Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548257

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Литвиненко Роман Олександрович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор історичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: археологія, праісторія, історичне краєзнавство
Факультет: Факультет історії та міжнародних відносин
Підрозділ: Кафедра всесвітньої історії та археології
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2034-4305
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uYiijQgAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211791659
Web of Science:
Корп.ел.пошта: r.litvinenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=169#search

Праці

Знайдено документів: 81
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Литвиненко Роман Олександрович Война в посткатакомбном мире Литвиненко Р. О. немає Вища Антропологічна Школа українська 2019 стаття 139
В статье освещены малоисследованные вопросы военного дела, вооружённых конфликтов и войн между скотоводческими популяциями на юге Восточной Европы в конце среднего и начале позднего бронзового века (2200–1900/1800 BC cal.). Использованы данные более чем 4500 погребений культурных кругов/областей Бабино и Лола, образующих блок посткатакомбных культур. Установлен типичный арсенал каждой из культур и групп этого блока. Типологическими, контекстуальными и пространственно-аналитическими средствами установлено, что внутри посткатакомбных социумов имели место внутренние локальные конфликты

2 Литвиненко Роман Олександрович Посткатакомбная эпоха Восточной Европы: миграции или военные походы Литвиненко Р. О. немає Вища Антропологічна Школа російська 2020 стаття 200
Посткатакомбная эпоха на юге Восточной Европы оставила археологические данные, которые могут быть расценены как свидетельства массовых передвижений скотоводческих народов. Наиболее ярко такие свидетельства проявляются в днепро-донской бабинской культуре (ДДБК), являющейся частью культурной области Бабино, охватывавшей пояс степи – лесостепи между Волгой и Прутом в период около 2200-1800 BC cal. Курганные могильники ДДБК характеризуется надежной пятиэтапной периодизацией и с помощью метода картографирования выявляют выразительную территориально-хронологическую динамику самой культуры. Ареал ДДБК на раннем этапе (ІА) покрывал область между Днепром, Северским Донцом и Азовским морем.

3 Литвиненко Роман Олександрович Пізній етап дніпро-донської бабинської культури Литвиненко Р. О. немає Донецький археологічний збірник українська 2016 стаття 156
Статтю присвячено характеристиці й оцінці пізнього горизонту дніпро-донської бабинської культури, дещо обійденого увагою дослідників, порівняно з ранніми пам’ятками. Розглянуто, насамперед, краще досліджені, а відтак інформативніші, поховальні пам’ятки на рівні базових характеристик: курганне будівництво, поховальні споруди, рештки небіжчика, інвентарний супровід тощо. Також виділено найбільш діагностичні поселенські комплекси. Визначено ареал культури на пізньому етапі, що суттєво скоротився, порівняно з попередніми періодами; виявлено причини такого скорочення, пов’язані з екологічними змінами та зумовленими ними міграційними процесами

4 Литвиненко Роман Олександрович Наддніпрянщина як перехрестя ареалів бабинських культур Литвиненко Р. О. немає Археологія українська 2018 стаття 201
Статтю присвячено визначенню ареалів і контактних зон для локальних груп культурного кола/області Бабине, що межують на теренах Наддніпрянщини. Дослідження демонструє перетинання в цьому регіоні ареалів чотирьох локальних груп, які належать до різних культурнотаксономічних одиниць Бабине

5 Литвиненко Роман Олександрович Село Весела Гора на Луганщині: історія назв і адміністративного статусу Литвиненко Р. О. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2018 стаття 149
Проведене дослідження засвідчило, що сучасне східноукраїнське село Весела Гора на Луганщині за свою більше ніж 250-річну історію мало щонайменше шість офіційних назв, без урахування їхніх варіацій: Шевича, Юзбаша, Лікарське, Веселе, Веселогірськ, Весела Гора. Судячи з усього, послідовність і тривалість функціонування офіційних назв різнилась від динаміки їх використання на побутовому рівні. За свою історію досліджуваний населений пункт змінив 4(5) адміністративних статусів: хутір, слобода, село, містечко (і безпідставно приписаний – дєрєвня). Означена проблема ще далека від вирішення й складає інтригуючу дослідницьку перспективу

6 Литвиненко Роман Олександрович БАБИНСЬКА КУЛЬТУРО ҐЕНЕЗА Литвиненко Р. О. немає Археологія і давня історія України українська 2021 стаття 59
Розглядається проблема культуроґенези в археології на прикладі дніпро-донської бабинської культури

7 Литвиненко Роман Олександрович БАБИНСЬКІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Литвиненко Р. О. Суми Українська археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 лютого 2020 р., м. Суми). українська 2020 стаття 64
Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвячений актуальним проблемам української археології: здобуткам, сучасному стану та перспективам

8 Литвиненко Роман Олександрович ОДЕСЬКИЙ КУРГАН В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОГО КОЛА БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Вінниця Донецький археологічний збірник. № 2 українська 2019 стаття 65
Статтю присвячено поховальним комплексам бабинського культурного кола, виявлених серед матеріалів розкопаного понад сторіччя тому Одеського кургану. Подано характеристику, обґрунтовано культурно-таксономічну атрибуцію, хронологію та культурно-історичний контекст пам’яток

9 Литвиненко Роман Олександрович Борис Андрійович Шрамко: студентські спогади з 1980-х Литвиненко Р. О. Харків – Котельва Борис Андрійович Шрамко: сторінки біографії, підсумки досліджень, спогади про вченого українська 2021 стаття 67
До збірника увійшли нариси, спогади та наукові статті, у яких автори висвітлюють різні аспекти діяльності видатного українського дослідника, фундатора Харківської археологічної школи, доктора історичних наук, професора Харківського університету – Бориса Андрійовича Шрамка, а також аналізують внесок вченого в розробку наукових проблем, пов’язаних з історією давнього населення Східної Європи в різні хронологічні періоди. Крім того, наведені у спогадах та нарисах факти розкривають складний життєвий шлях науковця, його перші кроки в археології, напрямки наукового пошуку, наукові відкриття, різні аспекти діяльності як викладача та наставника молодих вчених

10 Литвиненко Роман Олександрович НЕОРДИНАРНЕ ПОХОВАННЯ БРОНЗОВОГО ВІКУ З ҐИРЛИҐОЮ: КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНА ОЦІНКА Литвиненко Р. О. Київ Пологівський посох: досвід міждисциплінарного вивчення українська 2020 монографія 65
У колективній монографії аналізується унікальний комплекс, досліджений у 2018 році археологічною експедицією Бердянського державного педагогічного університету біля с. Пологи Пологівського району Запорізької області. Уперше в українській археології матеріали кургану, особливо статусний символ (посох), аналізуються за матеріалами звіту не лише в рамках міждисциплінарного дослідження, але й є об’єктами дискусії широкого кола фахівців різних держав. Особливу увагу приділено технологіям, семантиці та семіотичному статусу артефактів, а також культурній приналежності поховання епохального кінця III тис. до н.е

11 Литвиненко Роман Олександрович Курган дніпро-донської бабинської культури поблизу с. Новогупалівка на Дніпровському Припоріжжі Литвиненко Р. О. Вінниця Донецький археологічний збірник. № 21 українська 2018 стаття 71
В статті публікуються матеріали кургану дніпро-донської бабинської культури, розкопаному 1982 року на Припоріжжі. Особлива значущисть цієї пам'ятки зумовлена складом поховального приданого, яке, попри свою нечисленність, є хронологічно діагностичним. Поєднання цього потенціалу зі стратиграфічними даними кургану дозволяє виходити на мікрорівень у питаннях відносно хронології та періодизації

12 Литвиненко Роман Олександрович ПОГРЕБЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО КРУГА БАБИНО В ДЕРЕВЯННЫХ ГРОБАХ-КОЛОДАХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА Литвиненко Р. О. немає Slovenská archeológia російська 2020 стаття 70
The paper is devoted to the practice of using a funeral tree-trunk coffin in the Bronze Age of Eastern Europe. Tree-trunk coffins were used for a short period, at the transition phase from Middle to Late Bronze Age (2000–1800 BC cal), in the burial mounds of one of the three cultures of the Babino cultural circle – the Dnieper-put Babino culture. Chronological and geographical considerations suggest that this funerary fashion came from the west – from the midst of the Early Bronze Age cultures of Central Europe, most likely Únětice cultur

13 Литвиненко Роман Олександрович ПРО ЗАХІДНІ МЕЖІ ВОЛГО-ДОНСЬКОЇ БАБИНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 24 квітня 2020 р українська 2020 стаття 62
У збірнику представлено наукові матеріали, що включені до програми Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у світовому історичному просторі». В ньому висвітлюються різні аспекти української історії та культури як складової всесвітньої історії, актуальні проблеми міжнародних відносин

14 Литвиненко Роман Олександрович ПОДІЛЛЯ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОГО КОЛА БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Вінниця Археологія Поділля. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / українська 2019 стаття 61
Пропонується перше узагальнене дослідження бабинських пам'яток Поділля, включаючи поселення і могильники. Подано їхню оцінку в системі культурного кола Бабине, згідно якої подільський масив бабинських старожитностей належить до дніпро-прутської бабинської культури, проте є неоднорідним, репрезентуючи пам'ятки всіх трьох її локальних варіантів – дніпро-бузького, дніпро-дністровського і дністро- прутського, що локалізуються у різних районах досліджуваної області. Ця обставина засвідчує порубіжний характер Поділля в системі культурного кола Бабине

15 Литвиненко Роман Олександрович До 80-річчя Владислава Петровича Андрієнка. Біографічний нарис життєвого і творчого шляху відомого українського археолога Владислава Петровича Андрієнка Литвиненко Р. О. Київ-Полтава Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2019 українська 2019 стаття 65
Вміщено статті та публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя і науковців музеїв, присвячені 80-річчю від дня народження відомого українського археолога, доцента, кандидата історичних наук Владислава Петровича Андрієнка.

16 Литвиненко Роман Олександрович КУРГАННІ КУЛЬТУРИ БРОНЗОВОГО ВІКУ ПІВНІЧНОГО НАДЧОРНОМОР’Я: ПОТЕНЦІАЛ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р. українська 2019 тези 67
У збірнику представлено наукові матеріали, що включені до програми Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Україна у світовому історичному просторі». В ньому висвітлюються різні аспекти української історії та культури як складової всесвітньої історії, актуальні проблеми міжнародних відносин

17 Литвиненко Роман Олександрович ДО ВИТОКІВ АРХІТЕКТУРИ ДОВГИХ МОГИЛ НАДЧОРНОМОР’Я Литвиненко Р. О. Донецьк Донецький археологічний збірник. № 13/14 українська 2010 стаття 64
Статтю присвячено проблемі витоків архітектури довгих могил бронзової доби Надчорномор’я. Автор доходить висновку, що започаткували цю традицію носії Дніпро-Донської бабинської культури, а продовжила і розвинула людність бережнівсько-маївської зрубної культури

18 Литвиненко Роман Олександрович Колісний транспорт у поховальній парадигмі культур посткатакомбного блоку Литвиненко Р. О. немає Археологія та етнологія півдня Східної Європи українська 2016 стаття 63
Проаналізовано та узагальнено археологічні дані щодо колісного транспорту в захороненнях і поховальних парадигмах культур посткатакомбного блоку фіналу середнього бронзового віку Східної Європи

19 Литвиненко Роман Олександрович Новобудовна археологія в Донбасі: етапи, дослідники, досягнення Литвиненко Р. О. немає Археологія і давня історія України;Вип. 9 українська 2012 стаття 64
Нарис присвячено історії так званої «новобудовної доби» в археології східної україни. висвітлюються основні віхи цього процесу, оцінюються головні науково-практичні результати

20 Литвиненко Роман Олександрович БАБИНСЬКІ ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ В СИСТЕМІ СТАРОЖИТНОСТЕЙ КУЛЬТУРНОГО КОЛА БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Переяслав-Хмельницький ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. українська 2017 стаття 65
Статтю присвячено загальній характеристиці й оцінці бабинських пам’яток Середньої Наддніпрянщини. Робиться висновок щодо приналежності цих пам’яток до дніпро-бузького лісостепового локального варіанту дніпро-прутської бабинської культури.

21 Литвиненко Роман Олександрович НАДАЗОВ’Я – КОНТАКТНА ЗОНА КУЛЬТУР СЕРЕДНЬОЇ БРОНЗИ Литвиненко Р. О. немає Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні Могили» (до 90-річчя від створення заповідника «Камяні Могили» та 50-річчя заповідної справи в Запорізькій області) : Наукові праці Всеукр. наук.о-практ. конф. (с. Назаровка, Донецька обл., 25-27 трав. 2017 р.) / українська 2017 стаття 89
Всі праці, включені до видання, є важливими для пізнання природи заповідних територій Степової зони України, а також історії її вивчення.

22 Литвиненко Роман Олександрович ДОНЕЦЬКО-ДОНСЬКИЙ КАТАКОМБНИЙ КОМПОНЕНТ У БАБИНСЬКІЙ КУЛЬТУРОҐЕНЕЗІ Литвиненко Р. О. немає Матеріали та дослідження з археології східної України; № 11 українська 2011 стаття 65
Порушується проблема участі донецько-донського катакомбного компонента в культуроґенезі дніпро-донської бабинської культури. На підставі зіставлення похова- льних пам’яток обох культур виявлено спільні обрядово-інвентарні характеристики, що підтверджують генетичну спадковість між катакомбними й бабинськими ста- рожитностями. Натомість залишається незрозумілим, чому ті чи інші ознаки май- бутньої бабинської культури є розосередженими по різних локальних групах донецько- донської катакомбної культури

23 Литвиненко Роман Олександрович “Курганна” археологія в житті та студіях Станіслава Никифоровича Братченка (світлої пам’яті видатного вченого) Литвиненко Р. О. Донецьк Донецький археологічний збірник. № 15 українська 2011 стаття 72
Станіслав Никифорович залишив по собі неоціненний спадок, і не лише науковий, а й соціокультурний – як непересічна і доволі оригінальна творча особистість, один з типажів субкультури українства. У належному та всебічному опрацюванні цієї спадщини і розробці намічених С.Н. Братченком напрямів вбачається цікава дослідницька перспектива

24 Литвиненко Роман Олександрович Культурный круг Бабино: название, таксономия, структура Литвинеко Р. А. немає Краткие сообщения Института археологии;Вып. 225. російська 2011 стаття 73
Тhe author singles out the archaeological phenomenon of Babino cultural circle. The term “ribbed pottery culture” first used to denote the corresponding sites is considered incorrect since the culture is not homogeneous and comprises a number of local variants. Now the cultural unity named after the eponymous settlement Babino III is considered a three-level structure, its top level corresponds to the term cultural circle, the middle level is termed as archaeological culture, and the bottom one – as a local cultural variant. The Babino cultural circle is subdivided into at least two archaeological cultures – the Dnieper-Don Babino culture, and the Dnieper-Prut Babino culture (the latter included three local variants). Generally, Babino cultural entity represents the western part of the post-Catacomb cultural block in Eastern Europe

25 Литвиненко Роман Олександрович Курган бронзового віку поблизу м. Вугледар на Донеччині (верхів’я р. Кашлагач басейну Дніпра) Литвиненко, Р. О. Андрієнко, В. П. Донецьк Археологический альманах,;№ 30 українська 2013 стаття 69
У статті публікуються матеріали розкопок частково зруйнованого будівельниками кургану бронзового віку, дослідженого експедицією Донецького університету на теренах Північного Приазов’я, в басейні р. Вовчої водотоку Дніпра. Окрім знищених будівельниками трьох-чотирьох древніх захоронень, в кургані досліджено 9 поховань різних етапів бронзової доби й середньовічний ритуальний комплекс

26 Литвиненко Роман Олександрович Кістяний диск з карпато-мікенським декором із Середнього Подонців’я та деякі питання хронології зрубної культури Литвиненко, Р. О. Санжаров, С.М. Усачук, А.М. Донецьк Донецький археологічний збірник;№ 17 українська 2013 стаття 74
The article is published burial of Timber-Grave (Zrubna) culture, which was investigated in the mound near the village Shypylivka of Lugansk region, located on the right bank of the middle reaches of the Seversky Donets river. In the burial found a rare artifact – bone disk with the Carpathian-Mycenaean carved decoration. Mound’s stratigraphy and ritual characteristics can be attributed this burial to II (Middle) chronological horizon of Timber-Grave culture. This conclusion is confirmed by materials of settlements of Timber-Grave culture in Seversky Donets basin, where similar bone artifacts with Carpathian- Mycenaean ornaments were found.

27 Литвиненко Роман Олександрович Керамічний посуд в поховальній обрядовості бабинських культур Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна у світовому історичному просторі : . збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 8 квітня 2016 р. м. Маріуполь українська 2016 стаття 104
The abstracts present the scientific articles included in the proceedings of the All-Ukrainian research conference «Ukraine in world-historical space». It highlights various aspects of Ukrainian history as a part of global history as well as the acute problems in Ukraine’s foreign policy and foreign affairs. The abstracts are meant for students, scientists, instructors and those seeking their masters’ and scientific degrees as well as for those who really care for contemporary Ukraine’s history, culture, foreign policy, foreign affairs and country studies

28 Литвиненко Роман Олександрович Північ у поховальній обрядовості людності дніпро-донської бабинської культури Литвиненко Р. О. Луганськ Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: матер. III Луганської міжнар. іст.-археол. конф.. присвяч. пам’яті С.Н. Братченка українська 2012 стаття 75
Обґрунтовується семантична значущість у поховальній обрядовості людності дніпродонської бабинської культури північного напрямку, з яким, на думку автора, ці давні скотарі пов’язували світ мертвих і якого мав досягти небіжчик завдяки своїй потойбічній мандрівці за допомогою тварини-провідника

29 Литвиненко Роман Олександрович Бабинсько-криволуцьке порубіжжя Литвиненко Р. О. Донецьк Донецький археологічний збірник;№ 16 українська 2012 стаття 73
Статтю присвячено дослідженню контактної зони між двома спорідненими посткатакомбними утвореннями фіналу середньої бронзи – дніпро-донською бабинською культурою (ДДБК) та криволуцькою культурною групою (КЛКГ). Продемонстровано тереново-хронологічну динаміку цих груп і доведено її взаємозумовленість. Запропоновано варіант історичної інтерпретації археологічних свідоцтв крізь призму міграційних процесів, а також механізмів адаптації в умовах екологічної катастрофи.

30 Литвиненко Роман Олександрович Святі гори: урочище чи монастир? (щодо часу заснування Святогірського монастиря) Литвиненко, Л. Р. Литвиненко, Р. О. Харків Святогірський альманах : зб. наук. пр. українська 2016 стаття 35
Статтю присвячено проблемній ситуації, яка вже багато років існує навколо питання щодо часу заснування Святогірського монастиря на Сіверському Дінці. Автори пропонують оригінальну систему аргументації на користь однієї з відстоюваних в історіографії позицій.

31 Литвиненко Роман Олександрович Святогірський монастир у «Руському провінційному некрополі» М.П. Чулкова Литвиненко, Р. О. Литвиненко, М. О. Донецьк Святогірський альманах-2013 : збірка наук. пр. українська 2013 стаття 36
Статтю присвячено аналізу матеріалів нещодавно опублікованої картотеки російського архіваріуса і музеєзнавця М. П. Чулкова, що збиралася на початку ХХ ст. для підготовки видання чотиритомника «Руський провінційний некрополь», з огляду на присутність у цьому зведенні свідчень щодо захоронень на теренах Святогірської Успенської пустині. Результати дослідження привели до висновку про неможливість ототожнення картотеки М. П. Чулкова з тим фондом даних, які зібрала підготовча група «Некрополя» за сприяння Св. Синоду, і який, на превеликий жаль, так і залишився неопублікованим. Попри виявлену обмеженість відомостей зібрання М. П. Чулкова, воно все-таки дозволило поповнити і уточнити реєстр могил одного з шести кладовищ Святогірського монастиря, що існувало навколо церкви преподобних Антонія і Феодосія

32 Литвиненко Роман Олександрович Щодо часу заснування перших слов’яносербських поселень (за мемуарами генерала С.С. Пішчевича) Литвиненко Р. О. Сєвєродонецьк Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 11 українська 2017 стаття 38
Статтю присвячено проблемі встановлення часу засну- вання перших населених пунктів військовими поселенцями Слов’яносербії. В науковій, довідковій і популярній літе- ратурі фігурують різні дати закладання перших слов’яносербських ротних поселень, від 1753 до 1757 року. Цей різнобій дат, на жаль, має місце і в офіційних дер- жавних реєстрах, а також тягне за собою безлад у свя- ткуванні річниць і ювілеїв східноукраїнських сіл і міст. Для розв’язання проблеми залучено хрестоматійне дже- рело, яким виступають мемуари одного зі сербських пер- шопоселенців – С.С. Пішчевича. Але чи не вперше цей твір розглянуто крізь призму ретельного календарно- хронологічного аналізу, який підтвердив точку зору про те, що перші нові поселення Слов’яносербії з’являються навесні 1756 р. При цьому слід відокремлювати ці новост- ворені шанці від тих, які утворилися на місці вже існую- чих казенних слобод і козацьких хуторів, а також від піз- ніших у часі власницьких поселень.

33 Литвиненко Роман Олександрович ПРАІСТОРИЧНІ МІГРАЦІЇ, ВІЙНИ І ПАЛЕОКЛІМАТ (за даними бронзового віку Східної Європи) Литвиненко Р. О. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.) українська 2021 стаття 36
Чи не найбільші зрушення, які без перебільшення можна вважати справжнім науковим проривом, відбулися у вивченні процесів, що припадають на заключний етап середнього бронзового віку, яким змінилася на теренах південної половини Східної Європи так звана катакомбна доба

34 Литвиненко Роман Олександрович Кавказ і Надчорномор’я: лінії синхронізації для фіналу середньої бронзи Литвиненко Р. О. Київ Гілея українська 2012 стаття 39
The system of synchronization of Babyne culture with cultures of Northern and Southern Caucasus, which is constructed on the base of analogies in material culture, fi rst of all some categories of ornaments, the weapon and instruments are proves. It is emphasized, that the better developed relative and absolute chronology of an Middle–late bronze age of Steppe can serve as a chronological reference point for cultures of Caucasus

35 Литвиненко Роман Олександрович Пам’ятки Харківщини в системі культурного кола Бабине Литвиненко Р. О. Харків Проблеми історії та археології України : Тези доповідей ХІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, листопад 2020) українська 2020 тези 47
Терени Харківщини входили до складу величезної культурної області Бабине, що у фіналі середньої бронзи охоплювала обшири Степу, Лісостепу й південного Полісся між Волгою та Карпатами. Попри те, що накопичення бабинських старожитностей, зокрема й на Харківщині, триває вже понад сторіччя, цей регіон є одним з найменш насичених виявленими пам’ятками цього періоду

36 Литвиненко Роман Олександрович ПАРАФІЯЛЬНІ ДОКУМЕНТИ З ФОНДІВ ЦДІАК УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БАХМУТСЬКОГО ГУСАРСЬКОГО ПОЛКУ Литвиненко Р. О. Лисичанськ Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр. українська 2021 стаття 35
У збірнику наукових праць висвітлюються питання топоніміки Бахмутського краю, історія окремих населених пунктів, видатні постаті історичних діячів, окремі галузі господарства й соціальної сфери, визначні явища культурного життя. Матеріали збірника призначені краєзнавцям, викладачам, науковцям, студентам і школярам, всім, хто цікавиться історією та культурою рідного краю

37 Литвиненко Роман Олександрович Культурне коло Бабине: потенціал палеодемографічних досліджень Литвиненко Р. О. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.). Том 1 : тези доп. українська 2019 стаття 41
Одним з напрямів праісторичних досліджень, що ґрунтуються насамперед на археологічних за своїм походженням джерелах, є палеодемографія давніх популяцій. Не можна сказати, що ця проблематика є надто популярною і добре розробленою для первісної, зокрема й бронзового віку, археології півдня Східної Європи, натомість певні напрацювання в ній все-таки існують

38 Литвиненко Роман Олександрович Проблеми бронзового віку Євразії у науковому доробку Віталія Васильовича Отрощенка (до 70-річчя вченого) Литвиненко Р. О. немає Археологія; українська 2015 стаття 39
Цьогоріч виповнюється 70 років від дня народження одного з провідних українських археоло гів-первісників, доктора історичних наук, професора, доктора Honoris Causa Донбаського державного технічного університету, Лауреа та Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача відділу археології енеоліту— бронзового віку Інституту археології НАН Ук раїни Віталія Васильовича Отрощенка

39 Литвиненко Роман Олександрович Північне Приазов’я в системі східноєвропейського бронзового віку Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна і світ: проблеми історії: зб. матер. всеукр. наук.-практич. конф. (Маріуполь, 29 листопада 2013 р.) українська 2013 стаття 39
немає

40 Литвиненко Роман Олександрович Східна периферія дніпро-прутської бабинської культури Литвиненко Р. О. Маріуполь Старожитності Північного Азов’я українська 2014 стаття 38
Article is devoted to the eastern borders of the greatest penetration of the Dnepr- Prut Babyne culture (DPBC). The basic method of research is the method of mapping burials. At first were defined diagnostic criteria burials Dnepr-Dniester steppe local variant of DPBC, most eastern monuments of which was founded between Azov See and Severski Donets. On the basis of these criteria has been allocated 17 burials with features of DPBK and given their general characteristics (Tab. 1, Fig. 1-5). Mapping of these sites demonstrates their localization by two groups. The first of them is spread on the immediate periphery of the area of the Dnepr-Dniester local variant of DPBC – in basin of left bank tributaries of the Dnepr – Samara, Vovcha, Konka and adjacent areas without going east Kalmius and Kazenyi Torets.

41 Литвиненко Роман Олександрович Металовиробництво племен Дніпро-Донської бабинської культури Литвиненко Р. О. Донецьк Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки українська 2011 стаття 42
Article is devoted to the analysis metallurgical and metalcutting manufactures of tribes of Dnepr-Don Babyne culture of the final period of Middle Bronze Age. Problems of a rawmaterial base, of operation of copper ores Bakhmut-Toretz hollow, a structure of Babyne’s metal arsenal, a saturation metal products of funeral stock are considered, features of localization of Copper-Bronze finds within the limits of Babyne cultural circle are certain. It is revealed connection between Cultural genesis of Babyne and the Donetsk center of metallurgy and metal working.

42 Литвиненко Роман Олександрович Бабинська культура на перехресті Кавказького і Карпато-Дунайського імпульсів культуроґенези Литвиненко Р. О. Донецьк Матеріали наукової конференції професорського-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів ДонНУ за підсумками науково-дослідної роботи.;Том 2 українська 2011 стаття 40
немає

43 Литвиненко Роман Олександрович Кургани поблизу залізничної станції Квашине в Донбасі (з раскопок Б.А. Шрамка) Литвиненко, Р. О. Усачук, А. М. Харків Древности Восточной Европы українська 2011 стаття 47
немає

44 Литвиненко Роман Олександрович Донецько-донська катакомбна культура С.Н. Братченка Дубяга, А. П. Литвиненко ., Р. О. Херсон Південний архів (історичні науки): зб. наук. пр. Вип. XXXVIII. українська 2022 стаття 17
На основі багаторічної роботи з археологічними джерелами, що походять здебільшого з курган них могильників півдня Східної Європи, глибокого аналізу цих матеріалів науковець дійшов висновку про необхідність включення пам’яток катакомбних культур/груп північно-східного ареалу до складу єдиного утворення, яке запропонував назвати донецько-донською (донською) катакомбною культурою. Базовим критерієм такого об’єднання дослідник вважав схожість поховального обряду, що виступав найбільш стійкою характеристикою, своєрідним спільним знаменником нової археологічної культури.

45 Литвиненко Роман Олександрович The Problem of Chronological Correlation between Sintashta Type and MRC Sites Litvinenko, R.A. Washington Chronological Correlation between Sintashta Type and MRC англійська 2002 стаття 18
The culture of multi-roller ceramics (MRC) and the Sintashta culture are relatively "new" among the known cultures of the Bronze Age of the Eurasian steppe zone. The MRC was first recognized and described in the 1960-1970s.

46 Литвиненко Роман Олександрович О рубеже катакомбной культуры и КМК (Бабино) в бассейне Северского Донца Литвинеко Р. А. Донецк Донецкий археологический сборник;Вып. 9. російська 2001 стаття 23
немає

47 Литвиненко Роман Олександрович Костяные орудия прядения и ткачества на Синташте Литвиненко, Р. А. Усачук, А. Н. немає АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ: ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ, НАСЛЕДИЕ. материалы междунар. науч. конф. російська 2003 стаття 28
Осуществляя программу трасологической обработки костяных изделий различных памятников средней и поздней бронзы, авторами были выявлены орудия, относящиеся к прядению и ткачеству – спицы

48 Литвиненко Роман Олександрович Южно-Уральский очаг культурогенеза и культура Бабино (КМК): проблема взаимосвязи Литвиненко Р. А. немає АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ: ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ, НАСЛЕДИЕ. материалы междунар. науч. конф. російська 2003 стаття 28
Южно-Уральский центр культурогенеза и бабинская культура (КМК): проблема взаимосвязи. Происхождение культур новокумакского хронологического горизонта, выделенного в 1970-е гг. на Урале, объяснялось влиянием катакомбных культур с запада, в частности многоваликовой керамической культуры (бабино).

49 Литвиненко Роман Олександрович МАТЕРІАЛИ ЗРУБНОЇ КУЛЬТУРИ З ПОГРАБОВАНИХ МОГИЛ ЛУГАНЩИНИ Литвиненко, Р. О. Усачук, А. М. Донецьк Донецький археологічний збірник; українська 2010 стаття 22
У публікації подано деякі матеріали, що входили до складу реманенту поховань розвиненого етапу зрубної культури з пограбованих могил на півдні Луганщини

50 Литвиненко Роман Олександрович ҐЕНЕЗА, РОЗВИТОК ТА ІСТОРИЧНА ДОЛЯ КУЛЬТУРНОГО КОЛА БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Луганськ Матеріали та дослідження з археології східної України : зб. наук. пр. українська 2009 стаття 22
Викладається концепція бабинського культуроґенезу, під яким розуміється процес зародження, становлення, розвитку та історичної перспективи археологічного феномену перехідної від середньої до пізньої бронзи доби – кола культур Бабине

51 Литвиненко Роман Олександрович ПОХОВАННЯ КУЛЬТУРНОГО КОЛА БАБИНЕ З МЕТАЛЕВИМИ НОЖАМИ Литвиненко Р. О. Донецьк Донецький археологічний збірник.;Вип. 12. українська 2006 стаття 13
Дослідження поховань з металевим реманентом, у комплексі з іншими даними, допоможуть вийти на розв’язання низки актуальних проблем археології перехідного періоду від середнього до пізнього бронзового віку Понто-Каспійстких степів. Кроком в означеному напрямку має стати і пропонована робота, узагальнююча матеріали по поховальних комплексах з металевими ножами культурного кола Бабине3 .

52 Литвиненко Роман Олександрович Культури бабинська і лолінська: до проблеми контактів Литвиненко Р. О. Луганськ Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України : матеріали ІІ Луганської міжнародної історико-археологічної конференції українська 2005 тези 19
немає

53 Литвиненко Роман Олександрович Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н. Братченка (до 70-річчя вченого) Литвиненко Р. О. немає Археологія;№ 3 українська 2007 стаття 18
немає

54 Литвиненко Роман Олександрович Методика культурно-таксономічного групування пам’яток бабинського типу Литвиненко Р. О. Донецьк Вісник Донецького національного університету українська 2009 стаття 20
Article is devoted to a statement and the argument of a methods of cultural-taxonomic grouping of a Babine type monuments, namely to revealing of local variants, cultures and an estimation of over-cultural level of this archaeological phenomenon.

55 Литвиненко Роман Олександрович До оцінки периферійних груп Бабине Полісько-Лісостепової Наддніпрянщини Литвиненко Р. О. Донецьк Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки українська 2008 стаття 20
In the article the characteristic is given, planned cultural-taxonomic and a chronological estimation of monuments of the Babine cultural area located on its northern periphery – to Polesye – Forest-steppe basin of Dnepr. Babine’s monuments in this region are submitted exclusively by dwelling places, in the absence of burial grounds, which very much complicates their estimation. At the same time, it is possible to assume, that stay of community – carriers Babine’s cultural traditions in this a forest – forest-steppe zone were short and fell at the late period of development of Babine cultural circle. Despite it, newcomers from the south have tested on themselves the certain influence with a side of the aboriginal cultural environment to what features a local Babine ceramic complex testify.

56 Литвиненко Роман Олександрович До проблеми псаліїв, бойових колісниць і воїнів-колісничих у бабинській культурі Литвиненко Р. О. Київ Археологія;№ 4. українська 2005 стаття 13
Статтю присвячено проблемі існування кінської вузди з щитковими псаліями, легких бойових колісниць і соціальної верстви воїнів-колісничих у середовищі носіїв бабинської культури першої чверті ІІ тис. до Р. Х.

57 Литвиненко Роман Олександрович Статево-вікова диференціація в поховальному обряді бабинських культур Литвиненко Р. О. Луганськ Матеріали та дослідження з археології Східної України. Від неоліту до кіммерійців;№ 7 : зб. наук.пр. українська 2007 стаття 18
немає

58 Литвиненко Роман Олександрович Обставини і чинники бабинської культуроґенези Литвиненко Р. О. Донецьк Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки № 1-2 українська 2007 стаття 19
In the article, the problem of circumstances and factors of the genesis of Cultural Circle Babine is discussed. The Babine genesis is understood as the result of a global ecological accident that has caused economic, goods exchange and cultural reorientation, destruction of potestas (power) structures and religious-ideological transformation

59 Литвиненко Роман Олександрович До проблеми випростаних поховань культури Бабине Середньої Наддніпрянщини Литвиненко Р. О. немає Історичні і політологічні дослідження, № 1/2 українська 2007 стаття 15
From the middle of 1980th in a historiography the point of view according to which the structure of Babine culture of Middle Dnepr Basin included ceremonial group of burials with the outstretched position of dead men was ratified. Critical check of sources has not confirmed this conclusion as the list of the outstretched burials appeared filled either unreal complexes, or insufficiently documentary or belonging to other cultures of a Bronze Age, in particular Middle Dnepr culture. Hence, the common thesis that for Middle-Dnepr Babine group it is peculiar funeral ritual of the "outstretched" burials can be taken off.

60 Литвиненко Роман Олександрович Пам’ятки типу Бабине ІІІ: від культури до культурного кола Литвиненко Р. О. Донецьк Нові сторінки історії Донбасу;Кн. 15/16 українська 2008 стаття 12
In the article the evolution of sights of researchers on an estimation of cultural taxonomy of monuments of the Babine type is considered: from their perception as uniform archaeological culture, through culture with several local variants, up to modern estimations of this archaeological formation, as supercultural phenomenon. It is offered to consider all set of the monuments of Babine type within the framework of three-level system of taxonomy: a local variant – culture – a cultural circle. In structure of Babine cultural circle it is allocated two archaeological cultures: Dnepr-Don and Dnepr-Prut. First of them is represented homogeneous, and the second culture includes three local variants: Dnepr-Dnestr, Dnepr-Bug and the Dnestr-Prut.

61 Литвиненко Роман Олександрович Поховання культурного кола Бабине з астрагалами Литвиненко Р. О. Харків Старожитності українська 2005 стаття 11
немає

62 Литвиненко Роман Олександрович Інгульська катакомбна спадщина: дві лінії розвитку Литвиненко Р. О. Харків Проблеми історії та археології України ; матер. VI Міжнар. наук. конф. (Харків, 10-11 жовтня 2008 р.). українська 2005 стаття 14
Трансформація інгульської КК, що була викликана чи стимульована імпульсом з боку ДДБК, відбувалася по двох напрямках чи лініях розвитку: основному, що призвів до утворення ДніпроДністровського варіанту ДПБК; і другорядному, що знайшов вузько локальний і, можливо, короткочасний прояв у кримсько­таврійському регіоні через пам’ятки євпаторійської групи.

63 Литвиненко Роман Олександрович Західна периферія бабинського осередку культуроґенези Литвиненко Р. О. Харьков Проблемы истории и археологии Украины: матер. V Междунар. науч. конф.(Харьков, 6 нояб. 2004 г.) українська 2004 стаття 15
немає

64 Литвиненко Роман Олександрович Бахмутська провінція Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 16
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів. Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах. Увага надається географічним і топонічнім термінам, місцевим назвам окремих поселень та відповідним історичним змінам

65 Литвиненко Роман Олександрович Археологічні пам’ятки Донбасу Литвиненко Р. О. немає Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 16
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів

66 Литвиненко Роман Олександрович Айдарська сторожа Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини. Т. 1 українська 2013 стаття 10
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів.

67 Литвиненко Роман Олександрович Бабинська культура Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини. Т. 1 українська 2013 стаття 12
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів.

68 Литвиненко Роман Олександрович Азовська губернія Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини. Т. 1 українська 2013 стаття 13
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів.

69 Литвиненко Роман Олександрович Абашевська культура Литвиненко Р. О. немає Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 14
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів. Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах.

70 Литвиненко Роман Олександрович Бахмутський кінний козацький полк Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини. Т. 1 українська 2013 стаття 18
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів. Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах.

71 Литвиненко Роман Олександрович Братченко Станіслав Никифорович Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 15
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів. Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах

72 Литвиненко Роман Олександрович Могильник эпохи бронзы у с. Зрубное на р. Миус Моруженко Алла, Литвиненко Роман Донецьк Донецкий археологический сборник, вып. 3 українська 1993 стаття 1
Публікуються матеріали бронзового віку з курганного могильника, дослідженого 1988 року новобудовною експедицією Донецького держуніверситету поблизу с. Зрубне Шахтарського р-ну Донецької обл. Подається культурно-хронологічний аналіз поховань бабинської (КБК) і зрубної культур

73 Литвиненко Роман Олександрович К истории исследования курганных могильников в окрестностях Каменных Могил Литвиненко Р. А. Донецьк Старожитності Північно-східного Приазов'я : збірка наукових праць російська 1999 стаття 1
немає

74 Литвиненко Роман Олександрович Передмова Литвиненко Р. О. Маріуполь Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : вип. 4-5, українська 2012 стаття 1
Висвітлено витоки і основні етапи становлення археології в Маріупольському державному університеті за роки української незалежності, її сучасний стан і напрями досліджень

75 Литвиненко Роман Олександрович Бранденбург Микола Юхимович Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 3
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів

76 Литвиненко Роман Олександрович Бахмутський гусарський полк Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 0
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів.

77 Литвиненко Роман Олександрович Бронзовий вік Донбасу Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 1
Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах. Увага надається географічним і топонічнім термінам, місцевим назвам окремих поселень та відповідним історичним змінам. Увага надається географічним і топонімічним термінам, місцевим назвам окремих поселень та відповідним історичним змінам, що відбулися в цих назвах

78 Литвиненко Роман Олександрович Бондарихінська культура Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 2
Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах. Увага надається географічним і топонічнім термінам, місцевим назвам окремих поселень та відповідним історичним змінам. Увага надається географічним і топонімічним термінам, місцевим назвам окремих поселень та відповідним історичним змінам, що відбулися в цих назвах

79 Литвиненко Роман Олександрович ДО ПРОБЛЕМИ МЕТАЛОВИРОБНИЦТВА КУЛЬТУРИ БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Алчевськ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОЇ АРХЕОЛОГІЇ (матеріали 11-го міжнародного Картамиського польового археологічного семінару) с. Новозванівка Попаснянського р-ну Луганської області 21-25 липня 2003 р. українська 2005 тези 4
At present time among scientists, there is no uniform point of view on а problem of manufacture of bronze at tribes of Babino culture. Some authors connect the metallurgy and metalworking of Babino culture with ore sources and traditions of the Caucasus. Other researchers consider, that their manufacture of metal was guided Ьу copper ores of Bakhmut hollow. Condition of sources yet does not allow carrying out complex research of this problem. Therefore we were limited to the analysis only one however most investigated and а representative source- materials of burial grounds

80 Литвиненко Роман Олександрович Курган эпохи бронзы у села Запорожец (бассейн Кальмиуса, Северо-Восточное Приазовье) Литвиненко, Р. А. Зарайская, Н. П. Донецк Курганы Донбасса : сб. ст. ; Археологический альманах;№ 14 українська 2004 стаття 4
his paper is devoted to the puЬlication of а Ьапоw was excavated Ьу an expedition of Donetsk State University in 1979 in the North-EastemAzov region. In а barrow, 22 Bronze Age burials and one burial of tl1e medical period were investigated. The barrow's embankment had а complex architecture. The most ancient were burials 18, 19, 22 and, probably, buria1 16. Three or four primary embankments were built above them, in а chain along а northeast-soutl1wcst 1ine. All these burials go back to an ear1y stage of the BaЬino culture

81 Литвиненко Роман Олександрович МИКОЛА ОЛІМПІЙОВИЧ ГРИЦЕНКО (17.07.1912–8.12.1979): ДО БІОГРАФІЇ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА Литвиненко Р. О. Вінниця Історичні і політологічні дослідження.;№ 1 українська 2020 стаття 2
Нарис присвячено деяким аспектам біографії видатного українського актора театру і кіно Миколи Олімпійовича Гриценка, який народився, провів своє дитинство і молодість в Дон-басі. До написання його спонукнули розтиражовані в друкованих виданнях та інтернет-ресур-сах помилки у біографічних відомостях як про самого Миколу Гриценка, так і членів його роди- ни. Тому автор поставив за мету своєї наукової розвідки виправлення, уточнення й доповнення біографічних фактів щодо Миколи Гриценка і, побіжно, членів його родини, які припадають на донбаський період їхнього життя.