Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
305
Всього праць
3400
Завантажень
5
Зап. на цитування
139252
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 487
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 555
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 178
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Іщук Юлія Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філософії
Звання: немає
Сфера діяльності: міжнародна торгівля, міжнародна політика
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4187-7816
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FMDQG48AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: yu.ishuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=250#search

Праці

Знайдено документів: 8
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Іщук Юлія Анатоліївна Особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації Іщук Ю. А., Саркісян Л. Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 41
У статті розглянуто особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації. Висвітлено методологічні основи зовнішньоекономічних відносин України та основні підходи щодо розуміння сутності економічної ефективності експортно-імпортної діяльності. Виявлено стан товарної структури експорту України. Зокрема, проаналізовано динаміку експорту-імпорту товарів та їх географічну структуру. Досліджено зв'язок України з основними країнами- партнерами

2 Іщук Юлія Анатоліївна Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки Іщук Ю. А., Орєхова Т. В. немає Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносин українська 2017 стаття 37
Визначено сутність та висвітлено критерії, яким відповідають глобальні проблеми сучасності. Розглянуто та проаналізовано основні глобальні проблеми, виявлено їх вплив на розвиток світової економіки. Запропоновано шляхи вирішення глобальних проблем та ризиків, зокрема визначена роль міжнародних інституцій в їх оцінці та дослідженні

3 Іщук Юлія Анатоліївна Детермінанти процесу глобалізації на міжнародних товарних ринках Іщук Ю. А. немає Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту українська 2017 стаття 41
В статті розглянуто сутність та характерні риси глобальних товарних ринків. Приділено увагу тенденціям притаманним глобалізації ринкової системи. Виокремлено складові еволюції формування глобального ринку товарів. Досліджено систему глобального товарного ринку, його ознаки, суб’єкти, об’єкти, фактори та методи торгівлі. Висвітлені сучасні особливості глобальних ринків с/г продукції, зокрема закцентовано увагу на країнах лідерах з виробництва аграрної продукції.

4 Іщук Юлія Анатоліївна Товарна біржа як інституціональний елемент функціонування міжнародних товарних ринків Іщук Ю. А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 45
У статті розглянуто роль товарної біржі як інституціонального елементу функціонування міжнародних товарних ринків. Визначено сучасні тенденції розвитку міжнародного товарного біржового ринку, охарактеризовано риси, критерії та трансформаційні процеси, що властиві міжнародній товарній біржі. Висвітлено структуру міжнародного біржового ринку за географічними регіонами. Наведено результати діяльності найбільших світових бірж за обсягами біржової торгівлі. Проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні та розглянуто структуру бірж України за спеціалізацією

5 Іщук Юлія Анатоліївна Drivers of global commodity market formation Ishchuk Yu немає Dialog англійська 2020 стаття 33
The research reviews structural changes taking place in the 21st century, which is an era of shifts in the world economy, occurring under the influence of scientific and technological revolution, specialization and cooperation of industrial production and contributing to qualitative changes in the field of globalization of commodity markets. These processes are imperfect and, due to many shortcomings, require further scientific research. The purpose of the study is to determine the role of drivers of the global commodity market shaping

6 Іщук Юлія Анатоліївна Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків Іщук Ю.А. немає Modern Scientific Researches українська 2020 стаття 38
У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано стан платіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на його врівноваження, визначено заходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а також вплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики. Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізовано нарощування обсягів зовнішньої заборгованості України та основних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень

7 Іщук Юлія Анатоліївна Міжнародний бізнес Іщук Ю. А. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 32
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

8 Іщук Юлія Анатоліївна Міжнародні економічні відносини Іщук Ю.А. та ін. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 17
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків.