Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
305
Всього праць
3400
Завантажень
5
Зап. на цитування
139283
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 487
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 555
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 178
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Сегеда Сергій Андрійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: розвиток аграрно-продуктового виробництва України, ланцюги доданої вартості, людський капітал
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-564X
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=BtvWinAAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207300447
Web of Science: M-5655-2016 https://publons.com/researcher/2224047/serhii-a-seheda
Корп.ел.пошта: s.seheda@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=236#search

Праці

Знайдено документів: 20
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Сегеда Сергій Андрійович Сучасний рівень продовольчого забезпечення в Україні Сегеда, С.А. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 35
У статті розглянуто питання сучасного рівня продовольчого забезпечення України та її областей за основними видами продуктів харчування. Визначено споживання основних видів продуктів харчування в динаміці по країні в розрахунку на одну особу. Виявлено відмінності у кількості споживання основних продуктів харчування в розрізі областей та структурі продовольства. Розраховано індикатори достатності споживання продуктів харчування по відношенню до раціональних норм харчування. Виявлено основні причини зниження споживання продуктів харчування населенням країни, а також дисбалансів в споживанні продовольства

2 Сегеда Сергій Андрійович ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Крупельницька, І.Г. Сегеда, С.А. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». українська 2016 стаття 44
Досліджено основні проблеми інвестиціях ресурсів, сучасний стан інвестиційного ринку в Україні, умови та складності інвестицій,проведено дослідження інвестиційної привабливості України та визначено основні фактори впливу. Досліджено актуальність системи внутрішнього контролю та аудиту при інвестиції в науково-дослідну сферу. Визначено основні задачі внутрішнього аудиту на основі розподілу науково-дослідної діяльності на етапи на основі можливості формування певного виду наукової продукції. Класифіковано за кожним етапом дослідження певний вид наукової продукції

3 Сегеда Сергій Андрійович Аграрно-продовольче забезпечення населення України Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2017 стаття 38
В статті визначено стан і основні проблеми формування та функціонування аграрно-продовольчого забезпечення населення України. Виявлено, що у структурі доходів населення заробітна плата становить 39-40%, і ця частка протягом багатьох років змінювалася досить повільно в бік зниження, що не є мотиваційним фактором продуктивної активності населення працездатного віку. Дослідження співвідношення частки соціальних допомог і заробітної плати засвідчили про непродуктивні витрати значних коштів державного бюджету, що не мають мотиваційного впливу на характер формування доходів населення й не є фактором їх зростання та підвищення активності населення у суспільному житті

4 Сегеда Сергій Андрійович Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Коденська, М.Ю. Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2018 стаття 39
Мета статті – висвітлити значення аграрно-промислового виробництва в економіці країни у контексті розкриття закономірностей його розвитку та проблеми ефективності функціонування. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи: діалектичний, абстрактно-логічний, розрахунковий, факторного аналізу та статистико-економічний. Результати дослідження. Проведено оцінку результатів функціонування аграрного сектору економіки України, визначено місце та його динаміку у структурі валової доданої вартості національного господарства і зовнішньої торгівлі, виявлено низький рівень оплати праці у валовій доданій вартості аграрного сектору економіки, встановлено залежність сільськогосподарського виробництва від кон’юнктури світового ринку, з’ясовано тенденцію щодо формування в країні монокультурного землеробства, що має негативні наслідки для забезпечення продуктивності землі, використання праці людини, її життєдіяльності

5 Сегеда Сергій Андрійович МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ "РОЗВИТОК": ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Сегеда, С.А. немає Економіка та держава українська 2018 стаття 42
У статті досліджено та узагальнено теоретико-методологічні основи "розвитку" як слова, поняття та категорії. Виявлено зміну трактування науковцями поняття "розвиток" як часову спрямованість, породження нових форм матерії, постійний прогрес, рух матерії, закономірний процес, зміна матерії. На основі детального опрацювання наукової літератури проведено ретроспективний аналіз та систематизацію підходів вчених до загальнометодологічного визначення змісту категорії "розвиток" та обгрунтовано доцільність її застосування в різних природно-суспільних явищах і процесах. Виявлено, що розвиток характеризується спадкоємністю, послідовністю, незворотністю, спрямованістю і збереженням досягнутих результатів. Досліджено типи та форми розвитку. Обгрунтовано невід'ємність та взаємообумовленість матеріалістичної та ідеалістичної площин розвитку природно-суспільних явищ і процесів.

6 Сегеда Сергій Андрійович Evaluation system formation of development of enterprise's innovative potential Bondarenko, Valerii Martynova, Liliia Chorna, Nataliia Sukhorebra, Tetiana Seheda, Serhii немає Academy of Strategic Management Journal англійська 2019 стаття 40
У статті проведено дослідження впровадження концепції сукупних інновацій, що здатне забезпечити виживання компаній на світових ринках. Проаналізовано фактори адаптації організаційної бізнес-моделі до сприйняття інновацій у компанії. Запропонована система оцінки розвитку інноваційного потенціалу підприємства, що визначається на концептуальній основі ланцюжка вартості інновацій. Досліджено складові програми розвитку інноваційного потенціалу, що формуються з використанням чотирьох векторів: інноваційні компетенції, інноваційні можливості, інноваційні ресурси та інноваційні проекти

7 Сегеда Сергій Андрійович Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2019 стаття 40
В статті систематизовано сутнісні чинники нарощування обсягів експорту аграрно-продовольчої продукції рослинного походження, якими є: стрімке зростання виробництва зерна і насіння олійних культур; зменшення використання зерна на кормові цілі із-за скорочення протягом тривалого періоду поголів’я тварин, зокрема ВРХ; порівняно невелика частка використання зерна на нехарчові цілі; повільне збільшення переробки зерна на харчові цілі; обмеження інноваційних технологій промислового зберігання зерна. Виявлено, що нарощування обсягів експорту зерна і насіння олійних при відсутності організації раціональних напрямів внутрішнього використання призводить до організаційних і фінансових ризиків, зниження ціни та недоотримання належних надходжень валюти

8 Сегеда Сергій Андрійович Тенденції та структура імпорту аграрно-продовольчої продукції Сегеда, С.А. немає Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки українська 2019 стаття 41
Наукову статтю присвячено виявленню основних тенденцій, особливостей та масштабів імпорту аграрно-продовольчої продукції в Україну. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту аграрно-продовольчої продукції та визначено її місце в структурі імпорту по економіці в цілому за період 2001-2018 рр. Установлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту аграрно-продовольчої продукції за досліджуваний період зросла з 1,1 млрд. дол. США до 5,1 млрд. дол. США. Досліджено динаміку та структуру імпорту аграрно-продовольчої продукції за товарними групами І-ІV відповідно УКЗЕТ України

9 Сегеда Сергій Андрійович Per capita food consumption trends in Ukraine Seheda, Serhii немає The evaluation of new CAP instruments: Lessons learned and the road ahead англійська 2018 стаття 42
В статті проаналізовано тенденції споживання продуктів харчування на душу населення в Україні з 1991 по 2016 рік та оцінено основні фактори, що відповідають за їх зміни. Згідно з дослідженням, споживання їжі на душу населення показало "розрив" у період 1991-2001 років. Наступне десятиліття характеризувалося зростанням із "піком" у 2013-2014 роках. Основними факторами, що впливали на споживання продуктів харчування, були середньорічна номінальна заробітна плата, скоригована на індекс споживчих цін та абсолютна частка витрат на доходи на харчування

10 Сегеда Сергій Андрійович The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development Seheda S., Datsenko G., Otkalenko O., Musil P. немає Economic Annals-XXI англійська 2019 стаття 38
В статті проаналізовано рівень забезпечення населення України основними аграрними продуктами протягом 1990-2017 рр. та оцінено їх вплив на динаміку таких показників людського розвитку, як рівень народжуваність, рівень смертності, очікувана тривалість життя при народженні, рівень смертності немовлят і коефіцієнт фертильності жінок. Під час дослідження було встановлено, що споживання основних аграрних продуктів не відповідало рекомендованим нормам харчування. Виявлено тенденцію низького споживання «дорогих» білковмісних і вітамінних продуктів (м’яса, молока, риби та фруктів)

11 Сегеда Сергій Андрійович Strategy of financial resource management within the paradigm of European integration Seheda, Serhii та ін. немає Shioda GmbH, Steyr англійська 2019 монографія 42
В монографії досліджуються теоретичні аспекти фінансових ресурсів підприємства Проаналізовано фактори зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства. Обґрунтовано використання ефектів моделі життєвого циклу та оптимізацію стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства. Розглянуто сутність внутрішнього аудиту щодо обраної ними стратегії управління. Розроблено запропоновану модель структурної моделі, яка пов’язує фінансові результати з інструментами фінансової стратегії, матрицями фінансових стратегій

12 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва Сегеда, С.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 39
Метою статті є статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001-2019 рр. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлено зворотній зв’язок між поголів’ям великої рогатої худоби і вартістю імпорту товарних груп VIII і ХІІ. Також виявлено зворотній зв’язок між посівною площею льону-довгунця і вартістю імпорту товарної групи ХI. Встановлено, що вартість імпорту товарних груп VIII і ХІІ є еластичним відносно поголів’я ВРХ в Україні, а вартість імпорту товарної групи ХІ – не еластичною відносно посівної площі льону-довгунця

13 Сегеда Сергій Андрійович Аналіз і оцінка тенденцій та структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки Сегеда, С.А. немає Агросвіт українська 2020 стаття 38
Наукову статтю присвячено аналізу основних тенденцій і структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001-2018 рр. Запропоновано та обґрунтовано необхідність активізації виробництва альтернативних джерел палива, власного виробництва, ефіроолійних та лікарських рослин, мінеральних добрив та засобів механізації

14 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих і картоплі в Україні Сегеда, С.А. немає Агросвіт українська 2020 стаття 54
У статті проведено статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі в Україні. Виявлено перевищення виробництва картоплі (в 1,4-2,8 рази) і овочів (на 20-45%) над їх споживанням в країні. Встановлено, що основними виробниками овочів і картоплі є господарства населення з часткою 81% і 98% відповідно. Розраховано, що збільшення виробництва продукції відбулось за рахунок підвищення урожайності овочів на 43,7% і картоплі на 46,0%. Визначено незначне перевищення темпів зростання виробництва овочів і баштанних продовольчих (К=1,64) над темпами їх споживання (К=1,60) і суттєве перевищення по картоплі – К=1,65 і К=1,06 відповідно.

15 Сегеда Сергій Андрійович Тенденції, особливості та чинники зовнішньоекономічної діяльності аграрно-продуктового виробництва в Україні Сегеда, С.А. немає Причорноморські економічні студії українська 2020 стаття 50
В статті обґрунтовано сировинну спрямованість українського експорту аграрно-продовольчих товарів, в першу чергу зернових та олійних культур. Виявлено значне зростання частки їх експорту по відношенню до загального виробництва в країні. Доведено, що основними причинами такого стану справ є як об’єктивні причини (кон’юнктура зовнішнього ринку, невідповідність темпів збільшення виробництва продукції і темпів нарощування промислових потужностей з новітньою технологією глибокої переробки сільськогосподарської продукції і отримання нових продуктів різних напрямів використання) так і суб’єктивні причини (швидка оборотність капіталу).

16 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2020 стаття 39
Проаналізовано сучасний стан виробництва і споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні, визначено основні зміни у попиті і пропозиції м’яса, визначено щільність і напрям зв’язку між споживанням і факторами, що його обумовлюють, а також виявлено причинно-наслідкові залежності між споживанням та пропозицією м’яса і м’ясопродуктів в Україні. Набули подальшого розвитку аналітичні оцінки й визначення впливу основних факторів на споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні

17 Сегеда Сергій Андрійович Державне регулювання аграрно-продовольчого ринку в умовах членства України в СОТ Сегеда, С.А. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 43
Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостям функціонування механізму державного регулювання аграрно-продовольчого ринку. Запропоновано перспективні напрямки реалізації системи державного регулювання аграрно-продовольчого ринку в умовах членства України в СОТ, що здатні прискорити лібералізацію торговельних відносин

18 Сегеда Сергій Андрійович Financial resources management of the enterprise: analysis and strategy Datsenko A., Kovalchuk S., Kudurko O., Lobacheva I., Seheda S., Krupelnitska I., Patramanska L., Cholii L. Verlag SWG imex GmbH Nuremberg немає англійська 2018 монографія 49 no file
У монографії досліджено теоретичні аспекти фінансових ресурсів підприємства. Проаналізовано чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства. Обґрунтовано використання ефектів моделі життєвого циклу та оптимізації стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства. Розглянуто сутність внутрішнього аудиту щодо обраної стратегії управління ними. Запропоновано структуро-логічну модель, що пов’язує показники фінансової діяльності з інструментами фінансової стратегії, розроблено матриці фінансових стратегій

19 Сегеда Сергій Андрійович Інвестування національного господарства України та його пріоритетні напрями Коденська М.Ю., Сегеда С.А. Умань Стан та умови розвитку економіки в Україні : теорія, методологія, практика українська 2018 монографія 43 no file
немає

20 Сегеда Сергій Андрійович The agro-food export trends in Ukraine: focus on grain crop market Seheda S. немає Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. українська 2020 стаття 43
В статті систематизовано сутнісні чинники нарощування обсягів експорту аграрно-продовольчої продукції рослинного походження, якими є: стрімке зростання виробництва зернових культур; зменшення використання зерна на кормові цілі із-за скорочення протягом тривалого періоду поголів’я тварин, зокрема ВРХ; порівняно невелика частка використання зерна на нехарчові цілі; повільне збільшення переробки зерна на харчові цілі; обмеження інноваційних технологій промислового зберігання зерна. Виявлено, що нарощування обсягів експорту зерна при відсутності організації раціональних напрямів внутрішнього використання призводить до організаційних і фінансових ризиків, зниження ціни та недоотримання належних надходжень валюти