Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548243

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кримова Марія Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: ринок праці, професійно-освітні траєкторії, людський капітал, розвиток персоналу, HR-аналітика, розвиток softskills
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9753-9672
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=sHFyVP8AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: m.krymova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=337#search

Праці

Знайдено документів: 43
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кримова Марія Олександрівна Конкурентоспроможність фахівця як наукова категорія та індикатор якості професійної освіти Кримова М. О. та ін. Київ Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників українська 2013 монографія 57 no file
немає

2 Кримова Марія Олександрівна Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг Кримова М. О. та ін. Донецьк Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики російська 2014 монографія 59 no file
немає

3 Кримова Марія Олександрівна Професійна освіта та професійний розвиток населення Кримова М. О. та ін. Донецьк Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики українська 2014 монографія 69
Мета роботи – наукове осмислення історичних витоків та функцій соціальної держави, аналіз соціально-економічних наслідків трансформацій державної політики у різні періоди історії України, оцінка їх впливу на якість та швидкість суспільних перетворень. Історична обумовленість таких трансформацій відображена крізь призму результатів регулювання соціально-демографічних процесів

4 Кримова Марія Олександрівна Інновації соціального розвитку держави Кримова М. О. та ін. Київ Соціальні інновації: потенціал та реалізація українська 2014 монографія 57 no file
немає

5 Кримова Марія Олександрівна Апробація методики оцінки соціального потенціалу сталого розвитку з визначенням інтегрального показника Кримова М. О. та ін. Донецьк Соціальний потенціал сталого розвитку інноваційні механізми формування та використання українська 2014 монографія 66
На підставі запропонованих методичних підходів до оцінки сталого розвитку взагалі та його складових зокрема побудовано ієрархічну модель оцінки соціального потенціалу сталого розвитку. Це стало підставою для здійснення оцінки соціального потенціалу сталого розвитку на етапах його формування та реалізації, а також у цілому

6 Кримова Марія Олександрівна Політика зайнятості Кримова М. О. та ін. Київ Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь українська 2015 монографія 69
Актуальність проблем, які розглядаються у представленій доповіді, визначається необхідністю якнайшвидшої зміни існуючих засад економічного розвитку та створення умов для активного використання можливостей вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалів. Загальна мета представленої доповіді полягає в оцінці стану інноваційної сфери в Україні, визначенні найбільш актуальних проблем і бар’єрів, що гальмують інноваційну діяльність, а також в обгрунтуванні стратегічних напрямів інноваційного розвитку держави та розробленні конкретних пропозицій щодо його стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у світовий економічний та науково-технологічний простір.

7 Кримова Марія Олександрівна Розбудова сучасної промисловості Кримова М. О. та ін. Київ Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних витрат і пріоритетні напрями державної політики (національна доповідь) українська 2015 монографія 72
Відродження Донбасу потребує цілеспрямованої систематичної і системної роботи владних структур, широкого залучення громадянського суспільства, міжнародних організацій. Необхідно максимально опрацювати накопичений в різних країнах, важким шляхом отриманий досвід та, за можливості, адаптувати й використати його в Україні

8 Кримова Марія Олександрівна Втрати робочих місць. Економічні загрози розвитку українського суспільства Кримова М. О. та ін. Київ Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) українська 2015 монографія 67
У доповіді досліджено історичні передумови формування соціокультурного феномену та новітні чинники трагедії Донбасу, соціально-економічні втрати України внаслідок подій на Донбасі. Визначено загрози, ризики та можливості розвитку України в економічній і соціо-політичній сфері, а також пріоритети інтеграції українського суспільства. Проаналізовано соціально-економічні, інституційні й соціогуманітарні складові політики інтеграції українського суспільства

9 Кримова Марія Олександрівна Пріоритетні напрямки діяльності для забезпечення сталого зростання (звіт за проектом МОП) Кримова М. О. та ін. Київ немає українська 2017 тези 58 no file
немає

10 Кримова Марія Олександрівна Економічна активність ВПО. Наслідки для можливості офіційної зайнятості в Україні Кримова М. О. та ін. Київ Українське суспільство: міграційний вимір : національна доповідь українська 2018 монографія 64
Внутрішнє переміщення значної кількості населення завжди пов’язане з проблемами їх залучення до економічної діяльності, що є базовою умовою забезпечення добробуту. Це має пріоритетне значення для ВПО

11 Кримова Марія Олександрівна Оцінка економічного потенціалу університетів Донбасу звіт за проектом Кульга А.В, Кримова М.О, Гнедков А.С. та ін. Слов’янськ немає українська 2018 тези 59 no file
немає

12 Кримова Марія Олександрівна Освіта, освітні орієнтації та професійна підготовка молоді. Оволодіння навичками XXI століття як умова виходу на ринок праці Кримова М. О. та ін. Київ Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар’єри. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року) українська 2019 стаття 74
Загальною проблемою сучасних випускників, яка не дає їм вільно конкурувати на ринку праці, є відсутність по закінченню закладу освіти необхідних вмінь, навичок та досвіду. Тому вищим і професійним (професійнотехнічним) закладам освіти потрібно розширити практичну частину освітніх програм, запровадити стажування і розвивати співпрацю з бізнесом і державними структурами, включити до навчальних планів предмети, які розвивають і формують необхідні навички (ораторське мистецтво, ведення переговорів тощо)

13 Кримова Марія Олександрівна Глобальні передумови нестабільності. Професійно-кваліфікаційна асиметрія ринку праці Кримова М. О. та ін. Київ Глобальні передумови асиметрії українського ринку праці українська 2020 монографія 54 no file
немає

14 Кримова Марія Олександрівна Features of the transformation of the labor market of Ukraine in the new economy. The role of technology in the socio-economic development of the postquarantine world Krymova M., Yakimova N. and itc. Katowice The role of technology in the socio-economic development of the postquarantine world англійська 2020 монографія 66
У сучасних умовах триває процес формування якісно нової продуктивної системи зайнятості населення та ринку праці, що характеризується трансформацією за видами економічної діяльності, формами зайнятості, соціально-демографічними та професійноосвітніми характеристиками населення

15 Кримова Марія Олександрівна Людський капітал України в координатах світового виміру Вісник НУВГП Серія «Економічні науки». Рівне, 2014 Кримова М.О., Ільїч Л.М. Рівне Вісник НУВГП Серія «Економічні науки», № 3 українська 2014 стаття 51 no file
немає

16 Кримова Марія Олександрівна Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україн Кримова М.О. Войналовіч І.А., Щетиніна Л.М. немає Соціально-трудові відносини: теорія та практика українська 2014 стаття 61
У статті розглянуто стан проблеми збільшення чисельності внутрішніх переселенців зі Східних регіонів України та АР Крим у різних аспектах — соціальному, правовому, демографічному та економічному. Для цього проведено порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення України, Грузії, Молдови, Азербайджану щодо врегулювання питань правового статусу, соціальної та інших видів допомоги вимушеним переселенцям, документального забезпечення їх прав тощо, на основі якого визначено резерви нормативно-правового захисту цієї категорії осіб

17 Кримова Марія Олександрівна Світова практика взаємодії суб’єктів ринків праці та освіти у системі забезпечення продуктивної зайнятості молоді Кримова М.О., Ільїч Л.М. немає Вісник Донецького університету: Серія В: Економіка і право українська 2014 стаття 59
Стаття присвячена вивченню світового досвіду взаємодії суб’єктів ринків праці та освіти у системі забезпечення продуктивної зайнятості молоді. В роботі досліджено ініціативи молодіжної політики Євросоюзу, які спрямовані розширення можливостей для отримання освіти та мінімізацію ризиків соціального відторгнення молоді у сфері праці. Висвітлено передовий досвід щодо реалізації молодіжної політики у сфері праці для різних категорій молоді

18 Кримова Марія Олександрівна Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України Кримова М. О. немає Демографія та соціальна економіка, № 3 українська 2015 стаття 62
Запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці, яка базується на основі порівняльного аналізу очікувань та реалій змісту сучасної вищої освіти з боку основних споживачів освітніх послуг, роботодавців та випускників. На основі запропонованої методики проведено аналіз сучасного рівня конкурентоспроможності молоді з економічною освітою в Україні, розраховано інтегральний індекс якості підготовки молодих фахівців

19 Кримова Марія Олександрівна Індивідуальна професійно-освітня траєкторія фахівця, як інструмент забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці Кримова М. О. немає Економіка і організація виробництва українська 2016 стаття 60
У статті розглянуто особливості побудови особистих професійно-освітніх траєкторій української молоді. Надано визначення сутності категорії професійноосвітня траєкторія, представлено її основні етапи та умови побудови. Побудовано сучасну (базову) та оптимальну професійно-освітню траєкторію. Сформульовано чинники оптимізації професійно-освітніх траєкторій молоді, а також визначено значущість їх впливу на розвиток національної економіки, підприємств та окремих індивідів

20 Кримова Марія Олександрівна Тенденції структурних трансформацій пропозиції на національному ринку праці Кримова М. О. немає Економіка і організація виробництва українська 2016 стаття 63
В статті досліджено основні тенденції виникнення структурних змін пропозиції на ринку праці України. Серед яких, ключовими було означено: трансформації в демографічній структурі населення, трансформаційні зміни у системі підготовки кадрів та професійних уподобань молоді, трансформаційні зміни ціннісних та економічних настанов безробітного та економічно неактивного населення, трансформаційні зміни у територіальній мобільності населення

21 Кримова Марія Олександрівна Модернізація державної соціальної політики у сфері забезпечення збалансованого розвитку ринку праці Кримова М. О. немає Економічний вісник Донбасу українська 2017 стаття 61
Розглянуто сучасні підходи до побудови та функціонування систем галузевих рад у країнах Європи. Визначено пріоритети модернізації соціальної політики України убік створення систем галузевих рад. Побудовано систему взаємодії соціальних партнерів у рамках реалізації національної системи кваліфікацій, а також інституційний механізм затвердження професійних стандартів в Україні

22 Кримова Марія Олександрівна Суспільні соціально-економічні інтереси переходу України до економіки знань Кримова М. О. немає Економіка і організація виробництва, № 4 українська 2017 стаття 63
В статті розглядаються основні соціально-економічні інтереси реалізації економіки знань в країні, з боку окремих індивіда (суспільства), суб’єктів господарювання та держави. Визначено, для кожного суб’єкту основні інструменти впливу на реалізацію можливостей формування економіки знань, а також драйвери, які сприяють її розвиток

23 Кримова Марія Олександрівна Стан ринку праці в контексті стратегії розвитку людського капіталу регіону Кримова М.О. Шаульська Л.В. немає Ринок праці та зайнятість населення, № 2 українська 2018 стаття 65
Основною метою даної статті є дослідження стану та основних проблем розвитку ринку праці м. Вінниця в контексті реалізації стратегічних завдань нагромадження людського капіталу. З метою більш широкого розкриття поставлених завдань у статті проведено оцінку наявного потенціалу формування пропозиції робочої сили, існуючих кількісних та якісних можливостей реалізації працездатного населення в сфері праці та його відношення до просторової мобільності. Проведений аналіз показав наявність комплексу позитивних і негативних характеристик ринку праці міста в контексті вирішення стратегічних завдань розвитку

24 Кримова Марія Олександрівна Методологія оцінки конкурентоспроможності робочої сили регіонів України Кримова М.О. Ільїч Л.М. немає Демографія та соціальна економіка, № 1 українська 2019 стаття 60
Мета роботи полягала у розробці авторської комплексної методики оцінювання конкурентоспроможності робочої сили на рівні регіонів. Запропонована методика побудована з урахуванням принципів достовірності, обґрунтованості, надійності, послідовності у часі та імплементації. Процес оцінювання здійснюється в чотири етапи та враховує об’єктивні і суб’єктивні (отримані в ході експертного опитування) показники. Перший етап базується на дослідженні змісту категорії «конкурентоспроможність робочої сили» та визначенні комплексу чинників, що впливають на процеси її формування та реалізації

25 Кримова Марія Олександрівна Інтеграція мігрантів, як інструмент функціонування ринку міграційних послуг країн ЄС Кримова М. О. немає Економіка і організація виробництва, № 4 українська 2019 стаття 46
Статтю присвячено оцінці кількісно-якісних характеристик міграційних потоків та наявної інтеграційної політики в межах ринку міграційних послуг країн Європейського Союзу. В рамках дослідження здійснено групування країн Європейського Союзу за рівнем інтенсивності міграційних процесів, що дало змогу охарактеризувати якісні особливості мігрантів. Досліджено характер міграційних потоків за рівнем людського розвитку країн донорів

26 Кримова Марія Олександрівна Демографічні процеси в Україні та світі: характер, глобальні тенденції та напрями регулювання Кримова М. О. немає Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економіка, №4 українська 2019 стаття 66
У статті визначено глобальний характер демографічних процесів, які протікають у світі та визначаються загальною тенденцією до скорочення народжуваності. Здійснено групування країн за рівнем демографічного потенціалу та сталістю процесів народжуваності, смертності та шлюбних відносин. Визначено ключові показники та наявні загрози та шанси збереження тенденцій демографічних процесів у кожній з чотирьох груп країн. Окреслено інструменти та напрями регулювання, які б могли мінімізувати негативні прояви та активізувати потенційні можливості збереження наявної в країнах демографічної ситуації

27 Кримова Марія Олександрівна Професійна асиметрія українського ринку праці Кримова М. О. немає Управління економікою: теорія та практика, №4 українська 2019 стаття 62
Проведено глибинне дослідження професійної структури національного ринку праці. Запропоновано методологічні підходи до оцінки професійної асиметричності ринку праці, які включають три основні етапи дослідження (інформаційно-підготовчий, розрахунковий, аналітичний). Визначено межі рівня симетричності та асиметричності ринку праці. Здійснено оцінку глибини асиметричності українського ринку праці на основі використання інформації офіційної статистики та ключових Інтернет-порталів з пошуку роботи

28 Кримова Марія Олександрівна Навички XXI століття, як умова виходу молоді на ринок праці Кримова М. О. немає Інвестиції: практика та досвід, № 5-6 українська 2020 стаття 60
У статті проведено комплексне дослідження структури попиту та пропозиції навичок, які реалізуються молоддю на ринку праці України. Здійснено порівняльну оцінку поточної та перспективної затребуваності серед роботодавців навичок і вмінь у молодій робочій силі. Визначено роль соціальних компетенцій у забезпеченні конкурентоспроможності молоді на ринку праці, встановлено, що творчість, багатозадачність та стресостійкість є одними з найважливіших навичок для роботодавців сьогодні

29 Кримова Марія Олександрівна HR-аналітика, як інструмент управління бізнесом в новій економіці. Кримова М. О. немає Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) українська 2020 стаття 58
В статті розглядається сутність, структурні елементи та роль HR-аналітики в системі управління бізнес процесами в компанії. Розкрито основні інструменти та підходи до здійснення аналітичних оцінок в сфері управління персоналом. Досліджено ступінь поширеності використання окремих напрямів hr-аналітики в українських та світових компаніях

30 Кримова Марія Олександрівна Современные особенности и перспективы использования государственного классификатора профессий в Украине Кримова М. О. немає Zeszyty Naukowe, Uczelni Warszawskiej im. Marii Skladowskiei-Curie. Kwartalnik. 1(47). російська 2015 стаття 57 no file
немає

31 Кримова Марія Олександрівна Methodology for identifying innovative types and forms of employment of the population of Ukraine Krymova M., Yakymova N.,Laushkin O. немає Prosopon. European Humanities and Social Studies, №20 (3). англійська 2017 стаття 68
Іn the article the methodology for identifying innovative types and forms of employment of the population of Ukraine is developed, which consists of eight stages: conducting a research of employment in order to identify its innovative types and forms, identifying factors of influence on employment development; grouping factors that have the most significant impact on the development of innovative employment; allocating factors that determine the nature of employment and the characteristic features inherent in innovative employment; identifying and systematizing of criteria for assigning to innovative employment; developing of methodological bases for creation of a complex system of indicators of innovative employment; analyzing the current situation in the labor market and forecasting its development in the short and long term for the timely identification of innovative types and forms of employment

32 Кримова Марія Олександрівна Modern features of development of the labor market EU countries Krymova М.О. Bratislava Intemational Relations 2018: Current Issues of world economy and politics: Volume of Scientific Papers англійська 2018 стаття 51 no file
немає

33 Кримова Марія Олександрівна Innovative employment in the structure of the modern labor market Yakymova N., Shaulska L., Krymova M. немає European journal of transformation studies. 2020. Vol. 8. №1 англійська 2020 стаття 62
В статье исследуются особенности и общие черты развития современных рынков труда Украины и Польши и определяется, что расширение инновационного типа занятости является продуктивным решением типовых задач. Разработан теоретико-методологический подход к выявлению особенностей, масштабов и интенсивности распространения инновационных форм занятости, который включает: систематизацию критериев отнесения к инновационной занятости; комплексная система показателей инновационной занятости

34 Кримова Марія Олександрівна Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді на ринку праці Кримова М. О. Донецьк Молодь. Професійна орієнтація. Проблеми працевлаштування та кар’єрного зростання : матеріали наук.-практ. конф. українська 2013 тези 56 no file
немає

35 Кримова Марія Олександрівна Молодіжний ринок праці його особливості та ключові проблеми Кримова М. О. Тернопіль Економічний та соціальний розвиток України в XXІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: зб. тез доп. українська 2014 тези 50 no file
немає

36 Кримова Марія Олександрівна Сучасні тенденції ринку праці України Кримова М.О., Якимова Н.С. Кіровоград Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф, 10-11 черв. 2016 р. м. Кіровоград українська 2016 тези 64
Метою дослідження є дослідження сучасних тенденцій ринку праці України.

37 Кримова Марія Олександрівна Досвід створення галузевих та кваліфікаційних рад закордонна та вітчизняна практика Кримова М. О. Тернопіль Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. : Матеріали Міжнародної науково-практична конференції молодих вчених українська 2016 тези 52 no file
немає

38 Кримова Марія Олександрівна Гуманітарні цінності для розвитку українського суспільства Кримова М. О. Переяслав Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали 27 міжнародної науково-практичної інтернет конференції українська 2020 тези 47 no file
немає

39 Кримова Марія Олександрівна DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL POTENTIAL IN THE CONTEXT OF REGULATION OF BEHAVIORAL MODELS OF LABOR MARKET ACTORS IN THE NEW ECONOMY Krymova M., Yakymova N. Riga Priority Development Fields of the European Research Area: Conference Proceedings of International Scientific Conference. September 25, 2020, Riga англійська 2020 тези 69
Under modern conditions the development of the effective system of educational potential formation with the effective implementation of sustainable development principles will foster development of a contemporary regulatory framework, allows to promptly update and develop mechanisms and instruments of identification of current and future needs of the labour market, which, in its turn, will ensure a high level of competitiveness of the economy and opportunities for innovative development of society

40 Кримова Марія Олександрівна Типологізація інноваційної зайнятості та особливості її прояву в сучасних умовах. Кримова М. О. та ін. Київ Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір зайнятості українська 2016 монографія 66
Темпи поширення інноваційної зайнятості в умовах реконструкції економіки дають змогу припустити, що з часом такі види зайнятості перейдуть у розряд типових: завдяки сучасним технологіям можна поєднати у мобільних пристроях практично всі офісні функції, не випадково ринок телекомунікаційних пристроїв і послуг зв’язку в світі сьогодні зростає швидкими темпами

41 Кримова Марія Олександрівна Освітньо-професійна детермінанта розвитку інноваційних видів зайнятості. Кримова М. О. та ін. Київ Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір зайнятості українська 2016 монографія 74
Необхідними освітньо-професійними передумовами та чинниками впливу на розвиток інноваційних видів зайнятості є можливості підвищення рівня освіченості населення, реагування економіки та системи освіти на появу нових професій, систематичне оновлення знань

42 Кримова Марія Олександрівна Основні напрями і механізми розвитку інноваційних видів зайнятості Кримова М. О. та ін. Київ Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір зайнятості українська 2016 монографія 66
Сучасними складовими державної політики забезпечення розвитку інноваційної зайнятості населення повинні стати: стимулювання підприємницької діяльності; фінансова підтримка підприємств, що провадять політику створення нових інноваційних робочих місць; підтримка вітчизняного та закордонного інвестування, спрямованого на забезпечення інноваційності праці; нормативно-правове забезпечення малого та середнього бізнесу; сприяння самозайнятості населення

43 Кримова Марія Олександрівна Стратегічні пріоритети активізації інноваційного потенціалу зайнятості в Україні Кримова М. О. та ін. Київ Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір зайнятості українська 2016 монографія 73
З метою реалізації найбільш сприятливого сценарію розвитку інноваційної зайнятості в Україні доцільно реалізувати значну кількість напрямків та заходів