Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384248

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Стрельніков Віктор Юрійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор педагогічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: немає
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8822-9517
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8W0-34MAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.strelnikov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=83#search

Праці

Знайдено документів: 40
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Стрельніков Віктор Юрійович Складники особистісно-професійної компетентності викладача закладу післядипломної освіти Стрельніков, В.Ю. немає немає українська 2019 стаття 109
Розглядаються складники професійної компетентності викладача закладу післядипломної освіти, які слід враховувати під час оцінювання якості діяльності викладачів, підвищення їхньої кваліфікації й організації самоосвіти. Серед них виділяються: мотиваційно-ціннісний складник, професійно важливі якості, наукові і педагогічні здібності, когнітивний, афективний і конативний складники

2 Стрельніков Віктор Юрійович Засоби сучасних технологій навчання для забезпечення інтеграції змісту освіти Стрельніков, В.Ю. Полтава Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. Всеукраїнського круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі» українська 2019 стаття 124
Розглядаються можливості засобів технологій навчання як сучасного навчально-методичного забезпечення для інтеграції змісту освіти. З’ясовується суть понять «технологія навчання» та «інноваційна технологія навчання». Зроблено висновок, що сучасні технології навчання треба будувати як алгоритм дій суб’єктів навчання, що гарантує досягнення результату

3 Стрельніков Віктор Юрійович Виховання духовних цінностей учнівської молоді як основи здоров’я особистості Стрельніков, В.Ю. Слов’янськ-Краматорськ Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : зб. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. українська 2019 стаття 114
У статті проведено аналіз духовно-світоглядних основ учнівської молоді. Рекомендовані оптимальні варіанти виховання в учнів духовних цінностей в сучасних умовах інформаційного суспільства. Розглянуто основні концепції визначення духовних цінностей учнівської молоді.

4 Стрельніков Віктор Юрійович Безпека людини в умовах запровадження високоефективних технологій інтенсивного навчання Стрельніков, В.Ю. Полтава Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : зб. наук. праць Всеук. наук.-практ. конф українська 2019 стаття 120
У статті розглядаються теоретичні засади побудови концепції проектування системи інтенсивного навчання, що забезпечує безпеку людини. Визначається зміст основних понять цієї концепції

5 Стрельніков Віктор Юрійович Підготовка майбутніх викладачів до виконання функцій тьютора засобами електронного навчання Стрельніков, В.Ю. Київ Інформаційні технології – 2020: зб. тез VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. науковців українська 2020 стаття 114
немає

6 Стрельніков Віктор Юрійович Розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі післядипломної освіти Стрельніков, В.Ю. Полтава Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ. О-72 інтернет-конф. з міжнар. участю українська 2015 стаття 121
Збірник містить матеріали надіслані до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернетконференції з міжнародною участю «Освітні й наукові виміри географії та туризму». Матеріали збірника висвітлюють актуальні питання модернізації змісту і організації освітнього процесу у закладах вищої й загальної середньої освіти, що спрямовані на формування професійної компетентності фахівців з географії та туризму на засадах сучасних суспільних потреб, і скомпоновані за тематичними напрямками: модернізація структури, змісту і методичних засад географічної освіти; природничо-географічні студії: методологія і практика; суспільно-географічні студії: теорія, українознавство, регіонознавство; географія рекреації й туризму

7 Стрельніков Віктор Юрійович Принципи побудови змісту індивідуальних планів учнів у інклюзивному навчанні Стрельніков, В.Ю. Умань Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» українська 2019 стаття 111
немає

8 Стрельніков Віктор Юрійович Шляхи підготовки педагогів до проектування технології інтенсивного навчання Стрельніков, В.Ю. Харків «ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ – 2019». матеріали Міжнар.ї молодіж. наук. конф. українська 2019 стаття 98
немає

9 Стрельніков Віктор Юрійович Інноваційні технології навчання: доцільність застосування понять Стрельніков, В.Ю. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 стаття 110
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання

10 Стрельніков Віктор Юрійович Педагогічна діагностика дослідницької компетентності майбутнього фахівця Стрельніков, В.Ю. Суми Освіта. Інноватика. Практика українська 2018 стаття 105
Запропонована педагогічна діагностика дослідницької компетентності майбутнього фахівця ґрунтується на низці концептуальних положень, що відбивають сучасні тенденції розвитку освіти: спрямованість освітнього процесу та діагностики на професійно-особистісний розвиток майбутнього фахівця; визнання студента як активного суб’єкта навчальної діяльності, що віддзеркалено у поєднанні управлінської діяльності викладача і самоуправлінської діяльності студента в цілісному управлінському циклі; розгляд педагогічних явищ і процесів з позицій системного підходу, що надає можливість представити діагностику як складний об’єкт, елементи якого визначаються цілим і зумовлюють функціонування всієї системи загалом. Показано, що діагностика дослідницької компетентності майбутнього фахівця є своєрідним мотиватором як для викладача, так і для студента, змушуючи обох шукати шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу та його результатів, стимулюючи розвиток суб’єктів діагностування

11 Стрельніков Віктор Юрійович Принципи формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін Стрельніков, В.Ю. Суми Фізико-математична освіта українська 2018 стаття 119
У статті виділено та теоретично обґрунтовано принципи формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін. Проведений аналіз основних закономірностей навчання та дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук. До принципів формування дослідницької компетентності віднесено такі: цільового призначення інформаційного матеріалу; поєднання комплексних, інтегруючих і власних дидактичних цілей; повноти навчального матеріалу в модулі; відносної самостійності елементів модуля; реалізації зворотного зв’язку; оптимальної передачі інформаційних і методичних матеріалів; стиснення навчальної інформації у змістовому модулі; генералізації знань; взаємопов’язаності, логізації знань. Розкрито суть кожного з виділених принципів

12 Стрельніков Віктор Юрійович Внесок видатних полтавських педагогів Григорія Ващенка й Антона Макаренка в теорію педагогічного проектування Стрельніков, В.Ю. Полтава Четверті Череванівські наукові читання: зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф (з міжнародною участю) (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтав українська 2018 стаття 121
Наведений аналіз розвитку теорії і практики педагогічного проектування, які започатковані Григорієм Ващенком і Антоном Макаренком. Зроблений висновок про актуальність запропонованої автором концепції проектування дидактичних систем, яка ґрунтується на ідеях Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського, Г. Костюка та інших вітчизняних дослідників. Проектування розглядається як цілеспрямована діяльність педагога щодо створення проекту як інноваційної моделі дидактичної системи, орієнтованої на масове використання

13 Стрельніков Віктор Юрійович Розвиток управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури Стрельніков, В.Ю. немає ИМіДЖ сучасного педагога українська 2018 стаття 109
Проаналізований сучасний стан науково-теоретичного підґрунтя проблеми розвитку управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури. Досліджена структура управлінської культури майбутнього менеджера. Встановлено, що управлінська культура є особливою складовою професійної культури менеджера. Вона виявляється через систему фахових, культуро-зорієнтованих знань, культуротворчих умінь, розвинену мотиваційно-ціннісну, інтелектуальну, комунікативну, емоційно-вольову сфери особистості

14 Стрельніков Віктор Юрійович Соціальна адаптація переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО у системі освіти дорослих Стрельніков, В.Ю. немає ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ українська 2018 стаття 107
У статті досліджуються особливості державної освітньої політики стосовно соціальної адаптації осіб, переміщених із зони агресії РФ, та учасників АТО; сутність поняття «соціальна адаптація»; можливості системи освіти дорослих для соціальної адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО; проблеми, що перешкоджають розвитку в Україні освіти цієї категорії дорослих.

15 Стрельніков Віктор Юрійович Проблеми та перспективи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності Стрельніков, В.Ю. Полтава Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. українська 2018 стаття 123
Збірник укладено на основі матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації». До збірника увійшли статті й тези доповідей, у яких розглянуто актуальні проблеми сучасного документознавства, інформаційної діяльності, соціальних комунікацій, прикладні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій

16 Стрельніков Віктор Юрійович Підготовка вчителів до проектування дидактичної системи в руслі виконання положень «концепції нової української школи» Стрельніков, В.Ю. Полтава Дидаскал : часопис : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Педагогічна освіта в Україні: пошуки, стратегія, перспективи розвитку» українська 2018 стаття 118
У часопис увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Педагогічна освіта в Україні: пошуки, стратегія, перспективи розвитку». Статті присвячені розгляду таких актуальних проблем: вивчення досвіду підготовки майбутніх учителів у різних навчальних закладах, компетентнісний підхід, створення електронних освітніх ресурсів, використання ідей педагогів-новаторів, реалізація концепції Нової української школи, організація освіти дорослих, індивідуальний підхід у навчанні, зарубіжний досвід підготовки педагогічних кадрів, проектні технології, дистанційне й інші види навчання, особливості інклюзивного навчання, опорні школи, аксіологічний підхід у навчанні, тьюторство, сімейне виховання, використання інтерактивних технологій онлайн-освіти (EdEra, Prometheus) та багато інших

17 Стрельніков Віктор Юрійович Критерії якості підготовки фахівців у закладах освіти Стрельніков, В.Ю. Тернопіль Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів ІІ регіональної науково-практичної конференції українська 2019 стаття 110
У збірнику зібрано тези доповідей та статті учасників ІІ регіональної науково-практичної конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти», яку проведено на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 20 листопада 2018 року

18 Стрельніков Віктор Юрійович Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення Стрельніков, В.Ю. немає ІМіДЖ сучасного педагога українська 2018 стаття 118
Проаналізований сучасний стан науково-теоретичного підґрунтя проблеми самовдосконалення майбутнього вчителя. Досліджена сутність самовдосконалення. Встановлено, що вчені розглядають самовдосконалення: по-перше, як синтез самопізнання, самоосвіти та саморозвитку; по-друге, як сукупність самоосвіти та самовиховання; по-третє, як єдність самоосвіти, саморозвитку та самовиховання. Доведено, що результатом підготовки майбутніх учителів до самовдосконалення є відповідна готовність, яка є інтегративною особистісно-професійною здатністю майбутнього вчителя, що передбачає його саморозвиток і самореалізацію. Наголошено, що самовдосконалення, як активна специфічна діяльність особистості майбутнього вчителя, спирається на індивідуальність студента

19 Стрельніков Віктор Юрійович Критерії якості підготовки бакалаврів економіки Стрельніков, В.Ю. Київ Економіка, бізнес-адміністрування, право українська 2018 стаття 108
У статті досліджено критерії якості підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів серії ISO 9001. Зроблено висновок, що постійна мобілізація викладачів, ріст свідомості і прагнення до удосконалення сприяють забезпеченню якості, однак гарантія якості досягається більше через стратегії оцінювання, ніж через контроль відповідності на виході; процес надання освітніх послуг підпорядковується загальним законам, які діють на ринку.

20 Стрельніков Віктор Юрійович Авторські курси на базі коледжів Стрельніков, В.Ю. Полтава Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Софія Русова та сучасна українська освіта" та науково-практичного семінару "Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища" українська 2018 стаття 113
На основі ідей С. Русової пропонується досвід проведення авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів на базі коледжів і технікумів. Практикою підтверджена ефективність таких авторських курсів, побудованих на технології кооперативного навчання

21 Стрельніков Віктор Юрійович Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами Стрельніков, В.Ю. та ін. Вінниця немає українська 2020 зб. наук. пр. 110
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса

22 Стрельніков Віктор Юрійович Проблема проектування дидактичних систем у сучасному науковому дискурсі Стрельніков, В.Ю. Кривий Ріг Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. ІНТЕРНЕТ-КОНФ. українська 2018 стаття 98
Концепція має дати відповіді на три головні запитання: що вчити? (зміст освіти), як вчити і як перевірити? (технології навчання, контролю і корекції), хто має вчити? (вимоги до навчальних закладів і викладачів). Дидактична система підготовки фахівців, крім вказаних компонентів (змістового та технологічного) містить ще цільовий (для чого вчитися? – мета навчання) компонент, і має бути адекватною меті освіти та професійно важливим якостям фахівців

23 Стрельніков Віктор Юрійович Реалізація презентаційних ідей в авторських курсах на базі коледжів Стрельніков, В.Ю. Полтава Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2018 тези 97
Презентовано авторські курси підвищення кваліфікації викладачів на базі навчального закладу, які є втіленням принципів кооперації – добровільності, демократизму, взаємовигідної співпраці та взаємодопомоги, що актуально в умовах кризи сучасної освіти

24 Стрельніков Віктор Юрійович Розвиток проєктувальної майстерності викладача закладу вищої освіти Стрельніков, В.Ю. Вінниця Актуальні проблеми освіти і науки: досвід та сучасні технології українська 2020 тези 91
Виходячи із попередніх напрацювань, виділено критерії і показники проєктувальної майстерності викладача закладу вищої освіти

25 Стрельніков Віктор Юрійович Семен Устимович Гончаренко – мій Великий Вчитель Стрельніков, В.Ю. Київ немає українська 2018 стаття 87
Лицар педагогічної науки : науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка

26 Стрельніков Віктор Юрійович Духовний світ індивідуальності студента Стрельніков, В.Ю. Київ Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 91
Саморозвиток особистості як ініці¬ативний саморух за рівнями духовності здійснюється спочатку ідеально (думкою) завдяки принципово новій меті як новий ідеальний мотив, але дійсним він стає через розвиток волі особистості як здатності породжувати дію на основі задуму. Засобами розвитку духовного світу індивідуальності студента і водночас засобами творення себе як особистості на цьому шляху є психічні механізми саморозвитку

27 Стрельніков Віктор Юрійович Концептуальні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури Стрельніков, В.Ю. Лебедик, Л.В. Черкаси Неперервна професійна підготовка фахівців в умовах формування спільного європейського освітнього простору українська 2020 стаття 89
У статті сформульовано вимоги до методологічних засад, на яких можна було б вибудувати власну концепцію впровадження науково-методичної системи підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури. Для цього, на основі аналізу теоретичних досліджень, розкрито суть підготовки майбутніх викладачів до проектування дидактичних систем в умовах магістратури, акцентовано увагу на усвідомленні магістрантами сутності, мети, суб’єктів, об’єктів, предмета, продукту проектування, структури дидактичної системи

28 Стрельніков Віктор Юрійович Показники ефективності проектувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти Кундій Жанна, Стрельніков Віктор, Вонсович Лідія немає Імідж сучасного педагога українська 2020 стаття 96
Метою статті є дослідження теоретичних засад розвитку проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти, важливої у сучасних умовах для ефективної професійної діяльності викладача; завданнями – визначення критеріїв і показників проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти; формулювання вимог до знань викладача, які обумовлюють появу проєктувальної майстерності; побудова чіткої системи педагогічних умінь як складників структури проєктувальної майстерності

29 Стрельніков Віктор Юрійович Управління професійним розвитком педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти в умовах короткотермінових курсів підвищення кваліфікації Стрельніков, В.Ю. немає Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами : матеріалм заочн. Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2020 стаття 92
У статті доведено, що управління професійним розвитком педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти в умовах короткотермінових курсів підвищення кваліфікації полягає в організації такого навчання, коли залучаються не використовувані психологічні резерви особистості і діяльності педагогічних працівників, які дають змогу на курсах підвищення кваліфікації швидко, ефективно і просто чомусь навчитися

30 Стрельніков Віктор Юрійович Concept of designing advanced postgraduate pedagogical education, development and selfdevelopment of teacher pedagogical skills in the new Ukrainian school Strelnikov V. Yu. Prague Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School англійська 2020 стаття 103
Scientific novelty of the research: the author theoretically substantiates the principles of designing didactic objects, categories and concepts of the concept of designing advanced postgraduate teacher education, development and self-development of teacher pedagogical skills; theoretically and methodologically substantiates the influence of the project of the specified system on its final result - the level of development and self-development of teacher’s pedagogical skill, which includes his personal orientation, motives, subjectivity, professional competence and creative skills

31 Стрельніков Віктор Юрійович Можливості кооперативного навчання для формування й розвитку громадянської культури молоді Стрельніков, В.Ю. немає Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики українська 2020 стаття 99
У статті показано досвід кооперативного викладання і вивчення дисциплін «Теорія і практика науково-педагогічних досліджень», «Сучасні моделі освіти», «Сучасний стан розвитку науки», «Теорія і практика вищої освіти», який може бути трансльований багатьма закладами освіти, які хочуть сприяти сучасній молодій людині в розвитку її громадянської культури

32 Стрельніков Віктор Юрійович Філософія проектування випереджувальної післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу Стрельніков, В.Ю. Суми Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти українська 2020 стаття 103
Автор розглядає випереджувальну післядипломну педагогічну освіту як систему психологічних і дидактичних процедур взаємодії суб’єктів навчального процесу у закладі післядипломної педагогічної освіти – викладачів і курсистів. Проектування випереджувальної післядипломної педагогічної освіти здійснюється через сучасні освітні вимоги до принципів, технологій і змісту навчання, навчально-методичного й інформаційного забезпечення. У статті виділено та теоретично обґрунтовано принципи формування професійної компетентності курсистів. Ними є такі принципи: цільового призначення інформаційного матеріалу; поєднання комплексних, інтегруючих і власних дидактичних цілей; повноти навчального матеріалу в модулі; відносної самостійності елементів модуля; реалізації зворотного зв’язку; оптимальної передачі інформаційних і методичних матеріалів; стиснення навчальної інформації у змістовому модулі; генералізації знань; взаємопов’язаності, логізації знань. Розкрито суть кожного з виділених принципі

33 Стрельніков Віктор Юрійович Розвиток в особистості пізнавального і професійного інтересів під час вивчення педагогічних дисциплін Стрельніков, В.Ю. Лебедик, Л.В. Вінниця Досягнення сучасної психологічної науки та практики українська 2020 стаття 84
У статті досліджується розвиток пізнавального і професійного інтересів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Розглядаючи пізнавальний і професійний інтереси як психолого-педагогічну проблему, автори стверджують, що вони за своїм змістом і спрямованістю становить велику цінність для особистості учня, майбутнього фахівця чи слухача курсів підвищення кваліфікації

34 Стрельніков Віктор Юрійович Принципы проектирования содержательных модулей дисциплины в дидактической системе высшего образования Украины (Zasady opracowania podstawowego modelu dyscypliny naukowej w systemie dydaktycznym szkolnictwa wyższego na Ukrainie). Losyeva Nataliya, Strelnikov Viktor Warszawa Paideia російська 2020 стаття 102
Авторы рассматривают современную дидактическую систему высшего образования в Украине, построенную на компетентностном подходе к обучению. Проектирование дидактической системы осуществляется согласно образовательным стандартам обучения, заложенных в них целях, содержании и программных результатах обучения. В статье презентованы и теоретически обоснованы принципы проектирования содержательных модулей дисциплины в дидактической системе формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. Принципы: целевого назначения, социальной обусловленности и научности информационного материала; практической направленности; сочетания комплексных, интегрирующих и предметных дидактических целей; полноты учебного материала в модуле; относительной самостоятельности элементов модуля; реализации обратной связи; оптимальной передачи информационных и методических материалов; сжатия учебной информации в содержательном модуле; генерализации знаний; взаимосвязанности, логизации знаний. Раскрыта сут

35 Стрельніков Віктор Юрійович Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі короткотермінових курсів-тренінгів Наталія Лосєва, Віктор Стрельніков немає Імідж сучасного педагога українська 2020 стаття 103
У статті здійснено виклад результатів досліджень, започаткований у попередніх публікаціях авторів. Розкрито можливості розвитку готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі короткотермінових курсів-тренінгів. Розглядається винайдена у власному досвіді система курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі закладів освіти, яка допомагає педагогам: заощадити час і кошти, що є важливим в умовах кризи освіти, й удосконалити свою кваліфікацію, не зупиняючи навчальний процес. Запропонована програма короткотермінових курсів-тренінгів, яка складається на основі пропозицій замовників – педагогічні працівники можуть вибрати для вивчення й оволодіння сучасні технології навчання – модульні, ігрові, дослідницькі технології тощо

36 Стрельніков Віктор Юрійович Застосування вчителем педагогічної діагностики для підвищення якості навчання учнів Стрельніков, В.Ю. немає Дидаскал українська 2020 стаття 101
У запропонованій автором педагогічній діагностиці в процесі навчання учнів розмежовано два основних напрями: діагностування вчителем (викладачем) досягнень учнів (студентів) та самодіагностика ними власних результатів і процесу навчання. Розподіл за двома зазначеними напрямами стосується суб’єктів навчально-виховного процесу і діагностики та управління якістю навчання учнів зокрема, а діяльність цих суб’єктів спрямовано на три групи об’єктів: предметний, особистісний та діяльнісний складники

37 Стрельніков Віктор Юрійович Философские основы проектирования дидактических систем в русле компетентностного подхода Стрельников, В.Ю. Харьков Теоретико-методические основы внедрения компетентностного подхода в высшей школе : монография російська 2018 стаття 82
Автор рассматривает дидактическую систему как систему психологических и дидактических процедур взаимодействия преподавателей и студентов. Проектирование дидактической системы осуществляется через образовательные и профессиональные стандарты, заложенные в них цели и содержание обучения, учебно-методическое, информационное и программное обеспечение. В статье выделены и теоретически обоснованы принципы формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. Ими являются следующие принципы: целевого назначения информационного материала; сочетание комплексных, интегрирующих и собственных дидактических целей; полноты учебного материала в модуле; относительной самостоятельности элементов модуля реализации обратной связи; оптимальной передачи информационных и методических материалов; сжатия учебной информации в содержательном модули; генерализации знаний; взаимосвязанности, логизации знаний. Раскрыта суть каждого из выделенных принципов

38 Стрельніков Віктор Юрійович Проектувальна діяльність як складник професійної культури педагога Стрельніков, В.Ю. Полтава Українська професійна освіта українська 2018 стаття 96
У статті охарактеризовано проектування як тісно пов’язану з педагогічною діяльністю функцію педагога (інформаційну, комунікативну, організаторську, конструктивну, прогностичну тощо), обґрунтовано важливість проективних знань, умінь і навичок. Сучасні дослідники вказують на проектування як таку операційну систему впливів, яка робить виховний процес достатньо прогнозованим і керованим, як можливу модель взаємодії суб’єктів, коректування якої здійснюється на основі педагогічного передбачення, прогнозування процесу взаємодії та його результатів. Метою статті є дослідження теоретичних засад розвитку проектувальної майстерності, необхідної в сучасних умовах професійної діяльності педагога, і важливого складника його професійної культури. Завданнями дослідження є: визначити критерії і показники проектувальної майстерності педагога на основі системного підходу; сформулювати вимоги до знань педагога, які передують появі проектувальної майстерності, та побудувати систему педагогічних умінь, що с

39 Стрельніков Віктор Юрійович Основные категории и понятия инновационных технологий обучения будущих учителей начальной школы Стрельников, В.Ю. Қарағанды Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы російська 2018 стаття 83
По мнению авторов, будущий учитель начальной школы должен больше мыслить категориями «гуманизм, интеллигентность, свобода, развитие, самостоятельная личность» чем «эффективные технологии, контроль, измерение». Поэтому важно выработать у них четкие понятия технологий обучения, имеющих четкую алгоритмическую последовательность и гарантирующих конечный результат

40 Стрельніков Віктор Юрійович Технології «діадної взаємодії» та ситуаційного навчання студентів Стрельніков, В.Ю. Полтава Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки українська 2018 стаття 100
У статті розглядаються особливості застосування технології «діадної взаємодії» та ситуаційного навчання студентів. Дається характеристика функціональних форм і якостей діадної взаємодії, які, враховуючи відносну компактність і простоту, використовувалися тьюторами. Це підвищило якість діадної взаємодії тьютора зі студентами