Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548250

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Іщук Юлія Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філософії
Звання: Доцент
Сфера діяльності: міжнародна торгівля, міжнародна політика
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4187-7816
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FMDQG48AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: yu.ishuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=250#search

Праці

Знайдено документів: 17
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Іщук Юлія Анатоліївна Особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації Іщук Ю. А., Саркісян Л. Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 142
У статті розглянуто особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації. Висвітлено методологічні основи зовнішньоекономічних відносин України та основні підходи щодо розуміння сутності економічної ефективності експортно-імпортної діяльності. Виявлено стан товарної структури експорту України. Зокрема, проаналізовано динаміку експорту-імпорту товарів та їх географічну структуру. Досліджено зв'язок України з основними країнами- партнерами

2 Іщук Юлія Анатоліївна Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки Іщук Ю. А., Орєхова Т. В. немає Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносин українська 2017 стаття 201
Визначено сутність та висвітлено критерії, яким відповідають глобальні проблеми сучасності. Розглянуто та проаналізовано основні глобальні проблеми, виявлено їх вплив на розвиток світової економіки. Запропоновано шляхи вирішення глобальних проблем та ризиків, зокрема визначена роль міжнародних інституцій в їх оцінці та дослідженні

3 Іщук Юлія Анатоліївна Детермінанти процесу глобалізації на міжнародних товарних ринках Іщук Ю. А. немає Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту українська 2017 стаття 159
В статті розглянуто сутність та характерні риси глобальних товарних ринків. Приділено увагу тенденціям притаманним глобалізації ринкової системи. Виокремлено складові еволюції формування глобального ринку товарів. Досліджено систему глобального товарного ринку, його ознаки, суб’єкти, об’єкти, фактори та методи торгівлі. Висвітлені сучасні особливості глобальних ринків с/г продукції, зокрема закцентовано увагу на країнах лідерах з виробництва аграрної продукції.

4 Іщук Юлія Анатоліївна Товарна біржа як інституціональний елемент функціонування міжнародних товарних ринків Іщук Ю. А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 144
У статті розглянуто роль товарної біржі як інституціонального елементу функціонування міжнародних товарних ринків. Визначено сучасні тенденції розвитку міжнародного товарного біржового ринку, охарактеризовано риси, критерії та трансформаційні процеси, що властиві міжнародній товарній біржі. Висвітлено структуру міжнародного біржового ринку за географічними регіонами. Наведено результати діяльності найбільших світових бірж за обсягами біржової торгівлі. Проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні та розглянуто структуру бірж України за спеціалізацією

5 Іщук Юлія Анатоліївна Drivers of global commodity market formation Ishchuk Yu немає Dialog англійська 2020 стаття 177
The research reviews structural changes taking place in the 21st century, which is an era of shifts in the world economy, occurring under the influence of scientific and technological revolution, specialization and cooperation of industrial production and contributing to qualitative changes in the field of globalization of commodity markets. These processes are imperfect and, due to many shortcomings, require further scientific research. The purpose of the study is to determine the role of drivers of the global commodity market shaping

6 Іщук Юлія Анатоліївна Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків Іщук Ю.А. немає Modern Scientific Researches українська 2020 стаття 138
У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано стан платіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на його врівноваження, визначено заходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а також вплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики. Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізовано нарощування обсягів зовнішньої заборгованості України та основних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень

7 Іщук Юлія Анатоліївна Міжнародний бізнес Іщук Ю. А. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 128
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

8 Іщук Юлія Анатоліївна Міжнародні економічні відносини Іщук Ю.А. та ін. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 150
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків.

9 Іщук Юлія Анатоліївна The management of technology transfer and its impact on business activity and financial security in developing countries Ishchuk Y., Bocharova Y., Kokhan M., Yastrubetska L., Muratova I., Kuliavets V. немає Journal of interdisciplinary research англійська 2021 стаття 94
This article is devoted to assessing the impact of technology transfer on developing countries. The main purpose of the study is to determine the impact of production and technology transfer on the level of growth of developing countries. In order to achieve the goal, statistical data on research and development (R&D) expenditures, GDP, technology transfer and innovation development for 2014-2020 were analyzed. According to the results of the study, the countries investing in innovations have a great technological potential, which allows to develop the economy more rapidly, than by capital accumulation. The most influential indicator of technology development is the level of spending in R&D

10 Іщук Юлія Анатоліївна Тенденції розвитку глобального ринку товарів Іщук Ю. А. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 120
У статі розглянуто фактори, які сприятимуть подальшому приросту та зростанню світової торгівлі. Досліджено регіональну структуру світового ринку товарів. Висвітлено рейтинг десяти найбільш залежних від імпорту країн і десяти найбільш залежних від експорту країн. Виявлено групи товарів, які склали найбільшу частку експорту. Досліджено експорт промислових товарів світових країн лідерів. Проаналізовано динаміку світового імпорту та експорту товарів. Зокрема, для визначення закономірностей змін розвитку у часі використано ряди динаміки, а також для порівняння відносної швидкості чи уповільнення динамічних рядів застосовано аналітичний показник коефіцієнту уповільнення (прискорення).

11 Іщук Юлія Анатоліївна Визначення напрямів генезису теорій і моделей дослідження трансформацій міжнародних товарних ринків Іщук Ю. А. немає Інфраструктура ринку українська 2021 стаття 172
У статті розглянуто еволюцію теорій і моделей функціонування міжнародних товарних ринків, їх трансформаційний потенціал на характер реалізації глобалізаційних процесів. Запропонована авторська логіко-послідовна схема систематизації теорій і моделей функціонування міжнародних товарних ринків. Виявлено, що в процесі формування та розвитку міжнародної торговельної політики спостерігалися коливання то в бік вільної торгівлі, то в бік політики протекціонізму. Висвітлено основні форми сучасного прояву протекціонізму, а саме неопротекціонізму

12 Іщук Юлія Анатоліївна Механізми неопротекціонізму на сучасних товарних ринках Іщук Ю. А. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2021 стаття 59
У статті висвітлено теоретичні засади формування політики неопротекціонізму на міжнародних товарних ринках. Розглянуто низку як позитивних, так і негативних ефектів та результатів неопротекціонізму. Визначено механізми неопротекціонізму на сучасних товарних ринках. Виокремлено, драйвери неопротекціонізму, а саме інформаційні асиметрії, технологічні асиметрії, асиметрії економічного розвитку, недобросовісна конкуренція, економічне суперництво, соціальні потрясіння, глобальні загрози

13 Іщук Юлія Анатоліївна Закономірності розвитку глобального ринку сільськогосподарської продукції Іщук Ю. А. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 19
У статі розглянуто рейтинг провідних країн експортерів та імпортерів сільськогосподарської продукції за даними СОТ. Виявлено, що на шляху до єдиної глобальної економіки відбувається подальше відокремлення великих груп держав у три-чотири регіональних мега-ринки (європейський, північноамериканський, азіатський, латиноамериканський), які змагаються між собою за лідерство в ключових секторах економіки, в тому числі на ринку сільськогосподарської продукції. Проаналізовано динаміку експорту та імпорту аграрної продукції ЄС

14 Іщук Юлія Анатоліївна Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проблеми України Іщук Ю., Порохня В. немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2022 стаття 24
Досліджено сутність імпортної політики, її актуальні проблеми та цілі. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі в Україні. Визначено, що політика імпортування є важливим інструментом забезпечення економічної незалежності України, збереження власної економічної ідентичності та безпеки. Проаналізовано географічну та товарну структуру імпорту, виділено країни з найвищою часткою імпорту до України та розкрито причини зміни обсягів увезення товарів за широкими економічними категоріями

15 Іщук Юлія Анатоліївна Трансформаційні процеси на міжнародних товарних ринках під впливом викликів сучасної міжнародної торговельної політики Іщук Ю. А., Орєхова Т.В. Вінниця немає українська 2022 монографія 10
Монографію присвячено узагальненню та систематизації теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних рекомендацій щодо трансформаційних процесів на міжнародних товарних ринках під впливом викликів сучасної міжнародної торговельної політики

16 Іщук Юлія Анатоліївна Сучасні проблеми розвитку Азіатсько-Тихоокеанського регіону Іщук Ю. А., Чайковська М. В. Київ Збірник Наукових Праць «ВЧЕНІ ЗАПИСКИ» КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, вип 22 українська 2022 стаття 5
У статті обґрунтовано різні підходи до структури Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР). Визначено статус країн у складі АТР. Досліджено, що економічні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні характеризуються зростанням ролі Китаю та Індії, посиленням ролі росії на перерозподіл балансу в регіоні та військова агресія рф проти України

17 Іщук Юлія Анатоліївна МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОМПАНІЙ Іщук Ю.А., Ю.А. Писаренко, А.Д. Київ Вчені записки : зб. наук. пр., вип. № 29(4) англійська 2022 стаття 0
Product, price, place, promotion — these are the classic 4Ps of marketing. They designate the instruments of the marketing mix, i.e. the product itself, the pricing, the distribution channels as well as the communication and advertising. However, arbitrary turning of these screws does not make for good marketing. Large corporations employ an armada of specialists for their marketing. It is often determined in advance whether a product is to be presented globally in a uniform manner or adapted locally. Small and medium-sized companies, on the other hand, cannot necessarily bring out the big guns