Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679457

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Страшок Анна Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: кримінальний процес
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2636-4024
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ajw62ewAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: a.strashok@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=341#search

Праці

Знайдено документів: 14
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Страшок Анна Анатоліївна Історичний розвиток правового статусу суб’єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню Страшок А. А. немає Актуальні проблеми держави і права українська 2020 стаття 61
В статті досліджено основні періоди історичного розвитку правового статусу суб’єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню. Дослідження становлення правового статусу свідка, понятого, перекладача, спеціаліста та експерта починається з VІІІ–VІ ст. до н. е., під час колонізації Північного Причорномор’я, й до наших днів. Проаналізовано найбільш визначні законодавчі акти минулих часів, які регулювали правовий статус суб’єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню

2 Страшок Анна Анатоліївна Процесуальний статус експерта у кримінальному провадженні Страшок А. А. немає Visegrad Journal on Human Rights, № 4 українська 2021 стаття 56
В статті досліджено поняття «екcперта» як учасника кримінального процесу, який здійснює функцію сприяння кримінальному провадженню. Наведено основні нормативно-правові акти, які регулюють питання процесуального статусу даного учасника. Автор аналізує та порівнює положення Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про судову експертизу» щодо закріплення основних прав та обов’язків експерта, а також наводить основні види відповідальності до яких його може бути притягнуто.

3 Страшок Анна Анатоліївна Забезпечення безпеки свідка у кримінальному провадженні Страшок А. А. Ужгород Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип 57, Т. 2 українська 2019 стаття 54
У статті висвітлено питання забезпечення безпеки свідка, а також близьких родичів та членів його сім’ї у кримінальному провадженні в Україні. Надається аналіз чинного Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Автор акцентує увагу на розкритті змісту поняття «забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», а також надає перелік осіб, які відносяться до числа «близьких родичів та членів сім’ї» свідка. Перелічено підстави, приводи для застосування заходів захисту, а також види заходів безпеки, які застосовуються до даних осіб та конкретизовані у чинному Кримінальному процесуальному кодексі

4 Страшок Анна Анатоліївна Процесуальне становище перекладача: особливості залучення та участі у кримінальному провадженні Страшок А. А. немає Актуальні проблеми держави і права? № 92 українська 2021 стаття 20
У роботі розглядається питання щодо осіб, які можуть бути залучені як перекладачі. На основі проаналізованого законодавства висуваються власні вимоги до особи перекладача у кримінальному процесі, а саме: незаінтересованість у кримінальному провадженні; компетентність; досягнення повноліття

5 Страшок Анна Анатоліївна Поняття обізнаних осіб та форми їх залучення у кримінальному судочинстві України Страшок А. А. немає Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції;№ 3. українська 2022 стаття 23
В науковій статті досліджено поняття обізнаних осіб у кримінальному судочинстві України. Зазначено, що у чинному кримінальному процесуальному законодавстві термін «обізнані особи» відсутній, проте він зустрічається в численних вітчизняних наукових публікаціях з кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи. Проаналізовано численні визначення поняття «обізнані особи», надані вітчизняними та зарубіжними науковцями та на їх підставі сформульовано авторське визначення

6 Страшок Анна Анатоліївна Щодо інституту понятих у кримінальному провадженні Страшок А. А. Харків Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : тези ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів (Харків, 11 травня 2019 р.) українська 2019 тези 29
У роботі досліджується питання участі понятих у кримінальному провадженні. Зокрема, надано визначення поняттю «понятий у кримінальному провадженні», визначено мету його залучення, з’ясовано основні напрямки його кримінальної процесуальної діяльності, проаналізовано основні прогалини правового регулювання процесуального статусу даного учасника кримінального провадження

7 Страшок Анна Анатоліївна Witness protection in Germany Страшок А. А. Харків Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців : тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. інозем. мовами (Харків, 15 травня 2019 р.) англійська 2019 тези 27
In scientific work, the author examines the protection of witnesses in Germany. It is stated thatGermany has specific legislation governing the operation of their witness protection programmes. The WPPs in Germany was created by Witness Protection Harmonisation Act in 2001. Some norms of Code of Criminal Procedure (StPO) also regulates witness protection such as Section 68, Section 68b, Section 223, Section 247, Section 96, Sections 110 b and 110 d.

8 Страшок Анна Анатоліївна Залучення перекладача як гарантія дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального провадження Страшок А. А. Харків Юридична осінь 2019 року : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених (Харків, 29 листопада 2019 р.) українська 2019 тези 26
Автором досліджуються підстави участі перекладача у кримінальному провадженні, зокрема зазначено, що у разі необхідності у кримінальному провадженні перекладу пояснень, показань або документів сторони кримінального провадження або слідчий суддя чи суд залучають відповідного перекладача (сурдоперекладача).

9 Страшок Анна Анатоліївна Вплив місць позбавлення волі на психологію засуджених Страшок А. А. Полтава Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.) українська 2019 тези 20
У науковій роботі досліджено питання впливу місць позбавлення волі на психологію засуджених.Зроблено висновок про те, що держава повинна створити такі умови, що допомогли б цій особі вижити та встояти за будь-яких обставин. Вбачається за необхідне реформування пенітенціарної системи країни України з метою покращення основної функції, яку вона й повинна виконувати, а саме, необхідним є надання гарантій соціального захисту тих осіб, що звільняються з місць позбавлення волі

10 Страшок Анна Анатоліївна Детермінанти корупційної злочинності в Україні Страшок А. А. Харків Протидія організованій злочинності і корупції: матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. з кримінології для студ., асп. та мол. вчених (м. Харків, 2 грудня 2019 р.) українська 2019 тези 26
У тезах доповіді розглянуто питання детермінант корупційної злочинності в Україні. Надано визначення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Здійснене формування причин корупційних злочинів у чотири групи та надане детальне висвітлення кожної

11 Страшок Анна Анатоліївна Вимоги до особи перекладача у кримінальному процесі Страшок А. А. Харків Теорія і практика сучасної юриспруденції : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф (Харків, 30 травня 2020 р.) українська 2020 тези 29
У роботі автором досліджується питання вимог до особи перекладача у кримінальному процесі. Встановлено, що прогалиною законодавства є відсутність визначення докладних чітких вимог, які висуваються до особи перекладача у кримінальному процесі, внаслідок чого зроблено висновок про необхідність внесення змін до законодавства шляхом доповнення КПК України нормами, що стосуються вимог, які висуваються до особи перекладача у кримінальному провадженні

12 Страшок Анна Анатоліївна Відповідальність свідка у кримінальному провадженні Страшок А. А. Тернопіль Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., вип. 36 (Тернопіль, 13 жовтня 2021 р.) українська 2021 тези 25
У науковій роботі автором встановлено, що свідок відноситься до суб’єктів на яких покладено функцію сприяння кримінальному провадженню. Зазначено, що кримінальний процесуальний статус свідка складається з таких елементів як права, обов’язки та відповідальність. Здійснено аналіз законодавства та з’ясовано, що свідок може бути притягнутий до декількох видів юридичної відповідальності, а саме кримінальної, кримінально-процесуальної та адміністративної

13 Страшок Анна Анатоліївна Особливості тимчасового доступу до речей і документів в умовах воєнного та надзвичайного стану Страшок А. А. Тернопіль Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф., . вип. 41 (Тернопіль, 12-13 травня 2022 р.) українська 2022 тези 35
Автором досліджено питання особливостей тимчасового доступу до речей і документів в умовах воєнного та надзвичайного стану. Проаналізовано ст. 615 КПК України та 207 Перехідних положень та встановлено, що дані норми співвідносяться як загальна та спеціальна. Вказано, що законодавцю необхідно вносити зміни до вже існуючих законів та приймати нові закони більш ретельно, що унеможливить появу колізій в законодавстві та забезпечить однозначне розуміння норм права

14 Страшок Анна Анатоліївна До питання затримання особи в період воєнного стану Страшок А. А. Полтава Проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф.(Полтава, 20 серпня 2022 р.) українська 2022 тези 22
У роботі автором проаналізовано особливості строку затримання особи в період воєнного стану, зокрема норми ст. 211 та п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та встановлено наявність ієрархічної колізії, яка може бути подолана таким чином: у разі суперечності застосовуються норми, що мають більш високу юридичну силу