Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679453

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Гончарук Наталія Сергіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: математичне моделювання у економічних системах
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра економічної та управлінської аналітики
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2205-6198
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ppMS-pQAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://cutt.ly/2hdun7S
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Honcharuk
Корп.ел.пошта: n.goncharuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=299#search

Праці

Знайдено документів: 11
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Гончарук Наталія Сергіївна Моделювання впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Євросоюзу Гончарук Н.С., Наумова М.А. Одеса Научные исследования в условиях глобализации современного мира українська 2020 монографія 195
В роботі представлені результати дослідження впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Європейського Союзу, а саме на зайнятість та ВВП країн. Для дослідження було обрано 27 країн Євросоюзу та основні показники діджиталізації, ринку праці та ВВП. Методом початкового дослідження було обрано метод багатовимірного статистичного аналізу ― кластерний аналіз, який полягає в розбитті сукупності об’єктів на однорідні групи, або кластери, які не перетинаються

2 Гончарук Наталія Сергіївна Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів Гончарук Н.С., Мокін Б.І., Мокіна Ю.А. Вінниця немає українська 2015 монографія 202
Запропоновано для дослідження процесів функціонування закладів вищої освіти використовувати системний підхід як ідеологію і системний аналіз як метод та визначено усі складові цих процесів на перших двох етапах застосування методу, в результаті чого заклад вищої освіти виділено з навколишнього середовища як об’єкт дослідження і сформовано усі точки, в яких цей об’єкт дослідження здійснює контакти з навколишнім середовищем, та конкретизовані як усі 15 впливів навколишнього середовища на об’єкт дослідження так і усі 12 впливів об’єкта дослідження на навколишнє середовище

3 Гончарук Наталія Сергіївна Формування доходів населення України як один з чинників функціонування ринку праці Гончарук Н.С., Наумова М.А. немає Підприємництво та інновації українська 2020 стаття 186
У статті проаналізовано динаміку структури доходів населення. Проведено дослідження динаміки середньомісячної заробітної плати, визначено позитивну тенденцію її зростання останніми роками. Зроблено порівняльний аналіз коефіцієнта Джині України із сусідніми країнами. Представлено результати моделювання доходів населення та зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік, а саме показники чисельності зайнятого населення, доходів та рівня бідності населення. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки

4 Гончарук Наталія Сергіївна Демографічна ситуація в Україні як фактор розвитку ринку праці Гончарук Н.С., Наумова М.А немає Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Економічні науки» українська 2020 стаття 218
В статті проведено дослідження демографічної ситуації в Україні, проаналізовано динаміку чисельності наявного населення, природного та міграційного приросту населення країни, розподілу постійного населення за віковими групами. В роботі представлено результати моделювання середньої чисельності наявного населення України за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначені прогнозні значення основних демографічних показників на 2021–2022 роки. Запропоновано ряд заходів в сфері державного регулювання демографічної ситуації, які спрямовані на зростання чисельності населення країни.

5 Гончарук Наталія Сергіївна Cистемно-динамічне моделювання основних показників ринку праці України Гончарук Н.С., Наумова М.А немає Причорноморські економічні студії українська 2020 стаття 200
У статті показано, що ринок праці України за останні роки характеризується несуттєвим покращенням деяких показників, але загалом продовжує залишатись у кризовому стані. Представлено результати моделювання розвитку сфери зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на перехід ринку праці України до інноваційного вектору розвитку.

6 Гончарук Наталія Сергіївна Роль освіти та науки у розвитку національної економіки України Гончарук Н.С., Наумова М.А немає Інтелект XXI українська 2020 стаття 185 no file
У статті проведено дослідження щодо державної фінансової підтримки системи освіти в Україні, динаміки основних показників системи освітніх послуг, визначено взаємозалежність розвитку ринку праці з фінансовим забезпеченням освіти та науки. Зроблено прогнозування основних показників на 2021–2022 рр., важливих для поліпшення системи освіти та науково-дослідницької роботи, та виділено пріоритетні завдання в напрямі усунення дисбалансу у взаємовідносинах ринку праці і ринку освітніх послуг в Україні

7 Гончарук Наталія Сергіївна Прогнозування економічного розвитку України Гончарук Н.С., Наумова М.А немає Економічний простір українська 2020 стаття 193
В статті проведено аналіз динаміки загального обсягу виробництва України за 2012-2019 роки. Показано, що починаючи з 2015 року відбувається зростання економіки України та її вихід з рецесії. Проведено порівняння динаміки щорічного зростання ВВП нашої країни з сусідніми країнами. Наведено позиції України у рейтингу ВВП на душу населення з 2015 по 2019 рр., проведено аналіз структури наповнення валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Побудовано системно-динамічну модель за допомогою пакету імітаційного моделювання «Powersim», яка відображає взаємозв’язки між основними макроекономічними показниками та рівнем ВВП

8 Гончарук Наталія Сергіївна Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу Гончарук, Н.С. Вінниця немає українська 2020 монографія 169
Монографія містить наукові дослідження авторів в галузі техніки, інформатики, безпеки, хімії та фармацевтики, медицини, біології та екології, географії, економіки. Можебути корисна для керівників та інших працівниківпідприємств і організацій, а також викладачів, здобувачів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів.

9 Гончарук Наталія Сергіївна Методичні студії : зб. наук.-метод. пр. Гончарук, Н.С. та ін. Вінниця немає українська 2016 зб. наук. пр. 178
Розглянуто актуальні питання сучасних технологій викладання гуманітарних дис-циплін. З’ясовано шляхи формування учителя як конкурентноспроможного фахівця за умови модернізації освітньої галузі. Простежено сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців-гуманітаріїв. Виявлено напрями удосконалення шкільної освіти в контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України. Проаналізовано соціально-педагогічний комплекс із пог-либленим висвітленням теоретичних і практичних аспектів. Розкрито етнопедагогічні засади вивчення гуманітарних дисциплін. Видання адресоване викладачам вищої школи, вчителям загальноосвітніх шкіл та закладів альтернативної освіти, студентам, аспірантам, усім, хто цікавиться сучас-ними педагогічними технологіями

10 Гончарук Наталія Сергіївна Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні Наумова, М.А. Гончарук, Н.С. немає Інтелект XXI українська 2020 стаття 152
В умовах посилення соціально-економічної нестабільності та погіршення епідеміологічної ситуації у світі і країні зростає актуальність усебічного аналізу структури та динаміки розвитку ринку праці в Україні. Однією з найважливіших проблем ринку праці є дисбаланс у його взаємодії з ринком освітніх послуг. У статті проведено дослідження щодо державної фінансової підтримки системи освіти в Україні, динаміки основних показників системи освітніх послуг, визначено взаємозалежність розвитку ринку праці з фінансовим забезпеченням освіти та науки. Зроблено прогнозування основних показників на 2021–2022 рр., важливих для поліпшення системи освіти та науково-дослідницької роботи, та виділено пріоритетні завдання в напрямі усунення дисбалансу у взаємовідносинах ринку праці і ринку освітніх послуг в Україні.

11 Гончарук Наталія Сергіївна Agrupación entre países de los mercados laborales y educativos en el sistema de gestión económica estratégica Shaulska L., Doronina O., Naumova M., Honcharuk N., Bondarevska K., Тomchuk O. немає REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas англійська 2020 стаття 176
The study focuses on the clustering of European countries in terms of labor market and education indicators, as well as the justification of strategic directions for ensuring GDP growth. It is proved that the management of the national economy in modern conditions acquires supranational features and can be effective, provided that the same approaches to the strategic management of facilities that have the same characteristics (belonging to the same cluster) are used. A comparative analysis of the development trends of labor markets of the EU and Ukraine is carried out. Using the K-means method, three crosscountry clusters were formed according to indicators of the labor market and education. The applied use of the formed clusters of European countries according to indicators of the labor market and education is that for each cross-country cluster strategic directions of economic development can be justified by regulating the situation on the labor market and in the field of education.