Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528505

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Швед Олена Миколаївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор хімічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: хімія оксиранів: реакційна здатність, механізм, моделювання, каталіз реакцій з протоновмісними нуклеофілами, синтез полімерів та композитів на основі епоксидних сполук
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4868-550X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_L40IYcAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602558439
Web of Science: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/77276163_E_N_Shved
Корп.ел.пошта: o.shved@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=65#search

Праці

Знайдено документів: 11
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Швед Олена Миколаївна Закономірності перебігу хімічних процесів: вплив температури Швед, О.М. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 198
У навчальному посібнику наведено програму курсу «Закономірності перебігу хімічних процесів», розглянуто один із базових розділів хімічної кінетики, а саме вплив температурних чинників та розчинника на перебіг реакцій. Матеріал складається з лекцій, прикладів розв’язку задач, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів вузів, школярів, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, наукових співробітників

2 Швед Олена Миколаївна Практикум з органічної хімії Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 163
Наведені основні методи очиcтки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніка безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Посібник призначений для студентів спеціальності «Хімія». Може бути корисним студентам при виконанні експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.

3 Швед Олена Миколаївна Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность Швед, Е.Н. Беспалько Ю.Н. Синельникова, М.А. Донецк немає російська 2013 монография 160
Систематизовано дані щодо впливу природи нуклеофільного реагенту, каталізатора, структурно-температурних факторів на перебіг реакції розкриття оксиранового циклу. Особливу увагу приділено кислотноосновним взаємодіям в реакційній системі, а також можливості взаємодії між оксираном та основою. Для науковців, викладачів, аспірантів та магістрів, які працюють у галузі дослідження механізмів та реакційної здатності епоксидних сполук, а також студентів, які поглиблено цікавляться здобутками сучасної фізикоорганічної хімії.

4 Швед Олена Миколаївна  Номенклатура органічних сполук: Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 152
У навчальному посібнику «Номенклатура органічних сполук» розглянуто одне з базових понять органічної хімії, а саме: правила складання назв органічних сполук за номенклатурами раціональною, женевською та IUPAC для різних класів органічних сполук. Матеріал посібника включає інформацію щодо застосування принципів певної номенклатури до складання назв різних органічних сполук, алгоритму складання назв, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів вузів, школярів, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, наукових співробітників

5 Швед Олена Миколаївна Кинетика органических реакций Швед, Е.Н. Беспалько, Ю.Н. Синельникова, М.А. Винница немає російська 2016 учеб. пособие 154
В учебном пособии приведена программа курса «Кинетика органических реакций», рассмотрены основополагающие разделы химической кинетики, а именно кинетика реакций простых порядков, методы определения порядков реакции, методы измерения скорости реакции. Учебный материал по каждому разделу включает лекции, примеры решения задач, варианты заданий для самостоятельной работы. Пособие предназначено для студентов вузов, школьников, которые углубленно изучают отдельные разделы физической химии, а также будет полезным для преподавателей, аспирантов, научных работников.

6 Швед Олена Миколаївна Механізми органічних реакцій: Швед, О.М. Сінельникова, М.А. Беспалько, Ю.М. Вінниця немає українська 2016 навч. посіб. 145
У навчальному посібнику обговорюються найважливіші механізми реакцій за участю органічних речовин. Розглянуто загальні уявлення щодо механізмів органічних реакцій та типів реагентів, наведено основні механізми реакцій, в тому числі функціональних та ланцюгових перегрупувань, що розглядаються в класичних університетах в курсі «органічної хімії». Призначений для студентів вищих навчальних закладів та школярів, що поглиблено вивчають органічну хімію, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, науковців.

7 Швед Олена Миколаївна Фізичні методи дослідження в хімії Олійник, М.М. Горічко, М.В. Швед, О.М. Сінельникова, М.А. Беспалько, Ю.М. Донецк немає українська 2015 навч. посіб. 144
Наведено теоретичні основи з фізичних методів дослідження, розкрито їх можливості та взаємозв’язок у хімічних дослідах. Запропоновано методики розв’язання спектральних задач, вміщено елементи контролю знань студентів та завдання для самостійної роботи. Для студентів хімічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та науковців

8 Швед Олена Миколаївна Статична та динамічна стереохімії Швед, О.М. Сінельникова, М.А. Беспалько, Ю.М. Вінниця немає українська 2015 навч. посіб. 151
Наведено програму курсу «Основи стереохімії». Розглянуто розділи: «Точкові групи симетрії», «Конформації. Конформаційний аналіз», «Конфігурації», «Топізм», «Асиметричний синтез». Кожний розділ висвітлює основні моменти теорії, приклади розв’язання практичних завдань та завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник призначений для студентів хімічного факультету денної та прискореної форм навчання, може бути використаний аспірантами і викладачами для поглиблення знань з курсу «Основи стереохімії»

9 Швед Олена Миколаївна Теорія електронних зміщень в органічних молекулах Швед, О.М. Беспалько, Ю.М. Сінельникова, М.А. Вінниця немає українська 2015 навч. посіб. 137
Навчальний посібник містить завдання для самостійної роботи та приклади їх розв’язання. Призначений для самостійної роботи з курсу «Органічна хімія» студентів денної, прискореної форм навчання та школярів, що поглиблено вивчають органічну хімію, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, науковців

10 Швед Олена Миколаївна ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА КІНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ Швед, О. М. Ютілова, К. С. Богза, С. Л. Розанцев, Г. М. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 84
Навчальний посібник присвячений розгляду базових розділів кінетики та термодинаміки реакцій, а саме кінетиці реакцій простих порядків, методам визначення швидкості та встановлення порядку реакції, впливу температури та природи розчинника, визначенню термодинамічної йомовірності здійснення реакції. Матеріал складається з програми курсу, лекцій, прикладів розв’язку задач, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів СО «Бакалавр», а також буде корисним школярам, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, студентам СО «Магістр» та СО «Доктор філософії», викладачам, науковим співробітникам

11 Швед Олена Миколаївна ПРАКТИКУМ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Швед, О. М. Богза, С. Л. Бахалова, Є. А. Ситник, Н. С. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 77
Наведені основні методи очистки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніка безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Експериментальні розділи доповнено розділом з реакційної здатності основних класів органічних сполук та базовою інформацією щодо механізмів органічних реакцій. Посібник призначений для студентів СО «Бакалавр» під час вивчення органічної хімії, може бути корисним студентам під час виконання експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.