Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384215

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Мельниченко Василь Іванович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат хімічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: фізична хімія, прикладна колоїдна та електрохімія
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9974-3239
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ris1X-sAAAAJ&hl=ru&authuser=1
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603210038
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.melnychenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=80#search

Праці

Знайдено документів: 14
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мельниченко Василь Іванович Полімери на основі фторакрилатів В. І. Мельниченко, К. І. Манько, О. М. Шендрик Вінниця немає українська 2018 монографія 116
Наведені аспекти взаємодії фторованих та вінільних мономерів, можливі утворення гомо- та гетероасоціатів, їх вплив на реакцію кополімеризації, Описана кінетична схема радикальної кополімеризації, особливості реакції для фторакрилатів і вінільних мономерів, представлені константи кополімеризації для ряду бінарних систем. Розглянуто фізичні властивості фторованих кополімерів та галузі їх використання

2 Мельниченко Василь Іванович Кинетические параметры сополимеризации метилметакрилата с метакриловой кислотой в присутствии растворителей разной полярности Батиг С. М., Мельниченко В. И немає Вісник Донецького національного університету. Серія А. Природничі науки російська 2014 стаття 139
Изучена инициированная радикальная сополимеризация метилметакрилата с метакриловой кислотой в среде растворителей различной полярности: ацетона, толуола и метанола. Установлено влияние полярности среды на скорость реакций сополимеризации и величину энергии активации, а также состав сополимеров

3 Мельниченко Василь Іванович Сополимеризация метилметакрилата с метакриловой кислотой в присутствии растворителей различной полярности Батиг С.М., Мельниченко В.И Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ російська 2016 тези 113
Полученные зависимости позволяют предполагать механизм образования ассоциатов как между мономерами, так и с молекулами растворителей

4 Мельниченко Василь Іванович Состав, термомеханические свойства сополимеров на основе фтор(мет)акрилатов Батиг С.М., Манько К.И., Мельниченко В.И. Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ російська 2016 тези 122
Исследован состав сополимеров в зависимости от состава исходной мономерной смеси. Определены температуры стеклования, набухания, вязкость растворов полученных полимеров

5 Мельниченко Василь Іванович Кополімеризація фторованих мономерів з метилметакрилатом Бодня Ю.М., Батіг С.М., Мельниченко В.І. Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 129
Досліджена ініційована пероксидом лаурилу кополімеризація 1,1,3–тригідротетрафторпропілметакрилату, 1,1,5-тригідрооктафторамілметакрилату, ди-(2,2,3,3,4,4,5,5)-октафторпентанового естеру бутендіової кислоти з метилметакрилатом до глибоких стадій при температурі 338 К. Швидкості кополімеризації фторованих мономерів з ММА на всіх стадіях процесу нижчі за швидкості гомополімеризації ММА і зменшуються зі збільшенням кількості атомів фтору у складі молекули

6 Мельниченко Василь Іванович Кополімеризація метилметакрилату з фторованими мономерами Мельниченко В.І., Манько К.І. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр українська 2017 стаття 149
Опираючись на асоціативну природу фторалкілметакрилатів визначені ступені асоціації сумішей фторметакрилатів з метилметакрилатом і встановлена залежність їх від складу мономерної суміші. Зі збільшенням частки фторованого компоненту та довжини фторалкільного замісника ступінь асоціації зростає. Також було встановлено, що швидкості кополімеризації даних систем зменшуються при збільшенні ступеня асоціації.

7 Мельниченко Василь Іванович Физико-химические свойства сополимеров на основе фторалкилакрилатов и метилметакрилата В. И. Мельниченко, К. И. Манько Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки російська 2017 стаття 135
Зависимости скорости сополимеризации от состава исходной мономерной смеси интерпретированы в рамках модели об ассоциатах-заготовках, в которых взаимное расположение молекул мономера благоприятно для реакции роста полимерной цепи. Экспериментально определены составы сополимеров, на основе которых методом Майо-Льюиса рассчитаны константы сополимеризации в температурном интервале 65-90оС

8 Мельниченко Василь Іванович Хімічна кінетика на платформі Moodle Міщук А. О., Мельниченко В. І Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 124
Курс містить наступні змістовні модулі: формальна кінетика; кінетика складних реакцій; теоретичні уявлення хімічної кінетики; кінетика ланцюгових і фотохімічних реакцій; гомогенний каталіз; гетерогенний каталіз; ферментативний каталіз; хімічна динаміка

9 Мельниченко Василь Іванович Асоціація фторакрилатів, фторфумаратів і їх вуглеводневих аналогів Мельниченко В. І., Манько К. І. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 стаття 81
У молекулах акрилатів переважає асоціація за типом донорно-акцепторних специфічних зв՚язків між протонами подвійного зв՚язку однієї молекули і атомами кисню естерної групи іншої молекули. Наявність атомів фтору в алкільному заміснику акрилових естерів викликає зміну молекулярних властивостей і структури мономерів, димеризація досліджених мономерів відбувається переважно внаслідок взаємодії фторалкільних фрагментів молекул

10 Мельниченко Василь Іванович Тестовий контроль знань студентів із хімічної кінетики Міщук А. О., Мельниченко В. І. Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2020 тези 125
У роботі підготовлений для використання у навчальному процесі на платформі Moodle розділ «Хімічна кінетика» курсу «Фізична хімія» для студентів спеціальності 102 «Хімія»: освітні програми «Хімія» і «Біохімія».

11 Мельниченко Василь Іванович Фізико-хімія еластомерів Мельниченко В.І., Жильцова С.В. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 131 no file
У посібнику викладені фізико-хімічні основи отримання натурального та синтетичного каучуків, описані їх властивості, хімічні перетворення і процеси вулканізації, а також властивості та структура гум на їх основі.

12 Мельниченко Василь Іванович Полімерна композиція, що знижує гідродинамічний опір. Патент України на корисну модель, № 91059. Манько К. І., Дмитренко М. О., Асланов П. В., Михальчук В. М., Мельниченко В. І. немає Бюл. № 12. українська 2014 патент 91
немає

13 Мельниченко Василь Іванович Високомолекулярнi сполуки Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Донецьк немає українська 2009 навч.-метод. посіб. 80
немає

14 Мельниченко Василь Іванович Экологические проблемы синтеза и переработки полимеров Бовкуненко О. П., Мельниченко В. И. Донецк немає російська 2010 учеб. пособие 82
Изложены основные проблемы экологии производства полимерных материалов, методы обезвреживания газовых выбросов и сточных вод, образующихся при синтезе полимеров. Описаны основные методы утилизации отходов резин и полимерных материалов, ресурсозберегающие технологии утилизации, методы получения биоразлагаемых пластиков. В пособие включены также методики, описывающие качественную идентификацию полимерных материалов, способы оценки деструкции и биоразлагаемости полимерных материалов.