Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384240

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Томчук Віктор Васильович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: облік, аналіз, аудит
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра обліку, аналізу і аудиту
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8575-4618
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HttDbTQAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: v.tomchuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=245#search

Праці

Знайдено документів: 26
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Томчук Віктор Васильович The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector Viktor Tomchuk, Andrii Kozlovskyi немає Development Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure англійська 2018 стаття 97
In the modern globalized world, the issue of ensuring the economic security in countries and sectors as the primary task of protection the national interests from different kinds of threats is par-ticularly relevant. The aim of the research is to develop tools for ensuring the economic security of agrarian sector. The object is the agrarian sector of Ukraine. The period under review is 2012–2017 years. The basis of the study is the data of the State Statistics Service of Ukraine. To evaluation the economic security indexes are used: gross domestic product; labor productivity in the agricultural sector. The ensuring the economic security of the agrarian sector requires the creation of such mech-anisms and instruments, which will assure an active investment and innovations activities, growth of production of competitive products, cost-effective operation of enterprises

2 Томчук Віктор Васильович Quality control of auditing: ukrainian prospects Nadiya Khorunzhak, Iryna Belova, Olha Zavytii, Viktor Tomchuk, Viktoriia Fabiianska немає INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) англійська 2020 стаття 120
The authors conducted a study of the current audit quality control system in Ukraine to develop proposals according to the main areas of its development and improvement based on the positive foreign experience and criteria determined by users of audit services. The information base of the empirical study was the data from the reports of the Audit Chamber of Ukraine on the activities of audit companies and their statistical indicators. The results of the study, analytical findings and recommendations for practice and research prospects are presented in the article. The provisions of the current legislation of Ukraine are used as a source of representation of conceptual definitions and methods for assessing the quality of audit in Ukraine. The research methodology is based on theoretical generalizations and the use of the scientific tools, including comparative analysis, a survey of users of audit services regarding its qualitative characteristics and the study of the experience of fore

3 Томчук Віктор Васильович Організація системи контролю ефективності грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах Томчук В. В. Луцьк Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" : зб. наук. пр. українська 2014 стаття 100
Стаття присвячена актуальним питанням організація системи контролю грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах в умовах дії комплексної інформаційної системи. Розглянуто особливості методики контролю та взаємозв’язків підсистем бухгалтерського обліку і контролю грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах в умовах дії комплексної інформаційної системи

4 Томчук Віктор Васильович Грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку у сільськосподарських підприємствах Томчук В. В. Луцьк Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" : зб. наук. пр. українська 2015 стаття 92
У статті розглянуто теоретичні та методичні положення виділення грошового потоку як об’єкта бухгалтерського обліку, що дасть змогу під час звітного періоду визначити майбутній фінансовий результат діяльності підприємства, виключити приховування руху грошових коштів на підприємстві, запобігти парадоксальній ситуації неплатоспроможності господарюючого суб’єкта при наявності прибутку

5 Томчук Віктор Васильович SWOT–аналіз підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури Томчук В.В., Паламарюк О.О. Луцьк Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" : зб. наук. пр. українська 2015 стаття 114
У статті розглянуто сутність SWOT-аналізу та визначено значення його використання для підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури. Досліджено внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємств АПК, які займаються вирощуванням біоенергетичних культур. Розглянуто позитивні та небезпечні фактори

6 Томчук Віктор Васильович Аналіз ефективності використання джерел фінансування підприємства Томчук В. В. Миколаїв Глобальні та національні проблеми економіки українська 2015 стаття 91
Формування та використання фінансових ресурсів має важливе значення для функціонування і розвитку підприємства, тому потребує постійного аналізу та контролю цих процесів. Важливе значення у цьому контексті має аналіз ефективності використання джерел фінансування підприємства. Обґрунтовані у статті підходи дозволяють реалізувати на його практиці та уникнути можливих прорахунків при прийнятті управлінських фінансових рішень.

7 Томчук Віктор Васильович Моделювання як інструмент контролю грошових потоків сільськогосподарських підприємств Томчук В. В. Вінниця Фінанси. Облік. Банки : зб. наук. пр. українська 2016 стаття 103
Стаття присвячена питанням моделювання як інструменту контролю грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах. Контроль в сільськогосподарському підприємстві можна визначити як діяльність, направлену на виявлення і ліквідацію відхилень від прийнятих цілей і нормативів (технологічних, поведінкових та ін.) підприємства. Контроль забезпечує підприємство засобами для пристосування до змін середовища, зменшує нагромадження організаційних помилок та допомагає в їх вирішенні, мінімізує втрати

8 Томчук Віктор Васильович Контроль грошових потоків та його інформаційне забезпечення у сільськогосподарських підприємствах Томчук В. В. Миколаїв Глобальні та національні проблеми економіки українська 2017 стаття 93
Сучасні ринкові відносини в Україні супроводжуються постійним кругообігом коштів як на макро-, так і на мікрорівні. Грошові потоки охоплюють всі господарські процеси всередині підприємства та пов’язують його із зовнішнім середовищем, тому важко передбачити перебої в інтенсивності, обсязі, напрямі їхнього руху, що може привести до порушення функціонування всіх структурних підрозділів сільськогосподарського підприємства, вплинути на діяльність у поточному і довгостроковому періодах, спричинити зниження рівня прибутковості та платоспроможності, ліквідності, ділової активності та погіршити фінансовий стан.

9 Томчук Віктор Васильович Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку Томчук В. В. Вінниця Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 96
Стаття присвячена актуальним питанням удосконалення традиційної моделі бухгалтерського обліку як засобу комунікаційної взаємодії в умовах змін, що відбуваються в економіці та суспільстві. Розгляд інтегрованої звітності як нової парадигми корпоративної звітності дозволить зовнішнім користувачам надати комплексне уявлення про ключові фактори створення вартості на даний момент і в майбутньому на основі подання набору фінансових і нефінансових показників

10 Томчук Віктор Васильович Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук Ф.О., Томчук В.В. Одеса Інфраструктура ринку українська 2018 стаття 96
У статті розглянуто етапи визначення чистого фінансового результату підприємства, їх інформаційну наповненість, методику аналізу Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Обґрунтовано пропозиції, які підвищать інформаційне забезпечення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) під час аналізу фінансового стану підприємства. Проаналізовано формування фінансових результатів та прибутковість капіталу

11 Томчук Віктор Васильович The role of the analytical system in the information support of the enterprise management О. Tomchuk, V. Tomchuk Вінниця Фінанси, обік, банки англійська 2018 стаття 94
The article considers the essence of the analytical system, its methodological basis, principles of economic analysis and outlines the content of administrative and financial analysis. The indicated subsystems of management define areas and data required for the formation of analytical information, as it is mainly used in several subsystems and at different levels of the enterprise management. It is investigated that the analytical system of the agricultural enterprise is not constant in time and space, and it undergoes constant changes in response to the changes in techniques and technologies for obtaining and processing information, managers’ needs for the management information

12 Томчук Віктор Васильович Сучасні аспекти аудиту основних засобів Томчук, В.В. Лесік, Є.С. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 97
У статті розглядаються особливості організації та методики аудиту основних засобів на підприємствах з урахуванням положень міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наведено визначення категорії «основні засоби». Сформовано основні завдання та етапи аудиту основних засобів, особливості його проведення. Досліджено основні джерела отримання аудиторських доказів відповідно до МСА, їх повноту та достатність при аудиті основних засобів

13 Томчук Віктор Васильович Комп’ютеризація обліку та аудиту нематеріальних активів із застосуванням ІТ-технологій Томчук В.В. Платовський А.М. немає Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління українська 2019 стаття 89
У статті розглянуто автоматизований облік як послідовний процес отримання, узагальнення та зберігання облікової інформації. Проаналізовано ринок програмних продуктів та виділено найбільш популярні серед них. Розглянуто автоматизацію обліку й аудиту нематеріальних активів із викорис¬танням системи «1С: Підприємство». Обґрунтовано переваги застосування комп’ютерної техніки під час проведення обліку та аудиту нематеріальних активів. Удосконалення аудиторської роботи відпо¬відно до вимог ринку певним чином залежить від комп’ютеризації облікових та аналітичних систем, автоматизованого видавання документів та їх збереження. Виділено найбільш популярні програмні продукти для проведення аудиту нематеріальних активів

14 Томчук Віктор Васильович ERP системи та їх місце в управлінському обліку Томчук, В.В. Калачик, А.В. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 98
У статті досліджено зарубіжні та вітчизняні системи ERP, а саме: SAP R/3, SAP Business One, Oracle Business Suite, Microsoft Dynamics, BAS ERP. Описано призначення багатьох апаратних і програмних компонентів – модулів, серед яких: планування ресурсів виробництва, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління процесами постачання, управління людськими ресурсами, управління фінансовими ресурсами та ін. Проаналізовано практичний досвід впровадження SAP ERP на прикладі компанії «Швидко-Україна» та BAS ERP на прикладі компанії UKRAVIT. Зазначено перелік компаній-користувачів систем ERP. На основі узагальнення наукових джерел визначено переваги та недоліки впровадження системи ERP. Окреслено основні тенденції зміни ERP-систем за останні роки

15 Томчук Віктор Васильович Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації Гевлич, Л.Л. Іонін, Є.Є. Дутова, Н.В. Томчук, В.В. Вінниця немає українська 2019 тести 112
Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації під- готовлено відповідно до програм комплексного атестаційного іспиту з фі- нансового обліку, управлінського обліку, обліку і звітності в оподаткуванні, аудиту та бухгалтерської експертизи та аналізу господарської діяльності для студентів за ступенем освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування».

16 Томчук Віктор Васильович Інформаційні системи та технології в обліку та аудиті Томчук В. В. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 86
Методичні рекомендації підготовлені відповідно до програми дисцип-ліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», яка включена у робочий навчальний план підготовки за СО «Бакалавр» обліку і оподаткуван-ня всіх форм навчання. Методичні рекомендації містять навчальні матеріали для виконання лабораторних занять та питання для самоконтролю. Рекомендується для студентів IV курсу спеціальності «Облік і оподат-кування» СО «Бакалавр»

17 Томчук Віктор Васильович МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ Томчук, В.В. Томчук, О.Ф. Вінниця немає українська 2014 збірник 98
У збірнику наведені матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», де викладено результати наукових досліджень з питань формування потенціалу продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави, нормативно-правового та обліково-фінансового забезпечення економічних аспектів виробництва біопалива; технологій виробництва та отримання біомаси рослинного і тваринного походження, екологічних аспектів використання біопалива; систем машин та обладнання для реалізації енергоощадних технологій виробництва та впровадження альтернативних джерел енергії

18 Томчук Віктор Васильович КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАСРЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Томчук В. В. Київ немає українська 2016 стаття 86
Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів

19 Томчук Віктор Васильович ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Томчук В. В. Житомир немає українська 2015 тези 90
Збірник містить доповіді учасників III Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог європейських стандартів», присвячені теоретико-методологічним та практичним засадам дослідження проблем формування та інтеграції облікових підсистем для інформаційного забезпечення аналізу, податкового контролю та функцій управління підприємства

20 Томчук Віктор Васильович ВИКОРИСТАНННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ CRM ТА ERP-СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ Томчук В. В. Lisbon немає українська 2020 тези 97
немає

21 Томчук Віктор Васильович АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ З ПОЗИЦІЇ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ КОРИСТУВАЧІВ Томчук В. В. Вінниця немає українська 2017 тези 90
До першого тому увійшли матеріали секцій: біологія, бібліотечна справа, історія, економіка, математика

22 Томчук Віктор Васильович ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК Томчук В. В. Kaunas немає українська 2017 тези 102
немає

23 Томчук Віктор Васильович ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.Х Томчук В. В. Riga, немає українська 2018 тези 84
немає

24 Томчук Віктор Васильович НОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Томчук В. В. Klaipeda немає українська 2016 тези 94
немає

25 Томчук Віктор Васильович ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА Томчук, В.В. Томчук, О.Ф. Мелітополь немає українська 2018 тези 78
У матеріалах конференції розглянуто актуальні фінансово-економічні та управлінські проблеми розвитку підприємництва та місцевого самоврядування. Досліджено чинники формування підприємницького середовища, засади ефективної системи менеджменту7, умови фінансового забезпечення розвитку агробізнесу та сільських територій. Висвітлено маркетингові стратегії розвитку підприємств, облік, аналіз та інвестиції в агробізнесі

26 Томчук Віктор Васильович УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Томчук, В.В. Томчук, О.Ф. Київ немає українська 2015 тези 87
Вміщені у збірнику тези присвячені різноманітним аспектам розвитку теорії бухгалтерського обліку загалом та галузевого обліку і аудиту в сільському господарстві зокрема. Значну увагу приділено дослідженню питань еволюції ролі бухгалтерів і фінансових менеджерів в суспільному житті, оновлення пріоритетів розвитку фінансової і облікової науки в XXI столітті, взаємодії регуляторних органів та професійних об’єднань бухгалтерів на державному і міжнародному рівнях,