Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679423

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Ковальска Леся Андріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор історичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: документознавство, архівознавство
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних систем управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1579-7708
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aY4QFkUAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217115672
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3029119
Корп.ел.пошта: l.kovalska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=26#search

Праці

Знайдено документів: 24
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ковальска Леся Андріївна Opportunities of Social Networks in Educational Activities Olha Anisimova, Lesia Kovalska, Oksana Peleshchyshyn Львів немає англійська 2020 стаття 236
The article analyzes the possibilities of socio-communication technologies on the Internet, taking into account the needs of modern users, increasing the number of participants in information and communication relationships in the Internet space. It is established that today the number of users of social networks in the world has significantly increased, the area of Internet coverage is increasing, the possibilities of using continuous involvement in the latest information and communication technologies are expanding.

2 Ковальска Леся Андріївна Джерелознавчий дискурс історії радянського Руху Опору (1941-1945 рр.) Ковальська Л. А. Донецьк ; Вінниця немає українська 2015 монографія 230
Монографію присвячено джерелознавчому аспекту партизанського та підпільного руху на території України в 1941—1945 роках. З’ясовано питання пошуку, виявлення, опрацювання та використання історичних джерел, сформульовано методики їх аналізу й класифікації, висвітлено процеси формування джерельного масиву та визначення його інформативності. Розглянуто та структуровано масив письмових джерел з історії партизанського та підпільного руху. Досліджено методики аналізу ретроспективних видів історичного джерела, що відображають процеси та явища років війни в динаміці

3 Ковальска Леся Андріївна Документальні джерела радянського руху Опору (1941-1945) Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2020 монографія 245
немає

4 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність Ковальська, Л.А. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 181
У методичних вказівках розкрито специфіку, основні напрями, мету, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок організації навчального процесу навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність», наведено короткий виклад теоретичного матеріалу, визначено тематику практичних занять та запропоновано завдання для самоперевірки і самостійної роботи, обґрунтовано критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти денної / заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

5 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 187
Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» частина 1 для студентів освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

6 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації проведення навчальної практики Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 161
У методичних вказівках розкрито мету, визначено основні завдання, з’ясова-но зміст та порядок проходження навчальної практики, наведено вимоги до звіту та організацію його захисту, визначено обов’язки студента та керівників практи-ки, обґрунтовано критерії оцінювання. Для студентів всіх форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо-течна та архівна справа» освітньої програми 6.020105 «Документознавство та ін-формаційна діяльність»

7 Ковальска Леся Андріївна ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТ» У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ Ковальська Л. А. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Історичні науки, Том 31 (70). № 4, українська 2020 стаття 200
У статті проведено аналіз теоретичних основ вивчення документального носія інформації, що дає змогу узагальнити комплексне бачення його зовнішніх і внутрішніх ознак документальноінформаційного ресурсу та засобу комунікації з погляду теоретичної й тематико-прикладної проблематики. Метою роботи є необхідність з’ясувати змістове навантаження поняття «документ» у міждисциплінарному дискурсі історичної науки, визначити ролі документа у формуванні соціально-історичної реальності. Наукове дослідження проведено на базі розробленої методології. Застосовано методи історичного документознавства, історичного джерелознавства, архівознавства, інформології й соціальної комунікації, які дали змогу розкрити змістову повноту поняття «документ» як наукової міждисциплінарної проблеми історичної науки

8 Ковальска Леся Андріївна Ретроспективний потенціал документально-інформаційних ресурсів: теоретичні аспекти Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 стаття 228
У дослідженні документально-інформаційних ресурсів як відображення часу та простору розкрито комунікаційні взаємовідношення, виявлено потреби суспільства в інформаційному документальному забезпеченні та створенні конкретних документних форм і організації їх зберігання, що виникли задля задоволення цих потреб. Дослідження дозволило провести вивчення теоретичних основ документально-інформаційних ресурсів, побачити їх можливості, створити цілісне комплексне бачення зовнішніх і внутрішніх ознак документа як джерела інформації та засобу комунікації окремого періоду з точки зору теоретичної і тематико-прикладної проблематики.

9 Ковальска Леся Андріївна Видові особливості і класифікація документально-інформаційних ресурсів Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 стаття 195
Проведене дослідження дозволило узагальнити теоретичні знання історичного документознавства і джерелознавства про видові особливості документально-інформаційного ресурсу і процес їх наступного класифікування. Систематизація та класифікація документально-інформаційних ресурсів розширює можливості вивчення теоретичних основ документа, дозволяє створити цілісне комплексне бачення зовнішніх і внутрішніх ознак документа як ресурсу інформації та засобу комунікації з точки зору теоретичної і тематико-прикладної проблематики. Історичне документознавство, архівознавство і джерелознавство передбачають використання міждисциплінарних методологічних засад наукового дослідження документально-інформаційних ресурсів. Процес класифікації документальноінформаційних ресурсів конкретного проблемно-історичного дослідження включає в себе той факт, що вони є органічним складником інформаційного минулого України

10 Ковальска Леся Андріївна Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливості Ковальська Л. А. немає Вісник Книжкової палати українська 2020 стаття 225
Вагомим елементом документознавчого дослідження є феномен документа як носія історичної інформації. Він являє собою обсяг надбань, створених у процесі людської діяльності, що відображають управлінські, політичні, соціальні, економічні, ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2020. № 4 31 психологічні, комунікаційно-інформаційні, культурні аспекти та особливості розвитку тогочасного суспільства, влади, системи цінностей і моралі, мотивів та стереотипів людської поведінки. Опрацьований у дослідженні інформативний потенціал публіцистики структуровано за жанровим принципом на інформаційний, інформаційно-аналітичний, літературний, що висвітлює актуальні питання та явища поточного життя суспільства. В різних історичних умовах твори публіцистики виконували соціальну, політичну та ідеологічну роль.

11 Ковальска Леся Андріївна Комунікативні особливості функціонування документально-інформаційного ресурсу Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, № 1 українська 2021 стаття 181
немає

12 Ковальска Леся Андріївна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С. , Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 148
немає

13 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки Ковальська Л. А. немає Бібліотечний вісник українська 2021 стаття 148
Актуальність теми. Віддалена інформаційна діяльність людини, яка стала буденністю, акту-алізувала потреби в цілісному інформаційно-аналітичному продукті. Це, в свою чергу, стимулюєрозширення інструментального супроводу послуг, збільшення варіативності спектра техніко-тех-нологічних рішень, пов’язаних із забезпеченням доступу до інформаційного ресурсу бібліотек.Мета дослідження – розкрити зміст діяльності бібліотек в умовах цифровізації, «ковідних» змін,враховуючи зростаючі потреби користувачів в інформаційно-аналітичній продукції. При викладіосновного матеріалу дослідження розглянуто напрями інформаційно-аналітичної діяльностібібліотек, наявні бібліотечні інформаційно-аналітичні продукти; обґрунтовано необхідністьпришвидшення переходу до інноваційних методів роботи з інформацією; запропоновано перспек-тивні напрями аналітичного опрацювання бібліотечних ресурсів. У висновках наголошується насуттєвих змінах запитів сучасних користувачів, що вимагає від бібліотекарів невідкладного впро-ва

14 Ковальска Леся Андріївна ДОКУМЕНТ В ДІЛОВОДСТВІ ТА АРХІВНІЙ СПРАВІ: КОМУНІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021., № 3 українська 2021 стаття 161
Мету дослідження визначає виявлення комунікативних складових документно-інформаційної діяльності установи задля налагодження ефективного функціонування документа

15 Ковальска Леся Андріївна Methodology of archivistics research of thematic complexes of files Ковальська Л. А. немає Библиотекознавство. Документознание. Информологія. № 4 українська 2018 стаття 139
Побудова методологійної моделі научного дослідження в галузі архівознавствапередбачает залучня философских, загальнонаучных и специальных архивных принципов иметодів. Окреслення методологического инструментария для выявления и классификации тематичнихкомплексы архивных документов становить мету даної статти. Методология доследования передбачаєзастосування спеціалізованих методов архівознавства для розгляду проблем збирання, экспертизы,описание, сбор и предоставление доступа к тематическим комплексам архивных документов. Методикаобработка архивных документов сприятиме впровадженню их до научного пространства и соціальногообігу, встановлення их информативности и формулу відповідних уточнений и висновков сконкретної тематики.

16 Ковальска Леся Андріївна Гібридна війна: in verbo et in praxi Ковальська Л. А. та ін. Вінниця немає українська 2017 монографія 101
Запропонована читачеві монографія може бути розглянута як продовження наукової роботи з осмислення суті гібридної війни. Далеко не кожному поколінню науковців доля дарує можливість стати свідками і фіксаторами подій, що визначають світову історію. Автори, у більшості соціальні філософи за фахом, вважають за обов’язок зафіксувати процес формування смислів, еволюція яких обумовила певні очікування громадян, видозмінила мотиви їх поведінки та, врешті-решт, призвела до початку бойових дій.

17 Ковальска Леся Андріївна Організація державного апарату України Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 27
У методичних рекомендаціях обгрунтовано мету навчальної дисципліни, наведено методичні складові організації практичних занять, варіативність самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Практичну складову методичних рекомендацій навчальної дисципліни становить необхідність засвоєння знань та вироблення навичок необхідних для роботи документознавців зі структурами державного апарату, ознайомлення зі специфікою діловодства і документообігу, інформаційної діяльності та публічності управлінської діяльності державного апарату, пізнання інформаційних технологій взаємодії органів державної влади та суспільства

18 Ковальска Леся Андріївна Практична підготовка. Методичні рекомендації до організації та проведення. Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 34
У методичних рекомендаціях розкрито мету практичної підготовки, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок проходження практичної підготовки, особливості виконання індивідуального завдання, наведено вимоги до підготовки і оформлення звіту та організації його захисту, визначено обов’язки здобувача вищої освіти та керівника практичної підготовки, обґрунтовано критерії оцінювання.

19 Ковальска Леся Андріївна Комунікативні особливості функціонування документально-інформаційного ресурсу Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, № 1 українська 2021 стаття 26
У дослідженні документально-інформаційних ресурсів як відображення часу та простору розкрито їх комунікаційні зв’язки, схему акту соціальної комунікації, які детерміновані наявністю комуніканта, реципієнта, повідомлення, каналу, зворотного зв’язку, документної форми комунікаційного акту спровокованих метою, мотивами і засобами.

20 Ковальска Леся Андріївна Зображувальні документально-інформаційні ресурси у документознавчому і джерелознавчому дискурсі Ковальська Л. А. немає Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки,Том 32 (71). № 1. українська 2021 стаття 40
Мета дослідження полягає у вивченні внутрішніх і зовнішніх характеристик зображувальних документально-інформаційних ресурсів, залучення їх в документознавчий і джерелознавчий дискурс. У процесі дослідження визначеної проблеми застосовано методи загальнонаукового, історико-документознавчого, історико-джерелознавчого, архівознавчого методологічного інструментарію, серед яких методи наукового аналізу й синтезу, оглядово-аналітичний, історичний, класифікаційний і термінологічний методи

21 Ковальска Леся Андріївна Поняття «документ» в історичному документознавстві Ковальська Л. А. немає Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. № 1 (44) українська 2021 стаття 26
У статті розглянуто поняття документ в історичному документознавстві. Встановлено, що розвиток суспільства та диференціація суспільних процесів зумовила збільшення масиву документів, внесла корективи у його формальні і видові особливості та типи матеріальних носіїв тощо. Виникла потреба організації зберігання і впорядкування наявних документальних масивів, вироблення ефективних механізмів опрацювання і використання документів. Всі ці чинники спричинили наукову рефлексію і появу новітніх напрямів документознавства і історичного документознавства

22 Ковальска Леся Андріївна Документ в діловодстві та архівній справі: комунікація інформаційної діяльності Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, вип. 3 українська 2021 стаття 37
Залучений методологічний інструментарій дозволив розкрити змістове наповнення документно-інформаційної діяльності установ, здійснити аналіз складових елементів комунікативних зв’язків документа як в прикладній сфері сьогодення, так і визначення теоретичних основ функціонування діалектичного розвитку документа в просторі і часі. Наведені складові документної комунікації взаємопов’язані між собою та визначають ефективність діловодства установи та загалом архівної справи в Україн

23 Ковальска Леся Андріївна Determining impact of digitalization on the potential-forming space of regions in the context of sustainable development Khadzhynov Illya ,Kovalska Lesia ,Taranych Andrii та ін. немає Amazonia Investiga. Vol 11 No 50 англійська 2022 стаття 34
У статті досліджено економічну сутність цифровізації економічних систем. До викликів цифровізації економіки регіонів віднесено: потреби узгодженості динамічності цифровізації з економічноправовими засадами та інституційними трансформаціями; розвиток цифрової інфраструктури; інтелектуалізації та цифрові грамотність населення; доступ до інформаційних та комунікаційних інновацій.

24 Ковальска Леся Андріївна Brand management of archives in Ukraine: raising the issue Bezdrabko Valentyna, Garanin Oleksandr,, Hryhoriev Viacheslav, Matviienko Oksana, Kovalska Lesia, Klymova Кateryna немає International Symposium on Engineering and Manufacturing (ISEM 2021): Advances in Computer Science for Engineering and Manufacturing pp 302–315. Lecture Notes in Networks and Systems book series (LNNS, Volume 463 англійська 2022 стаття 31
The article outlines the general state and the main tendencies of modern archival science in Ukraine. It highlights the formation of the latest trends in archivistics related to digital technologies and innovative features in the development of the information space and civil society, which led to a strong belief in the need to modernize the image of the archive as a social and communicational institution and to update the content of the profession of an archivis