Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390441

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Катаєва Анна Ігорівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: комп’ютерна лінгвістика, С#, Python, DB, нечіткі відношення, БЗ
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4619-4096
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=404gEKgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/3894133/kataieva-anna/
Корп.ел.пошта: a.kataieva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=273#search

Праці

Знайдено документів: 19
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Катаєва Анна Ігорівна Розробка моделі людино-машинного діалогу на основі образної індексації природно-мовного контенту Лісовенко А. І. Бісікало О. В Вінниця Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, ВНТУ українська 2015 тези 86
В даний час стає все більш очевидно, що найбільш перспективний шлях підвищення якості інформаційних процесів в людській діяльності, соціумі, ноосфері – спільне використання можливостей людини і програмно-технічних засобів, зокрема, інформаційних систем. Внаслідок цього стає актуальною задача вивчення основних аспектів людино-машинної взаємодії, а саме параметрів інтелектуальної діалогової системи. Метою розробки людино-машинної діалогової системи, що надаватиме відповідь у вигляді цитати з тексту на основі визначення сили зв'язків між словоформами за допомогою лінгвістичної технології DKPro

2 Катаєва Анна Ігорівна Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями О.В. Бісікало., А.І. Лісовенко, О.В. Яхимович, С.С. Траченко Харків Вісник НТУ «ХПІ» українська 2015 стаття 155
Визначено змістовні ознаки і характеристики англомовного тексту на основі дослідження зв’язків між лемами та синсетами, що розпізнано лінгвістичними пакетами. Результати у вигляді списків ключових слів, елементів онтологій та змістовних кластерів понять отримано на прикладі «Address by President of the Russian Federation 2013/2014». Проведене дослідження було здійснено за допомогою пакетів DKPro Core та NLTK.

3 Катаєва Анна Ігорівна Підтримка діалогу з навчальним контентом А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало, О.В. Яхимович, С.С. Траченко Одеса Адаптивні технології управління навчанням: матеріали першої міжнародної конференції українська 2015 тези 93
Все більшої актуальності набуває створення інтелектуальних діалогових систем, які здатні давати відповіді користувачам в залежності від вміщеного до них навчального (зазвичай текстового) контенту. Метою дослідження є розробка людино-машинної діалогової системи, що на письмове питання користувача має надавати відповідь у вигляді цитати з навчального контенту

4 Катаєва Анна Ігорівна Моделювання процесів побудови парадигматичних зв’язків між словоформами на основі вимірювання текстової інформації О.В. Бісікало, С.С. Траченко, О.В. Яхимович, А.І. Лісовенко Вінниця немає українська 2015 тези 97
Надшвидкий ріст доступних текстових ресурсів мережі інтернет збільшує актуальність алгоритмів для розв'язання задач комп'ютерної лінгвістики, зокрема задачі лінгвістичного аналізу текстової інформації. Переважна кількість відомих підходів до аналізу тексту та відповідних технологічних засобів базуються на основі використання експертних знань лінгвістів та філологів у тій чи іншій формі правил, предикатів, фреймів, сценаріїв, алгоритмічних конструкцій тощо. Проте, якщо на етапах морфологічного та синтаксичного аналізу такий шлях формалізації знань про мову загалом демонструє задовільні для практики результати, то на етапі семантичного аналізу спостерігаються суттєві труднощі не тільки для мов синтаксичного типу, але й для аналітичних

5 Катаєва Анна Ігорівна Створення діалогової системи для текстового навчального контенту А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало, С.М.Довгалець Вінниця Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, ВНТУ українська 2015 стаття 103
Необхідність застосування методів розподілу динамічної пам’яті в оптоелектронних системах з високими показниками ефективності є актуальною задачею. Сучасні програмні засоби операційних систем та компіляторів мов програмування характеризуються великим часом роботи при реалізації методу розподілу динамічної пам’яті у випадках формування блоків пам’яті малого об’єму. В даній статті наведено метод зменшення часу роботи програмної реалізації методу розподілу динамічної пам’яті за рахунок використання нових структур даних управління пам’ятю в оптоелектронних системах – структура пошуку та структура склейки

6 Катаєва Анна Ігорівна Метод підтримки діалогу на основі образної індексації природно-мовного контенту А.І.Лісовенко Вінниця XLV науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету (НТК ВНТУ ),ВНТУ українська 2016 тези 95
Запропоновано метод підтримки діалогової системи, яка здатна давати відповіді на запитання користувача не позбавлені сенсу в залежності від вміщеного навчального контенту. Даний метод основанийна моделі бази знань із нечітким відношенням сенсу. Достовірність роботи розробленої моделі перевірено за допомогою методу експертних оцінок

7 Катаєва Анна Ігорівна Експертна цінка ревалентності відповідей автоматизованої системи підтримки діалогу для дистанційного навчання А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало Одеса Автоматизація технологічних і бізнес-процесів українська 2016 стаття 105
В статті представлено опис та аналіз існуючих методів експертної оцінки ревалентності відповідей автоматизованої діалогової системи, наведено переваги та недоліки кожного з них, а також обґрунтовано метод, що найбільше підходить для оцінки ревалентності відповідей нової діалогової системи для дистанційного навчання

8 Катаєва Анна Ігорівна Development of dialog system powered by textual educational content O.V. Bisikalo, S.M. Dovgalets, A.I. Lisovenko, Paweł Pijarski немає Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments англійська 2016 стаття 92
The advances in computer technology require an interconnection between a man and computer, more specifically, between complex information systems. The paper is therefore dedicated to creation of dialog systems, able to respond to users depending on the implemented textual educational content. To support the dialog there had been suggested the knowledge base model on the basis of the unit and a fuzzy sense relation. Lexical meanings is taken out from the text by processing the syntactic links between the allologs of all the sentences and the answer shall be generated as the composition of a fuzzy ratios upon the formal criterion. The information support technology had been put to an evaluation sample test, which demonstrates the combination of information from some sentences in the final response

9 Катаєва Анна Ігорівна System of Computational Linguistic on Base of the Figurative Text Comprehension O.V. Bisikalo, A.I. Lisovenko, O.V. Jahumovuch, S.S. Trachenko, M.G. Pradivliannyi Lviv Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing англійська 2016 стаття 93
The paper describes building systems for computational linguistics based on an approach to the image text comprehension. There had been suggested a set theoretical formalization for such type of systems using the fuzzy sense relationship. The possibilities of conceptual approach had been demonstrated on the solution examples of such tasks as searching for reference words, building lexical ontology and receiving an answer to the user request within the input text

10 Катаєва Анна Ігорівна Аналіз характеристик систем типу «запитання-відповідь» А.І.Лісовенко, О.В. Бісікало Вінниця XLVІ науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету (НТК ВНТУ) українська 2017 тези 94
В роботі проведено аналіз та характеристику систем типу «запитання-відповідь». Наведено основні структурні елементи системи та принципи їх взаємодії. На основі даної системи розроблено інформаційну технологію аналізу фахового вхідного контентую

11 Катаєва Анна Ігорівна Застосування методу експертних оцінок до алгоритму підтримки діалогу між користувачем та комп`ютером О. В. Бісікало, А. І. Лісовенко Вінниця Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)",ВНТУ українська 2016 тези 99
Враховуючи те, як тісно комп’ютер увійшов у всі сфери життя сучасної людини, необхідність комунікації з ним значно зростає. Існує потреба комунікації на розвинутому рівні, коли комп’ютер матиме змогу надавати відповіді на запитання користувача не позбавлені сенсу та близькі до відповіді людини-експерта. Тому актуальною є задача розробки засобів підтримки діалогової системи між користувачем та комп’ютером на основі фахового вхідного контенту

12 Катаєва Анна Ігорівна Експериментальне підтвердження релевантності методу підтримки функції «запитання-відповідь» А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2018 тези 90
Запропоновано метод підтримки функції «запитання-відповідь», який здатний давати не позбавлені сенсу відповіді на запитання користувача до певного тексту. Метод базується на моделі бази знань із нечітким відношенням сенсу для словоформ вхідного тексту. Релевантність результатів роботи розробленої системи у порівнянні з відомими перевірено за допомогою методу експертних оцінок

13 Катаєва Анна Ігорівна Модель пошуку розгорнутої від питального займенника відповіді на питання для функції «запитання-відповідь» А. Лісовенко, О. Бісікало, Н. Гоц Вінниця Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)" українська 2018 тези 99
Мета роботи полягає в розробці моделі для підтримки функції «запитання-відповідь», що має здатність перетворити певний вхідний текстовий контент на формальну базу знань, представити відповідь користувача у вигляді, сумісному з базою знань, згенерувати відповідь та надати її у вигляді, максимально наближеної до відповіді людини-експерта. Для реалізації поставленої мети варто застосувати модель пошуку розгорнутої від запитального займенника відповіді на запитання, додавши до неї додаткові теореми

14 Катаєва Анна Ігорівна Метод підтримки функції "запитання-відповідь" А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія, ВНТУ українська 2018 стаття 136
Розроблено метод підтримки функції «запитання - відповідь». Запропонований метод дозволяє автоматизовано проводити лінгвістично-статистичну обробку вхідної неструктурованої текстової інформації та запитання користувача з метою генерації бази знань онтологічного типу. Метод будує відповідь на запитання користувача за рахунок попередньої обробки вхідного природно-мовного контенту та врахування сенсу питання. В основу методу покладено модель бази знань із нечітким відношенням сенсу, який застосовує семантичну модель побудови бази знань для словоформ вхідного тексту і питання. Запропоновано застосування комутативної півгрупи образних конструкцій як моделі формальної теорії Th до речень природними мовами. Розроблений метод має розширені інтерактивні можливості, які охоплюють три типи обмеженого за формальними ознаками та вхідною інформацією псевдодіалогу

15 Катаєва Анна Ігорівна Метод розподілу часу на доставку товарів за допомогою безпілотних літальних апаратів згідно пріоритету Книш Б.П., Кулик Я.А., Лісовенко А.І. Хмельницький Вісник Хмельницького національного університету українська 2019 стаття 89
В роботі запропоновано метод, який дозволяє зменшити час доставки товарів за допомогою безпілотних літальних апаратів за рахунок зменшення середнього часу очікування в черзі при доставці однієї одиниці товару залежно від параметрів систем доставки товарів. Проведено експериментальні дослідження, які підтвердили ефективність запропонованого методу для систем доставки товарів. Ключові слова: авіація, безпілотні літальні апарати, метод, пріоритет, доставка товарів

16 Катаєва Анна Ігорівна Огляд можливостей kotlin та java для розробки android додатку Лісовенко А.І., Вовк М. Вінниця Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2019 тези 92
В роботі проведено аналіз мов програмування Kotlin та Java для розробки Android додатку. Наведено основніпереваги та недоліки даних мов програмування для Android розробки

17 Катаєва Анна Ігорівна Програмна реалізація формальної теорії засобами NLTK Python Лісовенко А.І., Жирома М.В Вінниця Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 39), ВНТУ українська 2019 тези 110
Метою роботи є підвищення ефективності інтерактивної взаємодії користувача з системою типу «запитання-відповідь» (Question-Answering Systems) на основі формальної моделі пошуку відповіді. Також даній роботі було реалізовано здатність графового розбору речення для отримання розгорнутої від запитального займенника відповіді на питання користувача основаного на прикладній теорії першого порядку

18 Катаєва Анна Ігорівна Розробка програмного забезпечення для визначення чисельних характеристик словосполучень текстового файлу Лісовенко А.І., Бісікало О. В., Копецький Я. Е Вінниця Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2019 тези 97
Запропоновано програмне забезпечення для визначення чисельних характеристик словосполучень текстового файлу на основі вільно доступних інструментів парсингу. Підхід використовує POS тегування, що дозволяє зменшити час обробки тестової інформації та форматувати отримані результатиу вигляді таблиці MS Excel

19 Катаєва Анна Ігорівна Інформаційна технологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця немає українська 2019 монографія 102
В монографії розглядаються теоретичні засади і практичні аспекти реалізації інформаційної технології підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку