Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4000
Завантажень
5
Зап. на цитування
351944

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 398
081 - Право
Біологія 104
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Гарбера Ірина Володимирівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, діалектна фразеологія
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-1203
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=4uelEvoAAAAJ&authuser=1&scilu=&scisig=AMD79ooAAAA
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.garbera@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=86#search

Праці

Знайдено документів: 7
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Гарбера Ірина Володимирівна СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК Гарбера І. В. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 160
Концепт людина позиціоновано як один із основних сегментів концептуальної картини світу українця та структуровано на чотири складники: 1) поняттєвий, що передбачає огляд дефініцій людини в лексикографічних працях; 2) образний, репрезентований вторинною знаковою системою; 3) значеннєвий, представлений фразеоідеографічною парадигмою ареальних фразеологічних одиниць та 4) оцінний, сформований негативнооцінними, позитивнооцінними, нейтральнооцінними ареальними фразеологічними одиницями. Ключові слова: ареальна фразеологічна одиниця, концепт людина, код культури, фразеоідеографічна класифікація, аксіологічна класифікація

2 Гарбера Ірина Володимирівна ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ КОНЦЕПТУ Гарбера І. В. немає Вісник ДонНУ українська 2015 стаття 128
Множинність сучасних дефініцій концепту зумовлена його існуванням як багатовимірного утворення: епістемічного (виконання пізнавальної функції, функції58 збереження знань про світ, здатність вербалізуватися у людській свідомості тощо); психоментального (зв’язок з психікою та пам’яттю, абстрагування, потенційна суб’єктивність, здатність відображати ментальну дійсність і т. д.); етнокультурного (наявність національно-культурного забарвлення, узагальнення, стереотипність і константність існування тощо); аксіологічного (наявність оцінного компонента, приналежності всьому колективу, кодованості у чуттєво-образних уявленнях і т. ін.). У статті актуалізовано тенденцію розглядати концепт синтезовано, поєднуючи в одній дефініції кілька підходів, акцентуючи увагу на складній сутності концепту.

3 Гарбера Ірина Володимирівна ЛІНГВІСТИЧНА БАЗА ДАНИХ «КОНЦЕПТ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК»: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ Гарбера І. В. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 119
Статтю «Лінгвістична база даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок»: структура та функції» присвячено окресленню досвіду використання лінгвістичної бази даних у фразеології, встановленню кваліфікаційних ознак і класифікаційних параметрів лінгвістичної бази даних, етапам проектування лінгвістичної бази даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок». Ключові слова: аксіологічна класифікація фразеологічних одиниць, ареальна фразеологічна одиниця, ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць, концепт, лінгвістична база даних, структурна класифікація фразеологічних одиниць.

4 Гарбера Ірина Володимирівна КОНЦЕПТ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК: ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИК Гарбера І. В. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 118
У розділі «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок: образний складник» висвітлено теоретико-прикладні питання культурного кодування, схарактеризовано систему кодів культури та міжкодових переходів аналізованого концепту з ґрунтовним описом лексикосемантичних варіантів репрезентантів культурних кодів

5 Гарбера Ірина Володимирівна ЛІНГВІСТИЧНА БАЗА ДАНИХ «КОНЦЕПТ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК» ЯК ЗАСІБ ФОРМАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ Гарбера І. В. немає Граматичні читання українська 2019 стаття 150
немає

6 Гарбера Ірина Володимирівна THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF LINGUOCONFLICTOLOGY AS A FIELD OF APPLIED LINGUISTICS Iryna Harbera немає Граматичні читання- ХІ англійська 2021 тези 67
немає

7 Гарбера Ірина Володимирівна DEFINITION OF LINGUISTIC CONFLICTOLOGY AND ITS IMPLEMENTATION Harbera Iryna, немає Лінгвокомп’ютерні студії англійська 2021 тези 68
The definition of linguistic conflictology is given. The range of problems of this scientific discipline is outlined. The key conflict-causing factors and the main tasks of their research are described. An example of a typical modern conflict language situation in the field of virtual discourse is offered, on the basis of the analysis of which a conclusion is made about the key features of speech conflict