Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585991

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Зарішняк Інна Миколаївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: педагогіка і психологія вищої освіти; самовдосконалення особистості
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0948-1352
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Ee5i5AgAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.zarishniak@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=82#search

Праці

Знайдено документів: 41
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Зарішняк Інна Миколаївна Соціологія та психологія Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 215
Навчальний посібник призначен для студентів, які вивчають курс "Соціологія та психологія", що передбачає уміння пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство та родину в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;володіння основними соціологічними та психологічними термінами й їх використання під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах

2 Зарішняк Інна Миколаївна ПРОВІДНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Зарішняк, І.М. Вінниця Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : матеріали конференції українська 2020 стаття 186
немає

3 Зарішняк Інна Миколаївна Методичні аспекти викладання гуманітарних дисциплін в економічних ЗВО Зарішняк, І.М. Переяслав-Хмельницький Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти : матеріали конференції українська 2018 стаття 190
немає

4 Зарішняк Інна Миколаївна Інформальна освіта як форма професійного розвитку викладачів Зарішняк, І.М. Вінниця Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій українська 2019 стаття 184
немає

5 Зарішняк Інна Миколаївна Комунікативні аспекти взаємодії між тьютором та студентом Зарішняк, І.М. Вінниця Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів : матеріали конференції українська 2019 стаття 193
немає

6 Зарішняк Інна Миколаївна СКЛАДОВІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА Зарішняк, І.М. Вінниця ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : матеріали конференції українська 2019 стаття 199
немає

7 Зарішняк Інна Миколаївна Методичні вказівки для виконання семінарсько-практичних занять із соціології та психологі Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 245
немає

8 Зарішняк Інна Миколаївна ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ У СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Зарішняк, І.М. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Збірник наукових праць українська 2019 стаття 210
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса

9 Зарішняк Інна Миколаївна Методичні вказівки для виконання семінарсько-практичних занять із педагогіки Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 184
Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми з дисципліни. Навчальне видання призначене для студентів вищих закладів освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 032 «Історія та археологія». Методичні вказівки створено з метою покращення умов аудиторної та самостійної роботи студентів. Вони містять плани занять із зазначенням теми, обсягу аудиторних годин та переліку питань, що підлягають розгляду. Практичний блок містить різнорівневі завдання – обов’язкові та творчі. Для поглибленого вивчення теми вказується список літератури, тексти ситуацій для аналізу й умови завдань, які розглядаються на занятті. У додатках вміщено приклади розв’язання завдань для самостійної роботи

10 Зарішняк Інна Миколаївна ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Зарішняк, І.М. Вінниця СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 240
У статті висвітлено проблему формування безперервного професійного самовдосконалення майбутнього педагога. У роботі показано результати аналізу теоретичних підходів щодо безперервного професійного самовдосконалення особистості. Теоретичною основою дослідження автор обирає акмеологічний підхід, оскільки особистість за цим підходом зорієнтована на найвищі досягнення у професійному самовдосконаленні, а ядром в цьому процесі є ідея «самості». Автор розмежовує поняття «саморозвиток» та «самовдосконалення» особистості. Саморозвиток особистості розглядається як самотворче видове поняття, що входить до складу родового поняття «розвиток» і має в собі класове поняття «самовдосконалення». Представлена структура професійного самовдосконалення складається з цільового, змістового, інструментального, практичного і корекційного компонентів.

11 Зарішняк Інна Миколаївна ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ Бацилєва, О. В. Астахов, В. М. Мартинец, Л. А. Васюк, К. М. Зарішняк, І. М. Кушнір, Ю. В. Оверчук, В. А. Пузь, І. В. Вінниця Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю українська 2019 стаття 216
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса. У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров'я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації

12 Зарішняк Інна Миколаївна Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами Зарішняк, І.М. Вінниця немає українська 2020 стаття 185
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса

13 Зарішняк Інна Миколаївна Psycho-Pedagogical Prevention of Aggressive Behaviours in Athletes Liashch O., Boichenko A., Matsuk L., Gomonyuk E., Tarasenko N., Demchenko I., DvitrukV., Denysjvets I., Zarishniak I., Hrechanovska O.,Terentieva N немає BRAIN. BROAD RESEARCH IN ARTIFICAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE англійська 2020 стаття 208
немає

14 Зарішняк Інна Миколаївна Тьюторство як педагогічне явище Зарішняк, І.М. немає Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького українська 2019 стаття 207
Стаття присвячена аналізу тьюторства як педагогічного явища у закладах вищої освіти України. На основі контент-аналізу розкрито сутність понять «тьюторство», «тьюторіал», «тьюторське заняття», «тьютор». З’ясовано, що в українській версії поняття «тьюторство» вживається у таких значеннях як: а) культура викладання та навчання; б) технологія педагогічного супроводу; в) педагогічна спеціальність; г) форма індивідуально-групової роботи викладача; д) наставництво у закладах освіти

15 Зарішняк Інна Миколаївна Організація самостійної роботи студентів під час використання методу ситуаційних вправ (Case Study) Зарішняк, І.М. немає Інноваційна педагогіка українська 2019 стаття 207
Стаття присвячена аналізу кейс-метода як інструмента організації самостійної роботи студентів. На основі узагальнення наукових джерел та практичного досвіду теоретично обґрунтовано необхідність планування, методичного забезпечення самостійної роботи студентів під час проведення заняття з використанням case study. Уточнено поняття «організація самостійної роботи студентів». З’ясовано, що організація самостійної роботи студентів – це порядок побудови та здійснення активної навчально-пізнавальної діяльності студентів (позааудиторної й аудиторної) з оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої участі викладача, що забезпечує найкращий результат з мінімальними затратами ресурсів.

16 Зарішняк Інна Миколаївна The role of elective courses professional in students development: foreign experience Zarishniak Inna, Movchan Larysa немає Порівняльна професійна педагогіка англійська 2017 стаття 286
The article considers the role of elective courses in professional development of students of economics. Modern European education is developing on the principles of democratization and humanization, where democratization implies the involvement of all agents/participants of the education process into forming its content and solving numerous related problems. Moreover, in order to be competitive in global labour market, modern specialists must develop such features as mobility, cultural, language and religious empathy, professionalism, commitment to the human virtues, etc.

17 Зарішняк Інна Миколаївна Особливості самовдосконалення особистості студента-економіста Зарішняк, І.М. немає Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр українська 2016 стаття 236
Стаття присвячена вивченню особливостей самовдосконалення особистості студентів-економістів. Розкрито структурні компоненти теоретичної моделі самовдосконалення особистості студента-економіста. Представлено схематичне бачення розробленої моделі. Описано та проаналізовано макро-,мезо- і мікросередовище самовдосконалення особистості студента-економіста

18 Зарішняк Інна Миколаївна Теоретична модель самовдосконалення особистості студента-економіста Зарішняк, І.М. немає Наукові записки. Сер. Педагогічні науки українська 2016 стаття 203
У статті розкрито структурні компоненти теоретичної моделі самовдосконалення особистості студента-економіста. Представлено схематичне бачення розробленої моделі. Особлива увага приділяється механізмам процесу самовдосконалення особистості. Описані та проаналізовані макро-, мезо- і мікросередовище самовдосконалення особистості студента-економіста. Здійснено теоретичний аналіз основних напрямів самовдосконалення особистості студента-економіста

19 Зарішняк Інна Миколаївна Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів Зарішняк І. М., Мовчан Л. Г. немає Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки українська 2015 стаття 199
У статті розглядаються основні аспекти та педагогічні умови формування і розвитку навичок іншомовного письма студентів у процесі проведення науково-дослідної роботи з гуманітарних і фундаментальних дисциплін. Узагальнено поняття "іншомовна професійна компетентність" та " білінгвальна наукова грамотність".

20 Зарішняк Інна Миколаївна Аналіз підходів щодо визначення поняття «самовдосконалення особистості» Зарішняк, І.М. немає Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди українська 2015 стаття 222
У статті проаналізовано діяльнісний, суб’єктний, акмеологічний і компетентнісний підходи щодо визначення поняття «самовдосконалення». Уточнено поняття «самовдосконалення особистості», визначено передумови самовдосконаленням особистості, проаналізовано місце самовдосконалення серед близьких за змістом понять

21 Зарішняк Інна Миколаївна Самовдосконалення особистості як проблема Зарішняк І. М. Мовчан Л. Г. немає Гуманітарний вісник. Сер. Психологія українська 2015 стаття 224
У статті розглядається проблема самовдосконалення особистості. Особлива увага риділяється філософському аналізу різноманітності підходів щодо визначення сутності, значення та механізмів реалізації процесу самовдосконалення особистості. Проаналізовано теоретичні засади дослідження самовдосконалення, сформульованих у межах філософської науки. Здійснено психологічний аналіз проблеми самовдосконалення особистості

22 Зарішняк Інна Миколаївна Роль та місце тьюторського заняття в системі навчальних занять у ВНЗ України Зарішняк, І.М. Вінниця Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 219
Визначено місце одного з різновидів форм організації навчання – тьюторського заняття як групового в системі навчальних занять у ВНЗ України

23 Зарішняк Інна Миколаївна Кейс-метод як інструмент організації самостійної роботи студентів Зарішняк, І.М. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса., українська 2019 стаття 192
Самостійна робота – головний резерв підвищення ефективності підготовки фахівців, тому в процесі навчання слід цілеспрямовано залучати студентів до здобуття знань, виробляти у них здатність і потребу діяти самостійно. Для організації самостійної роботи студентів доречно використати кейс-метод (case-study

24 Зарішняк Інна Миколаївна Інформальна освіта викладачів як педагогічна проблема Зарішняк, І.М. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2020 стаття 184
Висвітлено основні підходи дослідників щодо проблеми інформальної освіти педагогічних кадрів. Уточнено поняття «інформальна освіта викладачів» та з’ясовано основні її складові

25 Зарішняк Інна Миколаївна Практичні аспекти самовдосконалення особистості студента-економіста Зарішняк, І.М. Одеса Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції українська 2015 стаття 218
Стаття присвячена вивченню особливостей самовдосконалення особистості студентів-економістів. Особлива увага приділяється аналізу розуміння студентами проблеми самовдосконалення особистості та виявленню факторів, що активізують досліджуваний процес. Здійснено порівняльний аналіз особливостей самовдосконалення студентів-економістів молодших і старших курсів

26 Зарішняк Інна Миколаївна Проблеми адаптації студентів-першокурсників Зарішняк, І.М. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2020 стаття 166
Вивчено труднощі адаптації студентів після вступу на перший курс, які пов’язані з труднощами колективного характеру, спілкуванням і відсутністю підтримки науково-педагогічних працівників

27 Зарішняк Інна Миколаївна Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів під час вивчення хімії Гембарук В. В., Зарішняк І. М. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2020 стаття 182
Теоретичне обґрунтування педагогічних умов організації самостійної роботи студентів під час вивчення хімії. З’ясовано, що результативність самостійної роботи студентів залежить, насамперед, від самого студента (найбільше заважають брак працелюбності, волі, наполегливості, загальної підготовленості, здібностей, відсутність уміння самостійно працювати тощо) і від викладача (уміння планувати, допомагати й контролювати за результатами самостійної роботи студентів

28 Зарішняк Інна Миколаївна Інформальна освіта викладачів як педагогічна проблема Зарішняк, І.М. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2020 стаття 172
Висвітлено підходи щодо дослідження проблеми інформальної освіти педагогічних кадрів. Уточнено поняття «інформальна освіта викладачів». Проаналізовано принципи інформальної освіти викладачів. З’ясовано, що основними її складовими є самонавчання, навчання через ЗМІ, навчання на робочому місці через життєвий досвід, навчання через спілкування і через культурні видовища та дозвіллєву діяльність

29 Зарішняк Інна Миколаївна Роль куратора в умовах карантинних обмежень Зарішняк І. М. Вінниця Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : матер. ІІ заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. Електронне видання українська 2021 тези 78
Збірник містить тези доповідей учасників ІІ заочної Всеукраїнської науково- практичної конференції «Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перс- пективи», яка проводиться у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса до Дня науки. У поданих матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем, зокрема: теоретичні та практичні аспекти педагогічного менеджменту, теорія, досвід, проблеми і перспективи сучасної педагогічної науки і педагогіки вищої освіти в сучасних трансформаційних умовах, сучасні технології в освіті дорослих і професійній підготовці здобувачів вищої освіти та психологічні аспекти сучасної освіти.

30 Зарішняк Інна Миколаївна Теоретико-методологічні основи формування мотивації студентів до вивчення навчальних дисциплін Зарішняк І. М., Рибак В. В. Вінниця Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : матер. ІІ заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. Електронне видання українська 2021 тези 83
Збірник містить тези доповідей учасників ІІ заочної Всеукраїнської науково- практичної конференції «Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перс- пективи», яка проводиться у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса до Дня науки. У поданих матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем, зокрема: теоретичні та практичні аспекти педагогічного менеджменту, теорія, досвід, проблеми і перспективи сучасної педагогічної науки і педагогіки вищої освіти в сучасних трансформаційних умовах, сучасні технології в освіті дорослих і професійній підготовці здобувачів вищої освіти та психологічні аспекти сучасної освіти.

31 Зарішняк Інна Миколаївна Підготовка магістрів освітніх і педагогічних наук до моніторингу якості освітньої діяльності Зарішняк І. М. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.) українська 2021 тези 89
немає

32 Зарішняк Інна Миколаївна До проблеми технології прийняття управлінських рішень у закладах загальної середньої освіти Зарішняк І. М., Коваль О. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.) українська 2021 тези 72
немає

33 Зарішняк Інна Миколаївна Щодо проблеми формування мотивації до вивчення навчальних дисциплін у студентів коледжу Зарішняк І.М., Рибак В. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.) українська 2021 тези 117
немає

34 Зарішняк Інна Миколаївна Щодо підготовки майбутніх учителів філологічних дисциплін до оцінювання комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами тестових технологій Зарішняк І. М., Синявський В. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.) українська 2021 тези 90
немає

35 Зарішняк Інна Миколаївна Сучасні інформаційні й авторські технології в процесі прийняття управлінських рішень у закладі загальної середньої освіти Зарішняк І. М., Коваль О. В. Вінниця Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр. українська 2021 стаття 85
Метою роботи є узагальнення ролі та місця сучасних інформаційних та авторських технологій у прийнятті управлінських рішень у закладі загальної середньої освіти

36 Зарішняк Інна Миколаївна Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання здобувачів середньої освіти Зарішняк І. М., Калініченко Т. С. Вінниця Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: зб. наук. пр українська 2021 стаття 76
Мета роботи – на основі нормативних документів та узагальнення теоретичного досвіду проаналізувати критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання здобувачів середньої освіти

37 Зарішняк Інна Миколаївна Substantiation of Organizational and Pedagogical Conditions of Implementation of Extraordinary Distance Learning in Higher Education Institutions Zarishniak, Inna, Hrabovych, Mariia Вінниця СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ збі. наук. пр., вип. 63, англійська 2022 стаття 10
The article is devoted to the analysis of the potential of extraordinary distance learning of students. Emphasis is placed on the differences between this type of distance education and online education. Taking into account the latest publications, the domestic experience of introducing distance education in higher education institutions has been studied and the reasons for the unpreparedness of domestic higher education institutions for the transition to the distance mode of emergency distance learning have been clarified. It is emphasized that most researchers identify the positive aspects of compulsory distance education, including the possibility of using blended learning as the optimal format in an emergency situation

38 Зарішняк Інна Миколаївна Gamification in Non-Formal Adult Educational Practices. Samodumska, O., Zarishniak, I., Tarasenko, H., Buchatska, S., Budas, I., & Tregubenko, I. немає Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, Volume 14, Issue 2 англійська 2022 стаття 10
The presented article reveals and generalizes the experience of using gamification in the context of non-formal adult educational practices. From this perspective, the basic understanding of gamification is defined, priorities are set for the use of gamification components, the non-game context as a basis for gamification of training course programs is analysed. An empirical study of extrapolated game mechanics in nonformal adult educational practices of Adult Education Centres has been carried out. Definitions are given regarding consideration of social and psychological types of adult students for application of gamification of non-formal education. In the article the gamified educational non-game context is formulated as non-imitation with apreserved invariable content of educational activity at changingthe way of organization of this activity

39 Зарішняк Інна Миколаївна Переваги і недоліки надзвичайного віддаленого навчання у закладах вищої освіти Зарішняк, І. М. Грабович, М.В. Кропивницький Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. Вип. 200 українська 2022 стаття 12
У роботі аналізується потенціал надзвичайного віддаленого навчання здобувачів вищої освіти. Теоретичний аналіз наукових джерел і власний досвід дозволив виокремити на основі основних аспектів управління освітнім процесом технічно-технологічні, психолого-дидактичні й організаційно-управлінські переваги і недоліки віддаленого навчання

40 Зарішняк Інна Миколаївна ПРАКТИКУМ із курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» Зарішняк І. М. Вінниця немає українська 2023 навч.-метод. посіб. 5
Практикум укладено відповідно до робочої програми з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи».Практичний блок містить різнорівневі завдання – обов’язкові та творчі. Репрезентуються тести до кожної теми для поточного контролю. Для поглибленого вивчення теми вказуються рекомендовані джерела, тексти ситуацій для аналізу й умови завдань, що розглядаються на занятті. У посібнику подано схеми та приклади виконання практичних завдань, а в додатках вміщено приклади виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів.

41 Зарішняк Інна Миколаївна Formation of Communicative Competencies of Applicants for Higher Education in the Context of Distance Learning ZARISHNIAK, Inna NESPRAVA, Mykola KOROPETSKA, Olesya та ін. немає Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Volume 15, Issue 1, англійська 2023 стаття 6
The article deals with the formation of communicative competencies of applicants for higher education in the context of distance learning from the perspective of neurosciences. The relevance of the article lies in the fact that for a successful, effective organization of distance learning, it is necessary to select the rational methods of teaching, aimed at enhancing the development of personality. The purpose of the article: to clarify the interpretation of the concepts: “competence”, “communicative competence”, “distance learning”, “neuroscience”, “neurolinguistics”, to investigate service platforms for online learning; to find effective teaching methods that contribute to the formation of communicative competence of university applicants