Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
586004

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Машталер Олександра Володимирівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: ботаніка, моніторинг довкілля, гідрологія з основами метеорології та кліматології, генетика, екомережа
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра ботаніки та екології
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1896-824X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=d4iPC2gAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222815573
Web of Science: https://publons.com/wos-op/researcher/4873717/oleksandra-mashtaler/
Корп.ел.пошта: o.mashtaler@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=62#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Машталер Олександра Володимирівна Бріоіндикація техногенного забруднення навколишнього середовища південного сходу України Глухов О. З. Машталер О. В. Донецьк немає українська 2007 монографія 136
У монографії наведено результати дослідження бріоіндикації техногенного забруднення навколишнього середовища південного сходу України. Виявлено видовий склад мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища. Виділено екологічні групи видів мохоподібних. В якості перспективних тест-видів для проведення локального комплексного моніторингу обрано види моху Bryum argenteum Hedw. B. сaespiticium Hedw. Виявлено диференційовану чутливість досліджених видів мохоподібних до токсичної дії важких металів, що підтверджує перспективність методів бріоіндикації стану навколишнього середовища і розширює можливості їх використання.

2 Машталер Олександра Володимирівна Біомоніторинг видами Bryophyta техногенно трансформованого середовища південного сходу України Машталер О. В. Дніпропетровськ немає українська 2007 автореферат 190 no file
Установлено певні реакції мохоподібних Bryum argenteum Hedw. та Bryum caespiticium Hedw. на забруднення навколишнього середовища важкими металами (Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Fe, Cr, Ca, Sn, Cd, Mo, Sb), визначено видовий склад бріофітів та проведено біоіндикаційну оцінку ступеня забруднення в умовах техногенно трансформованих екотопів південного сходу України. Вивчено особливості розподілу, екологічну, ценотичну та географічну структури мохоподібних. Ретельно досліджено частоту трапляння, проективне покриття і форми росту мохоподібних в екотопах територій промислових підприємств та відвалів вугільних шахт південного сходу України

3 Машталер Олександра Володимирівна Визначення порогів чутливості біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів середовища Машталер О. В. та ін. немає Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : межведомств. сб. науч. работ українська 2010 стаття 294
За результатами проведених досліджень, які спрямовані на вирішення актуальних завдань діагностики та нормування в системі контролю якості середовища, визначені пороги чутливості біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів довкілля. Сформовано базу даних характеристик щодо порогової чутливості біоіндикаторів (водоростей, грибів, мохоподібних, квіткових рослин, кліщів, комах та психофізіологічного стану людини) на дію екологічно несприятливих факторів. По результатам проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач диагностики и нормирования в системе контроля качества окружающей среды, определены пороги чувствительности биоиндикаторов на действие экологически неблагоприятных факторов. Сформирована база данных характеристик относительно пороговой чувствительности биоиндикаторов (водорослей, грибов, мохообразных, цветковых растений, клещей, насекомых и психофизиологического состояния человека) на действие экологически неблагоприятных факторов

4 Машталер Олександра Володимирівна Мохоподібні антропогенних комплексів південного сходу України // Межведомств. сб. научн. работ Машталер О. В. немає Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона.Вып. 5. українська 2005 стаття 155 no file
Проаналізовано видовий склад мохоподібних та особливості розповсюдження мохоподібних антропогенних комплексів південного сходу України

5 Машталер Олександра Володимирівна АПРОБУВАННЯ СПОСОБІВ БІОІНДИКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОНБАСУ Машталер О. В. та ін. немає Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону українська 2008 стаття 123
Зведено результати апробування біоіндикаційних можливостей видів рослин, тварин, грибів та людини у промислово розвиненому регіоні. Синтезовані данірекомендовано розцінювати як базові для впровадження технології оцінки шкідливості факторівнавколишнього середовища

6 Машталер Олександра Володимирівна Розробка технології комплексної біоіндикаційної оцінки довкілля техногенного регіону Машталер О. В. та ін. немає Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону українська 2009 стаття 151
За результатами апробації внесено корективи в розроблену технологію комплексної біоіндикації середовища. Підготовлено технологію комплексної оцінки стану техногенного регіону за інформативними біоіндикаційними показниками, за допомогою якої більш ґрунтовно можна здійснювати заходи, спрямовані на поновлення і покращення стану середовища, здоров’я населення та біосфери

7 Машталер Олександра Володимирівна Критерії оцінки екологічного стану середовища за порогами чутливості біоіндикаторів Машталер О. В. та ін. немає Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону українська 2011 стаття 145
Вперше визначено характеристики порогової чутливості біоіндикаторів (водоростей, грибів, мохоподібних, квіткових рослин, кліщів, комах та людини) на дію екологічно несприятливих факторів середовища, за якими розроблено критерії оцінки екологічного стану довкілля. Підготовлено матеріали для формування бази даних порогів чутливості відповідних біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів середовища

8 Машталер Олександра Володимирівна Індикація техногенного забруднення середовища із застосуванням мохів О.З. Глухов, О.В. Машталер немає Промышленная ботаника. Вып. 7. українська 2007 стаття 130
Вперше виявлено видовий склад мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища південного сходу України. В якості перспективних тест-видів для проведення локального комплексного моніторингу обрано види моху Bryum argenteum Hedw. та B. caespiticium Hedw. Встановлено, що B. argenteum накопичує більший вміст елементів забруднення, ніж B. caespiticium. Визначено кореляційні зв’язки між показниками забруднення ґрунтів важкими металами та вмістом відповідних елементів у гаметофітах мохів. Розвиток мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища є досить інформативним індикатором забруднення середовища, тому вони можуть слугувати адекватними біомаркерами у системі моніторингу за станом середовища

9 Машталер Олександра Володимирівна Морфологнічні зміни трансплантатів мохів як реакція на забруднення повітря промислового регіону Машталер О.В., Задорожна Д.В. немає Чорноморський ботанічний журнал українська 2008 стаття 131
Виявлено типові морфологічні зміни трансплантатів трьох видів епіфітних мохів під впливом забруднення навколишнього середовища м. Макіївки. Встановлено, що ступінь зміни морфологічних показників видів мохів Orthotrichum pumilum Sw. (=Ortotrichum fallax Bruch.) та Leptodictium riparium (Hedw.) Warnst. находяться у залежності від ступеню забруднення атмосферного повітря та може бути інформативним індикатором якості повітря промислового регіону. Підтверджено відносну стійкість виду моху Leskea polycarpa Hedw. в умовах інтенсивного атмосферного забруднення. Визначено ступінь антропогенного навантаження у трьох зонах м. Макіївки (Донецька обл.).

10 Машталер Олександра Володимирівна Growth Parameters of Herbaceous Plants on Phosphogypsum Dumps with Using Soil Coverings Based on Sewage Sludge Yuriy Prysedskyi, Oleksandra Mashtaler немає Journal of Ecological Engineering англійська 2021 стаття 150
The phosphogypsum dumps are one of the most toxic solid wastes of phosphoric acid, phosphate and phosphorus fertilizers manufacturing enterprises. In the article the possibility of remodeling of phosphogypsum dumps with using the Poaceae family herbaceous plants seeding was considered. On the basis of determination of growth parameters as well as sulfur and fluorine ions accumulation in the plants, the expediency of the dumps surface covering with a ground-covering mixture consisting of sand and sediment of wastewater in the amount of 10% or 20% by weight is established. In the dumps Bromus inermis Leyss., Dactylis glomerata L., Elytrigia pseudocaesia (Pacz.) Procud., Festuca arundinacea L. and Festuca altissima L. are the most suitable plants for cultivation

11 Машталер Олександра Володимирівна Оцінка стану міського середовища за показниками флуктуючої асиметрії листків Betula pendula Roth. (на прикладі м. Могилів-Подільський) О.В. Машталер, А.В. Милка, Л.О. Мікуліч Запоріжжя Acta Biologica Ukrainica, № 1 українська 2021 стаття 41
У статті представлено результати досліджень показників флуктуючої асиметрії листків Betula pendula Roth. у м. Могилів-Подільський (Вінницька обл.) та оцінки стану міського середовища. Флуктуюча асиметрія є показником стабільності розвитку організмів в умовах урбанізованого середовища. Упродовж двох років досліджували зразки з десяти моніторингових точок за п’ятьма вибраними показниками. У результаті було встановлено відмінності за середніми показниками флуктуючої асиметрії в різних моніторингових точках м. Могилів-Подільський

12 Машталер Олександра Володимирівна Дослідження біоекологічних характеристик та фенологічних особливостей деяких сортів виду Abelmoschus esculentus (L.) Moench в умовах Вінницької області О.В. Машталер, А.І. Луценко, Л.О. Мікуліч Полтава Біологія та екологія Том 7, № 2. українська 2021 стаття 41
У статті представлено результати біоекологічних характеристик та фенологічних особливостей деяких сортів виду Аbelmoschus esculentus (L.) Moench в умовах Вінницької області: два сорти українського походження – ‘Сопілка’ та ‘Alabama red’, а також сорт бамії турецького походження – ‘Sultani’. Досліджено енергію проростання та схожість насіння. Отримано результати фенологічних спостережень: календарні терміни початку фенологічних фаз, тривалості фаз і міжфазних періодів обраних сортів

13 Машталер Олександра Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ RANUNCULACEAE В ГЕРБАРНІЙ КОЛЕКЦІЇ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ПІД ЧАС ЇЇ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ Луценко Г. О., Машталер О. В. Вінниця Актуальні питання розвитку біології та екології : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. студ., асп. та мол. вчених (16–17 лист. 2022 р., м. Вінниця). українська 2022 тези 3
Мета роботи – дослідити особливості розподілу представників родини Ranunculacea у гербарній колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею під час її диджиталізації