Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Іванницька Ольга Павлівна Історія міжнародних відносин (друга половина 1940-х - 1990-і роки) Іваницька О.П. Вінниця немає українська 2016 підручник 24
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Іванницька Ольга Павлівна Регіональні підсистеми міжнародних відносин О.П. Іваницька, Ю.Т. Теміров, О.М. Шевченко, М.О.. Замікула, М.І. Прихненко, І.Г. Лебідь Вінниця немає українська 2018 підручник 23
Уперше у вітчизняній міжнародно-політичній науці узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні підходи до аналізу регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин, з’ясовано проблематику провідних акторів сучасного макрорегіонального простору та проаналізовано регіональні підсистеми міжнародних відносин. Посібник розрахований на студентів та магістрантів спеціальності «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто цікавиться регіональною проблематикою сучасних міжнародних відносин


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Іванницька Ольга Павлівна Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки у постбіполярний період (1990-і - 2000-і роки) Іваницька О.П. Київ немає українська 2012 підручник 25
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Ягунов Дмитро Вікторович Практика ЄСПЛ (питання кримінального та цивільного судочинства, захисту власності, приватного і сімейного життя) Ягунов Д. В. Одеса немає українська 2019 підручник 22
У цьому вдиданні знайшла своє більш подальше детальне відображення та висвітлення практики ЄСПЛ з питань розслідування випадків позбавлення життя внаслідок дорожньо-транспортних пригод, розслідування випадків катувань та нелюдського поводження


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Приседський Юрій Георгійович АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ Приседський, Ю. Г.,Лихолат, Ю. В. Вінниця немає українська 2017 підручник 25
У підручнику наведені відомості про вплив антропогенного навантаження на рослинні організми. Викладені сучасні уявлення про адаптацію рослинних організмів до хімічного забруднення повітря та ґрунту. Проаналізовані адаптаційні механізми рослин до іонізуючих випромінень. Підручник призначений для студентів спеціальностей «Біологія», «Екологія» та «Середня освіта» вищих навчальних закладів I−IV рівнів акредитації. Може використовуватися аспірантами та науковцями, які ведуть дослідження в галузі фізіології, екології та інтродукції рослин


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Мартинчук Інна Іванівна Методичний комплекс Педагогічної практики для студентів ОП «Історія та археологія» Мартинчук І.І., О.В. Отземко Вінниця немає українська 2020 підручник 37
Методичний комплекс містить рекомендації щодо організації та проведення навчальної практичної підготовки (педагогічної) студентів спеціальності 032 Історія та археологія. Проведення практики сприятиме формуванню у студентів навичок професійної діяльності вчителя історії, набуттю практичних вмінь в педагогічній навчально-виховній діяльності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Мартинчук Інна Іванівна Методика викладання історії в школі: навч. посіб. для студ. спец. «Історія» Мартинчук І. Вінниця немає українська 2016 підручник 28 no file
У посібнику зібрано теоретичний матеріал, практичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів університетів спеціальності ,,Історія” з курсу ,,Методика викладання історії”. Висвітлюються різні аспекти діяльності майбутнього вчителя історії та інших предметів освітньої галузі ,,Суспільствознавство”


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна ФРАЗЕМІКА ТА ФРАЗЕМОГРАФІЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВОПАРАДИГМІ Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2018 підручник 49
У підручнику схарактеризовано кваліфікаційні ознаки фраземи з урахуванням вітчизняних і закордонних мовознавчих теорій і з опертям на сучасну наукову парадигму. Простежено специфіку чотирнадцяти фраземних класифікацій: семантичної, семантико-граматичної, експресивно- стилістичної, генетичної, когнітивно-генетичної, ідеографічної, структурної, функційної, з погляду переосмислення компонентів фраземи, за сферою вживання, за лексичним складом, за контекстом (оточенням), за характером оцінки, на основі методу фраземної аплікації. Запропоновано систематизований опис найвідоміших фраземографічних праць ХХ ст. – поч. ХХІ ст., ґрунтований на передмовах до поліграфічних видань, наукових рецензіях, інформації з довідкової літератури тощо


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Мартинюк Олексій Володимирович Господарське право : практикум Мартинюк О. В. (у співавторстві) Харків немає українська 2018 підручник 44
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.