Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4000
Завантажень
5
Зап. на цитування
351936

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 398
081 - Право
Біологія 104
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Тарасенко Лілія Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: немає
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра обліку, аналізу і аудиту
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8224-5113
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_nC97YEAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/3920390/liliia-tarasenko/
Корп.ел.пошта: l.tarasenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=248#search

Праці

Знайдено документів: 15
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Тарасенко Лілія Олександрівна Ефективність діяльності підприємства: сутність, генезис, зміст підходів Тарасенко, Л.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 119
Економіка, як наука, вивчає процеси пов’язані з управлінням виробництва в умовах обмеженості ресурсів. Мета економічної діяльності, середа та умови функціонування обумовлюють необхідність забезпечення ефективності діяльність компаній, що виникла історично, виходячи із самих витоків, цілей підприємницької діяльності – задоволення суспільних потреб та потреб власника. Виявлення того, чи є підприємство ефективним – багатоаспектне складне питання, актуальність якого зберігається з початку застосування перших методів оцінки ефективності, які, у підсумку, є інструментом формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства. Дане забезпечення – застава визначення обґрунтованих та виважених стратегічних і тактичних цілей. В статті розглянуто генезис підходів до оцінки ефективності діяльності підприємства. Проаналізовано існуючі методи діагностики ефективності функціонування компаній та їх роль. Використання розглянутих методів надає можливість отримання інформаці

2 Тарасенко Лілія Олександрівна Теоретичні аспекти конкуренції та монополії: сутність, особливості, наслідки Тарасенко, Л.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 106
Історично обумовлено існування певних моделей ринку, які визначають рівень його концентрації. Моделі ринку залежать від факторів кількості підприємств галузі, бар’єрів до входу в галузь, можливість встановлення цін. Будь який ринок може бути охарактеризований з двох основних позицій: досконалої та недосконалої конкуренції. Особливістю ринкової економіки зумовлена необхідність досконалої (вільно) конкуренції, як такої, що є найбільш прогресивною у досягненні процвітання національної економічної системи. Вільна конкуренція створює умови для науково-технічного прогресу, економічний ефект від зниження цін, перешкоджає появі проблем соціального та політичного характеру, тощо. Проте, конкуренція не може бути одним єдиним інструментом вдосконалення економіки країни. Одночасно з конкуренцією існують монопольні ринки, які також мають певні переваги та які також створюють умови для економічного покращення. Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів конкурентної та монопольної моделі ринк

3 Тарасенко Лілія Олександрівна До питань оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств Тарасенко, Л.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 157
Економічна діяльність будь-якого суб’єкта господарювання завжди має супроводжуватися аналітичними процедурами, які направлені на з’ясування рівня результативності від провадження діяльності, оскільки кожне комерційне підприємство має на меті такий вектор його розвитку, який би забезпечував стабільний результат – прибуток. Виходячи з цього проведення оцінки ефективності підприємства є природно обумовленим процесом для вивчення поточного стану підприємства, розробки оптимальних та ефективних управлінських рішень, пошук потенційно можливих шляхів вдосконалення існуючої стратегії підприємства. В умовах активізації процесів реформації різних галузей господарювання в цілому, та газового сектору зокрема, актуальності набувають питання щодо оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств як складової частини газового сектору, який в цілому має суспільну значущість

4 Тарасенко Лілія Олександрівна Особливості аудиту нематеріальних активів: аналітичні процедури та інспектування Тарасенко, Л.О. немає Економічний аналіз: зб. наук. праць українська 2017 стаття 116
Щораз частіше інформація, подана у фінансовій звітності, потребує незалежної оцінки для отримання користувачем впевненості щодо зазначеного фінансового стану суб’єкта господарювання. Для забезпечення такого підтвердження необхідним є здійснення незалежного аудиту. З огляду на зростання рівня використання неосяжних активів, особливої уваги потребують методи, що використовуються при здійсненні зовнішньої перевірки таких специфічних об’єктів. Стаття присвячена аналізу сучасних проблем здійснення незалежного аудиту нематеріальних активів з метою розробки шляхів його вдосконалення з урахуванням специфіки зазначеного об’єкта. Дослідженням обґрунтовано необхідність системного підходу до проведення аудиту, зокрема здійснення аналітичних процедур з метою підвищення об’єктивності при формулюванні висновку аудитора. Виявлені у ході дослідження помилки обліку нематеріальних активів розглядалися як база розробки пропозицій щодо процесу аудиту.

5 Тарасенко Лілія Олександрівна Natural gas market in Ukraine: coexistence issues of competitive and monopolistic behavior Тарасенко, Л.О. немає Європейський журнал економіки та менеджменту англійська 2020 стаття 95
The gas industry plays an extremely important role in the level of energy supply, energy independence of the state, its effective functioning, which is reflected in all areas of activity. All the issues, which are related to gas production, transmission, distribution, and consumption, in general, and enterprises, which operate in this industry, in particular, remain relevant from the point of view, that the European vector was chosen by Ukraine. The importance of this subject is justified by strengthening the focus of administrative and legal regulation on structural changes in the market: from a monopolistic structure, which has arisen historically to competitive, which manifests itself in the increase of natural gas market participants now. The existence of natural monopoly has been resulted by the specifics of the gas industry. At the same time, the fact that the sole ownership of the gas market is justified, such a situation distorts competition, deprives the incentive to invest in

6 Тарасенко Лілія Олександрівна Особливості обліку нематеріальних активів, що належать до групи прав користування майном Іонін, Є.Є. Тарасенко, Л.О. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 91
Стаття присвячена обліковим особливостям використання таких нематеріальних активів як право користування майном. Специфіка прав користування майном спричиняє наявність суперечливих точок зору серед дослідників, практиків, законодавців. В статті розглянуті шляхи облікового відображення зазначених прав. З метою пошуку однозначного підходу до ідентифікації нематеріальним активом прав користування майном у дослідженні проаналізовано існуючі критерії визнання та обґрунтування їх доцільності по відношенню до зазначених прав. Висновки дослідження щодо обґрунтованості підходів до відображення прав користування майном підкреслюють важливість обраного того чи іншого підходу обліку з точки зору привабливості підприємства, з одного боку, та дотримання таких принципів обліку як обачність та превалювання сутності над формою, - з іншого. Аналізом нормативно-правової бази щодо об’єкту дослідження визначено сутність прав користування майном та зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення існуючих

7 Тарасенко Лілія Олександрівна Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі Тарасенко, Л.О. Іонін, Є.Є. немає Економічний аналіз українська 2018 стаття 102
Особливе місце, з огляду на сучасну стратегію розвитку економіки України, належить соціальній відповідальності бізнесу, яка передбачає таке спрямування діяльності підприємства, яке враховує не тільки особисті інтереси компанії, а і потреби суспільства. Продовження євроінтеграційних процесів, вихід компаній на міжнародні ринки потребують від суб’єктів господарювання відповідної відкритості та прозорості, висвітлення напрямків реалізації мети підприємства, інструментів, за яких досягається така мета. Багатогранний характер взаємозв’язків, що виникають у процесі господарювання обумовлюють існування значного впливу на внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. Особливої актуальності набувають питання щодо корпоративної соціальної відповідальності підприємств загальносуспільного призначення, які, зокрема, входять до нафтогазової галузі. У статті проаналізовано сучасний стан провадження соціально відповідальної діяльності на закордонних та вітчизняних підприємствах нафтогазової галузі.

8 Тарасенко Лілія Олександрівна Integration of the gas market of Ukraine into the EU gas market: issues of managing the worcking capital of joint stock companies Іонін Є.Є., Тарасенко Л.О. немає EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT англійська 2017 стаття 98
The gas industry of Ukraine is a significant component of the fuel and energy complex of the country. Being a party to the Treaty establishing the Energy Community, and also in the framework of the signed association agreement with the EU, the natural gas market is undergoing significant transformations. Such transformations are directly related to each of the market participants and primarily gas distribution companies, which provide gas transportation of the gas supply company to consumers with the maintenance of this process. The effectiveness of the Ukrainian gas market integration into the EU gas market depends on a number of organizational and economic issues. In addition, the political and social components should be taken into account. Resolving this issue is impossible without a clear vision of the economic component, which is a kind of basis for ensuring the integration of the domestic gas market. Joint stock companies – gas distribution companies – have to operate in accorda

9 Тарасенко Лілія Олександрівна Облікова політика підприємства як інструмент регулювання обліків нематеріальних обліків Тарасенко, Л.О. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр українська 2017 тези 94
Діяльність будь-якого підприємства ґрунтується на використанні певних засобів праці. З плином часу, можливим стає залучення таких засобів, які за відсутності фізичної форми приймають активну участь у досягненні мети підприємства, надають певні переваги його власникові. Ефективність використання неосяжних активів в першу чергу залежить від рівня ретельності складення облікової політики щодо таких активів

10 Тарасенко Лілія Олександрівна До питань циклічності доходів газорозподільних підприємств Тарасенко, Л.О. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2017 тези 100
Сучасний стан економіки України характеризується відсутністю високого рівня стабільності, що безпосередньо впливає на фінансовий стан суб’єктів господарювання. В таких умовах, задля забезпечення бажаного рівня ефективності, підприємства потребують правильної організації системи планування та управління доходами і витратами як елемента стратегії розвитку підприємства

11 Тарасенко Лілія Олександрівна Достатність робочого капіталу як ключовий показник забезпечення ефективності діяльності операторів газорозподільних мереж Тарасенко Л.О. Іонін, Є.Є. немає THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE XXII International Scientific and Practical Conference українська 2020 тези 109
Ефективне функціонування – невід’ємна складова діяльності суб’єктів господарювання. Досягнення ефективності залежить від наявності якісної та своєчасної інформації про стан підприємства, яка може бути представлена низкою аналітичних показників, особливо важливим серед яких є коефіцієнт достатності робочого капіталу, оскільки він свідчить про рівень платоспроможності та ефективність структури фінансування ресурсів, а правильна його інтерпретація – основа для прийняття рішень та розробки заходів у напрямку підвищення ефективності

12 Тарасенко Лілія Олександрівна Методичні рекомендації до написання курсових робіт із фахових дисциплін Гевлич, Л.Л. Дутова, Н.В. Костенко, О.К. Тарасенко, Л.О. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 98
Методичні рекомендації підготовлені відповідно до освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Пояснюють етапи процесу написання курсових робіт із бухгалтерського обліку, фінансового обліку, аудиту та бухгалтерської експертизи, містять рекомендації щодо їх змісту та структури, перелік тем, вимоги щодо оформлення. Рекомендуються для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» СО «Бака-лавр» усіх форм навчання, викладачів

13 Тарасенко Лілія Олександрівна Робоча програма виробничої практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації Гевлич, Л.Л. Дутова, Н.В. Костенко, О.К. Разборська, О.О. Поліщук, О.Т. Тарасенко, Л.О. Шаргородська, І.Г. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 102
Робоча програма виробничої практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації підготовлені відповідно до освітньої програми «Облік і оподатку-вання» здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бака-лавр», якою передбачено навчальну (ознайомчу) та виробничу (навчально-виробничу) практики. Пояснює мету, завдання, результати, зміст за видами практик. Містить ме-тодичні рекомендації щодо їх проходження, порядок підведення підсумків, рекомен-дації щодо оформлення звітів. Рекомендуються для здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр» спеціальності «Об-лік і оподаткування» всіх форм навчання, викладачів

14 Тарасенко Лілія Олександрівна Тренінг з фаху Тарасенко, Л.О. Гевлич, Л.Л. Дутова, Н.В. Костенко, О.К. Вінниця немає українська 2019 практикум 120
Тренінг з фаху підготовлений відповідно до освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр». Містить лабораторні роботи для апробації та закріплення теоретичних знань, отриманих у рамках дисциплін «Бухгалтерський облік» та «Фінансовий облік». Рекомендуються для студентів СО «Бакалавр» спеціальності «Облік і оподаткування» всіх форм навчання та викладачів

15 Тарасенко Лілія Олександрівна Податок на додану вартість: питання організації та методики обліку Tarasenko, Liliia Pavlotska, Kateryna немає Галицький економічний вісник українська 2022 стаття 5
The rapid process of reforming and improving the tax system contributes to the emergence of new objects for scientific research. The introduction of the electronic register of tax invoices, the electronic administration system of VAT led to the need for changes in the implementation of accounting procedures, the accrual and payment of tax, drawing up and registration of tax invoices, settlements with the budget. The abovementioned requires a study to determine specific features of VAT accounting, systematization of individual stages of its implementation. The position of the taxpayer as a permanent user of the electronic administration system at the time of financial accounting is reflected