Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151144
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Яворська Олена Григорівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: біорізноманіття України та його охорона, заповідна справа, моніторинг довкілля, інтегроване правління у сфері природокористування на засадах сталого розвитку, музейна справа
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра ботаніки та екології
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0361-3641
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Olena_Yavorska2
Корп.ел.пошта: o.yavorska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=324#search

Праці

Знайдено документів: 9
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Яворська Олена Григорівна Еколого-ценотична характеристика представників родини Orchidaceae у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля» Марківська Л.В., Шпак Н.П., Федорончук М.М., Яворська О.Г., Куземко А.А. Київ Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій: Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). українська 2016 стаття 21
Наведено екологічні й ценотичні характеристики представників родини Orchidaceae у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля». на території НПП «Кармелюкове Поділля нами підтверджено зростання шести представників родини Orchidaceae. Platanthera bifolia виявлено у нетипових для виду умовах степового фітоценозу класу Festuco-Brometea; P. chlorantha i Neottia nidus-avis – в угрупованнях класу Carpino-Fagetea (син. Querco-Fagetea), Cephalanthera damasonium – в угрупованнях класу Quercetea pubescentis. Представники роду Epipactis – E. purpurata та E. helleborine представлені в угрупованнях обох класів лісової рослинності. Більш широке розповсюдження двох останніх видів ми пояснюємо тим, що екологічні параметри місцезростань рослин цих таксонів за проаналізованими екологічними факторами відповідають умовам, наближеним до оптимальних для даних видів, тоді як для чотирьох інших видів за окремими факторами умови близькі до межі екологічної амплітуди, а інколи навіть виходять за її межі

2 Яворська Олена Григорівна Про необхідність створення ботанічного заказника "Льодовиковий період" на Вінниччині Яворська О. Г., Куземко А. А., Ворона Є. І. Вінниця Актуальні питання розвитку екології та біології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2016 стаття 18 no file
Пропонується створити ботанічний заказник "Льодовиковий період" для збереження біорізноманіття в межах так званого Подільського рефугіуму бореальної флори, де збереглося ряд рослинних угрупувань, характерних для більш північних регіонів (Querco robori-Pinetum, Pteridio aquilini-Quercetum robori, Athyrio flicis-feminae-Alnetum, Mnio affini-Alnetum glutinosae, Sphagno squarrosi-Alnion glutinosae, Caricetum lasiocarpae, Calamagrostio canescentis-Agrostietum caninae, Carici lasiocarpae-Sphagnetum, Thymo pulegioides-Festucetum ovinae), за межами основного ареалу їх поширення, з місцезростаннями видів Червоної книги України та регіонально рідкісних видів

3 Яворська Олена Григорівна Forest and steppe vegetation of the National Nature park “Karmeliukove Podillya” (Vinnytsia region, Ukraine) Kuzemko A., Markivska L. & Yavorska O. Вроцлав Дослідження рослинності через 90 років після публікації підручника Браун-Бланке - нові виклики та концепції Книга тез :27-й конгрес Європейського дослідження рослинності. 23-26 травня 2018 р. Вроцлав, англійська 2018 доповідь 22
Сlassification of the broad-leaved forests vegetation of the National Nature Park "Karmeliukove Podillya" has been developed in accordance with Braun-Blanquet approach based on 147 relevés of forest vegetation collected during 2006–2017 and analysed in Juice software using different methods of cluster analysis. The proposed classification includes three associations, three subassociations, five variants and one community without rank which included in two classes – Carpino-Fagetea sylvaticae and Quercetea pubescentis

4 Яворська Олена Григорівна Фітосозологічна характеристика ключових територій місцевої екомережі для гряди вапнякових відслонень у Вінницькій області Ворона Є.І., Куземко А.А., Яворська О.Г. немає Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матеріали V Міжнародної конференції (25-28 червня 2018 р., Херсон) українська 2018 стаття 21 no file
Наводяться списки видів, занесених до Червоної книги України, регіонально рідкісних видів, рідкісних і типових рослинних угрупувань, та списки оселищ, які знаходяться під охороною Бернської конвенції, виявлені на гряді вапнякових відслонень Східно-Подільських Товтр

5 Яворська Олена Григорівна Cephalaria gigantea (Caprifoliaceae) – новий адвентивний вид флори України Куземко А.А., Яворська О.Г., Ковтонюк А.І. немає Український ботанічний журнал українська 2019 стаття 23
The information about locality of the new for Ukraine alien species Cephalaria gigantea (Caprifoliaceae), which was revealed in botanical garden “Podillia”, Vinnytsia city in July 2016 during study of the spontaneous flora and vegetation of the garden and park landscapes of the Middle Pobuzhzhia. The botanical garden was established in 1965, but till now it has no official status of the botanical garden and is preserved as a monument of landscape art. Currently it is abandoned. Authors could not find information on the history of the introduction of this species in Vinnitsa, but it can be assumed that the material for introduction of C. gigantea was collected during the expedition of the botanical garden staff in the Caucasus in the 1970’s

6 Яворська Олена Григорівна SHL 122 Долини Південного Бугу та Сниводи Куземко А.А, Вашеняк Ю.А., Яворська О.Г., Ворона Є.І., Куцоконь Ю.К. Київ Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2 українська 2019 стаття 21
Стаття являє собою опис території «Долини Південного Бугу та Сниводи» площею 45099,26 га, включеної до Смарагдової мережі України. Наведено списки оселищ та видів, узятих під охорону згідно Бернської конвенції, що зустрічаються на даній території

7 Яворська Олена Григорівна Класифікація лісової рослинності національного природного парку «Кармелюкове Поділля» (Вінницька область, Україна) Марківська Л.В., Куземко А.А., Яворська О.Г. немає Чорноморський ботанічний журнал українська 2019 стаття 19 no file
На основі 147 геоботанічних описів лісової рослинності, зібраних упродовж 2006–2017 років і оброблених у програмному пакеті Juice за допомогою різних методів кластерного аналізу, проведено класифікацію рослинності широколистяних лісів Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» за методом Браун-Бланке. Запропонована класифікаційна схема включає три асоціації, три субасоціації, п’ять варіантів та одне безрангове угруповання, що належать до двох класів рослинності – Carpino-Fagetea sylvaticae і Quercetea pubescentis

8 Яворська Олена Григорівна Ecological hackaton as a basis formation of ecological model of behavior Lialuk, N.M., Vasheniak Yu. A., Yavorska, O.G., Mashtaler, O.V. немає Organization of Scientific research in modern conditions. Conference proceedings англійська 2020 стаття 20 no file
Описано досвід проведення екологічного хакатону – сучасної форми інтерактивного спілкування, спрямованої на формування моделі поведінки, дружньої до довкілля

9 Яворська Олена Григорівна Діджиталізація картування біотопів на прикладі проектованого смарагдового об’єкта – долини річки Вільшанки (Вінницька область) Вашеняк Ю.А., Ворона Є.І., Долинний В.В., Яворська О.Г. немає Моніторинг та охорона біорізноманіття. Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття. Серія “Conservation Biology in Ukraine”, 16 (3) українська 2020 стаття 25
Описано методику дослідження і картування біотопів з використанням можливостей електронної картографії - програмного комплексу Digitals та приклад такого дослідження – біотопи річки Вільшанки на півдні Вінницької області. З використанням інструментів ГІС аналізу з’явилась можливість проводити різночасовий та різномасштабний аналіз рослинного покриву на супутникових знімках у співставленні з матеріалами польових спостережень