Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151185
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Коваль Людмила Михайлівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: синтаксис, стилістика, культура мовлення, психолінгвістика, прагмалінгвістика, мовна конфліктологія
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра української мови і культури
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4014-1858
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OwZAU6QAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.koval@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=85#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Коваль Людмила Михайлівна Лінгвістичний аналіз як ефективний метод формування фахових компетенцій студентів-філологів Коваль, Л.М. Важеніна, О.Г. Домрачева, І.Р. Бортун, К.О. Митько, Н.А. Аксьонова, І.О. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 метод. рек. 79
У методичних рекомендаціях наведено схеми та зразки фонетичного, лексикологічного, морфемного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного та стилістичного аналізів. Подано список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Для студентів-філологів усіх форм навчання, викладачів вищих навчальних закладів

2 Коваль Людмила Михайлівна Курсова робота з української мови: методичні рекомендації до виконання та орієнтовна тематика Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2020 метод. рек. 72
Для студентів денної і заочної форм навчання освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика»

3 Коваль Людмила Михайлівна Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові Коваль Л. М. немає немає українська 2014 стаття 73
У статті репрезентовано систему кореляцій міжрівневих ознак головного компонента номінативного речення в українській мові. Семантико-синтаксичних корелятів головного компонента номінативного речення визначено відповідно до семантико-синтаксичного потенціалу його іменникової основи – предикатний, непредикатний, предикатно-непредикатний іменник. Базовим предикатом головного компонента номінативного речення, вираженого предикатним іменником, визначено предикат стану, схарактеризовано специфіку кореляцій головного компонента з фізичним, фізіологічним, психоемоційним та інтелектуальним різновидами предиката внутрішнього стану та предикатом усеохопного зовнішнього стану довкілля

4 Коваль Людмила Михайлівна Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові Коваль, Л.М. Корзун немає українська 2015 монографія 66
У монографії досліджено кореляції формально-синтаксичних та семантико-синтаксичних параметрів головного компонента односкладних речень в українській мові. Уперше в українському мовознавстві встановлено набір базових предикатних компонентів, предикатно-предикатних і предикатно-біпредикатних структур, елементарних та неелементарних речень, з якими кореляюють простий і складний головний компонент дієслівних та іменникових односкладних речень, визначено ієрархію таких кореляцій, установлено їхній значеннєвий діапазон

5 Коваль Людмила Михайлівна Предикативність односкладного речення: логічний та граматичний аспекти Коваль Л. М. немає немає українська 2012 стаття 63
У статті проаналізована предикативність односкладних конструкцій у логічному та граматичному вимірах; визначені особливості конденсації суб’єктно-предикатних структур думки в межах єдиного головного компонента; встановлений формально-семантичний тип предикативності у всіх структурно-семантичних типах односкладних речень

6 Коваль Людмила Михайлівна Неозначено-особові речення в корпусі односкладних конструкцій української мови Коваль Л. М. немає немає українська 2016 стаття 99
У статті схарактеризовано семантико-граматичні параметри неозначено-особових речень та визначено їхній лінгвальний статус у системі реченнєвих конструкцій української мови.

7 Коваль Людмила Михайлівна Предикатно-предикатные структуры с сопроводительными предикатами возможности и необходимости в украинском языке Коваль Л. М. немає немає українська 2016 стаття 71
In the article have analyzed the specificity of interlevel correlation of twoelement main component of impersonal sentences with its basic semanticsyntactic correlates − predicaty-predicate’s component of the semantics necessary condition of the person and the predicaty-predicate’s component with a value possible condition of the person

8 Коваль Людмила Михайлівна Предикат стану як семантико-синтаксичний корелят дієслівного головного компонента безособового речення української мови Коваль Л. М. немає немає українська 2013 стаття 77
У статті проаналізовано дієслівний головний компонент безособового речення української мови в аспекті між’ярусних співвідношень, зокрема встановлено, що його семантико-синтаксичним корелятом є предикат стану; визначено диференційні лінгвальні параметри та семантичну типологію віддієслівних предикатів стану в безособовому реченні української мови; проаналізовано та зіставлено значеннєву специфіку предикатів стану, виражених одноособовими дієсловами та особовими дієсловами в безособовому вжитку

9 Коваль Людмила Михайлівна Модульний курс синтаксису простого речення в українській мові Коваль Л. М. Книга-Вега немає українська 2010 навч. посіб. 71
Книга містить методичні зауваги щодо викладання синтаксису простого речення в українській мові у форматі кредитно-модульної системи, зокрема, подаються теоретичні викладки, пропонуються завдання для практичних занять, лабораторних робіт, висвітлюється спектр індивідуальних навчально-дослідних завдань, репрезентується система тестів для поточного та модульного моніторингів

10 Коваль Людмила Михайлівна У вирі праці Коваль Л. М. немає немає українська 2010 стаття 61
З нагоди ювілею Ніни Лаврентіївни Іваницької

11 Коваль Людмила Михайлівна Семантико-синтаксична основа головного компонента вокативного речення в українській мові Коваль Л. М. немає немає українська 2015 стаття 69
Уперше в українській лінгвістиці досліджено семантико-синтаксичну основу головного компонента вокативних речень в українській мові: установлено набір базових семантично елементарних речень, із якими корелює головний компонент вокативних речень, визначено ієрархію таких кореляцій, виявлено їхній семантичний діапазон

12 Коваль Людмила Михайлівна Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та історії: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти освітніх програм "Українська мова та література", "Прикладна лінгвістика" Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 105
У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика».

13 Коваль Людмила Михайлівна Психолінгвістика.Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти магістерського рівня освітньо-професійної програми "Українська мова та література" Коваль Л. М. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 21
Мета вивчення навчальної дисципліни – опанувати теоретичні засади витлумачення процесу породження та сприйняття мовлення, механізмами впливу мови на свідомість людини, засвоїти закони успішної мовленнєвої комунікації. Навчальна дисципліна формує міждисциплінарні взаємозв’язки з іншими дисциплінами освітньої програми, такими як: «Етнолінгвістика», «Інтертекстуальний аналіз» «Методологія наукових досліджень і актуальні питання сучасної лінгвістики. Кваліфікаційна робота»