Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4390
Завантажень
5
Зап. на цитування
527555

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 467
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Лукаш Галина Павлівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: ономастика, конотоніміка, когнітологія, документна лінгвістика
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних систем управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9777-7718
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xai-LtMAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: g.lukash@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=27#search

Праці

Знайдено документів: 9
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Лукаш Галина Павлівна Formation of the Portrait of the Specialist in Social Networks Olha Anisimova, Halyna Lukash, Yuriy Syerov Львів Контроль, оптимізація та аналітична обробка соціальних мереж англійська 2020 стаття 188
The article considers the issue of creating and developing a portrait of a professional personality by electronic social networks. The problem of analysis of social network tools in the process of its formation is investigated. The social information networks common in Ukraine, their content, application of their specificity and orientation to a certain target audience in the construction of a professional portrait are considered. The significance of the image of a professional in social networks as a special market force is determined.

2 Лукаш Галина Павлівна Словник конотативних власних назв Лукаш Г.П. Вінниця немає українська 2018 стаття 171
У словнику зібрано власні назви різних розрядів, які продовжують слугувати у мові та мовленні іменами нашого довкілля, але й набувають вторинного, понятійного змісту (конотацій), стаючи емоційно-експресивними замінниками загальних назв.

3 Лукаш Галина Павлівна Колесник Н. С. Онімія української народної пісні Лукаш Г. П. немає Вісник Львівського університету. Серія філологічна українська 2020 рецензія 136
немає

4 Лукаш Галина Павлівна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С. , Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 146
немає

5 Лукаш Галина Павлівна КАТЕГОРІАЛЬНІ ПАРАДИГМИ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА Лукаш Г. П. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 126
Мета роботи – охарактеризувати текст документа через систему диспозицій парадигм категорій як когнітивної моделі у контексті документної лінгвістики. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів аналізу, синтезу, а також системного, структурного та діалектичного. Діалектичний метод вимагає розгляду текстових категорій у їхньому безперервному русі, взаємозв’язках і взаємозалежності. Системний метод передбачає пошук і визначення таких сукупностей пізнавальних процесів, які тісно взаємопов’язані та утворюють під час сприймання тексту певну цілісність, єдність. Структурний метод як невід’ємна складова системного сприяє характеристиці стійких зв’язків категорій тексту

6 Лукаш Галина Павлівна Конотації етнонімів у мовній та культурній свідомості українців Лукаш Г. П. немає Мова і суспільство українська 2018 стаття 96
Етноніми - це номінації інших людей. У картині світу кожного народу є стереотипні уявлення про «ми» та «чужі». Вони утворюють велику лексичну групу. Цей словник може надати обширну інформацію про мовну картину світу носіїв мови, їх культуру, психологію, особливості сприйняття інших людей. Недостатній стан досліджень українських неформальних етнонімів дає можливість обговорити актуальність подальшого розвитку проблеми

7 Лукаш Галина Павлівна З ІСТОРІЇ МОВНИХ КЛІШЕ ДІЛОВОДСТВА ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА Галина Лукаш, Ольга Анісімова немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021., № 3 українська 2021 стаття 65
Метою статті є висвітлення історії сталих словосполучень справочинства у контексті документної лінгвістики.

8 Лукаш Галина Павлівна Місце та роль ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у системі чинних документів із справочинства Ольга Анісімова, Галина Лукаш, Ірина Вишинська немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021., № 4 українська 2021 стаття 77
Мета дослідження – з’ясувати значення державного стандарту щодо оформлення до- кументів ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована сис- тема організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у системі чинних документів із справочинства та уні- фікації документних текстів, проаналізувати його особливості й відповідність вимогам сьогодення у зіставленні з документами зазна- ченого спрямування, внести пропозиції щодо усунення розбіжностей у текстах згаданих до- кументів.

9 Лукаш Галина Павлівна Документна лінгвістика та редагування документів Лукаш Г.П., Чередник Л.А. Полтава немає українська 2020 навч. посіб. 82 no file
немає