Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4338
Завантажень
5
Зап. на цитування
526962

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1028
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 760
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 459
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Трегубов Олександр Сергійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: підприємництво, економіка, туристичний бізнес
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0397-5570
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=W_UNYcQAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAJ-9456-2020
Корп.ел.пошта: a.trigubov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=339#search

Праці

Знайдено документів: 25
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Трегубов Олександр Сергійович Резерви підвищення ефективності управління формуванням доходів і прибутку підриємства Трегубов О.С., Лісовий Д.І. немає Економіка і організація управління українська 2014 стаття 55
У статті розглядаються проблеми пошуку резервів підвищення ефективності управління формуванням доходів і прибутку підприємства. Проведено оцінку системи формування доходів та прибутку підприємства, визначено її вплив на систему управління підприємством. Наведено алгоритм формування цільового розміру прибутку підприємства, спрямований не лише на визначення його цільового рівня, а й передбачає скорочення витрат робочого часу, з різних причин і, відповідно, збільшення відпрацьованого робочого часу. Визначено тенденції розвитку та напрями удосконалення системи формування прибутку на підприємстві. Проведено розрахунки впливу запропонованих заходів на збільшення фінансових результатів діяльності підприємства. Результати проведених досліджень та запропонованих резервів можуть бути використаними не лише для досліджуваного підприємства, а і для інших подібних підприємств національної економіки України

2 Трегубов Олександр Сергійович Механизм образования цены на бензин и пути ее снижения в условиях нестабильной политической ситуации А. С Трегубов, О В Глушич немає Економічний аналіз російська 2014 стаття 59
В статье рассмотрен механизм ценообразования в химической промышленности Украины. Проанализированы возможные программы, предусматривающие снижение цен на бензин, а также реальные пути, которые могут быть применены в условиях нынешней нестабильной политической ситуации в стране

3 Трегубов Олександр Сергійович Організація виробництва Краснова В.В., Трегубов О.С.. Давліанідзе Я.С. Донецьк немає українська 2014 навч. посіб. 52 no file
немає

4 Трегубов Олександр Сергійович Економіка підприємства. Комплексний державний екзамен Трегубов О. С. та ін. Донецьк немає українська 2014 навч. посіб. 53 no file
немає

5 Трегубов Олександр Сергійович Сучасні тенденції міжнародного руху капіталів у контексті інтенсифікації глобалізаційних процесів M Slokva, O Tregubov немає Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право українська 2015 стаття 64
В статті виявлено сучасні тенденції міжнародного руху капіталу, особливості регулювання даного процесу на національному та наднаціональному рівнях. Проведено аналіз розподілу припливу прямих іноземних інвестицій по країнах та регіонах, виявлено тенденції відпливу прямих іноземних інвестицій, детально розглянуто тенденції руху капіталу у регіональному розрізі. Оцінено перспективи нарощування прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на глобальному та регіональному рівнях в зв’язку з посиленням нестійкості у світовій економіці, пов’язаної з борговою кризою в Європі, низькими темпами зростання в США, послабленням впевненості інвесторів в стабільному розвитку бізнесу. Проаналізовано динаміку припливу та відпливу ПІІ в Україні, їх географічну структуру, динаміку міжнародної інвестиційної позиції України

6 Трегубов Олександр Сергійович Особливості туристичної індустрії та її роль в економіці Трегубов О.С. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 57
У статті розглянуто специфічні особливості туристичної діяльності, підходи до визначення поняття туризму. За допомогою статистичних даних проілюстрована роль туристичної індустрії в світовій економіці. Зроблено висновок, що туризм є невід'ємним атрибутом життя будь-якого цивілізованого суспільства, а рівень розвитку туризму в тій чи іншій країні свідчить про добробут населення і наявністьі економічних можливостей для здійснення подорожей. Проведений аналіз розвитку туристичної індустрії в Україні свідчить про негативні тенденції, які є наслідком політичних і економічних подій в країні

7 Трегубов Олександр Сергійович Конкурентоспроможність туристичних дестинацій Трегубов О.С. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 55
В статті розглянуто особливості конкурентоспроможності туристичних дестинацій. Розкрито основні чинники формування конкурентоспроможності в туризмі на рівні туристичних дестинацій. Пропонується в схему основних конкурентних сил, що визначають конкуренцію між дестинациями, включити ще одну силу-місцеве населення туристської дестинації. Запропоновано нову схему залучення місцевого населення до туристичної діяльністі з метою підвищення конкурентоспроможності дестинації. Визначено, що одним з напрямів формування доброзичливого ставлення місцевого населення до туристів є посилення його зацікавленості у збільшенні туристичного потоку і розширення участі місцевого населення в туристичній діяльності

8 Трегубов Олександр Сергійович Особливості конкуренції в туризмі Трегубов О.С. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 55
В статті теоретично обґрунтовані і уточнені сутність і зміст поняття конкуренції в туризмі, виявлено специфіку та особливості конкуренції в туризмі, які обумовлені тісним взаємозв'язком і взаємозалежністю між різними рівнями конкуренції в туризмі. Розглянуто взаємозв'язок конкуренції на мега-, макро-, мезо-і мікрорівні управління туризмом. Обґрунтовано положення про те, що синергетичний ефект конкурентоспроможності туристичної системи з'являється тоді, коли конкурентоспроможність забезпечується на всіх рівнях. При розробці концепцій підвищення конкурентоспроможності на будь-якому рівні туризму пропонується використовувати системний підхід і координувати конкурентоспроможність суб'єктів туристичного ринку на всіх рівнях

9 Трегубов Олександр Сергійович Економіка підприємства Трегубов О. С. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 54 no file
немає

10 Трегубов Олександр Сергійович Food safety of Ukraine: theory and practice O Tregubov, N Ivanova, Yu Popova немає Економіка і організація управління англійська 2018 стаття 58
Organizational and legal mechanism of state governance of food safety in Ukraine is analyzed. Basic elements are identified. The problems of formation of a single mechanism of state governance of the given field are considered. The problems of reforming land relations and the development of the agro-food complex, export and import of food products, the entry and use of genetically modified commodities and raw materials, the lack of full-fledged organizational, regulatory and regulatory regulation and mechanisms of state food safety management-point to the importance of improving the state management of food security in country. Suggestions for their improvement were made

11 Трегубов Олександр Сергійович Рольова ідентифікація засновника сімейного бізнесу ЮВ Солоненко, ОС Трегубов немає Теоретичні та прикладні питання економіки українська 2018 стаття 58
Сімейні компанії в сучасних умовах розвитку складають біля 80%, продов уючи відігравати ва ливу роль у світовій економіці, демонструючи більш високий рівень корпоративних і соціальних показників, особливо на стадії власника-менед ера. Український сімейний бізнес відродився у 90-х роках 20 століття одночасно зі здобуттям країною незале ності, і наразі саморозвивається як тенденція підприємницького середовища глобальної ринкової економіки, адаптуючись до зовнішніх та внутрішніх чинників, тому подібні дослід ення ва ливі та актуальні.

12 Трегубов Олександр Сергійович Потенціал неурядових організацій в регулюванні міграційного руху населення О О Чуприна, ОС Трегубов, ЮМ Попова немає Менеджер українська 2019 стаття 64
Доведено доцільність залучення неурядових організацій, які працюють у міграційній сфері, до вирішення проблем, пов’язаних з інтеграцією та адаптацією мігрантів до приймаючого суспільства. Удосконалено методичний підхід до визначення напрямів залучення неурядових організацій до регулювання міграційного руху населення. Запропоновано використання концепції міжсекторного партнерства та створення української платформи і мережі неурядових організацій, які працюють у сфері міграції

13 Трегубов Олександр Сергійович Global experience in providing social protection of population Larysa Holovina Oleksandr Tregubov немає Научные работы по экономике и финансам англійська 2020 стаття 69
The aim of the article is to analyse the experience of providing social protection of popuation in the countries with socially oriented market economies for further implementation in Ukraine and other countries, which are in need of the social welfare reform. The need for social protection of population has been proved. It is noted that the modern social protection system should include a set of social guarantees, forms, methods and instruments of social assistance. The state’s social expenditures in the countries that are members of the Organization for Economic Cooperation and Development are analysed. It is established that the social sphere of different countries is characterised by certain features of social welfare, which are caused by unequal level of state regulation and are reflected in relevant state policy. Basic models of social policy are described. The global experience of social welfare in the countries with socially oriented market economy is analysed

14 Трегубов Олександр Сергійович РОЗРОБКА ПРОЄКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В БАНКУ О. С Трегубов, В. А Мережко Черкаси Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків Матеріали XVI Міжнародної науково–практичної конференції (19 листопада 2020 р.) українська 2020 тези 64
У теперішніх умовах ринкової конкуренції, для будь–якого підприємства актуальним та важливим фактором при здійсненні господарської діяльності є проведення маркетингових досліджень. Проведення маркетингових досліджень (МД) на банківському ринку є реальною потребою, що стрімко увійшла в практику господарської діяльності банків

15 Трегубов Олександр Сергійович AREAS AND MEANS OF FORMATION OF TRANSPORT REGIONAL COMPLEXES AND MECHANISMS FOR MANAGING THEIR COMPETITIVENESS IN UKRAINE Igor Britchenko, Liliya Savchenko, Inna Naida, Oleksandr Tregubov немає Economic Studies англійська 2020 стаття 52
The entry of Ukraine into the European Union significantly expands the boundaries of cooperation with different countries of the world. Compliance with the European requirements in the marketing sector will greatly increase the efficiency of its operation in the regions of Ukraine. The method of estimating the development of social infrastructure in the resource support of the management mechanism aimed at increasing the competitiveness of the transport system of the region by the integral indicator, which characterizes the level of social development of the region, is developed in the work. The integral indicator is defined as the sum of the ratios of the current and maximum partial indicators of population security by type of services in the region

16 Трегубов Олександр Сергійович ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВИХ РИНКАХ Трегубов О.С. Маріуполь Маркетингові аспекти управління соціально-економічними системами: сучасний вимір та перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції українська 2020 тези 51
Мале підприємництво відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку держави, впливаючи на прискорення структурної перебудови національної економіки, та виступаючи одним із факторів формування її конкурентоспроможності.

17 Трегубов Олександр Сергійович FOREIGN EXPERIENCE OF INDUSTRY 4.0 CONCEPT DEVELOPMENT IN TOURISM Shaulska L. V, Tregubov O. Kyiv Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conferenc англійська 2020 стаття 59
The necessity of modern information technologies in the field of tourism has been proved. Еxperience of the leading countries in the field of digitization of the tourism industry and introduction of the Tourism 4.0 concept are analyzed. The tools that are used within the framework of the Tourism 4.0 concept are deretmined. The main world practices of making appropriate organizational decisions at different levels of management are identified. Their implementation will contribute to the development of digitization of the domestic tourism industry.

18 Трегубов Олександр Сергійович ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В БАНКУ: ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОЄКТУ Віталій Мережко, Олександр Трегубов немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 57
У статті розглянуто теоретичні основи організації маркетингових досліджень та виділено їх особливості у банках, напрями та джерела отримання інформації. На прикладі комерційного банку «ПриватБанк» обґрунтовано необхідність проведення маркетингового дослідження. Виділено та підтверджено актуальний напрям діяльності «ПриватБанку» для організації маркетингового дослідження–комерційна діяльність щодо малого та середнього бізнесу. Для проведення маркетингового дослідження створюється проєкт, в якому зазначаються всі категорії дослідження: мета, цілі, завдання, об’єкт, предмет, вибірка, методи збору та обробки інформації, джерела отримання інформації, ресурси, строки проведення та вартість

19 Трегубов Олександр Сергійович ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ Трегубов О. С. немає Інфраструктура ринку українська 2021 стаття 64
У статті визначено роль підприємств малого бізнесу в розвитку національних економік. Використовуючи Глобальний рейтинг сприятливості умов ведення бізнесу, ми провели оцінювання бізнес-середовища країн світу. На основі дослідження закордонного досвіду розвитку малого підприємництва визначено практики, які представляють інтерес для подальшої адаптації в Україні, такі як формування дієвої законодавчої бази; використання програмно-цільового підходу до державного регулювання; державна підтримка малого підприємництва шляхом запровадження інвестиційних програм, проєктів, сприяння в отриманні державних замовлень, формування ефективної кредитної та податкової політики; стимулювання інноваційної діяльності та розвиток малих інноваційних підприємств

20 Трегубов Олександр Сергійович УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА МІНІМІЗАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ Парохненко О.С. Клочан І.В., Трегубов О.С., Гнатенко І.А. немає Інвестиції: практика та досвід українська 2021 стаття 58
У статті розглянуто моделювання ефективного використання ресурсів та мінімізація трансакційних витрат у системі управління розвитком підприємництва в інноваційній економіці. Доведено, що використання стейкхолдерорієнтованого підходу під час формування державних пріоритетів розвитку підприємництва є певним відголоском методології індивідуалізму, проте дещо конкретизує та розширює її. В процесі моделювання ефективного використання ресурсів та мінімізації трансакційних витрат зроблено висновок, що реалізація стейкхолдерорієнтованого підходу за формування державних пріоритетів повинна засновуватися на політиці активного дирижизму, що грунтується на прямому та опосередкованому впливі держави на ключові інститути підприємництва, проте з урахуванням інтересів представників бізнесу

21 Трегубов Олександр Сергійович Green Economy Development under the Financial Crisis: The World Practice and Experience Oleksandr Tregubov, Serhii Podrieza, Nataliia Hoi, Tamara Ivanova, Tetiana Kulinich Universidad de Almería немає англійська 2021 стаття 61
The article aims to examine the world trends in green economy development under the financial crisis for further implementation (subject to adaptation) of best practices in Ukraine. Based on the study of foreign experiences in green economy development, the authors have defined the factors, which, under the shortage of financial resources, are of interest for Ukraine and countries with developing economies and suggested basic strategic directions for green growth. The strategic directions for green economy development are suggested aimed at ensuring a balance between economic development and a sufficient level of environmental security of a state

22 Трегубов Олександр Сергійович Стратегічні пріоритети розвитку малого бізнесу в умовах цифровізації економіки та глобальних викликів Трегубов О. С. та ін. Вінниця Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку українська 2021 монографія 52
Глобальні виклики сталого розвитку створюють певні ринкові можливості для малого бізнесу. Особливо це стосується тих компаній або підприємців, які здатні розробляти та втілювати інноваційні й ефективні рішення. Глобальний вплив передових технологій сприяє цифровим трансформаціям та ціфровізації малого підприємництва. Інформаційні технології дозволяють гнучко змінювати власну модель бізнесу, забезпечувати інноваційний розвиток та посилювати конкурентні позиції

23 Трегубов Олександр Сергійович Робочій зошит з основ підприємницької діяльності Трегубов О. С. Вінниця немає українська 2021 навч.-метод. посіб. 52 no file
Для допомоги студентам у вивченні дисципліни «Основи підприємницької діяльності»

24 Трегубов Олександр Сергійович Маркетинг в підприємницькій діяльності та управління продажем логістичних послуг Литвиненко С.Л. Трегубов О.С. Войцеховський В.С. Семенда О.В. Попова Ю.М. Кайдакова Т.В. Київ немає українська 2021 підручник 52 no file
немає

25 Трегубов Олександр Сергійович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ Трегубов О. С. Алматы немає російська 2021 тези 48 no file
Современные трансформационные процессы в мировой экономике, которые характеризуются глобальным введением компьютерных технологий, формированием информационного общества и направлены на развитие цифровой экономики на основе результатов четвертой промышленной революции, способны в корне изменить методы организации бизнеса, обеспечить развитие стран и повышение конкурентоспособности как отраслей, так и отдельных предприятий