Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585899

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Розанцев Георгій Михайлович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор хімічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: моделювання комплексоутворення поліоксометалатів d-елементів у водних, водно-органічних і розчинах та синтез їх солей для промисловості та медицини
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7991-4774
Google scholar: https://scholar.google.ca/citations?user=AM7VesgAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603343359
Web of Science: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2023127102_G_M_Rozantsev
Корп.ел.пошта: g.rozantsev@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=66#search

Праці

Знайдено документів: 18
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Розанцев Георгій Михайлович p-ЕЛЕМЕНТИ VIІІ-VII груп Розанцев Г.М., Радіо С. В., Гумерова Н.І., Борисова К.В., Князєва А.С. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 162
У навчально-методичному посібнику детально викладено сучасні уявлення про способи добування, застосування, а також про фізичні та хімічні властивості простих речовин та основних класів сполук, що дає змогу повною мірою пізнати їхнє різноманіття. У посібнику містяться питання та рекомендації для вивчення теоретичного матеріалу, лабораторний практикум і завдання для самостійної роботи студентів

2 Розанцев Георгій Михайлович Координаційна хімія. Номенклатура, ізомерія і будова Розанцев Г.М., Радио С.В., Гумерова Н.І., Борисова К.В., Єрошина К.В. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 163
У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал до курсу «Координаційна хімія», що стосується основних понять номенклатури, ізомерії та будови комплексних сполук. У першу чергу матеріал розроблено для студен-тів, які навчаються за спеціальністю «Хімія» денної і заочної форми навчання

3 Розанцев Георгій Михайлович Основи хімії та біогеохімії Г. М. Розанцев, К. В. Борисова, К. Є. Білоусова Вінниця немає українська 2016 навч. посіб. 185
Посібник містить задачі, вправи й запитання з усіх розділів загальної та неорганічної хімії, до кожного з них подано короткі теоретичні відомості та приклади розв’язання типових задач і вправ, що допоможе студентам краще засвоїти природу тих чи інших фізико-хімічних явищ, знайти пояснення залежності властивостей неорганічних сполук від їхнього складу та будови, творчо розвивати ініціативу та логічне мислення

4 Розанцев Георгій Михайлович Концентрації розчинів Г. М.Розанцев , Н. І Гумерова, Радіо С. В., Пойманова О. Ю. Вінниця немає українська 2016 навч. посіб. 148
У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення модуля «Концентрації розчинів», наведено питання для самопідготовки, приклади розв’язання задач. Наведено варіанти індивідуальних завдань для самостійного розв’язання.

5 Розанцев Георгій Михайлович Синтез неорганічних сполук Г. М. Розанцев, К. В. Борисова Вінниця немає українська 2016 навч.-метод. посіб. 185
Навчальний посібник призначений для студентів хімічного факультету університету, що вивчають дисципліну «Неорганічний синтез»; його розроблено на модульній основі з діагностико-кваліметричним забезпеченням і складається він з двох частин. Перша частина вміщує модулі: «Відновлення воднем» і «Синтез безводних хлоридів». Друга частина складається з модулів: «Отримання галогенводневих кислот», «Синтез комплексних сполук», «Отримання оксидів», «Алюмінотермія».

6 Розанцев Георгій Михайлович Будова атома та періодичність Г.М. Розанцев, С.В. Радіо, С.А. Неділько Київ немає українська 2017 навч. посіб. 155
У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення загального курсу «Будова атома та періодичний закон». Наведено приклади розв’язання розрахункових задач різних типів із застосуванням знань періодичного закону та основ квантової механіки, теоретичних питань для самопідготовки студентів до складання модульного контролю, а також варіанти індивідуальних завдань для самостійного розв’язування

7 Розанцев Георгій Михайлович Комплексообразование в растворе и периодичность термодинамических характеристик поливольфрамолантанидатов Розанцев Г. М., Радио С. В., Игнатьева В. В., Гумерова Н. И., Марийчак А. Ю. Винница немає російська 2018 монографія 167
В данной монографии процессы комплексообразования в подкисленных растворах ортовольфраматаниона в присутствии трехзарядных ионов лантанидов рассмотрены очень детально

8 Розанцев Георгій Михайлович Взаимодействие в системе Ce3+ – WO42– – H+ – H2O при различной кислотности Розанцев Г. М., Марийчак О. Ю., Олексий Ю. А., Румянцева Ж. О., Радио С. В. Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки російська 2017 стаття 173
Досліджено утворення Се(III)-вмісних ізополівольфраматів у підкислених до різної кислотності Z = ν(H+)/ν(WO42–) = 1,00–1,364 розчинах системи Na2WO4 – HNO3 – CeCl3 – H2O. Методами хімічного аналізу, ІЧ-спектроскопії та рентгенофазового (РФА) аналізу встановлено, що з непідкисленого розчину Na2WO4 (Z = 0,00) відбувається осадження церію(ІІІ) ортовольфрамату Се2(WO4)3∙9H2O.

9 Розанцев Георгій Михайлович Синтез паравольфрамата Б цинка Розанцев Г. М., Ерошина Е. В., Марийчак А. Ю., Радио С. В Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки російська 2017 стаття 167
Из подкисленного до Z = ν(H+)/ν(WO42–) = 1,29 раствора системы Na2WO4–HNO3–ZnSO4–H2O действием ацетона (соотношение вода:ацетон = 1:1) выделен белый кристаллический осадок паравольфрамата Б цинка Zn5[W12O40(ОН)2]∙35H2O. Методом ИК-спектроскопии установлено, что положения максимумов поглощения валентных колебаний в каркасе W–O–W надежно согласуются с ранее определенными для солей с анионом паравольфрамата Б и различными катионами, строение которых определено методом рентгеноструктурного анализа

10 Розанцев Георгій Михайлович Термодинамическая вероятность процессов комплексообразования в растворах поливольфрматотербиатов Игнатьева В. В., Вавилова С. М. Розанцев Г. М. немає Конденсированные среды и межфазные границы. Т. 19, № 2 російська 2017 стаття 204
Методом рН-потенциометрии при 25±0.1 °С исследовано взаимодействие в системе TbW10O369- – H+(OH–) – H2O (CTbW10O369- = 1х10-3 M), подобрана модель, описывающая равновесные процессы в кислой и щелочной областях. Рассчитаны логарифмы концентрационных и термодинамических констант, значения энергии Гиббса процессов, протекающих с мономерными ионами, и стандартные значения энергии Гиббса образования (∆Gобр.о) гетерополианионов HnTbW10O36(9–n)– и HmTbW5O18(3–m)–.

11 Розанцев Георгій Михайлович pH-Metric Studies on the Interaction of Ni-Containing Anderson Type Heteropolyanions in Aqueous Solution. Journal of Solution Chemistry Gumerova N. I., Notich A. V., Rozantsev G. M., Radio S. V. немає Journal of Solution Chemistry англійська 2016 стаття 238
pH-potentiometry and mathematical modeling were used to study interactions in the system Ni2+−MoO2−4−H+−H2O acidified to mole ratio Z=ν(H+)/ν(MoO2−4)=1.00, within the acidity interval Z = 0.6–2.5 at 298 ± 0.1 K, with background electrolyte NaNO3 (I = 0.1–0.5 mol·dm−3). Previously unknown thermodynamic constants and Gibbs energies for the formation reactions of Anderson type heteropoly anions H x [Ni(OH)6M6O18](4−x)− (M = Mo, W) from MoO2−4 and H+, as well as their standard Gibbs energies of formation ΔG0f, were calculated. For the first time, the speciation schemes of the ions in Ni2+–MoO2−4–H+–H2O (M = Mo, W) solutions are proposed.

12 Розанцев Георгій Михайлович Synthesis and investigation of heteropoly decatungstosamarates (III) with anion of Peacock-Weakley structure. Mariichak, O.Yu., Rozantsev, G.M., Radio, S.V. немає Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii російська 2017 стаття 223
We determined the conditions for the synthesis of a normal salt of sodium heteropoly decatungstosamarate(III) Na9[Sm(W5O18)2]30H2O (Z=0.80) and acid salts with heteropoly decatungstosamarate(III)-anion Na7H2[Sm(W5O18)2]24H2O (Z=0.90), and Na5H4[Sm(W5O15)2]17H2O (Z=1.o0) from aqueous solutions of sodium tungstate acidified to Z=v(H⁺)/v(WO4²⁻)=0.80-1.20, having the ratio of n(Sm):n(W)=1:10 and with addition of acetone.

13 Розанцев Георгій Михайлович Вторичная периодичность характеристических полос поглощения в ИК-спектрах гетерополигексавольфрамоникелатов(ІІ) лантанидов Розанцев Г. М., Гумерова Н. И., Марийчак А. Ю., Усачов О. М. Радио С. В. немає Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii російська 2017 стаття 216
Полиоксометаллаты (ПОМ) – это большой класс полиядерных комплексов, построенных из октаэдров MO6 (M = центральный атом, например, WVI, MoVI, VV ), которые соедененны друг с другом за счет общих вершин или ребер. Широкая классификация делит ПОМ на изополианионы ([HXMyOz] n- ) и гетерополианионы ([XxMmOy] q- , X = гетероатом, например, переходные металлы первого ряда).

14 Розанцев Георгій Михайлович Акваполивольфраматы d- металлов в растворе с кислотностью Z=1,00. Иванцова Э. С., Радио С.В., Розанцев Г.М., Швед Е. Н. немає Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii російська 2018 стаття 220
Проведено математическое моделирование химических равновесий в растворах ортовольфрамат-аниона WO42- и катиона Zn2+ (C(WO42-)=10-2 (моль/л), соотношение компонентов С(Zn):C(W)=1:6 с ионной силой I=0,1). В результате установлено наличие в растворе гексавольфрамат анионов [W6O20(OH)2]6- (в интервале кислотности Z=n(H+)/n(WO42-)=0,00-1,20), паравольфрамат Б-аниона [W12O40(OH)2]10- (при Z=1,17) и его протонированных форм H[W12O40(OH)2]9-, H2[W12O40(OH)2]8- (при Z=1,25 и Z=1,33 соответственно), которые образуются из гекса-аниона.

15 Розанцев Георгій Михайлович Изополивольфрамат-анионы в водно-диметилсульфоксидных растворах Пойманова Е. Ю., Радио С. В., Белоусова Е Е., Розанцев Г. М., Панюшкін В Т. немає Журнал неорганической химии російська 2018 стаття 185
Abstract—The formation of isopoly tungstate anions (IPTAs) in water–dimethyl sulfoxide (DMSO) solutionswas studied by potentiometric titration, followed by mathematical modeling, and electronic absorption spectroscopy. Logarithmic equilibrium constants and Gibbs free energies were calculated for IPTA formation from and Н+ in the (DMSO = dimethyl sulfoxide) system for various solution acidities A scheme was suggested for IPTA interconversions at various DMSO

16 Розанцев Георгій Михайлович Heteropoly Decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley Type Anion: Synthesis and Crystal Structure of Isostructural Salts Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Gd, Er). Mariichak O. Yu. Ignatyeva V. V. · Baumer V. N. · Rozantsev G. M. · Radio S. V. немає Journal of Chemical Crystallography англійська 2020 стаття 209
Conditions necessary for the formation of isostructural sodium heteropoly decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley type anion Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Gd, Er) in Ln(NO3)3–Na2WO4–HNO3–H2O solutions with a ratio ν(Ln): ν(W) = 1:10, acidified up to Z = ν(H+)/ν(WO42−) = 0.80, were established.

17 Розанцев Георгій Михайлович State of isopoly tungstate anions in aqueous-glycerine solutions. Usachev O.M., Rysich A.V., Velichko M.P., Rozantsev G.M., Radio S.V. немає Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii англійська 2019 стаття 227
The method of pH-potentiometric titration and mathematical simulation using CLINP 2.1 software in the acidity range Z=(HCl)/(Na 2 WO 4 )=0.0–2.2 (where (HCl) and (Na 2 WO 4 ) are the molar quantities of hydrochloric acid and sodium tungstate, respectively) were used to study complex formation in the aqueous-glycerine solution Na 2 WO 4 –HCl–NaCl–H 2 O–C 3 H 5 (ÎÍ) 3 (Ñ(Na 2 WO 4 )=510 –3 mol/L, ionic strength I(NaCl)=0.1 mol/L, volume content of glycerine of 10 to 50%).

18 Розанцев Георгій Михайлович Nickel Decatungstate [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32]: Synthesis from a Water-Dimethylsulfoxide Solution, Crystal Structure Determination, IR and Raman Spectroscopic Analysis, Surface Micromorphology. Poimanova E. Y., Medved’ A. O., Radio S. V., Baumer V. N., Arzumanyan G. M., Doroshkevich N. V., Khomutova E. V., Belousova E. E., Rozantsev G. M., Panyushkin V. T. немає Journal of Structural Chemistry. англійська 2018 стаття 215
Crystalline nickel(II) decatungstate (II) [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] is synthesized for the first time and characterized by chemical and thermal analyses, scanning electron microscopy, IR and Raman spectroscopy, and single crystal X-ray diffraction (XRD).