Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679429

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Наумова Марина Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: економіко-математичне моделювання, ринок праці
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра економічної та управлінської аналітики
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1333-8022
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_ op=list_works&hl=ru&user=npy1_-MAAAAJ
Scopus: https://cutt.ly/VTyMheW
Web of Science:
Корп.ел.пошта: m.naumova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=182#search

Праці

Знайдено документів: 25
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Наумова Марина Анатоліївна ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Наумова М.А. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 195
Метою статті є аналіз впливу глобальних викликів та пов’язаних з ними ризиків на світовий та національний ринок праці, визначення відповідних напрямів політики держави та економічних умов для його ефективного функціонування в період макроекономічної нестабільності

2 Наумова Марина Анатоліївна Ринок праці та система освіти України: проблеми взаємодії Наумова М.А. немає Бізнес-навігатор українська 2019 стаття 181
У статті проведено ретроспективний аналіз системи освіти у розрізі кількості аспірантів, докторантів, випускників закладів вищої освіти, їх розподілу за галузями знань. Висвітлені основні проблеми, пов’язані з з диспропорціями у функціонуванні ринку праці і ринку освітніх послуг. Здійснено математичне моделювання результативності функціонування ринку освітніх послуг

3 Наумова Марина Анатоліївна МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Наумова М.А. немає Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2020 стаття 191
У роботі представлена класифікація існуючих підходів до побудови моделей та прогнозів економічних процесів, сфери їх застосування. Виділено методи, які мають теоретичне підґрунтя для більш коректного опису соціально-економічної нестабільності та методи, які можуть застосовуватись лише частково

4 Наумова Марина Анатоліївна Гендерна сегрегація заробітної плати в Україні Наумова М.А. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2018 стаття 189
У статті проведено дослідження факторів диференціації заробітної плати жінок і чоловіків з урахуванням існуючих підходів. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків України на чотири квартали

5 Наумова Марина Анатоліївна Статистичне оцінювання стану і розвитку ринку праці: аналіз світового досвіду Наумова М.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 167
У статті систематизовано основні методологічні підходи до вимірювання ринку праці, його сегментів та аспектів впливу на суміжні показники і інші ринки, які є актуальними, поширеними і такими, що відповідають моделі економіки ХХІ століття: Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс глобального людського капіталу, Індекс робочої сили, The Hays Global Skills Index тощо

6 Наумова Марина Анатоліївна Моделювання впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Євросоюзу Наумова М.А., Гончарук Н.С. Одеса Научные исследования в условиях глобализации современного мира. Книга 1. Часть 1: українська 2020 монографія 151
В роботі представлені результати дослідження впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Європейського Союзу, а саме на зайнятість та ВВП країн. Для дослідження було обрано 27 країн Євросоюзу та основні показники діджиталізації, ринку праці та ВВП. Методом початкового дослідження було обрано метод багатовимірного статистичного аналізу ― кластерний аналіз, який полягає в розбитті сукупності об’єктів на однорідні групи, або кластери, які не перетинаються

7 Наумова Марина Анатоліївна Формування доходів населення України як один з чинників функціонування ринку праці Наумова М.А., Гончарук Н.С. немає Підприємництво та інновації українська 2020 стаття 150
У статті проаналізовано динаміку структури доходів населення. Проведено дослідження динаміки середньомісячної заробітної плати, визначено позитивну тенденцію її зростання останніми роками. Зроблено порівняльний аналіз коефіцієнта Джині України із сусідніми країнами. Представлено результати моделювання доходів населення та зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік, а саме показники чисельності зайнятого населення, доходів та рівня бідності населення. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки

8 Наумова Марина Анатоліївна Демографічна ситуація в Україні як фактор розвитку ринку праці Наумова М.А., Гончарук Н.С. немає Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Економічні науки» українська 2020 стаття 144
В статті проведено дослідження демографічної ситуації в Україні, проаналізовано динаміку чисельності наявного населення, природного та міграційного приросту населення країни, розподілу постійного населення за віковими групами. В роботі представлено результати моделювання середньої чисельності наявного населення України за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначені прогнозні значення основних демографічних показників на 2021–2022 роки. Запропоновано ряд заходів в сфері державного регулювання демографічної ситуації, які спрямовані на зростання чисельності населення країни

9 Наумова Марина Анатоліївна Системно-динамічне моделювання основних показників ринку праці України Наумова М.А., Гончарук Н.С. немає Причорноморські економічні студії? № 5 українська 2020 стаття 160
У статті показано, що ринок праці України за останні роки характеризується несуттєвим покращенням деяких показників, але загалом продовжує залишатись у кризовому стані. Представлено результати моделювання розвитку сфери зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на перехід ринку праці України до інноваційного вектору розвитку

10 Наумова Марина Анатоліївна Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні Наумова, М.А. Гончарук, Н.С. немає Інтелект XXI українська 2020 стаття 154
У статті проведено дослідження щодо державної фінансової підтримки системи освіти в Україні, динаміки основних показників системи освітніх послуг, визначено взаємозалежність розвитку ринку праці з фінансовим забезпеченням освіти та науки. Зроблено прогнозування основних показників на 2021–2022 рр., важливих для поліпшення системи освіти та науково-дослідницької роботи, та виділено пріоритетні завдання в напрямі усунення дисбалансу у взаємовідносинах ринку праці і ринку освітніх послуг в Україні

11 Наумова Марина Анатоліївна Дослідження ринку праці в умовах регіональної диференціації Наумова М.А. немає Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія : Економіка українська 2020 стаття 171
У статті розглядається питання необхідності застосування комплексної інтегральної оцінки стабільності ринків праці регіонів України в умовах зростання соціально-економічної нестабільності. Такий інтегральний показник дає змогу оптимізувати процес прийняття управлінського рішення, а також з найменшими витратами проводити міжрегіональні зіставлення. В якості основного методу агрегації даних вибрано лінійну згортку показників, а основним інструментом побудови зведених показників – факторний аналіз

12 Наумова Марина Анатоліївна Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічної нестабільності на ринку праці Наумова М.А. немає Приазовський економічний вісник українська 2020 стаття 161
У роботі розкрито сутність системи як цілісної сукупності взаємопов’язаних елементів, де в якості цих елементів виступають складні, ієрархічно організовані підсистеми, і кожна підсистема вносить свій власний внесок у функціонування єдиного цілого. Наведено структуру соціально-економічної сфери країни як цілісної системи та структуру ринку праці як підсистеми соціально-економічної системи. Розкрито сутність соціально-економічної нестабільності як одного з найважливіших факторів, що впливають на рівень і стійкість розвитку ринку праці країни

13 Наумова Марина Анатоліївна Моделювання як інструмент соціально-економічного управління в умовах нестабільності Наумова М. А., Кудрич Ю. С., Панасюк П. І. немає Економіка і організація управління. Серія «Економіка та підприємництво» українська 2020 стаття 178
У роботі побудовано рейтинг регіонів країни за основними соціально-демографічними показниками методом таксономічного аналізу. Визначено стратегічні пріоритети щодо поліпшення соціально-демографічної ситуації в країні та усунення міжрегіонального дисбалансу

14 Наумова Марина Анатоліївна Agrupación entre países de los mercados laborales y educativos en el sistema de gestión económica estratégica Shaulska L., Doronina, O. Naumova, M. Honcharuk N. Bondarevska, K. & Tomchuk, O. немає REICE: Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas англійська 2020 стаття 174
The study focuses on the clustering of European countries in terms of labor market and education indicators, as well as the justification of strategic directions for ensuring GDP growth. It is proved that the management of the national economy in modern conditions acquires supranational features and can be effective, provided that the same approaches to the strategic management of facilities that have the same characteristics (belonging to the same cluster) are used. A comparative analysis of the development trends of labor markets of the EU and Ukraine is carried out. Using the K-means method, three crosscountry clusters were formed according to indicators of the labor market and education

15 Наумова Марина Анатоліївна Економічна активність та рівень життя населення в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин Дороніна О.А., Наумова М.А., Кузьменко М.М немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 168
Статтю присвячено оцінці рівня життя та економічної активності населення України в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин, що характеризують їх стан та можуть розглядатися як потенційні “точки зростання” щодо його покращання

16 Наумова Марина Анатоліївна Купівельна активність споживачів: дослідження і аналіз факторів впливу (на прикладі ПАТ «Володарка») Наумова М.А., Статкевич К.О. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2020 стаття 164
У статті проаналізовано ключові фактори підвищення купівельної активності на підприємствах. Підтверджено їх вплив у вигляді аналізу економетричної моделі, завдяки якій доведено, що при системному використанні СRM-систем для існуючих клієнтів та соціальних мереж – для потенційних можна суттєво збільшити купівельну активність, при чому CRM допоможе ідентифікувати клієнта та накопичувати інформацію про нього. За допомогою створеної програми “Entity-relationship model” підтверджено окупність вкладених інвестицій у підвищення купівельної активності. Основною метою дослідження є обґрунтування ступеня впливу теоретичних та практичних положень механізму СRM і соціальних мереж діяльності на сучасних підприємствах легкої промисловості (а саме підприємств швейної галузі)

17 Наумова Марина Анатоліївна Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці Наумова М.А. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 159
Метою статті є аналіз впливу глобальних викликів і пов’язаних із ними ризиків на світовий і національний ринки праці, визначення відповідних напрямів політики держави й економічних умов для його ефективного функціонування в період макроекономічної нестабільності. Систематизовано актуальні глобальні виклики, які впливають на поточне функціонування та траєкторії розвитку світового та національного ринків праці. Наведено перелік ризиків, з якими стикається українська економіка. Сформульовано напрями політики держави й умови для ефективної адаптації населення та економіки України в період макроекономічної нестабільності, яка пов’язана з новітніми проблемами людства. Визначено технології, професії і навички, які будуть найбільш затребувані в майбутньому та здатні в найближчі роки кардинально змінити вигляд світового бізнесу, розглянуто їх переваги та пов’язані з ними проблеми.

18 Наумова Марина Анатоліївна Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори Наумова М.А. немає Науковий погляд: економіка та управління українська 2018 стаття 158
У статті здійснено ретроспективний огляд стану, проблем та динаміки основних поазників розподілу доходів населення України. Встановлено економічні, соціальні та організаційні чинники, які є об’єктивними причинами надмірної диференціації доходів населення. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз середньої заробітної плати населення України на дванадцять місяців

19 Наумова Марина Анатоліївна Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України Наумова М.А. немає Бізнес Інформ українська 2018 стаття 171
Мета статті полягає в проведенні аналізу безробіття в Україні за роки її становлення як незалежної держави, визначенні його основних тенденцій та розробці пріоритетних заходів, які можуть сприяти усуненню негативного впливу безробіття на стан ринку праці

20 Наумова Марина Анатоліївна Неформальна зайнятість в Україні: аналіз факторів впливу Наумова М.А. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2018 стаття 172
Стаття присвячена аналізу факторів, що мають вплив на розвиток неформальної зайнятості в Україні. Проаналізовано стан та динаміку розповсюдження неформальної зайнятості у розрізі гендерної сегрегації, вікових груп, видів економічної діяльності, регіонів країни. Виявлені негативні та позитивні ефекти неформальної зайнятості, які розглядаються в координатах працівників, роботодавців та держави. Встановлені інституційні, економічні, соціальні, організаційні чинники, які є об’єктивними причинами функціонування неформального сектору економіки. На основі застосування кореляційно-регресійного аналізу та моделей з розподіленим лагом проаналізовано взаємозв’язок між неформальною зайнятістю та деякими економічними показниками

21 Наумова Марина Анатоліївна Аналіз трансформацій в сфері зайнятості України в умовах соціально-економічної нестабільності Наумова М.А. немає Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова українська 2018 стаття 166
У статті здійснено ретроспективний огляд соціально-демографічних характеристик робочої сили та динаміки основних показників зайнятості; проведено аналіз тенденцій розвитку, інерційних процесів та проявів турбулентного стану сфери зайнятості у розрізі гендерної сегрегації, ступенів освіти, професійно-кваліфікаційної структури, видів економічної діяльності тощо. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз чисельності зайнятого населення України на чотири квартали. Наведено пріоритетні напрями розвитку, які можуть привести до покращення ситуації на ринку праці

22 Наумова Марина Анатоліївна Статистичний аналіз і прогнозування безробіття в Україні Наумова М.А. немає Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» українська 2018 стаття 165
У статті проведено ретроспективний аналіз зареєстрованого безробіття в Україні, досліджено його причини і фактори, які впливають на динаміку безробіття. Зроблено аналіз динаміки чисельності зареєстрованих безробітних за одинадцять років методом сезонної декомпозиції. За допомогою методу Бокса-Дженкінса побудовано прогноз часового ряду щомісячної зміни чисельності зареєстрованих безробітних і довірчий інтервал для прогнозних значень

23 Наумова Марина Анатоліївна Searching for a bank behavior credit strategy under crisis using nonparametric research methods Burkina N., Naumova M. немає Actual problem of economics англійська 2016 стаття 165
Cluster analysis and the DEA method are used in the article to rank banks by the risks degree in providing loans to individuals under the conditions of global crisis. The input and output indicators are extracted to construct the DEA model for Ukrainian banking system and the methodology of building a grading of credit banks risks is formed. The new technique is applied to a selected segment of Ukrainian banks and the rating of their loan risks is built

24 Наумова Марина Анатоліївна Таксономічний аналіз стану ринку праці регіонів України Наумова М.А., Любінчак К.Р. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 145
У статті визначені основні тенденції національного ринку праці на сучасному етапі розвитку держави і проведено аналіз стану регіональних ринків праці за допомогою таксономічного методу. Виокремлені переваги цього методу та застосовано для рейтингування регіонів за основними показниками ринку праці

25 Наумова Марина Анатоліївна Аналіз екологічної ситуації в Україні як складової функціонування ринку праці Наумова М.А., Пелехацький Д.О. немає Проблеми системного підходу в економіці українська 2019 стаття 176
У статті розглянуто проблеми моніторингу екологічної ситуації в Україні як складової функціонування ринку праці. Наведено наслідки негативного впливу екологічних проблем на розвиток національного ринку праці. За допомогою таксономічного методу проводиться ранжування регіонів України за рівнем поточної екологічної безпеки шляхом стандартизації різнорідних показників та їх порівняння