Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528384

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Юрчишена Людмила Вікторівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: немає
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра фінансів і банківської справи
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5904-0758
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7t-XkSUAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/AAU-7307-2020/
Корп.ел.пошта: l.yurchishena@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=241#search

Праці

Знайдено документів: 42
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Юрчишена Людмила Вікторівна Принципи корпоративного управління: міжнародний досвід та впровадження в університетах Юрчишена, Л.В. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 120
В статті розроблено принципи корпоративного управління для вітчизняних університетів на основі порівняння міжнародного досвіду, передових практик щодо їх розробки і впровадження. Розглянуто міжнародні практики формування принципів корпоративного управління таких країн, як: США, Великобританія, Маврикія, України та Організації економічного співробітництва та розвитку. Визначено, що принципи корпоративного управління розробляються на рівні держави, враховують законодавство і рівень розвитку корпоративного управління в країні, є орієнтирами щодо впровадження в практичну діяльність і розробки кодексів корпоративного управління.

2 Юрчишена Людмила Вікторівна Розвиток механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України Юрчишена, Л.В. Паращук, О.В. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 123
У статті досліджено процес становлення та розвитку механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України; виявлено відповідність цього механізму податковому потенціалу платників; розроблено концептуальні засади щодо вдосконалення податкового законодавства із урахуванням інтересів стейкхолдерів. Проведено ретроспективний аналіз процесу розвитку механізму сплати податків сільськогосподарськими підприємствами України; виокремлено три його етапи та визначено вплив кожного з них на рівень рентабельності підприємств. Завдяки даному аналізу виявлено, що починаючи з 1999 р. в Україні введено спеціальні механізми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

3 Юрчишена Людмила Вікторівна Аналіз єдиного податку у формуванні доходів місцевих бюджетів Україні Юрчишена, Л.В. Саницька, О.Ю. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 119
У статті проаналізовано динаміку і взаємозв’язок зміни суб’єктів малого підприємництва і надходжень єдиного податку в Україні, визначено фіскальне значення єдиного податку в доходах місцевого бюджету, оцінено структуру доходів місцевих бюджетів, виконання планових показників доходів місцевих бюджетів, розглянуто взаємозв’язок інтересів держави і малого бізнесу. Розроблено концепцію адміністрування єдиного податку в Україні, метою якої є удосконалення процесу адміністрування єдиного податку, сприяння розвитку малого бізнесу, збільшення надходжень в місцеві бюджети, зменшення тіньового сектору економіки, безробіття і зниження рівня соціальної напруги в Україні

4 Юрчишена Людмила Вікторівна Концептуальні засади адміністрування та фіскальний потенціал акцизного податку в Україні Юрчишена, Л.В. Шевчук, Ю.І. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 128
В статті досліджено підходи до визначення податкового адміністрування, розроблено концепцію акцизного оподаткування, яка спрямована на спрощення процедури адміністрування, базується на принципах, визначає мету, завдання, функції і методи адміністрування. Розглянуто етапи запровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів, що дасть змогу в повній мірі охопити всі стадії обігу підакцизних товарів на митній території України. Здійснено аналіз динаміки надходжень акцизного податку до бюджету України, досліджено структуру, оцінено тенденції і фіскальну ефективність акцизного оподаткування в Україні, вагоме значення нафтопереробної промисловості, де прослідковується чітка тенденція до зростання імпорту нафтопродуктів

5 Юрчишена Людмила Вікторівна Механізм оптимізації податкового навантаження в системі корпоративного податкового менеджменту Юрчишена, Л.В. Желєзнова, Д.С. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 87
У статті досліджено вплив податкового навантаження на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Виявлені та проаналізовані фактори макро- та мікроекономічного впливу на рівень податкового навантаження підприємств. Досліджено рівень податкового навантаження на економіку України та країн світу. Визначено рівень розвитку податкової системи та сприяння розвитку бізнесу в Україні за даними Світового банку. Розглянуто особливості розподілу податкового навантаження за деякими податками та зборами на підприємствах України. Взаємний вплив окремих податків та зборів наведено через формулу податкового навантаження на підприємстві. Зазначені методи податкової оптимізації на підприємстві, включаючи складання податкового бюджету.

6 Юрчишена Людмила Вікторівна Підвищення доходів місцевих бюджетів на основі стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу Юрчишена, Л.В. Горлов, Є.І. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 130
В статті розглянуті основні джерела наповнення дохідної частини місцевого бюджету, а саме податкові й неподаткові надходження та інші. Досліджено проблеми наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації та визначено, яким чином місцевим органам влади необхідно впливати на розвиток бази надходжень закріплених доходів і збільшення чистки власних доходів. Проведено аналіз сучасного стану доходів місцевих бюджетів 5 міст, а саме: м. Вінниці, м. Чернігова, м. Івано-Франківська, м. Чернівці, м. Житомира та визначено обсяги фінансування програмних заходів та проектів з підтримки малого та середнього підприємництва в цих містах. Визначено важливість розвитку малого та середнього підприємництва на місцевому рівні

7 Юрчишена Людмила Вікторівна Акціонерні товариства: тенденції, проблеми функціонування та дивідендна політика Юрчишена, Л.В. Бершадський, А.О. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2017 стаття 132
У статті досліджено динаміку та структуру акціонерних товариств в Україні, визначено тенденції їх зміни, вплив факторів та наведено економічне обґрунтування результатів. Досліджено залежність зміни розміру статутного капіталу від розміру мінімальної заробітної плати, розглянуто труднощі проходження процедури лістингу акціонерними товариствами та кількість випусків акцій, які допущено до торгів на фондових біржах. Визначено зміни в законодавчій базі, які стосуються мажоритарних та міноритарних власників акцій підприємств, вимог щодо захисту власників простих акцій. Досліджено дивідендну політику найбільших підприємств України щодо нарахування та виплати дивідендів, визначено проблеми та запропоновано можливі шляхи їх вирішення

8 Юрчишена Людмила Вікторівна Макроекономічний аналіз і оцінка стану, тенденцій, проблем та перспектив розвитку системи електронного адміністрування ПДВ в Україні Юрчишена, Л. В. Хомякова, Ю.С. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 118
У статті розглянутий діючий механізм справляння податку на додану вартість з урахуванням запровадження системи електронного адміністрування податку, що регулюється Податковим кодексом України. Визначена роль даного податку у формуванні дохідної бази бюджету Україні. Встановлена динаміка обсягів надходження податку на додану вартість та бюджетного відшкодування. Зроблені висновки, що збільшення надходжень податку на додану вартість до бюджету в сумарному виразі не спричиняє збільшення податкового навантаження на платників, а обумовлено, скоріш за все, інфляційними процесами, а ніж збільшенням реальних надходжень.

9 Юрчишена Людмила Вікторівна Макроекономічний аналіз ділової активності підприємств Юрчишена, Л.В. Пікуліна, О.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 116
В статті досліджено результати макроекономічного аналізу ділової активності підприємств, проведено аналіз складових індексу ділового клімату малого та середнього підприємництва, проаналізовано рівень ділової активності підприємств у сфері перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків, здійснено порівняльний аналіз із одним із підприємств цієї галузі. Розроблено і запропоновано фінансовий механізм забезпечення ділової активності підприємств

10 Юрчишена Людмила Вікторівна Формування прибутку на підприємствах олійно-жирової галузі Болдирєва, Н.О. Юрчишена, Л.В. немає Економіка та суспільство українська 2017 стаття 125
У статті досліджено питання, пов’язані з формуванням прибутку підприємств олійно-жирової галузі України. Здійснено макроекономічний аналіз чистого прибутку підприємств цієї галузі. Оцінено динаміку факторів формування прибутку підприємств на прикладі ПрАТ «Вінницький ОЖК», а також визначено ступінь їх впливу на фінансовий результат. Проведено аналіз показників рентабельності підприємства. Розроблено і запропоновано концепцію механізму формування та розподілу прибутку підприємств

11 Юрчишена Людмила Вікторівна Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України Юрчишена, Л.В. немає Фінанси, обік, банки українська 2016 стаття 124
У статті розглянуто механізм стягнення податку на доходи фізичних осіб, який базується на Податковому кодексі України та основних елементах системи оподаткування. Доведено, що податкова система України характеризується нестабільністю, фіскальною спрямованістю з обмеженою та слабко розвиненою регулюючою функцією. Виявлено динамічні зміни щодо визначення ставок оподаткування в процесі становлення фіскальної політики в Україні, перехід від диференційованого до універсального підходів при визначенні ставок. Наведений сучасний механізм розподілу податку до бюджетів різних рівнів, проаналізовано динаміку надходжень до бюджету та оцінено фіскальні показники з податку на доходи фізичних осіб. Оцінено частку та надходження податку в бюджет України в динаміці, розраховані показники, які характеризують частку податку на доходи фізичних осіб в структурі податкових платежів, у відсотках до ВВП, на одну людину, на одного працюючого

12 Юрчишена Людмила Вікторівна Фінансовий менеджмент у банку Герасименко, Р.А. Герасименко, В.В. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2017 навч.-метод. посіб. 133
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), підготовлені колективом викладачів кафедри «Фінанси та банківська справа» і ставлять за мету надання методичної допомоги студентам у підготовці, виконанні та успішному захисті курсової роботи з теоретичних засад функціонування грошей, кредиту і банків. Ця методична розробка містить методичні рекомендації з вибору теми та складання плану курсової роботи, збору вивчення та обробки інформаційних джерел за темою дослідження; композиційної побудови та змісту курсової роботи, вимоги до її оформлення і порядок захисту

13 Юрчишена Людмила Вікторівна Робочий зошит з дисципліни «Фінансова грамотність» Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 роб. зошит 149
Робочий зошит з дисципліни «Фінансова грамотність» розроблений для здобувачів всіх ступенів освіти, освітніх програм і спеціальностей ДонНУ імені Василя Стуса, які обрали цей курс, призначений для ведення короткого конспекту лекцій з дисципліни, виконання практичних завдань, тестів, індивідуальних завдань та завдань для командної роботи. Цей посібник буде корисним для здобувачів всіх ступенів освіти, освітніх програм і спеціальностей ДонНУ імені Василя Стуса, які вибрали дисципліну «Фінансова грамотність» для розвитку вмінь управління особистими фінансами, навичок практичного використання сучасних фінансових продуктів та послуг, вміння власного фінансового планування, що дасть змогу комфортно почуватися в сучасному світі та приймати правильні самостійні фінансові рішення

14 Юрчишена Людмила Вікторівна Лабораторний практикум з дисципліни «Фінанси підприємств» Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 лаборат. практикум 141
Лабораторний практикум з дисципліни «Фінанси підприємств» розроблено відповідно до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня освіти «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», відповідає робочій програмі і включає 3 розділи, які містять 8 лабораторних занять. У лабораторному практикумі наведена методика виконання робіт, завдання, вихідні дані і приклади виконання лабораторних робіт. Цей посібник буде корисним для здобувачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, фінансистів, практиків і всіх тих, хто вивчає питання фінансів підприємств

15 Юрчишена Людмила Вікторівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Беспалова, А.Г. Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Добровольський, О.І. Карпова, Т.С. Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 131
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

16 Юрчишена Людмила Вікторівна ПОДАТКОВА СИСТЕМА Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 54
Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, бан-ківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування», включає 15 тем, які характеризу-ють сучасну податкову систему і відображають зміст Податкового кодексу України. У навчально-методичному посібнику викладені теоретичні положення до кожної теми від-повідно до чинного податкового законодавства, наводиться план практичних завдань і завдань для самостійної роботи студента, тести і запитання для самоконтролю. Цей посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, бухгалтерів, фінансистів, практиків і всіх тих, хто вивчає питання оподаткування та використовує їх у практичній діяльності

17 Юрчишена Людмила Вікторівна Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Юрчишена, Л. В. Добровольський, О. І. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 52
Пропоновані методичні рекомендації до самостійної роботи студентів будуть корисними для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для перевірки і відпрацювання результатів навчання з курсу «Податковий менеджмент», формування стратегічного мислення та перспективного планування у сфері оподаткування бізнесу, здатності обґрунтовувати варіанти управлінських рішень, оцінювати їхню ефективність за наявних законодавчих обмежень та етичних аспектів, здійснювати податкове консультування та приймати рішення під час проведення податкових перевірок.

18 Юрчишена Людмила Вікторівна АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ДО ПАНДЕМІЇ COVID-19 Юрчишена, Л. В. Петренко, Ю. О. немає ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ українська 2021 стаття 57
Метою статті є аналіз чутливості зміни публічних фінансів України в умовах Covid-19 та оцінка напрямків фінансування заходів по боротьбі з пандемією. При написанні статті застосовано метод узагальнення для аналізу поглядів науковців щодо впливу Сovid-19 на публічні фінанси; аналітичні методи дослідження, такі як аналіз рядів динаміки, показники абсолютних і відносних темпів приросту для виявлення тенденцій і наслідків впливу Covid-19 на публічні фінанси України; метод TRAMO/SEATS в програмі DEMETRA для коригування ВВП на показник сезонності; графічний метод для наочного подання результатів дослідження. За результатами дослідження виявлено чинники і проаналізовано зміну реального ВВП в динаміці; оцінено динаміку доходів і видатків державного і місцевого бюджетів, виявлено рівень їх чутливості в умовах Covid-19, визначено рівень потенційних втрат державного бюджету України від фактичного невиконання; проаналізовано напрямки фінансування заходів по боротьбі з Covid-19. Практична значиміст

19 Юрчишена Людмила Вікторівна МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Юрчишена, Л. В. Кречко, О. С. немає ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ українська 2020 стаття 55
Метою даної статті є аналіз фінансування оборотних активів промис- лових підприємств України. Наведено загальні складові управління оборотними активами, на основі яких визначено етапи подальшого аналізу. Розглянуто підходи вітчизняних вчених до визначення понять «фінансування» та «оборотні активи». Визначено склад та структуру оборотних активів і проаналізовано їх динаміку за період 2015–2019 рр. Виокремлено структуру дебіторської заборгованості та визначено основний вид заборгованості, який переважає на промислових підприємствах. Здійснено розрахунки основних показників, які використовуються для аналізу фінансування оборотних активів, порівняння з рекомендованими значеннями та аналіз їх динаміки. Обґрунтовано важливість робочого капіталу для успішного функціонування підприємств та підтримки фінансової стійкості. Сформовано агрегований баланс промислових підприємств за 2015–2019 рр. з метою оцінки джерел фінансування активів та проаналізовано зміни його структури в динаміці

20 Юрчишена Людмила Вікторівна Financial Flexibility of Universities in Adaptation to Covid-19 Challenges Yurchyshena, Liudmyla Laktionova, Olexandra немає Web of Conferences - open access platform fully devoted to scientific conferences англійська 2021 стаття 55
During the adaptation of universities to Covid-19, the problem of their financial flexibility has become crucial. The ability to react quickly during a pandemic crisis with changes of training format and educational activities, the flexibility to respond to external challenges under the scarce resources, maintenance of a competitive position on the market of educational services are the symptoms and implications of financial flexibility. The purpose of the article is to determine the signs of the university's financial flexibility, which could be the basis for designing and practical application of methodological tools for evaluating the financial flexibility of universities. The concept of financial flexibility of universities is proposed as the ability of university management to generate income, restrain and optimally allocate costs, generate cash flows with constrained budget funding during the crisis, create and implement business models, implement unique valuable educational prop

21 Юрчишена Людмила Вікторівна КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Юрчишена, Л. В. Ковальчук, І. М. немає Фінанси, банківська справа та страхування українська 2020 стаття 51
В статті визначено, що необоротні активи складають основу матеріально-технічної бази підприємства, визначають його технічний рівень, виробничі потужності, здатність виконувати роботи, послуги. Досліджено підходи до визначення управління необоротними активами і визначено їх напрямки. Розроблено концепцію управління необоротними активами, спрямовану на покращення процесу формування необоротних активів. Концепція базується на таких принципах, як стратегічність, об’єктивність, збалансованість, ефективність, комплексність, визначено мети, ключових завдань, запропонованих методів управління та розкритих очікуваних результатів

22 Юрчишена Людмила Вікторівна КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ЮРЧИШЕНА, Л. В. КЕРНИЧНА, Г. Ю. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2021 стаття 50
У статті запропоновано концепцію фіскальної ефективності непрямого оподаткування, що спрямована на забезпечення зростання та стабілізацію фіскальної значимості непрямих податків в доходах зведеного бюджету та ВВП України. Концепція базується на загальних і специфічних принципах непрямого оподаткування, визначає функції, мету, завдання і методи, що спрямовані на оцінку та виявлення резервів фіскальної ефективності непрямого оподаткування. Здійснено оцінку індикаторів фіскальної значимості непрямих податків в динаміці, визначено рівень їх впливу на формування доходів державного бюджету та ВВП країни. Представлено структуру надходження ПДВ до державного бюджету України, визначено чинники, що вплинули на недовиконання планових надходжень ПДВ, наведено методику розрахунку та оцінено показники фіскальної ефективності ПДВ.

23 Юрчишена Людмила Вікторівна INCOME AND FINANCIAL STABILITY OF UNIVERSITY: SECTORAL APROACH Laktionova, O. Yurchyshena, L. Matviychuk, V. немає ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ англійська 2021 стаття 46
The article synthesizes methodological approaches to assessing the financial stability of universities, identifies ambiguity in the choice of evaluation indicators. Approaches to understanding and assessing financial stability are identified: strategic, according to which financial stability is achieved through the ability of universities to diversify revenues, expand their own sources of funding, optimize costs, reduce dependence on public funding by making flexible financial decisions; current, which characterizes the ability of universities to balance revenues and expenditures, maintain a sufficient level of solvency and create a positive current financial space. Conceptual tools of financial stability of universities based on an integrated approach are formulated. The peculiarities of the influence of the sectoral aspect of the university activity and the corresponding potential of income formation on its financial stability are investigated. The results of the study are based on a

24 Юрчишена Людмила Вікторівна ВИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ СИНТЕЗУ ПІДХОДІВ ДО БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА Юрчишена, Л.В. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 60
У статті досліджено та структуровано генезис підходів вітчизняних та іноземних вчених до поняття «бізнес-модель», в результаті виокремлено стратегічний, клієнтоорієнтований, ціннісний, процесний, системний підхід, а також підходи, що ототожнюють бізнес-модель як інструмент управління, механізм, визначають її як когнітивну систему. Досліджено підходи вчених до наповненості бізнес-моделі компонентами, що доводить її унікальність та можливість використання в різних галузях. Визначено, що при розробці бізнес-моделі університету доцільно дотримуватися комплексного підходу, що поєднує стратегічний, ціннісний, клієнтоорієнтований, процесний і системний підходи. Наведено розуміння поняття бізнес-модель університету як концептуального інструменту, який базується на стратегічному баченні розвитку закладу вищої освіти, включає взаємопов’язаний набір компонентів створення ціннісної пропозиції для стейкголдерів та здатності університету генерувати доходи задля забезпечення фінансової стійкості

25 Юрчишена Людмила Вікторівна ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Гевчук, А.В. Юрчишена, Л.В. Гевчук, О.Ю. немає Інфраструктура ринку українська 2021 стаття 55
Актуальність дослідження полягає в тому, що кризові явища у фінансовому і реальному секторах економіки потребують впрова- дження інструментів управління страхо- вими компаніями, які будуть спрямовані на досягнення фінансової стабільності, збіль- шення прибутковості та усунення кризових проявів у фінансовій діяльності. Визначено, що ринок страхових послуг є другим за рів- нем капіталізації серед небанківських фінан- сових ринків. Проведено аналіз ситуації на ринку страхових послуг. Зазначено ефек- тивність НБУ як регулятора страхових компаній. Запропоновано інструменти з під- вищення ефективності менеджменту, такі як застосування комплексного показника оцінки фінансового потенціалу, зміна регу- лятора, прийняття законів, визначення бізнес-моделі, яка дасть змогу сформувати достатність капіталу, забезпечить необ- хідний рівень ліквідності та якість активів, що сприятиме фінансовій стійкості компа- ній, відновленню довіри споживачів до ринку страхових послуг

26 Юрчишена Людмила Вікторівна Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку Орєхова, Т. В. Безгін, К. С. Савченко, М. В. Юрчишена, Л. В. та ін. Вінниця немає українська 2021 стаття 47
У монографії досліджені процеси структурної трансформації моделей розвитку соціально-економічних систем та розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування механізмів відповідності даного процесу викликам глобального сталого розвитку. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

27 Юрчишена Людмила Вікторівна ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Юрчишена, Л.В. Томілова, К.В. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2021 стаття 60
У статті запропоновано концепцію оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів, метою якої є оцінка впливу чинників на забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів та моделювання її рівня в корот- ко- та середньостроковій перспективі. Мета концепції реалізується з дотриманням визначених принци- пів, містить завдання, інформаційне забезпечення та методи оцінки. Проаналізовано склад, структуру доходів і видатків місцевих бюджетів Вінницької області в динаміці, їх фінансове збалансування, виявлено скорочення темпів приросту доходів відносно видатків, що в 2018–2019 рр. призвело до нарощування де- фіциту місцевого бюджету. Здійснено оцінку фінансової стійкості місцевих бюджетів Вінницької області й України за коефіцієнтним методом аналізу, наведено алгоритм побудови механізму моделювання впливу чинників та визначення прогнозних показників фінансової стійкості, здійснено практичну апробацію за даними місцевих бюджетів Вінницької області.

28 Юрчишена Людмила Вікторівна ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРАЙВЕРИ ТА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ Юрчишена, Л.В. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 51
В статті досліджено драйвери, що визначають нову парадигму вищої освіти. Обґрунтовано їх вплив на стратегічні напрямки розвитку університетів, визначено незворотність трансформаційних процесів у вищій школі, що обумовлено: глобальними драйверами, що притаманні університетам світу; національними драйверами, що визначаються освітньою політикою держави, рівнем фінансування вищої освіти, конкуренцією на ринку освітніх послуг тощо; локальними, що визначають здатність університетів функціонувати за нових умов, реалізовувати трансформаційні процеси, гнучко реагувати і відчувати попит стейкхолдерів. Визначено, що нова парадигма вищої освіти потребує зміни підходів до організації діяльності університетським менеджментом, впровадження економічної моделі, в основі якої закладено ціннісну пропозицію.

29 Юрчишена Людмила Вікторівна МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Юрчишена, Л.В. немає Освітня аналітика України українська 2021 стаття 58
У статті досліджено теоретичні підходи зарубіжних і вітчизняних уче- них до поняття «модель фінансування», запропоновано авторський підхід до її розу- міння на макро- й мікрорівнях, окреслено характерні риси моделі фінансування уні- верситетів та оцінено результати її впровадження в Україні. Метою статті є дослі- дження теоретичних підходів до розуміння поняття «модель фінансування», оцінка результатів запровадження формульного розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти України задля виявлення найвпливовіших компонентів моделі й тенденцій їх зміни. У процесі дослідження застосовувалися такі методи, як аналіз, синтез, порівняння, системний аналіз, статистичні методи (регресії, серед- ніх величин, групування, розподілу даних), метод візуалізації даних та ін.

30 Юрчишена Людмила Вікторівна ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ Юрчишена, Л. В. немає Освітня аналітика України, № 2 (18) українська 2022 стаття 2
Метою статті є дослідження чинників та виявлення класифікаційних ознак фінансової стійкості університету шляхом їх систематизації й обґрунтуван- ня. Дослідження здійснювалося з використанням таких методів: діалектичного – для обґрунтування дискусійних підходів до визначення чинників фінансової стійкості закладів вищої освіти; аналізу – для ідентифікації впливу чинників відповідно до кла- сифікаційних ознак; синтезу – для об’єднання виявлених ознак і чинників впливу на фінансову стійкість у цілісну класифікацію

31 Юрчишена Людмила Вікторівна STRATEGIC FINANCIAL PLANNING OF UNIVERSITIES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES YURCHYSHENA, Liudmyla Chişinău STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ (ediţia a VII a) 9-10 iunie 2022 : CONFERINŢA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ англійська 2022 стаття 2
Financial stability of higher education institutions (HEIs) is achieved through the formation of a positive financial space by balancing income and expenditure. The dependence of universities on the contingent and budget funding allocated for the current year does not create the preconditions for long-term planning. However, the new paradigm of university functioning, transformation processes in HEIs, the crisis caused by Covid-19 and the war in Ukraine require a rethinking of approaches to financial planning.

32 Юрчишена Людмила Вікторівна ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ МАСШТАБУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ: МЕТОДИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Юрчишена, Л.В. Вінниця Innovation аnd Sustainability українська 2022 стаття 2
Обґрунтовано, що зміна контингенту студентів, їх структура за ступенями освіти, формами навчання та джерелами фінансування є одним із індикаторів фінансової стійкості університету. Запропоновано групу показників масштабу, що включає показники приросту контингенту в цілому, в розрізі бюджетного і приватного фінансування, середній рівень доходів університету на одного студента, середній рівень бюджетних асигнувань університету на 1-го студента-бюджетника / студента контрактника. Визначено методику розрахунку показників масштабу та запропоновано їх рекомендовані значення для визначення рівня їх впливу на фінансову стійкість університету

33 Юрчишена Людмила Вікторівна ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ YURCHYSHENA, Liudmyla Тернопіль ВІСНИК економіки;Випуск 1 українська 2022 стаття 2
Зміна парадигми вищої освіти, підходів до фінансування, зростання фінансової автономії університетів, посилення конкуренції на національному і міжнародному рівні, формування стратегічних напрямків розвитку актуалізують проблему забезпечення стійкості університетів, у т. ч. фінансової. В умовах скорочення бюджетного фінансування та зниження контингенту здобувачів постає проблема сталого розвитку ЗВО, що потребує системного розуміння понять «стійкість» та «фінансова стійкість університету».

34 Юрчишена Людмила Вікторівна ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Буфан, А. М. Юрчишена, Л. В. Житомир АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА;Ч. 1 українська 2022 стаття 1
Метою дослідження є встановлення проблем фінансування малого підприємництва в Україні та пошук вирішення проблем ефективності даного суб’єкта підприємництва

35 Юрчишена Людмила Вікторівна ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Буфан, А. М. Юрчишена, Л. В. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВЕСНЯНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ — 2022 : ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ LXXXIХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ (4 ТРАВНЯ 2022 РОКУ) українська 2022 стаття 1
В сучасних умовах ринкової економіки роль малого бізнесу значно підвищилась, що посилило конкурентне середовище і призвело до збільшення робочих місць та розширення самозайнятості населення, проте поряд із позитивним є ряд проблем, що потребують окреслення і вирішення

36 Юрчишена Людмила Вікторівна ГЕНЕЗИС ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТЬ «МОДЕЛЬ» ТА «ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ» Юрчишена, Л.В. Черкаси Фінансовий простір, No 4 українська 2021 стаття 2
У статті досліджено і систе- матизовано теоретичні підходи до поняття «модель», визначено сфери застосування, тенденції популяризації даного поняття, обґрунтовано призначення моделі відповідно до її ролі. Здійснено синтез підходів до по- няття «економічна модель», виокремлено основні вимоги до її побудови. Обґрунтовано доцільність впровадження та сутність по- няття «економічна модель університету»

37 Юрчишена Людмила Вікторівна КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА Драченко, Анастасія, Юрчишена, Людмила немає Економіка та суспільство українська 2022 стаття 1
Стаття присвячена проблематиці моделювання, зокрема, розробці концептуального підходу до моде- лювання, що представлений концепцією. Метою якої є створення моделі оцінки та прогнозування резуль- татів діяльності підприємства під впливом зміни фінансових показників. Визначено завдання та принципи, що спрямовані на досягнення поставленої мети. Обґрунтовано інструменти моделювання, що представлені методами та моделями. Здійснено практичне застосування таких, як вертикальний, горизонтальний та ко- реляційно-регресійний аналіз. Вертикальний аналіз показав структуру доходів, витрат підприємств у відсо- тковому вираженні, складові формування чистого фінансового результату (прибуток/збиток). Горизонтальний аналіз демонструє динаміку показників у абсолютному та відносному вираженні

38 Юрчишена Людмила Вікторівна КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Юрчишена, Л. В. Каплунська, І. В. Дніпро Ефективна економіка, № 12 українська 2022 стаття 1
У статті досліджено сутність категорії фінансова стійкість. Запропоновано з власне розуміння поняття «фінансова стійкість підприємства» як комплексна інтегральна характеристика фінансового стану підприємства, його спроможність мобілізувати фінансові ресурси під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів в умовах мінливого ризику для здійснення підприємницької діяльності, здатність формувати позитивні фінансові результати та збільшувати сукупну вартість бізнесу

39 Юрчишена Людмила Вікторівна РОЗРИВ ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ІНДИКАТОР ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЗВО Юрчишена, Л.В. Хмельницький Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2022 стаття 1
За результатами аналізу можна стверджувати про наявність демпінгових цін на освітні послуги, що можуть покриватися за рахунок бюджетного фінансування, проте скорочення студентів на бюджетній формі у регіональних ЗВО не дає можливості в повній мірі покривати наявні розриви, а тому призводить до накопичення збитків та порушення фінансової стійкості.

40 Юрчишена Людмила Вікторівна МИТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ Крамнична, С.В. Юрчишена, Л.В. Івано-Франківськ ВЕСНЯНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ — 2022 : ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ LXXXIХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ (4 ТРАВНЯ 2022 РОКУ) українська 2022 стаття 2
Метою роботи є дослідження зміни митного законодавства України під час воєнного стану

41 Юрчишена Людмила Вікторівна ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ Кучер, Н.О. Юрчишена, Л.В. Одеса Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.). українська 2022 тези 1
Метою роботи є критична оцінка споживчого кредиту в цілому та визначення теоретико-правових засад споживчого кредитування в банках України

42 Юрчишена Людмила Вікторівна Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання типових завдань у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса Юрчишена, Л.В. та ін. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 1
Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання типових завдань у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса розроблено як складову внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса