Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4390
Завантажень
5
Зап. на цитування
527559

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 467
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Просалова Віра Андріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: вивчення теоретичних аспектів літературного процесу, проблем історії української літератури, художніх здобутків українських письменників діаспори, творів новітньої української літератури
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8498-7719
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fo64lJUAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Vira_Prosalova
Корп.ел.пошта: v.prosalova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=170#search

Праці

Знайдено документів: 60
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Просалова Віра Андріївна В оптиці – Шевченко: поетична інтерпретація постаті чи спроби ревізії Просалова В. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія українська 2019 стаття 160
У статті з’ясовано, що постать Тараса Шевченка витворювала широке дискусійне поле для діячів української культури, які крізь призму його творчості оцінювали стан літературного розвитку, знаходили в його ліричних шедеврах суголосні мотиви, образи, ідеї. Виявлено спроби літературної ревізії постаті Тараса Шевченка, що були здійснені на початку і наприкінці ХХ століття футуристами та неоавангардистами, яких єднала боротьба з літературним каноном

2 Просалова Віра Андріївна Суб’єктна організація збірки новел Євгенії Кононенко «Три світи» В. Просалова Ю. Ніконенко немає Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія українська 2017 стаття 181
У статті на прикладі новелістики Євгенії Кононенко простежується проблема реалізації автора в художньому творі. Особлива увага зосереджена на формах виявлення авторської свідомості та шляхах її репрезентації. Виявлено особливості суб’єктної організації художніх текстів, закономірності побудови та розгортання оповіді залежно від типу наратора

3 Просалова Віра Андріївна «Кобзар 2000» Віталія і Дмитра Капранових: Діалог чи боротьба з попередником Просалова В. немає Матеріали ІІ Філологічних читань пам’яті М. М. Гіршмана українська 2019 стаття 227
Для виявлення міжтекстових зв’язків у статті здійснено зіставлення творів сучасних прозаїків – Віталія і Дмитра Капранових – з однойменними віршами, баладами, поемами та повістями Тараса Шевченка. З’ясовано, що наративна техніка в «Кобзарі 2000» подібна до Шевченкової і дозволяє передати суб’єктивну оцінку подій і людей. Експліцитно виявлена інтертекстуальність, підтверджує спроби осучаснення тем і проблематики творів

4 Просалова Віра Андріївна Проблема автор – герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги» Просалова В. немає Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки українська 2015 стаття 248
У реферованій статті застосовано біографічний метод дослідження для виявлення зв’язку між «біографічним» автором і головним героєм роману Віталія Бендера «Фронтові дороги» – Михайлом Мартюком. Актуальність статті зумовлена відсутністю літературознавчих досліджень про творчість українського письменника-експатріанта Віталія Бендера, необхідністю введення його доробку в науковий і читацький обіг.

5 Просалова Віра Андріївна Хронотоп табору в художньому осмисленні представників Празької літературної школи Просалова В. немає Київські полоністичні студії українська 2018 стаття 199
У статті на основі ліричних віршів («У шпиталі» Ю. Дарагана), епічних творів (нарису «Табір» Ю. Липи, повісті Г. Мазуренко «Не той козак, хто поборов, а той козак, хто “вивернеться”...») і щоденникових записів з’ясовано особливості художнього осмислення таборового хронотопу чільними представниками Празької літературної школи: Євгеном Маланюком, Юрієм Липою, Галею Мазуренко, Юрієм Дараганом. У творах цих письменників табір зображений чужим простором, замкнутим, обмеженим, ізольованим і ворожим

6 Просалова Віра Андріївна Літературно-музичні кореляції в малій прозі М. Яцкова Просалова В. немає Філологічний дискурс українська 2017 стаття 217
У статті виявлено зв’язки малої прози Михайла Яцкова з музикою, простежено, як здійснювалися її тематизація автором, з’ясовано рівні літературно-музичних кореляцій, обґрунтовано експліцитний характер інтермедіальності творів письменника. Особливу увагу приділено функціональному навантаженню у творах автора струнних музичних інструментів: арфи та скрипки. Музичність літературних творів письменника розглядається як додатковий засіб смислотворення, що збагачує виражальні можливості художнього слова.

7 Просалова Віра Андріївна Любити «вишневу» Україну чи «алею торнадо»: з історії однієї літературної ревізії Просалова В. немає Вісник Донецького національного університету. Секція «Філологія», українська 2019 стаття 212
немає

8 Просалова Віра Андріївна Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса Просалова В. немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2015 стаття 187
У статті виявлено особливості рецепції Василем Стусом постаті визначного історика і письменника ХІХ століття – Миколи Івановича Костомарова. Акцентується неоднозначність оцінки його дій поетом, засуджується виявлена ним слабкість духу. Встановлено, що у В. Стуса домінує шанобливе ставлення до попередника. Поєднанням віршів у цикл поет створює цілісне уявлення про Костомарова як людину і творчу особистість

9 Просалова Віра Андріївна Павло Богацький – Микола Хвильовий: діалог авторів і текстів Просалова В. немає Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VII Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики українська 2017 стаття 195
У статті на прикладі двох творів – «Камелії» Павла Богацького та «Арабесок» Миколи Хвильового – виявлено актуалізацію авторами назви східного орнаменту на позначення жанрової своєрідності текстів, акцентовано імпресіоністичну складову художнього мислення прозаїків

10 Просалова Віра Андріївна Притча в українській поезії 60-80-х років ХХ століття Просалова В. немає Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Х Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики українська 2019 стаття 216
У статті з’ясовано тенденції, що спостерігалися в жанрі притчі в українській поезії 60-80-х років ХХ століття. На матеріалі притч Д. Павличка, О. Підсухи, Б. Олійника, Ліни Костенко виявлено поглиблення філософічності в жанрі, відмову авторів від експліцитно вираженої моралі, відкритого дидактизму

11 Просалова Віра Андріївна Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості Просалова В. Донецьк немає українська 2012 словник-довідник 122
У книзі подано відомості про українських письменників діаспори: біографічні факти, творчу діяльність, довідкові та літературно-критичні матеріали, що допоможуть в опрацюванні необхідної літератури та осмисленні їхньої багатогранної художньої творчості. Видання має науково-популярний характер і призначене як для фахівців-філологів, так і широких кіл читачів, які цікавляться художньою літературою, розмаїтим літературним процесом діаспори

12 Просалова Віра Андріївна «Молюся вам, оті дороги, донецькі, чорні, кам’яні…»: Донбас у художньому Всесвіті Миколи Руденка Просалова В. Донецьк немає українська 2011 нарис 120
Життя і творчість Миколи Руденка як видатної особистості Донбасу

13 Просалова Віра Андріївна Текст у світі текстів Празької літературної школи Просалова В. Донецьк немає українська 2005 монографія 128
У книзі простежується взаємодія текстів, виявляються інтертекстуальні зв’язки між творами письменників Празької літературної школи, їх попередників і сучасників, з’ясовуються форми і типи інтертекстуальності. Діалогічні зв’язки між текстами розглядаються як результат опосередкованих чи безпосередніх контактів: Є. Маланюка і Ю. Дарагана, О. Теліги і Н. Лівицької-Холодної, Л. Мосендза і Юрія Клена, О. Ольжича й І. Ірлявського. Показано, що Празька літературна школа формувалася у контексті національної та світової традицій

14 Просалова Віра Андріївна Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури Просалова В. Донецьк немає українська 2014 монографія 127
У книзі розглядаються літературно-мистецькі кореляції в українській літературі ХХ століття, виявляється специфіка літературно-музичних і літературно-живописних співвіднесень, здійснюється класифікація ліричних описів мистецьких раритетів, запропонованих Євгеном Маланюком, Галею Мазуренко, Святославом Гординським, Еммою Андієвською та іншими українськими поетами. Основна увага приділяється творчості авторів, які реалізували себе в різних мистецьких амплуа, виявляли прагнення до найповнішої самореалізації свого творчого потенціалу

15 Просалова Віра Андріївна Інтермедіальність у системі інтертекстуальних зв’язків Просалова В. Донецьк Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 15 українська 2010 стаття 130
У статті конкретизується поняття «інтермедіальність», визначається специфіка міжмистецької взаємодії завдяки зіставленню з вербальною міжтекстовою, наводяться приклади міжмистецьких інтеракцій, пропонується їх розмежування з урахуванням уже розроблених класифікацій

16 Просалова Віра Андріївна ВАПЛІТЕ в контексті художньо-естетичних пошуків 20-х років Просалова В. немає Слово і час. № 4. українська 2007 стаття 115
рецензія на монографію Кавун Л. І.

17 Просалова Віра Андріївна Олесь Гончар і Микола Руденко: життєві і творчі перехрестя Просалова В. Донецьк Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту). Вип. 16 українська 2013 стаття 121
У статті на прикладі життєвих і творчих доль представників одного літературного покоління – М. Руденка та О. Гончара – з’ясовуються характерні для повоєнного часу тенденції розвитку української літератури ХХ століття, простежується, як суспільно-політична ситуація у країні позначилася на пафосі, символіці та образній системі творів цих авторів

18 Просалова Віра Андріївна Жанрова специфіка екфраз Євгена Маланюка Просалова В. Донецьк Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 18 українська 2012 стаття 133
Стаття присвячена поетичним екфразам одного з найбільш відомих українських поетів діаспори – Є. Маланюка. На прикладі окремих екфрастичних описів визначаються їх джерела, художня специфіка статуарних, архітектурних і живописних екфраз. Вона полягає в художньому відтворенні зорових вражень, емоційної реакції автора на артефакт

19 Просалова Віра Андріївна Картина А. Бекліна «Острів мертвих» очима поетів Просалова В. немає Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Вип. І українська 2014 стаття 129
У статті здійснено зіставлення поетичнихі інтерпретацій картини швейцарського художника Арнольда Бекліна «Острів мертвих», виявлено, що ні Б.Лепкий, ні П.Карманський не намагалися словесно реставрувати полотно. Їх у картині художника приваблював насамперед образ оповитого млою острова, що знайшов у їхніх віршах різне тлумачення. Поети-інтерпретатори намагалися насамперед виявити в картині приховані смисли

20 Просалова Віра Андріївна Феномен поета-вченого і/ чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків Просалова В. немає Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. Вип. 17 українська 2014 стаття 141
У статті простежується, як чітко регламентована форма сонета в поезії неокласиків допускала проникнення ірраціональних елементів, підкреслюється спонтанність їх вияву, специфічний характер раціоналізму. Автор статті обґрунтовує, що дискурс ірраціонального – на відміну від раціонального – в ліриці неокласиків реалізувався фрагментарно

21 Просалова Віра Андріївна Олесь Гончар і Микола Руденко: життєві і творчі перехрестя Просалова В. Дніпро Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту).Вип. 16 українська 2013 стаття 126
У статті на прикладі життєвих і творчих доль представників одного літературного покоління – М. Руденка та О. Гончара – з’ясовуються характерні для повоєнного часу тенденції розвитку української літератури ХХ століття, простежується, як суспільно-політична ситуація у країні позначилася на пафосі, символіці та образній системі творів цих авторів

22 Просалова Віра Андріївна Письменники української діаспори: Донбаський вимір Просалова В. Донецьк немає українська 2010 навч. посіб.(хрестоматія) 134
До книги ввійшли твори визначних українських письменників: Емми Андієвської, Василя Барки, Віталія Бендера, Володимира Біляїва, Василя Гайворонського, Леоніда Лимана, Миколи Руденка, Івана Світличного, Василя Стуса, Спиридона Черкасенка, Микити Шаповала та інших авторів, які народилися або жили у донецькому краї, але волею обставин були змушені покинути Україну. Одні з них емігрували до США, Канади, Австралії, країн Європи, інші – пройшли через Сибір, Мордовію і Колиму, але у своїх творах писали про край вугілля і металу, красу природи і духовне багатство його людей. Значна частина їхнього творчого доробку ще й до сьогодні малознана в Україні. Подані в книзі матеріали дозволяють відчути творчу особистість письменника, коло його зацікавлень, зрозуміти дух тієї доби, що змушувала відриватися від рідного кореня. Тексти супроводжуються короткими біографіями літераторів та переліком їхніх основних творів

23 Просалова Віра Андріївна Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу Просалова В. Київ Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. Випуск 16 українська 2013 стаття 223
Стаття присвячена проблемі інтермедіальності, що розглядається у зв‘язку з інтертекстуальністю. З‘ясовується походження цього поняття, його семантика. Акцентовано необхідність розмежування інтермедіальності як літературного явища і як методу порівняльного аналізу. Здійснено огляд основних інтермедіальних типологій

24 Просалова Віра Андріївна Музика в художньому слові: літературно-музичні кореляції в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Просалова В. немає Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки. Вип. 1 українська 2011 стаття 118
У статті на матеріалі української поезії межі ХІХ – ХХ століть простежується взаємозближення музики і літератури, виявляються численні літературно-музичні кореляції, що підтверджують тенденцію до взаємозбагачення різних видів мистецтва і продуктивність авторських пошуків у цьому напрямку. На основі запропонованих зарубіжними вченими класифікацій здійснюється систематизація літературно-музичних кореляцій в українській поезії зазначеного періоду

25 Просалова Віра Андріївна Поетична творчість Г. Кривди у жанровому аспекті Просалова В. немає Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 17 українська 2007 стаття 102
немає

26 Просалова Віра Андріївна Екфрасис у художньому досвіді Г. Мазуренко Просалова В. Донецьк Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 6-8 кастрычніка 2011 г.) українська 2011 стаття 117
немає

27 Просалова Віра Андріївна ЛІТЕРАТУРНО-МАЛЯРСЬКІ КОРЕЛЯЦІЇ У НОВЕЛІСТИЦІ МИХАЙЛА ЯЦКОВА Просалова В. немає STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE • 4. українська 2017 стаття 137
немає

28 Просалова Віра Андріївна Поезія В. Стуса у контексті національнолітературного дискурсу Просалова В. немає Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.17 українська 2007 стаття 120
немає

29 Просалова Віра Андріївна ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Просалова В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 130
У навчальному посібнику з’ясовується історія виникнення теорії інтертекстуальності, розкриваються її основні положення, висвітлюються ключові проблеми теорії й методики інтертекстуальних досліджень, подаються зразки аналізу художніх творів з позицій інтертекстуальності/ інтермедіальності. Навчальний посібник допоможе студентам і молодим науковцям ознайомитися зі сферою застосування інтертекстуальних студій, здобутками зарубіжних і вітчизняних учених у цій галузі знань. Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і викладачів, які прагнуть пізнати національне письменство у широкому літературному і культурному контекстах

30 Просалова Віра Андріївна КІНЕМАТОГРАФІЧНА ВЕРСІЯ РОМАНУ М.ХВИЛЬОВОГО «ВАЛЬДШНЕПИ»: PRO ET CONTRA Просалова В. Київ «МОВА І КУЛЬТУРА» Випуск 21 Том III (192) ФІЛОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М. М. ГІРШМАНА МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 19-20 жовтня 2017 року українська 2018 стаття 106
Стрічка «Вальдшнепи», створена за мотивами роману М.Хвильового на кіностудії імені О.Довженка, відбивала характерні тенденції українського кінематографу 90-х років. В екранізації роману виявилися кон’юнктурні моменти, зумовлені актуалізацією раніше заборонених тем, таких, як, наприклад, розкуркулення селян, репресії, які сам М.Хвильовий передчував і намагався своєю смертю випередити, залишивши за собою право вирішувати свою долю. Отож, у стрічці мала місце не лише спроба дописування, а й переписування роману М.Хвильового засобами кіно

31 Просалова Віра Андріївна Поетичний діалог Бориса Олійника з читачем і світом Просалова В. немає Філологічний дискурс : вип. 9 українська 2019 стаття 109
У статті виявлено діалогічну позицію Бориса Олійника, що була експлікована у віршах за допомогою звертань, присвят, розмовних інтонацій. Встановлено, що автор вступав у діалог із багатьма адресатами: Богом, усім світом, Європою, слов’янами, сербами, Україною, народом, учителями, друзями, рідними, однодумцями й опонентами. Найбільше віршів і щиросердних звірянь поет присвятив матері, яка змушена була після загибелі чоловіка в роки Другої світової війни сама виховувати сина

32 Просалова Віра Андріївна ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ КАЗОК ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ Просалова В. немає Синопсис: текст, контекст, медіа, № 3. українська 2016 стаття 158
У статті на матеріалі збірки Емми Андієвської «Казки» (2000) виявлено характерні ознаки авторських казок письменниці. Завдяки порівняльному методу з’ясовано, що авторка актуалізувала багатьох відомих у казковій традиції персонажів: лева, зайця, орла, бика. Творче засвоєння «Панчатантри» дало їй можливість збагатити систему персонажів української літературної казки, застосувати у збірці форму діалогу, властивого індійському казковому епосу, шакала та звичайної консервної бляшанки. Ці персонажі упродовж однієї ночі розповідають один одному для підтвердження своїх думок казки. Діалогічна позиція письменниці виявилася в реалізації різних поглядів на світ, у розумінні того, що читачеві не слід нав’язувати готової відповіді на питання

33 Просалова Віра Андріївна Історія української літератури Урсані, Н.М. Реутова, М.А. Просалова, В.А. Соловей, О.Є. Пуніна, О.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 106
Видання вміщує навчально-методичні рекомендації – списки літератури, плани і завдання до практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт, перелік питань до іспиту – до навчальної дисципліни «Історія української літератури» для спеціальності 035 Філологія, освітньо-професійної програми «Українська мова та література». Для студентів-гуманітаріїв

34 Просалова Віра Андріївна ПОЕТИКА ПОЛІЛОГУ З ПОПЕРЕДНИКАМИ В ЛІРИЦІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА ТА ЮРІЯ КЛЕНА Просалова В. немає Наукові праці: Серія «Філологія. Літературознавство» українська 2019 стаття 76
У статті виявлено ознаки полілогу з попередниками в ліриці Євгена Маланюка та Юрія Клена. До діалогу як форми існування будь-якої культури поети-емігранти звернулися, щоб подолати ізольованість української літератури, включити її до процесу засвоєння багатові-кового літературно-художнього досвіду. Інтертекстуальний підхід дозволив простежити діалог поетів і текстів, що художньо реалізувався на рівні заголовкового комплексу, пафосу, системи образів, тропіки, строфіки. Для виявлення особливостей інтерпретації відомих у літературі образів застосовано порівняльно-типологічний метод, для зіставлення віршів поетів-учених – історико-порівняльний, для з’ясування значення раціонального й ірраціонального в художньому мисленні авторів – психоаналітичний метод. Встановлено, що полілог із попередниками і сучасниками мав різні форми вияву: переказу відомих у світовій літературі сюжетів; засвоєння та індивідуально-авторської інтерпретації вічних образів; використання цитат із текстів, присвят, епігра

35 Просалова Віра Андріївна АВТОРСЬКІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ЗДОБУТКИ Просалова В. немає Філологічні семінари. Вип. 13 українська 2010 стаття 73
У статті автор аналізує історії української літератури, які постали в Україні в останні десятиліття ХІХ-на початку ХХ ст. Культурно-історична школа, яка започаткувала вивчення історії національних літератур у Європі, мала вирішальний вплив на історико-літературні дослідження М.Петрова, О. Огоновського, І. Франка, Б. Лепкого, С. Єфремова. Різноманітність методологій сприяла кристалізації синтетичних історико-літературних праць, зокрема історій національного письменства М. Грушевського та М. Возняка. Методологічний досвід аналізованих праць є важливим для авторів сучасної академічної історії української літератури у ХІІ томах.

36 Просалова Віра Андріївна АВАНҐАРДИСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ М.ШАПОВАЛА Просалова В. немає Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка українська 2007 стаття 78
немає

37 Просалова Віра Андріївна Варшавський період у творчій діяльності Наталі Лівіцької-Холодної. Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття-ІІ Просалова, В.А. Вінниця немає українська 2020 стаття 88
У статті увагу зосереджено на варшавському періоді творчої діяльності української поетеси Наталі Лівицької-Холодної, яка в міжвоєнній Польщі видала дві поетичні збірки: "Вогонь і попіл" (1934) та "Сім літер" (1937). Авторка у віршах розкрила не лише настрій політичної еміграції, а й химерний світ заможньої жінки, здатної до гри, помсти, перевтілень. У віршах визначено ознаки діалогу з Євгеном Маланюком, що виявився у формі поетичних рефлексій, згадок про конкретні біографічні деталі, засвоєнні і трансформації мотивів та образів

38 Просалова Віра Андріївна Василь Стус в історії Донецького Університету Просалова В. Вінниця Земля Івана Богуна - колиска Василя Стуса. До 80-річчя з дня народження В. Стуса українська 2017 книга-альбом 83
немає

39 Просалова Віра Андріївна Від Записок божевільного Миколи Гоголя - до нотаток на айфонах: поетика жанрової номінації Просалова В. Київ Філологічні семінари. Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література українська 2020 стаття 78
Предметом спостережень обрано таку авторську жанрову номінацію, як записки, що служить маркером вузької моделі інтертекстуальності, свідомо спланованої автором і розпізнаваної читачем, адже вона внесена в заголовковий комплекс твору. Зврнення до форми записок дозволяє письменникам вільно реалізувати творчий задум, акцентувати автобіографічний характер зображеного, оповідну манеру викладу, особистий погляд на людей і світ. Записки приваблюють читачів правдивістю, сповідальним характером нотаток, відсутністю канонічної форми, вільною манерою викладу

40 Просалова Віра Андріївна ПОКОЛІНЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США Просалова В. Київ Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: зб. матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13.04.2016) українська 2016 стаття 78
У статті з'ясовано причини, що після закінчення Другої світової війни змушували переміщених осіб з України перетинати океан. На основі історико-порівняльного і біографічного методів дослідження виявлено ступінь збереження національної ідентичності українськими письменниками-експатріантами, які на іншому континенті змогли себе творчо реалізувати, намагаючись розповісти світу про трагедію українського народу. Звернено увагу на високий ступінь адаптації таких авторів, як Василь Гайдарівський, Леонід Лиман, Михайло Ситник. Відзначено більшу адаптивність до американських реалій молодшого покоління літераторів, що сформувалося вже у США.

41 Просалова Віра Андріївна Хронотоп зустрічі в нарисі Юрія Липи Петлюра Просалова В. Полтава Дев’яті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2018) українська 2018 стаття 97
немає

42 Просалова Віра Андріївна Інтертекстуальне поле і контекст: диференціація понять Просалова В. немає Слово і Час українська 2005 стаття 70
немає

43 Просалова Віра Андріївна ПРОБЛЕМА СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕМІГРАЦІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРІ МІЖВОЄННИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТ. Просалова В. немає Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки українська 2009 стаття 73
У статті розглядається проблема синтезу мистецтв у творчості таких українських письменників, як Є.Маланюк, Г. Мазуренко, Л. Мосендз, що працювали у міжвоєнний час за межами України. Звертається увага на перекодування засобів одного виду мистецтва іншим, наслідки взаємодії живопису, музики і літератури

44 Просалова Віра Андріївна КОСТЬ БУРЕВІЙ – МІСТИФІКАТОР Просалова В. Донецьк Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи: зб. наук. пр. українська 2007 стаття 74
немає

45 Просалова Віра Андріївна ВАСИЛЬ ГАЙВОРОНСЬКИЙ: ЖИТТЄВІ Й ТВОРЧІ ПЕРИПЕТІЇ Просалова В. немає Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Вип. 138 українська 2007 стаття 71
У статті простежується взаємозв’язок долі й творчості В.Гайворонського, визначається, як етапи життєвого шляху письменника-емігранта позначилися на його художніх творах. Підкреслюється неодноразове звернення письменника до подій власного життя

46 Просалова Віра Андріївна Інтерактивні технології у практиці викладання літератури української діаспори у вищій школі. Просалова В. Вінниця Методичні студії: зб. наук.-метод. пр. українська 2015 стаття 74
У статті обгрунтовано необхідніть застосування інтерактивних технологій у практиці викладання літератури української діаспори у вищий школі, запропоновано використання таких технологій, як робота в малих групах, "мозковий штурм", "акваріум", ток-шоу та інших. Акцентвано результативність застосування цих форм роботи для формування у студентів-філологів професійних умінь і навичок.

47 Просалова Віра Андріївна «Cкамандр» і «Танк» в аспекті міжетнічних зв’язків Просалова, В. А. Донецьк Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка українська 2003 стаття 76
немає

48 Просалова Віра Андріївна МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ до вивчення курсу «теорія літератури (ідеї, концепції, школи)» Просалова В. Вінниця немає українська 2021 метод. поради 80
Методичні поради містять темаріум лекцій, питання і завдання до практичних занять, рекомендовану для опрацювання літературу, глосарій, тестові завдання для перевірки знань та умінь здобувачів, питання для самоперевірки знань та до іспиту, критерії поточного та підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів СО «Магістр». Рекомендовано для здобувачів 1 курсу ОП «Українська мова та література» СО «Магістр» філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

49 Просалова Віра Андріївна «…РОБОТА – ДИЯВОЛ, А ТВОРЧІСТЬ – ТО БОГ»: ПЕЙЗАЖ І НАТЮРМОРТ У ПОЕТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ Просалова В. немає Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика українська 2021 стаття 102
У статті розглянуто пейзажі та натюрморти Емми Андієвської, що становлять вагому частину її поетичного доробку. Виявлено, що поетеса в ліриці імітує жанри образотвор- чого мистецтва (пейзаж, натюрморт, портрет), візуалізує свої життєві враження, малює картини словом. Ліричні пейзажі відбивають особливості авторської манери, що полягає у відтворенні невидимого зв’язку між елементами навколишнього світу, прагненні зазирнути в інші виміри буття, розкрити його таємниці, застерегти від можливих катаклізмів. У пое- тиці назв ліричних пейзажів акцентовано або їх вид (морський, гірський, міський), або час їх сприйняття (осінній, нічний, передгрозовий), або їхні важливі атрибути (грицики, наскрізний отвір, місяць), або певний кут зору («Краєвид з плавунцевого позему»). Вербальні пейзажі поетеси на відміну від живописних відзначаються динамічним характером, калейдоскопіч- ністю вражень і нерідко набувають метафоричного смислу.

50 Просалова Віра Андріївна НОВІТНЯ ВЕРСІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОН ЖУАНА: ПОЛІЛОГ АВТОРІВ І ТЕКСТІВ Просалова В. München XI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen Die Ukraine aus globaler Sicht українська 2021 стаття 91
Образ спокусника з роману Олександра Горобця “Заручник спокуси, або Записки гламурного коханця” зіставлено з літературними попередни- ками. Героя цього роману споріднюють із Дон Жуаном пошуки жіночого ідеалу, чуттєвих насолод, а з Казановою – багатогранність обдарування. Завдяки порівняльно-типологічному та біографічному методам, інтерте- кстуальному підходу виявлено своєрідність тлумачення образу спокусни- ка українським прозаїком, який наділив свого персонажа багатьма біог- рафічними деталями

51 Просалова Віра Андріївна ПОЕТИКА ВЕРБАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ У ЛІРИЦІ ГАЛІ МАЗУРЕНКО ТА ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ Просалова В. Riga New horizons of philological science : сol monograph українська 2021 стаття 45
У статті розглянуто засоби вербальної репрезентації візуальних образів у ліриці українських поетес Галі Мазуренко та Емми Андієвської, які реалізували себе в малярстві, супроводжували видання своїх книжок власними ілюстраціями. Зацікавлення живописом стимулювало візуалізацію авторських вражень у ліриці, призводило до вербального відтворення малярських полотен, актуалізації імен художників, імітації жанрів образотворчого мистецтва. Встановлено, що Галя Мазуренко як реципієнт відтворює своє бачення художнього задуму художника, демонструє процес осягнення артефакту, створює, по суті, свій образ мистецького твору, текст про картину, текст-відгук, текст-інтерпретацію, тобто екфразис. Емма Андієвська також прагне візуалізувати враження, виявляє увагу до колористики, форми, розташування предметів, речей.

52 Просалова Віра Андріївна ЦІЛІСНІСТЬ ЛІРИЧНОГО ЦИКЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О,ОЛЬЖИЧА) Просалова В. немає Літературознавчий збірник українська 2007 стаття 44
Мета цієї статті - визначити специфіку ліричного циклу як інтратекстуальної єдності; простежити, як ціле підпорядковує собі окремі автономні тексти; з’ясувати, як, якими засобами досягається цілісність ліричного циклу, що виникає на основі цілісності відносно автономних віршів. Необхідність кореляції теоретичних положень із конкретним художнім матеріалом зумовлена розмаїттям циклічних структур, що різняться як ступенем єдності частин, так і якісними показниками

53 Просалова Віра Андріївна Інтертекстуальність у творчій практиці сучасних українських поетів: кілька спостережень Просалова В. Stockholm The 8 th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations” (October 18-20, 2020). українська 2020 стаття 77
У сфері зацікавлень сучасних українських поетів лишається творчість класиків української літератури: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри та інших авторів. Особливо багато поетичних рефлексій викликає життя і творчість Тараса Шевченка, який міцно увійшов у свідомість багатьох поколінь українців. Сучасні українські поети продовжують започатковану футуристами традицію десакралізації Кобзаря, залучають його до своїх уявних співрозмовників, пишуть йому листи, реагують на життєві перипетії долі, цитують і трансформують його висловлювання відповідно до потреб свого часу та авторського задуму. Шевченків інтертекст у ліриці українських поетів представлений особливо яскраво і дає багатий емпіричний матеріал для спостережень

54 Просалова Віра Андріївна "МОЛЮСЯ ВАМ, ОТІ ДОРОГИ, ДОНЕЦЬКІ, ЧОРНІ, КАМ'ЯНІ...": Донбас у художньому Всесвіті Миколи Руденка Просалова В. Донецьк немає українська 2011 нариси 54
Книга підготовлена в рамках "Культурне обличчя Донбасу". До неї увійшли розповіді про видатних людей краю, які жили і працювали тут у XIX-XXI ст. Це представники різних сфер діяльності - поети й науковці, композитори і співаки, геологи і економісти, управлінці і політики, журналісти і правники. Але всіх їх об'єднує одне - вони народилися і сформувалися як особистості на Донбаській землі, працювали для неї, оспівували в творах. Вони формували і продовжують формувати образ Донбасу як провідного сїідноукраїнського регіону, кий дав промисловості, культурі і науці країни значимі здобутки, високі таланти, проривні рішення. Для істориків, краєзнавців, широкого загалу, всіх тих, хто цікавиться історією України і Донбасу, і, особливо для молоді, від якої в першу чергу залежить, аби наш край розвивався, процвітав і ставав авторитетним і значущим у межах держави й світу

55 Просалова Віра Андріївна ПОЕТИКА АВТОРСЬКОЇ ЖАНРОВОЇ НОМІНАЦІЇ: ШТРИХИ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Просалова В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.) українська 2021 тези 48
немає

56 Просалова Віра Андріївна Палімпсести пам’яті Василя Стуса Просалова В. Вінниця Василь Стус – син України, велич світова : матеріали наук.-практ. конф. (до 83-ї річниці від дня народж. укр. поета, Героя України) українська 2021 стаття 47
У статті розглянуто палімпсест як знак багатошаровості художнього тексту. На прикладі збірки Василя Стуса «Палімпсести» виявлено семантику цього ключового для розуміння ліричних віршів образу. Встановлено, що творення варіантів одного вірша було зумовлене умовами їх написання, потребою будь-якою ціною зберегти і передати їх на волю, тому в’язні мусили їх запам’ятовувати. Палімпсест став знаком варіантності написаного, багатошаровості тексту, його смислової глибини

57 Просалова Віра Андріївна Gamification, coaching, scribbling, storytelling in Ukrainian literature classes: innovative potential and effectiveness of application Prosalova V.,, Hryhoshkina Y., Ivanyshyn M., Stepanenko O., Zamsha A. немає Amazonia Investiga, Vol. 11 (55) англійська 2022 стаття 14
The article is devoted to the peculiarities of the application of innovative technologies and methods in the lessons of Ukrainian literature. The article aims to highlight the main characteristics, content, and practical importance of the innovative potential of gamification, coaching, scribing, storytelling, their impact on improving the quality of teaching. To evaluate the effectiveness of the application of these innovative methods, the article applied theoretical and empirical methods, including the study of professional literature and the conduct of scientific and pedagogical experiment in the lessons of Ukrainian literature in the seventh grade of secondary school. As a result, confirmation of the effectiveness of such innovative teaching methods as gamification, coaching, scribbling, storytelling was obtained.

58 Просалова Віра Андріївна Міфологема в поетиці художнього твору: варіативні й інваріантні складники Просалова В. Одеса Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», № 56 українська 2022 стаття 12
У статті з’ясовано передумови активізації міфопоетичного мислення в художній практиці українських письменників, розглянуто один із способів його вияву в поетиці літературного твору. Для визначення ознак міфологічного мислення застосовано міфопоетичний аналіз, що дає можливість простежити рецепцію та інтерпретацію міфу письменником. Для чіткішого термінологічного визначення міфологеми були узагальнені спроби зарубіжних та українських учених, на підставі яких визнано доречною кореляцію цього поняття з архетипом, що запропонував американський фольклорист Алан Дандес. Виокремлення вченим варіативного складника, тобто аломотиву, та інваріантного, тобто мотифеми, прояснює неповторність художньої реалізації у літературному творі повторюваного мотиву, образу чи ситуації

59 Просалова Віра Андріївна ЗАДРОТЯНСЬКА ЛІРИКА «КАЛІСЬКОГО ПАРНАСУ»: ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ Просалова, В. А. Григошкіна, Я. В. Riga New development horizons of philological science : Scientific monograph українська 2022 стаття 5
Стаття присвячена з’ясуванню обставин, усупереч яким колишні учасники національно-визвольних змагань в Україні зуміли себе творчо реалізувати в таборі для інтернованих вояків польського містечка Каліш. В умовах безперспективності таборового життя творча діяльність стала справжньою аутотерапією для обдарованих людей, які прагнули надолужити втрачене, хоч словом прислужитись Батьківщині

60 Просалова Віра Андріївна Геопоетика versus геополітика: кілька спостережень над альтернативною пропозицією. Просалова, В. А. Григошкіна, Я. В. Київ Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика українська 2022 стаття 11
Статтю присвячено геопоетиці, яку розглянуто в літературно-художньому та літературознавчому аспектах. Актуальність цієї праці зумовлена значним зацікавленням геопоетичною проблематикою в суспільстві, що спостерігалося після падіння Берлінської стіни, необхідністю протиставити геополітичній експансії життєтворчу концепцію, яка б об’єднала митців і вчених, здатних утвердити нові принципи співжиття у світі. Ландшафт тепер набуває концептуального осмислення, особистісного сприйняття, інтерпретаційного значення