Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384267

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Литвиненко Роман Олександрович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор історичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: археологія, праісторія, історичне краєзнавство
Факультет: Факультет історії та міжнародних відносин
Підрозділ: Кафедра всесвітньої історії та археології
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2034-4305
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uYiijQgAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211791659
Web of Science:
Корп.ел.пошта: r.litvinenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=169#search

Праці

Знайдено документів: 43
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Литвиненко Роман Олександрович Война в посткатакомбном мире Литвиненко Р. О. немає Вища Антропологічна Школа українська 2019 стаття 100
В статье освещены малоисследованные вопросы военного дела, вооружённых конфликтов и войн между скотоводческими популяциями на юге Восточной Европы в конце среднего и начале позднего бронзового века (2200–1900/1800 BC cal.). Использованы данные более чем 4500 погребений культурных кругов/областей Бабино и Лола, образующих блок посткатакомбных культур. Установлен типичный арсенал каждой из культур и групп этого блока. Типологическими, контекстуальными и пространственно-аналитическими средствами установлено, что внутри посткатакомбных социумов имели место внутренние локальные конфликты

2 Литвиненко Роман Олександрович Посткатакомбная эпоха Восточной Европы: миграции или военные походы Литвиненко Р. О. немає Вища Антропологічна Школа російська 2020 стаття 139
Посткатакомбная эпоха на юге Восточной Европы оставила археологические данные, которые могут быть расценены как свидетельства массовых передвижений скотоводческих народов. Наиболее ярко такие свидетельства проявляются в днепро-донской бабинской культуре (ДДБК), являющейся частью культурной области Бабино, охватывавшей пояс степи – лесостепи между Волгой и Прутом в период около 2200-1800 BC cal. Курганные могильники ДДБК характеризуется надежной пятиэтапной периодизацией и с помощью метода картографирования выявляют выразительную территориально-хронологическую динамику самой культуры. Ареал ДДБК на раннем этапе (ІА) покрывал область между Днепром, Северским Донцом и Азовским морем.

3 Литвиненко Роман Олександрович Пізній етап дніпро-донської бабинської культури Литвиненко Р. О. немає Донецький археологічний збірник українська 2016 стаття 109
Статтю присвячено характеристиці й оцінці пізнього горизонту дніпро-донської бабинської культури, дещо обійденого увагою дослідників, порівняно з ранніми пам’ятками. Розглянуто, насамперед, краще досліджені, а відтак інформативніші, поховальні пам’ятки на рівні базових характеристик: курганне будівництво, поховальні споруди, рештки небіжчика, інвентарний супровід тощо. Також виділено найбільш діагностичні поселенські комплекси. Визначено ареал культури на пізньому етапі, що суттєво скоротився, порівняно з попередніми періодами; виявлено причини такого скорочення, пов’язані з екологічними змінами та зумовленими ними міграційними процесами

4 Литвиненко Роман Олександрович Наддніпрянщина як перехрестя ареалів бабинських культур Литвиненко Р. О. немає Археологія українська 2018 стаття 129
Статтю присвячено визначенню ареалів і контактних зон для локальних груп культурного кола/області Бабине, що межують на теренах Наддніпрянщини. Дослідження демонструє перетинання в цьому регіоні ареалів чотирьох локальних груп, які належать до різних культурнотаксономічних одиниць Бабине

5 Литвиненко Роман Олександрович Село Весела Гора на Луганщині: історія назв і адміністративного статусу Литвиненко Р. О. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2018 стаття 116
Проведене дослідження засвідчило, що сучасне східноукраїнське село Весела Гора на Луганщині за свою більше ніж 250-річну історію мало щонайменше шість офіційних назв, без урахування їхніх варіацій: Шевича, Юзбаша, Лікарське, Веселе, Веселогірськ, Весела Гора. Судячи з усього, послідовність і тривалість функціонування офіційних назв різнилась від динаміки їх використання на побутовому рівні. За свою історію досліджуваний населений пункт змінив 4(5) адміністративних статусів: хутір, слобода, село, містечко (і безпідставно приписаний – дєрєвня). Означена проблема ще далека від вирішення й складає інтригуючу дослідницьку перспективу

6 Литвиненко Роман Олександрович БАБИНСЬКА КУЛЬТУРО ҐЕНЕЗА Литвиненко Р. О. немає Археологія і давня історія України українська 2021 стаття 36
Розглядається проблема культуроґенези в археології на прикладі дніпро-донської бабинської культури

7 Литвиненко Роман Олександрович БАБИНСЬКІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Литвиненко Р. О. Суми Українська археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 лютого 2020 р., м. Суми). українська 2020 стаття 38
Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвячений актуальним проблемам української археології: здобуткам, сучасному стану та перспективам

8 Литвиненко Роман Олександрович ОДЕСЬКИЙ КУРГАН В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОГО КОЛА БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Вінниця Донецький археологічний збірник. № 2 українська 2019 стаття 41
Статтю присвячено поховальним комплексам бабинського культурного кола, виявлених серед матеріалів розкопаного понад сторіччя тому Одеського кургану. Подано характеристику, обґрунтовано культурно-таксономічну атрибуцію, хронологію та культурно-історичний контекст пам’яток

9 Литвиненко Роман Олександрович Борис Андрійович Шрамко: студентські спогади з 1980-х Литвиненко Р. О. Харків – Котельва Борис Андрійович Шрамко: сторінки біографії, підсумки досліджень, спогади про вченого українська 2021 стаття 41
До збірника увійшли нариси, спогади та наукові статті, у яких автори висвітлюють різні аспекти діяльності видатного українського дослідника, фундатора Харківської археологічної школи, доктора історичних наук, професора Харківського університету – Бориса Андрійовича Шрамка, а також аналізують внесок вченого в розробку наукових проблем, пов’язаних з історією давнього населення Східної Європи в різні хронологічні періоди. Крім того, наведені у спогадах та нарисах факти розкривають складний життєвий шлях науковця, його перші кроки в археології, напрямки наукового пошуку, наукові відкриття, різні аспекти діяльності як викладача та наставника молодих вчених

10 Литвиненко Роман Олександрович НЕОРДИНАРНЕ ПОХОВАННЯ БРОНЗОВОГО ВІКУ З ҐИРЛИҐОЮ: КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНА ОЦІНКА Литвиненко Р. О. Київ Пологівський посох: досвід міждисциплінарного вивчення українська 2020 монографія 39
У колективній монографії аналізується унікальний комплекс, досліджений у 2018 році археологічною експедицією Бердянського державного педагогічного університету біля с. Пологи Пологівського району Запорізької області. Уперше в українській археології матеріали кургану, особливо статусний символ (посох), аналізуються за матеріалами звіту не лише в рамках міждисциплінарного дослідження, але й є об’єктами дискусії широкого кола фахівців різних держав. Особливу увагу приділено технологіям, семантиці та семіотичному статусу артефактів, а також культурній приналежності поховання епохального кінця III тис. до н.е

11 Литвиненко Роман Олександрович Курган дніпро-донської бабинської культури поблизу с. Новогупалівка на Дніпровському Припоріжжі Литвиненко Р. О. Вінниця Донецький археологічний збірник. № 21 українська 2018 стаття 44
В статті публікуються матеріали кургану дніпро-донської бабинської культури, розкопаному 1982 року на Припоріжжі. Особлива значущисть цієї пам'ятки зумовлена складом поховального приданого, яке, попри свою нечисленність, є хронологічно діагностичним. Поєднання цього потенціалу зі стратиграфічними даними кургану дозволяє виходити на мікрорівень у питаннях відносно хронології та періодизації

12 Литвиненко Роман Олександрович ПОГРЕБЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО КРУГА БАБИНО В ДЕРЕВЯННЫХ ГРОБАХ-КОЛОДАХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА Литвиненко Р. О. немає Slovenská archeológia російська 2020 стаття 42
The paper is devoted to the practice of using a funeral tree-trunk coffin in the Bronze Age of Eastern Europe. Tree-trunk coffins were used for a short period, at the transition phase from Middle to Late Bronze Age (2000–1800 BC cal), in the burial mounds of one of the three cultures of the Babino cultural circle – the Dnieper-put Babino culture. Chronological and geographical considerations suggest that this funerary fashion came from the west – from the midst of the Early Bronze Age cultures of Central Europe, most likely Únětice cultur

13 Литвиненко Роман Олександрович ПРО ЗАХІДНІ МЕЖІ ВОЛГО-ДОНСЬКОЇ БАБИНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 24 квітня 2020 р українська 2020 стаття 36
У збірнику представлено наукові матеріали, що включені до програми Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у світовому історичному просторі». В ньому висвітлюються різні аспекти української історії та культури як складової всесвітньої історії, актуальні проблеми міжнародних відносин

14 Литвиненко Роман Олександрович ПОДІЛЛЯ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОГО КОЛА БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Вінниця Археологія Поділля. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / українська 2019 стаття 37
Пропонується перше узагальнене дослідження бабинських пам'яток Поділля, включаючи поселення і могильники. Подано їхню оцінку в системі культурного кола Бабине, згідно якої подільський масив бабинських старожитностей належить до дніпро-прутської бабинської культури, проте є неоднорідним, репрезентуючи пам'ятки всіх трьох її локальних варіантів – дніпро-бузького, дніпро-дністровського і дністро- прутського, що локалізуються у різних районах досліджуваної області. Ця обставина засвідчує порубіжний характер Поділля в системі культурного кола Бабине

15 Литвиненко Роман Олександрович До 80-річчя Владислава Петровича Андрієнка. Біографічний нарис життєвого і творчого шляху відомого українського археолога Владислава Петровича Андрієнка Литвиненко Р. О. Київ-Полтава Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2019 українська 2019 стаття 37
Вміщено статті та публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя і науковців музеїв, присвячені 80-річчю від дня народження відомого українського археолога, доцента, кандидата історичних наук Владислава Петровича Андрієнка.

16 Литвиненко Роман Олександрович КУРГАННІ КУЛЬТУРИ БРОНЗОВОГО ВІКУ ПІВНІЧНОГО НАДЧОРНОМОР’Я: ПОТЕНЦІАЛ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р. українська 2019 тези 38
У збірнику представлено наукові матеріали, що включені до програми Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Україна у світовому історичному просторі». В ньому висвітлюються різні аспекти української історії та культури як складової всесвітньої історії, актуальні проблеми міжнародних відносин

17 Литвиненко Роман Олександрович ДО ВИТОКІВ АРХІТЕКТУРИ ДОВГИХ МОГИЛ НАДЧОРНОМОР’Я Литвиненко Р. О. Донецьк Донецький археологічний збірник. № 13/14 українська 2010 стаття 35
Статтю присвячено проблемі витоків архітектури довгих могил бронзової доби Надчорномор’я. Автор доходить висновку, що започаткували цю традицію носії Дніпро-Донської бабинської культури, а продовжила і розвинула людність бережнівсько-маївської зрубної культури

18 Литвиненко Роман Олександрович Колісний транспорт у поховальній парадигмі культур посткатакомбного блоку Литвиненко Р. О. немає Археологія та етнологія півдня Східної Європи українська 2016 стаття 37
Проаналізовано та узагальнено археологічні дані щодо колісного транспорту в захороненнях і поховальних парадигмах культур посткатакомбного блоку фіналу середнього бронзового віку Східної Європи

19 Литвиненко Роман Олександрович Новобудовна археологія в Донбасі: етапи, дослідники, досягнення Литвиненко Р. О. немає Археологія і давня історія України;Вип. 9 українська 2012 стаття 37
Нарис присвячено історії так званої «новобудовної доби» в археології східної україни. висвітлюються основні віхи цього процесу, оцінюються головні науково-практичні результати

20 Литвиненко Роман Олександрович БАБИНСЬКІ ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ В СИСТЕМІ СТАРОЖИТНОСТЕЙ КУЛЬТУРНОГО КОЛА БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Переяслав-Хмельницький ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. українська 2017 стаття 40
Статтю присвячено загальній характеристиці й оцінці бабинських пам’яток Середньої Наддніпрянщини. Робиться висновок щодо приналежності цих пам’яток до дніпро-бузького лісостепового локального варіанту дніпро-прутської бабинської культури.

21 Литвиненко Роман Олександрович НАДАЗОВ’Я – КОНТАКТНА ЗОНА КУЛЬТУР СЕРЕДНЬОЇ БРОНЗИ Литвиненко Р. О. немає Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні Могили» (до 90-річчя від створення заповідника «Камяні Могили» та 50-річчя заповідної справи в Запорізькій області) : Наукові праці Всеукр. наук.о-практ. конф. (с. Назаровка, Донецька обл., 25-27 трав. 2017 р.) / українська 2017 стаття 40
Всі праці, включені до видання, є важливими для пізнання природи заповідних територій Степової зони України, а також історії її вивчення.

22 Литвиненко Роман Олександрович ДОНЕЦЬКО-ДОНСЬКИЙ КАТАКОМБНИЙ КОМПОНЕНТ У БАБИНСЬКІЙ КУЛЬТУРОҐЕНЕЗІ Литвиненко Р. О. немає Матеріали та дослідження з археології східної України; № 11 українська 2011 стаття 41
Порушується проблема участі донецько-донського катакомбного компонента в культуроґенезі дніпро-донської бабинської культури. На підставі зіставлення похова- льних пам’яток обох культур виявлено спільні обрядово-інвентарні характеристики, що підтверджують генетичну спадковість між катакомбними й бабинськими ста- рожитностями. Натомість залишається незрозумілим, чому ті чи інші ознаки май- бутньої бабинської культури є розосередженими по різних локальних групах донецько- донської катакомбної культури

23 Литвиненко Роман Олександрович “Курганна” археологія в житті та студіях Станіслава Никифоровича Братченка (світлої пам’яті видатного вченого) Литвиненко Р. О. Донецьк Донецький археологічний збірник. № 15 українська 2011 стаття 42
Станіслав Никифорович залишив по собі неоціненний спадок, і не лише науковий, а й соціокультурний – як непересічна і доволі оригінальна творча особистість, один з типажів субкультури українства. У належному та всебічному опрацюванні цієї спадщини і розробці намічених С.Н. Братченком напрямів вбачається цікава дослідницька перспектива

24 Литвиненко Роман Олександрович Культурный круг Бабино: название, таксономия, структура Литвинеко Р. А. немає Краткие сообщения Института археологии;Вып. 225. російська 2011 стаття 42
Тhe author singles out the archaeological phenomenon of Babino cultural circle. The term “ribbed pottery culture” first used to denote the corresponding sites is considered incorrect since the culture is not homogeneous and comprises a number of local variants. Now the cultural unity named after the eponymous settlement Babino III is considered a three-level structure, its top level corresponds to the term cultural circle, the middle level is termed as archaeological culture, and the bottom one – as a local cultural variant. The Babino cultural circle is subdivided into at least two archaeological cultures – the Dnieper-Don Babino culture, and the Dnieper-Prut Babino culture (the latter included three local variants). Generally, Babino cultural entity represents the western part of the post-Catacomb cultural block in Eastern Europe

25 Литвиненко Роман Олександрович Курган бронзового віку поблизу м. Вугледар на Донеччині (верхів’я р. Кашлагач басейну Дніпра) Литвиненко, Р. О. Андрієнко, В. П. Донецьк Археологический альманах,;№ 30 українська 2013 стаття 42
У статті публікуються матеріали розкопок частково зруйнованого будівельниками кургану бронзового віку, дослідженого експедицією Донецького університету на теренах Північного Приазов’я, в басейні р. Вовчої водотоку Дніпра. Окрім знищених будівельниками трьох-чотирьох древніх захоронень, в кургані досліджено 9 поховань різних етапів бронзової доби й середньовічний ритуальний комплекс

26 Литвиненко Роман Олександрович Кістяний диск з карпато-мікенським декором із Середнього Подонців’я та деякі питання хронології зрубної культури Литвиненко, Р. О. Санжаров, С.М. Усачук, А.М. Донецьк Донецький археологічний збірник;№ 17 українська 2013 стаття 44
The article is published burial of Timber-Grave (Zrubna) culture, which was investigated in the mound near the village Shypylivka of Lugansk region, located on the right bank of the middle reaches of the Seversky Donets river. In the burial found a rare artifact – bone disk with the Carpathian-Mycenaean carved decoration. Mound’s stratigraphy and ritual characteristics can be attributed this burial to II (Middle) chronological horizon of Timber-Grave culture. This conclusion is confirmed by materials of settlements of Timber-Grave culture in Seversky Donets basin, where similar bone artifacts with Carpathian- Mycenaean ornaments were found.

27 Литвиненко Роман Олександрович Керамічний посуд в поховальній обрядовості бабинських культур Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна у світовому історичному просторі : . збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 8 квітня 2016 р. м. Маріуполь українська 2016 стаття 59
The abstracts present the scientific articles included in the proceedings of the All-Ukrainian research conference «Ukraine in world-historical space». It highlights various aspects of Ukrainian history as a part of global history as well as the acute problems in Ukraine’s foreign policy and foreign affairs. The abstracts are meant for students, scientists, instructors and those seeking their masters’ and scientific degrees as well as for those who really care for contemporary Ukraine’s history, culture, foreign policy, foreign affairs and country studies

28 Литвиненко Роман Олександрович Північ у поховальній обрядовості людності дніпро-донської бабинської культури Литвиненко Р. О. Луганськ Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: матер. III Луганської міжнар. іст.-археол. конф.. присвяч. пам’яті С.Н. Братченка українська 2012 стаття 39
Обґрунтовується семантична значущість у поховальній обрядовості людності дніпродонської бабинської культури північного напрямку, з яким, на думку автора, ці давні скотарі пов’язували світ мертвих і якого мав досягти небіжчик завдяки своїй потойбічній мандрівці за допомогою тварини-провідника

29 Литвиненко Роман Олександрович Бабинсько-криволуцьке порубіжжя Литвиненко Р. О. Донецьк Донецький археологічний збірник;№ 16 українська 2012 стаття 46
Статтю присвячено дослідженню контактної зони між двома спорідненими посткатакомбними утвореннями фіналу середньої бронзи – дніпро-донською бабинською культурою (ДДБК) та криволуцькою культурною групою (КЛКГ). Продемонстровано тереново-хронологічну динаміку цих груп і доведено її взаємозумовленість. Запропоновано варіант історичної інтерпретації археологічних свідоцтв крізь призму міграційних процесів, а також механізмів адаптації в умовах екологічної катастрофи.

30 Литвиненко Роман Олександрович Святі гори: урочище чи монастир? (щодо часу заснування Святогірського монастиря) Литвиненко, Л. Р. Литвиненко, Р. О. Харків Святогірський альманах : зб. наук. пр. українська 2016 стаття 13
Статтю присвячено проблемній ситуації, яка вже багато років існує навколо питання щодо часу заснування Святогірського монастиря на Сіверському Дінці. Автори пропонують оригінальну систему аргументації на користь однієї з відстоюваних в історіографії позицій.

31 Литвиненко Роман Олександрович Святогірський монастир у «Руському провінційному некрополі» М.П. Чулкова Литвиненко, Р. О. Литвиненко, М. О. Донецьк Святогірський альманах-2013 : збірка наук. пр. українська 2013 стаття 10
Статтю присвячено аналізу матеріалів нещодавно опублікованої картотеки російського архіваріуса і музеєзнавця М. П. Чулкова, що збиралася на початку ХХ ст. для підготовки видання чотиритомника «Руський провінційний некрополь», з огляду на присутність у цьому зведенні свідчень щодо захоронень на теренах Святогірської Успенської пустині. Результати дослідження привели до висновку про неможливість ототожнення картотеки М. П. Чулкова з тим фондом даних, які зібрала підготовча група «Некрополя» за сприяння Св. Синоду, і який, на превеликий жаль, так і залишився неопублікованим. Попри виявлену обмеженість відомостей зібрання М. П. Чулкова, воно все-таки дозволило поповнити і уточнити реєстр могил одного з шести кладовищ Святогірського монастиря, що існувало навколо церкви преподобних Антонія і Феодосія

32 Литвиненко Роман Олександрович Щодо часу заснування перших слов’яносербських поселень (за мемуарами генерала С.С. Пішчевича) Литвиненко Р. О. Сєвєродонецьк Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 11 українська 2017 стаття 12
Статтю присвячено проблемі встановлення часу засну- вання перших населених пунктів військовими поселенцями Слов’яносербії. В науковій, довідковій і популярній літе- ратурі фігурують різні дати закладання перших слов’яносербських ротних поселень, від 1753 до 1757 року. Цей різнобій дат, на жаль, має місце і в офіційних дер- жавних реєстрах, а також тягне за собою безлад у свя- ткуванні річниць і ювілеїв східноукраїнських сіл і міст. Для розв’язання проблеми залучено хрестоматійне дже- рело, яким виступають мемуари одного зі сербських пер- шопоселенців – С.С. Пішчевича. Але чи не вперше цей твір розглянуто крізь призму ретельного календарно- хронологічного аналізу, який підтвердив точку зору про те, що перші нові поселення Слов’яносербії з’являються навесні 1756 р. При цьому слід відокремлювати ці новост- ворені шанці від тих, які утворилися на місці вже існую- чих казенних слобод і козацьких хуторів, а також від піз- ніших у часі власницьких поселень.

33 Литвиненко Роман Олександрович ПРАІСТОРИЧНІ МІГРАЦІЇ, ВІЙНИ І ПАЛЕОКЛІМАТ (за даними бронзового віку Східної Європи) Литвиненко Р. О. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.) українська 2021 стаття 15
Чи не найбільші зрушення, які без перебільшення можна вважати справжнім науковим проривом, відбулися у вивченні процесів, що припадають на заключний етап середнього бронзового віку, яким змінилася на теренах південної половини Східної Європи так звана катакомбна доба

34 Литвиненко Роман Олександрович Кавказ і Надчорномор’я: лінії синхронізації для фіналу середньої бронзи Литвиненко Р. О. Київ Гілея українська 2012 стаття 14
The system of synchronization of Babyne culture with cultures of Northern and Southern Caucasus, which is constructed on the base of analogies in material culture, fi rst of all some categories of ornaments, the weapon and instruments are proves. It is emphasized, that the better developed relative and absolute chronology of an Middle–late bronze age of Steppe can serve as a chronological reference point for cultures of Caucasus

35 Литвиненко Роман Олександрович Пам’ятки Харківщини в системі культурного кола Бабине Литвиненко Р. О. Харків Проблеми історії та археології України : Тези доповідей ХІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, листопад 2020) українська 2020 тези 17
Терени Харківщини входили до складу величезної культурної області Бабине, що у фіналі середньої бронзи охоплювала обшири Степу, Лісостепу й південного Полісся між Волгою та Карпатами. Попри те, що накопичення бабинських старожитностей, зокрема й на Харківщині, триває вже понад сторіччя, цей регіон є одним з найменш насичених виявленими пам’ятками цього періоду

36 Литвиненко Роман Олександрович ПАРАФІЯЛЬНІ ДОКУМЕНТИ З ФОНДІВ ЦДІАК УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БАХМУТСЬКОГО ГУСАРСЬКОГО ПОЛКУ Литвиненко Р. О. Лисичанськ Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр. українська 2021 стаття 11
У збірнику наукових праць висвітлюються питання топоніміки Бахмутського краю, історія окремих населених пунктів, видатні постаті історичних діячів, окремі галузі господарства й соціальної сфери, визначні явища культурного життя. Матеріали збірника призначені краєзнавцям, викладачам, науковцям, студентам і школярам, всім, хто цікавиться історією та культурою рідного краю

37 Литвиненко Роман Олександрович Культурне коло Бабине: потенціал палеодемографічних досліджень Литвиненко Р. О. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.). Том 1 : тези доп. українська 2019 стаття 17
Одним з напрямів праісторичних досліджень, що ґрунтуються насамперед на археологічних за своїм походженням джерелах, є палеодемографія давніх популяцій. Не можна сказати, що ця проблематика є надто популярною і добре розробленою для первісної, зокрема й бронзового віку, археології півдня Східної Європи, натомість певні напрацювання в ній все-таки існують

38 Литвиненко Роман Олександрович Проблеми бронзового віку Євразії у науковому доробку Віталія Васильовича Отрощенка (до 70-річчя вченого) Литвиненко Р. О. немає Археологія; українська 2015 стаття 17
Цьогоріч виповнюється 70 років від дня народження одного з провідних українських археоло гів-первісників, доктора історичних наук, професора, доктора Honoris Causa Донбаського державного технічного університету, Лауреа та Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача відділу археології енеоліту— бронзового віку Інституту археології НАН Ук раїни Віталія Васильовича Отрощенка

39 Литвиненко Роман Олександрович Північне Приазов’я в системі східноєвропейського бронзового віку Литвиненко Р. О. Маріуполь Україна і світ: проблеми історії: зб. матер. всеукр. наук.-практич. конф. (Маріуполь, 29 листопада 2013 р.) українська 2013 стаття 15
немає

40 Литвиненко Роман Олександрович Східна периферія дніпро-прутської бабинської культури Литвиненко Р. О. Маріуполь Старожитності Північного Азов’я українська 2014 стаття 14
Article is devoted to the eastern borders of the greatest penetration of the Dnepr- Prut Babyne culture (DPBC). The basic method of research is the method of mapping burials. At first were defined diagnostic criteria burials Dnepr-Dniester steppe local variant of DPBC, most eastern monuments of which was founded between Azov See and Severski Donets. On the basis of these criteria has been allocated 17 burials with features of DPBK and given their general characteristics (Tab. 1, Fig. 1-5). Mapping of these sites demonstrates their localization by two groups. The first of them is spread on the immediate periphery of the area of the Dnepr-Dniester local variant of DPBC – in basin of left bank tributaries of the Dnepr – Samara, Vovcha, Konka and adjacent areas without going east Kalmius and Kazenyi Torets.

41 Литвиненко Роман Олександрович Металовиробництво племен Дніпро-Донської бабинської культури Литвиненко Р. О. Донецьк Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки українська 2011 стаття 18
Article is devoted to the analysis metallurgical and metalcutting manufactures of tribes of Dnepr-Don Babyne culture of the final period of Middle Bronze Age. Problems of a rawmaterial base, of operation of copper ores Bakhmut-Toretz hollow, a structure of Babyne’s metal arsenal, a saturation metal products of funeral stock are considered, features of localization of Copper-Bronze finds within the limits of Babyne cultural circle are certain. It is revealed connection between Cultural genesis of Babyne and the Donetsk center of metallurgy and metal working.

42 Литвиненко Роман Олександрович Бабинська культура на перехресті Кавказького і Карпато-Дунайського імпульсів культуроґенези Литвиненко Р. О. Донецьк Матеріали наукової конференції професорського-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів ДонНУ за підсумками науково-дослідної роботи.;Том 2 українська 2011 стаття 14
немає

43 Литвиненко Роман Олександрович Кургани поблизу залізничної станції Квашине в Донбасі (з раскопок Б.А. Шрамка) Литвиненко, Р. О. Усачук, А. М. Харків Древности Восточной Европы українська 2011 стаття 21
немає