Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384128

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: теоретико-прикладні аспекти фразеології та фразеографії, теорія аксіофраземної прагматики, лінгвокультурології, лінгвоконцептології, лінгвоперсонології та дискурсології
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7819-8094
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=z_b0NtkAAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206657976
Web of Science:
Корп.ел.пошта: zh.krasnobaieva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=89#search

Праці

Знайдено документів: 25
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Нілан-ЛТД немає українська 2015 монографія 169
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

2 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна До питання про специфіку фраземної оцінки Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає немає українська 2015 стаття 144
Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячений вивченню аксіологічної специфіки фразем.

3 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Специфіка моделювання негативнооцінних фразем (на матеріалі української, російської й англійської мов) Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Гуманітарні студії українська 2016 стаття 171
Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених проблемам фраземної аксіології. Аналіз моделювання негативнооцінних фразем у статті має описовий характер.

4 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна У слові впізнаванім мелодика нова Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Гуманітарні студії українська 2016 стаття 153
Рецензії та анотації

5 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Особливості проектування та функційне призначення лінгвістичних баз даних у фразеології, фразеографії та фразеологічній термінографії Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 175
У статті здійснено огляд студіювань із фразеології, фразеографії та фразеологічної термінографії, здійснених у рамах освітньої програми «Прикладна лінгвістика

6 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Миремічні фраземи: статус і функційне призначення в емотивній картині світу Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 152
У розділі визначено специфіку миремічних фразем у рамах фраземної емотиології з опертям на здобутки аксіофраземної прагматики. Схарактеризовано кваліфікаційні ознаки та класифікаційні параметри кінематичних фразем і описано емотивну функцію миремічних фразем, що зумовлена знаковістю виразу очей і зчитуванням із них почуттів.

7 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна The level model of beauty value in phrasemics Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Лінгвістичні студії англійська 2019 стаття 142
Красу позиціоновано в статті як вищу, абсолютну цінність життя з акцентуванням проблеми її розуміння: одночасна актуалізація незаперечної сутності краси та її відносності, мінливості критеріїв, суб’єктивності оцінок тощо. Цінність краса репрезентує естетичний рівень ціннісної картини світу. Фраземіка передбачає виділення найбільш типових і сталих змістових ознак цінності краса, які виокремили та зафіксували носії мови, що підкріплено в студіюванні залученням розмаїтого ілюстративного матеріалу

8 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Axiophraseme pragmatics: representation of code culture in the axiological world's image Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Лінгвістичні студії англійська 2017 стаття 211
У статті визначено роль асоціативів у презентації цінностей в англійській, німецькій, українській і російській фраземіці з проекцією на соматичний, біоморфний, природний, колоративний, квантитативний, гастрономічний коди культури й окреслено специфіку функціонування компонентів фраземи – соматизмів, зоосемізмів, фітокомпонентів, колоративів, числових компонентів, метеокомпонентів тощо – на фраземному рівні ціннісної картини світу

9 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Mind value: semantics, structure, pragmatics Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Лінгвістичні студії англійська 2017 стаття 169
Статтю присвячено визначенню універсального та самобутнього в презентації цінності «розум» на фразеологічному рівні ціннісної картини світу (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов). Цінності в ціннісній картині світу мають релятивний характер, виявлюваний через зв'язок із нецінністю, тобто розкриття змісту цінності, її структурної організації залежить від опозитивної одиниці

10 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Мовна концептуалізація та категоризація знань: концептуальна ціннісна картини світу Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Граматичні читання - Х українська 2019 стаття 157
немає

11 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Нові виміри інтертекстуальності Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 161
Рецензія на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с.

12 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Сучасна теолінгвістика: новітнє прочитання Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 174
Рецензія на монографію Н. В. Піддубної «Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світ у (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.) : [переднє слово, наук. ред. проф. Т. А. Космеди]. Харків : Майдан, 2019. 448 с

13 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Когнітивна лінгвістика й лінгвоконцептологія Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 113
Навчальний посібник укладений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Когнітивна лінгвістика й лінгвоконцептологія (включаючи модуль «Discourse and Concept: Ragularity and Correlation»)» (ОНП «Філологія Philology» (галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія Philology) третього (освітньо-наукового (доктор філософії)) рівня). Розроблено опорний конспект лекцій. Запропоновано комплекс завдань до практичних занять і самостійної роботи здобувача вищої освіти. Систематизовано довідково-інформаційні дані з навчальної дисципліни, визначено термінологійний мінімум, укладено список літератури до курсу

14 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Вторинна знакова система ціннісної картини світу у фраземі Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2020 монографія 112
У монографії визначено специфіку кореляції фраземного рівня ціннісної картини світу з кодами культури (антропоморфним, біоморфним, гастрономічним, духовним, квантитативним, колоративним, онімним, предметним, природним, просторовим, соматичним, часовим) на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов. Схарактеризовано кваліфікаційні ознаки цінності, ціннісної картини світу та коду культури з урахуванням вітчизняних і закордонних мовознавчих теорій і з опертям на досягнення аксіофраземної прагматики

15 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна ФРАЗЕМІКА ТА ФРАЗЕМОГРАФІЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВОПАРАДИГМІ Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2018 підручник 124
У підручнику схарактеризовано кваліфікаційні ознаки фраземи з урахуванням вітчизняних і закордонних мовознавчих теорій і з опертям на сучасну наукову парадигму. Простежено специфіку чотирнадцяти фраземних класифікацій: семантичної, семантико-граматичної, експресивно- стилістичної, генетичної, когнітивно-генетичної, ідеографічної, структурної, функційної, з погляду переосмислення компонентів фраземи, за сферою вживання, за лексичним складом, за контекстом (оточенням), за характером оцінки, на основі методу фраземної аплікації. Запропоновано систематизований опис найвідоміших фраземографічних праць ХХ ст. – поч. ХХІ ст., ґрунтований на передмовах до поліграфічних видань, наукових рецензіях, інформації з довідкової літератури тощо

16 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2016 монографія 138
У монографії схарактеризовано лінгвістичний портрет оцінки в аксіологічній парадигмі з окресленням оцінного компонента фраземного значення. Розглянуто реалізацію оцінки у фраземіці одно- та різноструктурних мов у семантичних діапазонах «добре – погано», «схвалювати – не схвалювати», «задовольняти – не задовольняти», «цінний – нецінний», «цікавити – не цікавити», «стверджувати – заперечувати», «відповідати нормі – не відповідати нормі». У науковий узус уведено і визначено загальнолінгвістичну класифікацію фразем за характером оцінки з послідовним виокремленням позитивнооцінних, негативнооцінних, нейтральнооцінних фразем і фразем із дифузною оцінкою та з акцентуванням уваги на їхньому зв’язку з категорією цінності

17 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology Kosmeda Tetyana Zahnitko Anatolij Krasnobaieva-Chorna Zhanna Познань немає англійська 2019 монографія 144
The monograph submitted is the first work of the Ukrainian and Polish linguistics which presents aspects of the new linguistics — linguopersonology and elucidates constitutional principles of the theory of linguopersonology and methodological postulates of ego-text and axiophraseme pragmatics. The studying of linguopersonology is promising as it meets social demands and is oriented on the correlation of personality and corporative group, communicative community, enabling not only the statement of existing regularities of the realization of language personality, but also the creation of the technology of protection and self-defence of personality from various informational influences, language and communicative aggression and so on.

18 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Квантитативна лінгвістика Краснобаєва-Чорна, Ж.В Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 99
Опрацьовано робочу програму навчальної дисципліни "Квантитативна лінгвістика" згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів філології (прикладної лінгвістики) (галузь знань 03 "Гуманітарні науки", спеціальність 035 "Філологія"), освітньою програмою "Прикладна лінгвістика", розроблено опорний конспект лекцій, укладено списки рекомендованої літератури до курсу та лабораторних занять. Запропоновано комплекс завдань до лабораторних занять і самостійної роботи студента, тести, тематику рефератів і наукових проектів студентів. Наведено питання до іспиту та критерії оцінювання рівня знань студентів

19 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Емотивна картина світу в українській фраземіці: аксіологічний вимір фундаментальних емоцій людини Краснобаєва-Чорна, Ж.В. немає Studia Slavica Hung українська 2018 стаття 198
The article is devoted to revealing the axiological specificity of the emotional world’s image, represented by ten fundamental emotions (interest, joy, surprise, embarrassment, disgust, anger, contempt, shame, suffering, fear) in Ukrainian phraseology. The main methods of research are the method of parametric analysis of the semantic structure of phraseme with the accentuation of the evaluative component and the method of thematic fields. There was applied the classification of phrasemes according to their evaluation load, developed in the framework of axiophraseme pragmatics based on the three-valued “positive-negative-situational” evaluation system and sequential allocation in the emotional world’s image of positively evaluative, negatively evaluative phrasemes and phrasemes with diffuse evaluation

20 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Опыт осмысления ценностной картины мира во фразеологии: структурная организация (на материале русского, украинского, английского и немецкого языков) Краснобаева-Чёрная Ж.В. немає Вестник Томского государственного университета. Филология російська 2018 стаття 159
The article is devoted to the reconstruction of the axiological world’s image (AWI) with the actualization of its structural organization in phraseology on the material of Russian, Ukrainian, English and German. The AWI is positioned as an understanding of the world by a person, fragments of this world and the status of the human person in this world through an appraisal categorization of values and non-values in opposition. The object of the study is the AWI in phraseology. The subject of the study are phraseological units representing values. The description of values is realized using the method of parametric analysis of the semantic structure of the phraseological unit (PhU) with the accentuation of the estimated macrocomponent and the method of thematic fields, that is, through phraseosemantic fields, groups and subgroups. Phraseological axiological opposition is interpreted as the unity of the two blocks represented by the PhU: the first constitute the PhU, the semantics of which

21 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Пространственный код культуры ценностной картины мира (на материале русской, украинской, английской и немецкой фразеологии) Краснобаева-Чёрная Ж.В. немає Сибирский филологический журнал українська 2018 стаття 134
Статья продолжает цикл публикаций автора, посвященный разработке теоретических и практических проблем аксиофраземной прагматики. Определена специфика пространственного кода культуры на фразеологическом уровне ценностной картины мира в русском, украинском, английском и немецком языках. Ценностная картина мира позиционируется как осмысление мира человеком, фрагментов этого мира и статуса человеческой личности в этом мире через оценочную категоризацию в оппозиции ценностей и неценностей. Пространственный код культуры представлен в статье семантическими оппозициями ‘свой – чужой’, ‘верх – низ’, ‘вертикаль – горизонталь’, ‘правый – левый’, ‘впереди – сзади’, ‘близко – далеко’, ‘запад – восток’

22 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна Прагматика страху в українській фраземіці Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Poznań Studia Ukrainica Posnaniensia українська 2017 стаття 147
Fear is positioned in the article as a limitation of freedom – a base fragment of the axiological worldview of the Ukrainian. Description of fear is implemented with the help of the method of parametric analysis of the phraseme's semantic structure with accentuation of the appraisive macro-component and the method of thematic fields. Fear in Ukrainian Studies presents the phrasemic axiological opposition of «psychological freedom – manifestation of fear» of the universal human value of «freedom» and is formed in sixteen semantic subgroups.

23 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна QUANTITATIVE METHODS IN APPLIED LINGUISTICS: FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCE OF THE MODERN ACQUIRER OF HIGHER EDUCATION Zhanna Krasnobaieva-Chorna, Vitalina Zaiets’ немає Граматичні читання- ХІ англійська 2021 тези 79
немає

24 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION OF THE LINGUISTIC WORLD’S IMAGE: THE POSSIBILITIES OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH Krasnobaieva-Chorna Zhanna немає Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. англійська 2021 тези 81
The article presents promising directions of modern phraseology with the actualization of theoretical and applied aspects of interdisciplinarity (axiology, cognitive linguistics, media linguistics, cultural linguistics, linguopersonology, psychology, applied linguistics, suggestive linguistics, ethnography). It has been established that the results of an interdisciplinary approach to the description of phraseological units allow to illuminate in a new way the role of phraseological units in the language as signs-microtexts and to supplement the knowledge about the role of phraseological units as cultural signs

25 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна CORRELATION OF QUALIFICATION FEATURES OF TRANSLATION WITH THE TRANSLATOR’S TASKS IN THE MODERN SCIENTIFIC PARADIGM Zhanna Krasnobaieva-Chorna немає Лінгвістичні студії англійська 2021 стаття 59
Лінгвістика перекладу та міжкультурного текстового трансформування позиціонована як перспективний напрямок прикладної лінгвістки. Роль перекладу пов'язана з а) удосконаленням інтралінгвістичних методик і прийомів і б) розумінням перекладу як багатовимірного процесу з домінуванням критерію успішної / неуспішної передачі затекстової інформації перекладачем. У статті простежено специфіку кореляційних зв’язків конститутивних ознак перекладу та завдань перекладача з урахуванням різноманітних перекладознавчих теорій та опертям на сучасну наукову парадигму