Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384118

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Залужна Ольга Олексіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: філологія, лінгвістика
Факультет: Факультет іноземних мов
Підрозділ: Кафедра англійської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7929-6769
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DD7Mly4AAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAE-2123-2022
Корп.ел.пошта: o.zaluzhna@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=92#search

Праці

Знайдено документів: 30
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Залужна Ольга Олексіївна Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах Залужна О.О Вінниця немає українська 2019 монографія 117
Монографію присвячено зіставному дослідженню привативних дієслів у сучасній англійській та українській мовах: на основі опрацьованих критеріїв добору матеріалу укладено корпус привативних дієслів в обох досліджуваних мовах; створено модель зіставного опису семантики аналізованих дієслів в неблизькоспоріднених мовах, яка зокрема враховує актантну структуру, словотвірну будову і стилістичну маркованість досліджуваних лексичних одиниць

2 Залужна Ольга Олексіївна Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів) Залужна О.О., Головенько В.В. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах українська 2019 стаття 162
Стаття присвячена аналізу особливостей творення та функціонування синестетичної метафори в рамках англійськомовного розмовного інтернет-дискурсу. Синестетична метафора розглядається як результат синестезії, що на перцептивному рівні впливає на інвентар залучуваних мовцями мовних засобів. Об’єктом даного дослідження виступає синестетична метафора, яка реалізуються в англійськомовному інтернет-дискурсі, предметом є особливості генези синестетичної метафори та її функціонування. Джерелом матеріалу дослідження послугували відеозаписи оглядів українських страв та продуктів харчування англійськомовними блогерами США, Великобританії та Канади (загальна тривалість 7 год. 47 хв. 33 с), розміщені на платформі YouTube.

3 Залужна Ольга Олексіївна On Possessive Semantics in Privative Verbs (the Evidence from English and Ukrainian) Zaluzhna O. О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. українська 2018 стаття 125
Стаття присвячена вивченню елементів посесивної семантики в привативних дієсловах на матеріалі англійської та української мов. Дослідження базується на емпіричному корпусі, який було отримано методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел (947 одиниць – в англійській та 1015 – в українській мові). Методика дослідження носить комплексний характер, спрямований на всебічний та ґрунтовний аналіз емпіричного матеріалу та включає низку наукових методів дослідження,

4 Залужна Ольга Олексіївна Привативные глаголы в английском и украинском языках. Часть 1. Каузативная семантика Залужная О. А. немає Acta Linguistica. Sofia : Eurasia Academic Publishers російська 2013 стаття 214
The present article highlights theoretical issues of privative verbs (hereafter PVs) pointing at coexistence of three heterogeneous linguistic categories in their semantic structure: causativity, possessivity and negation. In the process of the study semantic classification of PVs into 3 types (PVs of instrumental, social and verbal causation) based on causative component of PVs meaning is carried out enabling to come to generalizations and conclusions as for the features common and distinctive of English and Ukrainian

5 Залужна Ольга Олексіївна Соматичні привативні дієслова (на матеріалі англійської та української мов) Залужна О.О немає Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання українська 2013 стаття 148
Стаття присвячена вивченню привативних дієслів з соматичним семантичним компонентом в англійській та українській мовах. За допомогою формули тлумачення семантику аналізованих одиниць можна представити наступним чином: “X каузує Y не мати Z”, де X – каузатор, Y –суб’єкт посесивноїситуації, Z –об’єкт посесивної ситуації. Дослідження концентрується на семантиці Z, який пов’язаний з Y соматичним відношенням

6 Залужна Ольга Олексіївна Семантика каузатора в конструкціях з привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов) Залужна О.О немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика українська 2013 стаття 151
Стаття присвячена вивченню семантики каузатора в конструкціях з привативними дієсловами в англійській та українській мовах.

7 Залужна Ольга Олексіївна Об’єкт відчужуваної власності в конструкціях із привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов) Залужна О.О немає Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) українська 2009 стаття 130
В статті розглядаються привативні дієслова з відчужуваним об’єктом власності в англійській та українській мовах. Мета статті полягає в семантичній класифікації досліджуваних одиниць згідно семантики посесивного об’єкта. У результаті проведеного дослідження були виділені дванадцять посесивних об’єктів, вісім із яких є спільними для обох мов.

8 Залужна Ольга Олексіївна Методичні вказівки з Домашнього читання за книгою А. Левіна «Поцілунок перед смертю» Залужна О.О Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 170
Даний посібник призначений для студентів спеціальності 035.04 «Германські мови та літератури» факультету іноземних мов денної та очно-заочної форм навчання. Він містить методичні рекомендації щодо роботи над романом сучасного американського письменника Айрі Левіна «Поцілунок перед смертю». Посібник складається із розробок глав роману, які включають завдання та вправи на переклад, перефразування, теми для обговорення, розгляд фразеології, що сприяють розширенню лексичного запасу у студентів на базі аутентичного мовного матеріалу художнього твору.

9 Залужна Ольга Олексіївна Методичний посібник до аспекту «Домашнє читання» за книгою Л. Керрола «Аліса в Дивокраї» Краєвська О. Д., Волковська А. М., Залужна О. О. Вінниця немає англійська 2018 метод. посіб. 206
Посібник містить методичні рекомендації щодо роботи над романом Л. Керрола «Аліса в Дивокраї». Він складається із розробок глав роману, які включають завдання та вправи на переклад, перефразування, теми для обговорення, розгляд фразеології, що сприяють розширенню лексичного запасу у студентів на базі аутентичного мовного матеріалу художнього твору. Система завдань та вправ передбачає поетапне проходження та засвоєння матеріалу.

10 Залужна Ольга Олексіївна Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових і магістерських робіт Залужна О. О., Ігнатенко Д. Є. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 136
Методичні рекомендації призначені для студентів 3 та 4 курсів СО «Бакалавр» та 1 і 2 курсів СО «Магістр» спеціальності 035 «Філологія», освітніх програм: «Англійська мова і переклад», «Німецька мова і переклад», «Французька мова і переклад». Посібник містить методичні рекомендації та матеріали для наукової роботи студентів

11 Залужна Ольга Олексіївна Інструментальні привативні дієслова з інструмента-мисоматизмами в англійській та українській мовах Залужна О.О немає Сучасні дослідження мови та літератури українська 2015 тези 125
У цій роботі досліджуються привативні дієслова (ПД) англійської та української мов, які з-поміж інших мають інструментальну сему, яка вказує на залучення до дії позбавлення інструментів-соматизмів, напр., англ. to pinch off ‘відщипувати’, to bite off ‘відкушувати’, to scratch ‘відривати кігтями або нігтями’; укр. відщипувати, скушувати, відшкрябувати тощо

12 Залужна Ольга Олексіївна Привативні дієслова маніпулятивної та директивної каузації в англійській та українській мовах Залужна О.О Вінниця Сучасні дослідження мови та літератури : українсько-російська школа-конф. молодих учених, українська 2014 тези 160
За характером взаємодії між каузатором та каузатом каузативні ситуації традиційно розподіляють на маніпулятивні та директивні (контактні та дистантні за іншою термінологією). При маніпулятивній каузації каузуюча дія відбувається за тісного фізичного контакту каузатора з каузатом (напр.: англ. to cut away ‘відрізати’, to break off ‘відламати’; укр. відірвати, відбити тощо). Директивний каузатив передбачає застосування каузатором соціальних або вербальних засобів вилучення Z з власності Y (напр.: англ. to confiscate ‘конфіскувати’, to bleed ‘доїти (вимагати гроші)’; укр. випросити, відсудити тощо).

13 Залужна Ольга Олексіївна ПРИВАТИВНІ ДІЄСЛОВА КАУЗАЦІЇ ВЕРБАЛЬНОЮ ДІЄЮ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Залужна О.О Вінниця Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах українська 2016 стаття 119
У цій роботі досліджуються ПД каузації вербальною дією в англійській та українській мовах, напр., англ. to demand ‘вимагати’, to hit for ‘просити (гроші)’; укр. вимагати, вискиглити тощо. Предметом роботи є семантика в англійських та українських ПД каузації вербальною дією. Мета роботи полягає в аналізі семантики англійських та українських ПД каузації вербальною дією та їх класифікації за додатковими СО. Матеріал дослідження складається зі 105 одиниць (англ. мова – 56 ВПД, укр. мова – 49 ВПД), отриманих методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел

14 Залужна Ольга Олексіївна Семантика маніпулятивної каузації в екзистенційних дісловах із семою заперечення (на матеріалі англійської мови) Куца, М.О. Залужна, О.О. немає English in Interdisciplinary Contextof life-long Educaion українська 2018 стаття 116
Стаття присвячена проведенню семантичного аналізу каузативних маніпулятивних екзистенційних дієслів із семою заперечення на основі англійської мови. Визначено, що каузативність, екзистенційність та заперечення є універсальними фундаментальними категоріями мови

15 Залужна Ольга Олексіївна ПРЕДИКАТНА ТА АРГУМЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯК КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИВАТИВНИХ ДІЄСЛІВ Залужна О.О Вінниця Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов українська 2017 тези 116
Привативність є універсальною семантично складною категорією, яка містить у своїй структурі три фундаментальні категорії мови: каузативність, посесивність та заперечення. Дана категорія знаходить своє вираження у мові передусім у семантиці дієслова, напр.: англ. to deprive, to steal, to cut off; укр. позбавляти, красти, відрізати. Об’єктом роботи виступають привативні дієслова (ПД) в англійській та українській мовах. Предметом роботи є семантика в англійських та українських ПД каузації вербальною дією. Мета роботи полягає в аналізі семантичної структури англійських та українських ПД. Матеріал дослідження складається з 1962 лексем (947 лексем в англійській та 1015 лексем в українській мові), отриманих методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел.

16 Залужна Ольга Олексіївна Структурно-семантичні особливості кольоропозначень в англійській мові (на матеріалі сучасних брендів декоративної косметики). Залужна О.О., Астахова О.О. немає Нова філологія : зб. наук. пр. українська 2021 стаття 33
Стаття присвячена дослідженню семантики та структури кольоропозначень на матеріалі англомовних номінацій кольорів помад, тіней, рум’ян, хайлайтерів, бронзерів та лаків для нігтів, використовуваних у 2010-х і на початку 2020-х років сучасними британськими та американськими брендами декоративної косметики, які були отримані методом суцільної вибірки з офіційних Інтернет-ресурсів брендів (629 кольоропозначень (лексем та словосполучень)). Актуальність вибраної теми наукової розвідки зумовлена, передусім, динамічністю цієї системи в сучасних висококонкурентних умовах ринку косметичної продукції, що призводить до пошуку нових вимірів номінації кольорів та їхніх відтінків у цій галузі

17 Залужна Ольга Олексіївна Граматичні та прагмасемантичні особливості спонукальних висловлювань в англійськомовному публіцистичному дискурсі (на матеріалі заголовків статей онлайн версії The Guardian). Залужна О., Холодюк О. немає Лінгвістичні студії Linguistic Studies : зб. наук. пр.Вип. 40. українська 2020 стаття 41
Стаття присвячена встановленню граматичних та прагмасемантичних особливостей спонукальних висловлювань у заголовках англійськомовного публіцистичного дискурсу на матеріалі статей онлайн версії періодичного видання The Guardian. Окреслено місце та статус спонукальності в колі дискурсивних досліджень, уточнено термінологічну базу та запропоновано визначення спонукання як об’єктного поля лінгвістичного дискурсу. З’ясовано, що непрямі спонукальні мовленнєві акти значно переважають над прямими не тільки чисельно, але й демонструють більшу варіативність інвентарю способів свого вираження в мовленні

18 Залужна Ольга Олексіївна Семантичні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом «хлібобулочні вироби» в англійській та українській мовах. Залужна О. О., Новожилова Д. О. немає Актуальні питання гуманітарних наук : : міжвуз. зб. наук. пр. українська 2021 стаття 43
Статтю присвячено вивченню семантичних особливостей фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом «хлібобулочні вироби» на матеріалі англійської та української мов. Предметом дослідження є семантичні особливості фразеологізмів англійської та української мов, у структурі яких присутній семантичний компонент «хлібобулочні вироби». Емпіричний корпус дослідження становить 225 одиниць, обраних методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел англійської (161 одиниця) та української (64 одиниці) мов

19 Залужна Ольга Олексіївна Структурно-семантичні особливості вербалізації емоційних станів у сучасному англійськомовному літературному дискурсі (на матеріалі роману Е. Ґілберт «Їсти, молитися, кохати»). Залужна О. О. , Соколова В. М. Острог Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» : Вип. 11 українська 2021 стаття 38
Наукова розвідка присвячена вивченню засобів вербалізації емоційних станів у сучасному англійськомовному літературному дискурсі (на матеріалі роману Е. Ґілберт «Їсти, молитися, кохати»). У статті досліджуються структурні та семантичні особливості вербальних засобів вираження емоційних станів на матеріалі 163 дієслівних конструкцій, отриманих методом суцільної вибірки. Вербалізація емоційного стану суб’єкта відбувається за допомогою синтетичної (вказівка на відповідний емоційний стан інкорпорована до семантики питомого дієслова) або аналітичної (емоційний стан виражається прикметником або / та іменником із відповідною семою / семами, якому передує дієслово-зв’язка) дієслівної конструкції

20 Залужна Ольга Олексіївна Теоретичний курс першої іноземної мови (Теоретична фонетика) Залужна О.О. Вінниця немає англійська 2021 навч.-метод. посіб. 36
Навчально-методичний посібник спрямований на керування самостійною роботою здобувачів першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти в рамках вивчення дисципліни професійної та практичної підготовки «Теоретичний курс з першої іноземної мови (Теоретична фонетика)». Самостійна робота здобувачів є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час, яка передбачає виконання здобувачами освіти позапланових завдань під методичним керівництвом викладача, але без його / її безпосередньої участі

21 Залужна Ольга Олексіївна Іноземна мова (англійська) професійного спрямування Залужна О.О. Вінниця немає англійська 2020 навч.-метод. посіб. 39
Навчально-методичний посібник спрямований на керування самостійною роботою здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса в рамках вивчення дисципліни професійної та практичної підготовки «Іноземна мова (англійська) професійного спрямування». Самостійна робота здобувачів є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час, яка передбачає виконання аспірантом позапланових завдань під методичним керівництвом викладача, але без його / її безпосередньої участі

22 Залужна Ольга Олексіївна Fundamentals of Multicultural Education of a Modern Foreign Language Teacher in the System of His Professional and Personal Development Chaika O., Lytvyniuk O., Trofymenko A., Zaluzhna O., Shepel Yu немає AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research англійська 2021 стаття 41
The purpose of the research lies in comprehending the role of a foreign language teacher in the process of learning a foreign language by foreign students by comparing the views of teachers and students on certain aspects of the educational process. The data obtained as a result of the survey conducted reveal the importance of learning English for foreign students, their motivation and the difficulties they face. Along with this, the data obtained point out to the great complexity of the English language curriculum and the ways of its adaptation to the foreign students’ needs

23 Залужна Ольга Олексіївна The Emerging Power of YouTube as a Source for the Sociolinguistic Research Zaluzhna O. O. Seattle International Scientific Integration ‘2020. Conference Proceedings. Series “SWorld US Conference Proceedings”. November 9-10, 2020 англійська 2020 тези 35
Sociolinguistics being largely an empirical based branch of linguistics is in constant search of reliable and easily available sources of empiric material. In its turn, YouTube has become one of the most influential platforms which allows to share not only video materials (with oral speech patterns) but also opens possibilities for informal instant written communication. The present paper explores potential applications of YouTube as a source of empiric material in a sociolinguistic research offering possible directions for further linguistic studies. Key words: language, sociolinguistics, YouTube, discourse, empiric material, natural human speech, verbal communication, non-verbal communication

24 Залужна Ольга Олексіївна Гендерні аспекти вербалізації модусів перцепції в англійськомовному YouTube дискурсі (на матеріалі відеооглядів українських страв та продуктів харчування) Залужна О. О., Головенько В. В. Strasbourg Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 3), 30 octobre, 2020. Strasbourg українська 2020 стаття 35
Мета роботи полягає у визначенні особливостей вживання мовних одиниць на позначення сенсорних відчуттів у межах жіночого та чоловічого мовлення задля виявлення типових рис комунікативної поведінки жінок та чоловіків на матеріалі розмовного дискурсу англійськомовного відеоблогу

25 Залужна Ольга Олексіївна On the Grammar of Inducement Utterances in English-Speaking Media Discourse (Based on Headlines in the Guardian On-Line Version) Zaluzhna Olha Вінниця Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов (25 січня 2021 р.) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. англійська 2021 тези 32
Inducement is an essential element of human speech in general and each language in particular which is predetermined by the fact that motivating for an action is an indispensable important part of human communication. This type of speech act is acknowledged to be the language universal found in all the languages of the world and all types of texts (the term which in this realm viewed in its broader meaning as a communication system (either spoken or written) in a given communicative context irrespective of its length). The study of inducement utterances proves to be highly productive in terms of discourse analysis approach

26 Залужна Ольга Олексіївна YouTube Discourse as a New Dimension of the Linguistic Research Zaluzhna Olha Кам’янець-Подільський Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : матеріали ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18-19 березня 2021 року) англійська 2021 тези 32
Over the past decade YouTube has become an international means of communication (both oral and written) which, though being multifaceted and rather intricate to categorise linguistically, is undoubtedly characterised by specific rules and regulations of the language use, employing a range of communication strategies peculiar only to it. The variety of the topics covered, instant reflection of the latest trends in spoken and written forms of the language, possibility to observe the language in its close immediate correlation with paralinguistic means of communication (body language, facial expression, tone and pitch, graphic means in written forms of YouTube communication, etc.) make it a valuable source for the topical present-day linguistic research

27 Залужна Ольга Олексіївна Соціолінгвістичні і паралінгвістичні аспекти англійськомовного рекламного слогану Залужна О. О., Ходанович А. Є. Київ Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. У 2 ч. Ч. 1 українська 2021 тези 33
Рекламний слоган є однією зі складових цілісного комерційного повідомлення, яке має форму лаконічної фрази для реклами товару та максимально легко запам’ятовується. Серед аспектів дослідження комерційного гасла чільне місце посідають їхні комунікативно-прагматичні особливості і зокрема способи ефективної реалізації комунікативного акту. Вагомий вплив на зазначений аспект здійснюють соціолінгвістичні і паралінгвістичні фактори англійськомовних рекламних слоганів. Соціолінгвістику визначають як наукову дисципліну, яка функціонує на межі мовознавства, соціології та соціальної психології і охоплює питання соціальних функцій мови, механізмів впливу соціальних факторів на мову, а також взаємодії соціальних параметрів і мовних засобів, серед яких зокрема гендер, вік, приналежність до певної соціальної групи, професія тощо

28 Залужна Ольга Олексіївна Multimodal Dimensions of Color Nominations in Modern Makeup Advertising Discourse Zaluzhna O Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.) англійська 2021 тези 34
Color terms has multiple times been investigated covering a scope of linguistics domains, such as psycholinguistics, semiotics, semasiology, phraseology, cognitive linguistics, etc. (see for example He Hu & Li Jie, 2019). The topic has been thoroughly scrutinized and substantial conclusions concerning cultural, psychological, conceptual and many other aspects of their functioning have been arrived at (see for example MacNeill, 1972). The present paper brings in focus multimodal approach to the study of the color domain which has not yet been addressed in linguistics, color nominations in modern makeup discourse in particular, which defines the novelty of the paper

29 Залужна Ольга Олексіївна Естетична та етична оцінки в дитячому літературному дискурсі (на матеріалі серії романів О. Дерманського «Чудове чудовисько» та Дж. Стронґа «Ракета на чотирьох лапах») Залужна О., Скрипник А. Вінниця Література для дітей та юнацтва в Україні: 1991-2021 рр. (24-25 червня 2021 р.) : зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. українська 2021 тези 33
Оцінка міститься у комунікативних ситуаціях, де відбувається зіткнення суб’єкта пізнання з об’єктивним світом. Оцінка як лінгвістична категорія в мові реалізується за допомогою різних засобів – морфологічних, лексичних та синтаксичних, узагальненого упередженого та неупередженого ставлення до конкретних подій, процесів, явищ, фактів та ін. Уже з раннього віку у дитини розвивається відчуття прекрасного, перші естетичні смаки, інтереси, уміння розуміти, а щоб розуміти, треба навчитися сприймати, відчувати і цінувати твори мистецтва. Перші естетичні переживання дитини пов'язані із задоволенням, яке доставляють їй якості предмету – його колір, форма і т.ін.

30 Залужна Ольга Олексіївна Інструментальні дієслова у сфері кулінарії (на матеріалі англійської та української мов). Залужна О. О., Мокра Т. Рівне Проблеми лінгвістичної семантики: VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (19 листопада 2021 року) : збірник матеріалів українська 2021 тези 31
Мета роботи передбачає аналіз структури та семантики інструментальних дієслів (ІД) на матеріалі англійської та української мов, базуючись на їхній приналежності до одного з шести способів обробки сировини та готової продукції в кулінарії. Досягнення мети стає можливим за умови виконання наступних завдань: вивчити структурні та семантичні особливості інструментальних дієслів, на підставі проведеного аналізу укласти класифікацію та провести кількісний аналіз емпіричного матеріалу з метою встановлення продуктивності виділених груп