Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151118
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кученко Тетяна Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: ботаніка, загальна цитологія, гідрологія з основами метеорології та кліматології, гідробіологія, фітодизайн та ландшафтна архітектура, декоративнне садівництво
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра ботаніки та екології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9743-7003
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=K6SQt0MAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: t.odikadze@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=321#search

Праці

Знайдено документів: 3
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кученко Тетяна Анатоліївна Влияние гидротехнических сооружений на качество воды Лялюк Н.М. Одикадзе Т.А. немає Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології :мМатеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених російська 2016 тези 18 no file
Создание гидроузлов с водохранилищами большого объёма приводит к различным изменениям окружающей среды. Исследовательские роботы проводились по двум крупным водным объектам питьевого водоснабжения – канал Северский Донец-Донбасс и Южный Буг

2 Кученко Тетяна Анатоліївна The influence of hydrotechnical constructions on quality of drinking water T. Odikadze, N. Lyalyuk немає 2ND International Conference «Smart Bio» (3-5 May 2018, Kaunas, Lithuania) англійська 2018 тези 22 no file
For all other parameters, the samples tested did not exceed the acceptable standards. Thus, the water of the two waterways of Ukraine, which differ in many parameters (man-made and man-made pressures, lithological conditions, climatic, etc.) and used as a source of drinking water, appeared unsatisfactory. It has been established that interference with the watercourse in the ecosystem leads mainly to the deterioration of water quality. Among such interventions is the creation of artificial drainage of water (channels), closed water conduits, any, even simple cleaning plants of water conduits

3 Кученко Тетяна Анатоліївна Вплив гідротехнічних споруд на якість питної води Лялюк Н.М. Одікадзе Т.А. немає Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку:матеріали ХХХVІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. зб. наук. пр. українська 2017 стаття 19 no file
Якість питної води більшості водотоків України за станом хімічного і бактеріального забруднення класифікується як забруднена і брудна (IV - V клас якості). В результаті досліджень було встановлено, що вода двох водних артерій України, які різняться за багатьма параметрами (антропогенний та техногенний тиск, літологічні умови, кліматичні тощо) та використовуються в якості джерела питної води, в’явилась незадовільною. Встановлено, що втручання в екосистему водотоку призводить, головним чином, до погіршення якості води. Серед таких втручань створення штучних відводів води (каналів), закритих водоводів, будьяких, навіть простих очисних споруд водоканалів