Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
387110

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Лозинська Людмила Федорівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: педагогіка, методика викладання іноземних мов
Факультет: Факультет іноземних мов
Підрозділ: Кафедра іноземних мов професійного спрямування
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3365-8525
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uqTVvtUAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/AAZ-7961-2020/
Корп.ел.пошта: l.lozynska.donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=289#search

Праці

Знайдено документів: 16
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Лозинська Людмила Федорівна Tolerance in the context of axiological self-determination of medical students Liudmyla Lozynska, Olga Tsihotska немає Massachusetts Review of Science and Technologies англійська 2016 стаття 92
Стаття присвячена проблемі виховання толерантності серед студентів-медиків. Педагогічні умови виховання толерантності були теоретично передбачені та перевірені експериментально. Розроблено та експериментально апробовано систему методів та організаційних форм виховання толерантності у майбутніх лікарів

2 Лозинська Людмила Федорівна The role of interactive learning technologies in the process of teaching foreign languages at higher medical educational institutions L.F. Lozynska, O.A. Tsikhotska немає Наука і освіта українська 2016 стаття 90
У статті мова йдеться про інноваційний підхід до навчання та виховання молодого покоління у ВНЗ – інте- рактивні технології. Суть навчання за інтерактивними технологіями полягає у тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу (як студентів, так і викладача). Орієнтація України на входження в світовий науково-освітній простір спонукає до впровадження нових навчально-виховних підходів, що забезпечують розвиток професійних комунікативних компетенцій у майбутніх лікарів

3 Лозинська Людмила Федорівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики O.A. Tsikhotska, L.F. Lozynska немає Наука і освіта англійська 2016 стаття 88 no file
Статтю присвячено проблемі дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів та їх формуванню в процесі вивчення іноземної мови. Українське суспільство зазнає змін, які впливають на внутрішній світ молодих людей. Сучасна освіта повинна не тільки надавати інформацію, але й сприяти формуванню найкращих якостей у майбутніх фахівців. Гуманізм повинен стати невід’ємною рисою особистості майбутнього лікаря. Поняттягуманізму досліджувалось різними галузями наук

4 Лозинська Людмила Федорівна Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах Ольга Ціхоцька, Людмила Лозинська немає Молодь і ринок українська 2016 стаття 84 no file
У статті розглянуті ціннісні орієнтації студентської молоді в сучасних умовах та зроблений аналіз особливостей їх формування. Визначено: важливість ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві, а також здійснено їх класифікацію залежно від соціокультурних і економічних умов; їх вплив на професійне становлення сучасної молоді

5 Лозинська Людмила Федорівна Полікультурне виховання студентів-медиків у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу Лозинська Л. Ф. немає Молодь і ринок українська 2016 стаття 89
Стаття присвячена проблемі полікультурного виховання студентів-медиків у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу. У статті представлений досвід полікультурного виховання студентів у Вінницькому національному медичному університеті імені МІ Пирогова. Зокрема, розглянуто досвід виховної роботи щодо формування толерантності та готовності студентів-медиків до продуктивної міжнаціональної та міжкультурної взаємодії

6 Лозинська Людмила Федорівна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ O.I. Альчук, Н.I. Волощук, Л.Ф. Лозинська немає Медична освіта українська 2016 стаття 97
У представленій статті наведений аналіз даних наукової та методичної літератури і власний досвід інтеграції новітніх освітніх технологій та іноземної мови у процес вивчення фармакології для формування всебічно розвиненої особистості медичного фахівця сучасного рівня. Розглянуті можливі шляхи формування комунікативної, пізнавальної, аналітичної навичок у майбутніх спеціалістів та механізми розвитку процесів самовдосконалення. Наведені приклади застосування іноземної мови в роботі над науковими проектами студентів як однієї з основних передумов якісного формування ключових компетенцій

7 Лозинська Людмила Федорівна Зорієнтованість педагогічного процесу вищого медичного навчального закладу на формування потреби у майбутніх лікарів у самовихованні як педагогічна умова виховання Людмила Лозинська, Ольга Ціхоцька немає Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка українська 2016 стаття 106
У статті проведено аналіз основних досліджень і публікацій щодо теорії та практики самовиховання студентської молоді як одного із найсуттєвіших чинників розвитку особистості, як діяльності людини, спрямованої на зміну своєї поведінки та якостей. Розкрито сутність самовиховання в навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу. У статті визначено чинники, що сприяють процесу самовиховання, а також основні принципи, які є найбільш загальними вихідними положеннями і вимогами особистості до самої себе і визначають мету, ідеали, зміст, методику й організацію процесу самовиховання

8 Лозинська Людмила Федорівна ВИХОВАННЯ НАВИЧОК МЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Сергій Лозинський, Людмила Лозинська немає Молодь і ринок українська 2020 стаття 90
У статті розглянуто базові розуміння концепції медійної медичної грамотності. Виявлено, що існують певні рівні володіння лікарями медичною грамотністю. Розглянуто медично-юридичні аспекти надання медичної інформації через медіа. Проведено аналіз теоретичних праць та представлено власні практичні напрацювання щодо конкретних способів інтеграції медійної медичної грамотності в роботу лікарів

9 Лозинська Людмила Федорівна Імплементація закону України «Про вищу освіту» як складова академічної автономії ВНМУ ім. М.І. Пирогова А. С. Марлова, Л. Ф. Лозинська, А. Л. Яценко Вінниця Матеріали навчально-методичної конференції «Розробка освітніх програм в руслі імплементації Закону України «Про вищу освіту» українська 2016 тези 94
немає

10 Лозинська Людмила Федорівна Роль гуманітарних дисциплін у підготовці студентів ВНЗ України Мазур Л.А., Лозинська Л.Ф. немає ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КРАСИ МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІОНАЛ : матеріали Всеук. наук.-практ. інтернетконф. з міжнар. участю українська 2019 тези 91
немає

11 Лозинська Людмила Федорівна Шляхи удосконалення викладання іноземної мови як обов’язкового предмета навчальної програми майбутніх лікарів Лозинська Л.Ф., Ціхоцька О.А. Вінниця Тези доповідей навчально-методичної конференції «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища» українська 2020 тези 97
немає

12 Лозинська Людмила Федорівна Особливості інтернаціоналізації вищої освіти у сучасному суспільстві Марлова А.С., Лозинський С.Е., Лозинська Л.Ф. немає Молодь і ринок українська 2020 стаття 34
У статті на основі аналізу зарубіжних джерел уточнено сутність поняття інтернаціоналізації вищої освіти, представлено основні віхи її становлення, визначено зв’язок інтернаціоналізації з глобалізацією, прояви інтернаціоналізації, її переваги і цілі, ступінь участі закладів вищої освіти у її розповсюдженні, обґрунтування мотивації інтернаціоналізації і важливість стратегій університетів для її успішного впровадження

13 Лозинська Людмила Федорівна Experience of using information and communication technologies in foreign language teaching Liudmyla Lozynska, Nataliia Ishchuk, Alina Ferri, Olga Tsihotska немає Молодь і ринок англійська 2021 стаття 35
У статті розглядається використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні іноземних мов, їх переваги та недоліки. ІКТ охоплює набір технологічних інструментів та ресурсів, які використовуються для спілкування, створення, розповсюдження, зберігання їх інформації і управління нею. Сьогодні існує багато можливостей для використання ІКТ на заняттях іноземних мов: мультимедійні підручники та електронні словники, освітні програми, граматичні та комунікативні завдання в Інтернеті, пошук і дослідження в Інтернеті, авторські програми викладачів тощо.

14 Лозинська Людмила Федорівна ICT in the study of foreign languages by students of technical specialties Nataliia Vovchasta, Liudmyla Lozynska, Oksana Pershukova, Ruslana Presner, Zoryana Podolyak, Lyudmyla Kruhlenko немає Laplage em Revista (International), vol.7, n. Extra E англійська 2021 стаття 38
Зміни у сфері виробництва, політиці та освіти висувають нові вимоги до іноземної мовної підготовки професійного персоналу. Потреба у висококваліфікованих спеціалістах, в тому числі нефілологічних спеціальностей, зросла. Беручи до уваги необхідність підготовки майбутніх працівників до професійної діяльності з урахуванням нових вимог, основний акцент у професійній освіті має бути розміщено саме на інформаційних та комунікаційних технологіях (ІКТ).

15 Лозинська Людмила Федорівна Вплив дистанційної форми вивчення англійської мови на професійну підготовку фахівців з інформаційних технологій Лозинська Л.Ф., Липченко Т.С., Усик Л.М. немає Інноваційна економіка українська 2021 стаття 35
У статті висвітлено вплив дистанційної форми вивчення англійської мови на професійну підготовку фахівців з інформаційних технологій. Виокремлено основні тенденції дистанційної освіти у вищій школі в Україні та світі в умовах пандемічних обмежень. Визначено зміст поняття дистанційної освіти в нашій країні. Висвітлено сукупність заходів та характеристики ефективного дистанційного навчання. Перелічені основні моделі дистанційного навчання

16 Лозинська Людмила Федорівна Граматичні помилки в англомовному письмовому академічному дискурсі Бахова І.С., Лозинська Л.Ф., Алієва А.Д. немає Міжнародний філологічний часопис. Вип. 12(4) українська 2021 стаття 33
Вивчення граматичних основ, а також правильного оформлення словосполучень, речень, текстів, розпізнавання граматичних форм у мові та у письмі впливає на формування граматичних навичок в учасників англомовного академічного дискурсу. Мета дослідження – розкрити особливості допущення граматичних помилок в англомовному письмовому академічному дискурсі. Встановлено, що важливе місце у англомовному письмовому академічному дискурсі посідає граматика як основа граматичної будови мови