Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679494

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 7
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Анісімова Ольга Миколаївна Наукові обрії документаційного забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні: Рецензія на монографію Добровольської В. В. Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні Анісімова О. М. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 рецензія 268
немає

2 Ковальска Леся Андріївна Документальні джерела радянського руху Опору (1941-1945) Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2020 монографія 245
немає

3 Стрельніков Віктор Юрійович Проблеми та перспективи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності Стрельніков, В.Ю. Полтава Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. українська 2018 стаття 232
Збірник укладено на основі матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації». До збірника увійшли статті й тези доповідей, у яких розглянуто актуальні проблеми сучасного документознавства, інформаційної діяльності, соціальних комунікацій, прикладні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій

4 Лукаш Галина Павлівна КАТЕГОРІАЛЬНІ ПАРАДИГМИ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА Лукаш Г. П. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 181
Мета роботи – охарактеризувати текст документа через систему диспозицій парадигм категорій як когнітивної моделі у контексті документної лінгвістики. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів аналізу, синтезу, а також системного, структурного та діалектичного. Діалектичний метод вимагає розгляду текстових категорій у їхньому безперервному русі, взаємозв’язках і взаємозалежності. Системний метод передбачає пошук і визначення таких сукупностей пізнавальних процесів, які тісно взаємопов’язані та утворюють під час сприймання тексту певну цілісність, єдність. Структурний метод як невід’ємна складова системного сприяє характеристиці стійких зв’язків категорій тексту

5 Анісімова Ольга Миколаївна СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КНИГА В ЖИТТІ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анісімова О. М., Крисько Н.М. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 218
Дослідити рівень популярності сучасної української книги та визначити пріоритети молоді серед сучасних українських письменників задля покращення укомплектованості бібліотечного фонду ВОУНБ імені К. А. Тімірязєва цією літературою. В умовах розбудови незалежної української держави важливим чинником діяльності бібліотечних закладів є максимальне задоволення потреб читачів як у змістовному, так і в мовному аспекті. Необхідність вивчення цієї проблеми посідає важливе місце серед завдань кожної бібліотеки, отже враховуючи ці аспекти, тему роботи можна вважати актуальною. Методологія. У процесі дослідження застосовано наукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, соціологічні методи анкетування, аналітичні методи аналізу даних

6 Лукаш Галина Павлівна Документна лінгвістика та редагування документів Лукаш Г.П., Чередник Л.А. Полтава немає українська 2020 навч. посіб. 136 no file
немає

7 Ковальска Леся Андріївна Methodology of archivistics research of thematic complexes of files Ковальська Л. А. немає Библиотекознавство. Документознание. Информологія. № 4 українська 2018 стаття 139
Побудова методологійної моделі научного дослідження в галузі архівознавствапередбачает залучня философских, загальнонаучных и специальных архивных принципов иметодів. Окреслення методологического инструментария для выявления и классификации тематичнихкомплексы архивных документов становить мету даної статти. Методология доследования передбачаєзастосування спеціалізованих методов архівознавства для розгляду проблем збирання, экспертизы,описание, сбор и предоставление доступа к тематическим комплексам архивных документов. Методикаобработка архивных документов сприятиме впровадженню их до научного пространства и соціальногообігу, встановлення их информативности и формулу відповідних уточнений и висновков сконкретної тематики.