Лінгвістична база даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок»: структура та функції» присвячено окресленню досвіду використання лінгвістичної бази даних у фразеології, встановленню кваліфікаційних ознак і класифікаційних параметрів лінгвістичної бази даних, етапам проектування лінгвістичної бази даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок». Ключові слова: аксіологічна класифікація фразеологічних одиниць, ареальна фразеологічна одиниця, ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць, концепт, лінгвістична база даних, структурна класифікація фразеологічних одиниць.

67 Гарбера Ірина Володимирівна КОНЦЕПТ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК: ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИК Гарбера І. В. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 215
У розділі «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок: образний складник» висвітлено теоретико-прикладні питання культурного кодування, схарактеризовано систему кодів культури та міжкодових переходів аналізованого концепту з ґрунтовним описом лексикосемантичних варіантів репрезентантів культурних кодів

68 Гарбера Ірина Володимирівна ЛІНГВІСТИЧНА БАЗА ДАНИХ «КОНЦЕПТ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК» ЯК ЗАСІБ ФОРМАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ Гарбера І. В. немає Граматичні читання українська 2019 стаття 270
немає

69 Домрачева Ірина Романівна ОСНОВИ МОВЛЕНЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Домрачева, І.Р. Аксьонова, І.О. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 198
У навчальному посібнику розглянуто особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з’ясовується статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування, простежено корелятивність мовленнєвої діяльності з іншими різновидами діяльності людини, визначено специфіку співвідношення мовленнєвої діяльності і мислення, з’ясовано статус теорії мовленнєвої діяльності як науки.

70 Домрачева Ірина Романівна Контрольні роботи з пунктуації Домрачева, І.Р. Митько, Н.А. Вінниця немає українська 2017 метод. рек. 227
Подано програму курсу, список рекомендованої літератури, запропоновано методичні поради до виконання завдань. Укладено варіанти завдань до контрольної роботи з пунктуації. Наведено питання до заліку. Видання адресоване студентам денної і заочної форм навчання філологічного факультету спеціальностей «Українська мова і література» та «Прикладна лінгвістика».

71 Домрачева Ірина Романівна Лінгвістичний аналіз як ефективний метод формування фахових компетенцій студентів-філологів Коваль, Л.М. Важеніна, О.Г. Домрачева, І.Р. Бортун, К.О. Митько, Н.А. Аксьонова, І.О. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 236
У методичних рекомендаціях наведено схеми та зразки фонетичного, лексикологічного, морфемного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного та стилістичного аналізів. Подано список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Для студентів-філологів усіх форм навчання, викладачів вищих навчальних закладів.

72 Домрачева Ірина Романівна Курсова робота з української мови: методичні рекомендації до виконання та орієнтовна тематика Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 220
Для студентів денної і заочної форм навчання освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика»

73 Загнітко Анатолій Панасович СЕМАНТИЧНО-РОЛЬОВИЙ ДІАПАЗОН ВАЛЕНТНОЗУМОВЛЕНОГО ІМЕННИКОВОДАВАЛЬНОГО В РЕЧЕННЄВІЙ СТРУКТУРІ1 Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 192
Розглянуто семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального відмінка з визначенням основних його відмінностей від конструктивно зумовленого й факультативного, досліджено позиційне закріплення валентнозумовленого іменниково-давального відмінка у внутрішньореченнєвій структурі, модельованій різними типами предикатів. На ґрунті аналізу значного фактичного матеріалу схарактеризовано семантичну типологію активно валентних предикатів відповідно з їх внутрішнім диференціюванням за категорійними класними ознаками

74 Загнітко Анатолій Панасович МОВНОСОЦІУМНИЙ ПРОСТІР ПРИЙМЕННИКА: ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ1 Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 208
Розглянуто внутрішньотекстові функції прийменників із визначенням їх навантаження в художньобелетристичних та публіцистичних дискурсивних практиках. Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих прийменникових варіантів, схарактеризовано особливості синонімійного вияву прийменників, прийменникових еквівалентів, аналогів, розширення функційного тла лексем, в яких реалізовано ʻу знач. прийменника’. З’ясовано співвідношення функційних видозмін прийменників, прийменникових еквівалентів з антропоцентричною та антицивілізіоністською парадигмами, виявлено тенденції до розширення функційно-семантичної парадигми первинних прийменників

75 Загнітко Анатолій Панасович ОБ’ЄКТИВНО-ТЕКСТОВІ ВИМІРИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ: МЕЖІ МОЖЛИВОГО1 Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 248
Розглянуто співвідношення стандартизації та експресивності в межах художнього тексту, схарактеризовано їх симетрійність та асиметрійність з опертям на дискурсивні практики, виявлено основні / неосновні засоби вираження експресивності, рівні такої експресивності, напрями посилення експресивності в художньому тексті, витворення полів експресивної епатажності з концентрованим наповненням тексту відповідними лексичними засобами. З’ясовано корелятивність експресивності зі стильовими течіями

76 Загнітко Анатолій Панасович СУЧАСНА ТЕОЛІНГВІСТИКА: НОВІТНЄ ПРОЧИТАННЯ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 195
Рецензія на монографію Н. В. Піддубної «Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світ у (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.) : [переднє слово, наук. ред. проф. Т. А. Космеди]. Харків : Майдан, 2019. 448 с.

77 Загнітко Анатолій Панасович НОВІ ВИМІРИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 198
Рецензія на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с.

78 Загнітко Анатолій Панасович ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИВОГО МОВЛЕННЯ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 212
Рец. на монографію: Космеда Тетяна. Лингвокалейдоскоп: процессы живой речи (на материале русского и украинского языков). – Саарбрюккен : Lambеrt Academic Publishing RU, 2017. – 308 с. (Німеччина)

79 Загнітко Анатолій Панасович ФІЛОСОФІЯ МОВИ: СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 282
Рец. на: Біскуб І. П. Філософія, суспільство, мова : [монографія] / І. П. Біскуб, А. Л. Данильчук, Л. Л. Макарук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 234 с.

80 Загнітко Анатолій Панасович ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СИНТАКСИСІ: ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОСТІР1 Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 278
Схарактеризовано функційно-комунікативні інновації в сучасному синтаксисі із простеженням особливостей і закономірностей реалізації доцентрових і відцентрових тенденцій у внутрішньореченнєвій і зовнішньореченнєвій структурі, виявом позиційного закріплення синтагмально розподібнених граматичних форм, сегментованих і парцельованих новотворів. Встановлено якісну нетотожність анормативних і нормативних структур із диференціюванням узусного та мовленнєвого закріплення інноваційних похідних. Розглянуто дистиктність через тенденції розчленування й доповнення зі з’ясуванням їхнього статусу в сучасному об’єктивному синтаксисі.

81 Загнітко Анатолій Панасович АСПЕКТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ПСИХОТИП МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ІНТЕНЦІЇ ДИСКУРСИВНИХ СЛІВ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 190
Рецензія на книгу: Космеда Т., Олексенко О., Павлова І. Семантика і прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис / за наук. ред. проф. Т. Космеди. Вінниця–Познань–Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. 308 с

82 Загнітко Анатолій Панасович КОНЦЕПЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ ТА ЇХНІХ ЕКВІВАЛЕНТІВ: ДОСВІД ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 223
Рецензія на книгу: LACHUR CZESŁAW. POLSKIE PRZYIMKI WTÓRNE I JEDNOSTKI O FUNKCJI PRZYIMKOWEJ W UŻYCIU REALNYM. MATERIAŁY DO SŁOWNIKA (W ZESTAWIENIU Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM). Tom 1: a conto – oprócz. Kępa – Opole: Wydawnictwo NOWIK Sp. j., 2019. 425 s.

83 Загнітко Анатолій Панасович РОЗШИРЕННЯ ОБРІЇВ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 185
Рецензія на монографію: Федорюк Лілія. Специфіка української концептосфери : лінгвокультурологійний вимір (на прикладі концепту смерть) : монографія / [за ред. А. П. Загнітка]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – 176 с.

84 Загнітко Анатолій Панасович СУЧАСНА ОБ’ЄКТИВНА ГРАМАТИКА: ПРИЙМЕННИКИ ТА ЇХ АНАЛОГИ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 271
Рецензія на книгу: Lachur Czeslaw. Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym : [materialy do słownika (w zestawlieniu z językiem rosyjskim). T. 1: a conto – oprócz. Opole, Kęnpa: Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2019. 176 с.

85 Загнітко Анатолій Панасович ГРАМАТИЧНА АНАЛОГІЙНСТЬ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 168
Рецензія на книгу: Канюшкевіч М. І. Беларускія злучнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка. У з ч. Ч. 1. Дыяпазон А–З. Гродна: ГрДУ, 2019. 302 с.

86 Загнітко Анатолій Панасович КВАЛІФІКАЦІЯ ОМОНІМІЇ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 200
Рецензія на книгу: Демська О. 10 історій про омонімію. Харків: Ранок, 2019. 96 с.

87 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 246
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.

88 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 190
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.

89 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 268
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріало

90 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 197
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.

91 Загнітко Анатолій Панасович У слові впізнаванім мелодика нова Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 229
Рецензія на: Космеда Т. А., Осіпова Т. Ф., Піддубна Н. В. Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців / Тетяна Анатоліївна Космеда, Тетяна Федорівна Осіпова, Наталія Віталіївна Піддубна ; за наук. ред. проф. Т. А. Космеди. – Харків-Познань : Коло (м. Дрогобич), 2015. – 312 с.

92 Загнітко Анатолій Панасович Нові виміри інтертекстуальності Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 215
Рецензія на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с.

93 Загнітко Анатолій Панасович Сучасна теолінгвістика: новітнє прочитання Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 232
Рецензія на монографію Н. В. Піддубної «Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світ у (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.) : [переднє слово, наук. ред. проф. Т. А. Космеди]. Харків : Майдан, 2019. 448 с.

94 Загнітко Анатолій Панасович Концепція польських прийменників та їхніх еквівалентів: досвід лексикографування Ситар, Г.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 230
Рецензія на книгу: LACHUR CZESŁAW. POLSKIE PRZYIMKI WTÓRNE I JEDNOSTKI O FUNKCJI PRZYIMKOWEJ W UŻYCIU REALNYM. MATERIAŁY DO SŁOWNIKA (W ZESTAWIENIU Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM). Tom 1: a conto – oprócz. Kępa – Opole: Wydawnictwo NOWIK Sp. j., 2019. 425 s.

95 Загнітко Анатолій Панасович ЛІНІЙНІСТЬ РЕЧЕННЯ В ОБ’ЄКТИВНІЙ ГРАМАТИЦІ Загнитко А. П. Baia Mare, Romania RESEARCH OF DIFFERENT DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU українська 2019 стаття 182
немає

96 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики Ситар, Г.В. Вінниця немає українська 2017 монографія 189
У монографії проаналізовано синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики. Виділено ознаки синтаксичних фразеологізмів, з’ясовано шляхи їхнього утворення в українській мові, розмежовано основні структурні, семантичні й інтонаційні типи, визначено прагматичний потенціал. На підставі здійсненого статистичного аналізу доведено високий ступінь невипадковості поєднання словоформ, що є кількісним підтвердженням стійкості звʼязку словоформ у складі стрижневих компонентів синтаксичних фразеологізмів. Запропоновано побудову бокс--діаграми як метод моделювання синтаксичних фразеологізмів. Схарактеризовано етапи створення і структуру бази даних «Синтаксичні фразеологізми в українській мові». Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

97 Ситар Ганна Василівна МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР «СУЧАСНА ГРАМАТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ І НАУКОВІ ПАРАДИГМИ» (м. Вінниця, 15 квітня 2016 р.) Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 185
немає

98 Коваль Людмила Михайлівна У вирі праці Коваль Л. М. немає немає українська 2010 стаття 204
З нагоди ювілею Ніни Лаврентіївни Іваницької

99 Коваль Людмила Михайлівна Семантико-синтаксична основа головного компонента вокативного речення в українській мові Коваль Л. М. немає немає українська 2015 стаття 203
Уперше в українській лінгвістиці досліджено семантико-синтаксичну основу головного компонента вокативних речень в українській мові: установлено набір базових семантично елементарних речень, із якими корелює головний компонент вокативних речень, визначено ієрархію таких кореляцій, виявлено їхній семантичний діапазон

100 Коваль Людмила Михайлівна Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та історії: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти освітніх програм "Українська мова та література", "Прикладна лінгвістика" Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 248
У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика».

101 Білокобильський Олександр Володимирович Водоразделы секуляризации: западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы Белокобыльский А.В., Левицкий В.С., Халиков Р.Х. и др. Киев немає російська 2017 монографія 211 no file
В книге предпринимается попытка понять те изменения, свидетелями и участниками которых мы стали в последние годы. После десятилетий, а то и столетий постепенного расколдовывания мира выяснилось, что содержание современных культурных универсалий, глобальных столкновений, ориентиров общественного развития и т.д. остается так или иначе связанным с религиозными смыслами.

102 Білокобильський Олександр Володимирович Социальная реальность. Институции интерсубъективности Белокобыльский А.В., Левицкий В.С. немає Вопросы философии російська 2018 стаття 230
В статье ставится вопрос о причинах дестабилизации основополагающих для западной культуры ценностно-мировоззренческих доминант, ответ на который связывается авторами с новым пониманием механизмов конструирования социальной реальности. В частности, предлагается сделать предметом философского исследования формы мысли и действия, позволяющие осуществиться субъективным интерпретациям реальности как основе интерсубъективной социальной реальности

103 Білокобильський Олександр Володимирович Кризис идеологии универсального разума как вызов социальной структуре модерна Билокобыльский А. В. немає Философские науки російська 2019 стаття 230
Статья посвящена артикуляции и уточнению содержания понятия «культурная идеология». Согласно позиции автора, как для описания идеальных по своей природе предельных горизонтов социальной реальности, так и для уточнения культурной роли связанных с этими горизонтами онтологических убеждений понятие «культурная идеология» представляется более удачным, чем известные из истории философии понятия «покров идей» (Ideenkleid), «общественное представление», «мировоззренческая доминанта» и т.д.

104 Білокобильський Олександр Володимирович "The hard problem" of consciousness in the light of phenomenology of Аrtificial Intelligence Білокобильський О.В немає Схід, англійська 2019 стаття 230
The widest use of artificial intelligence technologies tends to uncontrolled growth. At the same time, in modern scientific thought there is no adequate understanding of the consequences of the introduction of artificial intelligence in the daily life of a person as its irremovable element. In addition, the very essence of what could be called the “thinking” of artificial intelligence remains the philosophical Terra Incognita

105 Лукашенко Марина Володимирівна Philisophical analysis of a personal’s self-reflection in the context of internal dialogue Liakh V. V., Lukashenko M. V. немає Anthropological Measurements of Philosophical Research англійська 2020 стаття 219
Purpose. The study is aimed at considering self-reflection through an analysis of the features of internal dialogue in ancient texts (XXII-XXI centuries BC) in order to identify signs of human’s mythological and philosophical thinking. Theoretical basis of the work is the contemplation of a person’s self-reflection in the context of his internal dialogue, through which his own human existence, his subjective and creative comprehension of the world manifest.

106 Лукашенко Марина Володимирівна Roman Catholicism in Ukraine: The Contemporary Situation, Social Acceptance, and Social Service Havryliuk T., Lukashenko M. немає Occasional Papers on Religion in Eastern Europe англійська 2020 стаття 182
This article investigates the historical peculiarities of the formation and specificity of the current stage of development of Catholicism in Ukraine. It considers the spiritual, sociocultural, economic, and political prerequisites for the resumption of the activity of the Roman Catholic Church during the revival of Ukraine's independence in the 1990s

107 Лукашенко Марина Володимирівна Соціальність та її вплив на формування моделей медичної етики Лукашенко М. В. немає Мультиверсум українська 2019 стаття 167
У статті обґрунтовується логіка формування моделей медичної етики в контексті змін поглядів на природу людини та парадигм соціальності. Показано, що хвороби і лікування здавна виконували соціальні функції. З Осьового часу можна виокремити моделі медичної етики.

108 Лукашенко Марина Володимирівна Методи парадоксів та їх місце у роботі викладача Лукашенко М. В., Горбатюк С. М., Коваль М. І. немає Молодий вчений українська 2019 стаття 161
Одними з найбільш швидких та результативних методів розв’язання педагогічних завдань та проблем є парадоксальні. У статті розкривається досвід застосування таких методів у викладанні в закладах вищої освіти. Зокрема, способи перетворення проблеми на ситуацію розвитку, використання рефреймінгу симптому, припис проблеми та її посилення, уміння бачити функцію проблеми, способи отримання досвіду управління нею

109 Лукашенко Марина Володимирівна Мужність бути в умовах пост- та протосоціальності у віртуальній реальності Лукашенко М. В. немає Філософські обрії українська 2019 стаття 229
Аналізується відповідь людини на виклик сучасності, який вимагає «мужності бути», як її означив П. Тілліх, та її форми у світі, в якому одночасно зникає соціальність, перетворюючись на форму «пост», і виникають нові протосоціальні форми у віртуальній реальності

110 Лукашенко Марина Володимирівна Формування клінічного мислення на немедичних предметах Лукашенко М. В., Ружанська Н. М. немає Молодий вчений українська 2018 стаття 155
У статті розкривається важливість раннього початку формування клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів, що є тривалим процесом. Наголошується на доцільності використання ресурсів немедичних предметів для досягнення поставленої мети. Так, вивчення математики не лише створює умови для розвитку системності, критичності та науковості мислення, а й формує навики, необхідні для медичного прогнозування, побудови алгоритмів дій

111 Лукашенко Марина Володимирівна Трансформації відображення міфічності світу у дзеркалі філософії і психології Лукашенко М. В. немає Мультиверсум українська 2018 стаття 197
У статті розглядається історично динамічне відображення феномена «зачаклованості» соціального світу у міфологічних, філософських і наукових психологічних знаннях. На прикладі ставлення до міфів та їхнього місця у психологічних знаннях показано не лише співіснування та взаємний вплив різних парадигм знань, а й циркуляція між ними інформації та методів роботи з нею. Спільно уявлені міфи від часів Когнітивної революції до сьогодні створюють уявні реальності, які є умовою успішної співпраці людей у групах будь-яких розмірів

112 Лукашенко Марина Володимирівна Образи та метафори соціальності у філософії Лукашенко М. В. немає Мультиверсум українська 2017 стаття 160
У статті досліджується місце метафор у філософії, зокрема метафор соціальності. Метою статті є аналіз зміни метафорики суспільства, а відповідно і смислів метафоричного поля соціальності. Показано, що одночасно зі зміною типу суспільства змінюються образи, які відображають основні властивості соціальності, очікування щодо її функцій, призначення.

113 Лукашенко Марина Володимирівна Социальность и метафора Паноптикона в индустриальном и постиндустриальном обществе Лукашенко М. В. немає European multi science journal українська 2017 стаття 158
В статье рассматриваются трансформации социальности в контексте использования философами метафоры Паноптикона в индустриальном и постиндустриальном обществе. Выявлено поле философских рефлексий образа паноптикона, в которых фиксируется усиление его значений (суперпаноптикон), изменение ролей наблюдателей (синоптикон), инверсии смысла и права в нём находиться (глобальный паноптикон Big Data), а также изменение методологической позиции в исследовании общества (олигоптикон).

114 Лукашенко Марина Володимирівна Соціальність крізь образ спостерігача в індустріальному та постіндустріальному суспільстві Лукашенко М. В. немає Молодий вчений українська 2017 стаття 214
У статті розкриваються смислові трансформації ролі Спостерігача в контексті формування соціальності. Виявлено, що даний образ мав конотації трансцендентного та викликав відчуття причетності до нього, що було властиво природній соціальності. В модерний період діяльність спостерігача перетворюється на активну соціальну роль, що відображала та формувала соціальні відносини та зв’язки

115 Лукашенко Марина Володимирівна Інформаційне суспільство та становлення віртуальної соціальності Лукашенко М. В. немає Гілея українська 2017 стаття 169
Метою даного дослідження є виявлення та дескрипція процесів самоорганізації соціальності у віртуальному просторі. Об’єктом розгляду є нові типи соціальності. Процес виникнення та взаємопроникнення різних типів соціальності проаналізовано з позиції системного підходу, за допомогою методу циркулярної каузальності описано інформатизацію існуючих соціальних зв’язків та розвиток мережевого суспільства, самобутності кіберсуспільства. Так, нами виокремлено і описано властивості віртуальної соціальності, протосоціальності віртуальної реальності, соціальності реальної віртуальності та постсоціальності у віртуальній реальності.

116 Лукашенко Марина Володимирівна Освіта в контексті кризи соціальності інформаційного суспільства Лукашенко М. В. немає Гілея українська 2017 стаття 140
У статті розглядаються питання їх взаємовпливу і викликаних трансформацій, зокрема в контексті входження університетів у Всесвітню Мережу. Зменшення значення сталих безпосередніх соціальних зв’язків між студентами і викладачами, зростання актуальності «чистих відносин» підтримали плинність взаємодії в освітньому полі, результатом чого стало посилення горизонтальних далеких і послаблення вертикальних близьких зв’язків. Це в свою чергу створило більш сприятливі умови для навчання інтровертованих студентів, змінюючи соціально–психологічний тренд сучасності

117 Лукашенко Марина Володимирівна Вплив соціальних мереж на стан здоров’я молоді М. В. Лукашенко, А. І. Павлюк, А. І. Лукашенко немає Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Серія: Психологічні науки українська 2017 стаття 163
У статті досліджується взаємозв’язок між ступенем включеності користувачів у життя online, свідомим керуванням власною активністю в соціальних мережах та станом здоров’я. Розкрито зв’язок між функціональним станом, рівнем суб’єктивного контролю та можливістю тимчасово відмовитися від мереж. Проаналізовано, які зміни при цьому відбулися в міжособистісний сфері, руховій активності, самопочутті користувачів

118 Лукашенко Марина Володимирівна Перспектива міждисциплінарного дослідження кризи соціальності Лукашенко М. В. немає Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: Історичні науки українська 2017 стаття 175
У статті розглядається можливість міждисциплінарного розгляду кризи соціальності, зокрема дослідження на межі знань соціальної філософії, психології та системної психотерапії. Підіймаються питання соціального здоров’я, впливу «чистих відносин» на систему цінностей людини та її інтерперсональні зв’язки.

119 Лукашенко Марина Володимирівна Взаємозв’язок трансформацій соціальності й цінностей Лукашенко М. В. немає Актуальні проблеми філософії та соціології українська 2017 стаття 178
Тема цінностей і їх трансформацій неодноразово була об’єктом філософських рефлексій і наукових обговорень, але філософські рецепції аксіологічних проблем із дня в день підтверджують свою актуальність в умовах сучасної кризи соціальності. У статті міститься динамічний контекстуальний розгляд зумовлених зв’язків цінностей і соціальності, які належать різним, але співзалежним світам – психічному і світу смислів. Поетапно простежено зміни «почуття священного», цінностей і смислів у процесі становлення проекту модерну від підготовчого етапу новочасних змін до сьогодення

120 Лукашенко Марина Володимирівна Модерний тип соціальності: між минулим і належним Лукашенко М. В. немає Мультиверсум українська 2016 стаття 248
Трансформації соціальності як особливого виміру буття людини набувають самобутніх властивостей у суспільствах пізнього модерну, в період визначених класових та гендерних меж. У статті увага зосереджується на полеміці модерну з минулим і належним, на особливостях змін соціальності в контексті модерних та антимодерних рухів. Революційні зміни соціальності розглядаються крізь призму опозиції індивідуального і загального, модерного консерватизму і традиціоналізму.

121 Лукашенко Марина Володимирівна Соціальність у системі суспільства в добу модерну Лукашенко М. В. немає Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія українська 2016 стаття 149
Стаття присвячена аналізу особливостей становлення та трансформацій соціальності в добу Модерну. Висвітлюється набуття нових властивостей спільнотами (мережевими й уявленими) і новочасним суспільством, що відображається на змінах соціальності

122 Лукашенко Марина Володимирівна Формування соціальності як особливого виміру людського буття в модерний час Лукашенко М. В. немає Мультиверсум українська 2016 стаття 248
У статті розглядається процес формування соціальності, як особливого новочасного виміру буття людини. Фіксуються зміни в сприйнятті таких її атрибутів, як соціальний час і простір, системи цінностей та пам’яті, зміни в уявленнях про мораль, істину та її пізнання. Досліджується тема «зачаклованого» і «розчаклованого» світу, сакрального і профанного у створенні соціальної тканини. Соціальність аналізується в контексті уявлених спільнот, спільнот та суспільства, суспільства та колективів (в розумінні Б. Латура). Системи модерної інтеграції суспільства описуються через «нову» особистість із її «свободо-буттям» та владою над нею.

123 Лукашенко Марина Володимирівна Поняття соціальності та його трансформації Лукашенко М. В. немає Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія українська 2015 стаття 196
У статті розглядаються концепції соціальності та здійснено спробу визначити це поняття. Окреслюються основні підходи до феномену соціальності з метою виявлення його атрибутивних якостей та можливих напрямів трансформації

124 Лукашенко Марина Володимирівна Феномен соціальності в світлі філософської традиції Лукашенко М. В. немає Вісник НАУ. Серія: Філософія Культурологія українська 2015 стаття 160
Стаття присвячена аналізу специфіки та стадіальності становлення соціальності під кутом зору філософських концепцій різних епох. Обґрунтовується логіка формування різних парадигм соціальності в контексті їхніх культурно-історичних і духовних передумов

125 Кіпень Володимир Порфирович CIVIL SOCIETY AND RELATIONS WITH AUTHORITIES IN UKRAINIAN DONBASS Kipen V. немає Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing англійська 2020 стаття 217 no file
The analysis of the current state, tendencies and problems of civil society development in Donbass in Ukraine. The main directions of involvement of civil society in the formation and implementation of public policy decisions are considered. The dynamics of positive and negative trends in recent years are highlighted. The peculiarities of relations between NGOs and local authorities in eastern Ukraine are shown

126 Кіпень Володимир Порфирович ПОЛІТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ / Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні В. П. Кіпень у співавторстві Вінниця немає українська 2019 кол. монографія 257
Фіксується проектний вакуум щодо майбутнього українського народу і держави. Обгрунтовується необхідність реагування і виведення проблеми в суспільний дискурс. Прояснюються теоретичні напрацювання щодо роботи з майбутнім та місце в цьому політичного проектування. Розглянуті домінантні політичні проекти розвитку країни в політичному полі за останнє десятиліття та їх трансформація від Революції гідності 2013 року і виборчих циклів. Окреслені проекції (тою чи іншою мірою артикульовані в суспільстві) політичного майбутнього України політичних акторів після президентських виборів 2019 року.

127 Кіпень Володимир Порфирович Особливості комунікації з мешканцями тимчасово окупованих територій (оцінка та пошук нових моделей) В.П. Кіпень, Бондаренко С.В. Вінниця немає українська 2019 дослідження 237
На основі комплексного дослідження аналізуються особливості комунікації з мешканцями тимчасово окупованих територій. Виконана оцінка існуючих та пошук нових моделей інформаційної політики України відносно жителів непідконтрольних територій Донбасу. Розглянуто сегментацію населення непідконтрольних територій за їх політичними орієнтаціями. Характеризуються запит на інформацію та сприйняття інформаційного контенту жителями непідконтрольних територій. Пропонуються рекомендації по вдосконаленню комунікаційної політики щодо людей за лінією розмежування

128 Кіпень Володимир Порфирович Peculiarities of communication with residents of temporarily occupied territories (assessment and search for new models) Kipen V., Bondarenko S. немає Q.E.D. англійська 2019 стаття 199
The assessment of existing and search of new models of information policy of Ukraine concerning inhabitants of uncontrolled territories of Donbass is executed. The segmentation of the population of uncontrolled territories according to their political orientations is considered. The request for information and perception of information content by residents of uncontrolled territories are characterized. Recommendations for improving communication policy are offered

129 Кіпень Володимир Порфирович КОМУНІКАЦІЯ З ДОНБАСОМ: думки щодо інформаційної політики Кіпень В. П. Київ немає українська 2019 стаття 173 no file
Напрацьовані пропозиції до нової більш ефективної моделі комунікації з населенням ОРДЛО і з громадянами на підконтрольній частині Донбасу. Запропоновано деякі відповіді в якості предмету більш широкого обговорення на три базові питання: – «ХТО має бути об’єктом інформаційного впливу українських інституцій», «ЩО вони мають давати людям за лінією розмежування в інформаційному плані» та «ЯК забезпечити надходження відповідного контенту цільовим групам».

130 Кіпень Володимир Порфирович Політичне проектування майбутнього України в поствиборчий період Кіпень В. П. Івано-Франківськ Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри українська 2019 стаття 172 no file
В статті запропоновано проектний підхід до опису майбутніх ймовірних сценаріїв розвитку України. Проекти майбутнього конструюються зі змістів політики основних політичних сил країни. Розглянуто чотири основні ймовірні проекти майбутнього розвитку в контексті сучасних трендів політичного процесу. Доказується можливість паралельного співіснування політичних проектів майбутнього, а також їх взаємовпливу в онтологічній данності суспільно-політичного життя

131 Кіпень Володимир Порфирович Майбутнє і революція в навчанні Кіпень В. П. Дніпро Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність українська 2019 стаття 228 no file
Розглянуто детермінованість майбутнього людства та окремих країн процесами в сфері освіти. Визначено, що революцію в навчанні складають два компоненти: поєднання проривних результатів сучасних досліджень мозку з можливостями негайного доступу до інформації та знання. Звертається увага на проблемні питання, породжені інноваціями. Однобічний підхід технологізації освіти несе загрози залежності людини від техніки. Слід орієнтуватись на те, щоб вчитися всюди. Все середовище сучасної особи може ставати навчальним класом. Ще одна серйозна проблема лежить в площині забезпечення якості, яку даватимуть різні заклади та форми освіти. Варто зосередитись і на зменшенні нерівностей доступу до якісної освіти.

132 Кіпень Володимир Порфирович Децентралізація: до ефективної системи управління через місцеву демократію (розділ в навчальному посібнику «Створюючи мости для демократії» Кіпень В. П. Київ немає українська 2019 навч. посіб. 185 no file
Посібник містить розгляд інструментів локальної демократії в Україні та країнах ЄС. Розглянуто в розділі можливості реформи децентралізації для активізації розвитку громад і включення громадських активістів

133 Кіпень Володимир Порфирович Суспільно-політичний дискурс щодо розвитку та майбутнього України Кіпень В. П. немає Політичне життя українська 2018 стаття 181
Розглядається проблема стану змін в суспільній та політичній системі країни. Обгрунтовуються методологічні підходи до визначення векторів і якісних характеристик перетворень в соціумі та політикумі. Політичні зміни аналізуються в інституціоналістському ключі. Доказується продуктивність використання методології історичного акціоналізму, що зосереджується на аналізі системи історичних дій через які йдуть зміни та трансформації в суспільному житті. Використано філософію конструктивізму для осмислення векторів змін в контексті становлення сингулярного світу. Дається огляд позицій двох основних дискурсів в суспільно-політичному житті щодо характеру, направленості, способів здійснення та глибини необхідних змін. Окреслюються установки лоялістсько-еволюційного та критично-революціоністського дискурсів щодо майбутнього розвитку України. Описано оцінки та аргументи обох дискурсів щодо реформ та деформацій суспільних та політичних інститутів, яких набув розвиток суспільного і політичного життя к

134 Попов Володимир Юрійович Жан-Поль Сартр і Україна Попов В. Ю. немає Практична філософія українська 2020 стаття 212
Стаття присвячена феноменологічно-дескриптивному та філософсько-аналітичному розгляду впливу ідей екзистенціалізму Ж.-П. Сартра на загальну духовну атмосферу України та української діаспори в 50- 70-ті роки ХХ ст. і через неї на філософсько-літературні її прояви. Зокрема наводяться свідчення особистих комунікацій французького філософа з українськими митцями та філософами в 1964 році. Досліджено вплив його ідей на формування Київської антропологічної школи в філософії («червоний екзистенціалізм»).

135 Попов Володимир Юрійович Weltanschauung. 12 нарисів з історії концепту «світогляд» Попов В. Ю. Вінниця немає українська 2019 монографія 229
Монографія присвячена історії концепту «світогляд» на тлі світового культурного та історико-філософського процесу. Монографія пропонується викладачам та науковцям: філософам, політологам, психологам тощо, а також стане в нагоді всім, хто цікавиться філософією та проблемами світоглядного знання

136 Попов Володимир Юрійович Інформатизація, глобалізація і мультикультуризація як чинники формування постмодерної ідентичності Попов В. Ю., Попова О. В. немає Філсофські обрії українська 2019 стаття 257
Динаміка постмодерної ідентичності визначається трьома взаємопов’язаними соціальними процесами: інформатизацією, глобалізацією і мультикультуризацією. Ці світові процеси ще не є завершеними, їх сутність залишається невизначеною. Такою ж незавершеною та фраг- ментарною є і постмодерна ідентичність, тим більше, що вона не має націленості

137 Попов Володимир Юрійович Специфіка православної ідентичності в контексті становлення ПЦУ Попов В. Ю. немає Практична філософія українська 2019 стаття 280
Статтю присвячено дослідженню особливостей православної ідентичності та її динаміки в світлі формування ПЦУ. В роботі здійснюється аналіз головних складових релігійної ідентичності, конфесіональним різновидом якої є православна. Виявлено місце православної ідентичності в системі ідентифікацій сучасного українця. Вказано на складнощі формування ПЦУ, які пов’язані з особливостями православної ідентичності

138 Попов Володимир Юрійович Доктрина «християнського світогляду» в сучасному неокальвінізмі Попов В. Ю. немає Докса українська 2018 стаття 227
В статті розглядаються основи доктрини «християнського (біблійного) світогляду, що теоретично обґрунтовуються неокальвіністською теологією. Зокрема піддаються аналізу роботи Кайпера, Волтерса, Ногля та інших реформатських теологів. Наводяться також критичні застереження щодо цієї доктрини та її використання в системі освіти

139 Попов Володимир Юрійович Соціальна ідентичність: теоретичні засади та історичні метаморфози Попов В. Ю., Попова О. В. немає Saarbrücken українська 2018 монографія 225
В книзі експліковано феномен соціальної ідентичності як діалектичної єдності тотожності та самості, idem та ipse. В роботі виокремлені головні парадигми розуміння ідентичності та визначено її смислове поле в межах цих парадигм. Авторами пропонується власне визначення та надається класифікація соціальних ідентичностей. Розглядаються головні теорії ідентичності в західній та вітчизняній філософії та психології. Встановлюється тісний зв’язок цієї категорії з категорією самосвідомості в контексті історико-філософської думки

140 Попов Володимир Юрійович Філософія: Попов В. Ю. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 198
Посібник містить програму курсу «Філософія», тексти лекцій, плани семінарських занять, індивідуальні завдання та орієнтовний перелік питань до іспиту. Посібник пропонується студентам всіх спеціальностей

141 Попов Володимир Юрійович Weltanschauung vs Lebenswelt: філософська суперечка Дільтея та Гуссерля Попов В. Ю., Попова О. В. немає Філософія і політологія в контексті сучасної культури українська 2017 стаття 216
Автори здійснюють реконструкцію філософської дискусії В. Дільтея та Е. Гуссерля про сутність світогляду, з урахуванням їх методологічних підходів до розуміння природи раціональності. Встановлюється концептуальні розбіжності та спільні риси двох концептів «Weltanschauung» та «Lebenswelt», висунутих філософами, та їх намагання пов’язати людську суб’єктивність з її життєвим світом.

142 Попов Володимир Юрійович Концепт «світогляд» в українському дискурсі Попов В. Ю. Warszawa : Lwów : Kijów немає українська 2017 монографія 203
В розділі монографії розглядається походження та транформації поняття «світогляд» в українському культурному полі. Вказується, що філософія в українській думці іноді розглядалася як раціоналізований продукт світогляду. Аналізуються також альтернативні версії: світогляд як ідеологія (в комуністичній або націоналістичній варіаціях) або сукупність ціннісних переконань певної особи або групи людей.

143 Попов Володимир Юрійович Мировоззрение или миросозерцание: исторические метаморфозы Попов В. Ю. Вінниця Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки російська 2016 стаття 178
У статті розкриваються ґенеза та подальше використання та тлумачення термінів «світогляд (мировоззрение)» та «світоспоглядання (миросозерцание)» у контексті динаміки російської гуманітаристики, філософії та літературної критики. Встановлюється співвідношення їхніх змістів в історичній динаміці. Визначаються докорінні вербально-змістовні метаморфози їхньої інтерпретації в російській філософії та радянській ідеології.

144 Попов Володимир Юрійович Від єресі до догми: передісторія категорії «світогляд» Попов В. Ю. Вінниця Вісник Донецького національного університету українська 2015 стаття 183
У статті розкриваються особливості тлумачення термінів «єресь (ἀϊρεσις)» та «догма (δογμα)» у контексті динаміки європейської філософсько-теологічної думки у епоху пізньої античності та початку середньовіччя. Встановлюється співвідношення їх змістів з категорією «світогляд». Визначаються докорінні вербально-змістовні метаморфози їх інтерпретації в давньогрецькій філософії та вченнях отців церкви.

145 Попов Володимир Юрійович Народження концепту «Weltanschauung» Попов В. Ю. Київ Університетська кафедра українська 2016 стаття 195
Стаття присвячена створенню концепту «Weltanschauung» (світогляд) в трансцендентальній естетиці І. Канта, в ній простежуються значущі контексти його генезису і інтерпретація цього поняття в рамках кантівської філософії

146 Попов Володимир Юрійович The concept «Sinn des Lebens» in philosophy and psychology Popov V., Popova O. немає Anthropological Measurements of Philosophical Research англійська 2020 стаття 196
The paper considered the explication of the concept of "meaning of life" within the framework of Western philosophy and psychology of the twentieth and early twentieth centuries. On the basis of this, the role of this concept in contemporary theoretical discussions and psychological and psychotherapeutic practices is understood. The concept of "Sinn des Lebens" originated in the philosophy of the German Romantics and gained philosophical significance only in the works of Schopenhauer

147 Попов Володимир Юрійович Соціально-колективні та індивідуальні виміри поняття «світогляд» Попов В. Ю., Попова О. В. Острог Людина і культура українська 2019 монографія 263
В розділі монографії аналізуються різні підходи до визначення поняття "світогляд" (Different approaches to defining the concept of «worldview-as-map» are analyzed)

148 Попов Володимир Юрійович Weltkriegsphilosophie і філософська антропологія Макса Шелера Попов В. Ю., Попова О. В. Дніпро Антропологічні виміри філософських досліджень українська 2019 стаття 288
Дослідження спрямоване на осмислення філософcько-публіцистичної спадщини М. Шелера 1914-1919 років. "Філософія війни" розглядається як середня ланка між феноменологічним та антропологічним етапами його філософської еволюції. Теоретико-методологічною основою дослідження є філософський спадок Макса Шелера, а також роботи вітчизняних та західних дослідників, присвячені цьому питанню.

149 Юрковська Майя Миколаївна Розвиток вербального гумору в анімаційному дискурсі (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів XX-XXI ст.) Юрковська М.М. Острозька академія немає українська 2016 стаття 151
У діахронічному зрізі розглянуто вербальну складову у прийомах створення комічного ефекту у традиційній анімації. Описані перші спроби аніматорів підключити вербальний ряд до візуальних прийомів гумору, та проаналізовано їх застосування у сучасних англомовних повнометражних анімаційних комедіях.

150 Юрковська Майя Миколаївна Вербальні засоби комічного ефекту на лексичному рівні в креолізованому тексті англомовної анімаційної комедії Юрковська М.М. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2017 стаття 194
У статті відображено результати виконаного дослідження особливостей передачі вербальної інформації в сучасних анімаційних фільмах. Виявлено, що комічний ефект досягається грою, яка забезпечується арсеналом різнорівневих лінгвостилістичних засобів, яка охоплює всі прошарки тексту. Проаналізовано лінгвостилістичні засоби та прийоми створення гумору та комічного ефекту на лексичному рівні. Описано найбільш характерні для лексичного рівня тексту сучасної англомовної анімаційної комедії мовні явища та прийоми створення комічного.

151 Юрковська Майя Миколаївна Збірка лексико-граматичних тестів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (англійська) для студентів 2 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Німецька мова і переклад» Модуль 1 Стрюк, Н.В. Юрковська, М.М. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 метод. рек. 160
Посібник розроблений з метою здійснення контролю знань у студентів, містить низку лексико-граматичних тестів, які відповідають лексико-граматичним темам першого модуля 3-го семестру навчання

152 Юрковська Майя Миколаївна Збірка лексико-граматичних тестів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (англійська) для студентів 2 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Німецька мова і переклад» Модуль 2 Стрюк, Н.В. Юрковська, М.М. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 метод. рек. 205
Посібник розроблений з метою здійснення контролю знань у студентів, містить низку лексико-граматичних тестів, які відповідають лексико-граматичним темам другого модуля 3-го семестру навчання

153 Ситенко Ольга Олександрівна Problem of Adequate Translation of Contracts Ситенко О.О. немає Лінгвістичні студії англійська 2014 стаття 164
У статті розглянуто один з найскладніших типів професійного перекладу – бізнесової документації, особлива увага приділена фаховому перекладу контрактової документації. Виявлено та ґрунтовно проаналізовано стильові, функційні, граматичні, лексико-семантичні та синтаксичні особливості текстів контрактів

154 Ситенко Ольга Олександрівна Неологізми у сфері інформаційних технологій Ситенко О.О. Донецьк Мовний простір граматики: актуальні студії українська 2014 стаття 238
Стаття присвячена дослідженню неологічних одиниць сфери інформаційних технологій, проаналізовано лексичні та структурні особливості досліджуваних лексем.

155 Ситенко Ольга Олександрівна Дедемінутивація в англійській та українській мовах Ситенко О.О. Кіровоград Мови і світ: дослідження та викладання українська 2015 стаття 138
Стаття присвячена дослідженню одного зі способів лексико-семантичного словотворення, зокрема десемантизації демінутивних одиниць. У ній простежено шляхи виникнення недемінутивних значень у демінутивних утвореннях, словотвірну структуру дедемінутивів, проаналізовано семантичні особливості та встановлена сфера функціонування досліджуваних лексичних одиниць на матеріалі різноструктурних мов, зокрема англійської та української.

156 Ситенко Ольга Олександрівна Демінутивність в етно-культурному та національному просторах: лінгвокультурологічний та етнолінгвістичний аспекти Ситенко О.О. Київ Пріоритети мовознавчої науки у контексті глобалізаційних процесів українська 2016 стаття 151
Стаття продовжує цикл публікацій автора з питань оцінного зображення дійсності. Розглядається специфіка функціонально-семантичних та структурних особливостей демінутивних одиниць в англійській та українській мовах, що спрямовані на відображення емотивної оцінки, як такої, що постає показником етнічної ментальності народу

157 Ситенко Ольга Олександрівна Категорія модальності як мовна універсалія: лексико-семантичні та структурно твірні особливості (на матеріалі англійської та української мов) Ситенко О.О. Чернівці Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики українська 2016 стаття 151
У статті досліджена одна з найактуальніших проблем сучасної лінгвістичної науки – категорія модальності, скваліфіковано поняттєво-категорійний апарат, проаналізовано її основні трактування, встановлено її засадничі принципи. Визначено основні особливості створення категорії суб’єктивної модальності в англійській та українській мовах, встановлено семантичні ознаки категорії, що досліджується

158 Ситенко Ольга Олександрівна Особливості емоційно забарвленої лексики на матеріалі роману Діани Сеттерфільд «Тринадцята казка» Ситенко О.О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2018 стаття 163
У статті розглядаються особливості природи і функціонування емоційно забарвленої лексики на матеріалі роману Діани Сеттерфільд «Тринадцята казка»; схарактеризовано термінологічний апарат досліджуваної проблеми, простежено роль емоційно забарвленої лексики в художньому творі у лінгвопрагматичному вимірі.

159 Ситенко Ольга Олександрівна Лексичні інновації в сфері інформаційних технологій англійської мови Ситенко О.О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 стаття 153
Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених дослідженню інноваційних лексичних одиниць, що з’являються в англійський мові на сучасному часовому зрізі у сфері інформаційних технологій

160 Ситенко Ольга Олександрівна Демінутивні іменникові похідні в українській та англійській мовах Ситенко О.О. Херсон Науковий вісник : Лінгвістика українська 2011 стаття 136
У статті досліджуються лексико-семантичні, структурні та функційні особливості демінутивних іменникових похідних

161 Воловик Анна Анатоліївна Теоретичні засади дослідження жанру чарівної казки: перекладознавчий аспект Воловик А. А. немає Science and Education a New Dimension українська 2018 стаття 231
Статтю присвячено висвітленню теоретичних засад дослідження перекладу жанру чарівної казки в перекладі. За підсумками проведеного теоретичного аналізу встановлено, що на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу щодо визначення жанрово-специфічних рис чарівної казки, а також не сформульовано основні критерії адекватного відтворення чарівної казки як окремого фольклорного жанру, що потребує більш детального вивчення з точки зору теорії та практики перекладу.

162 Воловик Анна Анатоліївна Symbols in Folk Tales: Translational Perspective Volovyk Anna Peter Lang немає англійська 2019 стаття 154
Effective cross-cultural communication requires fair knowledge of both universal and specific features peculiar to a certain nation. Thorough study of symbols rooted in folklore as the main coding elements of the latter allows to reveal these features. Thus, faithful reproduction of such symbols ensures a dequate perception of folklore texts by the target audience. Hence, the present research is aimed at determining the ways of adequate rendering of symbols used in folklore, in particular from English and Ukrainian folk tales. Having applied a complex of linguistic methods, the researcher comes to the conclusion that symbols used in folk tales bear various types of meanings, including universal and nationally specific.

163 Воловик Анна Анатоліївна Symbolic representation of conceptual space in folktales: translational perspective Demetska V.V., Volovyk A.A. The European publishing house “Izdevnieciba” Baltija Publishing” немає англійська 2019 монографія 186
Folktale as a variety of archaic texts is characterized by a wide range of universal concepts represented by various groups of symbols. One of the concepts that is actualized by both universal and nationally specific symbols in folktales of English and Ukrainian linguo-cultures and plays a key role in forming the conceptual space of the folktales’ genre is the concept HERO. The aim of the article is to highlight the linguo-cultural potential of the concept HERO in folktales that is actualized by various symbols, and to determine the problems that appear in the process of translation of nationally specific symbols in the target text.

164 Воловик Анна Анатоліївна Гіпотекстовий рівень жанру казки: перекладацька інтерпретація символіки Воловик А. А. немає Закарпатські філологічні студії українська 2019 стаття 160
Статтю присвячено висвітленню особливостей функціонування та перекладу символів народної та літературної казки на гіпотекстовому рівні контексту. За підсумками проведеного перекладознавчого аналізу встановлено, що найсуттєвіше значення в актуалізації символіки казки відіграє лексико-семантичний підрівень. Фонетичний та морфологічний підрівні виконують своєрідну роль у формуванні символіки народної та літературної казки, однак відтворення їх специфіки не є першочерговим завданням перекладача, який працює з казковими текстами

165 Воловик Анна Анатоліївна Композиційна домінанта казки з погляду перекладацької інтерпретації символіки Воловик А. А. немає Львівський філологічний часопис українська 2018 стаття 255
Мета статті полягає у висвітленні особливостей функціонування та перекладу символів народної та літературної казки на сюжетно-композиційному рівні контексту. За підсумками проведеного перекладознавчого аналізу встановлено, що найсуттєвіше значення в актуалізації символіки казки на композиційному контекстуальному рівні відіграє лексико-синтаксичний повтор. У народних і літературних казках англомовної й української лінгвокультур окрему увагу приділено детальному опису діалогів, які виступають ініціальною фазою випробовування головного героя або отримання ним помічників. Саме в цих діалогах найчастіше використовується лексико-синтаксичний повтор, який постає одним із важливих маркерів відображення ритуально-міфологічної обрядовості у казці.

166 Воловик Анна Анатоліївна Символи горизонталі та вертикалі в казкових творах та специфіка їх відтворення у перекладі Воловик А. А. немає Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна українська 2019 стаття 222
Мета статті полягає у висвітленні способів відтворення символів вертикалі та горизонталі з англомовних та українських казок у цільовій мові, а також в оцінці достовірності їх передачі для адекватного сприйняття приймаючою культурою. За підсумками проведеного дослідження встановлено, що завдяки універсальності значень, притаманних групі символів вертикалі та горизонталі в різних культурах, її відтворення у цільовій мові не викликає значних труднощів у перекладачів, однак вимагає ретельного аналізу значень зазначеної групи символів для визначення її ролі в контексті окремого казкового твору, і відповідно, важливості її відтворення у культурі реципієнта.

167 Воловик Анна Анатоліївна Символіка кордону в народній казці та тактики її відтворення Воловик А. А. немає Сумський державний університет українська 2019 стаття 156
Цілі нашої розвідки полягають у висвітленні способів відтворення символів кордону з англійських та українських казок у цільовій мові, а також в оцінці достовірності їх передачі для адекватного сприйняття приймаючою культурою. За підсумками проведеного дослідження встановлено, що завдяки універсальності значень, притаманних групі символів кордону в різних лінгвокультурах, її відтворення у цільовій мові не викликає значних труднощів у перекладачів, однак вимагає ретельного аналізу зазначеної групи символів для визначення її ролі в контексті окремого казкового твору і, відповідно, важливості її відтворення у культурі реципієнта.

168 Воловик Анна Анатоліївна Символіка кордону в народній казці та тактики її відтворення Демецька В.В., Воловик А.А. немає Молодий вчений українська 2019 стаття 155
Стаття присвячена вивченню окремої групи символів простору, символіки центру, зокрема способів її актуалізації у народних казках та відтворення у цільових текстах. За підсумками проведеного дослідження встановлено, що передача символів центру з народних казок не викликає значних труднощів у перекладачів через свій універсальний характер, однак вимагає ґрунтовного дослідження різних значень, притаманних символам цієї групи.

169 Залужна Ольга Олексіївна Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах Залужна О.О Вінниця немає українська 2019 монографія 219
Монографію присвячено зіставному дослідженню привативних дієслів у сучасній англійській та українській мовах: на основі опрацьованих критеріїв добору матеріалу укладено корпус привативних дієслів в обох досліджуваних мовах; створено модель зіставного опису семантики аналізованих дієслів в неблизькоспоріднених мовах, яка зокрема враховує актантну структуру, словотвірну будову і стилістичну маркованість досліджуваних лексичних одиниць

170 Залужна Ольга Олексіївна Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів) Залужна О.О., Головенько В.В. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 стаття 238
Стаття присвячена аналізу особливостей творення та функціонування синестетичної метафори в рамках англійськомовного розмовного інтернет-дискурсу. Синестетична метафора розглядається як результат синестезії, що на перцептивному рівні впливає на інвентар залучуваних мовцями мовних засобів. Об’єктом даного дослідження виступає синестетична метафора, яка реалізуються в англійськомовному інтернет-дискурсі, предметом є особливості генези синестетичної метафори та її функціонування. Джерелом матеріалу дослідження послугували відеозаписи оглядів українських страв та продуктів харчування англійськомовними блогерами США, Великобританії та Канади (загальна тривалість 7 год. 47 хв. 33 с), розміщені на платформі YouTube.

171 Залужна Ольга Олексіївна On Possessive Semantics in Privative Verbs (the Evidence from English and Ukrainian) Zaluzhna O. О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. українська 2018 стаття 204
Стаття присвячена вивченню елементів посесивної семантики в привативних дієсловах на матеріалі англійської та української мов. Дослідження базується на емпіричному корпусі, який було отримано методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел (947 одиниць – в англійській та 1015 – в українській мові). Методика дослідження носить комплексний характер, спрямований на всебічний та ґрунтовний аналіз емпіричного матеріалу та включає низку наукових методів дослідження,

172 Залужна Ольга Олексіївна Привативные глаголы в английском и украинском языках. Часть 1. Каузативная семантика Залужная О. А. немає Acta Linguistica. Sofia : Eurasia Academic Publishers російська 2013 стаття 337
The present article highlights theoretical issues of privative verbs (hereafter PVs) pointing at coexistence of three heterogeneous linguistic categories in their semantic structure: causativity, possessivity and negation. In the process of the study semantic classification of PVs into 3 types (PVs of instrumental, social and verbal causation) based on causative component of PVs meaning is carried out enabling to come to generalizations and conclusions as for the features common and distinctive of English and Ukrainian

173 Залужна Ольга Олексіївна Соматичні привативні дієслова (на матеріалі англійської та української мов) Залужна О.О немає Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання українська 2013 стаття 299
Стаття присвячена вивченню привативних дієслів з соматичним семантичним компонентом в англійській та українській мовах. За допомогою формули тлумачення семантику аналізованих одиниць можна представити наступним чином: “X каузує Y не мати Z”, де X – каузатор, Y –суб’єкт посесивноїситуації, Z –об’єкт посесивної ситуації. Дослідження концентрується на семантиці Z, який пов’язаний з Y соматичним відношенням

174 Залужна Ольга Олексіївна Семантика каузатора в конструкціях з привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов) Залужна О.О немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика українська 2013 стаття 247
Стаття присвячена вивченню семантики каузатора в конструкціях з привативними дієсловами в англійській та українській мовах.

175 Залужна Ольга Олексіївна Об’єкт відчужуваної власності в конструкціях із привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов) Залужна О.О немає Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) українська 2009 стаття 237
В статті розглядаються привативні дієслова з відчужуваним об’єктом власності в англійській та українській мовах. Мета статті полягає в семантичній класифікації досліджуваних одиниць згідно семантики посесивного об’єкта. У результаті проведеного дослідження були виділені дванадцять посесивних об’єктів, вісім із яких є спільними для обох мов.

176 Залужна Ольга Олексіївна Методичні вказівки з Домашнього читання за книгою А. Левіна «Поцілунок перед смертю» Залужна О.О Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 240
Даний посібник призначений для студентів спеціальності 035.04 «Германські мови та літератури» факультету іноземних мов денної та очно-заочної форм навчання. Він містить методичні рекомендації щодо роботи над романом сучасного американського письменника Айрі Левіна «Поцілунок перед смертю». Посібник складається із розробок глав роману, які включають завдання та вправи на переклад, перефразування, теми для обговорення, розгляд фразеології, що сприяють розширенню лексичного запасу у студентів на базі аутентичного мовного матеріалу художнього твору.

177 Залужна Ольга Олексіївна Методичний посібник до аспекту «Домашнє читання» за книгою Л. Керрола «Аліса в Дивокраї» Краєвська О. Д., Волковська А. М., Залужна О. О. Вінниця немає англійська 2018 метод. посіб. 295
Посібник містить методичні рекомендації щодо роботи над романом Л. Керрола «Аліса в Дивокраї». Він складається із розробок глав роману, які включають завдання та вправи на переклад, перефразування, теми для обговорення, розгляд фразеології, що сприяють розширенню лексичного запасу у студентів на базі аутентичного мовного матеріалу художнього твору. Система завдань та вправ передбачає поетапне проходження та засвоєння матеріалу.

178 Залужна Ольга Олексіївна Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових і магістерських робіт Залужна О. О., Ігнатенко Д. Є. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 224
Методичні рекомендації призначені для студентів 3 та 4 курсів СО «Бакалавр» та 1 і 2 курсів СО «Магістр» спеціальності 035 «Філологія», освітніх програм: «Англійська мова і переклад», «Німецька мова і переклад», «Французька мова і переклад». Посібник містить методичні рекомендації та матеріали для наукової роботи студентів

179 Пятницькова Ірина Володимирівна Cultural-educational activity of the south ukrainian cooperatives at the beginning of XX century Пятницькова І. немає Східноєвропейський історичний вісник англійська 2019 стаття 315
Проаналізовано нормативно-правові документами, що регламентували культурно-просвітницьку діяльність кооперативів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Визначено основні напрями культурно-просвітницької діяльності: відкриття бібліотек, читалень, проведення лекцій, організація виставок та екскурсій, показових полів. Встановлено, що товариства регіону також організовували театрально-драматичні гуртки, аматорські театри, духові оркестри, кінематографи

180 Пятницькова Ірина Володимирівна Дослідницькі студії С.В. Бородаєвського з історії кооперативного руху Пятницькова І. немає Нові сторінки історії Донбасу українська 2016 стаття 172
Проаналізовано життєвий шлях, наукові погляди українського громадсько-політичного діяча, вченого, фахівця у галузі історії та теорії кооперативного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. Сергія Васильовича Бородаєвського

181 Пятницькова Ірина Володимирівна Кооперативний рух на Півдні України в умовах Першої світової війни Пятницькова І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2019 стаття 182
Визначено умови розвитку кооперативного руху, що сформувалися у результаті Першої світової війни, що полягали у скороченні державного фінансування; мобілізації частини членів та працівників кооперативів; дефіциті товарів та підвищенні цін; проблематичності пошуку товаропостачальників; призупиненні темпів розвитку сільського господарства та зменшенні потреби в кооперативному кредитуванні.

182 Пятницькова Ірина Володимирівна Методичні рекомендації з курсу «Теорія повсякденності» Пятницькова І. Вінниця немає українська 2017 метод. рек. 196
Плани лекційних, семінарських занять, тематику індивідуальних завдань, завдання для самостійної роботи студентів, приклади завдань для модульної контрольної роботи, перелік питань для іспиту, список рекомендованої літератури з курсу «Теорія повсякденності»

183 Пятницькова Ірина Володимирівна Навчально-методичний посібник зі спецкурсу «Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» Пятницькова І. Вінниця немає українська 2017 навч.-метод. посіб. 215
Матеріали навчально-методичного посібника спрямовані на поглиблене вивчення студентами історії українського суспільства другої половини ХІХ – на початку ХХ ст., оволодіння практичними навичками пошуку джерел та літератури, відбору історичного матеріалу, аналізу подій і фактів, визначення закономірностей та особливих явищ у соціальній історії України.

184 Пятницькова Ірина Володимирівна Кредитна кооперація в Криму (друга половина ХІХ -початок ХХ ст.). Пятницькова І. немає Нові сторінки історії Донбасу українська 2018 стаття 173
Проаналізовано особливості розвитку кредитної кооперації в Криму у другій половині ХІХ -на початку ХХ ст. Визначено напрями діяльності товариств та значення у соціально-економічному розвитку

185 Просалова Віра Андріївна В оптиці – Шевченко: поетична інтерпретація постаті чи спроби ревізії Просалова В. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія українська 2019 стаття 187
У статті з’ясовано, що постать Тараса Шевченка витворювала широке дискусійне поле для діячів української культури, які крізь призму його творчості оцінювали стан літературного розвитку, знаходили в його ліричних шедеврах суголосні мотиви, образи, ідеї. Виявлено спроби літературної ревізії постаті Тараса Шевченка, що були здійснені на початку і наприкінці ХХ століття футуристами та неоавангардистами, яких єднала боротьба з літературним каноном

186 Просалова Віра Андріївна Суб’єктна організація збірки новел Євгенії Кононенко «Три світи» В. Просалова Ю. Ніконенко немає Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія українська 2017 стаття 215
У статті на прикладі новелістики Євгенії Кононенко простежується проблема реалізації автора в художньому творі. Особлива увага зосереджена на формах виявлення авторської свідомості та шляхах її репрезентації. Виявлено особливості суб’єктної організації художніх текстів, закономірності побудови та розгортання оповіді залежно від типу наратора

187 Просалова Віра Андріївна «Кобзар 2000» Віталія і Дмитра Капранових: Діалог чи боротьба з попередником Просалова В. немає Матеріали ІІ Філологічних читань пам’яті М. М. Гіршмана українська 2019 стаття 258
Для виявлення міжтекстових зв’язків у статті здійснено зіставлення творів сучасних прозаїків – Віталія і Дмитра Капранових – з однойменними віршами, баладами, поемами та повістями Тараса Шевченка. З’ясовано, що наративна техніка в «Кобзарі 2000» подібна до Шевченкової і дозволяє передати суб’єктивну оцінку подій і людей. Експліцитно виявлена інтертекстуальність, підтверджує спроби осучаснення тем і проблематики творів

188 Просалова Віра Андріївна Проблема автор – герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги» Просалова В. немає Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки українська 2015 стаття 274
У реферованій статті застосовано біографічний метод дослідження для виявлення зв’язку між «біографічним» автором і головним героєм роману Віталія Бендера «Фронтові дороги» – Михайлом Мартюком. Актуальність статті зумовлена відсутністю літературознавчих досліджень про творчість українського письменника-експатріанта Віталія Бендера, необхідністю введення його доробку в науковий і читацький обіг.

189 Просалова Віра Андріївна Хронотоп табору в художньому осмисленні представників Празької літературної школи Просалова В. немає Київські полоністичні студії українська 2018 стаття 233
У статті на основі ліричних віршів («У шпиталі» Ю. Дарагана), епічних творів (нарису «Табір» Ю. Липи, повісті Г. Мазуренко «Не той козак, хто поборов, а той козак, хто “вивернеться”...») і щоденникових записів з’ясовано особливості художнього осмислення таборового хронотопу чільними представниками Празької літературної школи: Євгеном Маланюком, Юрієм Липою, Галею Мазуренко, Юрієм Дараганом. У творах цих письменників табір зображений чужим простором, замкнутим, обмеженим, ізольованим і ворожим

190 Просалова Віра Андріївна Літературно-музичні кореляції в малій прозі М. Яцкова Просалова В. немає Філологічний дискурс українська 2017 стаття 244
У статті виявлено зв’язки малої прози Михайла Яцкова з музикою, простежено, як здійснювалися її тематизація автором, з’ясовано рівні літературно-музичних кореляцій, обґрунтовано експліцитний характер інтермедіальності творів письменника. Особливу увагу приділено функціональному навантаженню у творах автора струнних музичних інструментів: арфи та скрипки. Музичність літературних творів письменника розглядається як додатковий засіб смислотворення, що збагачує виражальні можливості художнього слова.

191 Просалова Віра Андріївна Любити «вишневу» Україну чи «алею торнадо»: з історії однієї літературної ревізії Просалова В. немає Вісник Донецького національного університету. Секція «Філологія», українська 2019 стаття 238
немає

192 Просалова Віра Андріївна Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса Просалова В. немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2015 стаття 216
У статті виявлено особливості рецепції Василем Стусом постаті визначного історика і письменника ХІХ століття – Миколи Івановича Костомарова. Акцентується неоднозначність оцінки його дій поетом, засуджується виявлена ним слабкість духу. Встановлено, що у В. Стуса домінує шанобливе ставлення до попередника. Поєднанням віршів у цикл поет створює цілісне уявлення про Костомарова як людину і творчу особистість

193 Просалова Віра Андріївна Павло Богацький – Микола Хвильовий: діалог авторів і текстів Просалова В. немає Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VII Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики українська 2017 стаття 225
У статті на прикладі двох творів – «Камелії» Павла Богацького та «Арабесок» Миколи Хвильового – виявлено актуалізацію авторами назви східного орнаменту на позначення жанрової своєрідності текстів, акцентовано імпресіоністичну складову художнього мислення прозаїків

194 Просалова Віра Андріївна Притча в українській поезії 60-80-х років ХХ століття Просалова В. немає Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Х Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики українська 2019 стаття 244
У статті з’ясовано тенденції, що спостерігалися в жанрі притчі в українській поезії 60-80-х років ХХ століття. На матеріалі притч Д. Павличка, О. Підсухи, Б. Олійника, Ліни Костенко виявлено поглиблення філософічності в жанрі, відмову авторів від експліцитно вираженої моралі, відкритого дидактизму

195 Кравченко Елла Олександрівна Поетика зв'язків і відношень імені–тексту–поетонімосфери Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2017 дисертація 178
немає

196 Кравченко Елла Олександрівна Контексти розпізнавання конотоніма Кравченко Е. О. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 177
Доведено, що типологiя конотонiмних моделей має опертям переносну семантику власних iмен. Виявлено i проаналiзовано типи експлiцитних/iмплiцитних контекстiв конотонiмiв, з’ясовано регулярнiсть тих чи тих конотонiмних моделей в художніх текстах одно-і різносистемних мов. Визначено ключовi проблеми i перспективи розвитку конотонiмiки.

197 Кравченко Елла Олександрівна Зіставний аналіз віршованих текстів: поетонім↔ поетонімосфера→ текст. Кравченко Е. О. немає Граматичні студії українська 2017 стаття 262
На пiдставi зiставного дослiдження проведено аналiз поетонiмосфери вiршованих текстiв одно-i рiзносистемних мов. З ‘ясовано образотвірнi, текстотвірні та інтерпретативні потенціï поетоніма–поетонiмосфери в поетичних текстах зi спiльною (подібною) тематикою, iдейно-художньою настановою тощо. Виявлено унiверсалiї поетонімології, сконцентрованi у межах: 1) онiм–поетонiмосфера, 2) онiм–текст, 3) поетонiмосфера–текст

198 Кравченко Елла Олександрівна Структура парадигмы и поэтонимосферы (на материале романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»). M.P Beriashvili, E. A Kravchenko немає Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 199
Предпринята попытка структурирования поэтонимосферы и парадигмы именования главных, второстепенных и эпизодических персонажей романа БЛ Пастернака «Доктор Живаго». Изучены позиции исследователей, касающиеся терминологического аппарата поэтонимологии. Использованы общефилологические приемы и методы ономастических исследований: системный анализ онимов, семантический и контекстный анализ поэтонимов; выделение традиционных и уникальных приемов поэтики онима; структурно-системный анализ поэтонимосферы. Доказано, что микросистемы поэтонимосферы сформированы понятиями дом, семья

199 Кравченко Елла Олександрівна Семантичний критерій визначення контекстів поетоніма Кравченко Е. О. немає Studia Ukrainica Posnaniensia українська 2019 стаття 212
немає

200 Кравченко Елла Олександрівна Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира «Hamlet, prince of Denmark» Кравченко Е. О. немає Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция українська 2015 стаття 212
немає

201 Кравченко Елла Олександрівна Контексти розпiзнавання конотонiма Кравченко Е. О. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 181
немає

202 Кравченко Елла Олександрівна Поэтика имени в стиховой речи Кравченко Е. О. немає European Journal of Literature and Linguistics українська 2016 стаття 263
немає

203 Кравченко Елла Олександрівна Имя как элемент текста и поэтонимосферы: поэтика связей и отношений Кравченко Э. А. Винница немає російська 2015 монография 204
Монографiя присвячена дослiдженню сукупного ефекту, зумовленого взаємодiєю поетонiм ↔ текст. Увагу зосереджено на вивченнi зв’язкiв i вiдношень у поетонiмо-сферi та у складi художньоï цiлiсностi. Для наукових працiвникiв, спецiалiстiв-фiлологiв, аспiрантiв та студентiв фiло-логiчних факультетiв, а також для читачiв, що цiкавляться “життям” iменi в лiтератур-ному творi та найширшому культурному просторi

204 Кравченко Елла Олександрівна Трансонимизация в художественном тексте Кравченко Э. А. Одеса немає російська 2015 стаття 177
Досліджено вплив трансонімізації на ідейно-змістову структуру художнього твору; проаналізовано участь переходу онім 1→онім 2 у створенні мікросистем поетонімофери

205 Кравченко Елла Олександрівна Поэтика имени в стиховой речи Кравченко Э. А. немає East West російська 2016 стаття 188
Вивчено мовні засоби і прийоми, що зумовлюють взаємодію ім’я ↔ поетичний текст. Доведено участь звучання-значення поетоніма і контекстного «оточення» в символізації власного імені

206 Кравченко Елла Олександрівна Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса. Т. 1. Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2020 словник 234
Розглянуто деякі аспекти онімографії (опис власних імен поетичних текстів). Визначено основні проблеми поетонімології, пов’язані з функціонуванням імені художнього твору, буттям і розвитком імені у складі поетонімосфери і тексту. Запропоновано структуру і зміст словникової статті, що передбачають відображення у словнику повної парадигми іменування художнього об’єкта, надання енциклопедичної інформації, поетонімологічного коментаря, включення необхідного і достатнього контексту поетоніма

207 Кравченко Елла Олександрівна Онімна рима як особливий звуковий повтор Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2019 кол. монографія 201
Розглянуто проблему онімної рими як одного з різновидів звукового повтору. Доведено, що у віршованому мовленні повтор звукосполук виступає текстотвірним засобом, який концентрує навколо себе всі інші компоненти. Поетична образність виникає із зосередження наближених за звучанням – значенням лексем, у тому числі завдяки звуковій потужності онімних пар. Проаналізовано взаємодію поетонімів, улаштовану анафоричною позицією, алітераціями й асонансами, контактним розміщенням суголосних слів тощо

208 Темірова Надія Романівна Василь Пірко – дослідник по життю Темірова Н.Р. немає немає українська 2016 стаття 193
Йдеться про постать В.Пірка, який опановував недосліджені раніше аспекти минулого України та Донбасу, зокрема. Показано, що протягом життя науковець брався за вивчення нагальних сюжетів історії, прагнучи заповнювати «білі плями» в історичному знанні. До таких відносилися становище галицького села у ХУІІІ ст., колонізація Південної України в ХУІ–ХУІІІ ст., заселення території сучасного Донбасу у ранньомодерну добу

209 Темірова Надія Романівна Михаил Грушевский: историк на фоне эпохи Темірова Н.Р. немає HISTORY, ART, LITERATURE and CULTURE IN BLACK SEA REGION and SOUTH CAUCASUS російська 2016 стаття 141
Статья имеет целью продемонстрировать вклад Михаила Грушевского в развитие украинской исторической науки. Он был авторитетным историком и последовательным лидером национального движения, которое привело к его избранию на высший пост в недавно созданной Украинской республике. Историк предложил оригинальный подход к созданию целостного видения украинского прошлого. Михаил Грушевский стал первым исследователем, представившим развитие украинского народа в качестве непрерывного самобытного исторического процесса.

210 Темірова Надія Романівна Історія дворян: між пам‘яттю та безпам‘ятством Темірова Н.Р. немає немає українська 2018 стаття 134
Стаття проливає світло на меморіальний аспект історії дворянства. Перша хвиля академічного інтересу до ролі дворянства датується початком ХХ ст., коли в російському суспільстві розгорталася бурхлива дискусія щодо перспектив російської знаті. Зникнення представників цього шару суспільства було зумовлене приходом до влади більшовиків. В результаті вони були витіснені з інтелектуальної сфери, тоді як на межі XX – XXI ст. відбулася наукова реабілітація дворянства

211 Темірова Надія Романівна Метаморфози аграрної еліти українських губерній на зламі ХІХ-ХХ ст. Темірова Н.Р. немає немає українська 2018 стаття 158
Дослідження дозволило акцентувати увагу на карколомних перетвореннях, яких зазнавала аграрна еліта, репрезентована до середини ХІХ ст. дворянами, внаслідок скасування кріпацтва, аграрної кризи кінця ХІХ ст., селянського руху на початку ХХ ст., Столипінської реформи, Першої світової війни. Показано, що в означений період аграрна еліта рухалася від привілейованого стану до класу аграріїв-підприємців, які мусили орієнтуватися в умовах вільної конкуренції та реагувати на запити суспільства, але перетворення перервали революційні 1917–1921 рр., наприкінці яких аграрна еліта була ліквідована

212 Темірова Надія Романівна Ранньомодерна історія Донеччини у дослідженнях Василя Пірка Темірова Н.Р. немає ХАРКIВСЬКИЙ IСТОРIОГРАФIЧНИЙ ЗБIРНИК українська 2018 стаття 135
У статті йдеться про творчий спадок професора В. О. Пірка (1935–2012), який протягом 45-літньої праці у Донецькому національному університеті опановував практично недосліджену раніше проблему заселення так званого «Дикого поля» і в цьому контексті території сучасної Донечини у ранньомодерну добу. Він заповнив прогалини у вивченні початкової історії багатьох сучасних населених пунктів, розвінчати нагромаджені міфи та дійти принципово важливих висновків щодо визначальної ролі українського етносу в процесі заселення та господарського освоєння сучасної Донеччини

213 Темірова Надія Романівна Дворянское землевладение на юге Украины на рубеже XIX–XX веков Темірова Н.Р. немає HISTORY, ART, LITERATURE and CULTURE російська 2020 стаття 140
Дворянское землевладение на Юге Украины начало формироваться в последней четверти ХУІІІ в. В пореформенный период его площадь резко сократилась. Однако в начале ХХ в. дворянство южноукраинских губерний владело значительными земельными массивами, на которых функционировали крупные хозяйства по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. В целом на рубеже ХІХ-ХХ вв. дворянское землевладение на Юге Украины эволюционировало в направлении формирования предпринимательского хозяйства, что было прервано 1917 годом

214 Темірова Надія Романівна Польське землеволодіння у правобережних губерніях України: радянська візія Темірова Н.Р., Стоберська Н.А немає Гілея українська 2020 стаття 142
Стаття має на меті аналіз радянської концепції польського землеволодіння у правобережних губерніях. Показано, що радянськими істориками польське землеволодіння у межах Російської імперії висвітлювалося фрагментарно та винятково у межах концепції «аграрної революції». Доробок радянських науковців становить цінність лише через багатий фактичний матеріал

215 Темірова Надія Романівна Формування монументально-меморіального простору Донецька Темірова Н.Р. немає Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» українська 2020 стаття 133
У статті показано, що монументальна традиція Донецька була сформована переважно за радянської доби, найінтенсивніше протягом 1950–80-х років. У процесі дослідження зроблено висновок про переважно радянське наповнення монументально-меморіального простору Донецька, який і на межі ХХ–ХХІ ст. не зазнав істотних змін, що впливало на формування специфічної ідентичності

216 Темірова Надія Романівна Обриси історії Темірова Н.Р., Курзенков, М.С.. Курзенкова, А.О., Мартинчук І.І., Отземко, О.В Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 138
Містить обрані лекції з п’ятьох галузей історичної науки: історіографії, джерелознавства, археології, спеціальних історичних дисциплін, методики навчаня історії. У рамках кожної послідовно охарактеризовано етапи поступу наукової історії в Європі; джерела вивчення новітньої історії України; відстежено становлення відтворюючого господарства та металургії у Східній Європі; окреслено потенціал бібліографії, метрології, хронології, палеографії для історичного дослідження; викладено ключові напрями сучасної дидактики історії

217 Темірова Надія Романівна Історія історичного знання: від зародження до статусу науки Темірова Н.Р. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 162
Присвячено історії історичної науки у часовому проміжку від І тис. до н.е. до початку ХХ ст. Послідовно розглянуті основні етапи у становленні наукового погляду на минуле: доба античності, середньовіччя, гуманістична доба, просвітництво, романтизм, позитивізм. На загальноєвропейському тлі показаний поступ історичної думки в українських землях від Русі до початку ХХ ст. У тексті міститься інформація як про діяльність окремих істориків, їхні праці та погляди, так і про об’єднання, установи, навчальні заклади історичного спрямування

218 Темірова Надія Романівна Що є історія? Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Вступ до історії» Темірова Н.Р. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 136
Методичні рекомендації містять загальну характеристику дисципліни «Вступ до історії» та настанови щодо її вивчення. Запропоновано характеристику та програму навчальної дисципліни, перелік ключових джерел інформації, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та рекомендації з її організації, питання до заліку, система та критерії оцінювання знань. Подано рекомендації для підготовки до семінарського заняття, опрацювання аналітичної презентації, написання есе.

219 Литвиненко Роман Олександрович Война в посткатакомбном мире Литвиненко Р. О. немає Вища Антропологічна Школа українська 2019 стаття 166
В статье освещены малоисследованные вопросы военного дела, вооружённых конфликтов и войн между скотоводческими популяциями на юге Восточной Европы в конце среднего и начале позднего бронзового века (2200–1900/1800 BC cal.). Использованы данные более чем 4500 погребений культурных кругов/областей Бабино и Лола, образующих блок посткатакомбных культур. Установлен типичный арсенал каждой из культур и групп этого блока. Типологическими, контекстуальными и пространственно-аналитическими средствами установлено, что внутри посткатакомбных социумов имели место внутренние локальные конфликты

220 Литвиненко Роман Олександрович Посткатакомбная эпоха Восточной Европы: миграции или военные походы Литвиненко Р. О. немає Вища Антропологічна Школа російська 2020 стаття 229
Посткатакомбная эпоха на юге Восточной Европы оставила археологические данные, которые могут быть расценены как свидетельства массовых передвижений скотоводческих народов. Наиболее ярко такие свидетельства проявляются в днепро-донской бабинской культуре (ДДБК), являющейся частью культурной области Бабино, охватывавшей пояс степи – лесостепи между Волгой и Прутом в период около 2200-1800 BC cal. Курганные могильники ДДБК характеризуется надежной пятиэтапной периодизацией и с помощью метода картографирования выявляют выразительную территориально-хронологическую динамику самой культуры. Ареал ДДБК на раннем этапе (ІА) покрывал область между Днепром, Северским Донцом и Азовским морем.

221 Литвиненко Роман Олександрович Пізній етап дніпро-донської бабинської культури Литвиненко Р. О. немає Донецький археологічний збірник українська 2016 стаття 181
Статтю присвячено характеристиці й оцінці пізнього горизонту дніпро-донської бабинської культури, дещо обійденого увагою дослідників, порівняно з ранніми пам’ятками. Розглянуто, насамперед, краще досліджені, а відтак інформативніші, поховальні пам’ятки на рівні базових характеристик: курганне будівництво, поховальні споруди, рештки небіжчика, інвентарний супровід тощо. Також виділено найбільш діагностичні поселенські комплекси. Визначено ареал культури на пізньому етапі, що суттєво скоротився, порівняно з попередніми періодами; виявлено причини такого скорочення, пов’язані з екологічними змінами та зумовленими ними міграційними процесами

222 Литвиненко Роман Олександрович Наддніпрянщина як перехрестя ареалів бабинських культур Литвиненко Р. О. немає Археологія українська 2018 стаття 229
Статтю присвячено визначенню ареалів і контактних зон для локальних груп культурного кола/області Бабине, що межують на теренах Наддніпрянщини. Дослідження демонструє перетинання в цьому регіоні ареалів чотирьох локальних груп, які належать до різних культурнотаксономічних одиниць Бабине

223 Литвиненко Роман Олександрович Село Весела Гора на Луганщині: історія назв і адміністративного статусу Литвиненко Р. О. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2018 стаття 170
Проведене дослідження засвідчило, що сучасне східноукраїнське село Весела Гора на Луганщині за свою більше ніж 250-річну історію мало щонайменше шість офіційних назв, без урахування їхніх варіацій: Шевича, Юзбаша, Лікарське, Веселе, Веселогірськ, Весела Гора. Судячи з усього, послідовність і тривалість функціонування офіційних назв різнилась від динаміки їх використання на побутовому рівні. За свою історію досліджуваний населений пункт змінив 4(5) адміністративних статусів: хутір, слобода, село, містечко (і безпідставно приписаний – дєрєвня). Означена проблема ще далека від вирішення й складає інтригуючу дослідницьку перспективу

224 Мармілова Ольга Сергіївна Листи остарбайтерів з Донеччини як історичне джерело Мармілова О.С. немає Гілея українська 2017 стаття 144 no file
У публікації розкрито потенціал колекції листів східних робітників до своїх близьких і рідних, яка знаходиться на зберіганні у Державному архіві Донецької області як джерела до вивчення історії остарбайтерів Донеччини

225 Мармілова Ольга Сергіївна Додатки до військових журналів економічної інспекції «Південь» та економічної команди «Сталіно» як джерело до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини Мармілова О.С. немає Editor-in-Chif українська 2017 стаття 145
Публікацію присвячено висвітленню джерельного потенціалу справочинства німецьких господарських окупаційних установ для висвітлення історії остарбайтерів Донеччини

226 Мармілова Ольга Сергіївна Нормативно-правові документи німецького походження як джерело з історії остарбайтерів Мармілова О.С. немає Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали науково-практичної конференції українська 2017 стаття 212
Публікацію присвячено висвітленню джерельний потенціал нормативно-правових документів німецького походження як джерела до вивчення історії примусової праці у Третьому Райсі загалом і на теренах Донеччини зокрема

227 Фротвейт Марина Миколаївна Українці в міграційних процесах Східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи Касьянова М. М. Вінниця немає українська 2017 монографія 165
Монографію присвячено вивченню східноєвропейського вектору зовнішньої міграції українців постбіполярної доби – елементу актуального явища, яке на сучасному етапі стає одним з мега-трендів глобалізації. В роботі визначається вплив міграційних процесів на регіональне позиціонування України та відносини з сусідами, характеризуються позитивні та негативні наслідки цього процесу, його місце в системі загроз безпеці та добробуту української держави та її громадян

228 Фротвейт Марина Миколаївна Russia's migration weapon against Ukraine: a socio-cultural dimension Касьянова М. М., Грідіна І. М. немає Схід українська 2019 стаття 191
The article focuses on the hidden and artificially disguised sociocultural aspects of the defeat of migrant weapons, such as artificial prohibition, restrictions, targeted movement of population from temporarily occupied areas of Donetsk and Luhansk regions. It is concluded that the concealment of socio-cultural defeat creates the effect of a slow-motion explosion, which can detonate at any moment and be used as a time mechanism in the hands of the aggressor in political, information, educational, mental spaces: loosening of social unity, creating agents of influence of "Russian peace", the introduction of intolerance and socio-regional xenophobia, the transformation of temporarily occupied territories into an educational and intellectual ghetto

229 Фротвейт Марина Миколаївна Formation and implementation of the migration legislation of Ukrainian citizens to Belarus, Moldova and Russia (1991-2013) Фротвейт М. М. немає Схід українська 2019 стаття 189
The article focuses on the migration concepts of each of the countries studied. It is concluded that the nature and magnitude of the migration movement of Ukrainians within the studied region are distinguished by the specificity of the respective migration space. It is based on strong cultural and historical ties between actors and is reinforced by the migration laws of Belarus, Moldova, Russia and Ukraine

230 Богінська Ірина Валентинівна Концепт «демократія» в російському офіційному дискурсі як іникатор відносин РФ з Заходом Богінська І. В. немає Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії українська 2020 стаття 134
Широке використання концепту «демократія» в російському політичному дискурсі на початку 1990-х рр. переважно відповідало «кінцю історії» й торжеству ліберальних цінностей, оголошених на Заході. Спроба вбудуватися в запропонований американський політичний дискурс виявилася невдалою для російського політичного керівництва, яке демонструвало суттєво відмінне від західного підходу бачення демократії

231 Богінська Ірина Валентинівна Академічний дискурс світового порядку як зовнішньополітичний ресурс (на прикладі російського концепту багатополярності Богінська І. В. немає Регіональні студії українська 2020 стаття 210
У статті розглядаються можливості використання концепції багатополярності (поліцентризму) як зовнішньополітичного ресурсу. Абстрактні конструкції, що є результатом діяльності вузького кола осіб, які не ухвалюють політичні рішення, здатні за певних умов справляти вплив на міжнародну політику, змінювати світогляд і впливати на поведінку великої кількості людей

232 Богінська Ірина Валентинівна Проблеми сучасного світового порядку/безладу в російському офіційному дискурсі Богінська І. В. немає Історичні і політологічні дослідження. українська 2019 стаття 133
У статті проаналізовано корпус офіційних документів з метою деконструкції «російського бачення» сучасного світового порядку. Центральними концептами російського офіційного дискурсу є «однополярний світ» та «поліцентричний / багатополярний світ», а сучасний стан міжнародних відносин визначається як «перехідний етап» до поліцентричної моделі світу

233 Богінська Ірина Валентинівна Вплив колективної пам’яті на зовнішню політику Богінська І. В. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2018 стаття 143
The massive participation in events has changed the technique of retaining and preserving the past. «Collective memory» is a complex process, special forms «the presence» the past in the present. It is one of the pillars of national identity. Politicians actively have used the collective representations to justify the legitimization of their power, defending their domestic and foreign policies. Collective memory sets the framework for political discourse for years

234 Богінська Ірина Валентинівна Динаміка образу країни в президентському дискурсі (за матеріалами щорічних послань президента РФ). Богінська І. В. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2016 стаття 152
Конструктивістська парадигма в теорії міжнародних відносин дозволяє досліджувати взаємовідносини держав з врахуванням уявлень акторів про самих себе та інших учасників міжнародних відносин. Для розуміння особливостей поведінки суб’єкту політики на міжнародній арені вагоме значення має його політична ідентичність, яку фіксує «внутрішній» образ країни

235 Богінська Ірина Валентинівна Геополітичні розрахунки Росії в «українській кризі»: острів Росія – континент Крим – держава Новоросія Богінська І. В. немає Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій українська 2015 стаття 174
У статті окреслено можливі варіанти вирішення «української кризи» з огляду на сучасне геополітичне становище Росії, що стало результатом політики «неоізоляціонізму» Володимира Путіна. Простежено глобальні наслідки «української кризи», які, на думку автора, визначать нове співвідношення силових полів у сучасному світовому порядку

236 Богінська Ірина Валентинівна Рада Безпеки РФ в системі підготовки й прийняття зовнішньополітичних рішень (1990-ті рр.). Богінська І. В. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2015 стаття 138
У статті зроблено спробу відтворити російську модель ухвалення зовнішньополітичних рішень та з’ясувати роль Ради Безпеки в цьому процесі. Ця проблема вирішується на основі аналізу взаємодії Радбезу з іншими інститутами в системі органів державної влади та персоніфікації процесу прийняття рішень в РФ

237 Богінська Ірина Валентинівна Регіональні підсистеми міжнародних відносин О. П. Іваницька, Ю. Т. Теміров, О. М. Шевченко, М. О. Замікула, М. І. Прихненко, І. Г. Лебідь, І.В. Богінська Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 125
Уперше у вітчизняній міжнародно-політичній науці узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні підходи до аналізу регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин, з’ясовано проблематику провідних акторів сучасного макрорегіонального простору та проаналізовано регіональні підсистеми міжнародних відносин

238 Митько Неля Андріївна Особливості вживання паремій у творах В. Шкляра Митько Н. немає Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) українська 2019 стаття 275
У статті проаналізовано вживання паремій у творах В. Шкляра. Паремії можуть бути загальновідомими, джерелами яких є народна мудрість, Біблія і вислови знаних українських письменників та культурних діячів, та індивідуально-авторськими. У статті розглянуто структурно-семантичні особливості загальновідомих прислів’їв та приказок у творах письменника. Визначено функції введення паремій у канву творів. З’ясовано, що фразеологічні одиниці в романах прозаїка зазнають різних структурно-семантичних трансформацій. Розглянуто й індивідуально-авторські паремії.

239 Митько Неля Андріївна Використання творів В. Стуса на заняттях з лексикології української мови: дидактичне наповнення завдань і прийоми їхньої реалізації Митько Н. А. немає Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) українська 2018 стаття 239
У статті розглянуто значення текстового дидактичного матеріалу для формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх філологів, запропоновано вправи і завдання з лексикології для студентів філологічних спеціальностей, розроблені на основі текстів творів В. Стуса. Вправи передбачають спостереження над лексичними мовними явищами, визначення їх у тексті, характеристику, порівняння й зіставлення мовних явищ, аналіз тексту. Такі завдання сприяють розвиткові мовлення студентів, формуванню вмінь користуватися лексичним багатством мови

240 Митько Неля Андріївна Сучасна українська мова. Лексикологія Митько Н. А. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 172
У посібнику подано теми і плани практичних занять з розділів лексикології, фразеології та лексикографії української мови, укладено вправи і завдання, виконання яких сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу і формуванню практичних умінь і навичок аналізу лексичних явищ. Запропоновано словник термінів, який допоможе студентам закріпити знання лінгвістичної термінології. Уміщено рекомендовану літературу до курсу

241 Шаповалова Наталія Петрівна Поняття ідентичності: проблема визначення в сучасному науковому просторі Шаповалова Н. П. немає Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія українська 2015 стаття 274
У статті розглядається одне з базових у філософії, психології, соціології понять – ідентичність. Уточнюється семантика й структура поняття «ідентичність», встановлюється його співвідношення з іншими – семантично близькими, але не тотожними, окреслюється можливість дослідження ідентичності у межах різних культурних ідеальних моделей.

242 Шаповалова Наталія Петрівна Музейна екскурсiя в контекстi фахової пiдготовки майбутнiх культурологiв Шаповалова Н. П. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 р р. (15–18 травня 2017 р.): українська 2017 стаття 198
Важливим аспектом фахової підготовки культуролога є формування ціннісного ставлення до явищ матеріальної й духовної культури різних епох, до історії, мистецтва, творчості. Освiтнiй процес студентiв спецiальностi «Культурологiя» передбачає пiдготовку фахiвцiв, здатних до до адміністрування й організації соціокультурної діяльності, до управління проектною діяльністю (керування розробленням та реалізацією соціокультурних проектів) з урахуванням специфіки соціокультурного простору і потреб суспільства; спроможних креативно й творчо органiзовувати свою дiяльнiсть у сферi культури, застосовувати ефективні комунікативні стратегії

243 Антонюк Олена Вікторівна Репрезентація повсякденності у збірці Василя Стуса «Зимові дерева» Антонюк О. В. Вінниця Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника українська 2018 тези 223
немає

244 Антонюк Олена Вікторівна Краєзнавчий потенціал Поділля в аспекті прикладної культурології Антонюк О. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.) українська 2017 тези 185
Сучасний стан соціокультурної ситуації в Україні загалом та в регіонах зокрема вимагає великої уваги до формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у сфері культури. Студенти - культурологи Донецького національного університету імені Василя Стуса у межах навчальних дисциплін прикладної спрямованості мають змогу на основі здобутих базових знань з теорії й історії культури, використовуючи краєзнавчий потенціал Поділля, зокрема музейних установ, не тільки набувати здатності розуміти й усвідомлювати цінність явищ вітчизняної культури, а й сприяти їх збереженню й популяризації, відроджувати духовність та історичну пам’ять у суспільс

245 Стрюк Наталя Василівна Використання методу симуляції в процесі викладання іноземної мови професійного спрямування майбутнім фахівцям в галузі журналістики Стрюк Н. В. немає Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. українська 2016 стаття 189
У статті досліджуються можливості методу симуляцій в процесі викладання англійської мови професійного спрямування майбутнім фахівцям в галузі журналістики. Цей метод ефективно впливає на формування мовленнєвої компетентності студентів, їх професійно орієнтованої комунікативної поведінки

246 Стрюк Наталя Василівна Фонетичні стилістичні особливості написів на одязі українською та англійською мовами Стрюк Н. В. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 стаття 223
Стаття присвячена фонетичним стилістичним особливостям написів на одязі українською та англійською мовами. При аналізі написів на одязі англійською та українською мовами, були виділені такі стилістичні фонетичні фігури: рима, алітерація, асонанс, анафора, епіфора, кільце

247 Стрюк Наталя Василівна Фонетичні стилістичні особливості написів на одязі українською та англійською мовами Гребенюк А. А., Демчук Т. Г., Савицька А. В., Стрюк Н. В. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 стаття 211
У статті розглянуто іронію та диференційні ознаки іронії як філософсько-естетичної та лінгвістичної категорії

248 Стрюк Наталя Василівна Socialising in Academic and Professional Environments. Coursebook Іщук Н. Ю., Саврасова О. О., Стрюк Н. В. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 157
Навчальний посібник призначений для студентів 1 курсу економічного факультету, які вивчають англійську мову професійного спрямування. Мета посібника – розвивати комунікативну компетенцію, необхідну для адекватної поведінки в типових академічних і професійних ситуаціях. Посібник укладено згідно з вимогами навчальної програми з англійської мови за професійним спрямуванням

249 Стрюк Наталя Василівна Практичний курс іноземної мови навчальний посібник з англійської мови Калініченко В. І., Стрюк Н.В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 167
немає

250 Куца Маргарита Олегівна Семантика об’єкта каузації в екзистенційних дієсловах із семою заперечення (на матеріалі англійської мови) М. О. Куца, О. О. Залужна немає Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. українська 2019 стаття 185
У роботі проаналізовано каузативні екзистенційні дієслова із семою заперечення в англійській мові, а саме, семантичні типи дієслів в залежності від об'єкта екзистенційної ситуації . Методологійною основою роботи є два типи лінгвістичного аналізу: дефініцій ний та компонентний аналіз. Визначено, що каузативність, екзистенційність та заперечення є універсальними фундаментальними категоріями мови

251 Куца Маргарита Олегівна Семантика маніпулятивної каузації в екзистенційних дієсловах із семою заперечення (на матеріалі англійської та української мов) М.О. Куца, О.О. Залужна Кам’янець-Подільський Текст І Дискурс: Когнітивно-Комунікативні Перспективи українська 2019 стаття 164
Стаття присвячена проведенню семантичного аналізу каузативних екзистенційних дієслів із семою заперечення на основі англійської та української мов. Визначено, що каузативність, екзистенційність та заперечення є універсальними фундаментальними категоріями мови

252 Куца Маргарита Олегівна Семантика директивної каузації в екзистенційних дієсловах із семою заперечення (на матеріалі англійської мови) М.О. Куца, О.О. Залужна Вінниця Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса українська 2018 стаття 175
У даній роботі розглядаються семантичні типи директивних каузативних екзистенційних дієслів (далі КЕД) із семою заперечення в англійській мові. Визначено, що каузативність, екзистенційність та заперечення є універсальними фундаментальними категоріями мови. З метою виявлення продуктивності семантичних типів в англійській мові здійснено кількісний аналіз емпіричного матеріалу

253 Куца Маргарита Олегівна Семантика маніпулятивної каузації в екзистенційних дісловах із семою заперечення (на матеріалі англійської мови) М.О. Куца, О.О. Залужна Кам’янець-Подільський Текст І Дискурс: Когнітивно-Комунікативні Перспективи українська 2018 стаття 166
Стаття присвячена проведенню семантичного аналізу каузативних маніпулятивних екзистенційних дієслів із семою заперечення на основі англійської мови. Визначено, що каузативність, екзистенційність та заперечення є універсальними фундаментальними категоріями мови

254 Куца Маргарита Олегівна Каузативні екзистенційні дієслова із семою заперечення в англійській та українській мовах М.О. Куца, О.О. Залужна Вінниця Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 147
У даній роботі проаналізовано каузативні екзистенційні дієслова в українській та анлійськіймовах, а саме, семантичні типи каузативних екзистенційних дієслів із семою заперечення. Методологічною основою роботи є два типи лінгвістичного аналізу: дефініційний та компонентний аналіз; зіставний та описовий методи. Здійснено кількісний аналіз емпіричногоматеріалу зметоювиявлення семантичних типів у порівнювальнихмовах

255 Жданова Інна Євгенівна Rights of Business Entities Due to the Pandemic (Covid19): Administrative-Legal Support Maryna Slobodianiuk, Inna Zhdanova, Alina Matviichuk немає Journal of Critical Review англійська 2020 стаття 231
The spread of Covid-19 coronavirus poses new challenges to states. This situation did not go unnoticed in Ukraine, which forced state and local authorities to make decisions that significantly affected the rights of economic entities. Thus, it is important to analyze the rights of businesses in the context of Covid-19 and their administrative-legal support. The purpose of the work is to analyze the administrative and legal support of the rights of economic entities in the conditions of Covid-19

256 Урсані Ніна Миколаївна Художня інтерпретація духовного осмислення земного життя людини в ліриці бароко Урсані Н. М. Вінниця немає українська 2019 стаття 217
Статтю присвячено проблемі релігійно-філософської лірики бароко. З’ясовано неоднозначність в інтерпретації аспектів релігійного бачення у різних авторів цієї культурно-історичної епохи. Обєктом дослідження стали художні твори як невідомих авторів, так і поезії Д. Братковського, І. Величковського, К. Зіновієва, Г. Сковороди. Звертається увага на фольклорну і релігійну традиції.

257 Урсані Ніна Миколаївна Життя школяра у художній рецепції мандрівних дяків у віршах-ораціях XVIII cтоліття Урсані Н. М. немає Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету українська 2017 стаття 179
У статті проаналізовано життя школяра в художній рецепції мандрівних дяків на матеріалі віршів-орацій, які активно побутували у добу Бароко

258 Урсані Ніна Миколаївна Мотив «ілюзії життя» у ліриці Василя Стуса Урсані Н. М. немає Наукові записки Національного університету «Острозька академія» українська 2014 стаття 181
У статті досліджується мотив «ілюзії життя» у ліриці Василя Стуса. На матеріалі збірки «Зимові дерева» осмислюється феномен світу, шлях від матеріального до духовного наповнення душі людини, досліджується характер вияву духовного самоутвердження «Я» поета. До розгляду беруться твори, в яких чітко проглядається вище зазначений мотив, яскраво вираженні переживання ліричного героя та його пошук шляху до духовного самовдосконалення

259 Урсані Ніна Миколаївна Бурлескний сміх як вияв креативного мислення у віршах-травестіях мандрівних дяків Урсані Н. М. немає Матеріали ІІ Філологічних читань пам’яті М. М. Гіршмана українська 2019 стаття 219
У статті відстежується вплив бурлеску на художню інтерпретацію біблійної історії у творчості мандрівних дяків на матеріалі віршів-травестій, створених у 18 столітті. Пода¬ється аналіз наукових досліджень, пов’язаних із впливом народної сміхової культури, та праць, де простежується вплив європейських ваґантів на їх творчість. У статті розгля¬дається креативне трактування подій біблійної історії у низовому Бароко. Робиться висно¬вок про те, що завдяки бурлеску автори травестій акцентують увагу на помилках людини, її духовній сфері, висміюють суспільні вади: пияцтво, непослух, жадібність. Через картини буденного життя пропагуються заповіді Христа

260 Урсані Ніна Миколаївна Історія української літератури Н. М. Урсані, М. А. Реутова, В. А. Просалова, О. Є. Соловей, О. В. Пуніна Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 181
Видання вміщує навчально-методичні рекомендації – списки літератури, плани і завдання до практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт, перелік питань до іспиту – до навчальної дисципліни «Історія української літератури» для спеціальності 035 Філологія, освітньо-професійної програми «Українська мова та література»

261 Урсані Ніна Миколаївна Художня інтерпретація житія Олексія, чоловіка божого в елегії Феофана Прокоповича Урсані Н. М. немає Наукові записки Національного університету "Острозька академія" українська 2019 стаття 223
У статті розглянуто інтерпретацію житія Олексія, чоловіка Божого в «Елегіїї» Ф. Прокоповича, звертається увага на добір ключових епізодів, провідних мотивів: прощання з родиною, втеча з дому, туга за рідними та вітчизною. Втеча Олексія, чоловіка божого осмислено як відмова героя від багатства, розкоші, потрактовано як прагнення ліричного героя присвятити своє життя служінню Богові

262 Урсані Ніна Миколаївна Художня інтерпретація духовного осмислення земного життя людини в ліриці бароко Урсані Н. М. Вінниця Проблеми освіти українська 2019 стаття 186
Статтю присвячено проблемі релігійно-філософської лірики бароко. З’ясовано неоднозначність в інтерпретації аспектів релігійного бачення у різних авторів цієї культурно-історичної епохи. Обєктом дослідження стали художні твори як невідомих авторів, так і поезії Д. Братковського, І. Величковського, К. Зіновієва, Г. Сковороди. Звертається увага на фольклорну і релігійну традиції

263 Урсані Ніна Миколаївна Фольклористичний доробок Марії Руденко Урсані Н. М. немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2018 стаття 211
Стаття присвячена фольклористичному доробку Марії Оксентіївни Руденко, видатної фольклористки, етнографа, педагога, майстрині ужитково-декоративного мистецтва. У дослідженні відзначено спорадичний інтерес науковців до фольклористичного доробку збирачки усної народної творчості, розглянуто записи календарно-обрядової поезії, які вона подала у формі детальних фольклорно-етнографічних описів святкування Нового року, зустрічі весни, жнив у рідному селі Слобода-Яришівська у часописі «Народна творчість та етнографія». З’ясовано вагомий внесок Марії Руденко у вивчення фольклору Східного Поділля

264 Урсані Ніна Миколаївна Художня інтерпретація біблійної історії у віршах-травестіях XVIII століття Урсані Н. М. немає Філологічні науки. Літературознавство українська 2017 стаття 233
У статті проаналізовано вірші-орації, сюжетна основа яких зосереджена навколо біблійної тематики. Цей аспект представлений у працях І. Франка, В. Перетца, М. Грушевського, Д. Чижевського, В. Шевчука, Л. Ушкалова та інших учених, які вивчають явище питомої релігійності у поезії Бароко. Предметом дослідження є твори, які широко побутували в XVIIІ столітті. Вони характеризуються бурлескним світобачення, завдяки чому християнська тематика осмислюється досить своєрідно

265 Гнатюк Любомира Ярославівна The Functional and Pragmatic Peculiarities of the Anthropocentric Phraseological Units in Different Languages and Cultural Environments (on the Descriptive Material of Ukrainian, Russian, Polish, English) Гнатюк Л.Я. немає k a l b ų s t u d i j o s / s t u d i e s a b o u t l a n g u a g e s n англійська 2017 стаття 226
The article attempts to outline some characteristics of the selected Ukrainian-Russian-Polish-English anthropocentric phraseological units. The author strives to show a significant role of anthropocentric phraseological units in the representation of a cultural mentality, as well as in reflecting the national and cultural identity. The investigated examples are grouped into several paradigms, each reflecting a special human trait. It is the first attempt to draw parallels as well contrasts between phraseolo-gisms in a given semantic paradigm both in related Ukrainian, Russian, Polish and non-related English languages.

266 Гнатюк Любомира Ярославівна Different Implicit Means in the Hinting Strategy. To the Problem of Implicitness in Modern Linguistics (On the Material of English Language) Гнатюк Л.Я. немає Лінгвістичні Студії англійська 2016 стаття 209
The investigation of implicitness as the core of the Hinting Strategy is the current research issue because of the growth of interest in the modern linguistics to the effectiveness of interpersonal interaction. Generalization of various implicit means in communicative material which determine the effectiveness of interpersonal communication under conditions of interpersonal interaction allows to develop the appropriate models of their practical application

267 Гнатюк Любомира Ярославівна Antropocentrinių frazeologinių vienetų funkciniai ir pragmatiniai ypatumai skirtingose kalbose ir kultūrinėje aplinkoje (aprašomoji ukrainiečių, rusų, lenkų ir anglų kalbų medžiaga) Гнатюк Л.Я. немає Kalb Studijos англійська 2017 стаття 213
The article attempts to outline some characteristics of the selected Ukrainian-Russian-Polish-English anthropocentric phraseological units. The author strives to show a significant role of anthropocentric phraseological units in the representation of a cultural mentality, as well as in reflecting the national and cultural identity. The investigated examples are grouped into several paradigms, each reflecting a special human trait. It is the first attempt to draw parallels as well contrasts between phraseologisms in a given semantic paradigm both in related Ukrainian, Russian, Polish and non-related English languages. The attempt has been done to learn and understand the national spirit of the certain ethnic group through anthropocentric phraseological units

268 Гнатюк Любомира Ярославівна Функционально-Коммуникативная Типология Амбивалентности Как Прагматической Стратегии Иронии:(На Фактическом Материале Английского Языка) Гнатюк Л.Я. немає Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis російська 2017 стаття 227
The research of ambivalence is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of Strategic Ambiguity as one of the major pragmatic categories in order to understand the complexity of the speaker’s communicative intentions. The investigation of implicitness as the core of the Strategic Ambiguity is the current research issue because of the growth of interest in the modern linguistics to the effectiveness of interpersonal interaction. The purpose of investigation is to determine the qualifying and classifying features of strategic ambivalence in order to demonstrate much significance of it in the interpersonal interactions in comparison with the true ambivalence

269 Гнатюк Любомира Ярославівна Комунікативно-прагматична типологія іронії-ефекту зі стратегічною амбівалентністю в англійській і українській мовних традиціях Гнатюк Л.Я. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 258
Стаття присвячена дослідженню стратегічної амбівалентності як однієї з ключових прагматичних категорій на шляху до розуміння складності поняття наміру мовця у процесі спілкування. Проаналізовані різні типи стратегічної амбівалентності в іронічних висловленнях на фактичному матеріалі різноструктурних мов. Виявлено специфіку типів стратегічної амбівалентності

270 Гнатюк Любомира Ярославівна Різноманітні імпліцитні засоби у стратегії натяку. До проблеми імпліцитності в сучасній лінгвістиці (на матеріалі англійської мови). Гнатюк Л.Я. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 240
Розглянуто опосередковані форми міжперсональної комунікативної взаємодії. Проведено розмежування імплікатурного й інших типів імпліцитних компонентів повідомлень, виявлено різні типи пресупозицій, з'ясовано специфіку імплікатурних компонентів повідомлень. Проаналізовані механізми оптимизації міжперсональної взаємодії

271 Гнатюк Любомира Ярославівна Імпліцитні чи імплікатурні приховані смисли? До проблеми імпліцитного в сучасній лінгвістиці (на фактичному матеріалі англійської, української, польської мов) Гнатюк Л.Я. немає Лінгвістичні дослідження українська 2016 стаття 259
Стаття присвячена дослідженню специфіки опосередкованих форм міжперсональної комунікативної взаємодії. Оцінюється вплив стратегії натяку з визначенням статусу в ній власне-імпліцитного та імплікатурного, діагностовано закономірності збільшення ефективності міжперсональної взаємодії. Проаналізовані різні типи імпліцитного, проведено розмежування імплікатурного й інших типів імпліцитних компонентів повідомлень, виявлено специфіку імплікатурних компонентів повідомлень у порівнянні з власне-імпліцитними. Проаналізовані механізми оптимизації міжперсональної взаємодії.

272 Гнатюк Любомира Ярославівна Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії Гнатюк Л.Я. Донецьк немає українська 2013 монографія 203
Монографію «Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії» присвячено вивченню та опису принципів, правил, критеріїв ефективного спілкування в різних комунікативних просторах. Увага у роботі зосереджена на зіставленні особливостей організації міжособистісного спілкування у різних лінгвокультурних просторах, що видається важливим у сучасних умовах глобалізації та поширення міжнародних контактів в усіх сферах життя.

273 Гнатюк Любомира Ярославівна Когнітивно-концептуальні та функційно-прагматичні вияви міжперсональних дискурсів у міжкультурному просторі Загнітко А.П. Гнатюк Л. Я. Вінниця немає українська 2020 монографія 212
Монографія спрямована на встановлення закономірних когнітивно-концептуальних детермінацій лінгвальних кодів спілкування від міжкультурних особливостей лінгвопросторів. З’ясування етноспецифіки застосування комунікативних правил спілкування у когнітивно-концептуальному та функційно-прагматичному аспектах, їхнього співвияву у різних лінвопросторах у тотожних / подібних ситуаціях грунтується на тому, що національно-культурні чинники окремо взятого лінгвопростору істотно впливають не лише на елементи комунікативного коду, а й на процес комунікації з усіма його складниками: принципами, максимами, правилами спілкування, комунікативними стратегіями й тактиками

274 Космеда Тетяна Анатоліївна Лінгвокреативність С. І. Дорошенка в моделюванні ego-текстів: жанр віншування-привітання-присвяти Космеда Т.А. немає Лінгвістичні дослідження українська 2019 стаття 203
У статті розкриваються характерні риси ego-текстового простору мовної особистості С. І. Дорошенка, що виявляється в мовленнєвому й мовно-літературному жанрі віншування-привітання-присвяти та його синкретичних типах. Для ego-текстового ідіостилю С. І. Дорошенка характерна наявність епіграфів, жартівлива тональність, мовна гра, широка прецедентність, активне функціювання лінгвістичних термінів

275 Космеда Тетяна Анатоліївна Поетична граматика: інтимізувальні смисли займенникових форм у художньому тексті В. Симоненка Космеда Т.А. немає Лінгвістичні дослідження українська 2017 стаття 199
У статті актуалізується проблематика поетичної граматики, розглядаються особливості моделювання категорії інтимізації за допомогою прагматичних ефектів, виражених займенниковими формами, що визначаються як характерна ознака ідіостилю В. Симоненка. Поет демонструє скупчення зазначених форм, що виражають широку палітру прагматичних смислів, покладених в основу механізму своєрідної мовної гри, і засвідчують приналежність письменника до психотипу амбіверта

276 Космеда Тетяна Анатоліївна Степан Руданський: феномен моделювання “живого” мовлення українців Космеда Т.А., Осіпова Т.Ф., Піддубна Н.В Харків-Познань немає українська 2015 монографія 205 no file
Монографія присвячена дослідженню “живого” мовлення українців, що втілений у дискурсі Степана Руданського. Монографічне дослідження охоплює коло проблемних питань, пов’язаних із соціолінгвістикою, лінгвоперсонологією, письменницьким ідіостилем, стилістикою української мови, ігровою стилістикою, теолінгвістикою, теорією запозичення, лінгвістикою тексту, проблематикою невербальної комунікації

277 Оленяк Мар"яна Ярославівна Лексичні та синтаксичні способи актуалізації образного порівняння в англійській, українській та польській мовах Оленяк М. Я. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2015 стаття 280
Стаття демонструє функціональний підхід до вивчення образних порівнянь. Проводиться аналіз термінологічного апарату на позначення компонентів образного порівняння в англійській, українській та польській мовах. Розглядаються морфологічний, лексичний, словотворчий та синтаксичний способи утворення образних порівнянь у зазначених мовах. Досліджується відповідність кожного зі способів утворення образного порівняння традиційній формулі порівняння та визначається ступінь самодостатності відповідних утворень для кваліфікації їх як “образне порівняння”.

278 Оленяк Мар"яна Ярославівна Семантико-синтаксичні функції уточнення в англійській, українській та польській мовах (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). Оленяк М. Я. Вінниця немає українська 2017 монографія 185
У монографії системно досліджено категорію уточнення в англійській, українській та польській мовах на матеріалі текстів художньої прози. Серед основних результатів дослідження можна виокремити встановлення набору конструкцій, які об’єднуються поняттям уточнення, та детальний опис їхніх структурних і семантико-синтаксичних особливостей. У результаті якісного і кількісного порівняння досліджуваних конструкцій визначено ізоморфні та аломорфні риси категорії уточнення у зіставлюваних мовах

279 Оленяк Мар"яна Ярославівна Old English Zoomorphic and Ecomorphic Similes of Equality with the Gelicost Component Оленяк М. Я. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному значению англійська 2017 стаття 186
Being considered a less effective device than a metaphor, simile does not enjoy a high degree of popularity in research, presenting, thus, a chain of gaps to be filled especially if to talk about thousandyear-old similes. This paper focuses on Old English zoomorphic and ecomorphic similes of equality marked by the superlative degree of the comparison marker gelice. It deals with the semantics of similes marked by the (ge)/(on)licost component with the special emphasis on its implicature

280 Оленяк Мар"яна Ярославівна On the quality of c in certain Old English words Оленяк М. Я. немає Высшее образование англійська 2017 стаття 198
The paper deals with the controversial issue of the proper vocalic quality assigned to the consonant sound in the Old English words gelice, licest, licedest, licede, licen, liceden, licende, geliced, lician, where the c symbol occurs in the intervocalic position. The specific literature is thoroughly analysed, on the grounds of which the scholars’ standpoints have been organised into four groups providing four different opinions as to the pronunciation of the Old English c in the intervocalic position, which contribute to inconsistencies and unavoidable mistakes in teaching the History of English in universities

281 Оленяк Мар"яна Ярославівна Semantic representation of similes (based on the Ukrainian, English and Polish languages). Оленяк М. Я. немає Topics in Linguistics англійська 2018 стаття 261
Since simile in this paper is understood as a figure of speech in which two essentially unlike things are compared and not only as a construction corresponding to the formula X is like Y, the borderline between the semasiological (from form to content) and onomasiological (from content to form) approaches in respect to the analysis of simile is considered to be crucial. The article is devoted to the analysis of the existing formulas for simile that enumerate the elements in the surface structures of most similes and to the elaboration of a formula that would reflect the essence of the relationship of simile elements regardless of their formal expression

282 Оленяк Мар"яна Ярославівна Old English Simile of Equality: The Highest Degree of Similarity Оленяк М. Я. немає Old EnglishSimile of Equality англійська 2018 стаття 203
This paper aims to provide an account of Old English similes of equality marked by the superlative degree of the adjective gelic. It deals with the structure and semantics of similes marked by the (ge)/(on)licost component, which, unlike in Modern English, being subjected to gradation, can show the highest degree of similarity between referents. The article presents the criteria for structural classification of the simile in question describing two major structural types, that employ nouns in the dative or nominative case, as well as its semantic interpretation from macro and micro levels of perspective

283 Оленяк Мар"яна Ярославівна Dialectic interaction of quantity, quality and relation in simile domain Оленяк М. Я. немає Высшее образование англійська 2019 стаття 200
This paper attempts to shed some light on the problem of correlation of such ontological categories as quality, quantity and relation in similes. The matter in question is significant since it relates to the problem of anthropocentrism in language. It shows the speaker’s attitude to the information encoded in a simile by consciously choosing a vehicle via measuring a tenor’s salient feature against an implied abstract scale of objects, notions, phenomena, etc. that possess a particular quality to a certain extent. The nature of the ground of simile is described to be gradable, capable of being subjectively measured from the perspective of the speaker’s environmental perception

284 Оленяк Мар"яна Ярославівна Cпецифіка структури давньоанглійських образних порівнянь рівності з компонентом gelice/onlice/anlice Оленяк М. Я. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 стаття 212
Стаття має на меті охарактеризувати давньоанглійські образні порівняння рівності з ком-понентом gelice / onlice / anlice. Дане дослідження є першою спробою систематизувати англо-саксонські художні порівняння з атрибутивним / адвербіальним маркером порівняння у зви-чайному ступені gelice / onlice / anlice, які є праконструкціями сучасних образних порівнянь в англійській мові з прийменниковим компонентом like. У роботі наведені критерії структурної класифікації образного порівняння, яка описує два основних структурних типи, що реалізують керування іменниками у давальному або називному відмінках з розмежуванням відкритих і закритих образних порівнянь. Виокремлено вісім структурних моделей в залежності від пози-ціювання та граматичного вираження компонентів конструкції з подальшою характеристикою їх статистичних та хронологічних особливостей

285 Оленяк Мар"яна Ярославівна The specific features of definitional and statistical universals with respect to certain linguistic categories Оленяк М. Я. немає DEFINITIONAL AND STATISTICAL UNIVERSALS англійська 2020 стаття 229
The paper provides a theoretical insight into the problem of language universals as well as some philosophical contemplations on the subject. The article analyses the place of language and speech as a goal and a means in the process of cognition; it also reviews some linguistic theories from an interdisciplinary perspective. Having defined the dichotomy of the congenital and the acquired in respect to a language, the paper describes the specifics of the search for universals by using methods of general and typological linguistics. On the grounds of speech and thinking connection, the article singles out logical-syntactic categories that are potentially present in all languages. Eight definitional universals are formulated. A definitional universal is scientifically proved for the first time

286 Оленяк Мар"яна Ярославівна «The way non-finites work» `Неособові форми англійського дієслова ` Оленяк М. Я. Донецьк немає англійська 2013 навч. посіб. 206
Підручник містить теоретичний матеріал, котрий супроводжується практичними завданнями. В кінці кожного розділу подаються вправи на закріплення пройденого матеріалу за зростаючим рівнем складності. Підручник призначено для студентів другого курсу спеціальності «Переклад», які продовжують вдосконалювати знання граматики англійської мови

287 Космеда Тетяна Анатоліївна Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти Анна Горнятко-Шумилович, Тетяна Космеда Познань немає українська 2016 монографія 204
Ця монографія — ще одна спроба окреслення феномену українського шістдесятництва. Увага сфокусована на особистості Василя Симоненка, якого справедливо вважають одним з духовних лідерів зазначеного культурного явища. Авторки зробили спробу схарактеризувати деякі аспекти літературно-пошукової та лінгвокреативної діяльності письменника, що сприятиме більш глибокому розумінню творчої письменницької манери, своєрідності його світобачення, світорозуміння і світосприйняття

288 Космеда Тетяна Анатоліївна Семантика й прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис Космеда Т., Олексенко О., Павлова І. Харків немає українська 2019 монографія 211 no file
Монографія присвячена розгляду окремих аспектів теорії і практики дис-курслінгвістики, теорії мовної особистості, психолінгвістики. Увагу сфокусовано на визначенні специфіки функціювання дискурсивних слів і виразів у різних видах українського дискурсу, зокрема побутового, наукового, художнього (драматургічного й поетичного) у проекції на мовлення вишуканих мовних особистостей, у мовному просторі урбанолекту

289 Космеда Тетяна Анатоліївна Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology Tetyana Kosmeda, Anatolij Zahnitko, Zhanna Krasnobaieva-Chorna Познань немає англійська 2019 монографія 219
Монографія є першою працею в українському й польському мовознавстві, в якій презентовано новий розділ сучасної лінгвістики — лінгвоперсонологію — з висвітленням конститутивних засад лінгвістики еgo-тексту й аксіофраземної прагматики. Дослідження лінгвоперсонології є перспективним, оскільки відповідає суспільним і соціальним запитам і зорієнтоване на співвідношення особистості і корпоративної групи, комунікативної спільноти, уможливлює не лише констатацію наявних закономірностей реалізації мовної особистості, а й створення технологій захисту та самозахисту мовної особистості від різноманітних інформаційних вплив, мовної та комунікативної агресії та ін

290 Космеда Тетяна Анатоліївна Викладач вищої школи крізь призму інтер-дискурсу: феномен науковця-педагога Космеда Т. Львів Серце чистеє, думка чесная... : збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко українська 2018 стаття 205
У статті запропоновано аналіз інформаційного дискурсу Вікіпедії, типів дискурсу оцінки, виокремлених на основі вивчення відгуків студентів на вченого, викладача вищої школі, що поширені в інтернет-мережі на студентському порталі. Дослідження сприяє розвитку теорії і практики лінгвоперсонології, оскільки розширює методику вивчення викладацьких комунікативних стратегій і тактик, індивідуального стилю, професійного досвіду, що знаходить схвалення в студентській свідомості та виражається в різних типах дискурсу оцінки, потребує опису для репрезентації феномену української науки й освіти

291 Космеда Тетяна Анатоліївна Сучасна українська лінгвографія: термінологічне поле Тетяна Космеда, Лілія Соболь немає немає українська 2018 стаття 222
У статті зосереджено увагу на актуалізації проблеми формування метамови лінгвографічних досліджень як окремої науки, що постійно розвивається. Наголошено на важливості співвідношення форми та змісту, яке, зокрема, функціонує у художньому та публіцистичному дискурсі. писано системні зв’язки термінів лінгвографічних досліджень, визначено проблемні пункти та перспективи розвитку метамови

292 Космеда Тетяна Анатоліївна Термінологічна наукова школа професора Ірини Миколаївни Кочан Космеда Т.А. Познань немає російська 2019 стаття 223 no file
Стаття висвітлює проблему гендерної лінгвістики. Основна увага приділяється жіночій лінгвістиці, зокрема одному із стилів мовлення жінок, так званому «стилю стерви”. Автор визначає стратегії і тактики актуалізованого стилю мовлення, які виражаються через моделювання мовного жанру похвали, мовленнєвої схеми кокетки, типи словесної гри тощо. Крім того, окреслено семантичну структуру лексеми «стерва».

293 Космеда Тетяна Анатоліївна Лінгвокреативність Лесі Українки в її еґо-текстах (на матеріалі епістолярію поетеси (1870–1890) та її роздумів про листи в художніх текстах) Космеда Т.А. Познань Roczniki Humanistycrne українська 2018 стаття 225
Стаття присвячена особливостям епістолярної спадщини Лесі Українки. У роботі проаналізовано особливості бачення світу поетеси, її світовідчуття, „мовна” біографія Л. Українки, специфіка інтертекстуальності, особливості епістолярного ідіостилю, ознаки епістолярної поведінки

294 Космеда Тетяна Анатоліївна «Живе» народне слово як підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля та мотивація потреби фіксації українізмів Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська немає Лінгвістичні дослідження українська 2018 стаття 274
У статті висвітлено лексикографічну концепцію В. Даля, в основі якої принципи фіксації фактів «живого великоросійського мовлення» з урахуванням чинних запозичень, а також аналіз особливостей тогочасного російського художнього мовлення, де був поширений малоросійський стиль, характерна риса якого – активне використання українізмів. Заслугою В. Даля вважаємо й те, що він визнавав самостійність української мови

295 Козловська Дар"я Валеріївна ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБОВИХ ІМЕН У ТВОРАХ В. ЯВОРІВСЬКОГО Козловська Д. В. немає немає українська 2012 стаття 177
У статті проаналізовано вживання особових імен у романах В. Яворівського, визначено їхні стилістичні функції

296 Козловська Дар"я Валеріївна ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ АНТРОПОНІМІЇ РОМАНІВ В. ЯВОРІВСЬКОГО Козловська Д. В. немає немає українська 2013 стаття 161
У статті проаналізовано функціонально-стилістичний аспект антропонімії романів В. Яворівського, визначено провідну роль стилістичної функції власних імен у творах письменника

297 Козловська Дар"я Валеріївна Смислове навантаження варіантів найменувань персонажів у книзі-дайджесті Марії Матіос «Вирвані сторінки з автобіографії» Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2015 стаття 148
У статті проаналізовано семантичне навантаження варіантів найменування персонажів твору Марії Матіос «Вирвані сторінки з автобіографії». Зафіксовано найбільш значеннєво наповнені варіанти антропонімів, які, крім хронотопічної, виконують емотивну функцію

298 Козловська Дар"я Валеріївна ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ІМЕНА-СИМВОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АНТРОПОЕТОНІМІЇ РОМАНІВ ЛЮКО ДАШВАР Козловська Д. В. немає Восточноукраинский лингвистический сборник українська 2015 стаття 185
У статті зроблено спробу аналізу літературно-художніх імен-символів романів Люко Дашвар «Село не люди», «Молоко з кров’ю». Зафіксовано художні твори, завдяки використанню в яких такі імена набули символічності в українській літературі. Відзначено, що характеристичний та оцінний потенціал літературно-художніх іменсимволів, сформований у творах давньої й нової української літератури, не втрачає актуальності в окремих сучасних текстах. Виявлено тенденцію продовження літературної традиції у побудові антропоетонімії досліджуваних романів, у доборі імен персонажів. Встановлено відповідність етимології антропоетонімів характерам героїв

299 Козловська Дар"я Валеріївна АНТРОПОЕТОНІМ ЯК ПОТУЖНИЙ ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ОБРАЗУ ДЕНОТАТА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЛюКО ДАШВАР «МАТИ ВСЕ») Козловська Д. В. немає Наукові записки Національного університету «Острозька академія» українська 2015 стаття 156
У статті висвітлено роль антропоетоніма як значущого компоненту конструювання образів персонажів роману Люко Дашвар «Мати все». Підкреслено суттєвість значення антропоетоніма як органічної складової ідіостилю представниць сучасної української жіночої прози. Зроблено спробу довести факт важливості добору авторкою особових імен у досліджуваному творі, зафіксовано цінність антропоетоніма, ужитого в тій чи іншій формі, для характеристики взаємин персонажів. Наведено контекстуально найцікавіші приклади використання антропоетонімів.

300 Козловська Дар"я Валеріївна Ідеопоетоніми та прагмапоетоніми у романі Ірен Роздобудько «Якби» Козловська Д. В. немає Philology українська 2016 стаття 157
немає

301 Козловська Дар"я Валеріївна СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ АНТРОПОЕТОНІМІВ У РОМАНІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ЯКБИ» Козловська Д. В. немає Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи українська 2016 стаття 156
У статті висвітлено значення стилістичної функції антропоетонімосфери як однієї з основних та проаналізовано функціонування антропоетонімів у романі Ірен Роздобудько «Якби» у стилістичний площині. Особові імена розглянуто як засіб стилетворення, описано їхні виражальні можливості, стилістичний потенціал. Наголошено, що виразниками інформаційно-стилістичного смислу виступають етимологія особового імені та його варіанти. Доведено, що авторкою обрані такі імена для персонажів, які розкривають визначні риси їхніх характерів, особливості поведінки, смаку тощо. Встановлено, що етимологія імен героїв абсолютно відповідає їхній індивідуальності. Наведено приклади цікавих промовистих прізвиськ персонажів, численних варіантів їхніх особових імен

302 Козловська Дар"я Валеріївна Особливості поетонімії роману Ірен Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2016 стаття 155
У статті проаналізовано структуру заголовків розділів роману в новелах Ірен Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» як абсолютно особливого типу власної назви в художньому творі, визначено стилістичну роль антропоетонімів твору, які є складниками заголовків. Зосереджено увагу на позиціях різних учених щодо вагомого значення заголовку для літературного твору

303 Козловська Дар"я Валеріївна ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЕТОНІМІВ У РОМАНІ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «БОРА» Козловська Д. В. немає НЗ ТНПУ. Сер: Мовознавство українська 2017 стаття 163
У статті проаналізовано функціонування поетонімів у романі Галини Вдовиченко «Бора». Зроблено спробу довести, що саме вдалий добір і використання авторкою антропоетонімів, а також відповідність значень імен сутності персонажів твору дозволяє ґрунтовніше розкрити їхні образи. Наголошено, що іншим розрядам поетонімів відведено не менш важливу роль у побудові сюжету, передачі авторської ідеї, характеризації життєпростору персонажів

304 Козловська Дар"я Валеріївна СПЕЦИФІКА ПОЕТОНІМІЇ РОМАНУ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА» Козловська Д. В. немає Scientific Journal Virtus українська 2017 стаття 160
У статті описано особливості використання поетонімів у романі Галини Вдовиченко «Пів’яблука». Власні назви розглянуто як засіб текстотворення, описано їхні виражальні можливості, стилістичний потенціал. Показано, що авторську ідею, задум якнайкраще допомагають розкрити поетоніми твору, оригінальне використання їх письменницею. Доведено, що поетоніми усіх класів виконують у романі текстотвірну функцію, дають можливість відчути атмосферу жіночого роману, заглибитися у цікавий світ персонажів твору

305 Козловська Дар"я Валеріївна ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПОЕТОНІМІЇ РОМАНУ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА» Козловська Д. В. немає немає українська 2017 стаття 166
Проаналізовано специфічність поетонімії роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука». Установлено, що поетоніми всіх класів, використані авторкою у творі, виконують текстотвірну функцію, відіграють величезну роль у побудові сюжету, підкреслюють індивідуальність героїнь роману тощ

306 Козловська Дар"я Валеріївна ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПОЕТОНІМІЇ РОМАНУ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА» Козловська Д. В. немає немає українська 2017 стаття 180
Проаналізовано специфічність поетонімії роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука». Установлено, що поетоніми всіх класів, використані авторкою у творі, виконують текстотвірну функцію, відіграють величезну роль у побудові сюжету, підкреслюють індивідуальність героїнь роману тощо

307 Козловська Дар"я Валеріївна ТЕКСТОТВІРНА ФУНКЦІЯ ТОПОПОЕТОНІМІВ У РОМАНАХ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО ТА ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2017 стаття 167
У статті проаналізовано різноманітні вияви текстотвірної функції топопоетонімів у романах Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко. Топопоетонімні одиниці постають складовими елементами поетонімосфери твору, створюючи його геопросторову домінанту, крім того, вони є стилістично маркованими, естетично навантаженими. Топопоетоніми слугують важливим компонентом структури ідіостилю письменниць, який характеризує життєпис персонажів, зокрема простір, у якому вони знаходяться. Проте ці види поетонімів можуть змінювати своє основне призначення, допомагаючи схарактеризувати персонажа, висвітлити риси його характеру, внутрішній стан тощо. Метою дослідження є аналіз виявів текстотвірної функції топопоетонімів у романах Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко, що передбачає розв’язання таких завдань: виділити топопоетоніми у текстах; скласифікувати їх за виявами текстотвірної функції; розкрити їхнє смислове навантаження

308 Козловська Дар"я Валеріївна РОЛЬ ЗООПОЕТОНІМІВ У РОМАНАХ ЛЮКО ДАШВАР І ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2018 стаття 172
У статті проаналізовано особливості функціонування зоопоетонімів у романах Люко Дашвар і Лариси Денисенко. Зоопоетоніми, що функціонують у текстах, реалізують свої виражальні можливості, отримуючи різноманітне смислове навантаження. Метою дослідження є аналіз ролі зоопоетонімів у романах Люко Дашвар і Лариси Денисенко, що передбачає розв’язання таких наукових завдань: виокремити зоопоетоніми з текстів; скласифікувати їх за мотиваційним стимулом іменування; розкрити їхнє смислове навантаження. Об’єктом дослідження є зоопоетонімія романів Люко Дашвар «Село не люди», «Молоко з кров’ю», «Мати все» і Лариси Денисенко «Кавовий присмак кориці», «Сарабанда банди Сари», а предметом — роль зоопоетонімних одиниць у сюжеті твору. В розвідці використано метод аналізу, описовий та контекстуально-інтерпретаційний методи

309 Козловська Дар"я Валеріївна СТИЛЕТВОРЧА РОЛЬ ТОПОПОЕТОНІМІВ У ТЕКСТАХ РОМАНІВ ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО Козловська Д. В. немає Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія», українська 2019 стаття 156
У статті здійснено аналіз різноманітних виявів стилетворчої ролі топопоетонімів у текстах романів Лариси Денисенко. З’ясовано специфічність послуговування авторкою топопоетонімами як мовними одиницями, що мають призначення просторового фактора художнього тексту. Доведено, що топопоетоніми слугують маркерами ідіостилю письменниці, постають зв’язними елементами сюжету, а також є засобом характеризування персонажів через додаткові стилістичні нашарування. Описано приклади реалізації стилетворчої ролі топопоетонімів під час репрезентування географічних об’єктів як персонажів шляхом метонімізації, персоніфікування місць через надання їм властивостей істоти. Установлено, що завдяки смисловому навантаженню топопоетонімів реалізується їхній прагматичний потенціал декодування авторської концепції

310 Козловська Дар"я Валеріївна СТИЛЕТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОЕТОНІМІВ У ТЕКСТАХ РОМАНІВ ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО «КАВОВИЙ ПРИСМАК КОРИЦІ» ТА «САРАБАНДА БАНДИ САРИ» Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2019 стаття 176
Метою статті є аналіз стилетвірних особливостей антропоетонімів у текстах романів Лариси Денисенко «Кавовий присмак кориці» та «Сарабанда банди Сари». Особові імена розглянуто як засіб стилетворення, описано їхній стилістичний потенціал. Показано, що антропоетоніми реалізують свої виражальні можливості, відіграючи роль потужного характеризувального складника художнього тексту. В результаті дослідження встановлено, що стилетвірна функція антропоетонімів виявляється двояко – в інформаційно-стилістичному та емоційно-стилістичному аспектах. Зроблено висновки про те, що інформація та емоція, змістовність антропоетонімів та їхня художність мають вагоме значення для формування авторського ідіостилю

311 Козловська Дар"я Валеріївна МЕТОДОЛОГІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЕТВІРНОЇ ФУНКЦІЇ ПОЕТОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Козловська Д. В. немає International scientific and practical conference українська 2019 стаття 168
Сукупність описаних у розвідці методів і прийомів визначає вектор розвитку дослідження, що дозволяє виявити стилетвірні параметри функціонування поетонімів у художньому тексті. Спектр засобів розкриття поетонімів як змістовних лексем обирається з огляду на їхню глибоку сутність і контекстуальну детермінованість

312 Козловська Дар"я Валеріївна ПРИЙОМ ПАРАЛЕЛІЗАЦІЇ ЯК МЕТОДОЛОГІЙНИЙ СКЛАДНИК ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОЕТОНІМІВ НА РІВНІ СТИЛІСТИКИ ТЕКСТУ Козловська Д. В. немає немає українська 2019 стаття 169
Застосування проаналізованого прийому паралелізації дозволяє продемонструвати наповнення антропоетонімів асоціативною семантикою, що значно розширює можливості осмислення авторської концепції. Символічні імена є емоційно забарвленими, завдяки чому постають потужними образотвірними засобами в художньому тексті

313 Козловська Дар"я Валеріївна Основи красномовства. Матеріали для самостійної роботи студентів Козловська, Д.В. Бортун, К.О. Вінниця немає українська 2019 практикум 179
Практикум укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Основи красномовства». Містить методичні рекомендації з підготовки та організації самостійної роботи. Уміщено теми та питання для обговорення на практичних заняттях, список рекомендованої літератури та короткий термінологічний словник. Окреслено коло завдань для самостійної, індивідуальної й модульних контрольних робіт. Подана робоча програма відбиває коло модулів, актуалізує обсяг знань та умінь і навичок вивчення курсу «Основи красномовства». Видання адресовано студентам філологічних спеціальностей, аспірантам, молодим науковцям, усім, хто цікавиться ораторським мистецтвом та жанрами красномовств

314 Козловська Дар"я Валеріївна Сучасна українська мова. Морфологія Козловська, Д.В. Домрачева, І.Р. Бортун, К.О. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 163
Методичні рекомендації укладено відповідно до робочих програм навчальних дисциплін «Сучасна українська мова-ІІ» (освітня програма «Українська мова та література») та «Сучасна українська мова» (освітня програма «Прикладна лінгвістика»). Містять варіанти тестових завдань, завдань для самостійної роботи, питання до тематичних, модульних контрольних робіт та індивідуально-дослідної роботи. Видання адресовано студентам освітніх програм «Українська мова та література» й «Прикладна лінгвістика», а також усім, хто цікавиться українською морфологією

315 Козловська Дар"я Валеріївна Наказовість у публіцистичному дискурсі Козловська, Д.В. Бортун, К.О. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 178
Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Спецкурс "Наказовість у публіцистичному дискурсі"». Містять указівки до планування лекційних і практичних занять із курсу, індивідуально-дослідні завдання, перелік статей для конспектування. Видання адресовано студентам освітньої програми «Українська мова та література», а також усім, хто цікавиться категорією імператива в сучасній лінгвоукраїністиці

316 Козловська Дар"я Валеріївна Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 172
У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика».

317 Козловська Дар"я Валеріївна Курсова робота з української мови Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 155
У методичних рекомендаціях схарактеризовано основні етапи виконання курсової роботи з української мови. Подано вимоги до технічного оформлення наукових робіт такого типу. Запропоновано орієнтовну тематику курсових досліджень із лек¬сикології, фонетики, діалектології, морфології, синтаксису, сти¬лістики української мови. Для студентів денної та заочної форм навчання, викладачів ЗВО, а також усім, хто цікавиться методикою виконання курсо¬вої роботи з української мови

318 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Когнітивна лінгвістика й лінгвоконцептологія Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 165
Навчальний посібник укладений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Когнітивна лінгвістика й лінгвоконцептологія (включаючи модуль «Discourse and Concept: Ragularity and Correlation»)» (ОНП «Філологія Philology» (галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія Philology) третього (освітньо-наукового (доктор філософії)) рівня). Розроблено опорний конспект лекцій. Запропоновано комплекс завдань до практичних занять і самостійної роботи здобувача вищої освіти. Систематизовано довідково-інформаційні дані з навчальної дисципліни, визначено термінологійний мінімум, укладено список літератури до курсу

319 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Вторинна знакова система ціннісної картини світу у фраземі Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2020 монографія 219
У монографії визначено специфіку кореляції фраземного рівня ціннісної картини світу з кодами культури (антропоморфним, біоморфним, гастрономічним, духовним, квантитативним, колоративним, онімним, предметним, природним, просторовим, соматичним, часовим) на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов. Схарактеризовано кваліфікаційні ознаки цінності, ціннісної картини світу та коду культури з урахуванням вітчизняних і закордонних мовознавчих теорій і з опертям на досягнення аксіофраземної прагматики

320 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна ФРАЗЕМІКА ТА ФРАЗЕМОГРАФІЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВОПАРАДИГМІ Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2018 підручник 194
У підручнику схарактеризовано кваліфікаційні ознаки фраземи з урахуванням вітчизняних і закордонних мовознавчих теорій і з опертям на сучасну наукову парадигму. Простежено специфіку чотирнадцяти фраземних класифікацій: семантичної, семантико-граматичної, експресивно- стилістичної, генетичної, когнітивно-генетичної, ідеографічної, структурної, функційної, з погляду переосмислення компонентів фраземи, за сферою вживання, за лексичним складом, за контекстом (оточенням), за характером оцінки, на основі методу фраземної аплікації. Запропоновано систематизований опис найвідоміших фраземографічних праць ХХ ст. – поч. ХХІ ст., ґрунтований на передмовах до поліграфічних видань, наукових рецензіях, інформації з довідкової літератури тощо

321 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2016 монографія 219
У монографії схарактеризовано лінгвістичний портрет оцінки в аксіологічній парадигмі з окресленням оцінного компонента фраземного значення. Розглянуто реалізацію оцінки у фраземіці одно- та різноструктурних мов у семантичних діапазонах «добре – погано», «схвалювати – не схвалювати», «задовольняти – не задовольняти», «цінний – нецінний», «цікавити – не цікавити», «стверджувати – заперечувати», «відповідати нормі – не відповідати нормі». У науковий узус уведено і визначено загальнолінгвістичну класифікацію фразем за характером оцінки з послідовним виокремленням позитивнооцінних, негативнооцінних, нейтральнооцінних фразем і фразем із дифузною оцінкою та з акцентуванням уваги на їхньому зв’язку з категорією цінності

322 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology Kosmeda Tetyana Zahnitko Anatolij Krasnobaieva-Chorna Zhanna Познань немає англійська 2019 монографія 210
The monograph submitted is the first work of the Ukrainian and Polish linguistics which presents aspects of the new linguistics — linguopersonology and elucidates constitutional principles of the theory of linguopersonology and methodological postulates of ego-text and axiophraseme pragmatics. The studying of linguopersonology is promising as it meets social demands and is oriented on the correlation of personality and corporative group, communicative community, enabling not only the statement of existing regularities of the realization of language personality, but also the creation of the technology of protection and self-defence of personality from various informational influences, language and communicative aggression and so on.

323 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Квантитативна лінгвістика Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 157
Опрацьовано робочу програму навчальної дисципліни "Квантитативна лінгвістика" згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів філології (прикладної лінгвістики) (галузь знань 03 "Гуманітарні науки", спеціальність 035 "Філологія"), освітньою програмою "Прикладна лінгвістика", розроблено опорний конспект лекцій, укладено списки рекомендованої літератури до курсу та лабораторних занять. Запропоновано комплекс завдань до лабораторних занять і самостійної роботи студента, тести, тематику рефератів і наукових проектів студентів. Наведено питання до іспиту та критерії оцінювання рівня знань студентів

324 Домрачева Ірина Романівна Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та історії Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 191
У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика»

325 Домрачева Ірина Романівна СТВОРЕННЯ, СПРИЙНЯТТЯ І ТЛУМАЧЕННЯ ЛЕКСЕМ ІЗ ПОВТОРЮВАЛЬНОЮ СЕМАНТИКОЮ Домрачева, І.Р. немає немає українська 2017 стаття 187
немає

326 Домрачева Ірина Романівна ЯДРОВА МІЖРІВНЕВА РЕАЛІЗАЦІЯ СУКУПНОЇ СЕМАНТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Домрачева, І.Р. Дніпро Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах : матеріали конф. українська 2019 стаття 166
Збірник містить матеріали доповідей лінгвістів України, Франції, Чехії, Тайваня, присвячені опису тенденцій і перспектив розвитку інноваційних процесів у сучасних слов’янських мовах, явищ неологізації, що характеризують різні рівні сучасних слов’янських мов у різних комунікативних сферах; дослідженню лексикограматичних інновацій в аспектах сучасних наукових парадигм; розгляду мовних і мовленнєвих інновацій як об’єктів прикладної лінгвістики, лінгводидактики, теорії і практики перекладу

327 Домрачева Ірина Романівна Сучасна українська мова. Морфологія Козловська, Д.В. Домрачева, І.Р. Бортун, К.О. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 165
Методичні рекомендації укладено відповідно до робочих програм навчальних дисциплін «Сучасна українська мова-ІІ» (освітня програма «Українська мова та література») та «Сучасна українська мова» (освітня програма «Прикладна лінгвістика»). Містять варіанти тестових завдань, завдань для самостійної роботи, питання до тематичних, модульних контрольних робіт та індивідуально-дослідної роботи. Видання адресовано студентам освітніх програм «Українська мова та література» й «Прикладна лінгвістика», а також усім, хто цікавиться українською морфологією

328 Шаповалова Наталія Петрівна Концептуальні засади фахової підготовки студентів спеціальності "Культурологія" під час виробничої практики Шаповалова Н. Вінниця Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців українська 2018 стаття 182
немає

329 Шаповалова Наталія Петрівна Адаптация и переинтерпретация литературного произведения: текст → кинотекст Шаповалова, Н. Красникова, В. немає Граматичні читання - Х українська 2019 стаття 165
немає

330 Шаповалова Наталія Петрівна Культурно-мовний простір Поділля: проблеми, перспективи, актуальні аспекти дослідження Шаповалова Н. П. Вінниця Креативність як феномен людського буття в культурі : зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та мол. науковців українська 2020 стаття 155
немає

331 Шаповалова Наталія Петрівна Українське традиційне житло в музейному просторі України й зарубіжжя Шаповалова Н. П. Вінниця Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців українська 2019 стаття 163
немає

332 Шаповалова Наталія Петрівна Комунікативні аспекти фахової підготовки студентів спеціальності "Культурологія" в контексті музейної практики Шаповалова Н. П. Вінниця Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців українська 2017 стаття 159
немає

333 Митько Неля Андріївна Контрольні роботи з пунктуації Домрачева, І.Р. Митько, Н.А. Вінниця немає українська 2017 програма 253
Подано програму курсу, список рекомендованої літератури, запропоновано методичні поради до виконання завдань. Укладено варіанти завдань до контрольної роботи з пунктуації. Наведено питання до заліку. Видання адресоване студентам денної і заочної форм навчання філологічного факультету спеціальностей «Українська мова і література» та «Прикладна лінгвістика»

334 Митько Неля Андріївна Лінгвістичний аналіз як ефективний метод формування фахових компетенцій студентів-філологів Коваль, Л.М. Важеніна, О.Г. Домрачева, І.Р. Бортун, К.О. Митько, Н.А. Аксьонова, І.О. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 171
У методичних рекомендаціях наведено схеми та зразки фонетичного, лексикологічного, морфемного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного та стилістичного аналізів. Подано список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Для студентів-філологів усіх форм навчання, викладачів вищих навчальних закладів

335 Митько Неля Андріївна Сучасна українська мова. Матеріали для самостійної роботи Митько, Н.А. Аксьонова, І.О. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 181
У методичних рекомендаціях подано навчальну програму курсу, теми лекцій і практичних занять; запропоновано види самостійної роботи й оцінювання їх виконання студентами. Наведено норми і критерії оцінювання знань. У контрольних роботах подано завдання з української орфографії, розділів «Іменник», «Прикметник», «Числівник», «Дієслово», успішне виконання яких допоможе студентам закріпити й удосконалити практичні навички з української мови. Уміщено рекомендовану літературу до курсу та питання до іспиту. Видання рекомендоване студентам спеціалізації «Слов’янські мови та літератури (переклад – включно) перша – російська)» денної і заочної форм навчання філологічного факультету для самостійного опрацювання курсу сучасної української мови

336 Митько Неля Андріївна Вправи і завдання з лексикології та фразеології Митько Н. А. Вінниця немає українська 2009 метод. рек. 314
Містять практичні завдання з розділів лексикології та фразеології, які допоможуть студентам систематизувати й закріпити знання, уміння й навички з мови

337 Митько Неля Андріївна Лабораторний практикум з пунктуації Митько Н. А. Вінниця немає українська 2010 метод. рек. 274
Містить основні теми і плани лабораторних занять із пунктуації сучасної української мови, літературу до курсу, вправи і тестові завдання для самостійної роботи студентів

338 Митько Неля Андріївна Курсова робота з української мови Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 240
Для студентів денної і заочної форм навчання освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика»

339 Митько Неля Андріївна Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та історії Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 213
У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика»

340 Іщук Наталія Юріївна Linguistic Aspects of Advertising Slogans Nataliia Ishchuk, Artem Svirhun немає Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія англійська 2020 стаття 175
The paper deals with the usage of linguistic aspects in English advertising slogans. advertising different brands, each of them covering one segment of products. The material for the study is the corpus of above 200 online commercial advertising slogans written in English that were sampled on the random basis from the Internet sources. An attempt was also made to look into the etymology of a slogan. The selected slogans under analysis meet the fundamental requirements set for successful slogans: conciseness with high emotional tension, concentration of the essence of the commercial proposal and simple language that is easily memorized. The study suggest that the persuasive power of advertisements to large extent depends on the utilized rhetorical devices, strategies and methods

341 Іщук Наталія Юріївна Особливості перекладу австралійських гумористичних текстів на прикладі оповідань Генрі Лоусона Іщук Н.Ю., Романюк Л.В., Корж О. Ю. немає Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія українська 2019 стаття 175
Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу австралійських гумористичних художніх текстів. У роботі аналізуються гумористичні тексти Генрі Лоусона, зокрема, художньо-стилістичні засоби, які використовуються при перекладі на іншу мову з урахуванням особливостей національного й культурного контексту

342 Іщук Наталія Юріївна Promoting Critical Thinking in Teaching ESP to First-Year University Students Н. Іщук, Л. Джиджора немає Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики англійська 2018 стаття 185
The paper deals with the technology of critical thinking development and the impact that the designed tasks for promoting critical thinking have on students’ social, psychological and academic adaptation. Different methods and techniques of developing critical thinking in students taking into consideration adaptation problems the students experience in their first year of study at the university are analyzed. The way of critical thinking development in ESP classes designed specifically for providing guidance in specific critical thinking skills is suggested. The evidence of critical thinking efficiency as a tool for fostering student’s university adjustment is provided. On the basis of the carried out research it is concluded that all activities proved to be an efficient critical thinking tool

343 Іщук Наталія Юріївна Web-Based Learning a Foreign Language for Specific Purposes Ishchuk N.Yu немає Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія англійська 2016 стаття 174
This paper examines the impact web-based learning has on university students specializing in international economics and business in their attempt to acquire English for specific purposes skills. The article delineates benefits and guidelines for both teachers and students, and addresses issues towards an integrative approach to using technology (web-mediated learning) for the acquisition of speaking, reading and writing skills. Designed are the tasks for the experiment group of students (WBL group) the aim of which is to enhance students’ economic and job-related vocabulary skills. Provided are some results of the experiment, which prove the didactic efficiency of web-based learning, integrated with other teaching methods, for improving students’ autonomous learning skills

344 Іщук Наталія Юріївна Socialising in Academic and Professional Environments. Coursebook Н.Ю. Іщук, О.О. Саврасова, Н.В. Стрюк Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 175
Навчальний посібник призначений для студентів 1 курсу економічного факультету, які вивчають англійську мову професійного спрямування. Мета посібника – розвивати комунікативну компетенцію, необхідну для адекватної поведінки в типових академічних і професійних ситуаціях. Посібник укладено згідно з вимогами навчальної програми з англійської мови за професійним спрямуванням

345 Іщук Наталія Юріївна Socialising in Academic and Professional Environments. Teacher’s Guide Іщук Н. Ю., Саврасова О. О., Стрюк Н. В. Вінниця немає українська 2017 метод. посіб. 175
Методичний посібник призначений для викладачів, які викладають англійську мову професійного спрямування студентам 1 курсу економічного факультету. Методичний посібник містить ключі до завдань навчального посібника «Socialising in Academic and Professional Environments. Coursebook», розшифровку аудо- та відеозаписів, додаткові тексти для читання до кожного юніту з ключами, вхідний тест з ключами та модульний тест з ключами.

346 Іщук Наталія Юріївна Методичні рекомендації щодо виконання виробничої (перекладацької) практики для студентів спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес» Н.Ю. Іщук, Т.В. Орєхова, М.Л. Варламова Вінниця немає українська 2016 метод. вказівки 176
Методичні рекомендації щодо виконання виробничої практики (перекладацької) для студентів спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес»

347 Іщук Наталія Юріївна Using Controversial Issues and Discussion in ESP Classroom to Boost Students’ Critical Thinking Skills Ishchuk Nataliia немає Annual Conference on Current Foreign Language Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference англійська 2019 тези 175
Due to the technological advances that have changed the way people process flux and glut of information, it has become a mainstream to infuse the 21st Century Skills into education in general and into teaching ESP in particular. The latter involves developing a wide range of job-related hard and soft skills, critical thinking being one of the “Four Cs” along with problem solving, communication, collaboration, creativity and innovation. The paper presents a brief analysis of research findings for critical thinking and using controversial issues in EFL classroom. During 2017-2019 we conducted a small-scale empirical study of some aspects of discussion-based approach to teaching ESP. On the basis of the carried out analysis and our theoretical background along with teaching experience we suggest some activities and tasks that can stimulate critical thinking through discussion

348 Іщук Наталія Юріївна Approaches to Business Writing in ESP Classroom N.Yu. Ishchuk Київ Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIІI Міжнародної науково-практичної конференції англійська 2018 тези 155
The paper looks at improving students’ written communication skills by applying an adeuate approach depending on the students’ language proficiency level, thus gaining the optimal result of teaching writing business documents and emails. The study focuses on the three most common approaches to writing: 1) a product approach; 2) a process approach and 3) a social-constructionist approach

349 Іщук Наталія Юріївна Деякі аспекти розробки текстових завдань з англійської мови професійного спрямування Іщук Н. Одеса Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом українська 2017 тези 172
Розглянуто особливості завдань, метою котрих є розвиток навичок оглядового та пошукового читання (skimming та scanning). Запропоновано рекомендації щодо забезпечення студентів грамотно розробленими текстовими завданнями, які слід варіювати задля запобігання відчуття монотонності та зниження інтересу до вивчення АМПС

350 Проценко Євгенія Олександрівна Кінофікація Донбасу в 1943–1945 рр. Проценко, Є.О. немає Гілея українська 2016 стаття 141
Кінофікація як система заходів, спрямованих на розгортання кіномережі та кінообслуговування населення мала виняткове значення для радянської культури. У Радянському Союзі кіноіндустрія стала однією зі складових пропаганди. Донбас, як уособлення пролетарської культури мав стати прикладом для інших територій Радянського Союзу в проведенні успішної кінофікації. Проте, допомога влади виявилась недостатньою для повноцінного відродження кіномережі регіону. В роботі кіноустановок Донбасу протягом 1943–1945 рр. спостерігались недоліки та проблеми: матеріальні труднощі, безвідповідальність, зловживання, нестача робітників, обладнання. Увага влади була прикута переважно до кінофікації міст, сільська кіномережа значно відставала, що викликало неоднорідність та диспропорційність роботи кіноустановок. Таким чином, труднощі з якими, зіткнулась влада унеможливили проведення повноцінної та широкомасштабної кінофікації Донбасу протягом 1943–1945 рр

351 Проценко Євгенія Олександрівна Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни : історіографічний дискурс Проценко, Є.О. немає Схід українська 2018 стаття 129
Стаття присвячена історіографічному дискурсу культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни. Проаналізовано науковий доробок радянських, сучасних українських, зарубіжних істориків та краєзнавців, виокремлені концепції, парадигми, які існували в історичній науці протягом різних історичних періодів. Особлива увага приділена перспективності та актуальності теми. Автором статті визначено коло питань, які потребують додаткового наукового опрацювання, зокрема культурна пам'ять та культурна політика, психологічні та ментальні аспекти життя населення в роки війни. Перспективним видається створення робіт міждисциплінарного характеру

352 Проценко Євгенія Олександрівна Бібліотеки Донбасу в роки Другої світової війни Проценко, Є.О. Маріуполь Вісник МДУ. Серія : Історія. Політологія українська 2018 стаття 134
Стаття присвячена бібліотечним установам на території Донбасу у роки Другої світової війни. За допомогою архівних документів та матеріалів преси автор досліджує питання збереження бібліотечного фонду та мережі бібліотечних установ Донбасу в роки війни, порівнює радянську та нацистську політику щодо бібліотечної справи в регіоні. Відокремлюється особливості діяльності бібліотек регіону на початок війни, в період нацистської окупації та після визволення

353 Проценко Євгенія Олександрівна Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни : джерелознавчий дискурс Проценко, Є.О. немає Гілея українська 2018 стаття 121
Статтю присвячено джерелознавчому дискурсу культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни. Визначено схему класифікації джерел: за типами та видами, проаналізовано інформативне ноповнення та автентичність джерел. Автор прийшов до висновків, що представлений у статті масив джерельних матеріалів дає можливість неупереджено висвітлити культурні процеси, які відбувались на території Донбасу, в умовах війни. З'ясовано, що наявна джерельна база має перспективи розвитку та розширення

354 Проценко Євгенія Олександрівна Політична карикатура на сторінках окупаційної преси Донбасу Грідіна І. Проценко Є. Вінниця Нові сторінки історії Донбасу українська 2018 стаття 115
Стаття присвячена дослідженню політичної карикатури на сторінках преси, що виходила на території Донбасу в роки нацистської окупації. Проведений аналіз 30 найменувань періодичних видань, що виходили на теренах окупованого Донбасу. Основу методології статті складають метод контент-аналізу та семіотичний підхід. На прикладі газети «Донецкий вестник» визначено, що карикатури були виключно на політичну тематику та являли собою передрук із західноєвропейських нацистських видань. З’ясовано, що карикатури використовувались як засіб пропаганди та агітації, являли собою контрольовану політичну сатиру на мікрорівні, притаманну тоталітарному суспільству

355 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Емотивна картина світу в українській фраземіці: аксіологічний вимір фундаментальних емоцій людини Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Studia Slavica Hung українська 2018 стаття 285
The article is devoted to revealing the axiological specificity of the emotional world’s image, represented by ten fundamental emotions (interest, joy, surprise, embarrassment, disgust, anger, contempt, shame, suffering, fear) in Ukrainian phraseology. The main methods of research are the method of parametric analysis of the semantic structure of phraseme with the accentuation of the evaluative component and the method of thematic fields. There was applied the classification of phrasemes according to their evaluation load, developed in the framework of axiophraseme pragmatics based on the three-valued “positive-negative-situational” evaluation system and sequential allocation in the emotional world’s image of positively evaluative, negatively evaluative phrasemes and phrasemes with diffuse evaluation

356 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Опыт осмысления ценностной картины мира во фразеологии: структурная организация (на материале русского, украинского, английского и немецкого языков) Краснобаева-Чёрная Ж.В. немає Вестник Томского государственного университета. Филология російська 2018 стаття 234
The article is devoted to the reconstruction of the axiological world’s image (AWI) with the actualization of its structural organization in phraseology on the material of Russian, Ukrainian, English and German. The AWI is positioned as an understanding of the world by a person, fragments of this world and the status of the human person in this world through an appraisal categorization of values and non-values in opposition. The object of the study is the AWI in phraseology. The subject of the study are phraseological units representing values. The description of values is realized using the method of parametric analysis of the semantic structure of the phraseological unit (PhU) with the accentuation of the estimated macrocomponent and the method of thematic fields, that is, through phraseosemantic fields, groups and subgroups. Phraseological axiological opposition is interpreted as the unity of the two blocks represented by the PhU: the first constitute the PhU, the semantics of which

357 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Пространственный код культуры ценностной картины мира (на материале русской, украинской, английской и немецкой фразеологии) Краснобаева-Чёрная Ж.В. немає Сибирский филологический журнал українська 2018 стаття 266
Статья продолжает цикл публикаций автора, посвященный разработке теоретических и практических проблем аксиофраземной прагматики. Определена специфика пространственного кода культуры на фразеологическом уровне ценностной картины мира в русском, украинском, английском и немецком языках. Ценностная картина мира позиционируется как осмысление мира человеком, фрагментов этого мира и статуса человеческой личности в этом мире через оценочную категоризацию в оппозиции ценностей и неценностей. Пространственный код культуры представлен в статье семантическими оппозициями ‘свой – чужой’, ‘верх – низ’, ‘вертикаль – горизонталь’, ‘правый – левый’, ‘впереди – сзади’, ‘близко – далеко’, ‘запад – восток’

358 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Прагматика страху в українській фраземіці Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Poznań Studia Ukrainica Posnaniensia українська 2017 стаття 242
Fear is positioned in the article as a limitation of freedom – a base fragment of the axiological worldview of the Ukrainian. Description of fear is implemented with the help of the method of parametric analysis of the phraseme's semantic structure with accentuation of the appraisive macro-component and the method of thematic fields. Fear in Ukrainian Studies presents the phrasemic axiological opposition of «psychological freedom – manifestation of fear» of the universal human value of «freedom» and is formed in sixteen semantic subgroups.

359 Урсані Ніна Миколаївна ОБРАЗ ЖИТТЄВОГО МОРЯ У ЗБІРЦІ Г. СКОВОРОДИ “САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ” Урсані Н. М. немає Актуальні проблеми слов’янської філологі українська 2011 стаття 161
У статті розглядається образ життєвого моря у поетичній збірці Г. Сковороди “Сад божественних пісень”. Автором беруться до уваги лише ті тексти, в яких наявна морська символіка, або ж образи, що пов’язані з водним світом. Предметом уваги є життєве море у збірці Г. Сковороди.

360 Урсані Ніна Миколаївна ОБРАЗ ДОЛІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХVІІІ СТОЛІТТЯ Урсані Н. М. немає Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка українська 2009 стаття 167
Стаття присвячена образу долі в акровіршах поетів ХVІІІ ст. у І. Бачинського, О. Падальського, І. Пaшковського, Ф. Кастевича. Автори не тільки змальовують трагедію людської долі, але висловлюють різне бачення цього поняття.

361 Урсані Ніна Миколаївна ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ЛІРИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА Урсані Н. М. немає немає українська 2018 стаття 164
Робота присвячена проблемі жіночих образів у ліриці Василя Стуса на матеріа збірки «Зимові дерева».

362 Урсані Ніна Миколаївна ВАНІТАТИВНІ МОТИВИ У ЛІРИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА (НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ «ПАЛІМПСЕСТИ») Урсані, Н.М. Сас, А.А. Вінниця НАУКОВІ ЗАПИСКИ СУЧАСНИХ ВЧЕНИХ: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 211
немає

363 Урсані Ніна Миколаївна Образ Б. Хмельницького в українській бароковій поезії Урсані Н. М. немає Вісник Запорізького національного університету українська 2012 стаття 156
Стаття присвячена образу Богдана Хмельницького в українській бароковій поезії XVII-XVIII століття. Аналізуються тексти, в яких відображено події національно-визвольної війни 1648-1654 рр

364 Урсані Ніна Миколаївна ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У ЛІРИЦІ БАРОКО Урсані Н. М. немає немає українська 2019 стаття 241
Роботу присвячено проблемі інтерпретації християнських цінностей у ліриці барокона прикладі творів Лазара Барановича, Климентія Зіновієва, Данила Братковського

365 Юрковська Майя Миколаївна АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ Юрковська М.М. немає немає українська 2019 тези 149
Досліджено анімаційний фільм як певне текстове утворення. Встановлено наявні в сучасній лінгвістиці підходи до розуміння текстів з невербальним компонентом. Описано етапи концептуалізації фільму як певної знакової системи.

366 Залужна Ольга Олексіївна Інструментальні привативні дієслова з інструмента-мисоматизмами в англійській та українській мовах Залужна О.О немає Сучасні дослідження мови та літератури українська 2015 тези 189
У цій роботі досліджуються привативні дієслова (ПД) англійської та української мов, які з-поміж інших мають інструментальну сему, яка вказує на залучення до дії позбавлення інструментів-соматизмів, напр., англ. to pinch off ‘відщипувати’, to bite off ‘відкушувати’, to scratch ‘відривати кігтями або нігтями’; укр. відщипувати, скушувати, відшкрябувати тощо

367 Залужна Ольга Олексіївна Привативні дієслова маніпулятивної та директивної каузації в англійській та українській мовах Залужна О.О Вінниця Сучасні дослідження мови та літератури : українсько-російська школа-конф. молодих учених, українська 2014 тези 243
За характером взаємодії між каузатором та каузатом каузативні ситуації традиційно розподіляють на маніпулятивні та директивні (контактні та дистантні за іншою термінологією). При маніпулятивній каузації каузуюча дія відбувається за тісного фізичного контакту каузатора з каузатом (напр.: англ. to cut away ‘відрізати’, to break off ‘відламати’; укр. відірвати, відбити тощо). Директивний каузатив передбачає застосування каузатором соціальних або вербальних засобів вилучення Z з власності Y (напр.: англ. to confiscate ‘конфіскувати’, to bleed ‘доїти (вимагати гроші)’; укр. випросити, відсудити тощо).

368 Залужна Ольга Олексіївна ПРИВАТИВНІ ДІЄСЛОВА КАУЗАЦІЇ ВЕРБАЛЬНОЮ ДІЄЮ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Залужна О.О Вінниця Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах українська 2016 стаття 185
У цій роботі досліджуються ПД каузації вербальною дією в англійській та українській мовах, напр., англ. to demand ‘вимагати’, to hit for ‘просити (гроші)’; укр. вимагати, вискиглити тощо. Предметом роботи є семантика в англійських та українських ПД каузації вербальною дією. Мета роботи полягає в аналізі семантики англійських та українських ПД каузації вербальною дією та їх класифікації за додатковими СО. Матеріал дослідження складається зі 105 одиниць (англ. мова – 56 ВПД, укр. мова – 49 ВПД), отриманих методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел

369 Залужна Ольга Олексіївна Семантика маніпулятивної каузації в екзистенційних дісловах із семою заперечення (на матеріалі англійської мови) Куца, М.О. Залужна, О.О. немає English in Interdisciplinary Contextof life-long Educaion українська 2018 стаття 176
Стаття присвячена проведенню семантичного аналізу каузативних маніпулятивних екзистенційних дієслів із семою заперечення на основі англійської мови. Визначено, що каузативність, екзистенційність та заперечення є універсальними фундаментальними категоріями мови

370 Залужна Ольга Олексіївна ПРЕДИКАТНА ТА АРГУМЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯК КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИВАТИВНИХ ДІЄСЛІВ Залужна О.О Вінниця Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов українська 2017 тези 172
Привативність є універсальною семантично складною категорією, яка містить у своїй структурі три фундаментальні категорії мови: каузативність, посесивність та заперечення. Дана категорія знаходить своє вираження у мові передусім у семантиці дієслова, напр.: англ. to deprive, to steal, to cut off; укр. позбавляти, красти, відрізати. Об’єктом роботи виступають привативні дієслова (ПД) в англійській та українській мовах. Предметом роботи є семантика в англійських та українських ПД каузації вербальною дією. Мета роботи полягає в аналізі семантичної структури англійських та українських ПД. Матеріал дослідження складається з 1962 лексем (947 лексем в англійській та 1015 лексем в українській мові), отриманих методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел.

371 Юрковська Майя Миколаївна Shibboleth as a source of humor in modern animation Юрковська М.М. немає немає англійська 2016 тези 142
Means of comic effect in animation comedy have passed through a long way of transformations. At the present stage, animated characters themselves and situations they get into, traditionally achieve humor. At the same time, crucial role in comic effect creation belongs to language means. Inconsistencies and inaccuracies on all text levels are perceived as intentional divergences leading to humor

372 Юрковська Майя Миколаївна Modern English-speaking multimodal discourse Юрковська М.М. немає немає англійська 2017 тези 133
Searching for the new means of expressing idea people create new and diverse forms of narratives, which appear to be an alternative to more traditional ones. In linguistics, these forms are metaphorically called creolized texts and are generally defined as texts which combine two or more semiotic systems. On the other side, successful modern communication became strongly connected and dependent on visual element, and is seen as its inherent and integral part. For the current moment, it is more adequate to consider multimodal texts as such that are more natural and traditional comparing to homogeneous in terms of the advanced by modern communication demands

373 Юрковська Майя Миколаївна Риси постмодерну в тексті сучасного анімаційного фільму Юрковська М.М. немає немає українська 2019 тези 128
Критичне переосмислення попереднього та поточного культурного досвіду спричинило появу особливого типу культури, світогляду — постмодернізму. Підходів до його визначення існує безліч, та неоднозначність дефініцій і трактувань провокує подальшу наукову рефлексію щодо найбільш прийнятної позиції. На думку Е. Усовської, постмодернізм тому так важко піддається визначенню, що він є течією, яка водночас виражає стан сучасної (постсучасної) культури та, апелюючи до різноманітних шарів, акумулює їхню енергію, зміст, певний “фокус”

374 Ситенко Ольга Олександрівна Типологія міжрівневих засобів вираження демінутивності Ситенко О.О. немає Лінгвістичні студії українська 2009 стаття 128
Стаття присвячена дослідженню специфіки функціонально-семантичних та структурних особливостей демінутивних одиниць на матеріалі різноструктурних мов. У ній простежено структуру категорійної семантики демінутивності, проаналізовано структурнотвірні чинники категорії демінутивності на різних рівнях в англійській та українській мовах

375 Ситенко Ольга Олександрівна Іменна категорія числа: перекладацькі труднощі Ситенко О.О. немає Лінгвістичні студії українська 2012 стаття 183
Стаття присвячена дослідженню категорії числа іменників англійської мови та особливостям перекладу англійських іменників у формі однини та множини українською мовою

376 Ситенко Ольга Олександрівна Міжрівнева інвентаризація засобів вираження категорії демінутивності в англійській та українській мовах Ситенко О.О. немає Лінгвістичні студії українська 2005 стаття 119
У статті простежено функціонально-семантичного діапазон форм демінутивності та окреслено відповідні словотвірні, морфологічні, лексичні, текстуальні та інші засоби її вираження в аналізованих мовах

377 Стрюк Наталя Василівна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Перша іноземна мова» (аспект «Граматика») для студентів 3 курсу СО «Бакалавр» факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)», освітньої програми «Англійська мова та переклад» Гребенюк, А.А. Стрюк, Н.В. Савицька, А.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 163
Методичні вказівки призначені для самоконтролю самостійної роботи студентів 3 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія». За своєю структурою видання поділене на чотири розділи, які відповідають тематичним модулям

378 Стрюк Наталя Василівна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Перша іноземна мова» (аспект «Граматика») Для студентів 2 курсу СО «Бакалавр» факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно)», перша – англійська освітньої програми «Англійська мова і переклад» Гребенюк, А.А. Савицька, А.В. Стрюк, Н.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 152
Методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів СО «Бакалавр» 2 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія» 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)», з навчальної дисципліни «Перша іноземна мова» (англійська) для аспекту «Граматика» та відповідає затвердженій навчальній програмі з вказаної дисципліни. Посібник складається з чотирьох розділів, які відповідають тематичним модулям. Кожен розділ представляє короткий опис модулю, вказівки та граматичні тести

379 Стрюк Наталя Василівна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Перша іноземна мова» (аспект «Граматика») Для студентів 1 курсу СО «Бакалавр» факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)», освітньої програми «Англійська мова та переклад» Гребенюк, А.А. Стрюк, Н.В. Савицька, А.В. Вінниця немає українська 2019 стаття 151
Методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів СО «Бакалавр» 1 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія» 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»,з навчальної дисципліни «Перша іноземна мова» (англійська) для аспекту «Граматика» та відповідає затвердженій навчальній програмі з вказаної дисципліни. Посібник складається з чотирьох розділів, які відповідають тематичним модулям. Кожен розділ представляє короткий опис модулю, вказівки та граматичні тести

380 Стрюк Наталя Василівна SOCIALISING IN ACADEMIC AND PROFESSIONAL ENVIRONMENTS TEACHER’S GUIDE Іщук, Н.Ю. Саврасова, О.О. Стрюк, Н.В. Вінниця немає українська 2017 метод. рек. 150
Методичний посібник призначений для викладачів, які викладають англійську мову професійного спрямування студентам 1 курсу економічного факультету. Він містить ключі до завдань навчального посібника «Socialising in Academic and Professional Environments. Coursebook», розшифровку аудо- та відеозаписів, додаткові тексти для читання до кожного юніту з ключами, вхідний тест з ключами та модульний тест з ключами

381 Стрюк Наталя Василівна Збірка лексико-граматичних тестів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (англійська) для студентів 2 курсу факультету іноземних спеціальності 035 Філологія. 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Німецька мова і переклад». Модуль 1 Стрюк, Н.В. Юрковська, М.М. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 207
Методичний посібник призначений для роботи студентів 2 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035 Філологія. 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (англійська) для аспектів «Лексика» і «Граматика» (Модуль 1) та відповідає затвердженій навчальній програмі із вказаної дисципліни. Посібник розроблений з метою здійснення контролю знань у студентів, містить низку лексико-граматичних тестів, які відповідають лексикограматичним темам першого модуля 3-го семестру навчання. Водночас посібник може використовуватися студентами у самостійній роботі для формування та закріплення одиниць лексико-граматичної компетенції

382 Стрюк Наталя Василівна Збірка лексико-граматичних тестів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (англійська) для студентів 2 курсу факультету іноземних спеціальності 035 Філологія. 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Німецька мова і переклад». Модуль 2 Стрюк, Н.В. Юрковська, М.М. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 156
Методичний посібник призначений для роботи студентів 2 курсу факультету іноземних мов спеціальності спеціальності 035 Філологія. 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (англійська) для аспектів «Лексика» і «Граматика» (Модуль 2) та відповідає затвердженій навчальній програмі із вказаної дисципліни. Посібник розроблений з метою здійснення контролю знань у студентів, містить низку лексико-граматичних тестів, які відповідають лексикограматичним темам другого модуля 3-го семестру навчання. Водночас посібник може використовуватися студентами у самостійній роботі для формування та закріплення одиниць лексико-граматичної компетенції

383 Стрюк Наталя Василівна The simulation method as a technique of improving professional communication skills in teaching English for specific purposes to future journalists Стрюк Н. В. Вінниця немає англійська 2016 тези 151
Objective of the paper is to clarify the definition of “professional communication skills” and the essence of the simulation method, to study the ways it can be used as a technique of improving professional communication skills in teaching ESP to future journalists

384 Стрюк Наталя Василівна The Test Teach Test approach to teaching English for specific purposes to future economists Саврасова О.О., Стрюк Н.В. Вінниця немає англійська 2017 тези 157
Objective of the paper is to clarify the essence of the TTT approach, consider its advantages and study the ways it can be used to teach ESP to future economists

385 Стрюк Наталя Василівна Using the process approach to further development of writing skills of the students of non-linguistic specialities Саврасова О.О., Стрюк Н.В. Вінниця немає англійська 2018 тези 174
Objective of the paper is to clarify the essence of the process approach, consider its stages and study the ways it can be used to further development of writing skills of the students, especially, of non-linguistic specialities

386 Стрюк Наталя Василівна Особливості анафори та епіфори в написах на одязі українською та англійською мовами Стрюк Н. В. Вінниця немає українська 2019 тези 135
Мета дослідження – проаналізувати та порівняти такі фонетичні стилістичні особливості англійських та українських написів на одязі, як анафора та епіфора

387 Стрюк Наталя Василівна Effective modernmodels of teacher’s continuing professional development Стрюк Н. В. Вінниця немає англійська 2019 тези 176
Objective of the paper is to clarify the essence of the teacher’s CPD and consider effective models applicable in the current stage of Ukrainian education development

388 Стрюк Наталя Василівна Особливості рими в англомовних написах на одязі Стрюк Н. В. Вінниця немає українська 2019 тези 146
Мета статті – проаналізувати особливості рими в англомовних написах на одязі

389 Стрюк Наталя Василівна Алітерація і асонанс в англомовних написах на одязі Н. В. Стрюк, М. Я. Оленяк Вінниця немає українська 2020 тези 134
Мета дослідження – проаналізувати особливості алітерації та асонансу в англомовних написах на одязі

390 Соловей Олег Євгенович Орґазм і відчай: випадок Степана Процюка Соловей О. Є. Вінниця немає українська 2017 збірник 180
У книзі «Орґазм і відчай: Випадок Степана Процюка», яка представляє собою збірку рецензій, нарисів, есеїв, здійснена спроба системного підходу до розгляду поетичної та прозової творчости знакового письменника нашої сучасности Степана Процюка. Читачеві пропонується максимально суб’єктивна та пристрасна рецепція ледве не всієї жанрової палітри письменника (лірика, ліро-епіка, повісті, романи, романізовані біографії, есеї тощо). Для широкого кола шанувальників актуальної української літератури

391 Соловей Олег Євгенович УТРАЧЕНИЙ ПОГЛЯД Соловей О. Є. Вінниця немає українська 2018 збірник 173
Нова книга літературного критика Олега Солов’я містить рецензії, літературно-критичні статті та есеї, написані автором упродовж останніх десяти років і оприлюднені переважно на сайті «Буквоїд» та в «Українській літературній газеті». Осердям книги є авторський концепт утраченого погляду. Авторові йдеться про ситуацію етичного та культурного опору загрозі остаточного розчинення людини у паноптикумі ліберально-демократичних симулякрів із їх фальшивими цінностями та стримінням до тотального пораблення людського духу. Для широкого кола шанувальників актуальної української літератур

392 Соловей Олег Євгенович СТУСОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. Зошит 3 Соловей, Олег Пуніна, Ольга Вінниця немає українська 2017 альманах 167
Науковий альманах «Стусознавчі зошити» засновано в 2016-му році. Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціялізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса. Третій зошит альманаху пропонує читачеві п’ять статей. Для широкого кола шанувальників актуальної української літератури.

393 Соловей Олег Євгенович ОБОРОННІ БОЇ Соловей О. Є. Донецьк немає українська 2013 збірник 177
«...Стояти в обороні, тобто займати позицію з відповідним розміщенням вогневих засобів перед нападом противника, — це та дія, яка бачиться основною для суб’єкта (автора) літературно-критичного письма О.Солов’я: стояти в обороні істинно творчого — такого, що бунтує проти теперішньої світової даності (безґрунтярства, буржуазності чи то, вслід автору, ліберально-демократичного карнавалу симулякрів), — най і передчуваючи реальну небезпеку для мистецтва...» Ольга Пуніна

394 Соловей Олег Євгенович СТУСОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. Зошит 1 Соловей, Олег Пуніна, Ольга Вінниця немає українська 2016 альманах 163
Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціялізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса. Перший зошит пропонує науковій спільноті вісім статей. Для широкого кола шанувальників модерної української літератури

395 Соловей Олег Євгенович Атоми і Порожнеча Соловей О. Є. Донецьк немає українська 2012 збірник 183
У збірці «Атоми і Порожнеча» донецького критика Олега Солов’я зібрані деякі з актуальних рецензій, які дозволяють відчути базові й концептуальні засновки сучасного літературного процесу, безкомпромісний опір української літератури неприглядним реаліям банківсько-ліберального сьогодення. Третина текстів стосується україномовної донецької літератури, яка є, практично, невідомою українському читачеві.

396 Соловей Олег Євгенович СТУСОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. Зошит 4 Соловей, Олег Пуніна, Ольга Вінниця немає українська 2018 альманах 161
Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціялізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса. Четвертий зошит пропонує до уваги наукової спільноти вісім статей, дві з яких є републікаціями (тексти І. Дзюби та А. Корнієнко). Для вузького гурту читачів

397 Соловей Олег Євгенович ВАСИЛЬ СТУС. ВІДЛУННЯ І НАБЛИЖЕННЯ Соловей, О.Є. Пуніна, О.В. Жилін, М.В. Вінниця немає українська 2018 нарис 181
Книга присвячена життю і творчості Василя Стуса, ім’я якого з 2016 року гордо носить Донецький національний університет.

398 Соловей Олег Євгенович ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Пуніна, О.В. Цікавий, С. А. Жилін, М. В. Соловей, О. Є. Вінниця немає українська 2016 метод. рек. 167
Видання вміщує методичні рекомендації – списки літератури, плани практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт – до курсу «Історія світової літератури» для спеціальностей «Українська мова і література», «Російська мова і література», «Журналістика», «Культурологія» ОКР «бакалавр». Для студентів філологічного факультету.

399 Соловей Олег Євгенович СТУСОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. Зошит 2 Соловей, Олег Пуніна, Ольга Вінниця немає українська 2016 альманах 183
Науковий альманах «Стусознавчі зошити» засновано в 2016-му році. Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціялізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю В. Стуса. У зошиті другому розглядається сценарний текст В. Стуса, стосовно якого в Україні дотепер була відсутня наукова рецепція; пропонується погляд на посутні аспекти філософічности письменника; представлено порівняльний аспект лірики В. Стуса й В. Свідзінського та ін. Другий зошит альманаху пропонує читачеві шість статей. Для широкого кола шанувальників модерної української літератури

400 Соловей Олег Євгенович Історія української літератури Урсані, Н.М. Реутова, М.А. Просалова, В.А. Соловей, О.Є. Пуніна, О.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 160
Видання вміщує навчально-методичні рекомендації – списки літератури, плани і завдання до практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт, перелік питань до іспиту – до навчальної дисципліни «Історія української літератури» для спеціальності 035 Філологія, освітньо-професійної програми «Українська мова та література». Для студентів-гуманітаріїв

401 Грабович Марія Вікторівна Інтенційність. Явище авторської моторики в художньому тексті в інтенційному аспекті Грабович М. В. немає Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації українська 2020 стаття 129
Стаття присвячена актуальній проблемі вираження явища авторської моторики в інтенційному аспекті. У ній розглянуто сучасні підходи до визначення поняття «інтенційність» у лінгвістиці, сформульовано типологію інтенційних дискурсів, виокремлено провідні закономірності реалізації авторської моторики в інтенційних дискурсах, зокрема, в художніх текстах. Зауважено, що окремі мовленнєві акти інтегруються у зв'язний текст на основі глобальної текстової інтенції

402 Грабович Марія Вікторівна Природа авторської сенсорики як іманентної властивості художнього тексту Грабович М. В. та ін. Рига немає українська 2020 монографія 123
У статті розглядаються актуальні питання, пов'язані з вираженням семантики сприняття в англійській мові. Виділено провідні погляди лінгвістів на теорію галузевої організації мови. Лексико-семантична група дієслів сприйняття аналізується з метою встановлення функціональних можливостей цих одиниць в ономасіологічному, когнітивному та семасіологічному аспектах. Розглянуто структуру групи сприйняття дієслів. Визначено закономірності функціонування чуттєвих дієслів у художньому тексті. Підкреслюється, що сенсорні дієслова за частотою вживання діляться на центральні і периферійні.

403 Грабович Марія Вікторівна Поняття авторської інтенційності в гуманітарних дослідженнях Грабович М. В. немає Актуальні питання гуманітарних наук українська 2020 стаття 119
Інтенційність є ключовим поняттям феноменології; можна ствердити, що разом із запровадженням цього поняття у Брентано феноменологія й починається як філософська школа. Існують версії феноменології, що не потребують його, однак більшість авторів, які відносили й відносять себе до феноменології, так чи інакше його використовують. Проте, слід відзначити разюче малу кількість публікацій, експліцитно присвячених цій темі

404 Грабович Марія Вікторівна Фокалізація авторської сенсорики як концептуальна авторська позиція Грабович М. В. немає Eurasian Scientific Congress українська 2020 тези 123
Різноманітні теорії нарації, що виникають у другій половині ХХ століття створили тенденцію у світовій гуманітаристиці, що є паралельною загальному «антропологічному повороту»: на зміну об’єктивізму ідеальних естетичних структур, приходить конституювання суб’єкта літературного твору, згодом – будь-якого акту комунікації та будь-яких знакових структур. Запроваджене Ж. Женеттом поняття фокалізації (фр. focalisation) [1], попри притаманну йому термінологічну розмитість, спричинену певною метафоричністю (буквальний переклад – «фокусування»), сприяло розвитку теорій оповіді та самоусвідомленню культури постмодерну

405 Грабович Марія Вікторівна Перцептивна лексика у мовній картині світу Грабович М. В. немає Dynamics of the Development of World Science українська 2020 тези 113
Дослідження присвячене ролі перцептивної лексики в процесі сприйняття, пізнання та моделювання мовної картини світу. Через цей процес відбувається також самопізнання та саморепрезентація суб’єкта мовлення. Головним сегментом перцептивної лексики в мовленні є дієслова із семантикою зорового сприйняття

406 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Україна та Республіка Польща: еволюція від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції Мєлєкєсцев, К.І. Бут, О.М. Вінниця немає українська 2020 монографія 161
Монографія присвячена комплексному дослідженню процесів трансформації в українсько-польських відносинах у 1991–2015 рр. від білатерального співробітництва до унікальної частини мультилатеральних відносин у контексті інтеграції до ЄС і НАТО. На основі аналізу великого масиву джерел і літератури розкрито історичні передумови оформлення взаємин, перші контакти між польськими та українськими демократичними силами, роль Є. Ґедройця. Досліджено становлення та розвиток білатеральних відносин незалежних України та Республіки Польща, їх втілення у регіональній співпраці, подальшу трансформацію в євроатлантичному контексті, проблемні питання. Висвітлено тенденції співробітництва України та Польщі в умовах розширення НАТО; визначено проблеми втілення польського досвіду в Україні. Проаналізований у монографії досвід українсько-польських відносин вказує на тенденцію приєднання держав колишнього «Східного блоку» до глобалізаційних процесів. Вартий уваги поступовий відхід від традиційних двосторонніх

407 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Історія України в політичних маніпуляціях епохи постправди Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2020 стаття 164
Стаття базується на аналізі новітньої літератури (наукових статей, авторських блогів) і джерел (повідомлень у соціальних мережах, веб-сайтах ЗМІ) для деталізації використання у діяльності політичних сил, діячів, державних органів влади історії для підтримки тих чи інших дій у зовнішній політиці. Методика статті, пов’язана з дослідженням джерел з мережі Інтернет, базується на сучасних реаліях так званої «епохи постправди», у якій емоційність того чи іншого повідомлення та його відповідність світогляду споживачів більшою мірою сприяють довірі, ніж кореляція повідомлення з фактичною інформацією. Для «політики постправди» характерне домінування коротких, чітких повідомлень, що зможе легко запам’ятати читач, який вимушений сприймати велику кількість різноманітної інформації кожного дня

408 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Польсько-українське партнерство та аспірації України стосовно НАТО: регіональне та міжнародне співробітництво після Помаранчевої революції Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2019 стаття 155
Стаття демонструє важливість фактора польсько-українського співробітництва у відносинах обох країн з блоком НАТО, зокрема, як Польща впливає на зусилля України щодо євроатлантичної інтеграції. Дослідження показує, як польсько-українські відносини стали каталізатором внутрішньої української політичної підтримки співпраці Україна–НАТО; польські урядовці допомагали своїм українським колегам у здійсненні реформ, а також у втіленні життя окремих частин політики НАТО в Україні. Ці тенденції подібні до польської «адвокації» щодо інтеграції України до ЄС, але вони мають значні відмінності у ширшому колі учасників міжнародних відносин у процесах атлантичної інтеграції

409 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Становлення білатеральних відносин незалежної України та Республіки Польща: договірно-правова основа міждержавних відносин (1990–2004). Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2018 стаття 156
У статті розглядається ретроспектива становлення відносин України і Республіки Польща як незалежних держав після повалення Східного блоку. Її завдання: аналіз договорів та інших документів, які склали договірноправову основу українсько-польських білатеральних відносин, та відповіді на те, як ці документи вплинули на хід розвитку відносин у 1990-х рр.; а також дослідження ролей особистостей українських та польських дипломатів на розвиток відносин. Поєднання методів дослідження документів та осіб, які вели реальні дії заради втілення їх у життя, дозволяє розкрити відповідний період як початковий щодо дипломатичного впливу Польщі на Україну задля прискорення європейської інтеграції

410 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Тенденції співробітництва України та Республіки Польща в контексті атлантичної інтеграції Мєлєкєсцев, К.І. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2018 стаття 188
Ця стаття демонструє важливість фактору польсько-української співпраці у відносинах обох країн із блоком НАТО, а також розглядає як ця тема розкривається у науковій літературі. Дослідження вказує на те, що саме польсько-українські відносини були стимулом для підтримки співпраці Україна-НАТО, польські та українські військові постійно контактували в межах миротворчих операцій та навчань блоку, а також можна стверджувати про Польщу як одного з основних пропонентів входження України до НАТО, подібно до Канади та США. Ці тенденції подібні до польського "адвокатства" щодо інтеграції України до ЄС, але мають суттєві відмінності як з огляду на хронологію інтеграції, так і з ширшого кола акторів міжнародних відносин, що регулюють процеси атлантичної інтеграції

411 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Ukrainian-Polish partnership on the path of Ukraine’s association and integration with the European Union: the Polish side’s issues and interests (2012-2015) Мєлєкєсцев, К.І. немає Economic and law paradigm of modern society англійська 2017 стаття 185
This article showcases the changes in the attitudes of Polish society and government towards Ukraine’s role in Polish-Ukrainian relationship in the few years before and after the Revolution of Dignity. The research suggests that the relations suffered a decline circa 2012 due to the Yanukovych administration’s ignoring of a number of issues, and was re-ignited in 2014, after Ukraine’s struggle for democracy and independence made it an asset to the European Union as whole and Poland specifically, which is reflected in Polish diplomacy of this period

412 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Polish-Ukrainian relations and the issue of historical grievances in the societies of two countries Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження англійська 2017 стаття 162
У статті показана різниця між офіційним форматом відносин між Україною і Республікою Польща й тим, як ці відносини сприймаються політично активними частинами суспільства в обох країнах. Аналізуючи як тенденції в ЗМІ, так і конкретні політичні події, автор відображає ознаки існуючого конфлікту, який все ще знаходиться на ранніх етапах, у контексті польсько-українських відносин, причому, рішення конфлікту поки що не знайдено. Дослідження показує, що в суспільствах як України, так і Польщі постає питання про наростання «гнівного націоналізму», і що все ще немає такого проекту рішення конфлікту в суспільстві чи серед політичної еліти, який був би прийнятним для всіх сторін; хоча офіційні вибачення української влади отримали схвалення польської сторони

413 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович In the context of declassified theses of 2008: another look on contemporary Polish-Ukrainian relations Мєлєкєсцев, К.І. немає Грані англійська 2017 стаття 182
This article shows changes in the relationship between Ukraine and the Republic of Poland during the final years of Viktor Yushchenko’s presidency in Ukraine. The analysis has been prompted by a release of the previously classified 2008 document, known as «Theses on the Polish policy towards Russia and Ukraine,» which described the necessity for Poland to change its foreign policy in favor of Russia instead of Ukraine. Following the research of presented sources and literature, including the declassified document, it has been shown in the article how Poland’s acceptation into the EU and the Schengen Area had negatively influenced Polish-Ukrainian cross-national cooperation, together with Poland’s own secret change of priorities. This change has forced Ukraine, which saw Poland as its main partner in the strategy of the foreign policy related to the entry into EU, to act despite its own geopolitical interests. In the meantime, certain changes in the Ukrainian and Polish political life f

414 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Ініціативи та методологічні підходи українських і польських істориків щодо пошуку спільної позиції стосовно проблемних питань історії (2015–2017) Мєлєкєсцев, К.І. немає Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сб. научн. ст. українська 2017 стаття 177
У статті розглядаються ініціативи польських та українських істориків щодо вирішення проблем польсько-української спільної історії в ході серії форумів, які були організовані Українським Інститутом Національної Пам’яті та Польським Інститутом Національної Пам’яті. Аналізується проблема культурної та етичної інтеграції до модерної європейської цивілізації, вказується, що це є базисом для діалогу. Тема також актуальна у контексті дослідження образу «Іншого» у модерних Польщі та Україні

415 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Проблемы интеграции в современную европейскую цивилизацию в контексте отношений Украины и Республики Польша Мєлєкєсцев, К.І. немає Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сб. научн. ст. російська 2016 стаття 174
В статье анализируются проблемы украинской интеграции в состав современной евро-атлантической цивилизации в контексте отношений Украины с Республикой Польша. Рассматривается развитие польско-украинских отношений после вхождения Польши в состав Европейского Союза; конкретно уделяя внимание особенно проблематичным элементам отношений, касающимся культуры и религии. Наблюдается, что после собственного становления Польши как влиятельного члена ЕС и союзника Украины на пути интеграции, польская сторона может использовать это влияние для того, чтобы требовать у Украины официального осуждения некоторых событий и личностей общей истории двух стран. В контрасте, украинская сторона предпочитает прагматизм и добровольное игнорирование исторических обид, что может привести к дальнейшим проблемам на пути украинской интеграции в состав новой объединённой Европы

416 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович The aspects of “Ukrainian-Polish strategic partnership” during the years of Viktor Yushchenko’s presidency Мєлєкєсцев, К.І. немає Economic and law paradigm of modern society англійська 2016 стаття 184
This article showcases the changes in the relationship between Ukraine and the Republic of Poland after the «Orange Revolution» in the former and the accession to the European Union in the latter. Said events (along with the changes in the primary political parties of both countries from 2005 to 2010) greatly influenced the relations between two nations and led to new trends in their partnership, described by the Ukrainian government as a «strategic partnership». Following the research of presented sources and literature, the article shows how Poland’s acceptation into the EU and the Schengen Area put difficulties on Polish-Ukrainian cross-national cooperation, while also shaping Poland into Ukraine’s main partner regarding its foreign policy strategy related to the entry into EU.

417 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Культурний та цивілізаційний аспект новітніх польсько-українських відносин (2005–2011) Мєлєкєсцев, К.І. немає Література та культура Полісся українська 2016 стаття 168
У статті розглядається вплив культурних зрушень у новітніх польсько-українських відносинах на інтеграцію України і Польщі до “Євроатлантичної цивілізації”

418 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Сучасні польсько-українські відносини: історіографічний аналіз Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2016 стаття 165
Стаття присвячена історіографічному огляду наукової літератури українських та польських дослідників (істориків, політологів, економістів) стосовно двосторонніх відносин новітніх України та Республіки Польща, а також ролі польсько-українського партнерства у ширшому процесі європейської інтеграції. Аналізуючи характерні методи дослідників та конкретні теми, які вони розкрили, автор показує, як змінювалися оцінки, висновки та рекомендації дослідників тематики польсько-українських відносин, виділяє питання та аспекти теми, які залишилися поза увагою вчених. Як показує аналіз джерел та літератури, Республіка Польща, що як один з «молодих» членів Європейського Союзу була ініціатором запровадження політики «Східного партнерство» і «шефства» стосовно східноєвропейських країн, які ще не стали членами ЄС, таким чином виборюючи собі власне «місце під сонцем» серед країн Євросоюзу

419 Отземко Олена Вікторівна Мемуарні джерела в українській історіографії XVIII – першої половини ХІХ ст. Отземко О. В. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2016 стаття 146
Висвітлюється процес залучення до написання історичних творів мемуарних джерел в українській історіографії ХVІІІ – І пол. ХІХ ст., розкриваються особливості використання мемуарної літератури істориками різних етапів зазначеного періоду.

420 Отземко Олена Вікторівна Методичний комплекс навчальної дисципліни «Історична географія» для студентів спеціальності «Історія» Отземко О. В. Вінниця немає українська 2017 метод. рек. 166
Методичний комплекс містить робочу програму навчальної дисципліни «Історична географія», а також плани семінарських і практичних занять з рекомендаціями щодо їх виконання. Навчальне видання призначено для студентів денного та заочного відділень історичного факультету, може використовуватися для роботи на практичних і семінарських заняттях, для самостійної підготовки практичних завдань

421 Отземко Олена Вікторівна Олекса Тихий у спогадах сучасників Отземко О. В. Вінниця Мислити з Олексою Тихим: зб. наук. пр. українська 2017 стаття 152
Доповідь присвячено огляду спогадів, присвячених життю та діяльності українського правозахисника Олекси Тихого. Зроблено попередній аналіз опублікованих спогадів, виділено їх групи за часом написання, авторством, змістом.

422 Отземко Олена Вікторівна Питання про початки вітчизняної мемуаристики в дослідженнях українських істориків Отземко О. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.) українська 2017 тези 150
Проаналізована дослідницька література українських істориків ХХ ст., які вивчали питання початків української мемуаристики, запровадили поняття «криптомемуари»

423 Отземко Олена Вікторівна Владимир Антонович: археографическое и источниковедческое наследие Отземко О. В. немає Вторая Международная Конференция по Истории, Искусству, Литературе и Культуре Черноморского и Региона Южного Кавказа російська 2017 стаття 176
Археографічна та джерелознавча спадщина українського історика В.Б. Антоновича проаналізована як складник розвитку української історичної науки і загального історіографічного процесу в Європі ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

424 Отземко Олена Вікторівна Радянська мемуаристика як засіб творення міфу про жовтневу революцію (на матеріалах Донеччини) Отземко О. В. Вінниця Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск: доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Трансформації історичної пам’яті» українська 2018 стаття 162
Зроблено аналіз однієї зі складових історичної політики більшовицької держави - формування комплексу мемуарних джерел з історії жовтневого перевороту 1917 р. На матеріалах Донеччини показано засоби і методи збирання спогадів рядових учасників революції, а також технології їх розповсюдження через публікацію, засоби масової інформації, публічні виступи

425 Отземко Олена Вікторівна Розкуркулення в с. Олександро-Калинове (спогади радянського функціонера) Отземко О. В. Слов’янськ Грані історії: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 179
Зроблено аналіз спогадів безпосереднього учасника колективізації та розкуркулення в с. Олександро-Калинове Костянтинівського району Артемівського округу навесні 1930 р., партійно-радянського функціонера Я.Н. Андрюхіна. Показано інформаційні можливості спогадів для вивчення колективізації на Донеччині, а також процесу формування історії «радянської колективізації українського села»

426 Отземко Олена Вікторівна Методичний комплекс навчальної дисципліни «Студіювання історичних джерел» для студентів спеціальності «Історія та археологія» Отземко О. В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 160
Методичний комплекс містить робочу програму навчальної дисципліни «Студіювання історичних джерел», а також плани семінарських і практичних занять з рекомендаціями щодо їхнього виконання. Навчальне видання призначено для студентів денного та заочного відділень історичного факультету, може використовуватися для роботи на практичних і семінарських заняттях, для самостійної підготовки практичних завдань

427 Отземко Олена Вікторівна Українські мемуари XVII ст. Отземко О. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 159
На підставі огляду українських записок мемуарного характеру XVII ст., зроблено висновок проте, що попри нечисленність, вони, по-перше, за авторським складом (міщанин, духовні особи, шляхтичі) віддзеркалюють загальні тенденції розвитку суспільного та духовного життя, по-друге, мають надзвичайно важливе значення для вивчення XVII ст., оскільки відображають особистісний погляд на події

428 Отземко Олена Вікторівна Обриси історії. Вибрані лекції кафедри спеціальних галузей історичної науки М. Курзенков, А. Курзенкова, І. Мартинчук, О.Отземко, Н. Темірова Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 167
Навчальний посібник містить обрані лекції з пятьох галузей історичної науки: історіографії, джерелознавства, археології, спеціальних історичних дисциплін, методики навчання історії. Видання орієнтоване на студентів, викладачів, науковців та інших осіб, зацікавлених історією як галуззю знання

429 Отземко Олена Вікторівна Північне Приазов’я в записках Ібн Баттути Отземко О. В. Київ Грані історії: зб. наук. пр. українська 2019 стаття 175
Зроблено аналіз твору арабського мандрівника XIV ст. Ібн Баттути, який є літературним записом його спогадів. Показано інформаційні можливості для вивчення історії Північного Приазов’я часів панування Золотої Орди: адміністративна приналежність, побут, заняття населення. Відзначено збіг окремих сюжетів Ібн Баттути з повідомленнями інших мемуаристів, які в різні часи відвідали цей регіон

430 Отземко Олена Вікторівна Середньовічні мандрівники про Північне Приазов’я (ХІІІ – перша половина XIV ст.) Отземко О. В. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2019 стаття 175
Зроблено аналіз інформативног опотенціалу записок мандрівників щодо вивчення історії Північного Приазов’я (в межах України) ХІІІ – І пол. XIV ст. Джерельну базу роботи становлять твори арабського та європейських мандрівників, які за різних обставин перебували на цій або суміжних територіях

431 Отземко Олена Вікторівна Кочовий світ Північного Приазов'я ІІ половини XIV–ХV ст. за записками мандрівників Отземко О. В. немає Гілея українська 2020 стаття 178
Метою статті є аналіз інформативного потенціалу записок мандрівників із вивчення історії Північного Приазов’я (в межах України) ІІ пол. XIV–ХV ст. Джерельну базу роботи становлять твори І. Смоляніна, Ібн Арабшаха, Й. Шильтбергера, Й. Барбаро, Помпонія Лета

432 Отземко Олена Вікторівна Єврейський мандрівник на теренах Північного Приазов᾿я Отземко О. В. Вінниця ; Слов'янськ Форум краєзнавців Донеччини. Доповіді учасників українська 2020 доповідь 178
Доповідь присвячено запискам єврейського мандрівника рабі Петахії з Регенсбургу, який в другий половині ХІІ ст. побував у Північному Приазов’ї та залишив описання побуту і звичаїв половецьких кочовиків

433 Отземко Олена Вікторівна Методичний комплекс педагогічної практики для студентів спеціальності «Історія та археологія» Мартинчук, І.І. Отземко, О.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 157
Методичний комплекс містить рекомендації щодо організації та проведення навчальної практичної підготовки (педагогічної) студентів спеціальності 032 Історія та археологія. Проведення практики сприятиме формуванню у студентів навичок професійної діяльності вчителя історії, набуттю практичних вмінь в педагогічній навчально-виховній діяльності. Видання орієнтоване на студентів 4 курсу спеціальності «Історія та археологія» СО «Бакалавр»

434 Отземко Олена Вікторівна ОБРИСИ ІСТОРІЇ Курзенков, М.С. Курзенкова, А.О. Мартинчук, І.І. Отземко, О.В. Темірова, Н.Р Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 159
Навчальний посібник містить обрані лекції з п’ятьох галузей історичної науки: історіографії, джерелознавства, археології, спеціальних історичних дисциплін, методики навчаня історії. У рамках кожної послідовно охарактеризовано етапи поступу наукової історії в Європі; джерела вивчення новітньої історії України; відстежено становлення відтворюючого господарства та металургії у Східній Європі; окреслено потенціал бібліографії, метрології, хронології, палеографії для історичного дослідження; викладено ключові напрями сучасної дидактики історії. Видання орієнтоване на студентів, викладачів, науковців та інших осіб, зацікавлених історією як галуззю знання

435 Мартинчук Інна Іванівна Асоційована школа ЮНЕСКО у Святогір’ї – навчальний заклад XXI століття Мартинчук І немає Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки українська 2015 стаття 166
У статті визначені мета та напрямки співпраці мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні на прикладі Святогірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Донецької області, яка першою стала членом проекту міжнародної організації. Значна частина дослідження присвячена аналізу діяльності навчального закладу в рамках міжнародної співпраці за проектами ЮНЕСКО

436 Мартинчук Інна Іванівна Творчі здобутки педагогів Вінниччини Мартинчук І., Савчук Н. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2016 стаття 145
Метою авторського дослідження є аналіз досвіду впровадження передових педагогічних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів Вінницької області, підтвердження їх ефективності у процесі формування компетентностей сучасного учня, його активної життєвої позиції

437 Мартинчук Інна Іванівна Альтернативні школи України: історія становлення і перспективи Мартинчук І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2017 стаття 142
У статті розглядається питання історії становлення альтернативної освіти, з’ясовується сутність альтернативної школи як педагогічного явища. Метою авторського дослідження є визначення пріоритетів альтернативних педагогічних систем України на прикладі авторської школи XIX–ХХ ст., досвід організації навчання яких заклали фундамент сучасних авторських шкіл, окреслення їх переваг і недоліків

438 Мартинчук Інна Іванівна Международные образовательные проекты Украины и Грузии: опыт и проблемы Мартинчук І. немає History, Art, Literature & Culture in Black Sea Region and South Caucasus (HALC-2017) російська 2017 стаття 151 no file
У статті розглядаються існуючі напрямки співпраці державних і громадських організацій України і Грузії в сфері освіти. Схожі долі двох народів, бажання представників діаспор зберегти національні культурні традиції привели до розуміння необхідності вибудовувати відносини між державами і поглиблювати їх співпраця

439 Мартинчук Інна Іванівна Етнокультурні процеси в Донбасі у 1920-30-ті рр Мартинчук І. Вінниця Нові сторінки історії Донбасу українська 2017 стаття 138
У статті йдеться про напрямки державної національної культурної політики на Донбасі у 1920-30-ті роки. Автор намагається дати розгорнуту характеристику діяльності національних видавництв, театрів, театральних студій, робимо спробу зрозуміти сутність змін у формуванні і розвитку духовної культури, їх позитивні риси і недоліки, ставлення населення до таких культурних явищ як національна драматургія, поезія, театр

440 Мартинчук Інна Іванівна Концепція шкільного підручника з історії: пошуки і досягнення Мартинчук І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2018 стаття 137
Автор розглядає відображення такого явища, як історична пам’ять, у шкільному підручнику історії. Формування історичної свідомості молоді відбувається в процесі систематичного вивчення історії, отже, значний вплив на історичну пам’ять мають знання, отримані в загальноосвітній школі

441 Мартинчук Інна Іванівна Визначні особистості Литовсько-руської держави: український контекст Мартинчук І., Павлова А. Вінниця Історичні і політологічні дослідження українська 2018 стаття 168
У статті розглянуто питання впливу історичної особи на соціально-політичні, економічні та культурні події історії України у литовсько-руську добу. Ми зосередились на розгляді життєвих шляхів видатних державних діячів литовсько-руської доби, що мали значний вплив на долю українських земель

442 Мартинчук Інна Іванівна Народне вбрання карпатської України як відображення етнічної спільності європейських народів Мартинчук І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2019 стаття 138
У статті розглянутий вплив регіонального фактору на формування традиційного костюму як культурної ціннісної спільності етнічної історії європейських народів. Головна увага зосереджена на виявленні самобутніх рис та етнічних запозичень у процесі формування і розвитку народного одягу етнографічних груп українців Закарпаття

443 Мартинчук Інна Іванівна Методика викладання історії в школі: навч. посіб. для студ. спец. ,,Історія” Мартинчук І. Хмельницький немає українська 2015 навч. посіб. 150 no file
У посібнику зібрано теоретичний матеріал, практичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів університетів спеціальності ,,Історія” з курсу ,,Методика викладання історії”. Висвітлюються різні аспекти діяльності майбутнього вчителя історії та інших предметів освітньої галузі ,,Суспільствознавство”

444 Мартинчук Інна Іванівна Методика викладання історії в школі: навч. посіб. для студ. спец. «Історія» Мартинчук І. Вінниця немає українська 2016 підручник 160 no file
У посібнику зібрано теоретичний матеріал, практичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів університетів спеціальності ,,Історія” з курсу ,,Методика викладання історії”. Висвітлюються різні аспекти діяльності майбутнього вчителя історії та інших предметів освітньої галузі ,,Суспільствознавство”

445 Мартинчук Інна Іванівна Курс лекцій спеціального курсу «Авторські школи» для спеціальності «Історія» Мартинчук І. Вінниця немає українська 2016 курс лекцій 158 no file
Курс лекцій спеціального курсу „Авторські школи” для спеціальності „Історія”. У посібнику зібрані й систематизовані теоретичні матеріали для самостійної роботи студентів університетів спеціальності „Історія” з курсу „Авторські школи”

446 Мартинчук Інна Іванівна Предметний світ та повсякденне життя європейських народів: навч. посібник для студентів спеціальності 032 Історія та археологія Мартинчук І. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 157 no file
У навчальному посібнику зібрано теоретичний матеріал, запитання, практичні рекомендації для самостійної роботи студентів університетів гуманітарних спеціальностей зі спеціального курсу «Предметний світ та повсякденне життя європейських народів». Вивчення спеціального курсу передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей і програмних результатів навчання відповідно до освітньої програми спеціальності 032 Історія та археологія

447 Мартинчук Інна Іванівна Обриси історії. Вибрані лекції кафедри спеціальних галузей історичної науки Мартинчук І. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 145
Навчальний посібник містить обрані лекції з п’ятьох галузей історичної науки: історіографії, джерелознавства, археології, спеціальних історичних дисциплін, методики навчання історії. У рамках кожної послідовно охарактеризовано етапи поступу наукової історії в Європі; джерела вивчення новітньої історії України; відстежено становлення відтворюючого господарства та металургії у Східній Європі; окреслено потенціал бібліографії, метрології, хронології, палеографії для історичного дослідження; викладено ключові напрями сучасної дидактики історії

448 Мартинчук Інна Іванівна Методичний комплекс Педагогічної практики для студентів ОП «Історія та археологія» Мартинчук І.І., О.В. Отземко Вінниця немає українська 2020 підручник 167
Методичний комплекс містить рекомендації щодо організації та проведення навчальної практичної підготовки (педагогічної) студентів спеціальності 032 Історія та археологія. Проведення практики сприятиме формуванню у студентів навичок професійної діяльності вчителя історії, набуттю практичних вмінь в педагогічній навчально-виховній діяльності

449 Клочковська Вікторія Олександрівна Організаційні засади функціонування та розвитку фермерських господарств Клочковський О., Клочковська В. немає Економіка. Управління. Інновації українська 2011 стаття 183
Постановка проблеми. У процесі переходу України до ринкової економіки було створено сприятливі умови для функціонування нових організаційних форм підприємницької діяльності в сільському господарстві. У ринкових умовах фермерство є поширеною формою господарювання, воно сприяє забезпеченню продовольчої безпеки в Україні, забезпечує ефективне використання незадіяних виробничих ресурсів, створює додаткові робочі місця, збільшує обсяг грошових надходжень до місцевих бюджетів. Функціонування фермерських господарств у сучасних умовах супроводжується проявом значної кількості проблем. Особливої уваги набувають питання удосконалення економічного середовища функціонування фермерських господарств, шляхів підвищення ефективності виробництва та їх місця в аграрному секторі нашої країни

450 Клочковська Вікторія Олександрівна Необхідність розвитку фермерської кооперації в Україні Клочковська В.О., Клочковський О.В. немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 164
Українські фермерські господарства ведуть свою підприємницьку діяльність у складних економічних, соціальних, правових та політичних умовах. Про це свідчить тенденція до зменшення кількості господарств по Україні. Тому вони об’єднуються у кооперативи, що значно підвищує конкурентоспроможність фермерських господарств на ринку

451 Прихненко Максим Іванович Ідея «Об’єднаної Європи» в сучасних реаліях функціонування європейського проекту Прихненко М.І.; Бабій Д.В. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2019 стаття 158
В чинному дослідженні автори акцентують увагу на декількох ключових питаннях в контексті зазначеної проблематики: розуміння базової «Ідеї об’єднаної Європи», а також його взаємозв’язок із тенденцією євроскептицизму та націоналізму, які мають зростаючу тенденцію підсилення в контексті збереження європейської ідентичності

452 Прихненко Максим Іванович Лідерський досвід Тоні Блера: можливості використання в реаліях Української зовнішньої політики Прихненко М.І. немає Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини» українська 2017 стаття 164
В статті автором запропоновано можливі шляхи подолання кризи сучасної зовнішньої політики України, а також проаналізовано основні її проблеми через призму британського досвіду. Серед ключових проблем, на які спрямовано увагу, автор виділяє наступні: відсутність політичних еліт, як носіїв національної самосвідомості; відсутність чіткого довгострокового ідеологічного бачення політики; кон’єктурний підхід до визначення порядку денного і похідні від цього проблеми; проблеми пов’язані із формуванням ідеологічно близької команди; проблеми відповідальності і відношення до влади

453 Прихненко Максим Іванович Велика Британія як «міст» між «двома Заходами»: дві різні гри Тоні Блера Прихненко М.І. немає Гілея українська 2017 стаття 167
Стаття присвячена актуальному питанню політики блеризму, а саме взаємовідносинам Великої Британії зі Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом. Автор ставить за мету охарактеризувати особливості побудови євро-атлантичного вектору зовнішньої політики Великої Британії в період роботи урядів Тоні Блера. Задля досягнення поставленої мети було використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів, серед яких особливе значення мали порівняльний, типологічний та системний. В статті особливі британо-американські відносини розглядаються як ідеалістичні, через доволі потужний позитивний імідж США у світосприйнятті політика, який було сформовано задовго до початку роботи в уряді.

454 Прихненко Максим Іванович «Війна Блера»: місце війни в Іраку в системі особистісних світоглядних переконань Тоні Блера Прихненко М.І. немає Гілея українська 2017 стаття 181
Стаття присвячена актуальному питанню політики блеризму, а саме участі Великої Британії у війні в Іраку. Автор ставить за мету визначити її місце в системі особистісних світоглядних переконань Тоні Блера. Задля досягнення поставленої мети використовується метод системного аналізу, структурно-функціональний метод, історико-політологічний метод, синтез, дедукція і індукція, що надає можливість продемонструвати вплив особистісних якостей характеру і світогляду Тоні Блера на рішення участі держави в іракській кампанії. Війна в Іраку розглядається в межах системи особистісних світоглядних переконань і вірувань Тоні Блера. Увага акцентується на двох основних світоглядних елементах політики, на яких базується ідея блеризму в цілому – це морально-етичні переконання, які є результатом релігійності політика з одного боку і впевненість в необхідності поєднати «ліберальний світ» з іншого. В даному контексті пропонується розглядати війну в Іраку в якості елементу, який повинен об’єднати ядро лібер

455 Прихненко Максим Іванович Ідеологія і практика блеризму: загально-поведінковий і світоглядний імперативи Тоні Блера Прихненко М.І. немає Вісник МДУ. Серія: історія, політологія : зб. наук. пр. українська 2017 стаття 177
У статті розглядаються загально-поведінковий і світоглядний імперативи Тоні Блера, а також їх вплив на теорію і практику блеризму. Завдяки ряду загально-наукових і спеціальних методів з’ясовано, що поштовхом до осмислення своєї ролі у політиці стало дитинство Тоні Блера і його взаємовідносини із батьком. Пізніше, завдяки захопленню біографією Льва Троцького і в цілому марксизмом, політиком було зроблено висновки про те, що лише маючи чітку концепцію і погляд на події сучасності можна планувати подальшу політичну кар’єру і діяльність, основним принципом якої виступає неухильне слідування проголошеним ідеям і принципам, а також відповідальність за результат своєї роботи, неважливо який: позитивний чи негативний. Релігійні ідеї в даному контексті виступили у якості певного теоретичного базису, основою якого слугувала мораль і етика

456 Прихненко Максим Іванович The origins and peculiarities of the ideological basis of Tony Blair’s foreign policy model Прихненко М.І. немає SocioBrains англійська 2017 стаття 170
An identity of a state leader and his team as well as government bodies which could be transformed by the leader have a great influence on the state developing process. This thesis is particularly relevant to the period of Tony Blair’s Great Britain. His leadership model is one of the most controversial one in the modern world. This issue became especially relevant after the publication of Chilcot Committee’s report concerning the situation on Iraq. Ideological basis is one of the most important part of this model because it determines “originality” of blerism. This paper examines origins of Tony Blair’s ideology as well as traditional and new aspects of the “New Labour” power

457 Прихненко Максим Іванович Особливості механізму прийняття зовнішньополітичних рішень в урядах Тоні Блера Прихненко М.І. немає Історико-політичні проблеми сучасного світу українська 2016 стаття 172
В статті системно проаналізовано модель прийняття зовнішньополітичних рішень, а також ключові фактори, які впливали на формування та впровадження цих рішень у зовнішньополітичний курс Великобританії у якості складової частини загальної моделі лідерства Тоні Блера

458 Прихненко Максим Іванович Модель лідерства як фактор політики блеризму Прихненко М.І. немає Politicus українська 2016 стаття 169
Стаття присвячена аналізу особливостей моделі лідерства Т. Блера

459 Прихненко Максим Іванович Концепція «безпеки особистості» у зовнішній політиці Тоні Блера Теміров Ю.Т., Прихненко М.І. немає Гілея українська 204 стаття 170
Проаналізовано особливості концепції «безпеки особистості» у зовнішній політиці Тоні Блера. Мета дослідження – з’ясувати сутність концепції, зміст та наслідки її впливу на зовнішню політику урядів Т. Блера. Виявлено, що на основі ідеології «третього шляху» новими лейбористами було сформовано оригінальну модель зовнішньої політики. Однією з особливостей даної ідеології був моралізм який «вмонтовується» в зовнішньополітичну стратегію блеризму через «доктрину міжнародного співтовариства». Саме моралізм вплинув на формування концепції «ліберального інтервенціоналізму».

460 Прихненко Максим Іванович Фактор «занепаду» в трансформації зовнішньої політики Великої Британії після закінчення Другої світової війни Теміров Ю.Т., Прихненко М.І. немає Гілея українська 2012 стаття 180
Проаналізовано сутність трансформації Британської зовнішньої політики після закінчення Другої світової війни. Зроблено висновок про те, що поступове зменшення впливу концепції «великої світової держави» та зростання фактору «занепаду» призвели до кардинальних змін зовнішньополітичного курсу країни у якому лише особливі британо-американські відносини залишалися єдиним незмінним принципом зовнішньої політики

461 Паніна Ірина Геннадіївна Регіональні підсистеми міжнародних відносин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / відп. ред. О. П. Іваницька Іваницька О.П., Теміров Ю.Т, Богінська І.В., Шевченко О.М., Замікула М.О., Прихненко М.І., Лебідь І.Г. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 157
У системі постбіполярних міжнародних відносин Африка ще залишається доволі слабким і ненадійним партнером. Слабкість її позицій пояснюється залежним становищем континенту в системі міжнародних відносин та ролі Африки в глобальній економіці, що склалася історично. Така «історична залежність» має стати стимулом до дії, її можна подолати, якщо відбуватимуться необхідні політичні процеси та ефективне управління. Трансформація самої системи міжнародних відносин також призведе до змін статусу Африки та її місця в системі. Постає ще одне питання: чи існує як така «африканська підсистема міжнародних відносин»?

462 Паніна Ірина Геннадіївна Проблема концептуалізації регіону Центрально-Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах Паніна І.Г. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2019 стаття 138
У статті детально аналізується концепт «Центрально-Східна Європа». Розглядаються етапи еволюції концепту і трансформації поняття, розкривається його зміст, а також визначається роль і значення регіону в сучасних міжнародних відносинах. Автор доводить, що поруч із поняттями Центральної, Східної, Південно-Східної, Східно-Центральної Європи термін «Центрально-Східна Європа» є найбільш доцільним. Він має переважно політичне наповнення та зміст. Центрально-Східна Європа не надто обтяжена міфами, стереотипами та емоціями й означає певний географічний, економічний, культурний, політичний простір, який раніше асоціювався із «радянською» сферою впливу

463 Паніна Ірина Геннадіївна Колосар Микола Якович:» «Вот такіє дєла при нємцах билі» Лебідь І.Г. немає Нові сторінки історії Донбасу українська 2018 стаття 157
Стаття у формі інтерв’ю за темою: «Історія мого життя». Респондент – Колосар Микола Якович, 1931 р. н., смт Новий Світ Старобешевського р-ну Донецької обл., Україна; слюсар котельних установок, пенсіонер. Дата проведення: 21 листопада 2009 року. Інтерв’юер – Лебідь Ірина Геннадіївна, онука респондента. У статті прямою мовою описується життя мешканця Донецької області у період 1940-х-2000-х рр

464 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Історія українсько-польських відносин Мєлєкєсцев, К.І. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 156
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія українсько-польських відносин» містять характеристику та програму дисципліни, теми семінарських занять, питання до іспиту, систему та критерії оцінювання знань, методичне забезпечення, перелік джерел та літератури до вивчення дисципліни. Запропонована система завдань для самостійної роботи покликана забезпечити міцне засвоєння знань, формування компетенцій, які найбільше задовольняють потребу студентів у самовизначенні та самовдосконаленні. Це і проблемно-пошукові завдання до кожної теми семінару, які спрямовують студентів на поглиблене вивчення дисципліни і наукові доповіді, особисте дослідження контроверсійних питань української та польської «спільної історії», візуалізація подій та людей минулого, опрацювання аналітичних презентацій – вся ця самостійна робота активізує критичне мислення студентів. Рекомендації призначені для здобувачів освіти спеціальності 032 Історія та археологія освітньої прог

465 Іванілова Вікторія Олегівна Структурні та семантичні особливості реалій на матеріалі повісті М. О. Булгакова «Собаче серце» Іванілова В. О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2017 стаття 122
Статтю присвячено вивченню реалій як одиниць лексичного рівня тексту, які традиційно утворюють певні складнощі при перекладі. Матеріалом дослідження є мовні одиниці на позначення фонових знань, відібрані з тексту повісті М.О. Булгакова «Собаче серце» методом суцільної вибірки. В роботі реалії представлено як основу екстралінгвістично зумовлених типів фонових знань, виокремлено семантичні групи реалій та розглянуті їх структурні особливості

466 Іванілова Вікторія Олегівна Реалії в художньому тексті: перекласти неможна опустити Іванілова В. О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2018 стаття 119
Статтю присвячено вивченню питання зв’язку відтворення семантичних та культурних особливостей тексту оригіналу в процесі перекладу. Сам процес перекладу розглядається з лінгвістичної точки зору, особлива увага приділяється прагматичним, культурологічним та соціолінгвістичним аспектам перекладу. Ілюстративним матеріалом в статті виступають окремі частини тексту повісті М.О. Булгакова «Собаче серце». В статті розглянуті можливі способи передачі реалій та доцільність їх відтворення в іншомовному тексті

467 Іванілова Вікторія Олегівна Переклад безеквівалентної лексики в художньому творі Іванілова В. О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2020 тези 111
Тези розглядають питання вивчення прагматичних особливостей перекладу безеквівалентної лексики, зокрема реалій в художньому тексті

468 Іванілова Вікторія Олегівна Формування ігрового сленгу в україномовному просторі Іванілова В. О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 тези 107
Тези розглядають роль англіцизмів у процесі формування словника ігрового сленгу і способи їх утворення

469 Бойван Олеся Степанівна Формування гуманних стосунків у студентських групах на виховних годинах засобами інформаційно-комунікаційних технологій Бойван О. С. Умань Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини (педагогічні науки). українська 2015 стаття 125
У статті приділяється увага проблемі використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі формування гуманних стосунків у студентських групах на виховних годинах. Дається ґрунтовна характеристика моральним якостям особистості: великодушності, товариськості, тактовності. Підкреслюється те, що інтеграція ІКТ у виховний процес значно підвищує його якість, збільшуючи можливості студентів здійснювати розширення власної індивідуальної траєкторії світосприйняття за допомогою різноманітних джерел інформації

470 Бойван Олеся Степанівна Формування гуманно-ціннісних орієнтацій у студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови у форматі англомовних клубів (English-Speaking Clubs) Бойван О. С. Умань Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини (педагогічні науки). українська 2017 стаття 111
У статті акцентується увага на формуванні гуманно-ціннісних орієнтацій у студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови в позанавчальній діяльності у форматі англомовних клубів (English-speaking clubs). Дається ґрунтовна характеристика гуманістичному підходу у навчально-виховній діяльності, підкреслюється те, що в невимушеній атмосфері клубу результативніше й краще відбувається засвоєння матеріалу із впровадженням його у мовну практику. При цьому взаємодія, взаємодопомога, розуміння й підтримка один одного є домінантами у створенні гуманних характеристик навчального процесу

471 Бойван Олеся Степанівна Термінологічна компетентність у процесі вивчення іноземної мови як необхідна складова професійної культури майбутніх спеціалістів ІТ-сфери Бойван О. С. Вінниця Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія українська 2019 стаття 117 no file
У статті акцентується увага на певних аспектах аналізу теоретичних методів формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахівців ІТ-сфери та висвітленні особливості їх практичного застосування в навчальному процесі. Зазначено, що термінологічна компетентність є необхідною складовою та актуальним питанням сучасної професійної освіти для формування мовно-професійної культури майбутніх ІТ-фахівців. Запропоновано визначення термінологічної компетентності майбутніх фахівців ІТ-галузі як сформовану здатність влучно, доцільно й змістовно використовувати комп’ютерні терміни у процесі виконання своїх обов’язків, розуміти й створювати вузько-спеціалізовані висловлювання у різних ситуаціях професійного спілкування із влучним застосуванням фахової лексики, маючи за основу навчання у вищому навчальному закладі, та мотивуючи себе особистісною відповідальністю за обраний напрямок професійної діяльності

472 Бойван Олеся Степанівна Гуманний аспект як складова концепту «жертовність» у творах Оскара Вайльда Бойван О.С., Дзюбан М.Д. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 стаття 104
У статті акцентується увага на важливості розуміння та сприйняття концепту «жертовність» і його гуманної складової на прикладах творів Оскара Вайльда. За матеріал дослідження було обрано казки О. Вайльда, оскільки у них втілено основний життєвий принцип автора, відповідно до якого творчість не є «імітацією життя», так як «описує те, чого ніколи не було», а глибинним баченням реальності у всіх її яскравих проявах. Було виконано детальний опис казок “The Nightingale and the Rose”, “The Happy Prince”, “The Devoted Friend”, оскільки вважаємо, що за допомогою цих творів можна вдало відтворити й охарактеризувати зазначену проблематику дослідження. Визначено поняття «жертовність» як потенційну складову системи особистісних вартостей, що сприяє становленню й розвитку вольового зусилля через призму внутрішніх переживань та почуттів. Тут втілюється єдність свідомості, почуття і поведінки, тобто «слово не розходиться з ділом». Разом з тим, відмічено, що сьогодні посилюється інтерес до проблем так

473 Бойван Олеся Степанівна Розвиток критичного мислення на гуманної взаємодії студентів на заняттях з розмовної практики основі. Бойван О.С., Запухляк І.М. Вінниця Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія українська 2019 стаття 117
У статті висвітлено теорію необхідності розвитку критичного мислення на основі гуманної взаємодії студентів на заняттях з розмовної практики. Беззаперечним є те, що розвиток критичного мислення є найбільш використовуваним напрямком педагогічної діяльності в часи інтенсивних со¬ціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових по¬літичних, інформаційних, економічних та інших обставин. У статті охарактеризовано теоретичні складові досліджуваної проблематики на основі аналізу різноманітних наукових джерел. Встановлено, що студент, який вміє критично мислити, володіє різноманітними способами інтерпретації й оцінки навчальної інформації, здатний виділяти протиріччя й типи наявних структур, аргументувати свій погляд, опираючись не тільки на логіку, але й на позицію співрозмовника. Акцентовано увагу на тому, що критичне мислення стає плідним тоді, коли основа його формування відбувається у позитивно-емоційному середовищі, в процесі гуманної співпраці, тобто значущість

474 Бойван Олеся Степанівна Вербалізація концепту POWER на основі твору Джорджа Мартіна «Гра престолів Бойван О.С., Ковтун О.В. немає Закарпатські філологічні студії. Вип. 14, українська 2020 стаття 109
У статті на матеріалі твору «Гра престолів» Дж. Мартіна – американського письменника-фантаста – проаналізовано та надано детальну характеристику концепту POWER, що, насамперед розглядається як категорія сили та влади, тому для виявлення його глибинної природи була акцентовано на особливості реалізації та репрезентації досліджуваного концепту. На основі аналізу останніх досліджень та публікацій було встановлено, що концепт виявляється, перш за все, на лексичному рівні й постає основною, повноцінною одиницею, яка реалізує творче індивідуально-авторське сприйняття й розуміння дійсності. У працях багатьох учених знаходить підтвердження ідея, що концепти відбивають цілісну картину всесвіту, яка існує поза мовним простором і лише вербалізується в ньому. В науковій розвідці поставлено завдання дослідити структуру концепту POWER у мовно-літературному просторі на основі твору Дж. Мартіна «Гра престолів», а також визначити структурні складники цього концепту

475 Бойван Олеся Степанівна Антропоніми та їх ключові характеристики у книгах Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер Бойван О.С., Ковтун О.В. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації українська 2020 стаття 123
У статті проаналізовано особливості вживання антропонімів та визначені їхні основні характеристики на основі художніх творів Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер». Зокрема, увагу зосереджено на вивченні такого напряму сучасної лінгвістики, як ономастика, що вивчає власні назви. Також досліджені певні особливості антропонімів як окремого класу власних назв та узагальнення знань і уявлень людини про світ, інтеграції лінгвістичного та екстралінгвістичного знання в їхній семантиці, ролі творчої та практичної діяльності людини в процесах словотворення. Зазначено, що саме таке накопичення понятійних аспектів генерує та запам’ятовує своєрідний, притаманний лише певному народу соціально-культурний код, його побут, звичаї, вірування, емоції, загалом, ментальність носіїв тієї чи тієї лінгвокультури. Антропоніми – це передусім ті мовно-мовленнєві одиниці, що моделюють особливості національного лінгвістичного відображення картини буття кожного окремого етносу. Постулюється ідея, що антропоніми та їхні пох

476 Бойван Олеся Степанівна Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки Бойван О. С. Вінниця немає англійська 2020 навч. посіб. 110 no file
Враховуючи важливість підготовки студентів, програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» передбачає вивчення т ематичної лексики, основ граматики, мовних штампів, професійних термінів і понять, та розвиток комунікаційних навичок ділового спілкування в сфері професійних контактів із зарубіжними партнерами. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти читати, розуміти і перекладати тексти із спеціальності; вести ділові бесіди; правильно вибирати мовні засоби залежно від ситуації і особливості співбесідника. Посібник вміщує добірку текстів та тренувальних вправ зі спеціальності, які д опоможуть студентам поглибити теоретичні знання, удосконалити комунікативні вміння та навички, навчитися формувати власну думку щодо прочитаного, збагатити словниковий запас фаховою термінологією для спілкування іноземною мовою, більше дізнатися про особливості майбутньої професійної діяльності. Дидактична ефекти

477 Бойван Олеся Степанівна Upgrading of IT-English: Additional Manual for reading and Practice Бойван О. С. Вінниця немає англійська 2020 навч. посіб. 108 no file
Nowadays the doors of foreign countries are widely opened, traveling by private invitation allowed, partnerships in trade, business and science encouraged, the ever increasing thirst for the English language is turning in to the demand to be taught as soon as possible. It is useful to think of mastering a language in terms of four related skills: two passive and two active. These are the skills of listening with understanding, to tell the language, that of reading it with understanding, and the active skills of self-expression through the spoken and written word. Because of this, it is necessary to have practice in listening to the language, in reading the language and in practicing

478 Бойван Олеся Степанівна A How To For ITeens Бойван О. С. Вінниця немає англійська 2020 навч. посіб. 121 no file
Learning language is not a matter of acquiring a set of rules and building up a large vocabulary. The student`s mastery of language is ultimately measured by how well he can use it, not by how much he knows it. This text-book includes a selection of practical texts with dialogues, grammatical and lexical exercises which are aimed to develop the necessary skills and habits while learning technical English.

479 Бойван Олеся Степанівна Активізація пізнавальної діяльності студентів ВНЗ за допомогою мультимедійних презентацій на заняттях з англійської мови Бойван О.С., Ковтун О. немає International Scientific and Practical Conference "Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and Cultures англійська 2020 тези 125 no file
У статті розглядаються питання розуміння тексту як початковий етап для подальшого тлумачення читача, інтерпретація тексту як важливий елемент у процесі вивчення іноземної мови. Автори розглядають співвідношення між розумінням тексту та його інтерпретацією, варіативність останньої. Взаємозв'язок вищезгаданих явищ є основою для введення інтерпретаційних текстових категорій, таких як точність, чіткість та глибинність; остання розглядається як поступова текстова категорія

480 Бойван Олеся Степанівна Speech Etiquette as a Sociocultural Phenomenon Boivan Olesia, Zapukhlyak Iryna Запоріжжя Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук : Міжнар. наук.-практ. конф. англійська 2020 тези 101 no file
In a wide meaning the speech etiquette characterizes practically any successful act of communication. Therefore speech etiquette is related to the so-called maxims of speech intercourse, which make co-operation of participants of communication possible and successful

481 Бойван Олеся Степанівна Вивчення англійської мови – необхідна складова корпоративної культури ІТ-компаній Бойван О., Ковтун О. Вінниця Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців українська 2020 тези 116
У статті йдеться про активне використання англійської мови, як важливої частини корпоративної культури саме в ІТ-компаніях. Наголошується на комунікативному аспекті, як одному з важливих структурних елементів побудови правильної та ефективної взаємодії

482 Бойван Олеся Степанівна Інтерпретація тексту у процесі вивчення іноземної мови Ковтун О., Бойван О. Mancheste Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (January 26-28, 2020) українська 2020 тези 119
У статті розглядаються питання розуміння тексту як початковий етап для подальшого тлумачення читача, інтерпретація тексту як важливий елемент у процесі вивчення іноземної мови. Автори розглядають співвідношення між розумінням тексту та його інтерпретацією, варіативність останньої. Взаємозв'язок вищезгаданих явищ є основою для введення інтерпретаційних текстових категорій, таких як точність, чіткість та глибинність; остання розглядається як поступова текстова категорія

483 Бойван Олеся Степанівна Особливості творення номінації героїв англійських казок (на прикладі роману Дж.К. Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь») Бойван О., Ковтун О. Луцьк Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень : матеріали міжнародної наукової конференції українська 2020 тези 114
В ономастиці художнього твору найбільше навантаження несуть на собі антропоніми як невід’ємна частина засобів художньої виразності. Кожен письменник при виборі власних імен звертає увагу на їх фонеміку, морфеміку, які сприяють передачі експресивних відтінків. Підбираючи імена, автор орієнтується на реальний іменник, загальноприйняту формулу, за допомогою якої можна передати інформацію про соціальний, національний, віковий статус названого персонажа. Крім того, склад і сполучення антропонімів залежать від соціальної та естетичної позиції автора художнього тексту, від загального рівня культури письменника і культури того середовища, в якому живе персонаж

484 Запухляк Ірина Михайлівна Теорія мовленнєвих актів у діахронному аспекті Запухляк І.М. Кіровоград НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Філологічні науки (мовознавство) Випуск 105 (2) українська 2012 стаття 122
У статті розглянуті різноманітні підходи до класифікації мовленнєвих актів та термінології їх описання. Визначені основні критерії розмежування констативів та перфомативів, розглянуті етапи формування теорії мовленнєвих актів та дослідити еволюцію поглядів на цю проблему, порівняні провідні класифікації та принципи, на яких вони основуються

485 Запухляк Ірина Михайлівна Про символьний компонент у фразеологізмах сучасної англійської мови Запухляк І.М. Кіровоград НАУКОВІ ЗАПИСКИ Studia in honorem Серія: Філологічні науки (мовознавство) Випуск 116 українська 2013 стаття 102
У статті йдеться про символьний компонент семантики фразеологічних одиниць. Описано найбільш характерні механізми символізації для сучасної англійської мови. Зроблено висновок про те, що найпродуктивнішими з них є метонімія та метафоризація

486 Запухляк Ірина Михайлівна Оцінний та емотивний компоненти фразеологізмів Запухляк І.М. Кіровоград НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Філологічні науки (мовознавство) Випуск 129 українська 2014 стаття 109
У статті розглядаються оцінний та емотивний компонети значень фразеологізмів. Описуються їхні характерні риси, сфери вживання та зв'язок з іншими компонентами конотативного значення

487 Запухляк Ірина Михайлівна Функційно-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у сучасних англійській та українських мовах Запухляк І.М. Вінниця немає українська 2018 стаття 106
У статті Запухляк Ірини Михайлівни «Функційно-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у сучасних англійській та українській мовах» йдеться про функційно-стилістичний компонент семантики фразеологічних одиниць. Актуальність теми дослідження обумовлена недостатньою увагою науковців до компонентів значення фразеологічних одиниць у сучасних англійській та українській мовах, зокрема до їх функційно-стилістичних особливостей. Мета статті полягає у визначенні функційно-стилістичних особливостей фразеологізмів у сучасних англійській та українській мовах

488 Запухляк Ірина Михайлівна Cultural Component of English Idioms Запухляк І.М. Вінниця Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов англійська 2019 тези 116
The connection between a language and a culture has been studied by many researches. The speaker’s choice of lexical units and grammar forms is determined by his/her educational level, emotional state, social status of his/her addressee and cultural norms of the society. Idioms are always stylistically marked and have some connotative meaning

489 Запухляк Ірина Михайлівна Особливості компаративних ад’єктивних фразеологізмів з компонентом неживої природи у англійській та українській мовах Запухляк І.М. Львів Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 99
Описані особливості компаративних ад’єктивних фразеологізмів з компонентом неживої природи у англійській та українській мовах, визначені спільні та відмінні риси у побудові вказаних фразеологічних одиниць

490 Запухляк Ірина Михайлівна Speech act as a pragmatic notion Запухляк І.М. Варшава Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii англійська 2019 тези 111
The article dwells upon the main classifications of speech acts. Speech act as communicative one can be described using the terms: cognitive event, the mental response of a man. It suggests that the relationship between speakers made in the plane of three components - the overall context and the situation of speech, language as code and individual messages as themes

491 Запухляк Ірина Михайлівна Social variations in English Запухляк І.М. Львів ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. англійська 2019 тези 119
Distinguishing among social classes in complex modern urban societies is probably becoming more and more difficult, particularly with the growth of twentieth-century 'egalitarianism'. When the group of speakers being investigated shows little variation in social class, however that is defined, a study of the network of social relationships within the group may allow you to discover how particular linguistic usages can be related to the frequency and density of certain kinds of contacts among speakers

492 Запухляк Ірина Михайлівна Структурні особливості субстантивних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах Запухляк І.М. Дрогобич Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство українська 2019 стаття 120
У статті досліджено субстантивні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Описано моделі цих фразеологізмів, виокремлено подібні та відмінні кон- струкції в обох мовах. Окреслено структурні особливості субстантивних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Виявлено існування як ізоморфних структурних моделей аналізованих фразеологізмів, так і аломорфних, типових лише для однієї мови з повною їх відсутністю в іншій, що притаманне різноструктурним мовам. З’ясовано, що ці відмінності зумовлені відмінностями у граматичних структурах досліджуваних мов.

493 Запухляк Ірина Михайлівна Структурні особливості фразеологічних одиниць з лексичним компонентом «вода» в українській мові та «water» в англійській мові Запухляк І.М. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 стаття 127
У статті досліджуються структурні особливості фразеологізмів з лексичним компонентом «вода» в українській та «water» в англійській мовах, описані їхні семантико-граматичні розряди, виокремленні подібні та відмінні структури в англійській та українській мовах. У дослідженні використано такі методи досліджень як метод суцільної вибірки, методи аналізу та синтезу для встановлення спільних та відмінних рис фразеологізмів англійської та української мов, описовий метод та метод дистрибутивного аналізу. Виділено фразеологічні одиниці рівня лексеми, словосполучення та речення, описано їхні види. Встановлено, що фразеологізми лексичного рівня притаманні лише англійській мові, де відповідні слова стають лексемами вторинної номінації, набуваючи ідіоматичного значення шляхом метафоризації.

494 Запухляк Ірина Михайлівна Структурні особливості дієслівних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах Запухляк І.М. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія українська 2019 стаття 114
У статті досліджуються структурні особли- вості дієслівних фразеологізмів з компонентом на позна- чення неживої природи в англійській та українській мовах. Описано моделі цих фразеологізмів, виокремлено подібні й відмінні конструкції в обох мовах. Виявлено, що серед дієслівних фразеологізмів з ком- понентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах існують як ізоморфні структурні моделі аналізованих фразеологізмів, так і аломорфні, типові лише для однієї мови з повною їх відсутністю в іншій, що є типовим для різноструктурних мов. З’ясовано, що подібні розбіжності можуть обумовлюватися відмінностя- ми в граматичних структурах досліджуваних мов

495 Запухляк Ірина Михайлівна Субстантивні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах Запухляк І.М. Вінниця Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов українська 2020 тези 123
Субстантивні фразеологічні одиниці виконують синтаксичні функції підмета, іменної частини складеного присудка або додатка. Результати аналізу засвідчують, що серед СФО з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах існують одиницями різного рівня: 1) лексичного – складні слова (проявляються лише на матеріалі дослідження англійської мови), зокрема англ. salt-box ‘будинок, в якому покатий дах лише з одного боку’, 2) синтаксичного – словосполучення: англ. a big fish in a small pond ‘важлива особа у невеликому місті чи організації’, укр. сіль в очах 'причина прикрощів, роздратівання' та інші

496 Запухляк Ірина Михайлівна Ад’єктивні компаративні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах Запухляк І.М. Tokyo SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES українська 2020 тези 104
У результаті проведеного аналізу можна стверджувати, що ад’єктивні компаративні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах є одиницями різного рівня: лексичного рівня, представленого фразеологізмами виключно англійської мови, наприклад: англ. dirt poor ‘дуже бідний’, та синтаксичного рівня, представленого матеріалом обох досліджуваних мов, наприклад англ. black as snow in London ‘дуже чорний’, dry as a sun-struck bone ‘дуже сухий’, укр. як у воду намочений 'зажурений, злий', ніби закам'янілий ‘непорушний’

497 Запухляк Ірина Михайлівна Ад’єктивні некомпаративні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах Запухляк І.М. Melbourne INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS українська 2020 тези 118
Ад’єктивні некомпаративні фразеологізми актуалізують певну ознаку об’єкта, лише вказуючи на неї, не порівнюючи з певним еталоном, якому притаманна ця ознака. Однак образ, представлений подібним ФО, є культурно обумовленим та зрозумілим носіям мови. У результаті проведеного аналізу можна стверджувати, що ад’єктивні некомпаративні фразеологізми з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах є одиницями різного рівня: лексичного, представленого фразеологізмами виключно англійської мови, наприклад: англ. leaden-footed ‘повільний’, та синтаксичного, представленого матеріалом обох досліджуваних мов, наприклад англ. on cloud seven ‘дуже щасливий’, укр. ладний небо прихилити ‘готовий зробити більше, ніж потрібно’

498 Запухляк Ірина Михайлівна СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АД’ЄКТИВНИХ НЕКОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Запухляк І.М. Praha немає українська 2020 стаття 108
Стаття присвячена дослідженню структурних особливостей ад’єктивних некомпаративних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Описано структурні моделі цих фразеологізмів, виокремлено подібні та відмінні конструкції в обох мовах

499 Запухляк Ірина Михайлівна Структурні особливості ад’єктивних компаративних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах Запухляк І.М. Ужгород Закарпатські філологічні студії українська 2020 стаття 115
Стаття присвячена дослідженню структурних особливостей ад’єктивних компаративних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Описано структурні моделі цих фразеологізмів, виокремлено подібні та відмінні конструкції в обох мовах. Виявлено, що серед ад’єктивних компаративних ФО з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах існують як ізоморфні структурні моделі аналізованих фразеологізмів так і аломорфні, які є типовими лише для однієї мови з повною їх відсутністю в іншій, що характерно для різноструктурних мов. З’ясовано, що виявлені розбіжності можуть бути зумовленими відмінностями у граматичних структурах досліджуваних мов.

500 Запухляк Ірина Михайлівна Структурні особливості адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах Запухляк І.М. Дрогобич Актуальні питання гуманітарних наук українська 2020 стаття 120
У статті досліджуються структурні особливості адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Виявлено, що серед адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах існують як ізоморфні структурні моделі аналізованих фразеологізмів, так і аломорфні, ти¬пові лише для однієї мови з повною їх відсутністю в іншій, що притаманне різноструктурним мовам. З’ясовано, що подібні розбіжності можуть зумовлюватися відмінностями в граматичних структурах досліджуваних мов.

501 Кришталь Світлана Михайлівна Конверсія іменників на позначення частин тіла людини в метафоричні дієслова в англійській мові Кришталь С.М. немає Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації українська 2020 стаття 123
В центрі уваги даної статті – явище метафоричної конверсії. Дане явище вивчаєтья в статті на матеріалі 60 стилістично нейтральних іменників, що називають частини тіла людини. Наприклад, back (спина) – to back (підтримувати), belly (живіт) – to belly (надиматися, надуватися), elbow (лікоть) – to elbow (зневажливо поводитись), jaw (щелепа)– to jaw (говорити довго і нудно), shoulder (плече) – to shoulder (взяти на себе відповідальність, тягар). Дослідження встановило, що із 60 іменників 26 переходять в дієслова з метафоричним значенням, при цьому найбільш активно втягнутими в процеси метафоричної конверсії виявилися іменники, які називають частини тіла, пов’язані з головою людини. Розвиток метафоричного значення дієсловом базується на дійсній фізичній подібності, яка в окремих випадках може бути доповнена асоціаціями. Участь асоціацій в процесі метафоричного переосмислення призводить до появи оцінки в структурі метафоричного значення, причому здебільшого мова йдеться про негативну оцін

502 Кришталь Світлана Михайлівна Перехід іменників-найменувань кухонного приладдя в метафоричні дієслова в англійській мові Кришталь С.М. немає Германські мови українська 2020 стаття 111
В статті розглядається явище метафоричної конверсії – словотвірного засобу, яки передбачає утворення метафоричного дієслова від іменника без зміни форми останнього. Метафорична конверсія вивчається в статті на матеріалі 60 іменників, що називають кухонне приладдя в англійській мові. Наприклад, corkscrew (штопор) – to corkscrew (рухатися, як по спіралі), ladle (черпак) – to ladle (роздавати щедро), sieve (сито) – to sieve (детально вивчати). Вивчення механізмів метафоричного перенесення на матеріалі слів даної групи показало, що розвиток метафоричного значення дієсловом базується на реальній фізичній подібності, функціональній схожості або на поєднанні цих двох характеристик. В деяких випадках реальні фізичні характеристики кухонних предметів в процесі переосмислення поєднуються із асоціаціями, які вони викликають в свідомості носіїв англійської мови, що приводить до утворення дієслів, які можуть як називати ситуацію, так і оцінювати її (здебільшого негативно). Аналіз значень метафор

503 Кришталь Світлана Михайлівна Конверсія іменників на позначення погодних явищ в метафоричні дієслова в англійській мові Кришталь С.М. немає Закарпатські філологічні студії українська 2020 стаття 111
В статті вивчається явище метафоричної конверсії, яка передбачає утворення метафоричного дієслова від іменника без зміни його форми. Дане явище вивчається в статті на матеріалі 60 стилістично нейтральних іменників, що називають погодні явища. Наприклад, breeze (легкий вітерець, бриз) – to breeze (пересуватися, робити щось невимушено, легко), melt (танення) – to melt (зникати, розсіювати, змінюватися, переходити в іншу форму чи стан), thunder (грім) – to thunder (створювати звуки, подібні до гуркоту і тріску; говорити гучно, різко, гнівно). Дослідження встановило, що із 60 іменників на позначення погодних явищ в англійській мові 29 переходять в дієслова з метафоричним значенням. Вивчення механізмів метафоричного перенесення показало, що розвиток метафоричного значення дієсловом відбувається виключно на основі реальної фізичної подібності між погодними явищами та процесами, які описуються метафорично

504 Ковтун Оксана Володимирівна Сполучні комплекси у сфері темпоральних семантико-синтаксичних відношень Ковтун О. В. немає немає українська 2011 стаття 169
У статті вперше досліджено сполучні комплекси, які виконують функцію зв‘язку та виражають темпоральні семантико-синтаксичні відношення у складнопідрядному реченні, визначено їхні типи за будовою, установлено співвіднесеність цих сполучних комплексів із типовими часовими сполучниками української мови

505 Ковтун Оксана Володимирівна Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполучних комплексів в сучасній українській літературній мові Ковтун О. В. Вінниця немає українська 2014 монографія 181
Монографія є цілісним дослідженням усього корпусу аналітичних одиниць, уживаних для поєднання компонентів речення. Чітко визначено склад семантичних груп сполучних комплексів, указано на труднощі встановлення їхнього статусу в сучасній українській літературній мові та плутанину із вживанням коми всередині багатьох складених сполучників. Висновки, зроблені в дослідженні, сприяють впорядкуванню складу сполучних засобів, з’ясуванню їхньої функціонально-стильової маркованості, визначенню перспектив поповнення сполучникової системи української літературної мови новими одиницями

506 Ковтун Оксана Володимирівна Експлікація допустових семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами Ковтун О. В. Вінниця Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць українська 2015 стаття 159
У статті досліджено сполучні комплекси, які виконують функцію зв’язку та виражають допустові семантико-синтаксичні відношення у складнопідрядному реченні, визначено їхні типи за будовою, охарактеризовано види семантико-синтаксичних відношень, які вони виражають, установлено співвіднесеність таких сполучних комплексів із типовими допустовими сполучниками української мови, з’ясовано відмінності між різними групами засобів зв’язку предикативних частин допустових складнопідрядних речень. У дослідженні проаналізовано структуру та морфологічні моделі сполучних комплексів допустовості, виокремлено їхні структурні частини, визначено стрижневий компонент, що поєднує всі одиниці групи, описано семантичні відтінки та стилістичну забарвленість таких моделей. Висновки, зроблені у статті, сприяють впорядкуванню складу сполучних засобів, з’ясуванню їхньої функціонально-стильової маркованості, визначенню джерел та перспектив поповнення сполучникової системи української літературної мови новими одиниця

507 Ковтун Оксана Володимирівна Експлікація темпоральних семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами в сучасній українській літературній мові Ковтун О. В. немає немає українська 2015 стаття 162
In the article the conjunctive complexes performing the connectional function and expressing temporal semantic-syntactic relationships in complex sentences were explored. Their structural types were determined. Types of semantic-syntactic relationships which they express were described. Correlation of such conjunctive complexes with typical temporal conjunctions of Ukrainian language was set. Difference between different groups of conjunctive means of predicative parts of temporal complex sentences was found

508 Ковтун Оксана Володимирівна Українська мова за професійним спрямуванням. Завдання для самостійної роботи студентів Л. Є. Азарова, О. В. Ковтун Вінниця немає українська 2015 метод. вказівки 173
Методичні вказівки укладено згідно з чинною програмою з української мови за професійним спрямуванням, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Збірник містить завдання різного рівня складності. Мета вказівок – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань із граматики української мови

509 Ковтун Оксана Володимирівна Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для СРС) О. В. Абрамчук, О. В. Ковтун Вінниця немає українська 2015 навч. посіб. 150
Посібник призначений для удосконалення граматичного матеріалу, має практичне спрямування, сприяє виробленню стійких умінь і навичок професійного мовлення на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях. Пропоновані завдання можна використовувати для самостійної роботи студентів як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів

510 Ковтун Оксана Володимирівна Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей Азарова Л.Є., Ковтун О.В. Вінниця немає українська 2015 навч. посіб. 172
Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру

511 Ковтун Оксана Володимирівна Тести з української літератури ХХ століття для слухачів ЦДП. Частина І О. В. Ковтун, Л. І. Олійник, Азарова Л.Є. Вінниця немає українська 2015 метод. вказівки 188
Методичні вказівки укладено згідно з чинними програмами з української літератури, затвердженими Міністерством освіти і науки України для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, і програми ЗНО. Збірник містить тестові завдання різного рівня складності з української літератури, які охоплюють період ХХ століття. Мета вказівок – допомогти абітурієнтам, слухачам заочної фізико-математичної школи та підготовчого відділення ЦДП ВНТУ на етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та перевірки набутих знань та умінь

512 Ковтун Оксана Володимирівна Особливості експлікації приєднувального семантико-синтаксичного відношення аналітичними сполучними комплексами (на матеріалі української мови) Ковтун О. В. немає немає українська 2016 стаття 165
У статті досліджено сполучні комплекси, які виконують функцію зв’язку та виражають приєднувальні семантико-синтаксичні відношення у складносурядному реченні, визначено їхні типи за будовою, охарактеризовано види семантико-синтаксичних відношень, які вони виражають, установлено співвіднесеність таких сполучних комплексів із типовими приєднувальними сполучниками української мови

513 Ковтун Оксана Володимирівна Сполучні комплекси як засоби вираження причинових семантико-синтаксичних відношень Ковтун О. В. немає немає українська 2016 стаття 163
У статті досліджено сполучні комплекси, які виконують функцію зв’язку та виражають причинові семантико-синтаксичні відношення у складнопідрядному реченні, визначено їхні типи за будовою, охарактеризовано види семантико-синтаксичних відношень, які вони виражають, установлено співвіднесеність таких сполучних комплексів із типовими причиновими сполучниками української мови

514 Ковтун Оксана Володимирівна Власне ім’я у художньому творі як перекладацька проблема Ковтун О.В., Помазан О.С немає немає українська 2016 стаття 140
У статті досліджено основні стратегії і принципи перекладу власних назв, а також їх переваги та недоліки; визначено суб'єктивні та об'єктивні чинники, які впливають на вибір стратегій перекладу; з'ясовано труднощі передачі онімів в художньому творі; визначено етапи в перекладі власних імен, у результаті яких приймається рішення щодо способів їх реалізації на мову перекладу, обираються типи ономастичних відповідників і методи їх формування

515 Ковтун Оксана Володимирівна Уільям сомерсет моем. Розмальована вуаль: Методичні вказівки для домашнього читання (книга для студента) О.В. Ковтун, О.Д. Краєвська Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 155
Методичні вказівки пропонують комплекс вправ і завдань для роботи з відомим романом У.С. Моема «Розмальована вуаль». Посібник містить перекладацькі вправи, завдання для обговорення проблематики та персонажів роману, питання для контролю розуміння змісту прочитаного, вправи з опрацювання нової лексики та закріплення вивченого. Посібник призначений для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад» факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання

516 Ковтун Оксана Володимирівна Уільям сомерсет моем. Розмальована вуаль: Методичні вказівки для домашнього читання (книга для викладача) О.В. Ковтун, О.Д. Краєвська Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 155
Методичні вказівки пропонують комплекс вправ і завдань для роботи з відомим романом У.С. Моема «Розмальована вуаль». Посібник містить перекладацькі вправи, завдання для обговорення проблематики та персонажів роману, питання для контролю розуміння змісту прочитаного, вправи з опрацювання нової лексики та закріплення вивченого. Посібник призначений для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад» факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання

517 Ковтун Оксана Володимирівна Вербалізація концепту POWER на основі твору Джорджа Мартіна "Гра престолів" Бойван О.С., Ковтун О.В. Ужгород немає українська 2020 стаття 172
У статті на матеріалі твору «Гра престолів» Дж. Мартіна – американського письменника-фантаста – проана- лізовано та надано детальну характеристику концепту POWER, що, насамперед розглядається як категорія сили та влади, тому для виявлення його глибинної природи була акцентовано на особливості реалізації та репрезентації досліджуваного концепту. На основі аналізу останніх досліджень та публікацій було встановлено, що концепт вияв- ляється, перш за все, на лексичному рівні й постає основною, повноцінною одиницею, яка реалізує творче інди- відуально-авторське сприйняття й розуміння дійсності. У працях багатьох учених знаходить підтвердження ідея, що концепти відбивають цілісну картину всесвіту, яка існує поза мовним простором і лише вербалізується в ньому. В науковій розвідці поставлено завдання дослідити структуру концепту POWER у мовно-літературному про- сторі на основі твору Дж. Мартіна «Гра престолів», а також визначити структурні складники цього концепту. Отже, подану проблематику мо

518 Ковтун Оксана Володимирівна Антропоніми та їх ключові характеристики у книгах Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер» Бойван О.С., Ковтун О.В. Київ немає українська 2020 стаття 174
У статті проаналізовано особливості вживання антропонімів та визначені їхні основні характеристики на основі художніх творів Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер». Зокрема, увагу зосереджено на вивченні такого напряму сучасної лінгвістики, як ономастика, що вивчає власні назви. Також досліджені певні особливості антропонімів як окремого класу власних назв та узагальнення знань і уявлень людини про світ, інтеграції лінгвістичного та екстра-лінгвістичного знання в їхній семантиці, ролі творчої та практичної діяльності людини в процесах словотворення. Зазначено, що саме таке накопичення понятійних аспектів генерує та запам’ятовує своєрідний, притаманний лише певному народу соціально-культурний код, його побут, звичаї, вірування, емоції, загалом, ментальність носіїв тієї чи тієї лінгвокультури

519 Ковтун Оксана Володимирівна Research of safety and survivability models of the information system for critical use Oleg Bisikalo; Viacheslav Kovtun; Oksana Kovtun; Volodimir Romanenko немає немає англійська 2020 стаття 180
The article presents the models of safety and survivability of the information system for critical use (ISCU) in the paradigm of Markov models. In the safety model the ISCU studied is represented by a structured set of coupled subsystems, each characterized by the intensity of a dangerous failure and by the intensity of the recovery of a safety. The model allows the estimation of the probability of finding ISCU in each of a set of states that describe the available configurations of failures of the ISCU's subsystems, taking into account the above characteristics.

520 Ковтун Оксана Володимирівна Research of Pareto-optimal schemes of control of availability of the information system for critical use Oleg Bisikalo; Oksana Kovtun; Viacheslav Kovtun; Victoria Vysotska немає немає англійська 2020 стаття 164
The relevance of the task of control the availability of information systems in general and of information systems for critical use (ISCUs) in particular is increasing simultaneously with the information needs of humanity. However given the importance of an information resources of ISCU introducing new schemes of control the availability without a simulation stage can lead to significant material and in particular human losses. These circumstances led to the expediency of research the scientific and applied results of which are presented in the article. In the article the new mathematical models for identification of the Pareto-optimal schemes of control of accessibility of ISCU with a parallel functioning set of input information ports are synthesized.

521 Дзюбан Марія Дмитрівна Особливості перекладу метафоричних виразів з кулінарним компонентом Дзюбан М.Д. немає Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов українська 2019 тези 133
Метафоричні вирази з кулінарним компонентом, через свій прямий зв'язок з культуою та побутом народу, складають один з найчисельніших пластів у всьому корпусі як англійської, так і української мов. Кулінарна лексика активно задіяна в якості джерела образних найменувань як характеристик людини, так і різних сфер її діяльності: фізіологічної, емоційної, моральної, ментально-мовної та соціальної. Тому саме проблема збереження образності в художньому тексті при перекладі метафор з англійської мови на українську залишається однією з найбільш суперечливих на сьогоднішній день–саме в цьому і полягає актуальність даного дослідження.

522 Дзюбан Марія Дмитрівна Лексико-семантичні особливості метафор на позначення смакових якостей в англійській мові Дзюбан М.Д. немає немає українська 2020 тези 104
У лінгвістичних розвідках, присвячених такому важливому аспекту людського буття як харчування, неодноразово зустрічається згадка тієї важливої ролі, яку їжа відіграє у процесі становлення людини, формування зв’язків із суспільством та культурою. Уявлення про значущість процесів харчування у свідомості носіїв мови стало причиною зростання інтересу до ролі кулінарних метафор у сучасному суспільстві, що і визначає актуальність даного дослідження

523 Дакалюк Ольга Олександрівна Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк, О.О. Вінниця Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 54. українська 2018 стаття 118
У статті здійснено аналіз наукової та методичної літератури щодо формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікативних технологій. Виявлено переваги та дидактико-методичний потенціал ІКТ щодо формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв. Було визначено поняття та умови формування готовності до професійного іншомовного спілкування. Розглянуто етапи підготовки студентів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання іноземної мови професійного спрямування.

524 Дакалюк Ольга Олександрівна Ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі Гарник, А.А. Дакалюк, О.О. немає Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб.наук.пр українська 2016 стаття 113
Стаття досліджує ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі та з’ясовує, наскільки інтерактивні технології навчання відповідають сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам суспільства, наскільки вмотивоване їх застосування за заняттях з іноземної мови

525 Калініченко Віра Ігорівна ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 «ФІЛОЛОГІЯ», СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 035.10 «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА» Калініченко, В.І. Стрюк, Н.В. Вінниця немає англійська 2019 навч. посіб. 145
Навчальний посібник «Практичний курс іноземної мови» призначений для студентів 3 курсу філологічного факультету спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика». Високий рівень володіння англійською мовою є визначальною складовою ефективної навчальної та наукової діяльності прикладних лінгвістів. Мета посібника – формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів, що уможливить ефективне застосовування здобутих знань у професійній діяльності

526 Калініченко Віра Ігорівна Стилістична маркованість фразеологізмів з найменуванням будівлі в різноструктурних мовах Калініченко В. І., Григошкіна Я. В. Tbilisi International scientific-practical conference MODERN PHILOLOGICAL RESEARCH: A COMBINATION OF INNOVATIVE AND TRADITIONAL APPROACHES українська 2018 тези 175
Стаття присвячена стилістичним особливостям фразеологічних одиниць у різноструктурних мовах. Дослідження виконано на основі фразеологічного вокабуляру в англійській, німецькій, російській, українській і французькій мовах. Актуальність теми зумовлена постійним інтересом до фразеосемантичного фонду мови з боку науковців, які здебільшого обґрунтовують результати своїх спостережень, послуговуючись зіставними даними з двох мов. Виникає потреба в комплексному дослідженні фразеологічних одиниць із залученням більшої кількості мов, у з’ясуванні конотативної складової у семантиці фразеологічних одиниць

527 Калініченко Віра Ігорівна Challenges in Teaching ESP: the Issue of Integrating Language and Content V.I. Kalinichenko Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017-2018 року англійська 2019 тези 132
The Bologna and Post-Bologna processes in European higher educational institutions have shifted significantly educators’ views on teaching and learning English for Specific Purposes (ESP) at tertiary professional establishments with certain global, national and institutional ESP reform policies to have been implemented. Numerous researches has been carried out recently covering both the high level of theoretical considerations within the context of up-to-date ESP instruction issues and a set of examples on useful classroom practices that could reduce substantially the scope of challenges for ESP teachers nowadays. When discussing the issue of the abstract suggested the basic characteristic features of ESP (English for Specific Purposes), CLIL (Content and Language Integrated Learning) and CBI (content-based instruction) are worth taking into consideration

528 Калініченко Віра Ігорівна Специфіка навчання перекладу у процесі викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей Калініченко В. І., Корж О. Ю. немає Інноваційна педагогіка українська 2019 стаття 158
Статтю присвячено висвітленню актуальної проблеми особливостей навчання навичкам перекладу студентів немовних спеціальностей. У статті зазначено, що на сучасному етапі в немовних закладах вищої освіти спостерігається тенденція до підготовки студентів технічних і економічних спеціальностей не тільки до вузькоспеціальної професійної, а й до перекладацької діяльності, що сприяє підвищенню рівня їхньої кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці після здобуття професійної освіти. У процесі навчання для успішного формування навичок і розвитку умінь перекладати професійні тексти студентам немовних ЗВО необхідно оволодіти лінгвістичною компетенцією, предметною компетенцією та стратегічною компетенцією

529 Калініченко Віра Ігорівна ПЕРЦЕПТИВНО-КОГНІТИВНІ СКЛАДОВІ КОНЦЕПТІВ “SUCCESS” - “FAILURE”, “УСПІХ” - “НЕВДАЧА” (НА МАТЕРІАЛІ ДАНИХ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) Калініченко В. І. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2014 стаття 159
Статтю присвячено виявленню та аналізові сенсорно-когнітивної специфіки концептуалізації абстрактних феноменів успіху й невдачі представниками американської та української лінгвоспільнот на матеріалі даних психолінгвістичного експерименту. Шляхом зіставного опису структури перцептивно-когнітивних складових концептів SUCCESS - FAILURE, УСПІХ - НЕВДАЧА визначено рейтинг чуттєвих аналізаторів індивіда, що беруть участь в сенсорному сприйнятті мовцями феноменів успіху й невдачі та актуалізуються у мовних засобах перцептивних підскладових зазначених концептів. Виокремлено метафоричні й метонімічні образи досліджуваних явищ, що актуалізують їх у площині американської та української мовної свідомості в межах когнітивних підскладових концептів

530 Калініченко Віра Ігорівна Psycholinguistic Survey Techniques as Means of Studying Language Concepts Калініченко В. І. немає Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов англійська 2017 тези 147
Nowadays anthropocentric approach tends to be dominating in linguistics. That is why scholars get more and more interested in the so to say real living language which obviously functions in real communication and is not actually separated from the instant speaker unlike the so-called “dead language” fixed as if being “embalmed” in lexicographic sources

531 Калініченко Віра Ігорівна The Peculiarities of Periphery Zones of “Failure” and “Hевдача” Concepts in American and Ukrainian Linguistic Consciousness Калініченко В. І. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса англійська 2015-2016 тези 144
The paper deals with describing field stratification of FAILURE and НЕВДАЧА concepts via distribution of the cognitive features obtained after psycholinguistic experimental data analysis to the levels of the core-by, the distant and the back peripheries of the concepts under consideration by the criterion of their representativity and on the basis of Student’s criterion used to determine the significance of percent indexes divergence between the periphery zones of the concepts considered

532 Калініченко Віра Ігорівна Амбівалентність концептів SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-НЕВДАЧА в американській та українській мовній свідомості Калініченко В. І. немає Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов'янських, романських та германських мовах українська 2016 тези 146
Наукова розвідка присвячена характеризації амбівалентної специфіки концептів SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-НЕВДАЧА в американській та українській мовній свідомості з опертям на результати опису польової організації цих концептів (їхнього змісту) за даними проведеного психолінгвістичного експерименту

533 Калініченко Віра Ігорівна Макроструктурні характеристики концептів SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-НЕВДАЧА в американській та українській мовній свідомості (за даними психолінгвістичного експерименту) Калініченко В. І. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія українська 2015 стаття 160
У статті з опертям на результати психолінгвістичного експерименту розглянуто перцептивно-когнітивну, поняттєву та інтерпретаційну складові макроструктури концептів SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-НЕВДАЧА у свідомості носіїв американської та української лінгвокультур

534 Калініченко Віра Ігорівна FIELD STRATIFICATION OF “SUCCESS” AND “УСПІХ” CONCEPTS IN AMERICAN ENGLISH AND UKRAINIAN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS BY THE PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT RESULTS: PERIPHERY ASPECT Калініченко В. І. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах англійська 2016 стаття 152
Статтю присвячено описові польової стратифікації концептів SUCCESS та УСПІХ з фокусуванням на периферійному аспекті їхньої змістової організації та з опертям на реєстр вербальних реакцій, одержаних від американських та українських респондентів за результатами психолінгвістичного експерименту. У межах наукової розвідки узагальнено схарактеризовано зони ближньої, дальньої і крайньої периферії концептів SUCCESS та УСПІХ, визначено їхню амбівалентність у площині американської та української мовної свідомості, встановлено, що реалізація контрастованих концептуальних фрагментів у периферійних зонах здійснюється переважно за рахунок когнітивних ознак інтерпретаційних полів цих концептів із домінуванням ознак інформаційної та утилітарної зон, слабко вираженими є поняттєводенотативні та перцептивно-когнітивні властивості концептів SUCCESS та УСПІХ на рівні їхньої периферійної організації

535 Калініченко Віра Ігорівна Деякі аспекти концептуалізації феноменів успіху й невдачі американськими й українськими мовцями в когнітивно-психологічному контексті (на матеріалі даних психолінгвістичного експерименту) Калініченко В. І. немає Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство українська 2014 стаття 173
У статті на основі даних психолінгвістичного експерименту проаналізовано деякі когнітивно-психологічні особливості концептуалізації феноменів успіху й невдачі носіями американської та української мовної свідомості в контексті проблем власне мотивації, мотивації досягнення, ціннісно-цільового блоку особистості, самоефективності, екстернальних та інтернальних чинників реалізації/нереалізації запланованого, емотивних рефлексій на успішний і невдалий результат активності суб’єкта

536 Одінцова Ольга Олександрівна Використання on-line ресурсів у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням : Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. Одінцова О.О. немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2018 тези 115
Обгрунтування актуальності використання on-line ресурсів в навчальному процесі

537 Кондратюк Марта Володимирівна INTRODUCING CERTAIN ELEMENTS OF PROJECT-BASED LEARNING INTO UKRAINIAN TRANSLATION PROGRAMS Кондратюк М. В. немає Наука і освіта англійська 2019 стаття 113
The article deals with the urgency of introduction of project-based learning in the Translation Programs of Ukrainian universities and discusses some directions for the introduction of project-based learning (PBL) in terms of translator’s competences as defined by the European Competence Framework for translation programs. The article offers a review of John Dewey’s theory of Project-Based Learning (PBL) and suggests some ways of how to incorporate its elements into the university Translation programs and how the European requirements for MA in Translation can help to determine the directions for the development of the elements of the PBL in Translation Programs. In the framework of the theoretical study, we carried out the review of various sources dealing with the PBL and reviewed the EMT requirements in Ukrainian context

538 Романюк Людмила Вячеславівна Критерії відбору автентичних матеріалів у процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей Романюк Л.В., Русановська Т.В. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія українська 2017 стаття 124
Стаття присвячена визначенню критеріїв відбору автентичних матеріалів у процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей в курсі „Іноземна мова за професійним спрямуванням”. У роботі аналізуються різні класифікації відбору автентичних матеріалів, які сприяють формуванню соціокультуної та комунікативної компетентності майбутніх фахівців немовних спеціальностей

539 Романюк Людмила Вячеславівна До проблем використання систем машинного перекладу студентами немовних спеціальностей. Романюк Л.В. Одеса Одеський лнгвістичний вісник українська 2017 стаття 118
У статті розглядається проблема використання систем машинного перекладу студентами немовних спеціальностей, окреслено проблеми, які виникають під час навчання студентів немовних факультетів перекладу науково-технічних текстів, подаються погляди різних науковців на системи машинного перекладу та доцільність їх використання у навчальному процесі. Проаналізовано недоліки та переваги систем машинного перекладу, а також розглянуто дві найпоширеніші технології, що розрізняються за принципом роботи, а саме: машинний переклад, заснований на правилах (Rule-based Machine Translation) та статистичний машинний переклад (Statistical Machine Translation)

540 Романюк Людмила Вячеславівна Особливості перекладу австралійських гумористичних текстів на прикладі оповідань Генрі Лоусона Романюк Л.В., Іщук Н.Ю., Корж О. Ю Вінниця Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія українська 2019 стаття 123
Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу австралійських гумористичних художніх текстів. У роботі аналізуються гумористичні тексти Генрі Лоусона, зокрема, художньо-стилістичні засоби, які використовуються при перекладі на іншу мову з урахуванням особливостей національного й культурного контексту

541 Романюк Людмила Вячеславівна Локативні засоби фразеологічної вербалізації із неспеціалізованою семантикою Романюк Л.В., Корж О. Ю. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Поточний випуск Архіви Про нас українська 2019 тези 120
Фразеологія поля локативності може вербалізуватися лексемами неспеціалізованої семантики. Це переважно слова з конкретно-предметним значенням, тому значення локативності не є для них головним, центральним, ядерним. Можна сказати, що в словах цієї групи сема локативність активізується найчастіше прийменником і контекстом чи конситуацією. Оскільки денотатами таких конкретних слів виступають об’єкти, які в реальній дійсності мають просторові параметри, то ці слова у своїй семній структурі мають потенційні семи локативності, які за певних умов пересуваються на різних рівнях фразеосемантичного поля

542 Гоцуляк Марія Вікторівна Іноземна мова як засіб виховання екологічної культури у ЗВО Гоцуляк М.В., Маславчук Н.А. немає The results of scientific mind's development українська 2019 тези 113
У науковій публікації розкривається питання іноземної мови як засобу виховання екологічної культури у ЗВО

543 Гоцуляк Марія Вікторівна Формування екологічної культури студентів у контексті глобальної освіти Гоцуляк М.В., Маславчук Н.А. Київ Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : Матеріали IІI Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 101
У науковій публікації розкривається питання формування екологічної культури студентів у контексті глобальної освіти

544 Гоцуляк Марія Вікторівна Організація самостійної роботи студентів як складова навчального процесу у вищій школі Гоцуляк М.В., Дудікова Л.А., Ясевіна Л.Г. Кропивницький Формування сучасної наукової думки: матеріали Міжнар. наук. конф. українська 2020 тези 110
У науковій публікації розкривається питання організації самостійної роботи студентів як складової навчального процесу у вищій школі

545 Гоцуляк Марія Вікторівна Ecolinguistic Approach to Teaching English for Specific Purposes Гненна М.В. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса англійська 2019 тези 114
У науковій публікації розкривається питання еколінгвістичного підходу до викладання іноземної мови професійного спрямування

546 Гоцуляк Марія Вікторівна English loanwords in the Ukrainian language Маславчук Н.А., Гоцуляк М.В., Мазур Л.А. Вінниця Topical issues of humanities, technical and natural sciences’:зб. матеріалів ІV міжнар. наук. конф. англійська 2019 тези 110
У науковій публікації розкривається питання запозичених з англійської мови слів в українській мові

547 Гоцуляк Марія Вікторівна Media Literacy in the Educational Process of the 21st Century Маславчук Н.А., Гоцуляк М.В., Мазур Л.А. немає Logos. Collection of Scientific and Practical Conference: Problems and Prospects of Implementation of Innovative Research Results. Volume 3 англійська 2019 тези 104
У науковій публікації розкривається питання медіаграмотності у навчальному процесі 21 століття

548 Гоцуляк Марія Вікторівна Атрибути правового буття у вченні Аристотеля Гоцуляк Ю.В., Гненна М.В. немає Журнал східноєвропейського права українська 2019 стаття 102
У статті досліджуються основні характеристики категорії правового буття у вченні Аристотеля

549 Маславчук Наталія Анатоліївна Залучення інноваційних технологій до процесу підготовки кваліфікованих кадрів вищої школи Мазур Л.А., Маславчук Н.А., Матюхова Ю.Д. немає Динаміка розвитку сучасної науки : маеріали Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 110
У тезах висвітлено використання інноваційних технологій до процесу підготовки кваліфікованих спеціалістів вищої школи

550 Маславчук Наталія Анатоліївна Іноземна мова як засіб виховання екологічної культури у ЗВО Гоцуляк М.В., Маславчук Н.А. немає The results of scientific mind's development : зб. матеріалів іжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 119
У науковій публікації розкривається питання іноземної мови як засобу виховання екологічної культури у ЗВО

551 Маславчук Наталія Анатоліївна Формування екологічної культури студентів у контексті глобальної освіти Гоцуляк М.В., Маславчук Н.А. Київ Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : Матеріали IІI Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 97
У науковій публікації розкривається питання формування екологічної культури студентів у контексті глобальної освіти

552 Маславчук Наталія Анатоліївна English loanwords in the Ukrainian language Маславчук Н.А., Гоцуляк М.В., Мазур Л.А. немає Topical issues of humanities, technical and natural sciences’:зб. матеріалів ІV міжнар. наук. конф. англійська 2019 тези 114
У науковій публікації розкривається питання запозичених з англійської мови слів в українській мові

553 Маславчук Наталія Анатоліївна Media Literacy in the Educational Process of the 21st Century Маславчук Н.А., Гоцуляк М.В., Мазур Л.А немає Logos. Collection of Scientific and Practical Conference: Problems and Prospects of Implementation of Innovative Research Results. Volume 3 українська 2019 тези 115
У науковій публікації розкривається питання медіаграмотності у навчальному процесі 21 століття

554 Маславчук Наталія Анатоліївна Approaches to teaching English at universities Nataliia Maslavchuk, Larysa Dudikova, Iryna Mazaikina Кропивницький Формування сучасної наукової думки: матеріали Міжнар. наук. конф. англійська 2020 тези 104
У науковій публікації розкривається питання підходів до вивчення іноземної мови в університетах

555 Лозинська Людмила Федорівна Tolerance in the context of axiological self-determination of medical students Liudmyla Lozynska, Olga Tsihotska немає Massachusetts Review of Science and Technologies англійська 2016 стаття 153
Стаття присвячена проблемі виховання толерантності серед студентів-медиків. Педагогічні умови виховання толерантності були теоретично передбачені та перевірені експериментально. Розроблено та експериментально апробовано систему методів та організаційних форм виховання толерантності у майбутніх лікарів

556 Лозинська Людмила Федорівна The role of interactive learning technologies in the process of teaching foreign languages at higher medical educational institutions L.F. Lozynska, O.A. Tsikhotska немає Наука і освіта українська 2016 стаття 157
У статті мова йдеться про інноваційний підхід до навчання та виховання молодого покоління у ВНЗ – інте- рактивні технології. Суть навчання за інтерактивними технологіями полягає у тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу (як студентів, так і викладача). Орієнтація України на входження в світовий науково-освітній простір спонукає до впровадження нових навчально-виховних підходів, що забезпечують розвиток професійних комунікативних компетенцій у майбутніх лікарів

557 Лозинська Людмила Федорівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики O.A. Tsikhotska, L.F. Lozynska немає Наука і освіта англійська 2016 стаття 151 no file
Статтю присвячено проблемі дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів та їх формуванню в процесі вивчення іноземної мови. Українське суспільство зазнає змін, які впливають на внутрішній світ молодих людей. Сучасна освіта повинна не тільки надавати інформацію, але й сприяти формуванню найкращих якостей у майбутніх фахівців. Гуманізм повинен стати невід’ємною рисою особистості майбутнього лікаря. Поняттягуманізму досліджувалось різними галузями наук

558 Лозинська Людмила Федорівна Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах Ольга Ціхоцька, Людмила Лозинська немає Молодь і ринок українська 2016 стаття 136 no file
У статті розглянуті ціннісні орієнтації студентської молоді в сучасних умовах та зроблений аналіз особливостей їх формування. Визначено: важливість ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві, а також здійснено їх класифікацію залежно від соціокультурних і економічних умов; їх вплив на професійне становлення сучасної молоді

559 Лозинська Людмила Федорівна Полікультурне виховання студентів-медиків у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу Лозинська Л. Ф. немає Молодь і ринок українська 2016 стаття 156
Стаття присвячена проблемі полікультурного виховання студентів-медиків у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу. У статті представлений досвід полікультурного виховання студентів у Вінницькому національному медичному університеті імені МІ Пирогова. Зокрема, розглянуто досвід виховної роботи щодо формування толерантності та готовності студентів-медиків до продуктивної міжнаціональної та міжкультурної взаємодії

560 Лозинська Людмила Федорівна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ O.I. Альчук, Н.I. Волощук, Л.Ф. Лозинська немає Медична освіта українська 2016 стаття 173
У представленій статті наведений аналіз даних наукової та методичної літератури і власний досвід інтеграції новітніх освітніх технологій та іноземної мови у процес вивчення фармакології для формування всебічно розвиненої особистості медичного фахівця сучасного рівня. Розглянуті можливі шляхи формування комунікативної, пізнавальної, аналітичної навичок у майбутніх спеціалістів та механізми розвитку процесів самовдосконалення. Наведені приклади застосування іноземної мови в роботі над науковими проектами студентів як однієї з основних передумов якісного формування ключових компетенцій

561 Лозинська Людмила Федорівна Зорієнтованість педагогічного процесу вищого медичного навчального закладу на формування потреби у майбутніх лікарів у самовихованні як педагогічна умова виховання Людмила Лозинська, Ольга Ціхоцька немає Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка українська 2016 стаття 172
У статті проведено аналіз основних досліджень і публікацій щодо теорії та практики самовиховання студентської молоді як одного із найсуттєвіших чинників розвитку особистості, як діяльності людини, спрямованої на зміну своєї поведінки та якостей. Розкрито сутність самовиховання в навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу. У статті визначено чинники, що сприяють процесу самовиховання, а також основні принципи, які є найбільш загальними вихідними положеннями і вимогами особистості до самої себе і визначають мету, ідеали, зміст, методику й організацію процесу самовиховання

562 Лозинська Людмила Федорівна ВИХОВАННЯ НАВИЧОК МЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Сергій Лозинський, Людмила Лозинська немає Молодь і ринок українська 2020 стаття 148
У статті розглянуто базові розуміння концепції медійної медичної грамотності. Виявлено, що існують певні рівні володіння лікарями медичною грамотністю. Розглянуто медично-юридичні аспекти надання медичної інформації через медіа. Проведено аналіз теоретичних праць та представлено власні практичні напрацювання щодо конкретних способів інтеграції медійної медичної грамотності в роботу лікарів

563 Лозинська Людмила Федорівна Імплементація закону України «Про вищу освіту» як складова академічної автономії ВНМУ ім. М.І. Пирогова А. С. Марлова, Л. Ф. Лозинська, А. Л. Яценко Вінниця Матеріали навчально-методичної конференції «Розробка освітніх програм в руслі імплементації Закону України «Про вищу освіту» українська 2016 тези 161
немає

564 Лозинська Людмила Федорівна Роль гуманітарних дисциплін у підготовці студентів ВНЗ України Мазур Л.А., Лозинська Л.Ф. немає ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КРАСИ МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІОНАЛ : матеріали Всеук. наук.-практ. інтернетконф. з міжнар. участю українська 2019 тези 156
немає

565 Лозинська Людмила Федорівна Шляхи удосконалення викладання іноземної мови як обов’язкового предмета навчальної програми майбутніх лікарів Лозинська Л.Ф., Ціхоцька О.А. Вінниця Тези доповідей навчально-методичної конференції «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища» українська 2020 тези 161
немає

566 Лукаш Галина Павлівна Колесник Н. С. Онімія української народної пісні Лукаш Г. П. немає Вісник Львівського університету. Серія філологічна українська 2020 рецензія 168
немає

567 Ігнатенко Дарина Євгенівна Фразеологізми на позначення інтенсивного виконання трудової діяльності в германських та слов’янських мовах Ігнатенко Д.Є. Кіровоград НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Філологічні науки (мовознавство) українська 2014 стаття 155
Стаття присвячена дослідженню фразеологізмів на позначення інтенсивного виконання трудової діяльності в англійській, німецькій, російській та українській мовах. Аналізуються основні способи та засоби вираження інтенсивності у цих фразеологізмах. У роботі зроблено спробу вияву та опису основних семантичних підгруп порівнюваних фразеологізмів за допомогою формул тлумачення, враховуючи специфіку категорії інтенсивності

568 Ігнатенко Дарина Євгенівна Средства выражения интенсивности действия и состояния во фразеологизмах английского, немецкого, русского и украинского языков Ігнатенко Д.Є. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія українська 2014 стаття 162
Стаття присвячена аналізу різнорівневих засобів вираження інтенсивності дії і стану у фразеологізмах германських і романських мов. Встановлено, що в аналізованих фразеологічних одиницях інтенсивність може виражатися експліцитно та імпліцитно

569 Ігнатенко Дарина Євгенівна Фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності інтелектуальної та перцептивної діяльності в германських і словʼянських мовах Ігнатенко Д.Є. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія українська 2016 стаття 162
У статті виявляються особливості вираження категорії інтенсивності у фразеологізмах. Встановлено й описано основні метафоричні моделі фразеологізмів, що позначають інтенсивність інтелектуальної та перцептивної діяльності у англійській, німецькій, російській та українській мовах

570 Ігнатенко Дарина Євгенівна Категорія інтенсивності у фразеології Ігнатенко Д.Є. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2015 стаття 164
У статті аналізуються семантичні особливості категорії інтенсивності на матеріалі фразеологізмів, що позначають інтенсивність дії / стану в англійській, німецькій, російській та українській мовах. У роботі розглянуто лінгвістичний статус категорії інтенсивності. Зроблено спробу розмежувати категорію інтенсивності та інші об'єктивні (кількість, якість, градуальність) і суб'єктивно-прагматичні (емотивність, образність, оцінка, експресивність) категорії, які тісно взаємодіють у семантиці фразеологізму

571 Ігнатенко Дарина Євгенівна Інтенсивність вияву позитивних емоцій у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов Ігнатенко Д.Є. немає Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2017 стаття 159
Стаття присвячена семантичному аналізу фразеологізмів, що позначають інтенсивний вияв позитивних емоцій в англійській, німецькій, російській та українській мовах. У роботі розглянуто засоби вияву інтенсивності позитивних емоцій. Встановлено, що у фразеологізмах зіставлюваних мов найчастіше виявляються емоції радості, захоплення. Для встановлення універсальних і специфічних образних складових у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов використовуються метафоричні моделі, які дають змогу експлікувати внутрішню форму фразеологізму

572 Ігнатенко Дарина Євгенівна Метафоричні моделі фразеологізмів на позначення інтенсивності руху в англійській, німецькій, російській та українській мовах Ігнатенко Д.Є. немає Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство українська 2014 стаття 168
У статті аналізуються фразеологізми, що позначають інтенсивність руху в англійській, німецькій, російській та українській мовах. Виявляється специфіка категорії інтенсивності та особливості її вираження у фразеологізмах. Встановлюються та описуються основні метафоричні моделі досліджуваних фразеологізмів

573 Ігнатенко Дарина Євгенівна Фразеологізми на позначення гніву в англійській, німецькій, російській та українській мовах Ігнатенко Д.Є. немає Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов українська 2019 тези 139
У роботі описано семантику фразеологічних одиниць, що позначають психо-емоційний стан гніву, в якому перебуває людина, а також встановлюються саме типи метафоричних і метонімічних моделей, за якими формується значення фразеологізмів

574 Харитонова Олена Олексіївна Дидактика багатомовності як основний напрямок викладання іноземних мов у сучасній Європі Харитонова О.О. Львів Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україн : зб. тез наук. робіт українська 2016 тези 117
У роботі розглядаються особливості новітньої дидактики плюралінгвізму або багатомовності, що виникла на початку XXI століття в Європі. Відповідно до неї передбачається не звужувати викладання іноземної мови щоразу до викладання окремої мови, дисоціюючи її тим самим від інших мов, що вивчаються або практикуються учнями (студентами), а навпаки, підходити дуже експліцитно до викладання кожної мови як одиниці сукупності мов

575 Харитонова Олена Олексіївна Теоретичні засади, що визначають самостійну роботу студента Харитонова О.О. Львів Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україн : зб. тез наук. робіт українська 2016 тези 111
У роботі розглядаються закономірності запровадження Європейської кредитно-трансферної й акумулюючої системи (ECTS). Аналізується сутність модульного навчання і самостійного роботи студента у її межах

576 Харитонова Олена Олексіївна Набуття фонетичної компетенції в системі вивчення іноземної мови Харитонова О.О. немає немає українська 2019 тези 115
У роботі аналізується важливість набуття студентами фонетичної компетенції в системі вивчення іноземної мови у контексті комунікативного підходу до навчання, розглядається модель трьох типів мотивації Шумана

577 Харитонова Олена Олексіївна Набуття фонетичної компетенції в системі вивчення іноземної мови Харитонова О.О. немає немає українська 2019 тези 113
У роботі аналізується важливість набуття студентами фонетичної компетенції в системі вивчення іноземної мови у контексті комунікативного підходу до навчання, розглядається модель трьох типів мотивації Шумана

578 Матюхова Юлія Дмитрівна Залучення інноваційних технологій до процесу підготовки кваліфікованих кадрів вищої школи Мазур, Н.А. Маславчук, Ю.Д. Матюхова Чернігів Динаміка розвитку сучасної науки:матеріали Міжнар. наук. конф. українська 2019 тези 110
У роботі проаналізовано важливість використання інноваційних навчальних технології та сучасних методів викладання, які розглядаються у межах загальнодидактичного процесу, під час якого використовується сукупність оригінальних способів і прийомів спільної діяльності суб’єктів освітнього процесу, як викладачів, так і студентів

579 Матюхова Юлія Дмитрівна Роль відеоігор у процесі вивчення та засвоєння іноземної мови Ю.Д. Матюхова Луцьк Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень:матеріали Міжнар.ї науко. конф. українська 2020 тези 119
У роботі проаналізовано доцільність використання гри на заняттях з іноземної мови, яка є невід'ємною складовою у процесі її вивчення. Встановлено, що залежно від потреб кожної окремої аудиторії ігри можуть мати дидактичну, виховну, розвивальну чи соціальну спрямованність

580 Матюхова Юлія Дмитрівна Вплив соціокультурних умов середовища на процес формування французьких ідіом та їх українських відповідників Ю.Д. Матюхова Чернівці Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя:матеріали Міжнар.наук. конф. українська 2020 тези 115
У роботі розкривається необхідність оволодіння фразеологічними сполуками під час вивчення іноземної мови, що має досить важливе значення для подальшого саморозвитку та перетворення студента в повноцінного учасника іншомовної комунікації

581 Кіпень Володимир Порфирович Освітні потреби і неформальна освіта дорослих Кіпень, В.П. Вінниця немає українська 2020 аналіт. звіт 168
На основі комплексного дослідження представлені результати стану усвідомлення дорослим населенням Вінницької міської територіальної громади та окремими соціальними групами освітніх потреб в неформальній освіті. Описано рівень розвитку простору неформальної освіти дорослих в громаді та шляхи вдосконалення. Аналіз здійснювався на основі даних соціологічного опитування, експертних індивідуальних інтерв’ю, фокус-групових обговорень та розгляду нормативних документів європейського, країнного та місцевого рівня.

582 Кіпень Володимир Порфирович Люди поважного віку в Україні: потреби, цінності та взаємодія з органами влади Кіпень В. П. Вінниця немає українська 2019 аналіт. звіт 171
На основі комплексного дослідження аналізуються способи взаємодії людей поважного віку з органами місцевої влади в п’яти містах України – Вінниці, Полтаві, Житомирі, Миколаєві, Слов’янську. Розглянуто стан, орієнтації та соціальний активізм літніх людей – людей поважного віку. Характеризуються самопочуття, потреби, цінності. Розглянуті нормативні документи органів місцевого самоврядування щодо літніх людей. Пропонуються рекомендації по вдосконаленню політики щодо людей поважного віку

583 Ігнатенко Дарина Євгенівна Проблема акту мовчання в теорії комунікації Ігнатенко Д.Є. немає Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов українська 2021 тези 150
немає

584 Проценко Євгенія Олександрівна Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни Проценко, Є.О. Вінниця немає українська 2020 монографія 129
Монографія присвячена аналізу та переосмисленню культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни. Запропоновано авторський підхід щодо дослідження культурних процесів регіону, що полягає в розгляді культурної політики в якості запровадження відповідного політичній владі сценарію в регіоні. Надано характеристику культурному простору Донбасу наприкінці 30-х рр. ХХ ст., в умовах «очікування війни», під час нацистської окупації та після відновлення радянського культурного простору.

585 Баран Уляна Святославівна Комунікація у літературі для дітей та юнацтва Баран Уляна Львів немає українська 2017 монографія 171 no file
В рукописі здійснений комплексний аналіз специфіки літературної комунікації у літературі для дітей та юнацтва в країнах німецькомовного європейського простору (Німеччина, Австрія, Швейцарія). Особлива увага приділена зміні комунікативної парадигми в 70-90-х рр. ХХ ст.. Домінантним аспектом дослідження стало обґрунтування поняття літератури для дітей та юнацтва на основі комунікативної теорії дієвості. Фундаментальними принципами здійснення комунікації в літературі для дітей та юнацтва визначено: ідейне збагачення наративу, бінарність, рівноправність та самодостатність комунікантів, візуалізацію образу дитини як ідеального реципієнта – літературне явище, яке випливає із його власної природи як безпосереднього центру причинно-наслідкового зв’язку всієї комунікативної інтеракції в тексті. Проведений у роботі аналіз творів репрезентативних німецькомовних письменників Е.Кестнера, О.Пройслера, У.Вьольфель, П.Гертлінґа, К.Нестлінгер, М.Енде, Ю.Шубіґера та ін. націлений на відкриття специфіки

586 Баран Уляна Святославівна Німецька мова Кобзар О. І., Гнідець У. С. Полтава немає німецька 2010 навч. посіб. 140 no file
Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів економічних та політехнічних напрямів навчання (За редакцією М. П. Весни).

587 Стрельніков Віктор Юрійович Проблема проектування дидактичних систем у сучасному науковому дискурсі Стрельніков, В.Ю. Кривий Ріг Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. ІНТЕРНЕТ-КОНФ. українська 2018 стаття 162
Концепція має дати відповіді на три головні запитання: що вчити? (зміст освіти), як вчити і як перевірити? (технології навчання, контролю і корекції), хто має вчити? (вимоги до навчальних закладів і викладачів). Дидактична система підготовки фахівців, крім вказаних компонентів (змістового та технологічного) містить ще цільовий (для чого вчитися? – мета навчання) компонент, і має бути адекватною меті освіти та професійно важливим якостям фахівців

588 Стрельніков Віктор Юрійович Реалізація презентаційних ідей в авторських курсах на базі коледжів Стрельніков, В.Ю. Полтава Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2018 тези 162
Презентовано авторські курси підвищення кваліфікації викладачів на базі навчального закладу, які є втіленням принципів кооперації – добровільності, демократизму, взаємовигідної співпраці та взаємодопомоги, що актуально в умовах кризи сучасної освіти

589 Стрельніков Віктор Юрійович Розвиток проєктувальної майстерності викладача закладу вищої освіти Стрельніков, В.Ю. Вінниця Актуальні проблеми освіти і науки: досвід та сучасні технології українська 2020 тези 141
Виходячи із попередніх напрацювань, виділено критерії і показники проєктувальної майстерності викладача закладу вищої освіти

590 Стрельніков Віктор Юрійович Семен Устимович Гончаренко – мій Великий Вчитель Стрельніков, В.Ю. Київ немає українська 2018 стаття 143
Лицар педагогічної науки : науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка

591 Стрельніков Віктор Юрійович Духовний світ індивідуальності студента Стрельніков, В.Ю. Київ Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 147
Саморозвиток особистості як ініці¬ативний саморух за рівнями духовності здійснюється спочатку ідеально (думкою) завдяки принципово новій меті як новий ідеальний мотив, але дійсним він стає через розвиток волі особистості як здатності породжувати дію на основі задуму. Засобами розвитку духовного світу індивідуальності студента і водночас засобами творення себе як особистості на цьому шляху є психічні механізми саморозвитку

592 Стрельніков Віктор Юрійович Концептуальні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури Стрельніков, В.Ю. Лебедик, Л.В. Черкаси Неперервна професійна підготовка фахівців в умовах формування спільного європейського освітнього простору українська 2020 стаття 148
У статті сформульовано вимоги до методологічних засад, на яких можна було б вибудувати власну концепцію впровадження науково-методичної системи підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури. Для цього, на основі аналізу теоретичних досліджень, розкрито суть підготовки майбутніх викладачів до проектування дидактичних систем в умовах магістратури, акцентовано увагу на усвідомленні магістрантами сутності, мети, суб’єктів, об’єктів, предмета, продукту проектування, структури дидактичної системи

593 Стрельніков Віктор Юрійович Показники ефективності проектувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти Кундій Жанна, Стрельніков Віктор, Вонсович Лідія немає Імідж сучасного педагога українська 2020 стаття 159
Метою статті є дослідження теоретичних засад розвитку проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти, важливої у сучасних умовах для ефективної професійної діяльності викладача; завданнями – визначення критеріїв і показників проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти; формулювання вимог до знань викладача, які обумовлюють появу проєктувальної майстерності; побудова чіткої системи педагогічних умінь як складників структури проєктуваль