Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547584

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Ахновська Інна Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: сімейна освіта, економіка знань, інноваційна та освітня безпека національної економіки, людський капітал
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9731-3801
Google scholar: https://goo.gl/4THPps
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/1896378/inna-akhnovska/
Корп.ел.пошта: i.akhnovska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=189#search

Праці

Знайдено документів: 24
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ахновська Інна Олександрівна Переваги та перешкоди використання бенчмаркінгу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти Ахновська І.О., Банзелюк І.В. немає Електронне наукове видання з економічних наук Modern Economics українська 2020 стаття 198
У статті обґрунтовано доцільність використання бенчмаркінгу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти шляхом аналізу переваг та перешкод, з якими стикається організація під час його впровадження та використання. Виявлено, що під час впровадження в діяльність інструментів бенчмаркінгу заклади вищої освіти зазнають труднощів психологічного, організаційного, комунікаційного та фінансового характеру

2 Ахновська Інна Олександрівна ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Ахновська І.О. немає ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ українська 2018 стаття 173
У статті розглянуто і проаналізовано розвиток теоретичних поглядів провідних вчених в теорії інститутів. Охарактеризовано проблеми інституційного забезпечення сімейної освіти в Україні. Обґрунтовано необхідність подальшого вивчення та вирішення цих проблем. В статті використано такі методи дослідження, як аналізу і синтезу, індукції і дедукції, аналізу і діалектичний метод дослідження. Обґрунтовано специфічні ознаки сімейної освіти

3 Ахновська Інна Олександрівна Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 155
У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Проаналізовано основні тенденції на ринку освіти України, визначено основні проблеми. Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, створить унікальний трудовий ресурс відповідної спеціалізації. Тому вивчення питань, пов'язаних із розробкою та впровадженням нових систем або технологій, робить дослідження актуальним. В статті охарактеризовано сучасний стан освіти та сформульовані рекомендації щодо вдосконалення її якості

4 Ахновська Інна Олександрівна Регулювання ринку сімейної освіти в Україні Ахновська І.О. немає Теоретичні та прикладні питання економіки українська 2017 стаття 169
У статті розроблено механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні. Охарактеризовано сучасний стан сімейної освіти та сформульовані рекомендації щодо вдосконалення її якості. Розкрито необхідність удосконалення фінансування освіти на основі поєднання державних і приватних ресурсів. Наведені практики поєднання ринкових і державних механізмів регулювання. Визначено, що напрями і динаміка розвитку системи освіти у кожній країні визначаються державною регуляторною політикою, конкретними приорітетами і цілями, які повинні бути пов'язані з освітою в сім'ї

5 Ахновська Інна Олександрівна Формування економічної культури суспільства Ахновська І.О. немає Modern Economics українська 2017 стаття 171
Стаття являє собою комплексне дослідження загальнотеоретичних та практичних проблем формування економічної культури суспільства. Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних і практичних питань стану економічної культури в сучасних умовах та її ролі в становленні соціально орієнтованої економіки. Сформульовані визначення та здійснений усебічний аналіз поняття, принципів, функцій, критеріїв і факторів економічної культури. Обґрунтовані чинники зростання економічної культури молоді та запропоновані способи формування й вдосконалення економічної культури молод

6 Ахновська Інна Олександрівна Аналіз потенціалу освітнього ринку України Ахновська І.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 152
Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, створить унікальний трудовий ресурс відповідної спеціалізації. Тому вивчення питань, пов'язаних із розробкою та впровадженням нових систем або технологій, робить дослідження актуальним. Зроблено акцент на необхідності подальшої розробки науково-методичних елементів, спрямованих на практичне вирішення завдань підвищення якості освіти в сучасних умовах. Зроблено спробу оцінити потенціал сучасної освіти на основі аналізу низки показників. Виокремлено тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні

7 Ахновська Інна Олександрівна Механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні Ахновська І.О. немає Еconomic and law paradigm of modern society українська 2017 стаття 171
У статті описано форми здобуття освіти та форми сімейної освіти. Описана сутніст і характерні риси альтернативної освіти та альтернативних шкіл. Обґрунтовано, що першими кроками на шляху до підвищення якості сімейної освіти в Україні можуть стати дерегуляція освіти (державний рівень), створення депозитарію ідей та проектів (регіональний рівень), і, головне – ініціація активної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу (сімейний рівень).

8 Ахновська Інна Олександрівна Підвищення ефективності сімейної освіти через створення банків час Ахновська І.О. немає Молодий вчений українська 2018 стаття 163
У статті розкрито необхідність дослідження ринку сімейної освіти в Україні. Виділені фактори впливу на ринок сімейної освіти. Проаналізовано основні тенденції на ринку сімейної освіти України, визначено основні проблеми. Зроблено наголос на дослідженні функціонування банків часу. Розглянуто загрози на ринку сімейної освіти України та розроблено пропозиції щодо їх усунення

9 Ахновська Інна Олександрівна Управління рівнем дивергенції та конвергенції в освіті Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 152
У статті розглянуто сутність понять «дивергенція» та «конвергенція» в освіті. Обґрунтовано необхідність управління рівнем дивергенції та конвергенції в освіті. Доведено, що дивергенція в освіті – це є збільшення розриву між рівнями розвитку окремих об’єктів, посилення відмінностей між ними і їхніми складовими. Поняття дивергенції є протилежним поняттю конвергенції, яка означає зближення об’єктів. У реальності дивергентні та конвергентні процеси знаходяться у неперервній взаємодії, забезпечуючи поступовий рух, стабільний розвиток і функціонування усіх існуючих суспільних організмів. У статті виконано конвергентний аналіз освітніх систем різних країн світу.

10 Ахновська Інна Олександрівна Теоретико-методологічні засади функціонування ринку сімейної освіти в Україні Ахновська І.О. немає Причорноморські економічні студії українська 2018 стаття 198
Сьогодні все більший розвиток в усьому світі отримує сімейна освіта. В сучасній науці, зокрема в наукових працях з економіки та соціології, сімейна освіта практично не розглядається. Майже в усіх країнах світу набуває поширення така форма сімейної освіти, як хоумскулінг. Досвід економічно розвинутих країн світу свідчить про те, що більша частка їхнього багатства та міцність економічних систем визначаються внеском високоосвіченого, підприємливого та мобільного населення, отже, формування лідерських якостей школярів є невід’ємною складовою сучасної освіти, а особливо в сім’ї. У статті розглянуто, проаналізовано розвиток теоретичних позицій низки вчених у теорії сімейної освіти

11 Ахновська Інна Олександрівна Віртуальні комунікації у сімейній освіті України в контексті світових тенденцій Ахновська І.О. немає Науковий вісник Ужгородського національного університету українська 2018 стаття 171
У статті розглянуто поняття «віртуальні комунікації». Проаналізовано, як здійснюється комунікативний процес у середовищі Інтернет. Поняття «відкрита освіта», «відкрите навчання» і «дистанційне навчання» по-різному трактуються різними ученими. Багато вчених ототожнюють поняття «відкрита освіта», «онлайн освіта», «віртуальна освіта». У статті проаналізовано основні характеристики віртуальних комунікацій та їх тенденції у сучасних умовах

12 Ахновська Інна Олександрівна Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 146
У статтті розкрито сутність поняття «освітнє середовище» з точки зору інституційного аспекту розуміння феномену. Проаналізовано становлення та розвиток поняття «освітнє середовище». Визначено відмінності у поняттях «освітнє середовище», «освітній простір», «освіта», «освітня система» та «сімейна освіта». Розглянуто різні підходи до виявлення сутності освітнього середовища. У статті також пояснюються функції освітнього середовища. Модель освітнього середовища складається з наступних структурних компонентів: особистісного, компетентнісного, інформаційнокомунікаційного, аксіологічного, просторово-предметного, організаційно-діяльнісного

13 Ахновська Інна Олександрівна Відкрита та неформальна освіта: компаративний аналіз Ахновська І.О. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 168
У статті представлені результати порівняльного аналізу відкритої та неформальної освіти. Метою статті є дослідження та узагальнення теоретичних підходів до визначення понять «неформальна освіта» та «відкрита освіта». Проаналізовано наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених. Доведено, що ці поняття трактуються українською науковою спільнотою по-різному. Відображено історичні передумови появи відкритої освіти та виокремлено етапи її становлення. У статті проаналізовано істотні характеристики відкритої освіти. Розкрито причини, що вплинули на процес розвитку відкритої освіти. Визначено тенденції відкритої освіти в сучасних умовах. Зазначено, що відкрита освіта є невід’ємною складовою інформатизації суспільства

14 Ахновська Інна Олександрівна Сlassification of impact factors on family education Ахновська І.О. немає Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2019 стаття 179
The study aims to identify factors affecting the development of family education in Ukraine. IT was formed a view about the role of factors external and internal environment in family education. The article researched, analyzed and systematized the existing classification concerning external and internal factors influencing the education. It was proposed to classify the factors of the external environment in macro and micro. In the article the value of family education is considered. The article deals with the legal rules governing factors influence thedevelopment of family education in the current transformation processes. The basic economic and management factors of influence that regulate the development of family education

15 Ахновська Інна Олександрівна Механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України Ахновська І.О., Лєпіхова О. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 183
Статтю присвячено проблемі становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні на сучасному етапі. Актуальність роботи полягає в тому, що питання впровадження КСВ все частіше піднімається підприємцями, і якщо в західноєвропейських країнах це дуже популярний інструмент стратегічного розвитку підприємства, то в Україні поняття КСВ з'явилось досить недавно. У статті зроблено акцент на те, що корпоративна соціальна відповідальність є абсолютно новим альтернативним важелем стратегічного управління, який може допомогти підприємству підвищити свою конкурентоспроможність, покращити власний імідж, привернути увагу цільової аудиторії і збільшити свою частку ринку. Обґрунтовано, що рівень розвитку КСВ в Україні досить низький і підвищується повільним темпом в порівнянні з закордонним досвідом, тільки найуспішніші українські компанії вважають КСВ частиною свого стратегічного управління

16 Ахновська Інна Олександрівна Забезпечення інноваційної безпеки національної економіки Ахновська І.О., Болгов В.Є. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 161
Статтю присвячено дослідженню економічної безпеки та формуванню інноваційно орієнтованої моделі розвитку національної економіки. Базою для наукової роботи стали дослідження видатних вітчизняних та закордонних науковців та власні розробки. Метою роботи стала розробка пропозицій щодо покращення стану інноваційної безпеки національної економіки на основі виявлення сутності поняття «інноваційна безпека», визначення її складових та дослідження загроз. У статті проведено дослідження сутності поняття «інноваційна безпека», наведено порівняльний аналіз тлумачень цієї дефініції вченими, що вивчають це явище за різними напрямами. Автори дослідили та класифікували фактори порушення економічної безпеки

17 Ахновська Інна Олександрівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Ахновська І.О. та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 159
Сьогодні все більш наявними стають значні зрушення в соціально-економічному устрої суспільства; цим зрушенням притаманний якісно відмінний характер від усіх попередніх суспільних змін. Їхній основний зміст полягає у безпрецедентному в масштабах історії людського розвитку збільшенні значення та ролі знань і людини як основного імперативу та цілі економічного та суспільного розвитку. Через це надзвичайної актуальності набувають дослідження саме тих сфер, в яких відбувається відтворення і розвиток людини та знань, тобто, насамперед – освіти.

18 Ахновська Інна Олександрівна Analysis of consumers of the family education market in the context of leadership skills formation Ахновська І.О. London немає англійська 2018 монографія 181
Complexity and scale of education as a social phenomenon inevitably leads to fragmentation of its research. In almost all countries of the world, a form of family education, such as homeschooling, where parents pay great attention to the development of the leadership qualities of their child, is getting widespread. The experience of economically developed countries in the world shows that the greater part of their wealth and the strength of economic systems are determined by the contribution of a highly educated, enterprising and mobile population, hence the formation of leadership qualities of schoolchildren is an integral part of modern education, especially in the family

19 Ахновська Інна Олександрівна Сучасні тенденції розвитку освітніх послуг на ринку сімейної освіти України Ахновська І.О. немає Теоретичні та прикладні питання економіки українська 2018 стаття 155
Сьогодні ми знаходимось на етапі розвитку постіндустріальної економіки, в якому знання стають важливим фактором виробництва разом з працею, землею, капіталом, підприємницькою здібністю та інформацією, а також відіграють головну роль у тенденціях соціально-економічної трансформації суспільства. В умовах глобалізації, поширення кроскультурних комунікацій, віртуалізації ринку освітніх послуг, все більшого поширення набуває сімейна освіта, а також одна з її форм – домашня освіта

20 Ахновська Інна Олександрівна Сімейна освіта у парадигмі економіки знань Ахновська І.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 154
У статті запропоновано підходи до розуміння сутності економіки знань. Економіка, що базується на знаннях, відповідає за створення багатства шляхом накопичення і впровадження знань. У роботі розглянуто одну із сфер економіки знань – сімейну освіту. Визначено особливості функціонування ринку сімейної освіти. Сімейна є особливим соціальним інститутом освіти, який існував й існує паралельно з інституціональними формами освіти. Між цими двома формами освіти існують функціональні зв’язки трьох типів: паралельне існування, заміщення та взаємодоповнення.

21 Ахновська Інна Олександрівна Регулювання ринку сімейної освіти Ахновська І.О. немає Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2018 стаття 171
Зміна пріоритетів сьогодення передбачає людину в якості головної цінності життя і вимагає від сучасної системи освіти нового підходу, що ґрунтується на демократичних засадах і принципах особистісно орієнтованої взаємодії. Особистісний підхід визначає визнання дитини активним суб’єктом виховного процесу та є індивідуальним підходом до людини. Найкраще такий підхід реалізується через сімейну освіту, оскільки саме сім’я є тією необхідною ланкою, де формується світогляд людини і народжується її духовність

22 Ахновська Інна Олександрівна Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методичні засади, світовий та вітчизняний досвід Ахновська І.О., Болгов В.Є. немає немає українська 2019 монографія 152
Перед Україною стоїть нагальне питання зі встановлення національної економічної системи інноваційного типу. Впровадження будь-яких перетворень в організації суспільних відносин потребує інвентаризації наявних ресурсів, на базі яких проєктується інституціональне поле, що забезпечить успішність цих перетворень в досягненні поставленої мети. У тематиці впровадження економіки знань визначальним інституціональним елементом виступає освіта та наука. Особливістю цієї праці є поглиблене вивчення місця освіти та науки в системі інституціонального середовища інноваційного розвитку національної економіки України

23 Ахновська Інна Олександрівна Теоретико-методологічні основи формування людського капіталу Ахновська І.О. та ін. Полтава немає українська 2019 монографія 172
Визначальним критерієм ефективності людського капіталу є спроможність генерувати нові знання, що є дуже актуальним в умовах сучасного нестабільного середовища суб’єктів господарювання. У сучасній науковій літературі людський капітал розглядається як головна рушійна сила розвитку суспільства, як об’єкт інвестування, як ресурс та сукупність знань та навичок, у зв’язку з чим виникає необхідність детального дослідження категоріального апарату і особливостей людського капіталу. Доведено, що сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання потребують піднесення системи соціально-трудових відносин на той рівень, де знання стають капіталом

24 Ахновська Інна Олександрівна Роль відкритої освіти в організації сімейного навчального простор Ахновська І.О. немає Наукові записки Міжнародного Гуманітарного Університету українська 2019 стаття 180
У статті визначено, що відкрита освіта є невід’ємною складовою частиною інформатизації суспільства. Доведено, що поняття «відкрита освіта» трактується українськими вченими по-різному. Проаналі- зовано істотні характеристики відкритої освіти. Виявлено причини, що вплинули на процес розвитку відкритої освіти. Визначено тенденції відкритої освіти в сучасних умовах