Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2949

2 - тези

698

3 - монографія

229

4 - навч. посіб.

135

5 - метод. рек.

98

6 - навч.-метод. посіб.

45

7 - метод. вказівки

29

8 - підручник

11

9 - кол. монографія

10

10 - словник

9

11 - монография

8

12 - альманах

8

13 - рецензія

8

14 - збірник

8

15 - метод. посіб.

7

16 - практикум

7

17 - учеб. пособие

7

18 - автореферат

5

19 - курс лекцій

5

20 - дисертація

5

21 - метод. пособие

5

22 - конспект лекцій

5

23 - зб. наук. пр.

3

24 - нарис

3

25 - анотація

2

26 - лаборат. практикум

2

27 - патент

2

28 - дослідження

2

29 - учеб.-метод. пособие

2

30 - аналіт. звіт

2

31 - покажчик

2

32 - доповідь

2

33 - звіт

1

34 - зб. лекцій

1

35 - метод. поради

1

36 - статті, рецензії, есеї

1

37 - збірка

1

38 - енциклопедія

1

39 - програма

1

40 - курс лекций

1

41 - посібник

1

42 - атлас

1

43 - тестові завдання

1

44 - тези доповідей

1

45 - наук. доп.

1

46 - тести

1

47 - словник-довідник

1

48 - плани практ. занять

1

49 - нариси

1

50 - рекомендації

1

51 - практ. посіб.

1

52 - монографія (розділ)

1

53 - роб. зошит

1

54 - тлумачення

1

55 - навч. комплекс

1

56 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

57 - книга-альбом

1

58 - автореферат дис.

1

59 - theses

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Приседський Юрій Георгійович Стійкість рослин Приседський Ю.Г. Вінниця немає українська 2017 підручник 0
У підручнику наводяться відомості про механізми стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. Приводиться характеристика адаптації рослин до абіотичних та антропогенних факторів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Трегубов Олександр Сергійович Маркетинг в підприємницькій діяльності та управління продажем логістичних послуг Литвиненко С.Л. Трегубов О.С. Войцеховський В.С. Семенда О.В. Попова Ю.М. Кайдакова Т.В. Київ немає українська 2021 підручник 52 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Іваницька Ольга Павлівна Історія міжнародних відносин (друга половина 1940-х - 1990-і роки) Іваницька О.П. Вінниця немає українська 2016 підручник 122
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Іваницька Ольга Павлівна Регіональні підсистеми міжнародних відносин О.П. Іваницька, Ю.Т. Теміров, О.М. Шевченко, М.О.. Замікула, М.І. Прихненко, І.Г. Лебідь Вінниця Донецький національний університет імені Василя Стуса українська 2018 підручник 117
Уперше у вітчизняній міжнародно-політичній науці узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні підходи до аналізу регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин, з’ясовано проблематику провідних акторів сучасного макрорегіонального простору та проаналізовано регіональні підсистеми міжнародних відносин. Посібник розрахований на студентів та магістрантів спеціальності «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто цікавиться регіональною проблематикою сучасних міжнародних відносин


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Іваницька Ольга Павлівна Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки у постбіполярний період (1990-і - 2000-і роки) Іваницька О.П. Київ немає українська 2012 підручник 136
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Ягунов Дмитро Вікторович Практика ЄСПЛ (питання кримінального та цивільного судочинства, захисту власності, приватного і сімейного життя) Ягунов Д. В. Одеса: Фенікс Практика Європейського суду з прав людини українська 2019 підручник 108
У цьому вдиданні знайшла своє більш подальше детальне відображення та висвітлення практики ЄСПЛ з питань розслідування випадків позбавлення життя внаслідок дорожньо-транспортних пригод, розслідування випадків катувань та нелюдського поводження


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Приседський Юрій Георгійович АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ Приседський, Ю. Г.,Лихолат, Ю. В. Вінниця немає українська 2017 підручник 114
У підручнику наведені відомості про вплив антропогенного навантаження на рослинні організми. Викладені сучасні уявлення про адаптацію рослинних організмів до хімічного забруднення повітря та ґрунту. Проаналізовані адаптаційні механізми рослин до іонізуючих випромінень. Підручник призначений для студентів спеціальностей «Біологія», «Екологія» та «Середня освіта» вищих навчальних закладів I−IV рівнів акредитації. Може використовуватися аспірантами та науковцями, які ведуть дослідження в галузі фізіології, екології та інтродукції рослин


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Мартинчук Інна Іванівна Методичний комплекс Педагогічної практики для студентів ОП «Історія та археологія» Мартинчук І.І., О.В. Отземко Вінниця немає українська 2020 підручник 138
Методичний комплекс містить рекомендації щодо організації та проведення навчальної практичної підготовки (педагогічної) студентів спеціальності 032 Історія та археологія. Проведення практики сприятиме формуванню у студентів навичок професійної діяльності вчителя історії, набуттю практичних вмінь в педагогічній навчально-виховній діяльності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Мартинчук Інна Іванівна Методика викладання історії в школі: навч. посіб. для студ. спец. «Історія» Мартинчук І. Вінниця немає українська 2016 підручник 129 no file
У посібнику зібрано теоретичний матеріал, практичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів університетів спеціальності ,,Історія” з курсу ,,Методика викладання історії”. Висвітлюються різні аспекти діяльності майбутнього вчителя історії та інших предметів освітньої галузі ,,Суспільствознавство”


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна ФРАЗЕМІКА ТА ФРАЗЕМОГРАФІЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВОПАРАДИГМІ Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2018 підручник 163
У підручнику схарактеризовано кваліфікаційні ознаки фраземи з урахуванням вітчизняних і закордонних мовознавчих теорій і з опертям на сучасну наукову парадигму. Простежено специфіку чотирнадцяти фраземних класифікацій: семантичної, семантико-граматичної, експресивно- стилістичної, генетичної, когнітивно-генетичної, ідеографічної, структурної, функційної, з погляду переосмислення компонентів фраземи, за сферою вживання, за лексичним складом, за контекстом (оточенням), за характером оцінки, на основі методу фраземної аплікації. Запропоновано систематизований опис найвідоміших фраземографічних праць ХХ ст. – поч. ХХІ ст., ґрунтований на передмовах до поліграфічних видань, наукових рецензіях, інформації з довідкової літератури тощо


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Мартинюк Олексій Володимирович Господарське право : практикум Мартинюк О. В. (у співавторстві) Харків немає українська 2018 підручник 160
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.