Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384263

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Бабаков Роман Маркович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія цифрових автоматів, методи оптимізації пристроїв керування, САПР цифрових систем
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7196-0912
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3Yoft8kAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Roman_Babakov
Корп.ел.пошта: r.babakov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=42#search

Праці

Знайдено документів: 15
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Бабаков Роман Маркович Промежуточная алгебра переходов в микропрограммном автомате Бабаков Р.М. немає Радиоэлектроника, информатика, управление російська 2016 стаття 97
Решена задача формализации задания микропрограммного автомата, в структуре которого часть автоматных переходов реализуется неканоническим способом. Предложен новый подход к организации функции переходов микропрограммного автомата, в соответствии с которым функция переходов представляется в виде семейства частичных функций, каждая из которых определена лишь на части области определения функции переходов автомата и соответствует некоторому подмножеству автоматных переходов

2 Бабаков Роман Маркович Обобщение математической модели микропрограммного автомата на счетчике Бабаков Р.М. немає Радиоэлектроника, информатика, управление російська 2018 стаття 103
Проанализирована известная математическая модель микропрограммного автомата на счетчике, основанная на представлении функции переходов в виде двух частичных функций. Использование в структуре автомата инкрементного счетчика выражается в данной модели промежуточной алгеброй переходов, сигнатура которой образована единственной функцией инкремента. При этом аргументом функции является код текущего состояния автомата, интерпретируемый как целое число без знака. Для рассмотренной математической модели сделан ряд обобщений в части количества промежуточных алгебр переходов, их сигнатур и носителей. Проанализированы изменения в математической модели и структуре автомата на счетчике, являющиеся следствием сделанных обобщений.

3 Бабаков Роман Маркович Алгебраическая интерпретация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Баркалов А.А., Бабаков Р.М. немає Кибернетика и системный анализ російська 2016 стаття 99
немає

4 Бабаков Роман Маркович Модификация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов и заменой входных переменных Бабаков Р.М., Баркалов А.А. немає Управляющие системы и машины російська 2017 стаття 106
немає

5 Бабаков Роман Маркович Операционное преобразование кодов состояний в микропрограммном автомате Бабаков Р.М. Винница немає російська 2019 монография 103
немає

6 Бабаков Роман Маркович Определение области эффективного применения микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Баркалов А. А., Бабаков Р. М немає Кибернетика и системный анализ, № 3 українська 2018 стаття 33
Проведено дослідження ефективності мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів у порівнянні з канонічним автоматом за критерієм апаратурних витрат у логічній схемі автомата. Для досліджених структур визначено область їхнього ефективного застосування, виражену сукупністю діапазонів значень параметрів автомата.

7 Бабаков Роман Маркович Синтез логической схемы микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Бабаков Р. М. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки російська 2018 стаття 37 no file
В статье рассматриваются основные этапы синтеза логической схемы микропрограммного авто-мата с операционным автоматом переходов. Исходными данными для синтеза социальных схемформальное решение задачи алгебраического синтеза автомата. В общем случае формальное решениерешить проблему выхода и их кодов, решить операции переходов и их кодов, а такжемножество переходов, реализуемых каноническим способом. На рассвете автомата Мура рассмо-трены последовательности и редко встречающийся синтез его логической схемы.

8 Бабаков Роман Маркович Алгебраический синтез микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Бабаков Р. М. немає Информационные технологии и компьютерная инженерия, № 39 українська 2017 стаття 60
Для микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов сформулирована задача алгебраического синтеза, представленная частью процесса структурного синтеза данного класса автоматов. Дано формальное определение решения задачи алгебраического синтеза. Введено понятие методологии алгебраического синтеза. Предложен общий алгоритм алгебраического синтеза, основанный на полном переборе с ограничениями.

9 Бабаков Роман Маркович Структурная классификация методов синтеза микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Баркалов А.А., Бабаков Р.М немає Кибернетика и системный анализ, № 2 українська 2019 стаття 35
Запропоновано використовувати представлення методів синтезу мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів у вигляді структури, блоки якої відповідають елементам математичної моделі автомата. Розроблено п’ять структур, що враховують відмінності у вхідних даних і результатах методів синтезу. Ці й подібні структури можуть бути використані для класифікації теперішніх та розроблюваних у майбутньому методів синтезу цього класу автоматів

10 Бабаков Роман Маркович Прикладна теорія цифрових автоматів в сучасній українській науці. Матеріали наукової конференції Баркалов О.О., Бабаков Р.М. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (Україна, Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, квітень-травень 2021 р.) українська 2021 тези 36
Будь-яка цифрова система представляється композицією двох основних блоків – операційного пристрою та пристрою керування. Операційний пристрій перетворює дані і формує результат під впливом сигналів, що надходять з пристрою керування. Пристрій керування реалізує задану мікропрограму (алгоритм керування) і виконує функцію координації роботи усіх блоків цифрової системи.

11 Бабаков Роман Маркович Розпізнавання рукописних символів на базі архітектури CNN. А. О. Заплатинська, Р. М. Бабаков Вінниця Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладні інформаційні технології" (29 квітня 2020 року) українська 2020 тези 24
Оптичне розпізнавання тексту є досліджуваною проблемою в областях розпізнавання образів, штучного інтелекту та комп'ютерного зору.[1] Згорткова нейронна мережа, CNN – основний інструмент для класифікації та розпізнавання об’єктів, обличь на фотографіях, розпізнавання мови. Згорткові нейронні мережі використовують спеціальну архітектуру, натхненну біологічними даними, отриманими в ході фізіологічних експериментів, проведених в зоровій корі.

12 Бабаков Роман Маркович Structural representation of synthesis methods of finite state machine with datapath of transitions. Barkalov A., Babakov R Київ Conference Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018) (м. Київ, 24–27 травня 2018 р англійська 2018 стаття 37
В этой статье показано, что для синтеза конечного автомата с путями данных переходов можно использовать множество различных методов. Выбор метода зависит от заданных начальных условий и существующих ограничений процесса проектирования. Ряд методов синтеза, обладающих сходными признаками, предлагается представить в виде структуры. В качестве компонентов такой структуры выступают элементы математической модели конечного автомата с цепочкой переходов. Связи между компонентами структуры отражают их взаимное влияние в процессе синтеза конечного автомата

13 Бабаков Роман Маркович Прикладні аспекти дискретної математики в кібербезпеці Бабаков Р. М. Тернопіль Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», випуск 60 (Україна, Тернопіль, 13 липня 2021 р.) українська 2021 тези 32 no file
немає

14 Бабаков Роман Маркович Пріоритет операцій над множинами в мові Python Бабаков Р. М. Тернопіль Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Світ наукових досліджень» (випуск 2) (Україна, Тернопіль, 28 липня 2021 р.) українська 2021 тези 31
Теорія множин є необхідним математичним підґрунтям у підготовці фахівців в галузі інформаційних технологій. Зазвичай даний розділ викладається в межах дисципліни «Дискретна математика» і передбачає, серед іншого, знайомство з основами алгебри множин.

15 Бабаков Роман Маркович СТРУКТУРИ І МЕТОДИ СИНТЕЗУ МІКРОПРОГРАМНИХ АВТОМАТІВ З ОПЕРАЦІЙНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ КОДІВ СТАНІВ Бабаков Р. М. Харків немає українська 2020 дисертація 37
У дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову проблему розробки, обґрунтування і дослідження теоретичних основ, структур, моделей і методів, спрямованих на зменшення апаратурних витрат у схемі мікропрограмного автомата за рахунок адаптації схеми автомата до характеристик імплементованого алгоритму керування