Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390481

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Щербіна Ольга Сергіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: економіка, міжнародні відносини, наука безпеки, наука управління та інше
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних систем управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5029-6098
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=y0kxsQwAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.shcherbina@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=29#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Щербіна Ольга Сергіївна Information systems as an instrument for the enterprise potential development Гончар, О. І., Філіпішин, І. В., Щербіна, О. С. немає Чернігівська політехніка англійська 2017 стаття 165
The authors prove that the needs of the enterprise, the existing technological level and qualified users are the main prerequisites for the introduction of information technology in enterprises. They contribute to the formation of an information system, information space, management efficiency and capacity development. On the basis of the study of the evolution of information systems, the principles of their formation are singled out

2 Щербіна Ольга Сергіївна The current state and role of information systems and technologies in the management of the enterprise Сучасний стан та роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством Olha Shcherbina, Igor Filipishyn немає Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej i Alcide De Gasperi w Józefowie англійська 2019 стаття 155
На розвиток світового господарства здійснює значний вплив рухливе підвищення світового ринку інформаційних систем і технологій, оскільки впровадження нових інформаційних систем і технологій дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів підприємства, оптимізує бізнес-процеси виробництва, сприяє прискоренню обміну інформацією та багато іншого. Використання підприємствами у своїй роботі інформаційних систем і технологій дозволяє вирішити задачі від оперативного управління до підвищення ефективності прийняття управлінських рішень

3 Щербіна Ольга Сергіївна Інформаційна асиметрія на ринку промислової продукції України Щербіна О.С. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2018 стаття 106
немає

4 Щербіна Ольга Сергіївна ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕСА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Щербина Ольга Chişinău: ASEM Conferinţa ştiinţifică internaţională "Strategii şi politici de management în economia contemporană", ediţia a 6-a, 26-27 martie 2021 англійська 2021 стаття 66
The use of instant messengers as a new communication channel is a promising direction for improving the efficiency of enterprise management. This is evidenced by the experience of developed enterprises using the technological advantages of instant messengers. Support and customer service; sending messages; promotion and marketing; advertising in social networks as the main directions of using instant messengers at enterprises allow to increase the efficiency of external and internal (corporate) communication of the enterprise. Comparative analysis of the capabilities of corporate messengers allows you to make an informed choice of the desired instant messenger

5 Щербіна Ольга Сергіївна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С., Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 67
немає

6 Щербіна Ольга Сергіївна ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-ПАРСЕРІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Щербіна О.С., Вакуленко Ю.О. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2021 стаття 72
Мета роботи полягає в необхідності розроблення концепції формування комунікації з використанням програм-парсерів у відділі кадрів закладу вищої освіти для удосконалення освітньої діяльності. Методологія. У процесі дослідження було застосовано методи інформології і соціальної комунікації, діалектичний метод пізнання, методи системного аналізу, абстракції, які дозволили розкрити змістовну повноту впровадження програм-парсерів; здійснити аналіз використання програм-парсерів в закладах вищої освіти на прикладі Донецького національного університету імені Василя Стуса. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність впровадження та використання програм-парсерів у закладах вищої освіти. Досліджено використання Google Spreadsheet у відділі кадрів університету як інформаційно-пошукової системи та текстово-цифрової бази даних для удосконалення освітньої діяльності закладів вищої освіти

7 Щербіна Ольга Сергіївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Щербіна О.С. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 99
Методичні рекомендації щодо організації та проходження виробничої практичної підготовки для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання ступеня освіти «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність»

8 Щербіна Ольга Сергіївна Рекламний менеджмент Філіпішин І.В. Щербіна О.С. Вінниця немає українська 2018 конспект лекцій 74
Конспект лекцій «Рекламний менеджмент» призначений для надання здобувачам вищої освіти знань про методи й технології підготовки та організації рекламних кампаній: від визначення потреби в рекламі до створення рекламного продукту та популяризації його в засобах масової інформації.

9 Щербіна Ольга Сергіївна Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційна підтримка інноваційної діяльності» Щербіна О.С. Вінниця немає українська 2018 метод. вказівки 76
Наведено питання для практичної роботи, теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи, контрольні питання, тести з дисципліни «Інформаційна підтримка інноваційної діяльності» для студентів ступеня освіти «Магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архів- на справа» освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність», а також залікові, екзаменаційні питання і список рекомендованої літератури.

10 Щербіна Ольга Сергіївна Проблеми оптимізації планування рекламних комунікацій підприємства Щербіна О.С., Головань А.А. немає Підприємництво та інновації українська 2018 стаття 34
В статті досліджено основні проблеми, які виникають у процесі оптимізації планування рекламних комунікацій підприємства. Мета даної статті полягає в аналізі й обґрунтуванні існуючих підходів до оптимізації медіапланування підприємства. Дане дослідження було проведено такими методами, як аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення.

11 Щербіна Ольга Сергіївна Організаційна культура в системі управління людськими ресурсами підприємств морської галузі Щербіна О. С Маріуполь Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Т. ХIX, вип. 308. українська 2018 стаття 35
У статті визначено, що організаційна культура займає вагоме місце в системі управіння людськими ресурсами підприємств морської галузі. Система управління людськими ресурсами підприємств морської галузі представлена як сукупність підсистем: підсистеми загального та лінійного керівництва; підсистеми планування, прогнозування та маркетингу; підсистеми управління набором та обліком персоналу; підсистеми управління трудовими відносинами; підсистеми забезпечення нормальних умов праці; підсистеми управління розвитком персоналу; підсистеми управління мотивацією поведінки персоналу (стимулювання праці); підсистеми управління соціальним розвитком (розвитку соціальної інфраструктури); підсистеми розвитку організаційної структури управління; підсистеми правового забезпечення (юридичних послуг) та підсистеми інформаційного забезпечення системи управління людськими ресурсами

12 Щербіна Ольга Сергіївна Кооперація бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини Щербіна О.С., Шевчук О.С. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 39
Мета роботи – визначити напрями кооперації бібліотек України в аспекті збереження національної документальної спадщини. Методологія. Дослідження базується на структурно- функціональному підході щодо аналізу бібліотечних фондів та колекцій; під час узагальнення матеріалу використані загальнонаукові методи: індукція, дедукція, аналіз, синтез. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні необхідності кооперації бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини

13 Щербіна Ольга Сергіївна ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА Щербіна О. С. немає Підприємництво та інновації українська 2018 стаття 34
В статті досліджено основні проблеми, які виникають у процесі оптимізації планування рекламних комунікацій підприємства. Мета даної статті полягає в аналізі й обґрунтуванні існуючих підходів до оптимізації медіапланування підприємства. Дане дослідження було проведено такими методами, як аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення. Досліджено підходи, що дозволяють оптимально розподілити рекламний бюджет між різними ЗМІ під час рекламної кампанії підприємства.