Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151132
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Просалова Віра Андріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: вивчення теоретичних аспектів літературного процесу, проблем історії української літератури, художніх здобутків українських письменників діаспори, творів новітньої української літератури
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії та історії української і світової літератури
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8498-7719
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fo64lJUAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.prosalova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=170#search

Праці

Знайдено документів: 33
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Просалова Віра Андріївна В оптиці – Шевченко: поетична інтерпретація постаті чи спроби ревізії Просалова В. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія українська 2019 стаття 65
У статті з’ясовано, що постать Тараса Шевченка витворювала широке дискусійне поле для діячів української культури, які крізь призму його творчості оцінювали стан літературного розвитку, знаходили в його ліричних шедеврах суголосні мотиви, образи, ідеї. Виявлено спроби літературної ревізії постаті Тараса Шевченка, що були здійснені на початку і наприкінці ХХ століття футуристами та неоавангардистами, яких єднала боротьба з літературним каноном

2 Просалова Віра Андріївна Суб’єктна організація збірки новел Євгенії Кононенко «Три світи» В. Просалова Ю. Ніконенко немає Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія українська 2017 стаття 82
У статті на прикладі новелістики Євгенії Кононенко простежується проблема реалізації автора в художньому творі. Особлива увага зосереджена на формах виявлення авторської свідомості та шляхах її репрезентації. Виявлено особливості суб’єктної організації художніх текстів, закономірності побудови та розгортання оповіді залежно від типу наратора

3 Просалова Віра Андріївна «Кобзар 2000» Віталія і Дмитра Капранових: Діалог чи боротьба з попередником Просалова В. немає Матеріали ІІ Філологічних читань пам’яті М. М. Гіршмана українська 2019 стаття 76
Для виявлення міжтекстових зв’язків у статті здійснено зіставлення творів сучасних прозаїків – Віталія і Дмитра Капранових – з однойменними віршами, баладами, поемами та повістями Тараса Шевченка. З’ясовано, що наративна техніка в «Кобзарі 2000» подібна до Шевченкової і дозволяє передати суб’єктивну оцінку подій і людей. Експліцитно виявлена інтертекстуальність, підтверджує спроби осучаснення тем і проблематики творів

4 Просалова Віра Андріївна Проблема автор – герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги» Просалова В. немає Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки українська 2015 стаття 61
У реферованій статті застосовано біографічний метод дослідження для виявлення зв’язку між «біографічним» автором і головним героєм роману Віталія Бендера «Фронтові дороги» – Михайлом Мартюком. Актуальність статті зумовлена відсутністю літературознавчих досліджень про творчість українського письменника-експатріанта Віталія Бендера, необхідністю введення його доробку в науковий і читацький обіг.

5 Просалова Віра Андріївна Хронотоп табору в художньому осмисленні представників Празької літературної школи Просалова В. немає Київські полоністичні студії українська 2018 стаття 94
У статті на основі ліричних віршів («У шпиталі» Ю. Дарагана), епічних творів (нарису «Табір» Ю. Липи, повісті Г. Мазуренко «Не той козак, хто поборов, а той козак, хто “вивернеться”...») і щоденникових записів з’ясовано особливості художнього осмислення таборового хронотопу чільними представниками Празької літературної школи: Євгеном Маланюком, Юрієм Липою, Галею Мазуренко, Юрієм Дараганом. У творах цих письменників табір зображений чужим простором, замкнутим, обмеженим, ізольованим і ворожим

6 Просалова Віра Андріївна Літературно-музичні кореляції в малій прозі М. Яцкова Просалова В. немає Філологічний дискурс українська 2017 стаття 62
У статті виявлено зв’язки малої прози Михайла Яцкова з музикою, простежено, як здійснювалися її тематизація автором, з’ясовано рівні літературно-музичних кореляцій, обґрунтовано експліцитний характер інтермедіальності творів письменника. Особливу увагу приділено функціональному навантаженню у творах автора струнних музичних інструментів: арфи та скрипки. Музичність літературних творів письменника розглядається як додатковий засіб смислотворення, що збагачує виражальні можливості художнього слова.

7 Просалова Віра Андріївна Любити «вишневу» Україну чи «алею торнадо»: з історії однієї літературної ревізії Просалова В. немає Вісник Донецького національного університету. Секція «Філологія», українська 2019 стаття 59
немає

8 Просалова Віра Андріївна Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса Просалова В. немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2015 стаття 66
У статті виявлено особливості рецепції Василем Стусом постаті визначного історика і письменника ХІХ століття – Миколи Івановича Костомарова. Акцентується неоднозначність оцінки його дій поетом, засуджується виявлена ним слабкість духу. Встановлено, що у В. Стуса домінує шанобливе ставлення до попередника. Поєднанням віршів у цикл поет створює цілісне уявлення про Костомарова як людину і творчу особистість

9 Просалова Віра Андріївна Павло Богацький – Микола Хвильовий: діалог авторів і текстів Просалова В. немає Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VII Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики українська 2017 стаття 58
У статті на прикладі двох творів – «Камелії» Павла Богацького та «Арабесок» Миколи Хвильового – виявлено актуалізацію авторами назви східного орнаменту на позначення жанрової своєрідності текстів, акцентовано імпресіоністичну складову художнього мислення прозаїків

10 Просалова Віра Андріївна Притча в українській поезії 60-80-х років ХХ століття Просалова В. немає Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Х Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики українська 2019 стаття 63
У статті з’ясовано тенденції, що спостерігалися в жанрі притчі в українській поезії 60-80-х років ХХ століття. На матеріалі притч Д. Павличка, О. Підсухи, Б. Олійника, Ліни Костенко виявлено поглиблення філософічності в жанрі, відмову авторів від експліцитно вираженої моралі, відкритого дидактизму

11 Просалова Віра Андріївна Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості Просалова В. Донецьк немає українська 2012 словник-довідник 33
У книзі подано відомості про українських письменників діаспори: біографічні факти, творчу діяльність, довідкові та літературно-критичні матеріали, що допоможуть в опрацюванні необхідної літератури та осмисленні їхньої багатогранної художньої творчості. Видання має науково-популярний характер і призначене як для фахівців-філологів, так і широких кіл читачів, які цікавляться художньою літературою, розмаїтим літературним процесом діаспори

12 Просалова Віра Андріївна «Молюся вам, оті дороги, донецькі, чорні, кам’яні…»: Донбас у художньому Всесвіті Миколи Руденка Просалова В. Донецьк немає українська 2011 нарис 32
Життя і творчість Миколи Руденка як видатної особистості Донбасу

13 Просалова Віра Андріївна Текст у світі текстів Празької літературної школи Просалова В. Донецьк немає українська 2005 монографія 32
У книзі простежується взаємодія текстів, виявляються інтертекстуальні зв’язки між творами письменників Празької літературної школи, їх попередників і сучасників, з’ясовуються форми і типи інтертекстуальності. Діалогічні зв’язки між текстами розглядаються як результат опосередкованих чи безпосередніх контактів: Є. Маланюка і Ю. Дарагана, О. Теліги і Н. Лівицької-Холодної, Л. Мосендза і Юрія Клена, О. Ольжича й І. Ірлявського. Показано, що Празька літературна школа формувалася у контексті національної та світової традицій

14 Просалова Віра Андріївна Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури Просалова В. Донецьк немає українська 2014 монографія 32
У книзі розглядаються літературно-мистецькі кореляції в українській літературі ХХ століття, виявляється специфіка літературно-музичних і літературно-живописних співвіднесень, здійснюється класифікація ліричних описів мистецьких раритетів, запропонованих Євгеном Маланюком, Галею Мазуренко, Святославом Гординським, Еммою Андієвською та іншими українськими поетами. Основна увага приділяється творчості авторів, які реалізували себе в різних мистецьких амплуа, виявляли прагнення до найповнішої самореалізації свого творчого потенціалу

15 Просалова Віра Андріївна Інтермедіальність у системі інтертекстуальних зв’язків Просалова В. Донецьк Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 15 українська 2010 стаття 33
У статті конкретизується поняття «інтермедіальність», визначається специфіка міжмистецької взаємодії завдяки зіставленню з вербальною міжтекстовою, наводяться приклади міжмистецьких інтеракцій, пропонується їх розмежування з урахуванням уже розроблених класифікацій

16 Просалова Віра Андріївна ВАПЛІТЕ в контексті художньо-естетичних пошуків 20-х років Просалова В. немає Слово і час. № 4. українська 2007 стаття 30
рецензія на монографію Кавун Л. І.

17 Просалова Віра Андріївна Олесь Гончар і Микола Руденко: життєві і творчі перехрестя Просалова В. Донецьк Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту). Вип. 16 українська 2013 стаття 35
У статті на прикладі життєвих і творчих доль представників одного літературного покоління – М. Руденка та О. Гончара – з’ясовуються характерні для повоєнного часу тенденції розвитку української літератури ХХ століття, простежується, як суспільно-політична ситуація у країні позначилася на пафосі, символіці та образній системі творів цих авторів

18 Просалова Віра Андріївна Жанрова специфіка екфраз Євгена Маланюка Просалова В. Донецьк Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 18 українська 2012 стаття 35
Стаття присвячена поетичним екфразам одного з найбільш відомих українських поетів діаспори – Є. Маланюка. На прикладі окремих екфрастичних описів визначаються їх джерела, художня специфіка статуарних, архітектурних і живописних екфраз. Вона полягає в художньому відтворенні зорових вражень, емоційної реакції автора на артефакт

19 Просалова Віра Андріївна Картина А. Бекліна «Острів мертвих» очима поетів Просалова В. немає Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Вип. І українська 2014 стаття 28
У статті здійснено зіставлення поетичнихі інтерпретацій картини швейцарського художника Арнольда Бекліна «Острів мертвих», виявлено, що ні Б.Лепкий, ні П.Карманський не намагалися словесно реставрувати полотно. Їх у картині художника приваблював насамперед образ оповитого млою острова, що знайшов у їхніх віршах різне тлумачення. Поети-інтерпретатори намагалися насамперед виявити в картині приховані смисли

20 Просалова Віра Андріївна Феномен поета-вченого і/ чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків Просалова В. немає Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. Вип. 17 українська 2014 стаття 33
У статті простежується, як чітко регламентована форма сонета в поезії неокласиків допускала проникнення ірраціональних елементів, підкреслюється спонтанність їх вияву, специфічний характер раціоналізму. Автор статті обґрунтовує, що дискурс ірраціонального – на відміну від раціонального – в ліриці неокласиків реалізувався фрагментарно

21 Просалова Віра Андріївна Олесь Гончар і Микола Руденко: життєві і творчі перехрестя Просалова В. Дніпро Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту).Вип. 16 українська 2013 стаття 29
У статті на прикладі життєвих і творчих доль представників одного літературного покоління – М. Руденка та О. Гончара – з’ясовуються характерні для повоєнного часу тенденції розвитку української літератури ХХ століття, простежується, як суспільно-політична ситуація у країні позначилася на пафосі, символіці та образній системі творів цих авторів

22 Просалова Віра Андріївна Письменники української діаспори: Донбаський вимір Просалова В. Донецьк немає українська 2010 навч. посіб.(хрестоматія) 32
До книги ввійшли твори визначних українських письменників: Емми Андієвської, Василя Барки, Віталія Бендера, Володимира Біляїва, Василя Гайворонського, Леоніда Лимана, Миколи Руденка, Івана Світличного, Василя Стуса, Спиридона Черкасенка, Микити Шаповала та інших авторів, які народилися або жили у донецькому краї, але волею обставин були змушені покинути Україну. Одні з них емігрували до США, Канади, Австралії, країн Європи, інші – пройшли через Сибір, Мордовію і Колиму, але у своїх творах писали про край вугілля і металу, красу природи і духовне багатство його людей. Значна частина їхнього творчого доробку ще й до сьогодні малознана в Україні. Подані в книзі матеріали дозволяють відчути творчу особистість письменника, коло його зацікавлень, зрозуміти дух тієї доби, що змушувала відриватися від рідного кореня. Тексти супроводжуються короткими біографіями літераторів та переліком їхніх основних творів

23 Просалова Віра Андріївна Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу Просалова В. Київ Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. Випуск 16 українська 2013 стаття 27
Стаття присвячена проблемі інтермедіальності, що розглядається у зв‘язку з інтертекстуальністю. З‘ясовується походження цього поняття, його семантика. Акцентовано необхідність розмежування інтермедіальності як літературного явища і як методу порівняльного аналізу. Здійснено огляд основних інтермедіальних типологій

24 Просалова Віра Андріївна Музика в художньому слові: літературно-музичні кореляції в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Просалова В. немає Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки. Вип. 1 українська 2011 стаття 32
У статті на матеріалі української поезії межі ХІХ – ХХ століть простежується взаємозближення музики і літератури, виявляються численні літературно-музичні кореляції, що підтверджують тенденцію до взаємозбагачення різних видів мистецтва і продуктивність авторських пошуків у цьому напрямку. На основі запропонованих зарубіжними вченими класифікацій здійснюється систематизація літературно-музичних кореляцій в українській поезії зазначеного періоду

25 Просалова Віра Андріївна Поетична творчість Г. Кривди у жанровому аспекті Просалова В. немає Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 17 українська 2007 стаття 23
немає

26 Просалова Віра Андріївна Екфрасис у художньому досвіді Г. Мазуренко Просалова В. Донецьк Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 6-8 кастрычніка 2011 г.) українська 2011 стаття 24
немає

27 Просалова Віра Андріївна ЛІТЕРАТУРНО-МАЛЯРСЬКІ КОРЕЛЯЦІЇ У НОВЕЛІСТИЦІ МИХАЙЛА ЯЦКОВА Просалова В. немає STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE • 4. українська 2017 стаття 30
немає

28 Просалова Віра Андріївна Поезія В. Стуса у контексті національнолітературного дискурсу Просалова В. немає Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.17 українська 2007 стаття 28
немає

29 Просалова Віра Андріївна ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Просалова В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 28
У навчальному посібнику з’ясовується історія виникнення теорії інтертекстуальності, розкриваються її основні положення, висвітлюються ключові проблеми теорії й методики інтертекстуальних досліджень, подаються зразки аналізу художніх творів з позицій інтертекстуальності/ інтермедіальності. Навчальний посібник допоможе студентам і молодим науковцям ознайомитися зі сферою застосування інтертекстуальних студій, здобутками зарубіжних і вітчизняних учених у цій галузі знань. Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і викладачів, які прагнуть пізнати національне письменство у широкому літературному і культурному контекстах

30 Просалова Віра Андріївна КІНЕМАТОГРАФІЧНА ВЕРСІЯ РОМАНУ М.ХВИЛЬОВОГО «ВАЛЬДШНЕПИ»: PRO ET CONTRA Просалова В. Київ «МОВА І КУЛЬТУРА» Випуск 21 Том III (192) ФІЛОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М. М. ГІРШМАНА МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 19-20 жовтня 2017 року українська 2018 стаття 26
Стрічка «Вальдшнепи», створена за мотивами роману М.Хвильового на кіностудії імені О.Довженка, відбивала характерні тенденції українського кінематографу 90-х років. В екранізації роману виявилися кон’юнктурні моменти, зумовлені актуалізацією раніше заборонених тем, таких, як, наприклад, розкуркулення селян, репресії, які сам М.Хвильовий передчував і намагався своєю смертю випередити, залишивши за собою право вирішувати свою долю. Отож, у стрічці мала місце не лише спроба дописування, а й переписування роману М.Хвильового засобами кіно

31 Просалова Віра Андріївна Поетичний діалог Бориса Олійника з читачем і світом Просалова В. немає Філологічний дискурс : вип. 9 українська 2019 стаття 31
У статті виявлено діалогічну позицію Бориса Олійника, що була експлікована у віршах за допомогою звертань, присвят, розмовних інтонацій. Встановлено, що автор вступав у діалог із багатьма адресатами: Богом, усім світом, Європою, слов’янами, сербами, Україною, народом, учителями, друзями, рідними, однодумцями й опонентами. Найбільше віршів і щиросердних звірянь поет присвятив матері, яка змушена була після загибелі чоловіка в роки Другої світової війни сама виховувати сина

32 Просалова Віра Андріївна ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ КАЗОК ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ Просалова В. немає Синопсис: текст, контекст, медіа, № 3. українська 2016 стаття 24
У статті на матеріалі збірки Емми Андієвської «Казки» (2000) виявлено характерні ознаки авторських казок письменниці. Завдяки порівняльному методу з’ясовано, що авторка актуалізувала багатьох відомих у казковій традиції персонажів: лева, зайця, орла, бика. Творче засвоєння «Панчатантри» дало їй можливість збагатити систему персонажів української літературної казки, застосувати у збірці форму діалогу, властивого індійському казковому епосу, шакала та звичайної консервної бляшанки. Ці персонажі упродовж однієї ночі розповідають один одному для підтвердження своїх думок казки. Діалогічна позиція письменниці виявилася в реалізації різних поглядів на світ, у розумінні того, що читачеві не слід нав’язувати готової відповіді на питання

33 Просалова Віра Андріївна Історія української літератури Урсані, Н.М. Реутова, М.А. Просалова, В.А. Соловей, О.Є. Пуніна, О.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 27
Видання вміщує навчально-методичні рекомендації – списки літератури, плани і завдання до практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт, перелік питань до іспиту – до навчальної дисципліни «Історія української літератури» для спеціальності 035 Філологія, освітньо-професійної програми «Українська мова та література». Для студентів-гуманітаріїв