Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384202

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Митько Неля Андріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: історична ономастика, лексикологія
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1004-4042
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OmaER5wAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: n.mitko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=200#search

Праці

Знайдено документів: 10
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Митько Неля Андріївна Особливості вживання паремій у творах В. Шкляра Митько Н. немає Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) українська 2019 стаття 143
У статті проаналізовано вживання паремій у творах В. Шкляра. Паремії можуть бути загальновідомими, джерелами яких є народна мудрість, Біблія і вислови знаних українських письменників та культурних діячів, та індивідуально-авторськими. У статті розглянуто структурно-семантичні особливості загальновідомих прислів’їв та приказок у творах письменника. Визначено функції введення паремій у канву творів. З’ясовано, що фразеологічні одиниці в романах прозаїка зазнають різних структурно-семантичних трансформацій. Розглянуто й індивідуально-авторські паремії.

2 Митько Неля Андріївна Використання творів В. Стуса на заняттях з лексикології української мови: дидактичне наповнення завдань і прийоми їхньої реалізації Митько Н. А. немає Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) українська 2018 стаття 150
У статті розглянуто значення текстового дидактичного матеріалу для формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх філологів, запропоновано вправи і завдання з лексикології для студентів філологічних спеціальностей, розроблені на основі текстів творів В. Стуса. Вправи передбачають спостереження над лексичними мовними явищами, визначення їх у тексті, характеристику, порівняння й зіставлення мовних явищ, аналіз тексту. Такі завдання сприяють розвиткові мовлення студентів, формуванню вмінь користуватися лексичним багатством мови

3 Митько Неля Андріївна Сучасна українська мова. Лексикологія Митько Н. А. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 110
У посібнику подано теми і плани практичних занять з розділів лексикології, фразеології та лексикографії української мови, укладено вправи і завдання, виконання яких сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу і формуванню практичних умінь і навичок аналізу лексичних явищ. Запропоновано словник термінів, який допоможе студентам закріпити знання лінгвістичної термінології. Уміщено рекомендовану літературу до курсу

4 Митько Неля Андріївна Контрольні роботи з пунктуації Домрачева, І.Р. Митько, Н.А. Вінниця немає українська 2017 програма 146
Подано програму курсу, список рекомендованої літератури, запропоновано методичні поради до виконання завдань. Укладено варіанти завдань до контрольної роботи з пунктуації. Наведено питання до заліку. Видання адресоване студентам денної і заочної форм навчання філологічного факультету спеціальностей «Українська мова і література» та «Прикладна лінгвістика»

5 Митько Неля Андріївна Лінгвістичний аналіз як ефективний метод формування фахових компетенцій студентів-філологів Коваль, Л.М. Важеніна, О.Г. Домрачева, І.Р. Бортун, К.О. Митько, Н.А. Аксьонова, І.О. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 108
У методичних рекомендаціях наведено схеми та зразки фонетичного, лексикологічного, морфемного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного та стилістичного аналізів. Подано список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Для студентів-філологів усіх форм навчання, викладачів вищих навчальних закладів

6 Митько Неля Андріївна Сучасна українська мова. Матеріали для самостійної роботи Митько, Н.А. Аксьонова, І.О. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 118
У методичних рекомендаціях подано навчальну програму курсу, теми лекцій і практичних занять; запропоновано види самостійної роботи й оцінювання їх виконання студентами. Наведено норми і критерії оцінювання знань. У контрольних роботах подано завдання з української орфографії, розділів «Іменник», «Прикметник», «Числівник», «Дієслово», успішне виконання яких допоможе студентам закріпити й удосконалити практичні навички з української мови. Уміщено рекомендовану літературу до курсу та питання до іспиту. Видання рекомендоване студентам спеціалізації «Слов’янські мови та літератури (переклад – включно) перша – російська)» денної і заочної форм навчання філологічного факультету для самостійного опрацювання курсу сучасної української мови

7 Митько Неля Андріївна Вправи і завдання з лексикології та фразеології Митько Н. А. Вінниця немає українська 2009 метод. рек. 174
Містять практичні завдання з розділів лексикології та фразеології, які допоможуть студентам систематизувати й закріпити знання, уміння й навички з мови

8 Митько Неля Андріївна Лабораторний практикум з пунктуації Митько Н. А. Вінниця немає українська 2010 метод. рек. 156
Містить основні теми і плани лабораторних занять із пунктуації сучасної української мови, літературу до курсу, вправи і тестові завдання для самостійної роботи студентів

9 Митько Неля Андріївна Курсова робота з української мови Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 168
Для студентів денної і заочної форм навчання освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика»

10 Митько Неля Андріївна Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та історії Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 148
У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика»