Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4390
Завантажень
5
Зап. на цитування
527555

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 467
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Матвійчук Вікторія Іванівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання; механізм забезпечення фінансової стійкості суб’єкту господарювання; фінансова безпека держави, регіону, підприємства; управління державним боргом; ефективність функціонування ринків фінансових послуг
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра фінансів і банківської справи
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1032-3060
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1fE8HaMAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: v.matviichuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=304#search

Праці

Знайдено документів: 20
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Матвійчук Вікторія Іванівна Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави Матвійчук В.І. , Нешко Р.М. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 112
Визначено поняття фінансової безпеки держави, її структуру та поточний стан. Розглянуто економічну сутність й структуру фінансової безпеки регіону та її місце в загальній системі фінансової безпеки держави. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки регіону на основі дев’ятнадцяти індикаторів, котрі включають безпеки: боргову, бюджетну, інвестиційну, соціального сектору, сектору підприємництва та банківську. Співставлено загальну кількість розрахованих індикаторів та індикаторів, які не відповідають граничним значенням. Проведено оцінку стану фінансової безпеки регіонів України в 2016 році. Розглянуто повноваження державних органів влади щодо забезпечення управління фінансовою безпекою держави та стан їх виконання

2 Матвійчук Вікторія Іванівна Доходи місцевого бюджету: проблеми формування та особливості використання Матвійчук В.І., Грабчак К.М. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 119
Охарактеризовано сучасні тенденції у формуванні та використанні фінансових ресурсів місцевого бюджету. Досліджено динаміку обсягу доходів місцевого бюджету Бершадського району Вінницької області та їх складових за 2013-2017 роки. Проаналізовано структуру доходів місцевого бюджету Бершадського району. Виявлено, що при зростанні обсягу доходів їх структура зберігається практично незмінною протягом останніх п’яти років та характеризується збереженням значної питомої ваги міжбюджетних трансфертів. Докладно вивчено зміни в обсягах та структурі кожної складової дохідної частини місцевого бюджету. Розглянуто структуру використання коштів місцевого бюджету

3 Матвійчук Вікторія Іванівна Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства Матвійчук В.І., Бруслиновська І.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 101
Фінансова стратегія підприємства має провідну роль у стратегічному управлінні підприємством. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства» та запропоновано власне формулювання терміну. Розкрито місце та роль фінансової стратегії у стратегічному плануванні, встановлені зв’язки з функціональними стратегіями підприємства та із загальною стратегією. Виділено ключові етапи формування і реалізації фінансової стратегії підприємства та фактори, які впливають на вибір виду фінансової стратегії, з огляду на специфіку галузі та розміри підприємства. Охарактеризовано складові та інструменти формування фінансової стратегії підприємства. Визначено, що оптимально сформована та раціонально впроваджена фінансова стратегія сприяє підвищенню ринкової вартості підприємства та зростанню його прибутку

4 Матвійчук Вікторія Іванівна Формування дохідної частини місцевих бюджетів: вітчизняний та зарубіжний досвід Матвійчук В.І., Грабчак К.М. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 99
Досліджено сучасний стан формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері формування дохідної частини місцевих бюджетів. Досліджено динаміку обсягу доходів місцевих бюджетів України та Польщі за 2012-2017 роки. Проаналізовано склад і структуру доходів місцевих бюджетів України та Польщі. Визначено, що для місцевих бюджетів України характерним є їх формування за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, що свідчить про значну залежність органів місцевого самоврядування від центральної влади та неспроможність значною мірою самостійно забезпечувати та координувати соціально-економічний розвиток підвідомчих територій. Виявлено основні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів України

5 Матвійчук Вікторія Іванівна Фінансовий борг підприємства: особливості виникнення та підходи до оцінювання Матвійчук В.І., Громко Є. О. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 113
Досліджено сутність поняття «фінансовий борг» та показано причини його виникнення. Розкрито позитивні та негативні сторони фінансового кредитування як однієї з причин виникнення фінансового боргу підприємства. Проаналізовано поточний стан ринку облігацій та визначено особливості використання облігацій підприємствами України як наступної причини виникнення фінансового боргу. Запропоновано перелік основних показників, які доцільно розраховувати з метою оцінки фінансового боргу

6 Матвійчук Вікторія Іванівна ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Статкевич, К.О. Матвійчук, В.І. немає немає українська 2019 стаття 111
Обґрунтовано необхідність реальних інвестицій для забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємства. Проведено оцінку ефективності запропонованого інвестиційного проекту створення стрічкової пилорами для ТОВ «Калинівський експериментальний завод деревинних матеріалів» за допомогою показників чистого дисконтованого доходу, терміну окупності, точки беззбитковості і фінансової міцності підприємства. Описано та враховано можливі групи ризиків під час реалізації інвестиційного проекту створення пилорами

7 Матвійчук Вікторія Іванівна ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ БОРГ» Громко, Є.О. Матвійчук, В.І. немає немає українська 2018 стаття 101
Співставлено та систематизовано за відповідними групами основні терміни, які характеризують боргові відносини. Запропоновано власні визначення термінів: грошовий борг, зобов’язання, заборгованість, фінансові зобов’язання. Конкретизовано сутність поняття «фінансовий борг» та показано причини його виникнення

8 Матвійчук Вікторія Іванівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Матвійчук В.І. та ін. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 114
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

9 Матвійчук Вікторія Іванівна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 104
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи

10 Матвійчук Вікторія Іванівна Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємств Матвійчук В.І. немає Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.) українська 2018 тези 90 no file
немає

11 Матвійчук Вікторія Іванівна Оцінка рівня фінансової безпеки регіонів України Матвійчук В.І. немає Приморські регіони: проблеми та траєкторії соціально-економічного розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2018 р.) українська 2018 тези 83 no file
немає

12 Матвійчук Вікторія Іванівна Соціальна відповідальність як складова життєздатності підприємства в процесі сталого розвитку Матвійчук В.І. Київ Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріалі міжнародної науково-практичної конференції українська 2015 тези 91 no file
немає

13 Матвійчук Вікторія Іванівна Бюджетна децентралізація як фактор забезпечення фінансової автономії регіонів Матвійчук В.І. Ужгород Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд :збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.) українська 2015 тези 91 no file
немає

14 Матвійчук Вікторія Іванівна Стан фінансової безпеки України в сучасних умовах Матвійчук В.І. Полтава Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 02 листопада 2017р українська 2017 тези 87 no file
немає

15 Матвійчук Вікторія Іванівна Обгрунтування необхідності інвестицій для забезпечення розвитку підприємств Статкевич К.О., Матвійчук В.І немає Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 українська 2019 стаття 117
Обґрунтовано необхідність реальних інвестицій для забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємства. Проведено оцінку ефективності запропонованого інвестиційного проекту створення стрічкової пилорами для ТОВ «Калинівський експериментальний завод деревинних матеріалів» за допомогою показників чистого дисконтованого доходу, терміну окупності, точки беззбитковості і фінансової міцності підприємства. Описано та враховано можливі групи ризиків під час реалізації інвестиційного проекту створення пилорами

16 Матвійчук Вікторія Іванівна Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «фінансовий борг». Громко Є.О., Матвійчук В.І. немає Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 українська 2019 стаття 111
Співставлено та систематизовано за відповідними групами основні терміни, якіхарактеризують боргові відносини. Запропоновано власні визначення термінів: грошовий борг, зобов’язання,заборгованість, фінансові зобов’язання. Конкретизовано сутність поняття «фінансовий борг» та показанопричини його виникнення

17 Матвійчук Вікторія Іванівна Облігації як інструмент залучення фінансових ресурсів підприємства Матвійчук В І. Громко Є.О Полтава Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019р.): українська 2019 тези 101 no file
немає

18 Матвійчук Вікторія Іванівна Визначення сутності поняття «фінансовий борг» та засобів його управління. Матвійчук В І. Громко Є.О. Покровськ Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. збірка матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 93 no file
немає

19 Матвійчук Вікторія Іванівна Розвиток фінансових технологій як ключовий елемент цифровізації фінансового ринку України. Матвійчук В І. Бензар О.В Покровськ Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. збірка матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 94 no file
немає

20 Матвійчук Вікторія Іванівна The Current Assets Management Policies in the Dairy Industry of Ukraine Matviychuk V., Pozdniakova O. немає Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа. англійська 2017 стаття 92 no file
немає