Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4330
Завантажень
5
Зап. на цитування
526887

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1028
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 760
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 451
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Потапова Надія Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: математичне моделювання, логістика та управління інформаційними потоками, математичні методи та моделі управління економічними системами, математико-статистичні методи та моделі обробки даних
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4566-4102
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=FTZONIQAAAAJ&hl=th
Scopus: немає
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/L-8928-2018
Корп.ел.пошта: n.potapova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=330#search

Праці

Знайдено документів: 31
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Потапова Надія Анатоліївна Чисельні методи Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 80
У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курсу «Чисельні методи», який включає основи чисельних методів розв’язання математичних задач. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, числові приклади застосування методу, блок-схеми алгоритмів цих методів та програми на мові С++, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та вмінь по предмету та окремим розділом наведено практичні заняття з курсу

2 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційні системи та технології в галузі О.В. Зелінська, Н.А. Потапова, Л.О. Волонтир Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 81
Навчальний посібник містить теоретичні відомості та лабораторний практикум з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації

3 Потапова Надія Анатоліївна Formation of management mechanisms of warehousing logistics in Ukrainian AIC Potapova, N., Kachurovskyy, S., Ushkalenko, I., & Volontyr, L. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2019 стаття 84
У статті розглядаються основні механізми управління складською логістикою АПК на національному рівні. Система управління складською логістикою АПК розглядається як сукупність п’яти основних механізмів: механізм управління складом, механізм управління фінансовими потоками, механізм управління інформаційними потоками, механізм контролю процесів зберігання та механізм управління ризиками. Запроваджено організаційний ефективний механізм управління складською логістикою, який потребує комплексного концептуально-методичного підходу до його оцінки

4 Потапова Надія Анатоліївна Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г. Д., Потапова Н. А., Качуровський С. В. немає Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї українська 2016 стаття 78
В даній статті розглядаються функціональні процеси в оптоелектронній інформаційно-аналітичній системі логістичного адміністрування та взаємозв’язки її компонентів. Досліджуються концептуальні питання побудови інформаційно-аналітичної системи логістичного адміністрування підприємств на основі функціональних взаємозв’язків в системі логістичного менеджменту

5 Потапова Надія Анатоліївна Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур. Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2017 стаття 77
Досліджено основні тенденцій розвитку агрологістики України та її вплив на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Досліджено особливості формування витрат в агрологістичних ланцюгах, на основі яких оцінено зміни та сезонні коливання індексу витрат виробництва сільськогосподарської продукції України

6 Потапова Надія Анатоліївна Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2017 стаття 69
У статті викладено основні теоретичні положення розподільчої логістики АПК, які конкретизовано на основі загальної теорії логістики та принципів управління процесами. Розглянуто питання функціонування розподільчої логістики АПК з позиції утворення інтегрованих ланцюгів постачання: сільськогосподарський виробник – переробне підприємство – кінцевий споживач

7 Потапова Надія Анатоліївна Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. немає Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика" українська 2017 стаття 72
Визначено проблематику формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами як один із ключових чинників ефективної збутової агрологістики. Обґрунтовано необхідність орієнтації процесів продажу на потреби споживача та налагодження системи взаємовідносин із клієнтами як важелів, що надають підприємствам додаткових переваг у конкурентному середовищі і знижують ризики недоотримання прибутків внаслідок недосконалої збутової агрологістики

8 Потапова Надія Анатоліївна Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці. Потапова Н.А. немає Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. українська 2017 стаття 77
В статті висвітлюються питання аналізу причинно-наслідкових зв’язків між ціновим фактором та структурою реалізації зернових та зернобобових культур в збутовій агрологістиці сільськогосподарських підприємств України. На основі тесту Гренджера обґрунтовується вплив ціни на формування каналів реалізації

9 Потапова Надія Анатоліївна Cмарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізації Потапова Н.А. немає Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика" українська 2018 стаття 66
Досліджено проблематику теоретико-методологічних засад формування смарт-логістичної концепції управління на підприємствах. На підставі статистичного аналізу показників росту цифрової економіки та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій по різних напрямах економічної діяльності України, обґрунтовано гіпотезу щодо використання смарт-підходу в логістиці

10 Потапова Надія Анатоліївна Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г.М., Бурєннікова Н.В., Потапова Н. А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2018 стаття 70
У статті досліджено тенденції у виробництві й споживанні енергоресурсів в Україні та світі за останні десять років із розробкою на їхній основі відповідних економетричних моделей для окреслення перспектив подальшого розвитку вітчизняного ринку біопалив. У результаті досліджень реалізовано економетричні підходи з побудовою відповідних моделей

11 Потапова Надія Анатоліївна Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н.А., Качуровський С.В., Ушкаленко І.М. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2018 стаття 70
Обґрунтовано необхідність дослідження рівня логістичної інфраструктури для покращення показників експорту продукції зернових та зернобобових культур,можливості їх зберігання та складування з метою подальшої доставки в перевалочні пункти та в кінцевому результаті на експорт до інших країн. Запропоновано використання логістичних показників для оцінки витрат та підвищення рівня експортних можливостей країни

12 Потапова Надія Анатоліївна Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н.А., Андрущенко А.О. немає Приазовський економічний вісник українська 2019 стаття 84
Статтю присвячено висвітленню актуальних питань міжнародної агрологістики в контексті державного регулювання експортних поставок продукції сільського господарства та формування митно-тарифної системи. На основі досліджень виявлено основні складники, на яких базується політика тарифно-митного регулювання експортних поставок сільськогосподарської продукції

13 Потапова Надія Анатоліївна Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки. Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2019 стаття 75
У статті висвітлюються питання організації та функціонування логістики онлайн-торгівлі в умовах глобалізації економічних відносин на засадах впровадження сучасних цифрових інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджується вплив цифрової економіки на зміни форм торговельних операцій та специфічність їх організації в мережі Інтернет

14 Потапова Надія Анатоліївна Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2019 стаття 65
Досліджується проблематика прогнозування поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України. Встановлено особливості класифікації логістичних витрат та їх відповідність бухгалтерському обліку, на підставі чого формується їх місце при оцінці ефективності логістичної системи. Однією із основних складових поточних логістичних витрат сільськогосподарських підприємств визначено матеріальні витрати, що обґрунтовує необхідність їх прогнозування при плануванні показників логістичної діяльності

15 Потапова Надія Анатоліївна Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики англійська 2019 стаття 76
Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, що останнім часом ціни на сільськогосподарську продукцію, і зокрема рибу, м'ясо і особливо овочі в Україні демонструють значну нестабільність і варіативність, і спрогнозувати ціну на основі таких даних досить складно. Загальновідомо, що у ринкових умовах рівень ціни визначається співвідношенням попиту і пропозиції

16 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційні технології в управлінні земельними ресурсами Потапова Н.А., Лавринчук Д.Д. немає Ефективна економіка українська 2019 стаття 67
Статтю присвячено обґрунтуванню ролі інформаційної підтримки землеустрою та удосконаленню теоретико-методичних засад інформаційного забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві. Доцільність запровадження інформаційної підтримки землевпорядкування обумовлюється науково-технічним прогресом у галузі геодезії та картографії, розвитком геоінформаційних технологій

17 Потапова Надія Анатоліївна Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Мельник І.С. немає Інфраструктура ринку українська 2020 стаття 66
Висвітлюються питання побудови та аналізу економетричної моделі оцінки продукції тваринництва. Обґрунтовано, що серед низки чинників, які формують стохастичну природу змін вартості продукції тваринництва, найбільш вразливими є такі, як: приплід телят, приплід поросят та середньорічний надій молока. На основі показників приросту та варіації проведено оцінку динаміки цих факторів, яка дала змогу виявити основні тенденції змін у галузі тваринництва

18 Потапова Надія Анатоліївна Structurization of the regions of ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands Volontyr L, Zelinska O., Potapova N. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики англійська 2020 стаття 72
У статті висвітлюються питання структуризації регіонів України за показниками грошової оцінки сільськогосподарських угідь. На основі даних Державної служби статистики України проведено аналіз структури сільськогосподарських угідь, який дозволив установити дольову частку площі окремих видів угідь в загальній кількості. Робиться акцент на зосередження значних обсягів земельних угідь у приватній власності, у зв’язку з чим загострюється питання щодо оцінювання земель з позиції можливого розпорядження ресурсами та ефективності їхнього використання

19 Потапова Надія Анатоліївна Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies. Potapova N., Zelinska О., Volontyr L немає Техніка. Енергетики. Транспорт АПК англійська 2020 стаття 107
В статті висвітлюються методологічні питання проведення математико-статистичного оцінювання процесів використання інформаційних технологій. Обґрунтовується необхідність використання інформаційних технологій для забезпечення гнучкості систем керування. Визначено вплив рівня інтеграції впроваджуваних інформаційних технологій на підвищення ефективності управління виробництвом через моделі обробки даних та використання єдиного інформаційного простору

20 Потапова Надія Анатоліївна Econometric model for estimating the impact of small business factors on changes in the sectoral structure of agriculture in Ukraine Potapova N.A. немає Colloquium-journal англійська 2021 стаття 74
В статті висвітлюються процеси формування системи економічних індикаторів для оцінки зміни галузевої структури сільського господарства України. Наведено результати розробки і апробації економетричної моделі оцінки впливу чинників малих форм господарювання на зміни галузевої структури сільського господарства України з метою її подальшого використання в процесах реструктуризації та держаної регуляції галузі сільського господарства

21 Потапова Надія Анатоліївна The current state of logistics of the agricultural sector of Ukraine Volontyr L.O., Potapova N.A. немає Colloquium-journal англійська 2021 стаття 68
У статті висвітлюються питання оцінки та виклики сучасного стану матеріально-технічного забезпечення аграрного сектору економіки України. Розглянуто основні складові логістики, як такі, визначені транспорт, виробництво, витрати, матеріально-технічні та енергетичні ресурси. На основі статистичних даних проаналізовано основні тенденції, що спостерігаються в логістиці аграрного сектору

22 Потапова Надія Анатоліївна Econometric analysis of changes in the size of wages of the population of Ukraine Potapova N.A. немає Annali d’Italia англійська 2021 стаття 65
У статті проведено економетричний аналіз змін заробітної плати, що передбачає дослідження ступеня впливу рівня безробіття, капітальних інвестиції та депозитів фінансових установ. Доведено, що дані показники формують понад 95% впливу на рівень заробітної плати, найбільш вагомим є показник капітальних інвестицій; мультиколінеарність у моделі відсутня. Досліджено еластичність фактору заробітної плати по відношенню до обраних факторів.

23 Потапова Надія Анатоліївна Econometric analysis of changes in working capital of Ukrainian enterprises Potapova N.A. немає The scientific heritage англійська 2021 стаття 62
Стаття присвячення питанням економетричного аналізу оборотного капіталу підприємств України. Встановлено тенденцію змін оборотного капіталу під впливом факторів кількості найманих працівників, фінансового результату діяльності та матеріальних витрат. Проведено розрахунок характеристик кореляційного зв'язку між факторами та оцінку їх еластичності. За даними статистики (при 5% рівні значимості факторів) обґрунтовано найбільший зворотній вплив фактору кількості працівників на фактор оборотного капіталу.

24 Потапова Надія Анатоліївна Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 82
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-математичне моделювання, який включає основи математичного програмування і економіко-математичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу та моделей для аналізу типових економічних ситуацій, перелік питань для контролю

25 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н.А. Київ Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 лютого 2019 р.). українська 2019 тези 72
Розглянуто сутність інформаційної логістики та її роль в системі менеджменту підприємства. Встановлено основні структурні елементи та характеристики інформаційного логістичного контуру підприємства

26 Потапова Надія Анатоліївна Сучасна цифрова логістика України. Потапова Н.А. Київ Сталий розвиток соціально-економічних систем: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 травня 2019 р.). українська 2019 тези 68
Розглянуто сутність цифрової логістики як складової інформаційної логістики підприємства в загальній інформаційній системі управління. Висвітлюються основні складові цифрової логістики та специфіка їх використання в логістиці

27 Потапова Надія Анатоліївна Цифровізація логістичних ланцюгів. Потапова Н.А. Луцьк Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (27 квітня 2019 р., Луцьк). українська 2019 тези 69
Висвітлюються питання використання інформаційних технологій в побудові ефективних логістичних ланцюгів. Зроблено наголос на системних програмних рішенням контролю за просуванням інформації в логістичному ланцюзі

28 Потапова Надія Анатоліївна Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н.А. Полтава Маркетингове забезпечення продуктового ринку: збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 16 квітня 2019 року) українська 2019 тези 60
Висвітлюються питання логістичного управління інформацією та потоками даних в соціальних мережах. Встановлено причинний зв'язок між управляючими контактами та очікуваннями користувачів в віртуальному просторі

29 Потапова Надія Анатоліївна Оцінка системних характеристик агрологістики. Потапова Н.А. Полтава Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.) українська 2019 тези 65
Розглянуто системний підхід до оцінювання логістичного середовища аграрних підприємств. Встановлені основні складові логістичного контуру підприємства

30 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н.А. Луцьк Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р українська 2019 тези 74
Розглянуто використання можливостей практичного застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні сільськогосподарських підприємств з урахуванням проблематики їх побудови та ефективного впровадження. Обгрунтовується актуальність досліджень умов та особливостей їх впровадження в процесах управління на рівні споживачів інформаційних систем та програмного забезпечення з метою виявлення проблемних ділянок функціонування та пошуку шляхів їх подолання

31 Потапова Надія Анатоліївна Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н.А. Тернопіль Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства». (Тернопіль, 11 листопада 2020 р. українська 2020 тези 77
Висвітлюються питання категорії цифрової логістики в аспекті проявів сучасних елементів цифрової трансформації економічного простору, що в своїй більшості проявляється в таких напрямах, як: цифровізація світової торгівлі, електронний бізнес, інформаційний простір. Оцінюється гіпотеза, що до формування якісних змін в логістиці такого фактору, як електронні способи комунікації між учасниками ланцюгів постачання в інформаційному просторі, зумовленому інфраструктурою глобальних мереж та засобів їх підтримки