Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151093
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Ковальска Леся Андріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор історичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: документознавство, архівознавство
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних систем управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1579-7708
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aY4QFkUAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.kovalska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=26#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ковальска Леся Андріївна Opportunities of Social Networks in Educational Activities Olha Anisimova, Lesia Kovalska, Oksana Peleshchyshyn Львів немає англійська 2020 стаття 81
The article analyzes the possibilities of socio-communication technologies on the Internet, taking into account the needs of modern users, increasing the number of participants in information and communication relationships in the Internet space. It is established that today the number of users of social networks in the world has significantly increased, the area of Internet coverage is increasing, the possibilities of using continuous involvement in the latest information and communication technologies are expanding.

2 Ковальска Леся Андріївна Джерелознавчий дискурс історії радянського Руху Опору (1941-1945 рр.) Ковальська Л. А. Донецьк ; Вінниця немає англійська 2015 монографія 82
Монографію присвячено джерелознавчому аспекту партизанського та підпільного руху на території України в 1941—1945 роках. З’ясовано питання пошуку, виявлення, опрацювання та використання історичних джерел, сформульовано методики їх аналізу й класифікації, висвітлено процеси формування джерельного масиву та визначення його інформативності. Розглянуто та структуровано масив письмових джерел з історії партизанського та підпільного руху. Досліджено методики аналізу ретроспективних видів історичного джерела, що відображають процеси та явища років війни в динаміці

3 Ковальска Леся Андріївна Документальні джерела радянського руху Опору (1941-1945) Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2020 монографія 63
немає

4 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність Ковальська, Л.А. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 39
У методичних вказівках розкрито специфіку, основні напрями, мету, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок організації навчального процесу навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність», наведено короткий виклад теоретичного матеріалу, визначено тематику практичних занять та запропоновано завдання для самоперевірки і самостійної роботи, обґрунтовано критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти денної / заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

5 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 37
Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» частина 1 для студентів освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

6 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації проведення навчальної практики Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 38
У методичних вказівках розкрито мету, визначено основні завдання, з’ясова-но зміст та порядок проходження навчальної практики, наведено вимоги до звіту та організацію його захисту, визначено обов’язки студента та керівників практи-ки, обґрунтовано критерії оцінювання. Для студентів всіх форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо-течна та архівна справа» освітньої програми 6.020105 «Документознавство та ін-формаційна діяльність»

7 Ковальска Леся Андріївна ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТ» У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ Ковальська Л. А. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Історичні науки, Том 31 (70). № 4, українська 2020 стаття 31
У статті проведено аналіз теоретичних основ вивчення документального носія інформації, що дає змогу узагальнити комплексне бачення його зовнішніх і внутрішніх ознак документальноінформаційного ресурсу та засобу комунікації з погляду теоретичної й тематико-прикладної проблематики. Метою роботи є необхідність з’ясувати змістове навантаження поняття «документ» у міждисциплінарному дискурсі історичної науки, визначити ролі документа у формуванні соціально-історичної реальності. Наукове дослідження проведено на базі розробленої методології. Застосовано методи історичного документознавства, історичного джерелознавства, архівознавства, інформології й соціальної комунікації, які дали змогу розкрити змістову повноту поняття «документ» як наукової міждисциплінарної проблеми історичної науки

8 Ковальска Леся Андріївна Ретроспективний потенціал документально-інформаційних ресурсів: теоретичні аспекти Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 стаття 31
У дослідженні документально-інформаційних ресурсів як відображення часу та простору розкрито комунікаційні взаємовідношення, виявлено потреби суспільства в інформаційному документальному забезпеченні та створенні конкретних документних форм і організації їх зберігання, що виникли задля задоволення цих потреб. Дослідження дозволило провести вивчення теоретичних основ документально-інформаційних ресурсів, побачити їх можливості, створити цілісне комплексне бачення зовнішніх і внутрішніх ознак документа як джерела інформації та засобу комунікації окремого періоду з точки зору теоретичної і тематико-прикладної проблематики.

9 Ковальска Леся Андріївна Видові особливості і класифікація документально-інформаційних ресурсів Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 стаття 29
Проведене дослідження дозволило узагальнити теоретичні знання історичного документознавства і джерелознавства про видові особливості документально-інформаційного ресурсу і процес їх наступного класифікування. Систематизація та класифікація документально-інформаційних ресурсів розширює можливості вивчення теоретичних основ документа, дозволяє створити цілісне комплексне бачення зовнішніх і внутрішніх ознак документа як ресурсу інформації та засобу комунікації з точки зору теоретичної і тематико-прикладної проблематики. Історичне документознавство, архівознавство і джерелознавство передбачають використання міждисциплінарних методологічних засад наукового дослідження документально-інформаційних ресурсів. Процес класифікації документальноінформаційних ресурсів конкретного проблемно-історичного дослідження включає в себе той факт, що вони є органічним складником інформаційного минулого України

10 Ковальска Леся Андріївна Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливості Ковальська Л. А. немає Вісник Книжкової палати українська 2020 стаття 31
Вагомим елементом документознавчого дослідження є феномен документа як носія історичної інформації. Він являє собою обсяг надбань, створених у процесі людської діяльності, що відображають управлінські, політичні, соціальні, економічні, ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2020. № 4 31 психологічні, комунікаційно-інформаційні, культурні аспекти та особливості розвитку тогочасного суспільства, влади, системи цінностей і моралі, мотивів та стереотипів людської поведінки. Опрацьований у дослідженні інформативний потенціал публіцистики структуровано за жанровим принципом на інформаційний, інформаційно-аналітичний, літературний, що висвітлює актуальні питання та явища поточного життя суспільства. В різних історичних умовах твори публіцистики виконували соціальну, політичну та ідеологічну роль.

11 Ковальска Леся Андріївна Комунікативні особливості функціонування документально-інформаційного ресурсу Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, № 1 українська 2021 стаття 22
немає

12 Ковальска Леся Андріївна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С. , Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 6
немає

13 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки Ковальська Л. А. немає Бібліотечний вісник українська 2021 стаття 10
Актуальність теми. Віддалена інформаційна діяльність людини, яка стала буденністю, акту-алізувала потреби в цілісному інформаційно-аналітичному продукті. Це, в свою чергу, стимулюєрозширення інструментального супроводу послуг, збільшення варіативності спектра техніко-тех-нологічних рішень, пов’язаних із забезпеченням доступу до інформаційного ресурсу бібліотек.Мета дослідження – розкрити зміст діяльності бібліотек в умовах цифровізації, «ковідних» змін,враховуючи зростаючі потреби користувачів в інформаційно-аналітичній продукції. При викладіосновного матеріалу дослідження розглянуто напрями інформаційно-аналітичної діяльностібібліотек, наявні бібліотечні інформаційно-аналітичні продукти; обґрунтовано необхідністьпришвидшення переходу до інноваційних методів роботи з інформацією; запропоновано перспек-тивні напрями аналітичного опрацювання бібліотечних ресурсів. У висновках наголошується насуттєвих змінах запитів сучасних користувачів, що вимагає від бібліотекарів невідкладного впро-ва