Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384151

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Козловська Дар"я Валеріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: поетонімологія, стилістика, методологія лінгвостилістичних досліджень
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5731-5375
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uzlLDksAAAAJ&hl
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/AAY-5614-2020/
Корп.ел.пошта: kozlovska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=205#search

Праці

Знайдено документів: 23
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Козловська Дар"я Валеріївна ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБОВИХ ІМЕН У ТВОРАХ В. ЯВОРІВСЬКОГО Козловська Д. В. немає немає українська 2012 стаття 107
У статті проаналізовано вживання особових імен у романах В. Яворівського, визначено їхні стилістичні функції

2 Козловська Дар"я Валеріївна ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ АНТРОПОНІМІЇ РОМАНІВ В. ЯВОРІВСЬКОГО Козловська Д. В. немає немає українська 2013 стаття 107
У статті проаналізовано функціонально-стилістичний аспект антропонімії романів В. Яворівського, визначено провідну роль стилістичної функції власних імен у творах письменника

3 Козловська Дар"я Валеріївна Смислове навантаження варіантів найменувань персонажів у книзі-дайджесті Марії Матіос «Вирвані сторінки з автобіографії» Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2015 стаття 98
У статті проаналізовано семантичне навантаження варіантів найменування персонажів твору Марії Матіос «Вирвані сторінки з автобіографії». Зафіксовано найбільш значеннєво наповнені варіанти антропонімів, які, крім хронотопічної, виконують емотивну функцію

4 Козловська Дар"я Валеріївна ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ІМЕНА-СИМВОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АНТРОПОЕТОНІМІЇ РОМАНІВ ЛЮКО ДАШВАР Козловська Д. В. немає Восточноукраинский лингвистический сборник українська 2015 стаття 122
У статті зроблено спробу аналізу літературно-художніх імен-символів романів Люко Дашвар «Село не люди», «Молоко з кров’ю». Зафіксовано художні твори, завдяки використанню в яких такі імена набули символічності в українській літературі. Відзначено, що характеристичний та оцінний потенціал літературно-художніх іменсимволів, сформований у творах давньої й нової української літератури, не втрачає актуальності в окремих сучасних текстах. Виявлено тенденцію продовження літературної традиції у побудові антропоетонімії досліджуваних романів, у доборі імен персонажів. Встановлено відповідність етимології антропоетонімів характерам героїв

5 Козловська Дар"я Валеріївна АНТРОПОЕТОНІМ ЯК ПОТУЖНИЙ ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ОБРАЗУ ДЕНОТАТА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЛюКО ДАШВАР «МАТИ ВСЕ») Козловська Д. В. немає Наукові записки Національного університету «Острозька академія» українська 2015 стаття 101
У статті висвітлено роль антропоетоніма як значущого компоненту конструювання образів персонажів роману Люко Дашвар «Мати все». Підкреслено суттєвість значення антропоетоніма як органічної складової ідіостилю представниць сучасної української жіночої прози. Зроблено спробу довести факт важливості добору авторкою особових імен у досліджуваному творі, зафіксовано цінність антропоетоніма, ужитого в тій чи іншій формі, для характеристики взаємин персонажів. Наведено контекстуально найцікавіші приклади використання антропоетонімів.

6 Козловська Дар"я Валеріївна Ідеопоетоніми та прагмапоетоніми у романі Ірен Роздобудько «Якби» Козловська Д. В. немає Philology українська 2016 стаття 102
немає

7 Козловська Дар"я Валеріївна СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ АНТРОПОЕТОНІМІВ У РОМАНІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ЯКБИ» Козловська Д. В. немає Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи українська 2016 стаття 103
У статті висвітлено значення стилістичної функції антропоетонімосфери як однієї з основних та проаналізовано функціонування антропоетонімів у романі Ірен Роздобудько «Якби» у стилістичний площині. Особові імена розглянуто як засіб стилетворення, описано їхні виражальні можливості, стилістичний потенціал. Наголошено, що виразниками інформаційно-стилістичного смислу виступають етимологія особового імені та його варіанти. Доведено, що авторкою обрані такі імена для персонажів, які розкривають визначні риси їхніх характерів, особливості поведінки, смаку тощо. Встановлено, що етимологія імен героїв абсолютно відповідає їхній індивідуальності. Наведено приклади цікавих промовистих прізвиськ персонажів, численних варіантів їхніх особових імен

8 Козловська Дар"я Валеріївна Особливості поетонімії роману Ірен Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2016 стаття 101
У статті проаналізовано структуру заголовків розділів роману в новелах Ірен Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» як абсолютно особливого типу власної назви в художньому творі, визначено стилістичну роль антропоетонімів твору, які є складниками заголовків. Зосереджено увагу на позиціях різних учених щодо вагомого значення заголовку для літературного твору

9 Козловська Дар"я Валеріївна ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЕТОНІМІВ У РОМАНІ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «БОРА» Козловська Д. В. немає НЗ ТНПУ. Сер: Мовознавство українська 2017 стаття 105
У статті проаналізовано функціонування поетонімів у романі Галини Вдовиченко «Бора». Зроблено спробу довести, що саме вдалий добір і використання авторкою антропоетонімів, а також відповідність значень імен сутності персонажів твору дозволяє ґрунтовніше розкрити їхні образи. Наголошено, що іншим розрядам поетонімів відведено не менш важливу роль у побудові сюжету, передачі авторської ідеї, характеризації життєпростору персонажів

10 Козловська Дар"я Валеріївна СПЕЦИФІКА ПОЕТОНІМІЇ РОМАНУ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА» Козловська Д. В. немає Scientific Journal Virtus українська 2017 стаття 104
У статті описано особливості використання поетонімів у романі Галини Вдовиченко «Пів’яблука». Власні назви розглянуто як засіб текстотворення, описано їхні виражальні можливості, стилістичний потенціал. Показано, що авторську ідею, задум якнайкраще допомагають розкрити поетоніми твору, оригінальне використання їх письменницею. Доведено, що поетоніми усіх класів виконують у романі текстотвірну функцію, дають можливість відчути атмосферу жіночого роману, заглибитися у цікавий світ персонажів твору

11 Козловська Дар"я Валеріївна ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПОЕТОНІМІЇ РОМАНУ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА» Козловська Д. В. немає немає українська 2017 стаття 106
Проаналізовано специфічність поетонімії роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука». Установлено, що поетоніми всіх класів, використані авторкою у творі, виконують текстотвірну функцію, відіграють величезну роль у побудові сюжету, підкреслюють індивідуальність героїнь роману тощ

12 Козловська Дар"я Валеріївна ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПОЕТОНІМІЇ РОМАНУ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА» Козловська Д. В. немає немає українська 2017 стаття 111
Проаналізовано специфічність поетонімії роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука». Установлено, що поетоніми всіх класів, використані авторкою у творі, виконують текстотвірну функцію, відіграють величезну роль у побудові сюжету, підкреслюють індивідуальність героїнь роману тощо

13 Козловська Дар"я Валеріївна ТЕКСТОТВІРНА ФУНКЦІЯ ТОПОПОЕТОНІМІВ У РОМАНАХ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО ТА ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2017 стаття 103
У статті проаналізовано різноманітні вияви текстотвірної функції топопоетонімів у романах Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко. Топопоетонімні одиниці постають складовими елементами поетонімосфери твору, створюючи його геопросторову домінанту, крім того, вони є стилістично маркованими, естетично навантаженими. Топопоетоніми слугують важливим компонентом структури ідіостилю письменниць, який характеризує життєпис персонажів, зокрема простір, у якому вони знаходяться. Проте ці види поетонімів можуть змінювати своє основне призначення, допомагаючи схарактеризувати персонажа, висвітлити риси його характеру, внутрішній стан тощо. Метою дослідження є аналіз виявів текстотвірної функції топопоетонімів у романах Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко, що передбачає розв’язання таких завдань: виділити топопоетоніми у текстах; скласифікувати їх за виявами текстотвірної функції; розкрити їхнє смислове навантаження

14 Козловська Дар"я Валеріївна РОЛЬ ЗООПОЕТОНІМІВ У РОМАНАХ ЛЮКО ДАШВАР І ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2018 стаття 111
У статті проаналізовано особливості функціонування зоопоетонімів у романах Люко Дашвар і Лариси Денисенко. Зоопоетоніми, що функціонують у текстах, реалізують свої виражальні можливості, отримуючи різноманітне смислове навантаження. Метою дослідження є аналіз ролі зоопоетонімів у романах Люко Дашвар і Лариси Денисенко, що передбачає розв’язання таких наукових завдань: виокремити зоопоетоніми з текстів; скласифікувати їх за мотиваційним стимулом іменування; розкрити їхнє смислове навантаження. Об’єктом дослідження є зоопоетонімія романів Люко Дашвар «Село не люди», «Молоко з кров’ю», «Мати все» і Лариси Денисенко «Кавовий присмак кориці», «Сарабанда банди Сари», а предметом — роль зоопоетонімних одиниць у сюжеті твору. В розвідці використано метод аналізу, описовий та контекстуально-інтерпретаційний методи

15 Козловська Дар"я Валеріївна СТИЛЕТВОРЧА РОЛЬ ТОПОПОЕТОНІМІВ У ТЕКСТАХ РОМАНІВ ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО Козловська Д. В. немає Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія», українська 2019 стаття 99
У статті здійснено аналіз різноманітних виявів стилетворчої ролі топопоетонімів у текстах романів Лариси Денисенко. З’ясовано специфічність послуговування авторкою топопоетонімами як мовними одиницями, що мають призначення просторового фактора художнього тексту. Доведено, що топопоетоніми слугують маркерами ідіостилю письменниці, постають зв’язними елементами сюжету, а також є засобом характеризування персонажів через додаткові стилістичні нашарування. Описано приклади реалізації стилетворчої ролі топопоетонімів під час репрезентування географічних об’єктів як персонажів шляхом метонімізації, персоніфікування місць через надання їм властивостей істоти. Установлено, що завдяки смисловому навантаженню топопоетонімів реалізується їхній прагматичний потенціал декодування авторської концепції

16 Козловська Дар"я Валеріївна СТИЛЕТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОЕТОНІМІВ У ТЕКСТАХ РОМАНІВ ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО «КАВОВИЙ ПРИСМАК КОРИЦІ» ТА «САРАБАНДА БАНДИ САРИ» Козловська Д. В. немає Записки з ономастики українська 2019 стаття 120
Метою статті є аналіз стилетвірних особливостей антропоетонімів у текстах романів Лариси Денисенко «Кавовий присмак кориці» та «Сарабанда банди Сари». Особові імена розглянуто як засіб стилетворення, описано їхній стилістичний потенціал. Показано, що антропоетоніми реалізують свої виражальні можливості, відіграючи роль потужного характеризувального складника художнього тексту. В результаті дослідження встановлено, що стилетвірна функція антропоетонімів виявляється двояко – в інформаційно-стилістичному та емоційно-стилістичному аспектах. Зроблено висновки про те, що інформація та емоція, змістовність антропоетонімів та їхня художність мають вагоме значення для формування авторського ідіостилю

17 Козловська Дар"я Валеріївна МЕТОДОЛОГІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЕТВІРНОЇ ФУНКЦІЇ ПОЕТОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Козловська Д. В. немає International scientific and practical conference українська 2019 стаття 104
Сукупність описаних у розвідці методів і прийомів визначає вектор розвитку дослідження, що дозволяє виявити стилетвірні параметри функціонування поетонімів у художньому тексті. Спектр засобів розкриття поетонімів як змістовних лексем обирається з огляду на їхню глибоку сутність і контекстуальну детермінованість

18 Козловська Дар"я Валеріївна ПРИЙОМ ПАРАЛЕЛІЗАЦІЇ ЯК МЕТОДОЛОГІЙНИЙ СКЛАДНИК ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОЕТОНІМІВ НА РІВНІ СТИЛІСТИКИ ТЕКСТУ Козловська Д. В. немає немає українська 2019 стаття 106
Застосування проаналізованого прийому паралелізації дозволяє продемонструвати наповнення антропоетонімів асоціативною семантикою, що значно розширює можливості осмислення авторської концепції. Символічні імена є емоційно забарвленими, завдяки чому постають потужними образотвірними засобами в художньому тексті

19 Козловська Дар"я Валеріївна Основи красномовства. Матеріали для самостійної роботи студентів Козловська, Д.В. Бортун, К.О. Вінниця немає українська 2019 практикум 118
Практикум укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Основи красномовства». Містить методичні рекомендації з підготовки та організації самостійної роботи. Уміщено теми та питання для обговорення на практичних заняттях, список рекомендованої літератури та короткий термінологічний словник. Окреслено коло завдань для самостійної, індивідуальної й модульних контрольних робіт. Подана робоча програма відбиває коло модулів, актуалізує обсяг знань та умінь і навичок вивчення курсу «Основи красномовства». Видання адресовано студентам філологічних спеціальностей, аспірантам, молодим науковцям, усім, хто цікавиться ораторським мистецтвом та жанрами красномовств

20 Козловська Дар"я Валеріївна Сучасна українська мова. Морфологія Козловська, Д.В. Домрачева, І.Р. Бортун, К.О. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 113
Методичні рекомендації укладено відповідно до робочих програм навчальних дисциплін «Сучасна українська мова-ІІ» (освітня програма «Українська мова та література») та «Сучасна українська мова» (освітня програма «Прикладна лінгвістика»). Містять варіанти тестових завдань, завдань для самостійної роботи, питання до тематичних, модульних контрольних робіт та індивідуально-дослідної роботи. Видання адресовано студентам освітніх програм «Українська мова та література» й «Прикладна лінгвістика», а також усім, хто цікавиться українською морфологією

21 Козловська Дар"я Валеріївна Наказовість у публіцистичному дискурсі Козловська, Д.В. Бортун, К.О. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 109
Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Спецкурс "Наказовість у публіцистичному дискурсі"». Містять указівки до планування лекційних і практичних занять із курсу, індивідуально-дослідні завдання, перелік статей для конспектування. Видання адресовано студентам освітньої програми «Українська мова та література», а також усім, хто цікавиться категорією імператива в сучасній лінгвоукраїністиці

22 Козловська Дар"я Валеріївна Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 108
У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика».

23 Козловська Дар"я Валеріївна Курсова робота з української мови Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 101
У методичних рекомендаціях схарактеризовано основні етапи виконання курсової роботи з української мови. Подано вимоги до технічного оформлення наукових робіт такого типу. Запропоновано орієнтовну тематику курсових досліджень із лек¬сикології, фонетики, діалектології, морфології, синтаксису, сти¬лістики української мови. Для студентів денної та заочної форм навчання, викладачів ЗВО, а також усім, хто цікавиться методикою виконання курсо¬вої роботи з української мови